Lucr ؤƒri إںtiin إƒifice publicate أ®n revistele de ... Gestiunea إںi Contabilitatea firmei , nr. 10,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lucr ؤƒri إںtiin إƒifice publicate أ®n revistele de ... Gestiunea إںi Contabilitatea...

 • UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANłE CÂMPULUNG MUSCEL

  Lucrări ştiinŃifice publicate în revistele de specialitate cotate CNCSIS sau echivalente

  Nr. crt.

  Data publicării

  Autorul(rii) articolului

  Titlul articolului Revista sau BDI ISSN

  Tipul revistei

  (inclusiv Ńara de origine) Anul

  Lu na

  2005 Odi Zărnescu

  ImplicaŃiile costurilor îndatorării pe termen mediu şi lung asupra situaŃiilor financiare

  Analele UniversităŃii din Oradea

  ISSN 1582- 5450

  România

  2005 Odi Zărnescu

  Contabilitatea decontărilor cu personalul

  Dezvoltarea economică a României în perspectiva integrării în UE, ConstanŃa

  ISBN 973- 676-

  098-7

  România

  2005 Odi Zărnescu

  IAS 12 pentru instituŃiile de credit

  Analele UniversităŃii din Oradea

  ISSN 1582- 5450

  România

  2005 Dragomir Robert

  Tehnologii de centralizare, consolidare şi stocare a volumelor mari de date

  Provocările cunoaşterii în contextul integrării europene

  ISBN 973- 725-

  286-1

  România

  2005 Dragomir Robert

  Securitatea datelor Provocările cunoaşterii în contextul integrării europene

  ISBN 973- 725-

  286-1

  România

  2005 Tofan Adina

  Coceptul Data Mining

  Tribuna Economică, nr.32 ISSN 1018- 0451

  România

  2005 Tofan Adina

  Procesul Data Mining

  Tribuna Economică, nr.33 ISSN 1018- 0451

  România

  2005 Tofan Adina

  Unified Modeling Language

  Tribuna Economică, nr.39 ISSN 1018- 0451

  România

  2005 Tofan Adina

  Metode moderne de proiectarea a unui sistem informatic

  Tribuna Economică, nr.44 ISSN 1018- 0451

  România

  2005 Tofan Adina

  Metoda Merise – Metode moderne de proiectarea a unui

  Tribuna Economică, nr.46 ISSN 1018- 0451

  România

 • sistem informatic 2005 Tofan

  Adina Modelling and optimization in the machine building field MOCM 11

  The simulation on the computer for the quality of industrial tehnological processes

  ISSN 1224- 7480

  România

  2005 Ciobanu Cristina

  łintirea directă a inflaŃiei – o nouă provocare a economiei României

  Integrarea europeană – noi provocări pentru economia României

  ISBN 1582- 5450

  România

  2005 Ciobanu Cristina

  InfluenŃa evoluŃiilor macroeconomice asupra cursului de schimb valutar

  Dezvoltarea economică a României în perspectiva integrării în UE

  ISBN 973- 676-

  098-7

  România

  2005 Ciobanu Cristina

  Rolul anticipărilor în formarea cursului de schimb valutar

  Integrarea europeană – noi provocări pentru economia României

  ISBN 1582- 5450

  România

  2005 Ciobanu Cristina

  Aspecte privind indicelui preŃurilor de consum în România

  International Economic Conference

  ISBN 973-

  8204- 72-0

  România

  2005 Mareş Marius Daniel, Mareş Viorica Mihai, Gabriel

  Mecanisme de reglare managerială a sistemelor informatice de gestiune

  Anale USH, Seria Economică, Anul 3

  ISSN 1582- 8336

  România

  2006 Mareş Marius Daniel, Mareş Viorica Mihai, Gabriel Alin Ciotei

  Metoda OMT de proiectare a sistemelor informatice

  Analele USH, Seria Economie, Anul 4

  ISSN 1582- 8336

  România

  2006 Mareş Marius Daniel, Mareş Viorica Mihai, Gabriel

  Proiectarea, perfecŃionarea şi protecŃia bazei de date proiectate pe obiecte

  Analele USH, Seria Economie, Anul 4

  ISSN 1582- 8336

  România

 • 2006 Bragă Filofteia Viorica

  Bugetarea activităŃilor, sursă de informaŃii pentru contabilitatea managerială în cadrul societăŃilor comerciale

  Revista FinanŃe publice şi contabilitate, nr, 5, mai

  ISSN 1582- 9774

  România

  2006 Dragomir Robert

  Securitatea şi stocarea datelor

  Economia românească în contextul integrării europene, Iaşi

  ISBN 973- 37-

  1175- 9

  România

  2006 Dragomir Robert

  Principalele categorii de sisteme inteligente

  Securitatea şi apărarea spaŃiului sud-est european, în contextul transformărilor de la începutul mileniului III, UNAp

