Maniffesto' - Cylchlythyr C3SC, Hydref/Gaeaf 2015 - Cymraeg

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yn y rhifyn hwn - Adolygiad Blynyddol 2014/15 ... Cefnogi trefn lywodraethu dda ... Helpu Cymdeithas Gelfyddydau Adamsdown i sicrhau cyllid ... Sut mae Cymdeithas Dai YMCA Caerdydd yn buddsoddi yn ei staff ... a mwy.

Text of Maniffesto' - Cylchlythyr C3SC, Hydref/Gaeaf 2015 - Cymraeg

 • ManiffestoCEFNOGI TRYDYDD SECTOR CAERDYDD

  Hydref/Gaeaf 2015 Rhifyn 10

  YN CYNNWYS ADOLYGIAD BLYNYDDOL

  Yn y rhifyn hwn: Cefnogi trefn lywodraethu dda

  Helpu Cymdeithas GelfyddydauAdamsdown i sicrhau cyllid

  Sut mae Cymdeithas Dai YMCA Caerdydd yn buddsoddi yn ei staff

  ... a mwy

 • Adolygiad Blynyddol: Ebrill 2014 Mawrth 2015

  2

  Dilynwch ni ar TwitterCadwch mewn cyswllt gydag @C3SC a darganfod bethsy'n digwydd yn y trydydd sector yng Nghaerdydd. Manylionam newyddion, hyfforddiant a digwyddiadau C3SC hefyd.

  Dilynwch ni @C3SC

  C3SC ar LinkedInMae C3SC ar LinkedIn. Dilynwch ni i gael ynewyddion diweddaraf a manylion am eingwasanaethau.

  Ewch i www.linkedin.com/company/cardiff-third-sector-council

  Croeso iManiffestoCroeso ir rhifyn hwn o Maniffesto, syncynnwys adolygiad blynyddol CyngorTrydydd Sector Caerdydd (C3SC) argyfer 2014/15.

  Maen bleser gennym ni rannu rhai ogyflawniadau C3SC dros y flwyddyn ddiwethaf ac, wrth gwrs, rydym mor awyddus ag erioed iglywed eich barn ar ein gwaith.

  Yn y rhifyn hwn mae mwy o wybodaeth hefyd am:

  sut rydym nin cryfhau cysylltiadau gydanpartneriaid

  sut mae pobl yn cael budd o brosiectau C3SC

  ein gwaith yn hyrwyddo cydweithrediad a gweithiomewn partneriaeth

  Rydym yn croesawu adborth gan ein haelodau arsut y gallwn eich cefnogi chi i gydweithio, iddatblygu mewn modd cynaliadwy, iddylanwadu ac i gyflawni canlyniadaucadarnhaol i bobl Caerdydd.

  Cofion cynnes

  Richard EdwardsCadeirydd, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd

  O.N. Cewch fanylion am gyrsiau hyfforddi syddar y gweill y rhan fwyaf ohonynt yn rhad acam ddim in haelodau ar dudalen 8.

  Cefnogi Trydydd Sector CaerdyddMae C3SC wedi cael blwyddyn arall gadarnhaol iawn yn helpu, cynrychiolia chefnogi ein haelodau.

  YmdrinioddC3SC thros

  2,800 ogeisiadau amgyngor a

  gwybodaeth.

  O'r 429 ogynrychiolwyr a

  fynychodd ein cyrsiauhyfforddi, roedd dros99% ohonynt yn

  gweld pob agwedd yn dda neunardderchog.

  Cefnogodd C3SC amryw o

  rwydweithiau polisi-penodol, a hwyluso mwyna 160 o gysylltiadau

  gyda grwpiau cynllunio strategol agrwpiau gwaith i'n

  haelodau.

  Mae C3SC wedi helpu einhaelodau iddatblygu

  gwasanaethaunewydd ar draws

  Caerdydd.

  Cefnogodd Swyddogion Trydydd

  Sector C3SC sefydliadaulleol iw helpu i gael

  cyllid o dros 900,000, adosbarthwyd dros376,000 drwy eincynlluniau grant

  a reolir.

  Derbyniwyd ac ymatebwyd i 490 o ymholiadaun

  gysylltiedig chyllid ganSwyddogion y TrydyddSector, a chymerodd227 o bobl ran yn ein digwyddiadau

  cyllido.

  Ymdriniwyd thros 500 o

  ymholiadau ar drefnlywodraethur trydydd

  sector, a chymerodd 190o gynrychiolwyr ran ynein digwyddiadau ihyrwyddo a chefnogitrefn lywodraethu

  dda.

  Ymwelwyd 'n gwefan dros 80,000 oweithiau, ac mae dros

  1,300 o bobl yn derbyn ein e-gyhoeddiadau'n rheolaiddgyda manylion am gyfleoedda gwybodaeth sy'n berthnasoli bobl, grwpiau a sefydliadau

  yng Nghaerdydd a'r sector elusennol

  ehangach.

