Makalah Sejarah Dna

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Makalah Sejarah Dna

 • 7/25/2019 Makalah Sejarah Dna

  1/11

  TUGAS BIOKIMIA 2

  MAKALAH SEJARAH DNA

  Kelompok :

  Anggota : 1. Revy Anggun Quraini (06101281320007

  2. Rika !ula"tri (06101181320008

  3. !epti An#riani (0610118132000$

  %o"en &em'im'ing : %e"i. !..).*

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA

  FAKULTAS KEEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

  UNIVERSITAS SRIWIJAYA

  2016

 • 7/25/2019 Makalah Sejarah Dna

  2/11

  Daftar Isi

  %a+tar ,"i..................................................................................................................2

  KA*A &-/A*AR...................................................................................................3

  a' , &en#auluan...................................................................................................... 4

  1.1 atar elakang.............................................................................................. 4

  1.2 Rumu"an )a"ala.......................................................................................... 4

  1.3 *uuan.........................................................................................................4

  a' ,, &em'aa"an.................................................................................................5

  a' ,,, &enutup........................................................................................................ 11

  3.1 Ke"impulan..................................................................................................... 11

  3.2 !aran............................................................................................................. 11

  %a+tar &u"taka..........................................................................................................12

 • 7/25/2019 Makalah Sejarah Dna

  3/11

  KATA PENGANTAR

  &ui #an "yukur kami per"em'akan ata" kea#iran AA4 !5* karna

  'erkat limpaan ramat #an karuniaya tuga" mata kulia iokimia 2 tentang!eara %A ini #apat ter"ele"aikan.

  %engan "ele"ainya tuga" !eara %A ini kami mengu9apkan terima ka"i

  kepa#a ,'u %e"i. !..).* "e'agai #o"en pem'im'ing mata kulia iokimia 2

  Kami 'erarap makala mengenai !eara %A ini #apat

  'erman+aat #an 'i"a menam'a in+orma"i atau 'aan 'a9aan 'agi para

  pem'a9anya. Kami menya#ari #alam pem'uatan tuga" ini 'anyak kekurangan

  maka #ari itu "aran #an kritik yang mem'angun #ari pem'a9a "angat kami

  arapkan.

  ,n#ralaya anuari 2016

  &enuli"

 • 7/25/2019 Makalah Sejarah Dna

  4/11

  a' , &en#auluan

  1.1 atar elakang

  erkem'ang pe"atnya ke9anggian teknologi #an "ain" mem'erikan pengaru yang

  'e"ar tera#ap perkem'angan pola pikir manu"ia #an uga perkem'angan #i "egala 'i#ang

  yang #igeluti ole manu"ia. *erma"uk #alam 'i#ang ke"eatan atau ke#okteran yang "emakin

  'ertam'a mau #an 'erkem'ang. *i#ak #apat #ipungkiri 'a;a "etiap ma"ala yang a#a

  #i'i#ang ke"eatan ti#ak akan lepa" #ari "e'ua kata yang 'ia"a #i"e'ut #engan %A

  (%eo

 • 7/25/2019 Makalah Sejarah Dna

  5/11

  a' ,, &em'aa"an

  !eara penyeli#ikan genetik #imulai #engan /regor )en#el >apak genetika>. %ia tela

  melakukan per9o'aan #engan tanaman taun 18$7 yang mengara ke peningkatan minat #alam

  penelitian genetika.

  Mendel

  )en#el yang mena#i "eorang 'iara;an #ari /erea Katolik Roma pa#a taun 18?3 'elaar #i

  @niver"ita" 5ina #ari mana ia 'elaar matematika #an kemu#ian kemu#ian melak"anakan 'anyak

  ek"perimen ilmia.

  -k"perimen terli'at menanam tanaman ka9ang "elama 8 taun. %ia terpak"a menyera

  ek"perimen ketika ia mena#i pemimpin #i 'iara. ,a meninggal pa#a taun 188? tapi per9o'aan ma"i

  mem'entuk #a"ar genetika #an mem'erikan i#e yang a#il #ari ;ari"an.

  !eara &enemuan %A (%eo

 • 7/25/2019 Makalah Sejarah Dna

  6/11

  a#enin #an guanin #i #alam a"am nukleat "eingga ata" penemuannya ia men#apatkan a#ia no'el

  pa#a taun 1B10.

