338
ПРИПРЕМА ЗА ЧАС Предмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 1. Наставна јединица Уводни час. Природни бројеви Тип часа Уводни Циљ часа представљање наставника и ученика; упознавање са планом рада; оспособљавање ученика за употребу уџбеника и збирке задатака; обнављање основних појмова у вези са скупом природних бројева и скупом N 0 . Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...) разуме концепцију уџбеника и збирке задатака; објасни основне појмове у вези са скуповима N и N 0 ; увежбава градиво решавајући задатке. Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту Облици рада Фронтални, индивидуални Планиране активности наставника Планиране активности ученика Уводни део часа (23 минута) истиче циљ часа; упознаје ученике са планом рада и очекивањима; представља структуру уџбеничког комплета. пажљиво слуша излагање наставника; упознаје са са планом рада; упознаје се са структуром и садржајем уџбеника и збирке. Средишњи (главни) део часа (20 минута) модерира кратку дискусију о скупу природних бројева, у циљу утврђивања ученичких предзнања; поставља питања; даје позитивно интониране информације ученицима о њиховим одговорима и напредовању. поставља питања; одговара на питања; записује садржаје са табле у свеску. Завршни део часа задаје домаћи задатак. записује домаћи. 1

logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 1.Наставна јединица Уводни час. Природни бројевиТип часа УводниЦиљ часа ‒ представљање наставника и ученика;

‒ упознавање са планом рада;‒ оспособљавање ученика за употребу уџбеника и збирке задатака;‒ обнављање основних појмова у вези са скупом природних бројева и скупом N0.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ разуме концепцију уџбеника и збирке задатака;‒ објасни основне појмове у вези са скуповима N и N0;‒ увежбава градиво решавајући задатке.

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(23 минута)

‒ истиче циљ часа;‒ упознаје ученике са планом рада и очекивањима;‒ представља структуру уџбеничког комплета.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ упознаје са са планом рада;‒ упознаје се са структуром и садржајем уџбеника и

збирке.

Средишњи (главни) део часа (20 минута)

‒ модерира кратку дискусију о скупу природних бројева, у циљу утврђивања ученичких предзнања;

‒ поставља питања;‒ даје позитивно интониране информације

ученицима о њиховим одговорима и напредовању.

‒ поставља питања;‒ одговара на питања;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(2 минута)

‒ задаје домаћи задатак. ‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:

1

Page 2: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

2

Page 3: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 2.Наставна јединица Сабирање и одузимање природних бројеваТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ обнављање рачунских операција – сабирање и одузимање;

‒ увежбавање својстава сабирања и одузимања (комутативност, асоцијативност).Очекивани исходи на крају часа(по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ сабира и одузима природне бројеве;‒ примењује комутативност и асоцијативност сабирања;‒ решава проблемске задатке.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ подсећа ученике на основне рачунске операције сабирање, одузимање, множење и дељење;

‒ пита ученике да објасне појмове: сабирање, збир и сабирак;

‒ обнавља својства сабирања комутативност и асоцијативност;

‒ наводи дефиниције појмова;‒ записује на табли најважније садржаје часа;‒ задаје примере за решавање;‒ проверава поступак решавања.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа

‒ задаје домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:

3

Page 4: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

4

Page 5: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 3.Наставна јединица Множење и дељење природних бројеваТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ обнављање рачунских операција – множење и дељење;

‒ увежбавање својстава множења и дељења (комутативност, асоцијативност).Очекивани исходи на крају часа(по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ множи и дели природне бројеве;‒ примењује комутативност и асоцијативност множења;‒ примењује дистрибутивност множења према сабирању;‒ решава проблемске задатке.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ подсећа ученике да су, уз сабирање и одузимање, основне рачунске операције и множење и дељење;

‒ пита ученике да објасне појмове: множење, количник и производ;

‒ обнавља својства множења комутативност и асоцијативност;

‒ обнавља дистрибутивност множења према сабирању.

‒ наводи везу између множења и дељења.‒ подсећа ученике на појмове: дељеник, делилац и

количник.‒ наводи дефиниције појмова;‒ записује на табли најважније садржаје часа;‒ задаје примере за решавање;‒ проверава поступак решавања.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ записује домаћи.

5

Page 6: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

‒ задаје домаћи задатак.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

6

Page 7: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви Редни број часа 4.Наставна јединица Иницијални тестТип часа ПроверавањеЦиљ часа ‒ иницијално тестирање ученичких знања стечених у претходним разредима, да би се стекао увид у

оствареност исхода, као и у циљу планирања наставе у петом разреду.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

/

Методе рада Писани радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(2 минута)

‒ поставља циљ часа;‒ дели тестове ученицима;‒ даје јасна упутства у вези са израдом и

оцењивањем теста;‒ наглашава да је циљ тестирања утврђивање

предзнања која ученици имају из претходних разреда.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (42 минута)

‒ надгледа израду теста;‒ по потреби одговара на питања.

‒ пажљиво чита задатке на тесту;‒ решава задатке, израчунава вредности, примењује

знања.Завршни део часа(1 минут)

‒ обавештава ученике да је истекло време за израду теста и сакупља радове.

‒ предаје рад.

Начини провере остварености исхода

‒ тест (тест се не оцењује, резултати се изражавају у процентима).

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

7

Page 8: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

8

Page 9: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 5.Наставна јединица СкуповиТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ упознавање са појмовима: скуп, елемент скупа, Веонов дијаграм;

‒ употреба ознака: ∈ , ∉ , { , }, |Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ објасни појмове: скуп, елемент скупа, припадност;‒ разуме значај заједничког својства елемената скупа;‒ примењује скуповну нотацију;‒ користи Венове дијаграме за записивање скупова;‒ решава једноставније проблемске задатке.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности. ‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ поставља питања ученицима која их уводе у тему;‒ коментарише одговоре ученика;‒ уводи и објашњава појмове: скуп, елемент скупа,

Веонов дијаграм;‒ упознаје ученике са ознакама: ∈ , ∉ , { , }, |‒ истиче да се за означавање скупа природних

бројева увек користи ознака N;‒ анализира и решава са ученицима примере из

уџбеника;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ записује на табли најважније садржаје часа.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ

9

Page 10: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

10

Page 11: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 6.Наставна јединица Подскуп. Једнакост скуповаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ упознавање са појмовима: подскуп, једнаки скупови, број елемената скупа, празан скуп

‒ употреба ознака: ⸦ , ØОчекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ објасни појмове: подскуп, једнакост скупова, празан скуп;‒ разуме када су два скупа једнака;‒ одреди број елемената датог скупа;‒ одреди подскуп датог скупа;‒ користи Венов дијаграм за записивање подскупова;‒ решава једноставније проблемске задатке.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ поставља питања ученицима која их уводе у тему;‒ коментарише одговоре ученика;‒ упознаје ученике са појмовима: подскуп, једнаки

скупови, број елемената скупа, празан скуп;‒ упознаје ученике са ознакама: ⸦ , Ø‒ анализира и решава са ученицима примере из

уџбеника;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ записује на табли најважније садржаје часа.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ

11

Page 12: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

12

Page 13: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 7.Наставна јединица Унија и пресек скуповаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ овладавање скуповним операцијама уније и пресека;

‒ употребљавање одговарајућих ознака за унију и пресек.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ изводи скуповне операције уније и пресека;‒ правилно употребљава скуповне ознаке за унију и пресек;‒ правилно користи речи и, или у математичко-логичком смислу;‒ користи Венов дијаграм за записивање уније и пресека;‒ решава једноставније проблемске задатке.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ обнавља градиво са претходног часа кроз анализу

домаћег задатка.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (37 минута)

‒ задаје ученицима да реше пример из уџбеника као увод у тему;

‒ уводи појмове уније и пресека скупова;‒ наводи дефиниције појмова;‒ упознаје ученике са ознакама за унију и пресек;‒ анализира и решава са ученицима примере из

уџбеника;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ записује на табли најважније садржаје часа; ‒ дикутује са ученицима о томе да ли је неопходно

да се црта Венов дијаграм и да ли то олакшава или отежава ешавање задатка.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(3 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености ‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

13

Page 14: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исходаОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

14

Page 15: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 8.Наставна јединица Разлика скуповаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ овладавање скуповном операцијом разлике;

‒ употребљавање одговарајуће ознаке за разлику;‒ утврђивање уније, пресека и разлике.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ изводи скуповне операције уније, пресека и разлике;‒ правилно употребљава скуповне ознаке за унију, пресек и разлику;‒ правилно користи речи и, или, не, у математичко-логичком смислу;‒ користи Венов дијаграм за записивање скуповних операција;‒ решава једноставније проблемске задатке.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ поставља питања ученицима која их уводе у тему;‒ коментарише одговоре ученика;‒ уводи појмове разлике скупова и ознаке за

разлику скупова;‒ наводи дефиницију појма разлике скупова;‒ обнавља појмове уније, пресека, подкупа и

празног скупа.‒ анализира и решава са ученицима примере из

уџбеника;‒ задаје ученицима задатке да у паровима решавају;‒ записује на табли најважније садржаје часа.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке у пару;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ задаје ученицима задатке за решавање у пару;‒ задаје домаћи задатак.

‒ решава задатке у пару;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ

15

Page 16: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

16

Page 17: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 9.Наставна јединица Бројевни изразиТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ обнављање чињеница о бројевним изразима;

‒ израчунавање вредности једноставнијег бројевног израза;‒ решавање једноставних проблема из свакодневног живота употребом бројевних израза.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ израчунава вредност једноставнијег бројевног израза;‒ решава једноставне проблема из свакодневног живота употребом бројевних израза.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у групама

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ кратко са ученицима обнавља појмове: променљива (непозната), бројевни израз, израз са променљивом, вредност бројевног израза;

‒ дели ученике у групе и објашњава правила рада у групи;

‒ задаје ученицима задатке за решавање (задатке у вези са бројевним изразима);

‒ подсећа ученике на приоритет рачунских операција;

‒ обилази групе, помаже ученицима, усмерава њихов рад;

‒ анализира са ученицима урађено.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради у групи са другим ученицима, комуницира и

сарађује;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ решава задатак на табли;‒ задаје домаћи задатак.

‒ прати решавање задатка, коментарише;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:

17

Page 18: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

18

Page 19: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 10.Наставна јединица Израз. Променљива. ПридруживањеТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ обнављање чињеница о бројевним изразима;

‒ израчунавање вредности једноставнијег бројевног израза;‒ решавање једноставних проблема из свакодневног живота употребом бројевних израза.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ израчунава вредност једноставнијег бројевног израза;‒ решава једноставне проблеме из свакодневног живота употребом бројевних израза.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у групама

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ позива једног ученика да пред таблом реши задатак из уџбеника;

‒ дели ученике у групе и објашњава правила рада у групи;

‒ задаје ученицима задатке за решавање (задатке у вези са бројевним изразима);

‒ обилази групе, помаже ученицима, усмерава њихов рад;

‒ задаје једном од ученика да реши задатак на табли;

‒ анализира са ученицима тешкоће у решавању тог задатка.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради у групи са другим ученицима, комуницира и

сарађује;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ решава задатак на табли;‒ задаје домаћи задатак.

‒ прати решавање задатка, коментарише;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:

19

Page 20: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

20

Page 21: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 11.Наставна јединица ЈедначинеТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ обнављање чињеница о једнакостима и линераним једначинама;

‒ увежбавање поступка решавања линеарних једначина;‒ решавање једноставних проблема из свакодневног живота употребом једноставних линеарних једначина.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ решава једноставнију линеарну једначину;‒ проверава тачност решења једначине;‒ решава једноставне проблема из свакодневног живота употребом линеарних једначина.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални рад

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ обнавља појмове једнакости и једначине;‒ објашњава појам решења једначине;‒ поступно решава пример на табли;‒ објашњава поступак провере решења;‒ наглашава да се на овом часу решавају само

линеарне једначине у скупу природних бројева;‒ подсећа ученике, кроз неколико примера, како се

решавају једначине у вези са сабирањем, одузимањем, множењем и дељењем,

‒ позива неколико ученика да, један по један, на табли реше примере из уџбеника на табли;

‒ задаје ученицима задатке за самостално решавање;

‒ анализира решење задатака.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање начина решавања једначина у скупу природних бројева.

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености ‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

21

Page 22: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исходаОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

22

Page 23: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 12.Наставна јединица НеједначинеТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ обнављање чињеница о неједнакостима и линераним неједначинама;

‒ увежбавање поступка решавања линеарних неједначина;‒ решавање једноставних проблема из свакодневног живота употребом једноставних линеарних

неједначина.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ решава једноставнију линеарну неједначину;‒ решава једноставне проблема из свакодневног живота употребом линеарних неједначина.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални рад

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ подсећа ученике да је за наредни час планирана

контролна вежба;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ пита ученике да објасне разлику између неједнакости и неједначине;

‒ објашњава појмове решење неједначине и скуп решења неједначине,

‒ истиче разлику неједначина у односу на једначине;

‒ наглашава да се за записивање решења користе скуповне ознаке;

‒ записује на табли најважније;‒ решава примере из уџбеника на табли (од сваког

типа неједначина по један пример).

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ прати решавање задатака на табли;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ поставља ученицима неколико питања везано за неједначине (питања Да или не из збирке);

‒ задаје домаћи задатак.

‒ одговара на питања;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености ‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

23

Page 24: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исходаОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

24

Page 25: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви Редни број часа 13.Наставна јединица Контролна вежба – Природни бројеви и скуповиТип часа ПроверавањеЦиљ часа Проверавање остварености исхода за област Природни бројевиОчекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ прикаже усвојеност исхода у вези са природним бројевима и скуповима

Методе рада Писани радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ дели ученицима листове са задацима;‒ објашњава правила понашања током израде

контролне вежбе и дати упутства за рад;

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ надгледа израду контролног задатка;‒ по потреби одговара на питања.

‒ пажљиво чита задатке;‒ решава задатке.

Завршни део часа(2 минута)

‒ обавештава ученике да је истекло време за израду контролног и сакупља радове.

‒ завршава израду контролног;‒ предаје рад.

Начини провере остварености исхода

‒ писмени рад.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто

25

Page 26: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

другачије?• ...

