of 7 /7
Marksovo shvatanje otuđenog rada

Marksovo shvatanje otuđenog rada...Karl Marks o tome piše: "Bog praktične potrebe i koristoljublja - to je novac. "Novac uništava sve ljudske bogove i preobraća ih u robu. Novac

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Marksovo shvatanje otuđenog rada...Karl Marks o tome piše: "Bog praktične potrebe i...

 • Marksovo shvatanje otuđenog rada

 • Biografija

  •Karl Hajnrih Marks je nemački filozof enciklopedijskog uma, politički ekonomista,

  istoričar, novinar, sociolog, mislilac i najveći kritičar kapitalizma i teoretičar socijalističke misli, vođa radničkog pokreta i vodeća ličnost Prve internacionale •Rođen je u Triru u obrazovanoj porodici pravnika, posle gimnazije studirao je pravo u

  Bonu i Berlinu ali se paralelno bavio i filozofijom, političkom ekonomijom, istorijom, sociologijom, novinarstvom i umetnošću •U svojim delima stvorio je potpuno nov i originalan pogled na svet i društvo, novu

  interpretaciju svetske istorije i izložio analizu društvenih odnosa

  • Smatra se za jednog od osnivača moderne sociologije

  •Njegova misao svoje izvore ima u evropskom humanizmu, engleskoj političkoj ekonomiji,

  nemačkom klasičnom idealizmu i socijalnom utopizmu

  • Njegov pisani opus je impozantan; smatra se pojedinačnim piscem koji je izvršio najveći

  uticaj na svetsku istoriju

 • Bibliografija

  •Razlika između Demokritove i Epikurove filozofije prirode, (doktorska disertacija) (1841. izdata

  1902.)

  •Kritika Hegelove filozofije državnog prava (1843. izd. 1927)

  •Prilog jevrejskom pitanju (1843)

  •Pisma Rugeu iz 1843.

  •Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. (1844. izd. 1932.)

  •Sveta porodica ili Kritika kritičke kritike. Protiv Bruna Bauera i drugova, sa Engelsom. (1845)

  •Teze o Fojerbahu (1845. izd. 1888, u Engelsovoj redakciji)

  •Nemačka ideologija (1845. izd. 1932)

  •Bijeda filozofije (1847)

  •Manifesta komunističke partije (sa Engelsom) (1848)

  •Najamni rad i kapital (1849)

  •Klasne borbe u Francuskoj (1850)

  •Adresa Centralnog komiteta Saveza komunista

  •Osamnaesti brimer Luja Bonaparte (1852)

  •Otkrića o istoriji diplomatije 18. veka

  •Prilog kritici političke ekonomije (1859)

  •Teorije o višku vrednosti (izd. 1905)

  •Kapital. Kritika političke ekonomije, prva knjiga (1867)

  •Kritika Gotskog programa (1875. izd. 1891.)

 • Nemački filozof Karl Marks smatra da otuđeni rad

  predstavlja realnu samostalnu društvenu silu koja

  vlada čovekom i društvom u društvenim odnosima

  zasnovanim na privatnoj svojini. Jedan od osnovnih

  oblika je svakako otuđenje čoveka u sferi

  ekonomskih odnosa. Ovo otuđenje dovodi do toga

  da opredmećeni ljudski rad, inkarniran u nizu roba, vlada društvom i društvenim odnosima. "Otuđenje se ispoljava u tome, pisao je Marks,

  što se sredstva za moje postojanje javljaju kao

  sredstva drugog čoveka, što se ono što čini

  predmet moje želje javlja nedostižnim za mene

  usled toga što je svojina drugog čoveka, što svaka

  stvar postaje nešto drugo, a ne ono što jeste... I što nad svim tim vlada nečovečna sila."

  https://www.google.rs/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BB_%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2581&psig=AOvVaw1I2Z_q_oLohR1bHFiYhtdL&ust=1588016110928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC_t5XrhukCFQAAAAAdAAAAABAD