  &a#a taun 1B20an #engan pe;arna ungu %A yang ka" yang #ikem'angkan ole ali

  kimia erman Ro'ert eulgen %A #itemukan terletak "e9ara ek"lu"i+ pa#a kromo"om. Karena itu

  %A merupakan loka"i yang #iarapkan 'agi "uatu 'aan genetik. &a#a taun yang "ama &oe'u"

  evine #ari ,n"titut Ro9ke+eller ("eorang ali 'iokimia kelairan Ru"ia mengungkapkan 'a;a gula

  %A a#ala #eok"iri'o"a (karena itu namanya a"am #eok"iri'onukleat.

  Avery )a9lea# #an )9 Arty (1B?? #i in"titut Ro9e+eller. )ereka menemukan 'a;a

  %A yang #iek"trak #ari galur gana" (penye'a' penyakit 'akteri streptococcus pneumniaeyang uga

  #ikenal pneumococcus, "e9ara permanen mengu'a galur nonvirulen (ti#ak gana" organi"me ini

  mena#i 'entuk gana"nya. Averry #an koleganya menyimpulkan 'a;a %A yang #iek"trak #ari

  galur gana" ter"e'ut mem'a;a pe"an genetik 'agi "i+at gana" #an 'a;a "i+at ter"e'ut mena#i terikat

  "e9ara permanen pa#a %A "el penerima yang ti#ak gana". e'erapa kritik mengemukakan 'a;a

  kemungkinan a#anya protein kontaminan yang ter#apat 'er"ama"ama %A yang mungkin 'erperan

  "e'agai molekul pem'a;a yang "e'enarnya 'agi in+orma"i genetik pa#a per9o'aan Avery.

  Kemungkinan ini "egera #itia#akan ole penemuan 'a;a perlakuan %A #engan enCimenCim

  proteolitik ti#ak meru"ak aktivita" tran"+orman tetapi perlakuan #engan #eok"iri'onuklea"e

  menginakti+kan pro"e" tran"+orma"i ter"e'ut. Atau "ingkatnya avery #an koleganya mem'eri

  penega"an tera#ap penemuan ter#aulu 'a;a %A mempunyai u'ungan lang"ung #engan

  keturunan.

 • 7/25/2019 Makalah Sejarah Dna

  7/11

  &a#a taun 1B$2 Al+re# %. 4er"ey #an )arta Ea"e memperliatkan melalui pela9akan i"otop

  'a;a 'ilamana 'akterio+ag *2 mengin+ek"i "el inangnya E. Coli, maka yang mengin+ek"i %A

  a#ala partikel viru" *3 #an 'ukan 'agian protein yang "e'enarnya ma"uk ke #alam "el inang #an

  mem'erikan in+orma"i genetik 'agi pro"e" replika"i viru".

  !elanutnya penelitian Earga++ #an koleganya #i univer"ita" Eolom'ia pa#a akir taun

  1B?0 melalui i#roli"i" %A mem'uktikan 'a;a pa#a 'er'agai ma9am makluk ternyata'anyaknya a#enin "elalu kirakira "ama #engan 'anyaknya timin (AF* #emikian pula #engan "ito"in

  #an guanin (!F/. %engan perkataan lain aturan /arga++ menyatakan 'a;a per'an#ingan AG* #an

  !G/ "elalu men#ekati "atu.

  *a'el : -kivalen"i 'a"a pa#a %A

  Orgnisme Komposisi basa,mo ! Nisba" basa

  A / E * AG* /GE &@G&,

  Homo sapiens 30.B 1B.B 1B.8 2B.? 1.0$ 1.00 1.0?