  Ein gweledigaeth ywtrydydd sector cryf,amrywiol ac egnolyng Nghaerdydd.

  Cyngor Trydydd SectorCaerdyddLlawr DaearTy^ Brunel, 2 Heol Fitzalan,Caerdydd CF24 0EB

  Rhif ffn: (029) 2048 5722E-bost: enquiries@c3sc.org.ukGwefan: www.c3sc.org.ukTwitter: @C3SCLinkedIn: www.linkedin.com/company/cardiff-third-sector-council

  Elusen Gofrestredig 1068623.Cwmni Cyfyngedig drwyWarant yng Nghymru 3336421.Argraffwyd y cyhoeddiadhwn ar bapur cynaliadwy.

 • Ymweliad gan y GweinidogEleni, cawsom y pleser o groesawu ymweliad gan LesleyGriffiths AS, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi,a chawsom gyfle i arddangos ein gwasanaethau. Ym misAwst, ymwelodd y Gweinidog ag Ysgol Uwchradd yDwyrain i lansio gweithgareddau Wythnos Pontio argyfer disgyblion newydd a disgyblion presennol auteuluoedd. Cafodd gyfle i gwrdd rhai o'n partneriaid,gan gynnwys y Gwasanaeth Ieuenctid, FforwmTredelerch, Chwaraeon Caerdydd, Theatr Sherman,Cymdeithas Cartrefi Cymunedol Caerdydd, ymysg eraill,a gweld ein gweithgareddau - gan gynnwys cwrs undyddar Gymorth Cyntaf, lle daeth saith o bobl ynGymorthyddion Cyntaf cymwysedig - gwersihunanamddiffyn, dosbarthiadau addurno teisenni,gweithdai celf a chrefft, a recriwtio ar gyfer sioe ffasiynau.

  Ar l mwynhau gm o badminton gyda rhai o aelodaurgymuned, ymunodd y Gweinidog ni yng Nghanolfan

  Bartneriaeth Tredelerch i gwrdd ag unigolion o grwpiaucymunedol lleol, Cymunedau'n Gyntaf DwyrainCaerdydd, Llanedeyrn a Phentwyn, a gwirfoddolwyreraill yn y gymuned, lle cafodd glywed am y gwaith awneir i wella ein cymunedau lleol.

  Meddair Gweinidog: Roedd yr ymweliad yn un hynodo werthfawr er mwyn i mi weld drosof fy hun ycanlyniadau cadarnhaol syn cael eu cyflawni. Gwnaeth ygwaith partneriaeth ar brwdfrydedd argraff arbennigarnaf.

  Gweithio mewnPartneriaethRoedd ymweliad y Gweinidog yn ddechrau da i wythnoso weithgareddau yn Ysgol Uwchradd y Dwyrain;canolbwyntiwyd ar gefnogi disgyblion newydd, a chynnigcyfarwyddyd ir disgyblion oedd yn gadael yr ysgol arddiwrnod canlyniadau TGAU er mwyn sicrhau eu bod

  yn ymwybodol o'u hopsiynau ar gyfer y dyfodol.

  Yn ystod yr wythnos lawn o weithgaredd, cawsom gyfle igynnal diwrnod o hwyl ir gymuned ar y thema O Dan yDon ar y cyd Chymdeithas Trigolion Roundwood yn yPowerhouse. Cododd yr RNLI ymwybyddiaeth oganlyniadau mentro i ddyfroedd peryglus . . . TanioddGwyddonydd Cymunedol Amgueddfa Caerdyddddiddordeb mewn gwyddoniaeth naturiol gydagamrywiaeth o bryfetach cyffredin . . . Cynhalioddgwirfoddolwyr Cymunedaun Gyntaf DwyrainCaerdydd, Llanedeyrn a Phentwyn gystadleuaethadeiladu cychod . . . Trefnodd gwirfoddolwyr lleolstondinau crefft gan helpuplant i wneud amrywiaeth oeitemau, o emwaith iberisgopau cardbord . . . amynychodd plant hnweithdai drymio a dysgu sut ichwarae drymiau bongo.Roedd y diwrnod ynllwyddiant ysgubol, gydathros 150 o bobl ynmynychu.

  Rhoddodd yr wythnos o ddigwyddiadau gyfle inni godiymwybyddiaeth o bwy ydym ni ar hyn rydym ni'n eiwneud, a pharhau i gryfhau ein perthynas phartneriaidlleol, gan roi cefnogaeth iddynt yn ogystal ag adnoddauychwanegol.

