of 9 /9
LrEN DoAN LAO DONG 1i:NH NINH BINH LIEN DoAN LAO DONG HUY~N NHO QUAN sf>: bt /KH-LDLD CONG HOA xA HOI cHiJ NGHiA VItT NAM DQc l~p - Tl! do - H~nh phuc Nho Quan, ngay ~ thang 3 niim 2018 KEHO~CH Giao d\lc, giup dO' con CNVCLD co nguy coovi ph~m phap lu~t Th\1c hi~n KS hO<;1ch s6 14/KH-LDLD ngay 23/3/2018 cua Ban ThuOng V\l Lien doan lao dQng tinh Ninh Binh vS Giao d\lc, giup dO' cong CNVCLD c6 nguy co vi ph<;1mphaplu~t. Lien doan Lao dQng huy~n xay d\1llg kS hO<;1ch tri€n khai trong cac c~p cong doan nhu sau: I. M\lc dich, yen cAu - Nang cao trach nhi~m cua cac c~p cong doan trong cong tac tuyen truySn vS cac v~n dS lien quan dSn xay d\1llggia dinh " No ~m, binh d~ng, tiSn bQ,h<;1nhphuc" nh~m nang cao nh~n thuc va trach nhi~m cua doan vien, CNVCLD trong cham s6c, giao d\lc con cai, ngan ngua cac t~ n~mxii hQi tac dQng van gia dinh. - Quan tam n~m nhfrng truOng hqp con CNVCLD hu, vi ph<;1mphap lu~td€ ph6i hqp v6'i gia dinh, cac ban, nganh, doan th€ c6 bi~n phap giao d\lc kip thai II. NQi dung thl}'c hi~n 1. Tuyen truyJn, niing cao nh~n thuc cho tloan vien, CNVCLD vJ xiiy d,.rng gia tlinh h{lnh phuc. - D~y m<;1nh uk hO<;1t dQng tuyen truySn, ph6 biSn phap lu~t, hu6'ng d~n kiSn thuc, ky nang xay d\1llg gia dinh, ky nang cham s6c, giao d\lc con, kiSn thuc cham s6c SKSS , giao d\lc gi6'i tinh cho vi thanh nien d€ CNVCLD chu dQng trong cong tac qmln 1;', giao d\lc con em trong gia dinh khong m~c t~ n<;1nxii hQiva vi ph<;1m phaplu~t. - T6 chilc cac bu6i tQa dam, hQi thi, bi€u duang gia dinh tieu bi€u phil hqp v6'i diSu ki~n cua rn6i co quan, dOllvi, doanh nghi~p. 2. Day m{lnh hO{lt tl{3ngph6i h!JP, cam hoa, .giao d!lc con CNVCLD hu co nguy cO'vi ph{lm phap lu~t. - C6 cac giai phap n~m ch~c tinh hinh ,con CNVCLD trong co quan, dOll vi, doanh nghi~p d€ chu dQng cac giai phap ph6i hqp kip thai carn h6a, giao d\lc, cham 10giup dO'cac d6i tUQTIgch~rntiSn, chua ngoan. - T6 chuc tharn hoi, t6 chuc cac hO<;1t dQng ren luy~n ky nang th\1Chanh xii hQi, giao tiSp, sinh hO<;1t t~p th€, cQng d6ng; th\1c hi~n t6t cong tac ph6i hqp, t<;10 san

LrEN DoAN LAO DONG CONG HOA HOI cHiJ NGHiA VItT NAMninhbinh.edu.vn/upload/19216/20180329/KH_so_07-08-09_LdLd.pdf · LrEN DoAN LAO DONG 1i:NHNINH BINH LIEN DoAN LAO DONG HUY~N NHO

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LrEN DoAN LAO DONG CONG HOA HOI cHiJ NGHiA VItT...

 • LrEN DoAN LAO DONG1i:NH NINH BINH

  LIEN DoAN LAO DONGHUY~N NHO QUAN

  sf>: bt /KH-LDLD

  CONG HOA xA HOI cHiJ NGHiA VItT NAMDQc l~p - Tl! do - H~nh phuc

  Nho Quan, ngay ~ thang 3 niim 2018

  KEHO~CHGiao d\lc, giup dO'con CNVCLD co nguy coovi ph~m phap lu~t

  Th\1c hi~n KS hO

 • chO'i I~mh rn~nh, rnoi truemg giao d\lc hi~u qua cho con can b(>, do~m vien,CNVCLD.