  Kambing 2B.3 21.? 21.0 28.3 1.03 1.02 1.03

  A#am 28.8 20.$ 21.$ 2B.3 1.02 0.B$ 0.B7K$ra%&$ra 2B.7 22.0 21.3 27.B 1.0$ 1.03 1.00

 • 7/25/2019 Makalah Sejarah Dna

  8/11

  Samon 2B.7 20.8 20.? 2B.1 1.02 1.02 1.02

  Lan'a& a$t 32.8 17.7 17.3 32.1 1.02 1.02 1.02

  (eaang 2B.3 20.$ 20.7 2B.3 1.00 1.00 1.00

  Ke)amba"

  gan'$m

  27.3 20.$ 20.7 2B.3 1.00 1.00 1.00

  Ragi 31.3 18.7 17.1 32.B 0.B$ 1.0B 1.00

  E* +oi 2?.7 26.0 2$.7 23.6 1.0? 1.01 1.03

  %ari #ata #iata" memperliatkan umla relati+ keempat 'a"a potongan %A yang #ii"ola"i

  #ari 9onto "pe"ie" ter"e'ut. %ata yang #ikumpulkan ini menye'a'kan Eargra++ #an peneliti

  "e"u#anya mengam'il ke"impulan 'a;a :

  1. &otongan %A yang #ii"ola"i #ari 'er'agai aringan "pe"ie" yang "ama memiliki

  kompo"i"i yang "ama

  2. Kompo"i"i 'a"a %A 'ervaria"i #ari "atu "pe"ie" ke "pe"ie" lain

  3. Kompo"i"i 'a"a %A pa#a "pe"ie" tertentu ti#ak 'eru'a #engan 'ertam'anya umur

  orgaani"me atau 'eru'anya tingkat nutri"i atau 'eru'anya lingkungan

  ?. umla re"i#u a#enin pa#a "emua %A tanpa 'ergantung kepa#a "pe"ie" "ama #engan

  umla re"i#u timin (AF* #an umla re"i#u guanin "elalu "ama #engan umla re"i#u

  "ito"in (/FE. %ari u'ungan ini nyatala umla re"i#u purin "ama #engan umla

  re"i#u pirimi#in atau AH/ F *HE.

  4u'ungan kualitati+ ini #i#ukung ole 'anyak peneliti 'ukan anya 'er"i+at penting #alam

  menentukan "truktur tiga #imen"i %A tetapi uga mem'erikkan petunuk mengenai 'agaimana

  in+orma"i genetik #i"an#i #i #alam %A #an #iturunkan #ari "atu genera"i ke genera"i 'erikutnya.

  &enelitian "ianr I mengenai "truktur "era'ut %A ole Ro"alin# ranklin# #an )auri9e

  5ilkin" menga"ilkan pola #i+rak"i yang ka".

  %ari pola ini #i"impulkan 'a;a "era'ut %A memiliki #ua perulangan #i"epanang "um'u

  panangnya yang utama a#ala 03? nm yang ke#ua pa#a 3? nm. )a"alanya a#ala untuk

  mem'entuk mo#el 3 #imen"i 'agi molekul %A yang #apat menela"kan 'ukan anya perulangan ini

  tetapi uga ekivalen AF* A #an /FE yang "pe"i+ik "eperti yang #itemukan Eargra++.

  &enelitian "elanutnya #ilakukan ole ali 'iologi molekuler pa#a taun 1B$3 ame" %e;ey

  5at"on #an ran9i" 4.E. Eri9k yang "eorang #okter #ari ,nggri" 'ekera 'er"ama #i @niver"ita"

  Eam'ri#ge mengemukakan mo#el tiga #imen"i "truktur %A yang menela"kan "inar I #an pa"angan

  'a"a yang ka" pa#a %A. !truktur ini ter#iri #ari #ua rantai %A elik" yang 'erputar mengelilingi

  "um'u yang "ama untuk mem'entuk elik" gan#a yang 'erara kekanan. &a#a elik" ini ke#ua rantai

 • 7/25/2019 Makalah Sejarah Dna

  9/11

  atau untai ini 'er"i+at antiparalel yaitu em'atan +o"+o#ie"ter antar nukleoti#anya terletak pa#a ara

  yang 'erla;anan. *ulang punggung i#ro+iliknya yang ter#iri #ari #eok"iri'o"a #an gugu" +o"+at

  yang 'ermuatan negati+ 'era#a #i "e'ela luar elik" gan#a menga#ap ke air yang a#a

  #i"ekelilingnya. a"a &urin #an pirimi#in i#ro+o'ik ke#ua untai #i"u"un #i#alam elik" gan#a

  "eingga molekul 'a"a yang ampirampir #atar terletak amat 'err#ekatan #an tegak luru" tera#ap

  "um'u panang elik" gan#a ini. Ruang