52
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIK TINGKATAN 3 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

MATEMATIK TINGKATAN 3 Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 3 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum ... Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan

Embed Size (px)

Citation preview

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK

TINGKATAN 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 3 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 3 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2005 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Rukun Negara ................................................................................................................................................. iv

Falsafah Pendidikan Kebangsaan ................................................................................................................... v

Prakata ..................................................................................................................... ....................................... vii

Pengenalan ............................................................................................................................. ......................... ix

SUDUT DAN GARIS II.................................................................................................................................. 1

POLIGON II.................................................................................................................................................... 2

BULATAN II................................................................................................................................................... 4

STATISTIK II................................................................................................................................................. 7

INDEKS.......................................................................................................................................................... 9

UNGKAPAN ALGEBRA III.......................................................................................................................... 13

RUMUS ALGEBRA....................................................................................................................................... 16

PEPEJAL GEOMETRI III.............................................................................................................................. 18

LUKISAN BERSKALA.................................................................................................................................. 21

PENJELMAAN II........................................................................................................................................... 22

PERSAMAAN LINEAR II............................................................................................................................. 24

KETAKSAMAAN LINEAR........................................................................................................................... 25

GRAF FUNGSI............................................................................................................................................... 29

NISBAH, KADAR DAN KADARAN............................................................................................................ 30

TRIGONOMETRI........................................................................................................................................... 32

Panel Penterjemah .......................................................................................................................................... 35

KANDUNGAN

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;

• memelihara satu cara hidup demokratik;

• mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;

• menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;

• membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

• KELUHURAN PERLEMBAGAAN

• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

• KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan negara.

vii

PRAKATA

Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam

merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Oleh

kerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam

perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi, maka penyediaan

pendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses

pendidikan adalah sangat penting. Kurikulum sekolah Malaysia

menawarkan tiga program pendidikan matematik, iaitu Matematik untuk

sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah

menengah.

Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk

memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikap

positif terhadap matematik dalam kalangan murid. Matematik untuk

sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu

dan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai

masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani

cabaran kehidupan harian. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah

menengah, Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada

negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk

menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya.

Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran

sains dan matematik. Pengajaran dan pembelajaran Matematik

digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat

dan Komunikasi (TMK), kalkulator grafik dan perisian dinamik akan

memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan

mendalami konsep matematik yang dipelajari. Penggunaan teknologi

mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina,

menguji dan membuktikan konjektur. Selain itu, penggunaan TMK

menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan

sahaja di persekitaran mereka, malah dengan murid dari negara lain, dan

dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik

dan menyeronokkan.

Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam

Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012.

Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran

dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh

diteruskan sehingga tahun 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil

Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan

membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi

bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains

dan matematik.

Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum

terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-

tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(DATO’ IBRAHIM BIN MOHAMAD)

Pengarah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pelajaran Malaysia

ix

PENGENALAN

Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan

matematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam

merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. Justeru, usaha

diambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik

dalam kehidupan seharian mereka. Murid diasuh dari awal lagi dengan

kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik,

untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan.

Matematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk

memenuhi permintaan sebuah negara progresif. Oleh yang demikian, bidang

ini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai

perkembangan dalam sains dan teknologi. Selari dengan objektif negara

untuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan, kemahiran

Kajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada

peringkat sekolah.

Sebagai bidang pembelajaran, Matematik melatih pemikiran yang logik dan

sistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Disiplin

ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran, justeru

menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. Ke

arah matlamat ini, strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas

dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Perkembangan penaakulan

matematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan

intelek dan kebolehan berkomunikasi murid. Oleh itu, kemahiran

penaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya

murid dapat mengenal, membina dan menilai konjektur dan pernyataan

matematik.

Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, kurikulum Matematik

menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid

yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan

pengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk mencari

maklumat berkaitan, membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalam

merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahan

dan cabaran masa depan.

Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidang

berkaitan membilang, ukuran, geometri, algebra dan penyelesaian masalah

yang berasingan atau bersendirian. Untuk mengelakkan daripada perkara ini

terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan

dan terpisah dari satu sama lain, matematik dikaitkan dengan kehidupan dan

pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Murid berpeluang

mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihat

kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian.

Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secara

lisan atau penulisan, murid dibimbing untuk menggunakan bahasa dan

daftar matematik yang betul. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang

dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik; menterjemah dan

membentang maklumat dalam bentuk jadual, graf, rajah, persamaan atau

ketaksamaan; dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat,

tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal.

Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasil

pembelajaran yang dikehendaki. Teknologi yang digunakan dalam

pengajaran dan pembelajaran Matematik, contohnya kalkulator, seharusnya

dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran dan

pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru.

Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik.

Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atau

peristiwa penting, yang mana maklumat mengenai semua ini mudah

diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjang

dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik.

x

Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik, tepat,

menyeluruh, tekun dan yakin, yang diterapkan secara tidak langsung dan

berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, menyumbang

kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap

matematik. Selain itu, nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks

sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik.

Pentaksiran, dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur

pencapaian murid. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada

pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang

perkembangan dan kemajuan murid. Petaksiran berterusan setiap hari dalam

pembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta

keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. Maklumat yang diperolehi

daripada jawapan kepada soalan, hasil kerja kumpulan dan kerja rumah

membantu memperbaiki proses pengajaran, dan seterusnya membolehkan

penyediaan pembelajaran yang berkesan.

MATLAMAT

Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk

individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan

mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan

bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan,

supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian

dengan perkembangan sains dan teknologi.

OBJEKTIF

Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid:

1 Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip, dan teorem yang berkaitan

dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan;

2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab

dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan;

3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:

membuat anggaran dan penghampiran;

mengukur dan membina;

memungut dan mengendali data;

mewakilkan dan mentafsir data;

mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik;

menggunakan algoritma dan perkaitan;

menyelesaikan masalah; dan

membuat keputusan.

4 Berkomunikasi secara matematik;

5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan;

6 Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain;

7 Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep,

menguasai kemahiran, menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu

matematik;

8 Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik

secara berkesan dan bertanggungjawab;

9 Bersikap positif terhadap matematik; dan

10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

ORGANISASI KANDUNGAN

Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga

bidang utama, iaitu: Nombor; Bentuk dan Ruang; dan Perkaitan. Konsep

matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut

topik. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih

xi

asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih

kompleks dan abstrak.

Bidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan, kebolehan dan

sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajar

semasa mempelajari subjek tersebut. Semuanya dikembangkan mengikut

objektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur,

seperti berikut:

Lajur 1 : Objektif Pembelajaran

Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Lajur 3 : Hasil Pembelajaran; dan

Lajur 4 : Catatan.

Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut

diajar. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan

dikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong

kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik.

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan

beberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah,

teknik, strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. Perlu

diingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik

darjah. Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain, menentukan

strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid

mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang

sewajarnya. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain

seperti buku teks dan Internet.

Hasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh

buat. Ia menetapkan pengetahuan, kemahiran atau proses matematik dan

nilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. Objektif

tingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek.

Dalam lajur Catatan, perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahiran

matematik yang perlu diberi perhatian. Penekanan ini perlu diambil kira

bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajari

secara berkesan seperti yang diharapkan.

PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi

kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan

pembelajaran yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar.

Pada masa yang sama, adalah penting memastikan bahawa murid

menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran

matematik.

Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain,

perkara berikut perlu diberi pertimbangan:

Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidang

pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu;

Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran atau

topik mengikut urutan sewajarnya; dan

Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehi

sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak.

Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsep

dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif.

Selain daripada itu, terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan

diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran dan

pembelajaran matematik adalah seperti berikut:

1. Penyelesaian Masalah dalam Matematik

Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan

pembelajaran matematik. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran

xii

perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif

dan merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran

menyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid

berupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. Kemahiran

yang terlibat ialah:

Memahami dan mentafsirkan masalah;

Merancang strategi penyelesaian;

Melaksanakan strategi tersebut; dan

Menyemak semula penyelesaian.

Pelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan

semua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang

pembelajaran yang lain. Melalui aktiviti sebegini, murid boleh

menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasa

yakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. Antara

strategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah:

Mencuba kes lebih mudah;

Cuba jaya;

Melukis gambar rajah;

Mengenal pasti pola;

Membuat jadual, carta atau senarai secara bersistem;

Membuat simulasi;

Menggunakan analogi;

Bekerja ke belakang;

Menaakul secara logik; dan

Menggunakan algebra.

2. Komunikasi dalam Matematik

Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan

menjelaskan kefahaman Matematik. Melalui komunikasi, idea matematik

menjadi objek refleksi, diskusi, pemurnian dan pengubahsuaian. Proses

pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu murid

memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepada

tahap yang lebih mendalam. Dengan cara komunikasi yang berkesan, murid

akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh

menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah

penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka.

Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan

akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak

langsung akan lebih berkeyakinan. Kemahiran berkomunikasi dalam

matematik termasuk membaca dan memahami masalah, menginterpretasi

gambar rajah atau graf, menggunakan laras matematik yang betul dan tepat

semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. Kemahiran ini patut

diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti.

Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabila

individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan

individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat

keputusan.

Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila

individu mengumpul maklumat, menyusun dan menghubungkaitkan idea

dan konsep.

Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila

individu membuat pemerhatian, menganalisis, mentafsir dan mensintesis

data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri,

dalam bentuk gambar dan gambar rajah, serta perwakilannya dalam bentuk

jadual dan graf. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan

dengan mempertimbangkan kaedah berikut:

Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan

pengalaman harian murid;

Mengenal pasti minat murid;

Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai;

Memastikan pembelajaran aktif berlaku;

xiii

Merangsang kemahiran metakognitif;

Memupuk sikap positif; dan

Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Komunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut:

1. Komunikasi secara Lisan

Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan

aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat, mendengar, menyentuh,

merasa dan menghidu.

Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di

antara guru dengan murid, murid dengan murid dan murid dengan

bahan. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna

bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut:

bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan

sendiri

menyoal dan menjawab soalan

temu bual berstruktur dan tidak berstruktur

perbincangan dalam bentuk forum, seminar, perbahasan

sumbangsaran dan sebagainya; dan

pembentangan dapatan tugasan

2. Komunikasi secara Bertulis

Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan

maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis.

Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran,

perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan.

Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan

lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat

perhubungan antara konsep-konsep.

Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui

tugasan adalah seperti berikut:

Latihan

Jurnal

Buku skrap

Folio

Portfolio

Projek

Ujian bertulis

3. Komunikasi secara Perwakilan

Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan

menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Perwakilan

matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea

matematik yang tidak formal, intuitif dan abstrak dengan bahasa harian

murid. Contohnya; 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan

berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya, 2x dan 3y. Ini

dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu

lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen

perwakilan matematik tersebut.

3. Penaakulan dalam Matematik

Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan

menyelesaikan masalah matematik. Perkembangan penaakulan matematik

berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid.

Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi

laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai

satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini.

Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang

cerdik dalam mencari penyelesaian. Murid pada semua peringkat perlu

dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan

bahan konkrit, kalkulator, komputer, perwakilan matematik dan sebagainya.

xiv

Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya

murid dapat mengenal, membina dan menilai telahan dan hujah matematik.

4. Membuat Kaitan dalam Matematik

Dalam kurikulum matematik, peluang untuk membuat kaitan perlu

diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual

dengan prosedural, dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik

khususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya.

Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang

pembelajaran seperti aritmetik, geometri, algebra, pengukuran dan

penyelesaian masalah. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini,

murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran

secara berasingan. Dengan membuat kaitan, murid dapat melihat matematik

sebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. Apabila idea matematik ini

dikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah,

murid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. Selain

daripada itu, murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual

dalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka.

