of 2 /2
MAHUSAY NA MGA KONTADOR AT PANAHON-NG-PAGGAMIT o TIME-OF-USE MGA SINGIL ISANG MABILISANG GIYA Ipinakikilala ang isang makabagong pamamaraan sa pamamahala ng inyong mga gastusing pang-elektrisidad at maging kabahagi ng panlalawigang planong pagtitipid. Ang mga paniningil sa MAHUSAY NA MGA KONTADOR at sa Panahon-ng-Paggamit ay mga makabagong pamamaraan sa pamamahala ng enerhiya na makapagbibigay pagkakataon sa inyo na makatulong sa isang masaayos na "malakasang paggamit". Ang inyong MAHUSAY NA KONTADOR ay isang pangunahing bahagi ng makabagong sistema ng mahusay na pagkokontador–at ng pagtatatag ng isang kultura sa pagtitipid sa buong lalawigang ito. Bago mag-2010, ang bawa't tahanan at maliit na mga negosyo sa Ontario ay magkakaroon ng isang MAHUSAY NA KONTADOR. Ang paniningil sa MAHUSAY NA MGA KONTADOR at sa Panahon-ng-Paggamit ay makatutulong sa Ontario na maisakatuparan ang mga pangangailangang pang-enerhiya. Sa pagitan ng kasalukuyang panahon at ng 2025, kailangan ng Ontario na makapagpatayo ng halos makabagong sistema pang-enerhiya. Kinabibilangan dito ang pagpapalit ng humigi't kumulang na 80 porsiyento ng ating kasalukuyang gumaganang mga kagamitang paluma na, at ang pagpapaunlad ng sistema upang maisakatuparan ang ating pangkinabukasang paglago. Ang mga simpleng pagbabago ay maaaring makapagbigay ng mga mabubuting benepisyo. Ang presyo ng paggamit ng inyong elektrisidad ay ikakalkula sa pamamagitan ng bagong paniningil ng "Panahon-ng-Paggamit" o "Time-of-Use" (TOU). Iba-iba ang pagbibigay presyo ng TOU sa mga presyo ng elektrisidad, nakabatay sa kung kailan ito ginamit. Kasama dito ang pamamagitan ng oras ng ano mang araw, ang ano mang araw ng buong sanlinggong iyon (sa araw-araw kumpara sa sabado at linggo), at sa pamamagitan ng pana-panahon (tagyelo o tag-araw). Sa pamamagitan ng paniningil sa Panahon-ng-Paggamit upang maisaayos ang kabayaran ng inyong elektrisidad, makatutulong kayo sa pagbababa ng mga pangangailangan upang maiwasan ang pagdaragdag ng mga plantang lumilikha ng elektrisidad sa mga panahon ng malakasang paggamit. Ang mga simpleng pagbabago sa regular na pamamalakad ninyo ay maaaring makatulong sa masaayos na malakasang paggamit at makapagsasagawa ng mga makatotohanang paggamit at mga pangkapaligirang benepisyo. Tandaan, kung inyong nabili ang gamit pang-elektrisidad mula sa isang nagtitingi, ipagpapatuloy ninyo ang pagsunod sa mga kasunduan at presyong nakasaad sa inyong kontrata. Ang pagtatatag ng isang panustos ay napakahalaga. Gayundin ang pagtitipid. Ang pagtitipid ay makatutulong sa atin na magamit ng wasto ang pinagkukunan ng ating kasalukuyang elektrisidad at bagalan ang paglaki ng ating mga paggamit. Kaya naman ipinakikilala ng Ontario ang makabagong mga pamamaraan – katulad ng paniningil sa MAHUSAY NA MGA KONTADOR at sa Panahon-ng-Paggamit – na makatutulong. Hihimukin tayo ng mga pamamaraang ito na pag-isipan pang mabuti kung paano at kailan natin gagamitin ang elektrisidad. Kung tayong lahat ay sabay-sabay na gumagamit ng higit na elektrisidad lumilikha tayo ng panahon ng "malakasang paggamit". At ang pagtustos ng elektrisidad sa mga panahon ng "malakasang paggamit" na may pamantayan ng mga epekto: Nagiging sanhi ito ng mga dagdag singil sa ating mga ginamit na elektrisidad dahil ang higit na mas mataas na paggamit ay nagiging daan sa higit na pagtaas ng presyo. Mahirap din para sa ating kapaligiran dahil upang matustusan ang malakasang gamit, maaaring mangailangan tayo ng karagdagang mga plantang lumilikha ng elektrisidad. Nagiging sanhi ito ng mga karagdag bilang ng lumilikha ng eletrisidad, transmisyon at distribusyon ang imprastraktura ng Ontario na kailangang itayo; at ang mga gumagamit ay kailangang magbayad. Nakapamiminsala sa sistema ng ating elektrisidad. Kaya ang magkakasamang nagsasagawa ay mabuting gawin upang mabawasan ang ating paggamit sa mga panahon ng malakasang paggamit.