26

Page 27: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 14.Наставна јединица Тачка, права и раванТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ упознавање са појмовима геометријског прибора и геометријске конструкције;

‒ обнављање и утврђивање појмова: тачке, праве и равни.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ уочи тачке, праве и равни;‒ објасни значење појмова тачка, права и раван;‒ правилно обележава тачке, праве и равни;‒ разматра односе између тачака и правих односно тачака и равни.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(15 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима контролну вежбу

рађену на претходном часу.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи контролне вежбе.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ читање и анализа уводног задатка у поглавље из уџбеника;

‒ објашњава шта све чини прибор за геометрију; ‒ обнавља кроз разговор са ученицима појмове из

геометрије који су им познати из претходних разреда;

‒ обнавља и утврђује са ученицима појмове тачке, праве и равни.

‒ записује на табли најважније садржаје часа.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији и обнављању

појмова;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

27

Page 28: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

28

Page 29: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 15.Наставна јединица Тачка, права и раванТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање основних чињеница о тачкама, правим и равнима, као и односима припадања;

‒ усвајање појма паралелности;‒ техничко конструисање паралелних правих;‒ разматрање распореда тачака на правој;‒ увођење појма полуправе.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ објасни појам колинераних тачака;‒ конструише праву паралелну датој правој;‒ уочи и опише распоред тачак на правој.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ кроз пример из уџбеника уводи тему;‒ уводи појам колинеарних тачака;‒ наводи дефиницију појма;‒ обнавља са ученицима основне чињенице о

тачкама, правим и равнима, као и односима припадања;

‒ упознаје ученике са ознаком за паралелне праве;‒ на табли демонстрира како се конструише права

паралелна датој правој, кроз дату тачку;‒ задаје ученицима да у свескама самостално

изведу ову конструкцију;‒ пита ученике да објасне појам полуправе;‒ коментарише одговоре ученика;‒ црта на табли полуправу;‒ записује на табли најважније.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа ‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о ‒ понавља најважније појмове;

29

Page 30: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

(5 минута) којима је било речи током часа;‒ задаје домаћи задатак.

‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

30

Page 31: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 16.Наставна јединица Дуж. Мерење дужинеТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ обнављање знања о дужима;

‒ увежбавање мерења дужи;‒ упознавање са појмом средишта дужи;‒ упоређивање дужина дужи.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ објасни појам дужи и средишта дужи;‒ измери дужину дужи;‒ упореди дате дужи по дужини користећи мерне бројеве.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ кроз Уводни задатак из уџбеника уводи тему (поставља питања ученицима и коментарише одговоре ученика);

‒ обнавља знања о дужима позната из претходних разреда;

‒ обнавља знања о мерењу и јединицама мере за дужину;

‒ упознаје ученике са појмом средишта дужи;‒ наводи дефиниције појмова;‒ анализира и решава са ученицима примере из

уџбеника;‒ задаје ученицима да, у паровима, измере дужине

својих клупа и да одреде тачку на ивици клупе, која представља средиште дужи;

‒ записује на табли најважније садржаје часа.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању примера;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију;‒ ради у пару.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

31

Page 32: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

‒ задаје домаћи задатак.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

32

Page 33: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 17.Наставна јединица Полуправа. Дуж. Мерење дужинеТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ савладавање технике преношења и надовезивања дужи;

‒ упоређивање дужина дужи преношењем.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ пренесе дату дуж користећи геометријски прибор;‒ упореди дате дужи по дужини користећи преношење дужи;‒ конструктивно надовезује дужи.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ објашњава преношење дужи корак по корак;‒ застаје између свака два корака да би сви ученици

могли да изведу конструкцију у свескама;‒ обилази ученике и проверава да ли су тачно

извели конструкцију;‒ даје дефиницују појма изломљене линије и

многоугаоне линије; ‒ анализира и решава са ученицима примере из

уџбеника;‒ записује на табли најважније садржаје часа.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању примера;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености

33

Page 34: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исхода?• Да ли сам планирао/ла

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

34

Page 35: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 18.Наставна јединица Изломљена линија. Област. МногоугаоТип часа OбрадаЦиљ часа ‒ усвајање појмова: многоугао, област, обим;

‒ израчунавање обима многоугла.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ идентификује многоугао;‒ обележи странице и темена многоугла;‒ израчуна обим многоугла;‒ анализира односе датих геометријских објеката и запише их математичким писмом.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ црта табли произвољну многоугаону линију и три тачке – једну унутар области одређене линијом, другу ван области и једну на линији;

‒ објашњава појмове унутрашње и спољашње области;

‒ наводи дефиницију многоугла;‒ објашњава начин обележавања многоугла;‒ уводи појам обима многоугла кроз дефиницију и

пример;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше

прво у свескама потом на табли;‒ записује на табли најважније садржаје часа.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ

35

Page 36: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

36

Page 37: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 19.Наставна јединица Троугао. ЧетвороугаоТип часа утврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање својстава многоуглова на примеру троугла.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ идентификује троугао;‒ обележи странице и темена троугла;‒ израчуна обим троугла.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, групни рад

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ aнализира са ученицима троугао као специјални случај многоугла;

‒ црта на табли троугао, обележава темена и странице;

‒ уводи ознаку за троугао АВС;‒ дели ученике у групе и објашњава правила рада у

групи;‒ задаје ученицима задатке за решавање;‒ обилази групе, помаже ученицима, усмерава

њихов рад;‒ анализира са ученицима урађено.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ ради у групи са другим ученицима, комуницира и

сарађује;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености

37

Page 38: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исхода?• Да ли сам планирао/ла

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

38

Page 39: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 20.Наставна јединица Троугао. ПаралелограмТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање својстава многоуглова на примеру паралелограма;

‒ усвајање основних својстава паралелограма.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ идентификује паралелограм и дијагоналу паралелограма;‒ обележи странице и темена паралелогтама;‒ наведе и примени основна својства паралелограма (наспрамне странице су једнаке, дијагонале се

полове).Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, рад у паровима

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ конструише на табли паралелограм;‒ позива ученике да конструишу исто у свецкама;‒ наводи дефиницију паралелограма;‒ коментарише одговоре ученика;‒ заједно са ученицима кроз примере уводи

основна својства паралелограма; ‒ записује најважније на табли;‒ задаје ученицима задатке да их решавају у пару.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи примера;‒ решава задатке у пару;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

39

Page 40: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

40

Page 41: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 21.Наставна јединица Кружница и кругТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ разумевање и усвајање дефиниција круга и кружнице;

‒ правилна конструкција кружнице (када су задати центар и полупречник).Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ идентификује и разликује круг и кружницу;‒ правилно обележи центар и полупречник;‒ одреди положај тачке у односу на кружницу/ круг;‒ конструише кружницу/ круг када су дати центар и дуж једнака полупречнику;‒ конструише кружницу/ круг када су дати центар и дужина полупречника.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(15 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (28 минута)

‒ црта кружницу на табли, обележава центар, полупречник;

‒ пита ученике да ли могу да објасне разлику између круга и кружнице;

‒ објашњава разлику између круга и кружнице;‒ уводи појмове кружнице, центра кружнице,

полупречника кружнице, круга;‒ наводи дефиниције појмова;‒ записује најважније на табли;‒ кроз примере из уџбеника објашњава правилну

конструкцију кружнице; ‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и изради примера;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(2 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

41

Page 42: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

‒ задаје домаћи задатак.Начини провере остварености исхода

‒ кратка провера знања на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

42

Page 43: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 22.Наставна јединица Кружница. Круг. Кружни лукТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ испитавање односа два круга у равни;

‒ упознавање са појмом концетнричних кружница;‒ усвајање појма кружни лук.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ опише различите односе два круга у равни;‒ конструише концентричне кружнице;‒ конструише кружни лук.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(7 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ коментарише резултате кратке писане провере са

почетка претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (33 минута)

‒ кроз уводни пример разговара са ученицима о свим положајима које могу заузети два круга у равни;

‒ уводи појам концентричног круга;‒ уводи појам кружног лука;‒ наводи дефиниције појмова;‒ записује на табли најважније;‒ конструише на табли концентричне кружнице; ‒ црта кружне лукове на табли; ‒ дискутује са ученицима однос дужи и праве, као

и однос кружног лука и кружнице;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

43

Page 44: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

‒ задаје домаћи задатак.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

44

Page 45: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 23.Наставна јединица Кружница, круг и праваТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ уочавање односа између праве и круга/ кружнице;

‒ усвајање појмова: тетива, сечица, тангента, пречник.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ објасни односе између праве и круга/ кружнице;‒ објасни разлику између тетиве и сечице;‒ конструише тетиву дате кружнице.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, групни

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ задаје ученицима прву активност – истраживање значења појмова: тангента, сечица, тачка додира, тетива;

‒ дели ученике у хетерогене групе и објашњава правила рада у групи;

‒ задаје ученицима задатке за решавање уз објашњења;

‒ обилази групе, помаже ученицима, усмерава њихов рад;

‒ анализира са ученицима урађено;‒ задаје ученицима другу активност – конструкцију

тетиве;‒ уводи појам тетиве;‒ уводи ознаке које се користе за пречник и истиче

да је пречник најдужа тетива.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради тимски и користе расположиву литературу;‒ испитује међусобне односе праве и кружнице, као

и праве и круга;‒ траже објашњења појмова: тангента, сечица,

тачка додира, тетива;‒ прави заједно са осталим члановима групе постер

презентацију на којој ће бити нацртани односи праве и кружнице и написане дефиниције појмова из задатка;

‒ представља резултате истраживања (један представник групе);

‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(2 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености ‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

45

Page 46: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исходаОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

46

Page 47: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 24.Наставна јединица Сечица. Тетива. ТангентаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање односа између праве и круга/ кружнице;

‒ усвајање појмова: тетива, сечица, тангента, пречник.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ користи тетиву, сечицу и тангенту да реши задатке;‒ конструише тетиву дате кружнице.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, групни

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ дели ученике у групе и објашњава правила рада у групи;

‒ задаје ученицима задатке за решавање;‒ обилази групе, помаже ученицима, усмерава

њихов рад;‒ анализира са ученицима урађено.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради у групи са другим ученицима, комуницира и

сарађује;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску; ‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(2 минута)

‒ кратко обнављање појмова обрађених на овом и на претходном часу;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

47

Page 48: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

48

Page 49: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 25.Наставна јединица Централна симетријаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање појмова: пресликавање, централна симетрија;

‒ савладавање основних својстава централне симетрије;‒ конструкција централно симетричних тачака.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ уочава централносиметричне фигуре;‒ конструише централносиметричне тачке;‒ централном симетријом пресликава дужи и троуглове.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ уводи и објашњава појам пресликавања;‒ уводи и објашњава појам централне симетрије;‒ црта на табли и корак по корак објашњава

ученицима централносиметрично пресликавање тачке Т у тачку Т', при чему је тачка Ѕ центар симетрије;

‒ даје ученицима времена да нацртају слику у свесци.

‒ наводи дефиниције појмова;‒ записује на табли најважније;‒ анализира и решава са ученицима примере из

уџбеника, демонстрира конструкцију из примера на табли;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике, помаже им и усмерава њихов

рад по потреби.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску; ‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(2 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

49

Page 50: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

‒ задаје домаћи задатак.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

50

Page 51: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 26.Наставна јединица Централна симетријаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ усвајање појмова: пресликавање, централна симетрија;

‒ савладавање основних својстава централне симетрије;‒ конструкција централносиметричних тачака.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ уочава централносиметричне фигуре;‒ конструише централносиметричне тачке;‒ централном симетријом пресликава дужи и троуглове.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(10 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану проверу;‒ подсећа ученике да ће кроз 4 часа радити Први

писмени задатак;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ раде кратку писану проверу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (30 минута)

‒ рашава (конструише) на табли примере централне симетрије из уџбеника;

‒ анализира примере;‒ дефинише појам централносиметричне фигуре и

објашњава га на примеру паралелограма;‒ записује највежније на табли;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике, помаже им и усмерава њихов

рад по потреби.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску; ‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ кратка писана провера на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ

51

Page 52: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

52

Page 53: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 27.Наставна јединица Вектор. ТранслацијаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање појмова усмерена дуж и вектор;

‒ упознавање са основним својствима вектора.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ препозна вектор;‒ објасни разлику између усмерених дужи и вектора;‒ одреди интензитет, правац и смер вектора.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(7 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи кратке писане

провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (36 минута)

‒ кроз Уводни задатак и његову анализу са ученицима уводи тему;

‒ уводи појмове усмерене дужи и вектора;‒ наводи дефиниције појмова;‒ објашњава како се обележава усмерена дуж и

записује ознаку на табли;‒ објашњава значење правца и смера;‒ објашњава разлику између смера дужи AB и

смера дужи BA;‒ уводи појам дужине (интензитета);‒ уводи и објашњава појам вектора;‒ упознаје учениек са основним својствима

вектора;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике, помаже им и усмерава њихов

рад по потреби.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску; ‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа ‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о ‒ понавља најважније појмове;

53

Page 54: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

(2 минута) којима је било речи током часа;‒ задаје домаћи задатак.

‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

54

Page 55: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 28.Наставна јединица Усмерена дуж. ВекторТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ усвајање појма транслације;

‒ савладавање употребе вектора за транслацију.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ транслира фигуру помоћу датог вектора;‒ објасни основна својства транслације;‒ повеже основна својства транслације са основним својствима паралелограма.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ уводи појам транслације;‒ кроз примере објашњава ученицима употребу

вектора за транслацију;‒ поступно на табли ради примере тако да ученици

могу да самостално изведу сваки корак у својим свескама;

‒ анализира и решава са ученицима примере из уџбеника;

‒ истиче централне симетрије и транслације и чињеницу да је за транслацију неопходан вектор;

‒ на примеру повезује својства транслације и основна својства паралелограма;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике, помаже им и усмерава њихов

рад по потреби.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску; ‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености ‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

55

Page 56: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исходаОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

56

Page 57: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије Редни број часа 29.Наставна јединица Транслација (припрема за писмени задатак)Тип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање и систематизација знања о основним појмовима геометрије.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ анализира односе датих геометријских објеката и запише их математичким писмом; ‒ преслика дати геометријски објекат централном симетријом и транслацијом,‒ правилно користи геометријски прибор.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ најављује Први писмени задатак;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике, помаже им и усмерава њихов

рад по потреби.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ обнавља са ученицима појмове из рубрике Запамти из уџбеника;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

57

Page 58: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

58

Page 59: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Писмени задаци Редни број часа 30.Наставна јединица Први писмени задатакТип часа ПроверавањеЦиљ часа Израда писменог задатка; проверавање остварености исхода.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ прикаже усвојеност исхода за прве две наставне целине.

