LN 295-2007

Embed Size (px)

Text of LN 295-2007

B 3769 Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta Malta, Nru. 18,135, 12 ta Ottubru, 2007 Taqsima B A.L. 295 ta l-2007 ATT DWAR L-IPPJANAR TA L-I}VILUPP (KAP. 356) ATT DWAR IL-{ARSIEN TA L-AMBJENT (KAP. 435) Regolamenti ta l-2007 dwar l-Immani;;ar Ambjentali tas-Siti tal-Kostruzzjoni BIS-SA{{A tas-setg[at mog[tija bl-artikolu 60 ta l-Att ta l-1992 dwar l-Ippjanar ta l-I]vilupp u l-artikolu 9 ta l-Att dwar il-{arsien ta l-Ambjent, il-Ministru ta l-Affarijiet Rurali u ta l-Ambjent, bi qbil mal-Vici Prim Ministru u Ministru tal-:ustizzja u l-Intern, g[amel dawn ir-regolamenti li ;ejjin>PARTI I Preliminari 1. (1) It-titolu ta dawn ir-Regolamenti huwa Regolamenti ta l-2007 dwar l-Immani;;ar Ambjentali tas-Siti tal-Kostruzzjoni. (2) Dawn ir-Regolamenti g[andhom jid[lu fis-se[[ fdik id-data jew dati kif il-Ministru responsabbli g[all-Ambjent bi qbil malMinistru responsabbli g[all-ippjanar ta l-i]vilupp, jista jistabilixxi bavvi] fil-Gazzetta tal-Gvern u dati differenti jistg[u ji;u hekk stabbiliti g[al skopijiet u tipi ta kostruzzjoni differenti, kif imfissra fl-Iskeda VI u d-disposizzjonijiet differenti ta dan l-Att. 2. Dawn ir-regolamenti g[andhom l-iskop li jillimitaw iddegradazzjoni ambjentali permezz ta prattii xierqa ta immani;;ar tal-kostruzzjoni li jikkaw]aw l-inqas inkonvenjenza lill-;irien, li jnaqqsu r-riskju ta dannu lill-pubbliku, li j[arsu l-proprjet li tappartjeni lillGvern u lill-Kunsilli Lokali, u kemm jista jkun inaqqsu l-[sara lillambjent. Id-disposizzjonijiet ta dawn ir-Regolamenti mg[andhom blebda mod ji;u interpretati b[ala li g[andhom xi rilevanza g[arresponsabbilitajiet li jirrigwardaw siti ta kostruzzjoni li jemanaw minn strumenti le;islattivi o[rajn.Skop. Bidu u d[ul fisse[[.

B 3770Interpretazzjoni.

3. Fdawn ir-regolamenti, sakemm il-kuntest ma jirrikjedix mod ie[or> avvi] biex tieqaf g[andu jkollha l-istess tifsira b[al dik mog[tija fl-Att dwar l-Ippjanar ta l-I]vilupp< emer;enza tfisser sitwazzjoni mhux mistennija, jew ;rajja li ta[sad u li ma kienitx prevedibbli, li tirikjedi azzjoni immedjata sabiex ti;i korretta sabiex ji;u protetti l-[ajjiet u, jew il-propjet u, jew il-mezz ekonomiku tal-qlieg[ ta l-g[ixien< footprint tfisser l-ispazju kontenut fi [dan il-[itan esterni ta bini fil-livell ta l-ewwel sular, inklu] btie[i interni, xaftijiet, terrazzini jew btie[i interni totalment mag[luqa jew imdawra bilbini, i]da esklu]i terrazzini, btie[i retroposti, btie[i mhux totalment mag[luqa jew imdawra bil-bini< Gvern tfisser kemm il-Gvern ta Malta u l-Kunsilli Lokali stabbiliti ta[t l-Att dwar il-Kunsilli Lokali< il-viinanza immedjata tfisser i]-]ona sa tletin metru minn kull sit, u tinkludi l-footprint tas-sit in kwistjoni imsemmi firregolament 12 u fejn, permezz ta immani;;ar irregolari ta sit talkostruzzjoni, titnaqqas l-importanza sojali, storika jew ambjentali tas-sit jew ]ona msemmija fdak ir-regolament< inkonvenjenza tfisser kull att, ommissjoni jew [a;a li hija vi]walment offensiva jew tikkaw]a rwejja[ jew storbju, jew li tikka;una jew xaktarx li tikka;una le]joni, sikkatura, offi]a, dannu, periklu jew [sara ta kull natura, jew li hija jew xaktarx tkun ta [sara jew perikolu]a g[as-sa[[a jew g[all-ambjent jew bini< kostruzzjoni tfisser xog[olijiet, attivitajiet, avvenimenti u prattii g[al, jew in konnessjoni mal-bini, alterazzjoni, rinnovazzjoni, demolizzjoni, skavar jew tne[[ija fxi sit jew bini fkull tip ta xog[olijiet ta kostruzzjoni kif imfissra fl-Iskeda Vl< Kumitat Kon;unt g[andha l-istess tifsira kif g[andha flAtt dwar il-Kunsilli Lokali< Kummissarju tfisser Kummissarju tal-:ustizzja skond lAtt dwar il-Kummissarji tal-:ustizzja< Kunsill Lokali g[andha l-istess tifsira kif g[andha fl-Att dwar il-Kunsilli Lokali a) is-sid innifsu< b) is-supervi]ur tal-pro;ett kif imfisser fir-Regolamenti ta l-2004 dwar il-Post tax-Xog[ol (B]onnijiet Minimi tas-Sa[[a u sSigurt tax-Xog[ol fsiti ta Kostruzzjoni) c) Perit kif imfisser fl-Att dwar il-Periti< jew d) Kwalunkw persuna kompetenti o[ra (a) fil-viinanza immedjata ta bini skedat li jkun dikjarat b[ala tali mill-Awtorit, monument pubbliku, mu]ew, post ta qima, sptar jew skola< (b) fil-viinanza immedjata ta Sit ta Wirt Dinji dikjarat b[ala tali mill-UNESCO jew ta ]ona ta konservazzjoni urbana dikjarata b[ala tali mill-Awtorit< () fil-viinanza immedjata ta Riserva Naturali, Park Storiku, Park Nazzjonali, ;nien pubbliku, jew bandli< (d) fil-viinanza immedjata ta bajja pubblika jew promenade< jew (e) fil-viinanza ta kull sit, ]ona, post jew spazju miftu[ ie[or kif il-Ministru jista jistabilixxi minn ]mien g[al ]mien.