 • Iako radnik stvara celokupno društveno

  bogatstvo, ono mu ostaje nedostupno. U

  procesu stvaranja, posebno u ranom

  kapitalizmu, radnik je samo jedan jeftiniji deo

  mašine, samo fizički učesnik. Njegova ličnost

  je prignječena, a duhovni život sveden na

  nulu. U takvom radu on ne nalazi zadovoljstvo niti potvrdu svojih sposobnosti. Neki proizvodi rada služe zadovoljenju

  najelementarnijih potreba, drugi za

  zadovoljavanje viših ljudskih potreba

  nastalih tokom socijalne evolucije. Čovek u

  zavisnosti od situacije žudi za predmetima,

  bilo da služe golom održanju života ili zadovoljenju potreba za luksuzom.

  Međutim, mnoštvo dragocenih predmeta u

  kojima je opredmećena fizička i duhovna

  snaga proizvođača, a koji za čoveka imaju

  upotrebnu vrednost potpuno su im

  nedostupni i oni uzalud žude za njima.

  Njihova žudnja čini da taj predmetni svet,

  svet toliko priželjkivanih stvari i novca

  vlada njihovim osećanjima, intelektualnim

  životom, ponašanjem, i svim životnim aktivnostima.

  Zato čovek uči da bi dobio društveni

  položaj i odgovarajuću platu, bavi se

  umetnošću ili politikom u istom cilju.

  Dakle, ne samo proizvodi, nego i znanje i

  ljudski kvaliteti čoveka postaju roba koja se plaća i ima svoju cenu.

 • Iako čovek tvrdi da ne ceni novac, on se ipak na

  ulici ne osvrće za naučnicima, nego za krupnim

  finansijskim magnatima i ljudima "od uspeha", jer

  novac ipak vlada njegovim bićem. To najbolje

  ilustruje funkcija novca, idealnog prometnog

  sredstva, tog koncentrisanog izraza "otuđenje moći

  čovečanstva", čije posedovanje i akumulacija

  bezuslovno donosi odgovarajući socijalni položaj i

  domen uticaja.

  Karl Marks o tome piše: "Bog praktične potrebe i

  koristoljublja - to je novac. "Novac uništava sve

  ljudske bogove i preobraća ih u robu. Novac - to je

  opšta, u samoj sebi konstituisana vrednost svih

  stvari. On je stoga lišio svet, ljudski svet, kao i

  prirodu, njihove posebne vrednosti. Novac - to je od

  čoveka otuđena materija njegovog rada i njegovog

  bića, i to tuđe biće gospodari njime a on mu se

  moli.“

  I dalje: "Što za mene postoji pomoću novca, što

  ja mogu platiti, što novac može kupiti, to sam ja

  sam, posednik novca. Kolika je snaga novca,

  tolika je moja snaga, svojstva novaca su moja -

  njegovog posednika - svojstva i suštinske

  snage. To što ja jesam i što mogu nije, dakle,

  nikako određeno mojom individualnošću.

  Ja sam ružan, ali mogu kupiti najlepšu ženu.

  Dakle, ja nisam ružan, jer je delovanje ružnoće,

  njena odbojna snaga uništena pomoću novca. Ja

  sam - prema svojoj individualnosti - hrom, ali mi

  novac pribavlja dvadeset i četiri noge; ja nisam

  hrom, ja sam rđav, nepošten, nesavestan, čovek

  bez duha, ali je novac cenjen, dakle cenjen je i

  njegov posednik...

  Ja, koji pomoću novca mogu uzeti sve za čim

  čezne ljudsko srce, ne posedujem li ja sve

  ljudske moći! Ne pretvara li, dakle, moj novac

  sve moje nemoći u njihovu suprotnost?"

 • Ipak, svet novca stoji u

  suprotnosti sa humanim i

  prirodnim bićem čoveka, te se za

  novac može kupiti čak i javno

  mnjenje, ali se ne može kupiti

  intimno osećanje sreće