Методе рада Писани радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ дели ученицима вежбанке са задацима;‒ објашњава правила понашања током израде

писменог задатка и даје упутства за рад.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ надгледа израду писменог задатка. ‒ пажљиво чита задатке;‒ решава задатке.

Завршни део часа(2 минута)

‒ обавештава ученике да је истекло време предвиђено за решавање задатака и сакупља вежбанке.

‒ завршава рад;‒ предаје вежбанку.

Начини провере остварености исхода

‒ писмени рад.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

59

Page 60: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

60

Page 61: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви. Основни појмови геометрије Редни број часа 31.Наставна јединица Анализа и исправка првог писменог задаткаТип часа УтврђивањеЦиљ часа Анализа и исправка писмене провере.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ анализира и систематизује знања у вези са прве две наставне теме;‒ самопроцени свој досадашњи рад.

Методе рада Разговор, дискусијаОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(9 минута)

‒ саопштава појединачне оцене и средњу оцену одељења;

‒ истиче најчешће грешке.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ анализира заједно са ученицима задатке и грешке које су направљене при решавању задатака;

‒ позива одређене ученике на таблу да решавају задатке (могу бити ученици који су све тачно решили, али и ученици који су правили грешке, у циљу утврђивања градива).

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(1 минута)

‒ ако се није стигло на часу задаје ученицима да за домаћи ураде техничку израду исправке (преписивање задатака у вежбанке).

‒ записује шта је задато за домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ анализа писменог задатка.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

61

Page 62: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

62

Page 63: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 32.Наставна јединица Дељење са остаткомТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ обнављање знања о дељењу и дељивости;

‒ употреба једнакости a = bq + r, 0 ≤ r < b.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ дели природне бројеве са и без остатка;‒ одреди остатак при дељењу;‒ примени једнакост a = bq + r, 0 ≤ r < b.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ позива једног ученика да прочита Уводни

задатак;‒ разговара са ученицима о задатаку и о идејама

како може да се реши.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у разговору о Уводном задатку.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ обнављање и систематизовање знања из претходних разреда о дељењу и дељивости;

‒ кроз примере из уџбеника обнављање појмова: дељеник, делилац, количник; чинилац, производ.

‒ скреће пажњу на једнакост a = bq + r, 0 ≤ r < b;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

63

Page 64: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

64

Page 65: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 33.Наставна јединица Дељивост. Чиниоци и садржаоциТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање појмова: садржалац, делилац, чинилац, дељив;

‒ одређивање скупова делилаца и скупова садржалаца броја.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ одреди чиниоце датог природног броја;‒ одреди садржаоце датог природног броја.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ уводи и објашњава појмове садржалац, делилац, чинилац, дељив;

‒ наводи дефиниције појмова;‒ записује на табли најважније садржаје часа;‒ уводи ознаку за скуп делилаца и решити на табли

пример из уџбеника;‒ уводи ознаку за скуп садржалаца и решити на

табли пример из уџбеника;‒ задаје ученицима задатке за решавање;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

65

Page 66: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

66

Page 67: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 34.Наставна јединица Чиниоци и садржаоциТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ усвајање појмова: садржалац, делилац, чинилац, дељив;

‒ одређивање скупова чинилаца и скупова делилаца броја.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ одреди чиниоце датог природног броја;‒ одреди садржаоце датог природног броја.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају у паровима.

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ прозива двоје ученика да ураде два задатка на табли;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ ради задатак на табли/записује задатак у свесци;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа

67

Page 68: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

68

Page 69: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 35.Наставна јединица Својства дељивостиТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање основних својстава дељивости.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ употреби својства дељивости за решавање сложенијих задатака.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ задаје ученицима да самостално истражују тему Својства дељивости читајући текст и примере из уџбенка;

‒ објашњава ученицима да је потребно да запишу у свеску најважније чињенице и да покушају да реше сваки од примера;

‒ обилази ученике док раде и решавају задатке, проверава шта и како раде и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ чита и анализира примере у уџбенику;‒ записује у свеску најважније чињенице;‒ решава задатке;‒ поставља питања наставнику по потреби.

Завршни део часа(10 минута)

‒ прозива пар ученика да изађу пред одељење и да на табли напишу најважније закључке (својства) које су научили у лекцији;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ пише на табли /у свесци најважније закључке (својства) научене у лекцији;

‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

69

Page 70: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

70

Page 71: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 36.Наставна јединица Својства дељивостиТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање и примена основних својстава дељивости.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ употреби својства дељивости за решавање сложенијих задатака.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ дели ученике у групе и објашњава правила рада у групи;

‒ задаје ученицима задатке за решавање (задатке за увежбавање својства дељивости);

‒ обилази групе, посматра рад, поставља питања и помаже ученицима којима је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради у групи са другим ученицима, комуницира и

сарађује;‒ решава задатке.

Завршни део часа(15 минута)

‒ надгледа решавање задатка на табли, коментарише и коригује по потреби;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ решава (представник групе) један задатак на табли;

‒ записује домаћи.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

71

Page 72: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

72

Page 73: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 37.Наставна јединица Дељивост са 2, 5 и декадном јединицомТип часа ОбрадаЦиљ часа обнављање критеријума дељивости бројевима 2 и 5 и декадним јединицама.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ утврди без дељења, да ли је број дељив са 2, 5 и декадном јединицом;‒ примени критеријум последње цифре.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ систематизује са ученицима знања из претходних разреда о дељењу декадним јединицама, бројевима 2 и 5;

‒ истиче својства дељивости током часа;‒ обнавља значење ознаке | у контексту дељивости;‒ објашњава како без дељења може да се утврди да

ли је број дељив са 2, 5 и декадном јединицом;‒ објашњава критеријум последње цифре;‒ анализира и решава са ученицима примере из

уџбеника.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

73

Page 74: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

74

Page 75: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 38.Наставна јединица Дељивост са 4 и 25Тип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање критеријума дељивости бројевима 4 и 25Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ утврди без дељења, да ли је број дељив са 4 и 25;‒ одреди двоцифрени завршетак броја.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ објашњава како на основу двоцифреног завршетка броја може без дељења да се утврди да ли је број дељив са 4 и 25;

‒ анализира и решава са ученицима примере из уџбеника;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

75

Page 76: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

76

Page 77: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 39.Наставна јединица Дељивост са 3 и 9Тип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање критеријума дељивости бројевима 3 и 9.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ утврди без дељења, да ли је број дељив са 3 и 9;‒ примени критеријуме дељивости са 3 и са 9.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ објашњава како без дељења на основу збира цифара неког броја може да се утврди да ли је тај број дељив са 3 и са 9;

‒ анализира и решава са ученицима примере из уџбеника;

‒ дискутује са ученицима да ли и зашто дељивост са 9 повлачи и дељивост са 3;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

77

Page 78: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

78

Page 79: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 40.Наставна јединица Прости и сложени бројевиТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање појмова: прост број, сложен број.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ разликује просте и сложене бројеве.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(15 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ позвати једног ученика да реши пример из уџбеника на табли;

‒ анализира са ученицима број делилаца које имају записани бројеви;

‒ уводи појмове простог и сложеног броја;‒ објаснити да број 1 није ни прост ни сложен;‒ решава примере из уџбеника на табли;‒ дели ученицима наставне листове са табелама и

објашњава метод Ератостеновог сита.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ решава Ератостеново сито на наставном листу.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ кратка писана провера на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима..

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

79

Page 80: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

80

Page 81: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 41.Наставна јединица Прости и сложени бројевиТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање појмова: прост број, сложен број.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ разликује просте и сложене бројеве.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ подсећа ученике да је кроз 3 часа планирана

контролна вежба из дељивости;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи писане провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (30 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају у групама;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради у групи са другим ученицима, комуницира и

сарађује;‒ решава задатке.

Завршни део часа(10 минута)

‒ прозива троје ученика да ураде по један задатак из збирке на табли;

‒ анализира решења;‒ задаје домаћи задатак.

‒ ради задатак на табли/записује задатак у свесци;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

81

Page 82: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

82

Page 83: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 42.Наставна јединица Растављање природног броја на просте чиниоцеТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање процедуре растављања природног броја на просте чиниоце.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ растави природан број на просте чиниоце.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ објашњава ученицима да „раставити природан број на просте чиниоце” значи записати тај број као производ простих чинилаца;

‒ кроз примере из уџбеника показује три начина на која је могуће раставити сложен број на просте чиниоце;

‒ позива петоро ученике да, један по један, решавају задатке на табли;

‒ коментарише решавање задатака, исправља ученика по потреби.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

83

Page 84: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

84

Page 85: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 43.Наставна јединица Растављање природног броја на просте чиниоцеТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање процедуре растављања природног броја на просте чиниоце.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ растави природан број на просте чиниоце.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке.

Завршни део часа(5 минута)

‒ прозива двоје ученика да ураде по један задатак из збирке на табли;

‒ анализира решења;‒ задаје домаћи задатак.

‒ ради задатак на табли/записује задатак у свесци;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа

85

Page 86: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

86

Page 87: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 44.Наставна јединица Контролна вежба – ДељивостТип часа ПроверавањеЦиљ часа ‒ проверавање остварености исхода за први део области Дељивост (без НЗС и НЗД).Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ прикаже усвојеност исхода у вези са дељивошћу.

Методе рада Писани радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(2 минута)

‒ дели ученицима листове са задацима;‒ објашњава правила понашања током израде

контролне вежбе и дати упутства за рад;

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (30 минута)

‒ надгледа израду контролног задатка;‒ по потреби одговара на питања;‒ пред крај израде контролног обавештава ученике

да је истекло време за израду контролног и сакупља радове.

‒ пажљиво чита задатке;‒ решава задатке;‒ предаје рад.

Завршни део часа(13 минута)

‒ позива ученике да, један по један, реше на табли задатке са контролне вежбе;

‒ анализира са ученицима поступке и могуће грешке.

‒ решава задатак на табли/ у свесци.

Начини провере остварености исхода

‒ писмени рад.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

87

Page 88: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

88

Page 89: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 45.Наставна јединица Највећи заједнички делилацТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ увежбавање процедуре одређивања највећег заједничког делиоца за два броја;

‒ усвајање појма узајамно простих бројева.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ одреди највећи заједнички делилац за два броја.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(15 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ саопштава ученицима резултате оцена;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ уводи појамове заједничког делиоца и највећег заједничког делиоца (НЗД) бројева а и b;

‒ уводи појам узајамно простих бројева;‒ решава примере на табли;‒ прозива неколико ученика да реше задатке на

табли;‒ контролише и коментарише решавање задатака на

табли.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености

89

Page 90: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исхода?• Да ли сам планирао/ла

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

90

Page 91: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 46.Наставна јединица НЗДТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање процедуре одређивања највећег заједничког делиоца за два или више бројева.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ одреди највећи заједнички делилац за дате бројеве;‒ утврди да ли су дати бројеви узајамно прости.

Методе рада Фронтални, индивидуалниОблици рада Дијалошка, рад на тексту

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(10 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (30 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања

91

Page 92: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

планираног?• Шта бих сада урадио/ла нешто

другачије?• ...

92

Page 93: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 47.Наставна јединица Еуклидов алгоритамТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ одређивање НЗД Еуклидовим алгоритмом.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ одреди највећи заједнички делилац за дате бројеве користећи Еуклидов алгоритам.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ уводи једноставнији поступак одређивања НЗД-а у коме се уместо дељења прво одузима /Еуклидов алгоритам);

‒ објаснити значење речи алгоритам;‒ решава примере и задатке на табли.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа

93

Page 94: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

94

Page 95: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 48.Наставна јединица Најмањи заједнички садржалацТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ увежбавање процедуре одређивања најмањег заједничког садржаоца.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ одреди најмањи заједнички садржалац за два или три броја.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ уводи појамове заједничког садржаоца и највећег заједничког садржаоца (НЗС) бројева а и b;

‒ уводи појам узајамно простих бројева;‒ решава примере на табли;‒ прозива неколико ученика да реше задатке на

табли;‒ контролише и коментарише решавање задатака на

табли.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ кратак тест на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

95

Page 96: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

96

Page 97: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Природни бројеви и дељивост Редни број часа 49.Наставна јединица Најмањи заједнички садржалацТип часа УтврђивањеЦиљ часа увежбавање процедуре одређивања најмањег заједничког садржаоца.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

одреди најмањи заједнички садржалац за два или три броја

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи писане провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају у групама;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради у групи са другим ученицима, комуницира и

сарађује;‒ решава задатке.

Завршни део часа(5 минута)

‒ прозива троје ученика да одговоре на питања из рубрике Да или не из збирке;

‒ анализира решења;‒ задаје домаћи задатак.

‒ ради задатак на табли/записује задатак у свесци;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

97

Page 98: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

98

Page 99: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 50.Наставна јединица Појам разломкаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ обнављање основних појмова о разломцима

‒ усвајање терминологије о разломцимаОчекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ објасни појмове: разломак, бројилац, именилац;‒ разуме да се разломцима изражaвају делови целине.

Методе рада Дијалошка, илустративна, демонстративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ обнавља са ученицима знања о разломцима из претходних разреда;

‒ објашњава појмове кроз примере: разломак, бројилац, именилац;

‒ објашњава како 0 може да се запише као количник;

‒ дискутује са ученицима о ситуацији када је бројилац дељив имениоцем;

‒ анализира и решава са ученицима примере из уџбеника;

‒ записује на табли најважније садржаје часа.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ

99

Page 100: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

100

Page 101: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 51.Наставна јединица Прави и неправи разломци. Мешовити бројевиТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ усвајање терминологије о разломцима;

‒ именовање разломака;‒ записивање неправог разломка у облику мешовитог броја.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ објасни појмове: прави разломак, неправи разломак, мешовити број;‒ одреди да ли је разломак прави или неправи;‒ запише неправи разломак као мешовити број;‒ запише мешовити број као неправи разломак.