5. Penggunaan Teknologi

Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan

teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep

matematik secara mendalam, bermakna dan tepat, serta membolehkan

murid meneroka idea-idea matematik. Penggunaan kalkulator, komputer,

perisian pendidikan, laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej

pembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan

seterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik.

Penggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima

idea abstrak, menjadi kreatif, berasa yakin dan dapat bekerja secara

berasingan atau dalam kumpulan. Kebanyakan sumber ini direka untuk

pembelajaran akses kendiri. Melalui pembelajaran akses kendiri, murid

akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara

berdikari menurut kemampuan diri. Ini dapat merangsang minat murid dan

memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman

matematik mereka.

Sungguhpun begitu, teknologi tidak menggantikan keperluan murid untuk

mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. Murid perlu

berupaya untuk menambah, menolak, mendarab dan membahagi dengan

berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain.

Justeru, penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep dan

pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan.

PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhi

bagaimana konsep matematik diajar. Walau apa tanggapan guru, hakikatnya

konsep matematik adalah abstrak. Oleh itu, penggunaan sumber untuk

membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amat

perlu. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam

pengajaran untuk memberikan pengalaman, membantu murid membina

idea-idea yang abstrak, merekacipta, membina keyakinan diri,

menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama.

Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi

elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana

mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari.

Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik dan

sahsiah yang baik, nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan, keyakinan

dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran. Di samping itu, nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam

konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. Misalnya,

pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran

sosial, memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap

xv

matematik. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran

dan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah.

Penerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi

penekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan

murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. Unsur

sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik

terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat

merangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik

terhadap matematik.

Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran

secara langsung, pembelajaran secara penemuan, penyiasatan, penemuan

terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. Pendekatan yang dipilih

perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:

Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik

Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid

Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan, sesuai dan

berkesan, dan

Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan

pembelajaran

Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagi

suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik

darjah. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah:

Pembelajaran koperatif

Pembelajaran kontekstual

Pembelajaran masteri

Konstruktivisme

Inkuiri-penemuan; dan

Pembelajaran masa depan.

PENILAIAN

Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran

dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti

kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang

dipelajari. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktiviti-

aktiviti di dalam bilik darjah.

Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual, soalan terbuka,

pemerhatian, dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran

itu. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi, guru berpeluang untuk

memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salah

tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun.

Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga

membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam

pembelajaran. Dengan itu, membolehkan guru mengambil tindakan susulan

yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan,

pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid.

TINGKATAN 3

1

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

1.1 Memahami dan menggunakan

ciri-ciri sudut yang berkaitan

dengan garis rentas lintang dan

garis selari.

Meneroka ciri-ciri sudut yang

berkaitan dengan garis rentas

lintang menggunakan perisian

geometri dinamik, set geometri,

transparensi atau kertas surih.

Membincangkan kes apabila sudut

berselang-seli dan sudut sepadan

tidak sama.

Membincangkan kes apabila

semua sudut yang berkaitan

dengan garis rentas lintang adalah

sama dan implikasi terhadap

akasnya.

(i) Mengenal pasti

(a) garis rentas lintang.

(b) sudut sepadan.

(c) sudut berselang-seli.

(d) sudut pedalaman.

(ii) Menentukan bahawa bagi garis

selari

(a) sudut sepadan adalah sama.

(b) sudut berselang-seli adalah

sama.

(c) hasil tambah sudut pedalaman

ialah 1800.

(iii) Menentukan nilai

(a) sudut sepadan

(b) sudut berselang-seli

(c) sudut pedalaman

yang berkaitan dengan garis selari.

(iv) Menentukan sama ada dua garis

yang diberi adalah selari

berdasarkan ciri-ciri sudut yang

berkaitan dengan garis rentas

lintang.

(v) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan ciri-ciri sudut yang

berkaitan dengan garis rentas

lintang.

Sudut pedalaman pada

sebelah yang sama bagi garis

rentas lintang adalah sudut

penggenap.

Hadkan kepada garis rentas

lintang yang bersilang

dengan garis selari.