  ISBN (10) 973-

  7854- 43-8

  România

  2006 Dragomir Robert

  Sisteme informatice moderne – sisteme expert

  Securitatea şi apărarea spaŃiului sud-est european, în contextul transformărilor de la începutul mileniului III, UNAp

  ISBN (10) 973-

  7854- 43-8

  România

  2006 Dragomir Robert

  Sisteme informatice pentru asistarea deciziei

  Dezvoltarea economică a României în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, ConstanŃa

  ISBN 973- 676-

  098-7

  România

  2006 Dragomir Robert

  Modelarea pe obiecte

  Aspecte economice ale integrării României în Uniunea Europeană, Bucureşti

  ISBN 973- 731-

  035-2

  România

  2006 Dragomir Robert

  ComerŃul electronic Economia românească în contextul integrării europene, Iaşi

  ISBN 973- 37-

  1175- 6

  România

  2006 Odi Zărnescu

  Evaluarea şi recunoaşterea stocurilor în contabilitate

  La un pas de integrare oprtunităŃi şi ameninŃări

  ISBN 973- 742-

  371-2

  România

  2006 Odi Zărnescu (coautor)

  Riscurile bancare şi gestiunea lor

  La un pas de integrare oprtunităŃi şi ameninŃări

  ISBN 973- 742-

  371-2

  România

  2006 Odi Zărnescu

  Evaluarea imobilizărilor corporale prezentate în situaŃiile financiare

  Economia cunoaşterii şi globalizarea, Iaşi

  ISBN (10) 973- 37-

  1175- 6

  România

 • 2006 Odi Zărnescu

  Aplicarea IFRS – o oportunitate strategică pentru întreprinderi

  Economia cunoaşterii şi globalizarea, Iaşi

  ISBN (10) 973- 37-

  1175- 6

  România

  2006 Odi Zărnescu

  Normalizarea contabilă – condiŃie a aderării României la UE

  Securitatea şi apărarea spaŃiului sud est european, în contextul transformărilor de la începutul mileniului 3, UNAP

  ISBN (10) 973-

  7854- 35-7

  România

  2007 Tofan Adina

  Analiza si

  proiectarea

  sistemelor

  informatice pentru

  asistarea

  managementului in

  imm-uri

  Tribuna economică, nr. 44

  ISSN 1018- 0451

  România

  2007 Tofan Adina

  Modelarea si

  optimizarea

  deciziilor (ii)

  Tribuna economică, nr. 40,

  octombrie

  ISSN 1018- 0451

  România

  2007 Tofan Adina

  Modelarea si

  optimizarea

  deciziilor (i)

  Tribuna economică, nr. 39,

  septembrie

  ISSN 1018- 0451

  România

  2007 Tofan Adina

  Sisteme informatice

  pentru management

  Tribuna economică, nr. 37,

  septembrie

  ISSN 1018- 0451

  România

  2007 Tofan Adina

  Instrumente moderne

  de realizarea

  asistemelor

  informatice

  Tribuna economică, nr. 35,

  august

  ISSN 1018- 0451

  România

  2007 Tofan Adina

  Procedee moderne

  de instruire si

  evaluare, la

  disciplinele

  informatice

  Tribuna economică, nr. 33,

  iulie

  ISSN 1018- 0451

  România

  2007 Tofan Adina

  Invatamantul virtual

  - evaluarea

  Tribuna economică, nr. 20,

  mai

  ISSN 1018- 0451

  România

 • 2007 Tofan Adina E-learning si internet

  Tribuna economică, nr. 17,

  aprilie

  ISSN 1018- 0451

  România

  2007 Tofan Adina

  Invatamantul virtual

  intre optiune si

  necesitate

  Tribuna economică, nr. 19,

  mai

  ISSN 1018- 0451

  România

  2007 Ciotei Alin Eugen

  PiaŃa asigurărilor în România

  Târgu Jiu, Eco Trend 2007, Economie şi globalizare, 23- 24 noiembrie 2007, Universitatea Constantin Brâncuşi

  România

  2007 Ciotei Alin Eugen

  Căi de perfecŃionare a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă

  Târgu Jiu, Eco Trend 2007, Economie şi globalizare, 23- 24 noiembrie 2007, Universitatea Constantin Brâncuşi

  România

  2007 Ciotei Alin Eugen

  Managementul resurselor umane în cadrul agenŃiei de asigurări

  Bucureşti, aprilie 2007, Universitatea NaŃională de Apărare “Carol I”

  România

  2007 Avram LaurenŃia Georgeta

  CorupŃia şi spălarea

  banilor

  Universitatea NaŃională de

  Apărare ..Carol I, Bucureşti,

  Sesiunea Anuală de

  Comunicări ŞtiinŃifice cu

  Participare InternaŃională