Методе рада Дијалошка, илустративна, демонстративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ решава заједно са ученицима пример из уџбеника као увод у тему;

‒ кроз примере и дискусију са ученицима објашњава појмове: прави разломак, неправи разломак, мешовити број;

‒ наводи дефиниције појмова;‒ записује на табли најважније;‒ објашњава везу између мешовитог броја и

неправог разломка, односно између дељења са остатком и неправог разломка;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености ‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

101

Page 102: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исходаОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

102

Page 103: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 52.Наставна јединица Проширивање и скраћивање разломакаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање техника проширивања и скраћивања разломакаОчекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ скрати дати разломак;‒ прошири дати разломак.

Методе рада Дијалошка, илустративна, демонстративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак;‒ задаје ученицима питања из рубрике Да или не из

збирке.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка,‒ одговара на питања.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима да прочитају Уводни задатак из уџбеника као увод у тему;

‒ дискутује са ученицима Уводни задатак;‒ уводи и објашњава технику проширивања

разломака;‒ решава пример на табли;‒ позива неке ученике да решавају задатке на

табли;‒ објашњава како се може записати проширивање

разломака;‒ уводи и објашњава технику скраћивања

разломака;‒ решава пример на табли;‒ позива неке ученике да решавају задатке на

табли;‒ објашњава када је разломак несводљив

(нескратив);‒ реашва пример и показује се да се скраћивање

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

103

Page 104: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

може извести и поступно.Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

104

Page 105: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 53.Наставна јединица Упоређивање разломака у количничком записуТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ савладавање упоређивања разломака у количничком запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ упоређује разломке у количничком запису.

Методе рада Дијалошка, илустративна, демонстративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, групни

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ обнавља са ученицима како се упоређују природни бројеви и рећи ученицима да се и разломци могу упоређивати,

‒ објашњава како се разломци упоређују;‒ дели ученике на групе;‒ задаје задатке из збирке за решавање;‒ обилази групе док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ ради у групи са другим ученицима, комуницира и

сарађује;‒ решава задатке.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

105

Page 106: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

106

Page 107: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 54.Наставна јединица Децимални запис разломкаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање појма децималног разломка;

‒ развијање самосталности у учењу.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ прочита децимални запис разломка;‒ запише разломак у децималном запису;‒ разликује цео део од децималног дела разломка;‒ одреди месну вредност цифре у децималном запису.

Методе рада Рад на текстуОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (30 минута)

‒ објашњава ученицима да је циљ овог часа, између осталог, развијање самосталности у учењу;

‒ задаје свим ученицима исти задатак – да савладају основне појмове о децималним разломцима тако што ће самостално да читају текст из уџбеника;

‒ сугерише ученицима да слободно записују у свескама главне идеје из лекције и да, по потреби, у свескама реше примере;

‒ обилази ученике док раде и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ чита текст из уџбеника;‒ записује основне идеје из лекције у свесци;‒ решава примере из уџбеника.

Завршни део часа(10 минута)

‒ пита ученике да наведу шта су све научили читајући лекцију;

‒ на табли записује основне појмове у вези са лекцијом: децимални разломци; децимални запис, цео део и децимални део (децимале);

‒ задаје домаћи задатак.

‒ одговара на питања;‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености ‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима..

107

Page 108: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исходаОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

108

Page 109: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 55.Наставна јединица Упоређивање разломака у децималном записуТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање појма децималног разломка;

‒ савладавање упоређивања разломака у децималном запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ упоређује разломке у децималном запису.

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(15 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ објашњава ученицима како се упоређују разломци у децималном запису;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ дискутује са ученицима о томе да ли је лакше упоређивати разломке записане у количничком или у децималном запису;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ активно учествује у дискусији;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ кратка провера знања на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима..

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

109

Page 110: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

110

Page 111: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 56.Наставна јединица Превођење децималног записа разломка у количнички записТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање процедуре превођења разломака из децималног у количнички запис и обратноОчекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ преведе разломак из децималног у количнички запис;‒ преведе разломак из количничког у децимални запис.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи кратке писане

провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима да прочитају Уводни задатак из уџбеника као увод у тему;

‒ дискутује са ученицима Уводни задатак и прави осврт на оно што је научено на претходним часовима;

‒ подсећа ученике да су количнички и децимални само различити записи разломака;

‒ води ученике кроз примере из уџбеника (превођења разломака из децималног у количнички запис и обратно) – изводи ученике на таблу да решавају примере;

‒ питањима усмерава ученике приликом решавања задатака;

‒ уводи појам коначног децималног записа;‒ наводи да постоји и бесконачни запис и да ће о

томе бити речи следећег часа.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ решава задатак на табли уз вођење и помоћ

наставника;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

111

Page 112: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

‒ задаје домаћи задатак.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима..

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

112

Page 113: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС Предмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 57.Наставна јединица Превођење количничког записа разломка у децимални записТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање процедуре превођења разломака из децималног у количнички запис и обратно.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ преведе разломак из децималног у количнички запис;‒ преведе разломак из количничког у децимални запис;‒ одреди период у бесконачно периодичном запису.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ води ученике кроз примере из уџбеника (превођења разломака из децималног у количнички запис и обратно) – изводи ученике на таблу да решавају примере;

‒ питањима усмерава ученике приликом решавања задатака;

‒ уводи појам бесконачног периодичног децималног записа;

‒ објашњава појам периода;‒ објашњава како се краће записују разломци који

имају бесконачно периодичан децимални запис;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ решава задатак на табли уз вођење и помоћ

наставника;‒ решава задатке у свесци;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима..

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ

113

Page 114: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

114

Page 115: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 58.Наставна јединица Разломци и бројевна полуправаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ представљање разломака на бројевној полуправој (геометријска интерперетација разломака).Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ представи на бројевној полуправој разломке и децималне бројеве.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(10 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (30 минута)

‒ обнавња заједно са ученицима како се природни бројеви приказују на бројевној полуправој и истаћи значај избора јединичне дужи;

‒ истиче да се сви разломци који имају једнаке вредности придружују истој тачки на бројевној полуправој;

‒ скреће пажњу ученицима да је разлика између правог и неправог разломка лако уочљива на бројевној полуправој;

‒ решава примере на табли;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ кратка провера знања на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима..

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ

115

Page 116: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

116

Page 117: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 59.Наставна јединица Разломци и бројевна полуправаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање представљања разломака на бројевној полуправој (геометријска интерперетација разломака).Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ представи на бројевној полуправој разломке и децималне бројеве.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(10 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи кратке писане

провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (30 минута)

‒ показује ученицима различите мерне инструменте који приказују децималне вредности (дигитални термометри, ваге и слично);

‒ задаје ученицима задатке да их решавају у паровима;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке у пару.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко обнављање како се на бројевној полуправој представљају разломци;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ обнавља како се на бројевној полуправој представљају разломци;

‒ записује домаћи.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

117

Page 118: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

118

Page 119: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 60.Наставна јединица Заокругљивање бројеваТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање и примена правила заокругљивања.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ заокругли број;‒ процени грешку заокругљивања.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ подсеча ученике да ће на 62. часу радити Други

писмени задатак;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ објашњава ученицима како се записује знак за приближну вредност и шта је заокругљивање бројева;

‒ наглашава да је, код заокругљивања разломака на задати број децимала, важно посматрати две цифре – прву која се одбацује и последњу која остаје у скраћеном запису;

‒ уводи и објашњава правила заокругљивања;‒ записује најважније на табли;‒ решава примере из уџбеника на табли;‒ дискутује са ученицима примере;‒ указује ученицима да при се заокругљивању

прави грешка у односу на праву вредност броја.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима..

119

Page 120: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

120

Page 121: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 61.Наставна јединица Правила заокругљивања бројеваТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање и примена правила заокругљивања.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ заокругли број;‒ процени грешку заокругљивања.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке.

Завршни део часа(15 минута)

‒ прозива двоје ученика да ураде по један задатак из збирке на табли;

‒ анализира решења;‒ обнавља са ученицима обновити садржаје из

рубрике Запамти из уџбеника;‒ задаје домаћи задатак.

‒ ради задатак на табли/записује задатак у свесци;‒ обнавља садржаје кроз рубрику Запамти;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима..

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

121

Page 122: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

122

Page 123: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Писмени задаци Редни број часа 62.Наставна јединица Други писмени задатакТип часа ПроверавањеЦиљ часа ‒ израда писменог задатка; проверавање остварености исхода.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ прикаже усвојеност исхода у вези са дељивошћу и разломцима (1. део).

Методе рада Писани радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ дели ученицима вежбанке са задацима;‒ објашњава правила понашања током израде

писменог задатка и даје упутства за рад.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ надгледа израду писменог задатка. ‒ пажљиво чита задатке;‒ решава задатке.

Завршни део часа(2 минута)

‒ обавештава ученике да је истекло време предвиђено за решавање задатака и сакупља вежбанке.

‒ завршава рад;‒ предаје вежбанку.

Начини провере остварености исхода

‒ писмени рад.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

123

Page 124: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

124

Page 125: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Дељивост. Разломци (1. део) Редни број часа 63.Наставна јединица Анализа и исправка другог писменог задаткаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ анализа и исправка писане провере.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ анализира и систематизује знања у вези са наставним темама Дељивост и Разломци (1. део);‒ самопроцени свој досадашњи рад.

Методе рада Разговор, дискусијаОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(9 минута)

‒ саопштава појединачне оцене и средњу оцену одељења;

‒ истиче најчешће грешке.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ анализира заједно са ученицима задатке и грешке које су направљене при решавању задатака;

‒ позива одређене ученике на таблу да решавају задатке (могу бити ученици који су све тачно решили, али и ученици који су правили грешке, у циљу утврђивања градива).

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(1 минут)

‒ ако се није стигло на часу задаје ученицима да за домаћи ураде техничку израду исправке (преписивање задатака у вежбанке).

‒ записује шта је задато за домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ анализа писменог задатка.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

125

Page 126: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

126

Page 127: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 64.Наставна јединица Угао – појам, елементи, обележавањеТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ обнављање и утврђивање појмова: угао, теме, крак;

‒ усвајање појмова: пун угао, опружен угао, конвексан угао;‒ усвајање ознака за углове.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ идентификује врсте и опише својства углова (опружен, пун);‒ обележава углове;‒ анализира да ли је дати угао конвексан.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ разговара са ученицима о сналажењу на мору, у

ваздуху, у свемиру… и истиче значај математике у решавању оваквих проблема.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у разговору.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима да прочитају Уводни задатак из уџбеника као увод у тему;

‒ дискутује са ученицима Уводни задатак;‒ уводи и објашњава појам угаоне линије;‒ записује на табли најважније;‒ уводи и објашњава појмове: пун угао, опружен

угао, конвексан угао;‒ црта на табли примере док објашњава појмове;‒ упознаје ученике са начином обележавања

углова;‒ решава на табли примере из уџбеника;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

127

Page 128: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

‒ задаје домаћи задатак.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима..

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

128

Page 129: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 65.Наставна јединица Централни угао. Преношење угловаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање појмова: централни угао, једнаки углови;

‒ обнаваљње и продубљивање знања о кружном луку и тетиви;‒ савладавање технике преношења углова.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ идентификује централни угао;‒ конструктивно пренесе дати угао;‒ утврди да ли су дати углови једнаки.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ поставља питања ученицима из рубрике Да или не

из збирке;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ одговара на питања;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ уводи и објашњава појмове: централни угао, једнаки углови;

‒ црта на табли примере док објашњава појмове;‒ записује на табли најважније; ‒ обнавља са ученицима појмове: кружни лук и

тетива;‒ поступно на табли ради примере и изводи

конструкцију тако да ученици могу да прате и самостално изведу сваки корак у својим свескама;

‒ објашњава преношење угла; ‒ показује на табли извођење конструкције

преношења угла;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше и

увежбају преношење углова;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

129

Page 130: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима..

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

130

Page 131: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 66.Наставна јединица Централни угао. Преношење угловаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање технике преношења углова.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ конструктивно пренесе дати угао;‒ утврди да ли су дати углови једнаки.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(2 минута)

‒ кроз разговор кратко понавља са ученицима појмове: централни угао, једнаки углови, преношење углова;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

131

Page 132: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

132

Page 133: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 67.Наставна јединица Упоређивање углова. Сабирање и одузимање угловаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање појмова: сабирање углова, одузимање углова, суседни углови;

‒ упоређивање два угла по величини;‒ савладавање конструктувног сабирања и одузимања углова.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ одреди који је од два угла већи (мањи);‒ конструктивно сабере два угла;‒ конструктивно одузме два угла

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима да прочитају Уводни задатак из уџбеника као увод у тему;

‒ анализира са ученицима Уводни задатак;‒ уводи и објашњава појамове сабирање углова,

одузимање углова, суседни углови;‒ објашњава како се углови упоређују по величини;‒ црта на табли примере док објашњава појмове;‒ поступно на табли ради примере и изводи

конструкцију тако да ученици могу да прате и самостално изведу сваки корак у својим свескама;

‒ анализира и решава са ученицима примере из уџбеника.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ

133

Page 134: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

134

Page 135: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 68.Наставна јединица Конструктивно сабирање и одузимање угловаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање појмова: сабирање углова, одузимање углова, суседни углови;

‒ упоређивање два угла по величини;‒ увежбавање конструктувног сабирања и одузимања углова

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ одреди који је од два угла већи (мањи);‒ конструктивно сабере или одузме два угла.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак;‒ задаје ученицима питања из рубрике Да или не из

збирке.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка,‒ одговара на питања.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ као прву активност задаје ученицима задатке из збирке да их решавају у пару;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно;

‒ као другу активност задаје ученицима да размене свеске са паром из клупе и прегледају решења.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке у пару;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију;‒ проверава решења задатака.

Завршни део часа(5 минута)

‒ разговара са ученицима о искуству у вези са оцењивањем вршњачких радова;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ учествује у разговору;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима..

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

135

Page 136: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

136

Page 137: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 69.Наставна јединица Врсте угловаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ упознавање са различитим врстама углова;

‒ цртање суплементних и комплементних углова;‒ савладавање својстава унакрсних углова.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ идентификује врсте и опише својства углова и примени њихове узајамне односе (оштри, прави, тупи углови, унакрсни, суплементни, комплементни, упоредни).