MAHUSAY NA MGA KONTADOR AT PANAHON-NG · PDF file† Sa mga panahon ng hindi malakasang paggamit, ... kagamitan/modelo sa pamamagitan ng pagbisita sa website ... Labahan ng Mga Damit

Embed Size (px)

Text of MAHUSAY NA MGA KONTADOR AT PANAHON-NG · PDF file† Sa mga panahon ng hindi malakasang...

Page 1: MAHUSAY NA MGA KONTADOR AT PANAHON-NG · PDF file† Sa mga panahon ng hindi malakasang paggamit, ... kagamitan/modelo sa pamamagitan ng pagbisita sa website ... Labahan ng Mga Damit

MAHUSAY NA MGA KONTADOR

AT

PANAHON-NG-PAGGAMIT o TIME-OF-USE MGA SINGIL

ISANG MABILISANG GIYA

Ipinakikilala ang isang makabagong pamamaraan sa pamamahala ng inyong mga

gastusing pang-elektrisidad at maging kabahagi ng panlalawigang

planong pagtitipid.

Ang mga paniningil sa MAHUSAY NA MGA KONTADOR

at sa Panahon-ng-Paggamit ay mga makabagong

pamamaraan sa pamamahala ng enerhiya na

makapagbibigay pagkakataon sa inyo na makatulong

sa isang masaayos na "malakasang paggamit".

Ang inyong MAHUSAY NA KONTADOR ay isang

pangunahing bahagi ng makabagong sistema ng

mahusay na pagkokontador–at ng pagtatatag ng

isang kultura sa pagtitipid sa buong lalawigang ito.

Bago mag-2010, ang bawa't tahanan at maliit na mga

negosyo sa Ontario ay magkakaroon ng isang

MAHUSAY NA KONTADOR.

Ang paniningil sa MAHUSAY NA MGA KONTADOR at

sa Panahon-ng-Paggamit ay makatutulong sa

Ontario na maisakatuparan ang mga

pangangailangang pang-enerhiya. Sa pagitan ng kasalukuyang panahon at ng 2025, kailangan ng Ontario na makapagpatayo ng halos makabagong sistema pang-enerhiya.Kinabibilangan dito ang pagpapalit ng humigi't

kumulang na 80 porsiyento ng ating kasalukuyang

gumaganang mga kagamitang paluma na, at ang

pagpapaunlad ng sistema upang maisakatuparan ang

ating pangkinabukasang paglago.

Ang mga simpleng pagbabago ay maaaring makapagbigay ng mga

mabubuting benepisyo.