{ru; ta ta[rikiet lil min jag[mel ir-reat u proedimenti skond it-termini talArtikolu 5.

13. Skond id-disposizzjonijiet ta kull li;i o[ra, u skond is-setg[at mog[tija mill-Ministru skond l-Att, kull uffijal li huwa awtorizzat sabiex ja;ixxi ta[t dawn id-disposizzjonijiet u li fl-opinjoni tieg[u ikun twettaq reat kontra dawn ir-regolamenti, jista jipproedi kontra min jag[mel ir-reat, id-disposizzjonijiet ta l-artikolu 5 tal-Att dwar ilKummissarji tal-:ustizzja, u dawk id-disposizzjonijiet japplikaw mutatis mutandis g[al kull proediment fir-rigward ta reat li jigu mressqa ta[t dawn ir-regolamenti. 14. Sabiex ji;i aertat li t-triq ti;i restawrata kif suppost, is-sid g[andu jiddepo]ita, qabel il-[ru; tal-Permess ta l-I]vilupp, g[and lAwtorit, garanzija bankarja favur l-Awtorit, li l-ammont tag[ha g[andu ji;i determinat skond id-disposizzjonijiet tal-Iskeda V. Lammont tal-Garanzija Bankarja g[andu jkun jew>-

Xog[olijiet ta restawr u garanzija bankarja.

B 3777 a) b) g[al Lm100, jew kalkolat fuq il-ba]i tal-metodu spjegat fl-Iskeda V,

g[and liema minnhom ikun l-og[la> I]da jekk is-sid jonqos milli jwettaq jew itemm ix-xog[lijiet ta restawr ftali perjodu kif l-Awtorit jista jidhrilha li jkun xieraq meta ji;i ikkunsidrat il-livell ta finalizazzjoni mag[]ul mis-sid, dawn ixxog[lijiet jistg[u ji;u mitmuma mill-Awtorit jew mill-Gvern, jew minn a;ent awtorizzat li jkun ;ie debitament awtorizzat mill-Awtorit. Fuq ordni tal-Awtorit l-ispejje] ta dawk ix-xog[olijiet, kif ertifikati millperit ta l-entit aggravata, g[andhom ji;u koperti in parti jew fl-intier tag[hom mill-garanzija bankarja. I]da wkoll fil-ka] illi jkun ;ie provdut meter temporanju ta l-ilma fis-sit, ir-rilaxx tal-Garanzija Bankarja jsir biss wara konferma bilmiktub li l- meter temporanju jkun tne[[a. 15. Skond l-artikolu, 19(4)(d) ta l-Att dwar il-{arsien talAmbjent, u s-subartikli (3) u (5) tal-artikolu 10 ta l-Att dwar ilKummissarji tal-:ustizzja, l-Awtorit g[andha tqie[ed fil-Fond talAmbjent tletin fil-mija tal-flejjes li tirievi minn kontravenzjonijiet ta dawn ir-Regolamenti, u dawk il-flejjes g[andhom hekk jitpo;;ew fi ]mien xahar minn mindu tirievi l-pagament tal-multi u penali mnissla minn dawk il-kontravenzjonijiet. Minbarra dan, l-Awtorit g[andha tg[addi g[oxrin fil-mija tal-flejjes kollha li tirievi millkontravenzjonijiet lill-Kumitat Kon;unt li r-reat ikun sar ta[t il;urisdizzjoni tieg[u. 16. Mg[andu jin[are; l-ebda ertifikat ta ]vilupp dwar xi ]vilupp jew parti minnu mill-Awtorit jekk ma jkunux t[allsu l-multi kollha li jkunu dovuti min[abba xi reat kontra dawn ir-regolamenti. Minbarra dan, it-trasferiment tas-sid jew tal-manager tas-sit kif imfisser fir-regolamenti 9(6) u (7) ma jistax ji;i approvat mill-Awtorit sakemm ikun g[adu pendenti l-[las tal-multi dovuti.Kontribuzzjoni talMEPA lill-Fond talAmbjent u tqassim tal-multi.