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ уводи и објашњава појамове: упоредни углови, прав угао, оштар угао и туп угао;

‒ записује ознаку правог угла;‒ уводи и објашњава појамове суплементних и

комплементних углова;‒ црта на табли примере док објашњава појмове;‒ поступно на табли ради примере и изводи

конструкцију тако да ученици могу да прате и самостално изведу сваки корак у својим свескама;

‒ анализира и решава са ученицима примере из уџбеника.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:

137

Page 138: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

138

Page 139: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 70.Наставна јединица Нормалне праве. Растојање тачке од правеТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање знања о различитим врстама углова;

‒ конструкција нормалне (управне) праве;‒ конструкција тангенте на кружницу.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ нацрта праву нормалну на дату праву користећи геометријски прибор.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ анализира и решава са ученицима задатке из уџбеника (у првом плану конструктивни задаци у вези са правим угловима, нормалом и тангентом):

‒ демонстрира на табли конструкцију нормалне праве;

‒ демонстрира на табли конструкцију тангенте на кружницу;

‒ поступно на табли изводи сваку конструкцију тако да ученици могу да прате и самостално изведу сваки корак у својим свескама;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

139

Page 140: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

140

Page 141: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 71.Наставна јединица Мерење угловаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ увођење мерних јединица за углове;

‒ усвајање појмова и веза међу мерним јединицама;‒ мерење углова.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ измери дати угао и нацрта угао задате мере;‒ преводи јединице мере за углове из већих у мање и обратно.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима да прочитају Уводни задатак из уџбеника као увод у тему;

‒ анализира са ученицима проблем и констатује да још увек не могу да реше задатак, али да ће након овог часа знати како да измере угао;

‒ објашњава да постоји мерна јединица за мерење углова и да ће, користећи ту јединицу моћи да упоређују углове по величини;

‒ уводи мерне јединице за углове (степен, минут, секунд) и њихове ознаке;

‒ решава пример на табли;‒ објашњава како се користи угломер за мерење

углова;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

141

Page 142: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

‒ задаје домаћи задатак.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

142

Page 143: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 72.Наставна јединица Рачунско сабирање и одузимање угловаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ усвајање процедура рачунског сабирања и одузимања углова.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ преводи јединице мере за углове из већих у мање и обратно;‒ сабира и одузима углове рачунским путем.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(15 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ објашњава поступке сабирања и одузимања углова решавајући примере, а у циљу овладавања техником сабирања и одузимања углова;

‒ наводи дефиниције појмова;‒ задаје ученицима да реше задатке у свескама;‒ позиа неколико ученика реше по један део

задатка на табли; ‒ коментарише поступак решавања, пита ученике

да наведу који део представља тешкоћу;‒ приказује примере сабирања и одузимања углова

рачунским путем.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ кратка провера знања на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

143

Page 144: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

144

Page 145: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 73.Наставна јединица Сабирање и одузимање угловаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ усвајање процедура рачунаског сабирања и одузимања углова.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ преводи јединице мере за углове из већих у мање и обратно;‒ сабира и одузима углове рачунским путем.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(10 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ анализира резултате кратке провере са

претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи кратке провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (30 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке у вези са рачунским сабирањем и одузимањем углова да их решавају самостално, а потом да упореде решења са решењем друга/другарице из клупе;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ обнавља са ученицима како се рачунски сабирају и одузимају углови;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ обнавља како се рачунски сабирају и одузимају углови;

‒ записује домаћи.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

145

Page 146: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

146

Page 147: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 74.Наставна јединица Комплементни и суплементни угловиТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање рачунског сабирања и одузимања углова на примерима комплементних и суплементних

углова;‒ решавање проблемских задатака.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ решава рачунске задатке у вези са комплементним и суплементним угловима.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Групни рад

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак;‒ задаје ученицима питања из рубрике Да или не из

збирке;‒ истиче на табли чињенице да може да се запише

да је збир два комплементна угла једнак 90°, док је збир два суплементна угла једнак 180°.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка,‒ одговара на питања;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ дели ученике у групе и објашњава правила рада у групи;

‒ задаје ученицима задатке за решавање (задатке рачунског сабирања и одузимања углова на примерима комплементних и суплементних углова);

‒ обилази ученике док решавају задатке, прати динамику рада у групама и помаже ученицима који имају тешкоће са решавањем задатака.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(15 минута)

‒ прати излагање док групе представљају резултате свог рада и коментаришу стратегије сарадње и решавања задатака;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ представља заејдно са другим члановима групе резултате рада групе и коментарише стратегије сарадње и решавања задатака;

‒ записује домаћи.

147

Page 148: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

148

Page 149: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 75.Наставна јединица Углови на трансверзалиТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање појма трансверзале;

‒ описивање својстава углова на трансверзали.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ идентификује углове на трансверзали;‒ опише својства углова на трансверзали;‒ примени узајамне односе углова на трансверзали.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ црта на табли два случаја (трансверзала која одређује тупе и оштре углове, нормала);

‒ уводи појам трансверзале правих;‒ решава пример на табли – обележава исте лукове

истом бојом; ‒ формулише закључке – каква су својства углова

на трансверзали;‒ наглашава специјалан случај када је трансверзала

и нормала – сви углови су прави;‒ објашњава да се за поједине углове на

трансверзали користе посебни називи (сагласни, супротни, наизменични) и илуструје скицом на табли;

‒ поступно на табли ради пример одређивања непознатог угла на трансверзали тако да ученици могу да самостално изведу сваки корак у својим свескама.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

149

Page 150: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

‒ задаје домаћи задатак.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

150

Page 151: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 76.Наставна јединица Углови на трансверзалиТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање појма трансверзале;

‒ примена својстава углова на трансверзали.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ примењује својства углова на трансверзали;‒ решава сложеније задатке користећи трансверзалу.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(15 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ онављање појмова решавањем задатка на табли; ‒ задаје домаћи задатак.

‒ прати решавање задатка, записује у свеску;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ кратка писана провера знања на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

151

Page 152: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

152

Page 153: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 77.Наставна јединица Углови са паралелним крацимаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ уочавање својстава углова са паралелним крацима;

‒ примена углова са паралелним крацима у решавању задатака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ идентификује углове са папралелним крацима;‒ опише својства углова са паралелним крацима;‒ примени узајамне односе углова са паралелним крацима.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи кратке писане

провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима да прочитају Уводни задатак из уџбеника као увод у тему;

‒ дискутује са ученицима Уводни задатак;‒ кроз пример на табли показати једнакост оштрих

и тупих углова насталих у пресеку два пара паралелних правих;

‒ истиче својства углова са паралелним крацима (кад су једнаки, кад су суплементни);

‒ црта и записује најважније на табли;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно,‒ изводи ученика на таблу да покаже решење

задатка;‒ анализира решење;‒ црта на табли објашњење појма растојање између

две паралелне праве.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

153

Page 154: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

154

Page 155: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 78.Наставна јединица Углови паралелограмаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ примена знања о угловима са паралелним крацима на изучавање својстава паралелограма;

‒ извођење једнакости наспрамних углова паралелограма.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставан задатак применом основних својства паралелограма (једнакост наспрамних страница и наспрамних углова).

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак;‒ обнавља са ученицима знања о паралелограму,

посебно чињеницу о једнакости наспрамних страница.

‒ кратко обнавља и појмове: и појмове: усмерена дуж, вектор, транслација.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка;‒ обнавља појмове познате од раније.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ кроз примере објашањва ученицима да су наспрамни углови паралелограма су једнаки, а суседни суплементарни и да је збир углова паралелограма 360°.

‒ задаје ученицима задатке из збирке;‒ изводи неке ученике на таблу да решавају задатке

детаљно и поступно; поступно корак по корак приакзује геометријску конструкција паралелних правих.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ обнаља са ученицима својства која важе за углове паралелограма;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ обнаља својства која важе за углове паралелограма;

‒ записује домаћи.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

155

Page 156: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

156

Page 157: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 79.Наставна јединица Угaо – пројектни задатак (квиз)Тип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ израда подсетника о угловима.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ учествује у раду групе;‒ заједно са члановима групе прави презентацију о угловима.

Методе рада Дијалошка, практичан радОблици рада Рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности – рад у групама на изради презентације о угловима;

‒ дели ученицима папире за рад или им омогућити да раде за рачунаром.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ дели ученике у групе и објашњава правила рада у групи;

‒ задаје ученицима задатке за решавање;‒ обилази групе док раде, проверава напредак,

помаже тамо где је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(15 минута)

‒ служа излагање чланова и представника група;‒ коментарише урађено; ‒ упућује ученике да питају зашто поједини

садржаји јесу или нису стављени у квиз, то јест да објасне критеријуме по којима су бирали садржаје.

‒ представља (члан групе) квиз своје групе;‒ остали ученици учествују у квизу 8 одговарају на

питања);‒ укратко коментарише (представник групе) зашто

су изабрали питања која су изабрали и како су на нивоу групе договорили стратегију за рад и поделили задужења.

Начини провере остварености исхода

‒ продукти које направе групе.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ

157

Page 158: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

158

Page 159: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао Редни број часа 80.Наставна јединица Контролна вежба – УгаоТип часа ПроверавањеЦиљ часа ‒ проверавање остварености исхода за област „Угао”.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ прикаже усвојеност исхода у вези са угловима.

Методе рада Писани радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ дели ученицима листове са задацима;‒ објашњава правила понашања током израде

контролне вежбе и дати упутства за рад;

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ надгледа израду контролног задатка;‒ по потреби одговара на питања.

‒ пажљиво чита задатке;‒ решава задатке.

Завршни део часа(2 минута)

‒ обавештава ученике да је истекло време за израду контролног и сакупља радове.

‒ завршава израду контролног;‒ предаје рад.

Начини провере остварености исхода

‒ писмени рад.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто

159

Page 160: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

другачије?• ...

160

Page 161: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Све области обрађене током првог полугодишта Редни број часа 81.Наставна јединица Обнављање и систематизација градиваТип часа СистематизацијаЦиљ часа ‒ систематизација градива првог полугодишта петог разреда.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ анализира и систематизује знања у вези са градивом првог полугодтишта петог разреда;‒ самопроцени свој досадашњи рад.

Методе рада ДијалошкаОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(20 минута)

‒ дели ученицима прегледане контролне вежбе из области Угао и анализира честе грешке;

‒ чита ученицима предлоге закључних оцена и подсетити их да закључну оцену изводи одељењско веће.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ пита и коментарише по потреби.

Средишњи (главни) део часа (20 минута)

‒ слуша излагање ученика;‒ коментарише по потреби,‒ задаје ученицима за решавање задатке са

забавних страна у збирци задатака.

‒ приказује резултат свог и рада својих другова на пројектима које су радили током полугодишта;

‒ решава задатке са забавних страна у збирци задатака.

Завршни део часа(5 минута)

‒ дели своја искуства искуства у вези са радом са одељењем током првог полугодишта,

‒ даје инструкције за обнављање градива током распуста.

‒ дели своја искуства искуства у вези са радом са друговима током првог полугодишта а на часовима математике;

‒ слуша излагање наставника;‒ записује у свеску.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

161

Page 162: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

162

Page 163: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 82.Наставна јединица Сабирање и одузимање разломакаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ обнављање основних појмова о разломцима;

‒ савладавање сабирања и одузимања разломака у количничком запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ сабере и одузме два разломка који имају исти именилац;‒ сабере два разломка који имају различите имениоце.

Методе рада Дијалошка, илустративна, демонстративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ обнавља основне чињенице о разломцима, о

којима су ученици учили у првом полугодишту.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ обнавља градиво из првог полугодишта везано за

разломке.Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ кроз Уводни задатак и разговор са ученицима уводи тему часа;

‒ решава на табли пример сабирања разломка; ‒ црта на табли геометријски приказ сабирања;‒ наглашава да се разломци који имају различите

имениоце сабирају тако што се прво доводе до једнаких именилаца;

‒ позива ученике да реше примере на табли,‒ прати рад ученика и скреће пажњу ако направе

рачунске грешке;‒ решава на табли пример одузимања разломка и

кратко га анализира; ‒ наглашава да је разлика два једнака разломка

нула;‒ позива ученике да реше примере на табли,‒ прати рад ученика и скреће пажњу ако направе

рачунске грешке;‒ истиче везе између сабирања и одузимања које

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке (на табли и у свесци);‒ записује садржаје са табле у свеску.

163

Page 164: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

важе и за разломке.Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

164

Page 165: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 83.Наставна јединица Сабирање и одузимање разломака у количничком записуТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање сабирања и одузимања разломака у количничком запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ сабере и одузме два разломка који имају исти именилац;‒ сабере и одузме два разломка који имају различите имениоце.

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ кратко обнавља са ученицима како се сабирају и одузимају разломци;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ кратко обнавља како се сабирају и одузимају разломци;

‒ записује домаћи.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања

165

Page 166: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

планираног?• Шта бих сада урадио/ла нешто

другачије?• ...

166

Page 167: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 84.Наставна јединица Сабирање и одузимање разломака у децималном записуТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање сабирања и одузимања разломака у децималном записуОчекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ сабере и одузме два разломка у децималном запису.

Методе рада Дијалошка, илустративна, демонстративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ објашњава ученицима сабирање и одузимање разломака у децималном запису кроз примере које ради на табли;

‒ објашњава правилно потписивање при решавању задатака;

‒ наглашава да је правилно потписивање кључно за писмено сабирање и одузимање децималних бројева и истиче позицију децималног зареза.