  III. Ta chtfc th\fc hi~n1. Lien aoan Lao a9ng huy~n- Xay d\fng kS ho~ch triSn khai trong cac c~p cong do~m.- Ph6i hqp huy d(>ng ngu6n l\fc t6 chuc cac ho~t d(>ng tuyen truySn trong

  CNVCLD vS cac v~n dS lien quan dSn gia dinh.

  2. Cong ng

  carn hoa, giao d\lc giup dO't?i dia phuO'llg d?t hi~u qua; Phan anh nhUng dia chi C\lthS len cong doan c~p tren.

  Tren day la KS ho~ch giao d\lc, giup dO' con CNVCLD hu; co nguy cO'viph?rn phap lu~t. Lien doan Lao d(>nghuy~n yeu c~u cac Cong dmln cO'sa triSn khai,phan anh kSt qua th\fc hi~n trong bao cao cong tac nu cong theo dinh kY./.

  NO'i nh~n:- BTV LDLD huy~n; (chi d~o)- CDCS;- Luu: VP LDLD huy~n.

 • LIEN DoAN LAO DONGTfNH NINH BINH

  LIEN DoAN LAO DONGHUY~N NHO QUAN

  S6: og /KH-LDLD

  CONG HoA xA HOI CmJ NGHIA ~T NAMDQc l~p - T,! do - H~nh phuc

  Nho Quan, ngayJi,thang 03 nam 2018

  KEHO~CHTuyen truy~n phong, ch8ng tQiph~m, ma tuy, HIV/AIDS va m~i dam

  trong CNVCLD nam 2018

  Th\lc hi~n KS ho~ch s6 13/KH-LDLD ngay 22/3/2018 vS th\lc hi~n congtac phong, ch6ng tQi ph~m, ma tuy, mY/AIDS va m~i dam trong CNVCLD nam2018 cua LDLD tinh.

  Ban Thuemg V\l LDLD huy~n Nho Quan xay d\lllg kS ho~ch tuyen truySnphong, ch6ng tQi ph~m, ma tuy, mY/AIDS va m~i dam trong CNVCLD nam20 18 tri~n khai t6i cac c~p cong doan nhu sau:

  I. Ml)C DICH, YEU cAuTiSp t\lC t6 chuc th\lc hi~n nghiem tuc kSt lu~n s6 05-KL/TW, Chi thi s6

  48-CT/TW, KSt lu~n s6 95-KL/TW, Chi thi s6 21-CT/TW v~ cac Chi thi, NghiquySt cua Dang, Qu6c hQi, ChiSn lugc, Chuang trinh Chinh phu, cac Chuangtrinh, KS ho~ch cua tinh chi d~o cong tac phong, ch6ng tQi ph~m, ma tuy,mY/AIDS va m~i dam;

  Tang cuemg S\l d6ng thu~n, quySt tam va chuy~n biSn m~nh me vS nh~nthuc va hanh dQng cua cac c~p cong doan, doan vien, CNVCLD trong cong tacphong, ch6ng ma tuy, mY/AIDS va m~i dam; Gop ph~n ngan ch~n co hi~u quacac 10~ima tuy, TNXH xam nh~p vao cO'quan, doanh nghi~p; Cham 10, bao v~suc khoe cho nguai 1ao dQng.

  Phat huy vai tro, trach nhi~m cua t6 chuc cong doan trong cong tac thammuu, ph6i hqp t6 chuc cac ho~t dQng phong, ch6ng ma tuy , mv /AIDS, m~i damd~c bi~t 1a cong tac v~n dQng, tuyen truySn, giao d\lc va n~m b~t tinh hinh trongdoan vien, CNVCLD t~i cO'quan, dan vi, doanh nghi~p.