?ertifikat ta ]vilupp.

B 3778

Skeda I Regolament 7Tnaqqis ta Inkonvejenza lill- irienNotifikazzjoni.

1. Tliet imgat qabel ma jibda kull xogol ta kostruzzjoni, li jkun se jdum aktar minn erba imgat biex jitlesta, is-sid gandu ji gura li mal-konfini tas-sit jeel bord ta l-avvi i ta qjies A2 kif spe ifikat hawn aktar il quddiem. Fuqu gandhom jitwalu, u jkunu protetti mill-elementi naturali, in-numru tal-permess ta l-i vilupp, id-dettalji tas-sid, manager tassit u tal-Perit inkarigati, kif ukoll tal-kuntrattur jew kuntratturi, inklu in-numri tat-telefon taghom. Mudell ta dan l-avvi tista tinkiseb mill-Ministeru jew entit responsabbli, kif ukoll titni el mis-sit elettroniku tal-Ministeru jew l-entit responsabbli. Id-dettalji fuq il-bord ta l-avvi i gandhom ikunu jinqraw mil-livell tat-triq btipa ta mhux anqas minn 100pt. Dan il-bord ta l-avvi i gandu jin amm fkundizzjoni tajba sakemm ma jitlestew ixxogolijiet kollha fuq s-sit jew sakemm jitqies li jkun adatt millAwtorit. L-avvi gandu jinkludi wkoll: a. b. id-data tal-bidu; u numru tat-telefon.

Jekk is-sit huwa akbar minn 1,000 metru kwadru, jew gandu fa ata ma triq jew toroq ta aktar minn 25 metru, din l-informazzjoni gandha ti i murija fuq tabelli minn ta l-inqas 1.5 metru b 2.5 metru, u gandha tinkludi wkoll d-dati tat-tmiem ta l-istadji prin ipali tal-pro ett. Din it-tabella gandha titwaal bmod li ma tkunx ta ostaklu jew ta periklu gat-traffiku u lpubbliku in enerali u gandha ti i regolata minn permess li jkun japplika galiha. Aktar minn hekk, gandhom jin ammu fuq is-sit, kopja tal-permess ta l-i vilupp u t-ti did tiegu, fejn dan japplika, flimkien ma kopji tal-pjanti approvati kollha, u jkunu disponibbli gal spezzjoni w u u finijiet ra onevoli mill-Uffi jali ta l-Infurzar.

B 3779

Regolamenti tal-2007 dwar l-Immani ar Ambjentali tas-Siti tal-KostruzzjoniMudell gall-Bord ta l-avvi i / Billbord kif stipulat fl-Iskeda I, Paragrafu I

TITLU TA L-IZVILUPP

NUMRU TAL-PERMESS

DATA TAL-BIDU TAL-KONSTRUZZJONI

ISEM TAL-MANAGER TAS-SIT

NUMRU TELEFONIKU LI JKUN DISPONIBBLI GAL 24 SIEGA

KUNTRATTUR PRIN IPALI

KUNTRATTURI ORAJN:

Daal l-isem tal-kuntrattur 2

Daal l-isem tal-kuntrattur 3

Daal l-isem tal-kuntrattur 4

PERIT/KUMPANIJA TAL- PERITI Indirizz u dettalji

SID Indirizz u dettalji

OHSA UFFI JAL TAS-SAHHA U S-SIGURTA

DettaljiFka ta diffikulta k