‒ прозива ученике да решавају задатке на табли; ‒ даје упутства ученицима док раде задатке на

табли, указује на грешке по потреби.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености

167

Page 168: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исхода?• Да ли сам планирао/ла

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

168

Page 169: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 85.Наставна јединица Сабирање и одузимање разломака у децималном записуТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање сабирања и одузимања разломака у децималном запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ сабере и одузме два разломка у децималном запису.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају у пару (задатке за увежбавање сабирања и одузимања разломака у децималном запису);

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке у пару;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ кратко обнавља са ученицима како се правилно одузимају и сабирају разломци у децималном запису;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ кратко обнавља како се правилно одузимају и сабирају разломци у децималном запису;

‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

169

Page 170: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

170

Page 171: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 86.Наставна јединица Својства сабирања и одузимања разломакаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање својстава сабирања и одузимања разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ примени својства сабирања и одузимања разломака.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ објашњава ученицима кроз примере својстава сабирања и одузимања разломака (комутативност, нула као неутрални елемент, сталност збира, зависност збира од сабирака);

‒ црта на табли геометријску интерпретацију решења примера комутативности сабирања;

‒ записује на табли најважније садржаје часа;‒ прозива ученике да решавају задатке на табли; ‒ даје упутства ученицима док раде задатке на

табли, указује на грешке по потреби.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

171

Page 172: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

172

Page 173: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 87.Наставна јединица Својства сабирања и одузимања разломакаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ усвајање својстава сабирања и одузимања разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ примени својства сабирања и одузимања разломака.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ прозива ученике да, један по један, пред таблом решавају примере из уџбеника;

‒ усмерава ученике и помаже им у решавању задатака;

‒ записује најважније на табли;‒ истиче својство сабирања – асоцијативност

сабирања; ‒ црта на табли геометријску интерпретацију

решења примера асоцијативности сабирања;‒ задаје ученицима да реше самостално задатке из

збирке;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:

173

Page 174: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

174

Page 175: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 88.Наставна јединица Сабирање и одузимање мешовитих бројеваТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање техника за сабирање и одузимање мешовитих бројева.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ примени својства сабирања и одузимања разломака на решавање проблема са мешовитим бројевима.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ прозива ученике да, један по један, пред таблом решавају примере из уџбеника;

‒ усмерава ученике и помаже им у решавању задатака;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

175

Page 176: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

176

Page 177: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 89.Наставна јединица Једначине у вези са сабирањем и одузимањем разломакаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање процедура за решавање линеарних једначина у вези са сабирањем и одузимањем разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставну линеарну једначину.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(15 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ поставља питања ученицима која их уводе у тему;‒ објашњава поступак решавања једначине у вези

са сабирањем и одузимањем разломака;‒ решава примере на табли;‒ наглашава важност провере;‒ прозива ученике да, један по један, пред таблом

решавају примере из уџбеника;‒ усмерава ученике и помаже им у решавању

задатака.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ кратка писана провера на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

177

Page 178: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

178

Page 179: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 90.Наставна јединица Једначине у вези са сабирањем и одузимањем разломакаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање процедура за решавање линеарних једначина у вези са сабирањем и одузимањем разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставну линеарну једначину.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи кратке писане

провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају у паровима;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке у пару;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ поставља ученицима неколико питања везано за једначине (питања Да или не из збирке);

‒ задаје домаћи задатак.

‒ одговара на питања;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

179

Page 180: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

180

Page 181: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 91.Наставна јединица Једначине у вези са сабирањем и одузимањем разломакаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање процедура за решавање линеарних једначина у вези са сабирањем и одузимањем разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставну линеарну једначину.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају у групама;

‒ обилази групе, прати динамику рада, проверава тачност решења и помаже тамо где је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке у групи;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ задаје домаћи задатак. ‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

181

Page 182: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

182

Page 183: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 92.Наставна јединица Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем разломакаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање поступака за решавање линеарних неједначина у вези са сабирањем и одузимањем

разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставну линеарну неједначину.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ поставља питања ученицима која их уводе у тему;‒ објашњава поступак решавања неједначина у вези

са сабирањем и одузимањем разломака;‒ решава на табли пример неједначине у којој је

непознат сабирак и пример неједначине у којој је непознат умањеник;

‒ објашњава ученицима како се графички приказује скуп решења неједначине;

‒ прозива ученике да, један по један, пред таблом решавају примере из уџбеника;

‒ усмерава ученике и помаже им у решавању задатака.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:

183

Page 184: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

184

Page 185: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 93.Наставна јединица Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем разломакаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање поступака за решавање линеарних неједначина у вези са сабирањем и одузимањем

разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставну линеарну неједначину.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(20 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (20 минута)

‒ решава на табли пример неједначине у којој је непознат умањилац;

‒ објашњава ученицима како се графички приказује скуп решења неједначине;

‒ прозива једног ученика да на табли реши пример из уџбеника;

‒ усмерава ученика и помаже му у решавању задатака;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ прозива пар ученика да реше те задатке на табли.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ кратка писана провера на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

185

Page 186: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

186

Page 187: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 94.Наставна јединица Једначине и неједначине у вези са сабирањем и одузимањем разломакаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавње решавања једначина и неједначина.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставну линеарну једначину и неједначину.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи кратке писане

провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ поставља ученицима неколико питања везано за неједначине (питања Да или не из збирке);

‒ задаје домаћи задатак.

‒ одговара на питања;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

187

Page 188: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

188

Page 189: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 95.Наставна јединица Разломци – пројектни задатакТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ израда пројектног задатка.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ учествује у раду групе;‒ истражује на задату тему;‒ допринесе изради презентације.

Методе рада Дијалошка, практичан радОблици рада Рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ објашњава ученицима задатак који треба да

осмисле и реше – Недељни буџет четворочлане породице;

‒ дели ученике у групе и објашњава им динамику рада на овом и наредном часу.

‒ пажљиво слуша излагање наставника,‒ поставља питања по потреби.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ обилази групе током израде пројекта, помаже, прати рад и динамику група.

‒ ради на изради пројекта – прави са осталим члановима групе списак намирница и израчунава укупну потрошњу;

‒ учествује у раду групе. Завршни део часа(5 минута)

‒ задаје домаћи задатак у вези са пројектом (провера спискова које су направили са родитељима/старатељима да ли је списком све обухваћено).

‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ видљиви продукти рада;‒ усмена анализа процеса настанка рада.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

189

Page 190: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

190

Page 191: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 96.Наставна јединица Разломци – пројектни задатакТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ израда пројектног задатка.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ учествује у раду групе;‒ истражује на задату тему;‒ допринесе изради презентације.

Методе рада Дијалошка, практичан радОблици рада Рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ подсећа ученике шта су имали за задатак претходног часа и шта је требало да ураде за домаћи (провера спискова које су направили);

‒ пита ученике да наведу делове градива о разломцима које су примењивали када су решавали задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ одговара на питања.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ даје ученицима 10 минута да упореде и коригују своје спискове;

‒ учествује у дискусији на нивоу одељења.

‒ ради на изради пројекта – анализира и по потреби мења спискове;

‒ учествује у раду групе;‒ учествује у дискусији на нивоу одељења.

Завршни део часа(5 минута)

‒ наводи закључаке до којих су ученици дошли радећи на задатку.

‒ слуша излагање наставника;‒ коментарише по потреби.

Начини провере остварености исхода

‒ видљиви продукти рада;‒ дискусија о задатку.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

191

Page 192: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

192

Page 193: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Писмени задаци Редни број часа 97.Наставна јединица Трећи писмени задатакТип часа ПроверавањеЦиљ часа ‒ израда писменог задатка; проверавање остварености исхода.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ прикаже усвојеност исхода из области Угао и Разломци (сабирање и одузимање)

Методе рада Писани радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ дели ученицима вежбанке са задацима;‒ објашњава правила понашања током израде

писменог задатка и даје упутства за рад.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ надгледа израду писменог задатка. ‒ пажљиво чита задатке;‒ решава задатке.

Завршни део часа(2 минута)

‒ обавештава ученике да је истекло време предвиђено за решавање задатака и сакупља вежбанке.

‒ завршава рад;‒ предаје вежбанку.

Начини провере остварености исхода

‒ писмени рад.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

193

Page 194: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

194

Page 195: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Угао. Разломци (сабирање и одузимање) Редни број часа 98.Наставна јединица Анализа и исправка трећег писменог задаткаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ анализа и исправка писмене провере.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ анализира и систематизује знања у вези са угловима и сабирањем и одузимањем разломака;‒ самопроцени свој досадашњи рад.

Методе рада Разговор, дискусијаОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(9 минута)

‒ саопштава појединачне оцене и средњу оцену одељења;

‒ истиче најчешће грешке.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ анализира заједно са ученицима задатке и грешке које су направљене при решавању задатака;

‒ позива одређене ученике на таблу да решавају задатке (могу бити ученици који су све тачно решили, али и ученици који су правили грешке, у циљу утврђивања градива).

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(1 минут)

‒ ако се није стигло на часу задаје ученицима да за домаћи ураде техничку израду исправке (преписивање задатака у вежбанке).

‒ записује шта је задато за домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ анализа писменог задатка.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

195

Page 196: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

196

Page 197: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 99.Наставна јединица Множење разломака у количничком записуТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање множења разломака у количничком запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ помножи два разломка у количничком запису.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ обнавља заједно са ученицима основне чињенице

о разломцима.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ обнавља основне чињенице о разломцима.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ објашњава множења разломака у количничком запису кроз примере;

‒ истиче да се разломци у количничком запису множе се тако што се бројилац помножи са бројиоцем, а именилац са имениоцем;

‒ изводи једног ученика да реши пример на табли;‒ усмерава ученика у решавању задатка;‒ истиче да мешовити број прво треба да преведу у

неправи разломак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

197

Page 198: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

198

Page 199: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 100.Наставна јединица Множење разломака у количничком записуТип часа УтврђивањеЦиљ часа увежбавање множења разломака у количничком запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

помножи два разломка у количничком запису.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке.

Завршни део часа(5 минута)

‒ обнавља са ученицима како се множе разломци;‒ задаје домаћи задатак.

‒ обнавља како се множе разломци;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

199

Page 200: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

200

Page 201: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 101.Наставна јединица Множење разломака у децималном записуТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање множења разломака у децималном запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ помножи два разломка у децималном запису.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ објашњава ученицима множење разломака у децималном запису кроз примере;

‒ изводи ученике пред таблу да решавају задатке;‒ усмерава решавање задатка, указује на грешке по

потреби.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ кратко обнавља са ученицима како се множе разломци у децималном запису;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ кратко обнавља како се множе разломци у децималном запису;

‒ записује домаћи.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа

201

Page 202: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

202

Page 203: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 102.Наставна јединица Множење у децималном записуТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање множења у децималном запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ помножи два разломка у децималном запису.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ задаје домаћи задатак. ‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

203

Page 204: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

204

Page 205: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 103.Наставна јединица Реципрочан разломакТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ научити шта је реципрочан разломак и како се одређује.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ одреди раципрочан разломак.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ уводи појам реципрочног разломка;‒ објашњава как осе одређује раципрочан разломак;‒ наглашава зашто је неопходно мешовити број

прво записати у облику неправог разломка, а тек онда му одредити реципрочну вредност;

‒ истиче да је број 1 реципрочан самом себи,‒ пита ученике да ли нула има реципрочну

вредност (може да организује и кратко гласање на то питање);

‒ даје одговор да 0 нема реципрочан број.‒ изводи ученике пред таблу да решавају задатке;‒ усмерава решавање задатка, указује на грешке по

потреби.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:

205

Page 206: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

206

Page 207: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 104.Наставна јединица Дељење разломака у количничком записуТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање дељења разломака у количничком запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ подели два разломка у количничком запису.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ прозива једног ученика да на табли реши пример Производ и количник из уџбеника;

‒ пита ученике да објасне да ли је у питању случајност или је резултат у вези са реципрочном вредношћу;

‒ наводи да је количник два разломка једнак је производу дељеника и разломка који је реципрочан делиоцу,

‒ изводи пар ученика пред таблу да реше примере;‒ усмерава решавање примера, указује на грешке

по потреби;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно;‒ објашњава појам двојног разломка, црта шему на

табли и обележава уннутрашње и спољашње чланове;

‒ решава пример на табли;‒ наглашава да се, при одређивању вредности

двојног разломка, спољашњи члан множи

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

207

Page 208: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

спољашњим, а унутрашњи се множи унутрашњим чланом.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

208

Page 209: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 105.Наставна јединица Дељење разломака у количничком записуТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање дељења разломака у количничком запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ подели два разломка у количничком запису.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ обнавља са ученицима како се деле разломци у количничком запису;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ обнавља како се деле разломци у количничком запису;

‒ записује домаћи.Начини провере остварености исхода

‒ кратка писана провера на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа

209

Page 210: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

210

Page 211: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 106.Наставна јединица Дељење разломака у децималном записуТип часа ОбрадаЦиљ часа савладавање дељења разломака у децималном запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

подели два разломка у децималном запису.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи кратке писане

провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ објашањава дељење разломака у децималном запису кроз примере;

‒ показује решавање на два начина;‒ дискутује са ученицима који је начин

једноставнији;‒ изводи пар ученика пред таблу да реше примере;‒ усмерава решавање примера, указује на грешке

по потреби.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

211

Page 212: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

212

Page 213: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 107.Наставна јединица Дељење у децималном записуТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање дељења разломака у децималном запису.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ подели два разломка у децималном запису.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак; ‒ задаје ученицима питања из рубрике Да или не из

збирке.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка;‒ одговара на питања.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају у паровима.

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке у пару;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ обнавља са ученицима како се деле разломци у децималном запису;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ обнавља како се деле разломци у децималном запису;

‒ записује домаћи.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

213

Page 214: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

214

Page 215: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 108.Наставна јединица Својства множења и дељења разломакаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ усвајање својстава множења и дељења разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ примени својства множења и дељења разломака.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ кроз примере објашњава ученицима својства множења и дељења разломака (комутативност, јединица као неутрални елемент, сталност производа, зависност производа од чинилаца).;

‒ изводи ученике пред таблу да решавају задатке;‒ усмерава ученике и питањима и саветима помаже

да реше задатке и савладају градиво.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ решава задатке на табли/у свесци;‒ битна својства записује на табли/у свесци;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

215

Page 216: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

216

Page 217: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 109.Наставна јединица Својства множења и дељења разломакаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ усвајање својстава множења и дељења разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ примени својства множења и дељења разломака.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (38 минута)

‒ прозива ученике да, један по један, пред таблом решавају примере из уџбеника;

‒ усмерава ученике и помаже им у решавању задатака и усвајању градива;

‒ обнавља појам дистрибутивности множења према сабирању.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ решава задатке на табли/у свесци;‒ битна својства записује на табли/у свесци;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(2 минута)

‒ кратко обнавља заједно са ученицима својства дељења разломака и својство дистрибутивности;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ кратко обнавља својства дељења разломака и својство дистрибутивности;

‒ записује домаћи.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

217

Page 218: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

218

Page 219: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 110.Наставна јединица Бројевни изразиТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ израчунавање вредности бројевних израза;

‒ примене бројевних израза.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ израчуна вредност једноставнијег бројевног израза;‒ реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ обнавља редослед/ приоритет рачунских операција;

‒ решава пример Редослед рачунских операција на табли;

‒ црта дрво израза за сваки израз и подсећа ученике да су на овај начин представљали изразе у претходним разредима.

