Magna Carta Primer

 • View
  237

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Ang Praymer na ito ng

  Magna Carta of Women (R.A. 9710)

  ay inedit ni Fe Arriola.

  Dinisenyo nina

  Pol Torrente at Jay Jamoralin.

  Copyright 2011

 • PRAYMER

  MAGNA CARTA

  OF WOMEN

  R.A. 9710

  Working for Empowerment and Good Governance Institute, Inc. (WeGovern Institute)

 • NOTES

 • 1

  Alam nating lahat na ang kalahati ng populasyon ng Pilipinas ay binubuo

  ng mga babae. Dahil dito, hindi maikakaila na malaki at makahulugan

  ang papel nila sa paghubog at pagpapaunlad ng bansa. Sa pamilyang

  Pilipino, mahalaga ang ginagampanan nila bilang ina, asawa, kapatid,

  anak at lola. Ngunit higit pa dito ay may kakayahan silang maiaalay sa

  pagbabago at ikabubuti ng lipunan na kanilang ginagalawan at ng buong

  bansa.

  Sayang na madalas, may naiiba at di pantay o mas mababang pagtingin

  sa pagkatao, talino, lakas ng loob, at lakas sa paggawa ng kababaihan

  kumpara sa kalalakihan. Dahil dito, ang kasarian ay nagiging hadlang sa

  malayang paglahok ng isang babae sa larangan ng lipunan sa labas ng

  tahanan. Ang pagiging babae, sa kasalukuyang sitwasyon, ay nagsisil-

  bing balakid sa paglilingkod ayon sa kanyang kakayahan at sa pakikina-

  bang sa bunga ng kanyang pagsisikap. Ang tawag dito ay

  diskriminasyon. Ang diskriminasyon laban sa kababaihan

  ay nangyayari sa maraming sitwasyon

  at sa maraming paraan.

  ANG MAGNA CARTA OF WOMEN

  Ang Magna Carta of Women ay isinabatas noong Hulyo 8, 2008

  upang alisin ang lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan

  at sa halip ay itaguyod ang pagkapantay-pantay ng mga babae at la-

  laki sa lahat ng bagay, alinsunod sa mga batas ng Pilipinas at mga

  pandaigdigang instrumento, lalo na ang Convention on the Elimina-

  tion of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW.

  Layunin nito na itaguyod ang husay at galing ng bawat babae at ang

  potensyal nila bilang alagad ng pagbabago at pag-unlad, sa pama

  magitan ng pagkilala at pagtanggap sa katotohanan na ang mga

  karapatan ng kababaihan ay karapatang pantao.

  PONDO

  Ang panimulang pondo para sa pagpapatupad ng batas ay manggagaling

  sa kasalukuyang budget ng mga may kinalamang ahensya, hanggang

  sa ang pondo ay maisama sa kanilang taunang budget sa ilalim ng

  General Appropriations Act. Gagawin ng Pamahalaan ang lahat ng ma-

  gagawa upang epektibong maisakatuparan ang katungkulan nito sa ila-

  lim ng batas.

  16

  MGA DEPINISYON

  Diskriminasyon anumang pag-uuri, eksklusyon o restriksyon batay sa kasarian na naglalayon o/at nagiging sanhi ng hindi pagkilala, paggalang at pagtamasa ng mga babae ng kanilang mga karapatan o kalayaan. Gender and Development perspektibang pangkaunlaran na kumikilala at nagbibigay halaga sa papel ng mga babae sa kaunlaran at nagtataguyod ng kanilang partisipasyon sa pag-kakamit nito. Gender Mainstreaming istratehiya ng Pamahalaan upang maalis ang diskriminasyon laban sa kababaihan at masiguro ang pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki sa lahat ng oras. Women Empowerment Pagkakaroon ng mga babae ng mga oportunidad na dati-ratiy nakalaan lamang sa mga lalaki.

 • 2

  RESPONSIBILIDAD NG PAMAHALAAN

  Itinalaga ng Magna Carta of Women ang Pamahalaan bilang pangunahing

  tagapagpatupad (primary duty bearer) ng komprehensibong batas na ito.

  Ginawa na tuwirang responsibilidad ng Pamahalaan na proteksyunan ang kaba-

  baihan sa lahat ng uri ng diskriminasyon at ipagtanggol ang kanilang mga kara-

  patan.

  Katuwang ang mga ahensya at yunit nito, maglalatag ang Pamahalaan ng mga

  nararapat at mabisang paraan upang maisakatuparan ang mga layunin ng ba-

  tas. Kabilang sa mga paraan na ito ang paglikha at pagpapatupad ng mga ba-

  tas, patakaran at programa na nagsasaalang-alang sa mga pangangailangan ng

  mga babae, tungo sa kanilang kahusayan at kabutihan. Gagawa din ng mga

  hakbang ang Pamahalaan upang marepaso o maalis ang mga batas, patakaran,

  programa, at polisiya na nagpapalala sa diskriminasyon laban sa kababaihan.

  Ang isa pang hamon ng batas sa Pamahalaan ay ang basagin nito ang mga

  stereotype at tanggalin ang mga istrukturang panlipunan, tulad ng kostum-

  bre, tradisyon, paniniwala, salita at gawi, na nagpapahiwatig ng hindi pantay sa

  pagtingin sa mga babae at lalaki.

  SINO ANG SAKLAW NG MAGNA CARTA?

  Lahat ng babaeng Pilipino, anuman ang edad, pinag-aralan, trabaho o hanap-

  buhay, propesyon, relihiyon, uri o pinagmulan (ethnicity) ay saklaw ng

  Magna Carta. Binibigyan ng batas na ito ng nabubukod na pansin ang kala-

  gayan ng mga batang babae, mga matatanda, mga may kapansanan, mga ba-

  bae sa ibat ibang larangan, Marginalized Women, at Women in Especially

  Difficult Circumstances.

