1

MANUAL PENGGUNA Pengemaskinianmaklumatibubapa/ penjaga ... · KAD PENGENALAN dan KATA LALUAN jika telah mempunyai ID. Klik. DAFTAR MASUK. ATAU. Klik. PENGGUNA BARU . ... PROFIL ANAK

 • Upload
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • MANUAL PENGGUNAPengemaskinian maklumat ibu bapa / penjaga

  secara dalam talianB A H A GIA N PEN G U R USAN SEK OLAH H A R IA N

  K EMEN TER IAN PEN D ID IK AN MA LAYSIA

  A R A S 3 & 4 , B LO K E2 , K O MPLEK S E

  PU SAT PEN TA D BIR AN K ER A JA A N PER SEK U TUAN

  62604 PU TR A JAYA© KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • TUJUAN

  Pengemaskinian Maklumat Secara Online

  Tiada Pengisian Maklumat Berulang kali

  Paparan Bilangan Anak Yang Bersekolah

  Maklumat Kesihatan Anak

  Pemantauan Maklumat oleh Ibu Bapa/Penjaga

  Capaian Boleh Melalui Mobile (Responsif)

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • DAFTAR PENGGUNA

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Layari pautan portal https://public.moe.gov.my

  Masukkan nombor KAD PENGENALAN dan KATA LALUAN jika telah mempunyai ID

  Klik DAFTAR MASUK

  ATAU

  Klik PENGGUNA BARU jika belum

  mempunyai ID pengguna.

  LengkapkanMAKLUMAT

  DIRI dan MAKLUMAT

  AKUAN

  1

  2

  1

  2

 • BERJAYA LOG MASUK

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Klik KEMASKINI MAKLUMAT

  3

 • KEMASKINI MAKLUMAT

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Paparan Anak-anak jagaan4

  Klik anak jagaan yang dipilih5

  Paparan maklumat anak jagaanyang dipilih

  6

  Pilih dan klik maklumat yang hendakdikemaskini PROFIL ANAK JAGAAN ALAMAT ANAK JAGAAN MAKLUMAT PENJAGA PERAKUAN MAKLUMAT CETAK BORANG APDM

  7

 • PROFIL ANAK JAGAAN

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  • PROFIL ANAK JAGAAN

  8

  IBU BAPA / PENJAGA BOLEH

  MELAKUKAN KEMASKINI

  MAKLUMAT YANG PERLU JIKA TERDAPAT

  PERUBAHAN

  • ALAMAT ANAK JAGAAN

  9

 • MAKLUMAT PENJAGA

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Jika selepas klikbutang CARIAN di LANGKAH 11 dan

  maklumat dipaparkan, sila kemaskini

  maklumat yang terdapat perubahanatau masih belum

  diiai.

  • MAKLUMAT PENJAGA UTAMA. KlikbutangSIMPAN jikatelah selesai.

  10

  • MAKLUMAT PENJAGA KEDUA. KlikbutangSIMPAN jikatelah selesai.

  11

 • PERAKUAN

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  • PERAKUAN SEMAKAN MAKLUMAT. Sila klik dantanda tick di petakPERAKUAN jika telah selesai.

  12 • CETAKAN BORANG APDM. Silaklik CETAK BORANG APDM jikatuan/puan hendak mencetaknya. Contoh cetakan borang.

  13

 • TERIMA KASIH

  B A H A G I A N P E N G U R U S A N S E K O L A H H A R I A N

  K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L AY S I A

  A R A S 3 & 4 , B L O K E 2 , K O M P L E K S E

  P U S AT P E N TA D B I R A N K E R A J A A N P E R S E K U T U A N

  6 2 6 0 4 P U T R A J AYA

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Tel : 03-88849225E-mel : [email protected]

  MANUAL PENGGUNA�Pengemaskinian maklumat ibu bapa / penjaga secara dalam talianTUJUANDAFTAR PENGGUNABERJAYA LOG MASUKKEMASKINI MAKLUMATPROFIL ANAK JAGAANMAKLUMAT PENJAGAPERAKUANTERIMA KASIH