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање појмова о бројевним изразима;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља појмове о бројевним изразима;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

219

Page 220: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

220

Page 221: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 111.Наставна јединица Бројевни изразиТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ израчунавање вредности бројевних израза;

‒ примене бројевних израза.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ израчуна вредност једноставнијег бројевног израза;‒ реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ дели ученике у групе и објашњава правила рада у групи;

‒ задаје ученицима да састављају задатке у групи тако што ће свака група за 10 минута осмисли задатак и то тако што ће изабрати бројевни израз са разломцима који описује проблем из свакодневног живота;

‒ обилази групе, слуша идеје, предлоге и недоумице и, по потреби, помаже.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради у групи, сарађује;‒ смишља задатаке;‒ поставља питања по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ слуша излагање ученика;‒ коментарише по потреби.

‒ чита задатке који је осмислила његова група;‒ записује задатке које су осмислиле друге групе.

Начини провере остварености исхода

‒ кратка писана провера на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

221

Page 222: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

222

Page 223: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 112.Наставна јединица Једначине у вези са множењем и дељењем разломакаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање поступака за решавање линеарних једначина у вези са множењем и дељењем разломакаОчекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставну линеарну једначину;‒ реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи линеарну једначину.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи кратке писане

провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ поставља питања ученицима која их уводе у тему;‒ објашњава поступак решавања једначине у вези

са множењем и дељењем разломака;‒ решава примере на табли;‒ наглашава важност провере;‒ прозива ученике да, један по један, пред таблом

решавају примере из уџбеника;‒ усмерава ученике и помаже им у решавању

задатака..

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености

223

Page 224: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исхода?• Да ли сам планирао/ла

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

224

Page 225: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 113.Наставна јединица Једначине у вези са множењем и дељењем разломакаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање поступака за решавање линеарних једначина у вези са множењем и дељењем разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставну линеарну једначину;‒ реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи линеарну једначину.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају у паровима;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке у пару;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ поставља ученицима неколико питања везано за једначине (питања Да или не из збирке);

‒ задаје домаћи задатак.

‒ одговара на питања;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања

225

Page 226: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

планираног?• Шта бих сада урадио/ла нешто

другачије?• ...

226

Page 227: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 114.Наставна јединица Неједначине у вези са множењем и дељењем разломакаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање поступака за решавање линеарних неједначина у вези са множењем и дељењем разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставну линеарну неједначину;‒ реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи линеарну неједначину.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ поставља питања ученицима која их уводе у тему;‒ објашњава поступак решавања неједначина у вези

са множењем и дељењем разломака;‒ решава на табли пример неједначине у којој је

непознат чинилац и пример неједначине у којој је непознат дељеник;

‒ објашњава ученицима како се графички приказује скуп решења неједначине;

‒ прозива ученике да, један по један, пред таблом решавају примере из уџбеника;

‒ усмерава ученике и помаже им у решавању задатака.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

227

Page 228: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

228

Page 229: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 115.Наставна јединица Неједначине у вези са множењем и дељењем разломакаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ савладавање поступака за решавање линеарних неједначина у вези са множењем и дељењем разломака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставну линеарну неједначину;‒ реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи линеарну неједначину.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ решава на табли пример неједначине у којој је непознат делилац;

‒ објашњава ученицима како се графички приказује скуп решења неједначине;

‒ прозива једног ученика да на табли реши пример из уџбеника;

‒ усмерава ученика и помаже му у решавању задатака;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ прозива пар ученика да реше те задатке на табли.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

229

Page 230: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

230

Page 231: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 116.Наставна јединица Једначине и неједначине у вези са множењем и дељењем разломакаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавње решавања једначина и неједначинаОчекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ реши једноставну линеарну једначину и неједначину;‒ реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи линеарну једначину или неједначину.

Методе рада Дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ поставља ученицима неколико питања везано за неједначине (питања Да или не из збирке);

‒ задаје домаћи задатак.

‒ одговара на питања;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања

231

Page 232: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

планираног?• Шта бих сада урадио/ла нешто

другачије?• ...

232

Page 233: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 117.Наставна јединица Контролна вежба – РазломциТип часа ПроверавањеЦиљ часа ‒ проверавање остварености исхода за област Разломци.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ прикаже усвојеност исхода у вези са разломцима.

Методе рада Писани радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ дели ученицима листове са задацима;‒ објашњава правила понашања током израде

контролне вежбе и дати упутства за рад;

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ надгледа израду контролног задатка;‒ по потреби одговара на питања.

‒ пажљиво чита задатке;‒ решава задатке.

Завршни део часа(2 минута)

‒ обавештава ученике да је истекло време за израду контролног и сакупља радове.

‒ предаје рад.

Начини провере остварености исхода

‒ писмени рад.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто

233

Page 234: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

другачије?• ...

234

Page 235: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 118.Наставна јединица Осна симетрија у равниТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ упознавање са основним појмовима у вези са осном симетријом (осносиметрична слика, оса симетрије);

‒ разликовање осносиметричних фигура од оних које то нису;‒ одређивање осе симетрије.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ идентификује оснoсиметричну фигуру и одреди њену осу симетрије.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(10 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ обнавља заједно са ученицима појам

пресликавања;‒ на примеру пресавијеног А4 папира на коме је на

једној половини нацртана тачка (темпером или воденом бојом тако да може да остави траг на другој страни) уводи тему симетрије.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ обнавља научено из претходних разреда;‒ практично ради.

Средишњи (главни) део часа (30 минута)

‒ уводи и објашњава појмове: осносиметрична слика и оса симетрије;

‒ подсећа ученике и на појам централне симетрије;‒ задаје ученицима да посматрају примере

осносиметричних фигура у уџбенику;‒ коментарише примере са ученицима;‒ истиче да постоје фигуре које имају више од

једне осе симетрије;‒ наводи дефиницију осносиметричне тачке и

дефиницију осне симетрије;‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

235

Page 236: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

236

Page 237: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 119.Наставна јединица Осна симетричност једне фигуреТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање појмова у вези са осном симетријом (осносиметрична слика, оса симетрије);

‒ разликовање осносиметричних фигура од оних које то нису;‒ одређивање осе симетрије.

Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ идентификује оснoсиметричну фигуру и одреди њену осу симетрије.

Методе рада Дијалошка, илустративна, практичан радОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају у паровима;

‒ саветује ученике да илуструју/ скицирају оно што је дато у задатку, како би одговорили на задате захтеве;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке у пару;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију;‒ упоређују задатак са паром да виде да ли су

правилно решили;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ кроз разговор са ученицима обнавља појмове: осносиметрична фигура, оса симетрије, осна симетрија;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ обнавља појмове: осносиметрична фигура, оса симетрије, осна симетрија;

‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености

237

Page 238: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исхода?• Да ли сам планирао/ла

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

238

Page 239: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 120.Наставна јединица Конструкције осносиметричних тачака и фигураТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ савладавање конструкција осносиметричних тачака, дужи и једноставнијих фигура (троугао и

четвороугао).Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију фигуру користећи геометријски прибор.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ обнавља појма нормале;‒ дефинише подножје нормале из тачке на праву;‒ објашњава конструкцију осносиметричне тачке;‒ изводи конструкцију поступно на табли тако да

ученици могу да самостално изведу сваки корак у својим свескама;

‒ задаје примере ученицима да реше самостално у свескама;

‒ обилази ученике, проверава да ли тачно изводе конструкцију, коригује ако су погрешили.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености

239

Page 240: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исхода?• Да ли сам планирао/ла

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

240

Page 241: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 121.Наставна јединица Конструкције осносиметричних тачака и фигураТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ савладавање конструкција осносиметричних тачака, дужи и једноставнијих фигура (троугао и

четвороугао).Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ осносиметрично преслика тачку, дуж и једноставнију фигуру користећи геометријски прибор.

Методе рада Дијалошка, илустративна, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ кроз пример скреће пажњу ученицима да је осна симетрија пресликавање које чува паралелност и растојања;

‒ задаје ученицима задатке да решавају самостално и да конструишу осносиметричне тачке и фигуре (троугао и четвороугао);

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

241

Page 242: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

242

Page 243: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 122.Наставна јединица Симетрала дужиТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ овладавање појмом симетрала дужи;

‒ конструисање симетрале дужи.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ конструише симетрале дужи и примењује њихова својства.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, демонстратвина, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ кроз Уводни задатак и разговор са ученицима уводи тему часа;

‒ објашњава појам симетрале дужи;‒ конструише на табли симетралу дужи поступно

корак по корак тако да ученици могу да прате и самостално изведу сваки корак у својим свескама;

‒ црта на табли произвољну дуж АВ и задаје ученицима да конструишу симетралу (било би добро да ова дуж буде другачије оријентисана у односу на дуж из урађеног примера);

‒ обилази ученике док изводе конструкцију у свескама, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ поставља питања ученицима да провери усвојеност појмова о којима је било речи на часу;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ одговара на питања;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ кратка писана провера на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

243

Page 244: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

244

Page 245: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 123.Наставна јединица Симетрала дужиТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање својстава симетрале дужи;

‒ увежбавање конструкције симетрале дужи.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ конструише симетрале дужи и примењује њихова својства.

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, практичан радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи кратке писане

провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ пита по потреби; ‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ задаје домаћи задатак. ‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

245

Page 246: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

246

Page 247: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 124.Наставна јединица Примене симетрале дужиТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање конструисања симетрале дужи.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ конструише симетрале дужи и примењује њихова својства.

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, практичан радОблици рада Групни рад

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ дели ученике у групе и објашњава правила рада у групи;

‒ задаје ученицима задатке за решавање (свака група добија по пет задатака које треба да реше);

‒ обилази групе, прати динамику рада у групама и помаже ученицима који имају тешкоће са решавањем задатака.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради у групи;‒ довора са члановима групе стратегију решавања

(свако по један задатак, сви заједно анализирају, један ученик записује и слично);

‒ решава задатке;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију; ‒ приказује решења задатака (представник групе) и

наводи коју су стратегију користили приликом поделе активности.

Завршни део часа(5 минута)

‒ пита ученике да процене своје ангажовање током рада у групама (може задати ученицима и кратку анкета и самопроцену о групном раду);

‒ задаје домаћи задатак.

‒ одговара на питања (или решава анкету и врши самопроцену рада групе);

‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:

247

Page 248: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

248

Page 249: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 125.Наставна јединица Конструкција нормалеТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ конструисање нормале из тачке на праву.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ конструише праву која је нормална на дату праву или паралелна датој прави.

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ објашњава конструкцију нормале из дате тачке на дату праву;

‒ показује први случај када тачка из које се конструише нормала припада правој;

‒ изводи конструкцију на табли поступно да би ученици могли да прате и самостално изведу сваки корак у својим свескама;

‒ показује други случај – конструкцију нормале из тачке која не припада правој;

‒ изводи конструкцију на табли поступно да би ученици могли да прате и самостално изведу сваки корак у својим свескама;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност конструкција и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености ‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

249

Page 250: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исходаОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

250

Page 251: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 126.Наставна јединица Симетрала углаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ овладавање појмом симетрала угла;

‒ конструисање симетрале угла.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ конструише симетрале углова и примењује њихова својства.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, демонстратвина, рад на тексту, практичан радОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ задаје ученицима кратку писану вежбу;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради кратку писану вежбу;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ кроз Уводни задатак и разговор са ученицима уводи тему часа;

‒ објашњава појам симетрале угла;‒ наводи дефиницију појма;‒ изводи конструкцију симетрале угла на табли

поступно да би ученици могли да прате и самостално изведу сваки корак у својим свескама;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност конструкција и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију.

Завршни део часа(5 минута)

‒ поставља питања ученицима да провери усвојеност појмова о којима је било речи на часу;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ одговара на питања;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ кратка писана провера на почетку часа;‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:

251

Page 252: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

252

Page 253: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 127.Наставна јединица Симетрала углаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање конструкције симетрала угла.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ конструише симетрале углова и примењује њихова својства.

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, практичан радОблици рада Рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима кратку писану

проверу са претходног часа;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи кратке писане

провере;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају у паровима;

‒ саветује ученике да илуструју/ скицирају оно што је дато у задатку, како би одговорили на задате захтеве;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке у пару;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију;‒ упоређују задатак са паром да виде да ли су

правилно решили;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ задаје домаћи задатак. ‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

253

Page 254: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

254

Page 255: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 128.Наставна јединица Примене симетрале углаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање конструкције симетрале угла;

‒ утврђивање градива у вези са осном симетријом.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ конструише симетрале углова и примењује њихова својства.

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, практичан радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак,‒ обнавља са ученицима појам упоредних углова;‒ обнавља са ученицима појмове: осносиметрична

фигура, оса симетрије, пресликавање, осна симетрија, симетрала дужи, симетрала угла.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка;‒ обнавља појмове научене на претходним

часовима.

Средишњи (главни) део часа (38 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ саветује ученике да илуструју/ скицирају оно што је дато у задатку, како би одговорили на задате захтеве;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ црта;‒ конструише;‒ правилно користи прибор за геометрију;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(2 минута)

‒ задаје домаћи задатак. ‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:

255

Page 256: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

256

Page 257: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија Редни број часа 129.Наставна јединица Контролна вежба – Осна симетријаТип часа ПроверавањеЦиљ часа ‒ проверавање остварености исхода за област Осна симетрија.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ прикаже усвојеност исхода у вези са осном симетријом.

Методе рада Писани радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ дели ученицима листове са задацима;‒ објашњава правила понашања током израде

контролне вежбе и дати упутства за рад;

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ надгледа израду контролног задатка;‒ по потреби одговара на питања.

‒ пажљиво чита задатке;‒ решава задатке.

Завршни део часа(2 минута)

‒ обавештава ученике да је истекло време за израду контролног и сакупља радове.

‒ предаје рад.