  II. NQI DUNG vA GIA.I PHAp1. T~p trung t6 chuc tri~n khai th\lc hi~n co hi~u qua Quy chS ph6i hqp s6

  03/QCPH-BCA-TLDLDVN ngay 12/9/2017 gifra BQ Cong an va T6ng LDLDVi~t Nam trong cong tac bao dam an ninh, tr~t t\l; Chi thi s6 05/CT-TLD ngay03111/2017 cua Doan Chu tich T6ng LDLD Vi~t Nam vS "Phat huy vai tro cuacac c~p cong doan tham gia dam bao an ninh, tr~t t\l trong tinh hinh m6i".

  2. L\la ch9n nQi dung truySn thong phil hqp t~i cO' sa d~ tuyen truySn vScong tac phong, ch6ng tQi ph~m, ma tuy, mv /AIDS va m~i dam cho cong nhan,nguai 1ao dQng thong qua cac hinh thuc nhu: T6 chuc t9a dam, sinh ho~t chuyendS, 16ng ghep vao cac bu6i h9P sinh ho~t chuyen mon, t6 Cong doan; Dua nQi

  1

 • dung tuyen truySn len bang thong bao cua doanh nghi~p, t~p hu~n, phat ta rO'i, tag~p t6'i CNLD; Tuyen truySn tren h~ th6ng loa phat thanh nQi bQ cua doanhnghi~p; L6ng ghep tuyen truySn phong, ch6ng ma tuy v6'i cac ho~t dQng van hoa,van ngh~, thS thao ... DS cao vai tro, trach nhi~m cua gia dinh cong nhan, vienchilc, lao dQng trong vi~c giao d\lc con, chau tham gia phong, ch6ng tQi ph~m, matuy va t~ n~n xii hQi.

  3. V~n dQng nguai su d\lng lao dQng chu dQng ph6i hqp v6'i t6 chilc congdoan t6 chilc cac ho~t dQng thiSt th\Ic, hi~u qua, tuyen truySn phong, ngua vath\Ic hi~n t6t trach nhi~m trong cong tac phong, ch6ng tQi ph~m, ma tuy,IV/AIDS, m~i dam d6i v6'i nguai lao dQng.

  4. Tang cuang cac ho~t dQng truySn thong tren cac phuang ti~n thong tind~i chung cua t6 chilc cong doan thong qua Website, Fanpage, Facebook ... vScac ho~t dQng phong, ch6ng tQi ph~m, ma tuy, IllV /AIDS va cac TNXH trongcong nhan, vien chilc, lao dQng.

  5. Kip thai phat hi~n, nhan rQng cac mo hinh, diSn hinh tien tiSn, biSuduang cac guang nguai t6t, vi~c t6t trong cong tac phong, ch6ng tQi ph~m va gifrgin an ninh tr~t t\I t~i cac khu c"ongnghi~p, nO'ico dong cong nhan lao dQng.

  III. TO CHUC THljC HI:¢NLDLD huy~n xay dvng kS ho~ch chi d~o, triSn khai, huang dftn cac nQi dung

  tuyen truySn vS cong tac phong, ch6ng tQi ph~m, ma tuy, IllV /AIDS va m~i damtrong h~ th6ng cong doan huy~n.

  Cong doan cO' sa t6 chilc cac ho~t dQng tuyen truySn t6'i doan vien,CNVCLD; theo doi, n~m b~t tinh hinh t~i cO' sa; Dinh ky 6 thang, 1 nam bao caokSt qua th\Ic hi~n vS LDLD huy~n ./.

  Noi nhijn:- Ban Tuyen giao LDLD tinh; (B/e)- Ban Thuemg VI,l LDLD huy~n; (chi dl;lO)- Cae CDCS;- Luu: VP LDLD huy~n"