  Am fwy o wybodaeth am waith Cymunedau'nGyntaf Dwyrain Caerdydd, Llanedeyrn aPhentwyn, ewch i www.eclp.org.uk

  Cydweithio a phartneriaeth yn y sector

  3

  Wythnos ym mywyd Cymunedau'n GyntafDwyrain Caerdydd, Llanedeyrn a PhentwynDrwy gydol 2014/15, parhaodd Cymunedaun Gyntaf Dwyrain Caerdydd, Llanedeyrn a Phentwyn i waith mewnpartneriaeth rhanddeiliaid, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr er mwyn cyflwyno gwasanaethau agweithgareddau ystyrlon o ansawdd uchel. Maer rhain yn amrywio o ddigwyddiadau unigryw megis dyddiaucymunedol llawn difyrrwch i weithgareddau i gefnogi unigolion drwy gyfnod pontio, e.e. symud or YsgolGynradd ir Ysgol Uwchradd, neu i gyflogaeth, Addysg Uwch neu hyfforddiant.

  Mae Dr Ellie Byrne, Cyd-gadeiryddCymdeithas Gelfyddydau Adamsdown (A3),yn adrodd sut yr aethant ati i ennill cyllidgan Gronfa Partneriaeth GymdogaethCyngor Caerdydd. Grp celfyddydaugwirfoddol bychan yw A3 yn ardal y Sblot,Tremorfa, Adamsdown ar Rhath, Caerdydd.

  Ein nod yw sicrhau gwell mynediad i bobl yr ardal atbrofiadau celfyddydol o ansawdd uchel. Credwn yngryf y gall y celfyddydau effeithion gadarnhaol argynhwysiad cymdeithasol, balchder dinesig, iechyd alles.

  Y llynedd, roeddem yn awyddus i gyflwyno cais igynllun grantiaur Bartneriaeth Gymdogaeth am

  brosiect adrodd straeon gyda dwy ysgol gynradd leol.Cawsom lawer o help gan Thoria yn Swyddfa C3SC, afun edrych dros ein ffurflen gais. Gwnaeth ambellawgrym yngln sut i wellar cais, gan ei gysylltun fwycryno blaenoriaethaur Cynllun Cymdogaeth anhannog i nodi ein bwriad yn fwy eglur.

  LlwyddiantBuom yn gweithio gyda Michael Harvey, y storwr arperfformiwr rhyngwladol, a fun helpur disgyblion iddyfeisio, ysgrifennu a golygu eu stori eu hunain feldosbarth. Yna daethom r cwmni animeiddio TurnipStarfish i weithio gydar disgyblion er mwyn dod rstraeon yn fyw ac animeiddio eu ffilm eu hunain o bobstori. Casglwyd y stori ar darluniau at ei gilydd i greu

  e-lyfr, a chyflwynwyd y ffilmiauyn seremoni wobrwyor ArwyrLleol yn Adamsdown ym misRhagfyr 2014.

  Roedd y prosiect ynllwyddiannus dros ben; roeddymateb yr athrawon yn ardderchog,a chafodd y disgyblion gyfle i weithio gydag artistiaidproffesiynol i greu rhywbeth iw gadw am byth.Cyrhaeddodd un or animeiddiadau y rhestr fer ar gyferGwobrau Ffilm Zoom Cymru 2014, hyd yn oed.

  Maer ddau animeiddiad byr a mwy owybodaeth am A3 ar gael ynwww.a3arts.co.uk/star-stories.html

  Llwyddiant Cymdeithas Gelfyddydau Adamsdown

 • Adolygiad Blynyddol: Ebrill 2014 Mawrth 2015

  4

  Adolygiad Ariannol: Ebrill 2014 Mawrth 2015

  DiolchDiolch o galon i'n holl gyllidwyr.Ni fyddai ein gwaith yn bosiblheb eich cefnogaeth.

  GwerthfawrogiadDiolch i bob un onhymddiriedolwyr a fun eingwasanaethu mor ffyddlonyn 2014/15Roger Bone, Althea Collymore,Richard Edwards, Michael Flynn,Judith John, Terry Price, GeraldPuttock, Reynette Roberts aSujatha Thaladi

  ac iRebecca Ball, Nick Corrigan a KarenJones sydd bellach wedi ein gadael.

  Diolch hefyd i bob aelod o'nstaff an gwirfoddolwyr, gangynnwys y rhai sydd wediein gadael yn ystod yflwyddyn ddiwethaf.

  Dawr ffigurau isod o ddatganiadau gweithredol drafft heb eu harchwilio Gweithgaredd Ariannol CyngorTrydydd Sector Caerdydd (Cyfyngedig drwy Warant) ar gyfer y Flwyddyn syn Diweddu 31 Mawrth 2015.

  Bydd y cyfrifon llawn, adroddiad yr archwilwyr ar y cyfrifon hyn, ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr, argael cyn y Cyfarfod Blynyddol ym mis Rhagfyr 2015. Bydd copau ar gael gan Gyngor Trydydd SectorCaerdydd, y Llawr Isaf, T Brunel, 2 Heol Fitzalan, Caerdydd CF24 0EB.

  2015 2014 2013

  CYFANSWM YR ADNODDAU ADDERBYNIWYD

  1,441,