Ang presyo ng paggamit ng inyong elektrisidad ay

ikakalkula sa pamamagitan ng bagong paniningil ng

"Panahon-ng-Paggamit" o "Time-of-Use" (TOU). Iba-iba ang pagbibigay presyo ng TOU sa mga presyo ng elektrisidad, nakabatay sa kung kailan ito ginamit. Kasama dito ang pamamagitan ng oras ng ano mang araw, ang ano mang araw ng buong sanlinggong iyon (sa araw-araw kumpara sa sabado

at linggo), at sa pamamagitan ng pana-panahon

(tagyelo o tag-araw). Sa pamamagitan ng paniningil sa

Panahon-ng-Paggamit upang maisaayos ang

kabayaran ng inyong elektrisidad, makatutulong kayo

sa pagbababa ng mga pangangailangan upang

maiwasan ang pagdaragdag ng mga plantang

lumilikha ng elektrisidad sa mga panahon ng

malakasang paggamit. Ang mga simpleng pagbabago

sa regular na pamamalakad ninyo ay maaaring

makatulong sa masaayos na malakasang paggamit at

makapagsasagawa ng mga makatotohanang paggamit

at mga pangkapaligirang benepisyo.

Tandaan, kung inyong nabili ang gamit pang-elektrisidad

mula sa isang nagtitingi, ipagpapatuloy ninyo ang

pagsunod sa mga kasunduan at presyong nakasaad

sa inyong kontrata.

Ang pagtatatag ng isang panustos ay napakahalaga. Gayundin ang pagtitipid.Ang pagtitipid ay makatutulong sa atin na magamit ng

wasto ang pinagkukunan ng ating kasalukuyang

elektrisidad at bagalan ang paglaki ng ating mga

paggamit.

Kaya naman ipinakikilala ng Ontario ang makabagong mga pamamaraan – katulad ng paniningil sa MAHUSAY NA MGA KONTADOR at sa Panahon-ng-Paggamit – na makatutulong.Hihimukin tayo ng mga pamamaraang ito na

pag-isipan pang mabuti kung paano at kailan natin

gagamitin ang elektrisidad.

Kung tayong lahat ay sabay-sabay na gumagamit ng

higit na elektrisidad lumilikha tayo ng panahon ng

"malakasang paggamit". At ang pagtustos ng

elektrisidad sa mga panahon ng "malakasang

paggamit" na may pamantayan ng mga epekto:

• Nagiging sanhi ito ng mga dagdag singil sa ating

mga ginamit na elektrisidad dahil ang higit na mas

mataas na paggamit ay nagiging daan sa higit na

pagtaas ng presyo.

• Mahirap din para sa ating kapaligiran dahil upang

matustusan ang malakasang gamit, maaaring

mangailangan tayo ng karagdagang mga plantang

lumilikha ng elektrisidad.

• Nagiging sanhi ito ng mga karagdag bilang ng

lumilikha ng eletrisidad, transmisyon at

distribusyon ang imprastraktura ng Ontario na

kailangang itayo; at ang mga gumagamit ay

kailangang magbayad.

• Nakapamiminsala sa sistema ng ating elektrisidad.

Kaya ang magkakasamang nagsasagawa ay mabuting

gawin upang mabawasan ang ating paggamit sa mga

panahon ng malakasang paggamit.

Page 2: MAHUSAY NA MGA KONTADOR AT PANAHON-NG · PDF file† Sa mga panahon ng hindi malakasang paggamit, ... kagamitan/modelo sa pamamagitan ng pagbisita sa website ... Labahan ng Mga Damit

Ang pagtatalaga sa inyo upang mag-kontrol.

Ang pagpe-presyo sa Panahon-ng-Paggamit ay nagbibigay gantimpala sa inyo para sa inyong paggamit ng elektrisidad sa mga panahon ng mga mahinang paggamit hangga‘t maaari (makikita sa kulay berde). Ang mga paniningil na ito sa panahon-ng-paggamit – sa mga panahon ng hindi malakasan, kalagitnaan ng malakasan, at sa higit na

malakasang paggamit, ay maaaring magkaka-iba sa pagitan ng mga panahon ng tag-araw at tagyelo. Makikita ninyo sa mga talaan ng mga pana-panahon sa ibaba na ang pinakamababang paniningil ay sa gabi, sa mga sabado at linggo, at sa itinakdang mga araw ng walang pasok.