  TM. BAN THUONG \TVUTICH

 • ~

  LIEN DoAN LAO DONGTiNH NINH BINH

  LIEN DOA.N LAO DONGHUY~N NHO QUAN

  S6: C.9 /KH-LDLD

  CONG HoA XA HOI cHiJ NGH!A VI~T NAMD9C I~p - TV' do - H~nh phuc

  Nho Quan, ngay 11- thang 03 nam 2018

  KEHOACHT6 chuc Thang· Cong nhan

  va Thang hanh d9ng v~ An toan, v~ sinh lao d9ng nam 2018

  Thvc hi~n KS ho?ch s6 12/KH-LDLD ngay 19/3/2018 cila Ban ThuOng V\lLien doan lao dQng tinh Ninh Binh vS vi~c t6 chuc Thang Cong nhan va thanghanh dQng vS An toan, v~ sinh lao dQng nam 2018, Ban ThuOng V\l Lien doan laodQng huy~n xay dvng kS ho?ch triSn khai C\l thS nhu sau:

  I. Ml)C DicH, YEUcAu1. Mvc dich- T6 chuc Thang Cong nhan va Thang hanh dQng vS An toan, v~ sinh lao dQng

  (thang 5) nam 2018 la ho?t dQng tn;mg tam dS chao mUng D?i hQiXV Cong doan tinhNinh Binh; chao mimg leY ni~m 1050 nam Nha nu6c D?i C6 Vi~t.

  - Thong qua cac ho?t dQng gop ph~n nang cao y thuc trach nhi~m cila doanvien v6i t6 chuc Cong doan; d6ng thai kh~ng dinh vi tri, vai tro cila t6 chuc Congdoan Vi~t Nam trong d?i di~n bao v~ quySn, lQ'iich hQ'Pphap, chinh dang va cham10 dai s6ng, v~t ch~t, tinh th~n cho nguai lao dQng,

  2. Yeu c~u- T6 chuc Thang Cong nhan va Thang hanh dQng vS An toan, v~ sinh lao dQng

  nam 20 18 g~n v6i cac ho?t dQng chao mung D?i hQi XV Cong doan tinh.- Cac ho?t dQng dam bao thiSt thvc, hi~u qua, t?O sv Ian toa, thu hut dong

  dEwlvc luqng doan vien, CNVCLD tham gia. D6ng thai, huy dQng cae ngu6n lvcxa hQi dS cham 10, h6 trQ'doan vien, CNLD, nh~t la cac doan vien, CNLD co hoancanh d~c bi~t kho khan, bi tai n?n lao dQng n~ng,

  - V6i chil dS "M6i cong doan co sa - MQt lqi ich doan vien", m6i CDCS t6chuc it nh~t 01 ho?t dQng ho~c 01 mo hinh cham 10 lqi ich cho doan vien, NLD.

  II. NOI DUNG vA BIEN PHAp THUC HI EN. . ..1. T6 chu'c cac ho~t d9ng tuyen truy~n, giao dvc

  - Tuyen truySn kSt qua D?i hQi cong doan c~p tren co sa va cac phong traothi dua lao dQng, san xu~t chao mUng D?i hQi XV Cong doan Ninh Binh; DQngvien CNVCLD thvc hi~n t6t trach nhi~m cila nguai lao dQng theo quy dinh cilaphap 1u~t, nang cao chfit 1uqng hi~u qua cong vi~c.

 • - Chu dQng n~m tinh hinh tu tUCmg,nguy~n v

 • BHXH, BHYT, BHTN, vS An toan, v~ sinh lao d

 • - Ph6i hQP v6i cac ngimh chuc nang co lien quan chi d(;1o,hu6ng d~n cacCDCS t6 chuc "g~p go, trao d6i, d6i thO(;1i"va tu v~n v~ phap lu~t. LlJa ch9n ill 1-2doanh nghi~p co dong CNLD, nhUng doanh nghi~p g~p kho khan trong san xu~t, kinhdoanh dS t6 chuc chuang trinh giao luu va d6i thO(;1i.

  - TriSn khai cac chuang trinh phuc lqi dii ky; Chli dQng lam vi~c v6i 02doanh nghi~p co cac san ph~m, dich V\lph\lc V\l dai s6ng sinh hO(;1ttren dia ban dSthuang IUQ'llg,ky kSt thoa thu?n hQP va triSn khai co hi~u qua chuang trinh "Phuclqi cho doan vien cong doan" dam bao "M6i cong doan ca sa - mQt Iqi ich doanvien" va phuang cham "0' aau cong nhan kho, a ao co Cong aocm ".