Начини провере остварености исхода

‒ писмени рад.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто

257

Page 258: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

другачије?• ...

258

Page 259: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 130.Наставна јединица ПроценатТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ упознавање са појмом процента;

‒ превођење разломака из децималног и количничког записа у процентни и обратно.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ запише разломак у облику процента;‒ одреди проценат дате величине.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(15 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима контролну вежбу

рађену на претходном часу.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи контролне вежбе.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ кроз Уводни задатак и разговор са ученицима уводи тему часа;

‒ објашњава појам процента;‒ задаје ученицима да у паровима решавају

примере из уџбеника и задатке из збирке;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

259

Page 260: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

260

Page 261: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 131.Наставна јединица Рачунање процентаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ израчунавање процента дате величине.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ запише разломак у облику процента;‒ одреди проценат дате величине.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задатке из збирке да их решавају самостално;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке;‒ пита по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ обнавља како се израчунава проценат задате величине;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ обнавља како се израчунава проценат задате величине;

‒ записује домаћи.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања

261

Page 262: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

планираног?• Шта бих сада урадио/ла нешто

другачије?• ...

262

Page 263: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 132.Наставна јединица Аритметичка срединаТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ упознавање са појмом аритметичке средине;

‒ примена аритметичке средине у проблемским задацима.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ примени аритметичку средину датих бројева.

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални, рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (38 минута)

‒ дели ученике у групе;‒ задаје задатак групама – задатак је исти за све

групе; ‒ обилази ученике, помаже им, саветује како да се

организују;‒ након презентације пита ученике који део лекције

им је био најзанимљивији.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ ради у групи (договара се, сарађује);‒ заједно са другим члановима групе чита и

анализира текст и примере из уџбеника у оквиру лекције о аритметичкој средини;

‒ на основу онога што је сазнао и научио заједно са другим члановима групе прави постер презентацију која ће садржати главне податке из лекције;

‒ презентује урађено.Завршни део часа(2 минута)

‒ задаје домаћи задатак. ‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

263

Page 264: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

264

Page 265: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 133.Наставна јединица Аритметичка срединаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ увежбавање одређивања аритметичке средине;

‒ примена аритметичке средине у проблемским задацима.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ примени аритметичку средину датих бројева;‒ решава сложеније задатке применом аритметичке средине.

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ дели ученике на групе;‒ задаје ученицима задатке из збирке да их

решавају у групи; ‒ обилази групе, прати динамику рада група,

помаже ученицима којима је помоћ потребна.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ кроз дискусију о раду у групама и урађеном обнавља са ученицима како се одређује аритметичка средина;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ кроз дискусију о раду у групама и урађеном обнавља како се одређује аритметичка средина;

‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

265

Page 266: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

266

Page 267: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 134.Наставна јединица РазмераТип часа ОбрадаЦиљ часа ‒ упознавање са појмом размере;

‒ проширивање и скраћивање размере.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ одреди размеру задатих величина.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ кроз Уводни задатак и разговор са ученицима уводи тему часа;

‒ објашњава појам размере и како се означава;‒ објашњава значење вредности размере (колико је

пута први члан већи/ мањи од другог члана);‒ објашњава када су две размере једнаке;‒ наглашава да се вредност размере не мења ако се

оба члана помноже или поделе истим бројем;‒ објашњава проширивање и скраћивање размере;‒ скреће пажњу ученицима да је када су мере дате у

различитим јединицама неопходно да их прво претворе у исте, а тек онда да запишу размеру;

‒ изводи ученике пред таблу да решавају примере;‒ усмерава ученике и помаже ученицима у

решавању задатака.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености ‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

267

Page 268: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исходаОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

268

Page 269: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 135.Наставна јединица РазмераТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ утврђивање знања о размери;

‒ решавање једноставнијих задатака са размером.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ одреди размеру задатих величина.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у пару

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ задаје ученицима задтке да их решавају у паровима;

‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке у пару (стратегију рада у пару

ученици могу да одреде сами– да ли ће сваки задатак решавати заједно или ће свако решавати за себе, а онда заједно урадити проверу).

Завршни део часа(5 минута)

‒ врши кратко понављање најважнијих појмова о којима је било речи током часа;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ понавља најважније појмове;‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

269

Page 270: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

270

Page 271: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 136.Наставна јединица Примене размереТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ примене размере на решавање сложенијих задатака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ примени размеру при одређивању поделе у датој размери, при подели дужи, при одређивању вредности на мапи и у природи.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ решава примере из уџбеника на табли (примере са применом размере);

‒ приказује поступак корак по корак и поставља питања ученицима у циљу провере разумевања;

‒ задаје ученицима задатке да самостално реше;‒ обилази ученике док решавају задатке, проверава

тачност и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у дискусији;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ решава задатке;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ обнавља начине на које се може применити размера у решавању различитих математичких проблема;

‒ задаје домаћи задатак.

‒ обнавља начине на које се може применити размера у решавању различитих математичких проблема;

‒ записује домаћи.Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла

271

Page 272: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

272

Page 273: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 137.Наставна јединица Примене размереТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ примене размере на решавање сложенијих задатака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ примени размеру при одређивању поделе у датој размери, при подели дужи, при одређивању вредности на мапи и у природи.

Методе рада Монолошка, дијалошка, илустративна, рад на текстуОблици рада Фронтални, рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ aнализира заједно са ученицима домаћи задатак.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи домаћег задатка.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ дели ученике у групе;‒ задаје ученицима задатке за решавање (све групе

решавају исте задатке);‒ обилази ученике, помаже им у раду, посматра

динамику рада.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ решава задатке у групи;‒ решава задатке (представника групе) на табли;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ обнавља са ученицима градиво поглавља помоћу рубрике Запамти из уџбеника;

‒ задаје домаћи задатак (да обнове градиво за писмени задатак).

‒ обнавља градиво поглавља помоћу рубрике Запамти из уџбеника;

‒ записује домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

273

Page 274: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

274

Page 275: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Разломци Редни број часа 138.Наставна јединица Примене разломака – пројектни задатакТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ примене разломака на решавање задатака.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ примени разломке за решавашње свакодневних проблема.

Методе рада Дијалошка, практичан радОблици рада Рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ наводи циљ часа и планиране активности;‒ дели ученике у групе;‒ задаје задатак групама.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (30 минута)

‒ обилази групе, помаже им у раду ако је потребно, посматра динамику рада.

‒ смишља заједно са осталим члановима групе питање које ће им послужити да прикупе податке целобројног типа,

‒ интервјуише заједно са осталим члановима групе све ученике у одељењу, то јест да сваком поставља исто питање и потом бележи одговоре;

‒ одговара напитања других група;‒ обрађује одговоре на постављено питање тако

што ће их представити у облику табеле, дијаграма са стубићима и кружног дијаграма.

Завршни део часа(10 минута)

‒ прати излагање ученика и коментарише по потреби;

‒ пита ученике да интерпретирају закључке до којих су дошли.

‒ приказује резултате рада;‒ анализирају податке на дијаграмима;‒ слуша излагање представника других група.

Начини провере остварености исхода

‒ упитници и дијаграми које ученици праве у групама.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

275

Page 276: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

276

Page 277: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Писмени задаци Редни број часа 139.Наставна јединица Четврти писмени задатакТип часа ПроверавањеЦиљ часа ‒ израда писменог задатка; проверавање остварености исхода.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ прикаже усвојеност исхода у вези са осном симетријом, множењем, дељењем и применама разломака;

Методе рада Писани радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ дели ученицима вежбанке са задацима;‒ објашњава правила понашања током израде

писменог задатка и даје упутства за рад.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ надгледа израду писменог задатка. ‒ пажљиво чита задатке;‒ решава задатке.

Завршни део часа(5 минута)

‒ обавештава ученике да је истекло време предвиђено за решавање задатака и сакупља вежбанке.

‒ завршава рад;‒ предаје вежбанку.

Начини провере остварености исхода

‒ писмени рад.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

277

Page 278: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

278

Page 279: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Осна симетрија. Разломци (множење, дељење, примене) Редни број часа 140.Наставна јединица Анализа и исправка четвртог писменог задаткаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ анализа и исправка писмене провере.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ анализира и систематизује знања у вези са осном симетријом, множењем, дељењем и применама разломака;

‒ самопроцени свој досадашњи рад.Методе рада Разговор, дискусијаОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ саопштава појединачне оцене и средњу оцену одељења;

‒ истиче најчешће грешке.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ анализира заједно са ученицима задатке и грешке које су направљене при решавању задатака;

‒ позива одређене ученике на таблу да решавају задатке (могу бити ученици који су све тачно решили, али и ученици који су правили грешке, у циљу утврђивања градива).

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ активно учествује у анализи и решавању задатака;‒ записује садржаје са табле у свеску.

Завршни део часа(5 минута)

‒ ако се није стигло на часу задаје ученицима да за домаћи ураде техничку израду исправке (преписивање задатака у вежбанке).

‒ записује шта је задато за домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ анализа писменог задатка.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

279

Page 280: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

280

Page 281: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије, Угао, Осна симетрија Редни број часа 141.Наставна јединица ГеометријаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ израда пројектног задатка.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ учествује у раду групе;‒ истражује на задату тему;‒ допринесе изради презентације у којој ће бити повезани садржаји из аритметике и геометрије.

Методе рада Дијалошка, практичан радОблици рада Рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(5 минута)

‒ објашњава ученицима да ће на овом и наредном часу радити у групама на изради пројекта.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (35 минута)

‒ наставник дели ученике у групе и задаје задатак – потребно је направити презентацију (постер, пано) на тему: Теслина мапа множења;

‒ објашњава ученицима да податке могу потражити на интернету;

‒ објашњава ученицима да је циљ да се објасни како је мапа направљена и какву везу даје између бројева (делилаца) и геометрије;

‒ обилази групе, прати динамику рада група и помаже уколико је потребно.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ договара стратегију рада у групи са осталим

члановима групе;‒ тражи податке, издваја значајно;‒ поставља питања по потреби.

Завршни део часа(5 минута)

‒ проверава докле су групе стигле у изради задатка;‒ подсећа ученике да задатак могу да раде и након

часова, у виду домаћег.

‒ сумира са осталим члановима групе докле су стигли;

‒ договара се са осталим члановима групе шта остаје да се уради за домаћи.

Начини провере остварености исхода

‒ видљиви продукти рада;‒ усмена анализа процеса настанка рада.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености

281

Page 282: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

исхода?• Да ли сам планирао/ла

адекватне активности ученика?• Да ли је било

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

282

Page 283: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Основни појмови геометрије, Угао, Осна симетрија Редни број часа 142.Наставна јединица ГеометријаТип часа УтврђивањеЦиљ часа ‒ представљање пројектног задатка.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ учествује у раду групе;‒ истражује на задату тему;‒ допринесе изради презентације.

Методе рада Дијалошка, практичан радОблици рада Рад у групи

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(10 минута)

‒ подсећа ученике да је за овај час предвиђено да представе резултате истраживања.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (25 минута)

‒ слуша излагање ученика и коментарише по потреби.

‒ приказује резултате рада групе (представник групе или један или сви чланови групе);

‒ поставља питања члановима друге групе током њихове презентације.

Завршни део часа(10 минута)

‒ анализира са ученицима презентације;‒ води дискусију и брине да она не оде у

нежељеном смеру.

‒ анализира презентације (презентацију своје и других група).

Начини провере остварености исхода

‒ видљиви продукти рада;‒ усмена анализа процеса настанка рада.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања

283

Page 284: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

планираног?• Шта бих сада урадио/ла нешто

другачије?• ...

284

Page 285: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Све области Редни број часа 143.Наставна јединица Годишњи тестТип часа ПроверавањеЦиљ часа ‒ ученици раде тест сачињен од 10 задатака изабраних из различитих области обрађених током петог

разреда.Очекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ самопроцени своја знања стечена на часовима математике током петог разреда.

Методе рада Писани радОблици рада Индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(3 минута)

‒ дели ученицима наставне листиће;‒ објашњава правила понашања током израде теста

и даје упутства за рад.

‒ пажљиво слуша излагање наставника.

Средишњи (главни) део часа (40 минута)

‒ надгледа израду теста. ‒ пажљиво чита задатке;‒ решава задатке.

Завршни део часа(2 минута)

‒ обавештава ученике да је истекло време предвиђено за решавање задатака и сакупља наставне лситове.

‒ завршава рад;‒ предаје наставни листић.

Начини провере остварености исхода

‒ тест.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања

285

Page 286: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

планираног?• Шта бих сада урадио/ла нешто

другачије?• ...

286

Page 287: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

ПРИПРЕМА ЗА ЧАСПредмет Математика Разред петиНаставна тема Све области Редни број часа 144.Наставна јединица Обнављање и систематизација градиваТип часа СистематизацијаЦиљ часа ‒ Систематизација градива петог разредаОчекивани исходи на крају часа (по завршетку часа ученик ће бити у стању да...)

‒ анализира и систематизује знања у вези са градивом петог разреда;‒ самопроцени свој досадашњи рад.

Методе рада ДијалошкаОблици рада Фронтални, индивидуални

Планиране активности наставника Планиране активности ученикаУводни део часа(15 минута)

‒ дели ученицима прегледане тестове;‒ истиче најчешће грешке;‒ чита ученицима предлоге закључних оцена и

подсетити их да закључну оцену изводи одељењско веће.

‒ пажљиво слуша излагање наставника;‒ пита и коментарише по потреби.

Средишњи (главни) део часа (20 минута)

‒ анализира заједно са ученицима рад на часовима математике у школској години која се завршава.

‒ активно учествује у анализи и дискусији.

Завршни део часа(10 минута)

‒ разговара са ученицима и дели позитивна искуства у вези са радом са одељењем;

‒ пожели ученицима да се одморе и лепо проведу током распуста.

‒ учествује у разговору.

Начини провере остварености исхода

‒ усмена провера, кроз разговор са ученицима.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСТВАРЕНОГ ЧАСА:• Да ли ми је адекватан избор

начина провере остварености исхода?

• Да ли сам планирао/ла адекватне активности ученика?

• Да ли је било

287

Page 288: logos-edu.rslogos-edu.rs/_files/file/content/2019/43201-mat-5... · Web viewПредмет Математика Разред пети Наставна тема Природни бројеви

одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

• Шта бих сада урадио/ла нешто другачије?

• ...

288