  Itinuturing na Marginalized Women ang mga babaeng mahirap o nasa di

  panatag na kalagayan. Sila ang mga wala o may limitadong kakayahan na

  matamo ang mga batayang pangangailangan at serbisyo. Kabilang dito ang

  mga kababaihang manggagawa, maralitang tagalungsod, magsasaka at mang-

  gagawang bukid, mangingisda, migrante, at kababaihang Moro at katutubo.

  Ang Women in Especially Difficult Circumstances naman ay ang mga ba-

  baeng nasa mapanganib na kalagayan o masikip na katayuan tulad ng mga bik-

  tima ng pang-aabuso at karahasan at armadong sigalot, mga biktima ng prosti-

  tusyon, illegal recruitment, human trafficking at mga babaeng nakakulong.

  Lahat ng sangay at ahensya ng Pamahalaan, pampublikong pamantasan

  at kolehiyo, korporasyong kontrolado o pag-aari ng Pamahalaan, LGU at

  iba pa, ay dapat magkaroon ng GAD Plan and Budget taun-taon. Ang

  GAD budget ay katumbas ng hindi bababa sa 5% ng kanilang kabuuang

  pondo. Ito ang gagamitin sa mga programa at proyekto ng at para sa

  kababaihan. Kailangan ding magtayo at magpaunlad ng GAD Focal

  Points System upang mapabilis ang gender mainstreaming.

  Para sa mga LGU, isinusulong ng batas ang paglikha at pagpapasa nila ng

  mga Gender and Development Code upang matugunan, base sa konsul-

  tasyon, ang mga isyu ng kababaihan sa kanilang lokalidad.

  MGA PARUSA

  Ang ahensya ng Pamahalaan, LGU o korporasyong pag-aari o kontrolado

  ng Pamahalaan na mapapatunayang lumabag sa anumang probisyon at

  Implementing Rules and Regulations ng Magna Carta of Women ay

  papatawan ng naaayon na parusa batay sa rekomendasyon ng Civil Ser-

  vice Commission (CSC) at/o Department of Interior and Local Govern-

  ment (DILG).

  Ang taong tuwirang may pananagutan sa paglabag, at maaaring pati na

  ang pinuno ng ahensyang kinabibilangan nito, ay mananagot sa ilalim ng

  batas na ito. Kung ang paglabag ay nagawa ng isang pribadong tao, siya

  mismo ang mananagot at magbabayad ng danyos.

  MGA INCENTIVES

  Upang maayos na magampanan ng mga ahensya ng Pamahalaan, LGU at

  iba pa ang kanilang mga tungkulin sa pagtataguyod ng mga karapatang

  pantao ng kababaihan at matagumpay na maipatupad ang gender re-

  sponsive programs, lilikha ang Pamahalaan ng mga pabuya o gantim-

  pala (incentives). Pamamahalaan ito ng isang board na gagabayan

  ng mga batas at panuntunan na gagawin ng PCW.

  15

 • ANU-ANO ANG KARAPATAN NG

  KABABAIHAN AT ANG RESPONSIBILI-

  DAD NG PAMAHALAAN UKOL SA

  BAWAT ISA NITO?

  Kinikilala, iginagalang at itinataguyod ng Magna Carta ang lahat ng kara-

  patan panlipunan, pang-ekonomya, pulitikal, kultural at sibil ng

  bawat babae, sang-ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas at iba pang mga

  batas at instrumentong nangangalaga sa kapakanan ng bawat mamama-

  yan. Bukod dito, may mga karapatan na sadyang pambabae lamang.

  Kabilang dito ang: proteksyon laban sa pang-aabuso at karahasan; kalig-

  tasan sa panahon ng kalamidad, krisis, atbp.; pantay na representasyon

  at partisipasyon sa pulitika at pamamahala; pantay na pagturing ng ba-

  tas; pantay na pagkakataong magkamit ng edukasyon; at komprehensi-

  bong serbisyong pangkalusugan.

  Bawat babae ay may karapatang maging ligtas sa lahat ng uri at anyo ng

  pang-aabuso at karahasan pisikal, sekswal, emosyonal, at mental

  kabilang ang mga karahasan ng Estado. Ilan sa mga halimbawa ng

  Violence Against Women ang pananakot, pambubugbog, pangga-

  gahasa, prostitusyon, at human trafficking.

  Responsibilidad ng Pamahalaan na sugpuin ang

  pang-aabuso at karahasan na dinaranas ng

  maraming babae, gumawa ng mga hakbang

  upang maiwasan ang lahat ng ito, at tulungan

  ang mga biktima tungo sa kanilang paggaling

  (ng katawan at ng kalooban) at sa pagkakamit

  ng hustisya. Bukod tanging pansin ang dapat

  igawad sa mga babaeng dumaranas ng pang-

  3

  Proteksyon Laban sa Pang-aabuso at Karahasan

  1

  benepisyo at promosyon sa serbisyo ayon sa kakayahan at husay ng

  trabaho.

  Nararapat na siguruhin ng Pamahalaan ang respeto sa babaeng pulis

  at sundalo sa lahat ng oras. Gayundin ay alisin ang mga patakaran

  na humahadlang sa mga babae na gampanan ang tungkulin, pati na

  sa combat at field operations.

  KABABAIHAN SA PROSESONG PANGKAPAYAPAAN

  Kinikilala ng Magna Carta of Women ang kakaya-

  han at malaking papel ng kababaihan sa pagtata-

  guyod ng usapang pangkapayapaan. Kaugnay

  nito ay ipinag-uutos sa ilalim ng batas ang pagda-

  ragdag sa bilang ng mga babaeng lumalahok sa

  proseso, kabila