  - Ra soM, t6 chuc tham hoi, giup do, dQng vien cong doan, CNVCLD co hoancanh kho khan; cac gia dinh CNLD bi tai n(;1nlao dQng tren dia ban huy~n.

  - Chi d(;1Ova hu6ng d~n cac cong doan ca sa co tren 500 CNLD ph6i hqpv6i chli su d\lng lao dQng t6 chuc cac hO(;1tdQng Ky ni~m 132 nam ngay Qu6c tSlao dQng; phat dQng Thang Cong nhan va Thang hanh dQng v~ an toan, v~ sinh laodQng nam 2018.

  - Kip thai thong tin, phan anh cac hO(;1tdQng tren cac phuang ti~n thong tin d(;1ichung cac c~p, Website, Facebook, Fanpage clia LDLD tinh, ban tin nQi bQhuy~n vah~ th6ng truy~n thanh 3 c~p. .

  2. Cae Cong doan eO's6'

  - Baocao v6i c~p liy, ph6i hqp v6i chinh quy~n, chuyen mon xay dlJng kShO(;1chva t6 chuc thlJc hi~n cac hO(;1tdQng Thang Cong nhan va thang hanh dQngv~ An toan, v~ sinh lao dQng nam 2018 phil hqp v6i di~u ki~n va tinh hinh thlJC tScua ca quan, dan vi, doanh nghi~p.

  - Ph6i hqp v6i chuyen mon t6 chuc giao luu, d6i tho(;1itflJCtiSp v6i CNVCLD v~vi~c thlJc hi~n cac chS dQ,chinh sach d6i v6i ngum lao dQngt(;lidan vi.

  - CDCS su d\lng kinh phi hO(;1tdQng va v?n dQng CNVCLD, nguai su d\lnglao dQng ling hQ, giup do CNVCLD co hoan canh kho khan; tham, dQng vien cacgia dinh CNLD bi tai n(;llliao dQng t(;1ica quan, dan vi.

  - Dang ky nQi dung, hinh thuc, quy mo, thai gian, dia diSm t6 chuc hO(;1tdQng Thang Cong nhan cua dan vi, gui v~ LDLD huy~n tru&e ngay 05/4/2018.

  Bao cao kSt qua cac hO(;1tdQng Thang Cong nhan va thang hanh dQng v~ Antoan, v~ sinh lao dQng nam 20 18 v~ LDLD huy~n trU'&e ngay 02/6/2018.

  3. Cae khfiu hi~u tuyen truy~nCac c~p cong doan llJa ch9n 1 trong cac kh~u hi~u phil hQP dS treo tru6c

  c6ng ca quan, dOll vi trong "Thang Cong nhan": Tit ngay 01/5/2018 ain ngay31/5/2018.

  - Nhift lift hU'o'ng irng Thang Cong nhiin niim 20181

 • - Nhi¢! Ii¢!hUO'ngimg Thting himh t19ngv~an toim, v~sinh lao t19ngniim 20181- Nhi~t li~tchilOmimg kj ni~m 1050 niim Nha nu'O'cD{li cJ Vi~t(968-2018)1- Tinh than ngay Quac ti Lao d{Jng1/5 bat di~t1- CNVCLD thi dua l{zp thanh tEch chao mifng D(li h{Ji.Cong doan tinh

  Ninh Binh 11m thu X~ nhi~m kjJ 2018-20231Tren day Ia KS hOngv~ An toan, v~ sinh lao d(>ngnam 2018. D~ nghi cac C6ng doan co sanghiem tuc tri~n khai thvc hi~n, nSu co kho khan, vuang m~c phcin anh v~ LDLDhuy~n qua Sat: 0229. 3866403./. p

  NO'i nh~n:_Thuang tqrc LULU tinh; } Bao cao- Thuang tn,rc Huy~n uy;- Uy ban nhan dan huy~n;- Ban Dan v~n Huy~n llY;- Ban Tuyen giao Huy~n uy;- Cac d/c UVBCH LDLU huy~n;- Uinh d~o cac co quan, dO'nvi, doanh nghi~p;- Cac CUCS (Thl,Tchi~n);- Luu: LULU huy~n.