*Kasama na ang kabayaran sa elektrisidad na nagpapainit ng tubig.

Ang mga presyong nakikita dito ay para lamang sa ginamit ninyong mga eletrisidad o kagamitan. Hindi kasama dito ang paniningil sa pagpapadala, regulatoryo o iba pang mga paniningil batay sa inyong paggamit o nakatalaga pang mga bayarin. Ang mga presyo ng elektrisidad ay nagbabago tuwing ika-anim na buwan. Maaari kayong bumisita sa Lupon para sa Enerhiya ng Ontario sa www.oeb.gov.on.ca para sa mga detalye ng kasalukuyang pagpepresyo.

Ang inyong MAHUSAY NA KONTADOR ay nagtatala ng inyong paggamit ng elektrisidad sa bawa‘t oras kaya maaari ninyong samantalahin ang presyo ng Panahon-ng-Paggamit:

• Sa mga panahon ng higit na malakasang paggamit, kung saan mataas ang pangangailangan, ang mga presyo ng paniningil ay mataas din.• Sa mga panahon ng kalagitnaan ng malakasang paggamit, kung saan katamtaman ang pangangailangan, ang mga presyo ng paniningil ay may kababaan.• Sa mga panahon ng hindi malakasang paggamit, ang mga presyo ng paniningil ay napakababa sa pinakamatumal na mga oras ng araw.

Depende din sa kung anong kagamitan ang inyong ginagamit, narito ang ilang halimbawa ng mga kabayaran para sa mga pangkaraniwang kagamitan. Maaari din ninyong malaman ang kunsumo mismo ng inyong kagamitan/modelo sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Natural Resources Canada’s Office of Energy Efficiency sa www.oee.nrcan.gc.ca o sa pagtawag sa NRCan’s Office of Energy Efficiency sa 1 800 387 2000 (libreng linya).

Pumili ng sariling ninyong mga oras.Pamahalaan ang inyong mga paggamit.

Kagamitan

Patuyuan ng Mga Damit (1 lagayan)

Labahan ng Mga Damit(1 lagayan – mainit na paglalaba)*

Lutuang De-kuryente(1 pampamilyang pagkain)

Hugasang De-kuryente (1 lagayan)*

AC Pang-kabuuang bahay 25 degre (1 oras):

AC Pang-kabuuang bahay 20 degre (1 oras):

Mga Halimbawa ng Pagpe-presyo saPanahon-ng-Paggamit

Sa mga panahon ng hindi malakasan

4.2¢Sa bawa‘t kWh

Sa kalagitnaan ng malakasan

7.6¢Sa bawa‘t kWh

Sa higit na malakasan

9.1¢Sa bawa‘t kWh

33¢

21¢

15¢

12¢

13¢

17¢

59¢

38¢

27¢

21¢

24¢

20¢

71¢

46¢

33¢

25¢

29¢

Kuryente. Mas Mahusay.

Para sa mga karagdagang mga impormasyon, bumisita sa www.ontario.ca/smartmeters

HATINGGABI

KATANGHALIAN

HATINGGABI

KATANGHALIAN

HATINGGABI

KATANGHALIAN

Paalala: Bumisita sa Lupon Para sa Enerhiya ng Ontario o Ontario Energy Board sa www.oeb.gov.on.ca para sa mga kasalukuyang pagpe-presyo.

N.H. N.U. N.H. N.U. N.H. N.U.

Mga Araw ng Sabado at Linggo atMga Araw ng Walang Pasok

* Ang panahon ng hindi malakasan sa tag-araw ay mula sa 9 n.h. at magsisimula naman sa Mayo 1, 2010.

Tag-araw(Mayo 1 – Oktubre 31)

mga pangkaraniwang araw

Tagyelo(Nobyembre 1 – Abril 30)

mga pangkaraniwang araw

Hindi malakasan

Kalagitnaan ng malakasan

Higit na malakasan