BIDANG PEMBELAJARAN:

1. SUDUT DAN GARIS II

TINGKATAN 3

2

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

2.1 Memahami konsep poligon

sekata. Menggunakan model poligon dan

persekitaran untuk mengenal pasti

poligon sekata.

Meneroka ciri-ciri poligon

menggunakan pembaris, jangka

lukis, protraktor, kertas grid,

templat, geobod, kad imbas dan

perisian geometri dinamik.

Termasuk contoh poligon tak

sekata yang diperoleh melalui

aktiviti seperti melipat kertas yang

berbentuk poligon.

Kaitkan dengan penggunaan

dalam bidang seni bina.

(vi) Menentukan sama ada poligon yang

diberi adalah poligon sekata.

(vii) Menentukan

(a) paksi simetri

(b) bilangan paksi simetri

bagi suatu poligon.

(viii) Melakar poligon sekata.

(ix) Melukis poligon sekata dengan

membahagi sama sudut pada pusat.

(x) Membina segitiga sama sisi,

segiempat sama dan heksagon

sekata.

Hadkan sehingga poligon

dengan 10 sisi.

Membina dengan alat tepi

lurus dan jangka lukis.

Tegaskan kejituan lukisan.

2.2 Memahami dan menggunakan

pengetahuan tentang sudut

peluaran dan sudut pedalaman

poligon.

Meneroka sudut pelbagai poligon

melalui aktiviti seperti melukis,

menggunting dan menampal,

mengukur sudut dan

menggunakan perisian geometri

dinamik.

Mengkaji bilangan segitiga yang

terbentuk dalam suatu poligon

apabila menyambung suatu bucu

poligon tersebut dengan bucu-

bucu lain.

(i) Mengenal pasti sudut pedalaman

dan sudut peluaran poligon.

(ii) Menentukan nilai sudut peluaran

apabila nilai sudut pedalaman

poligon diberi dan begitu juga

sebaliknya.

(iii) Menentukan hasil tambah sudut

pedalaman poligon.

(iv) Menentukan hasil tambah sudut

peluaran poligon.

BIDANG PEMBELAJARAN:

2. POLIGON II

TINGKATAN 3

3

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

Termasuk contoh situasi harian.

(v) Menentukan

(a) nilai sudut pedalaman poligon

sekata apabila bilangan sisi

diberi.

(b) nilai sudut peluaran poligon

sekata apabila bilangan sisi

diberi.

(c) bilangan sisi poligon sekata

apabila nilai sudut pedalaman

atau sudut peluaran diberi.

(vi) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan sudut dan sisi poligon.

BIDANG PEMBELAJARAN:

2. POLIGON II

TINGKATAN 3

4

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

3.1 Memahami dan menggunakan

ciri-ciri bulatan yang

melibatkan simetri, perentas

dan lengkok.

Meneroka melalui aktiviti seperti

menyurih, melipat, melukis dan

mengukur dengan jangka lukis,

pembaris, benang, protraktor,

kertas turas dan perisian geometri

dinamik.

(i) Mengenal pasti diameter bulatan

sebagai paksi simetri.

(ii) Menentukan bahawa

(a) jejari yang berserenjang dengan

perentas membahagi dua sama

perentas tersebut dan begitu

juga sebaliknya.

(b) pembahagi dua sama serenjang

bagi dua perentas bersilang

pada pusat bulatan.

(c) dua perentas yang sama panjang

adalah sama jarak dari pusat

bulatan dan begitu juga

sebaliknya.

(d) perentas yang sama panjang

apabila memotong suatu bulatan

menghasilkan lengkok yang

sama panjang.

(iii) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan simetri, perentas dan

lengkok bulatan.

BIDANG PEMBELAJARAN:

3. BULATAN II

TINGKATAN 3

5

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

3.2 Memahami dan menggunakan

ciri-ciri sudut dalam bulatan. Meneroka ciri-ciri sudut dalam

bulatan melalui aktiviti seperti

melukis, menggunting dan

menampal, serta menggunakan

perisian geometri dinamik.

(i) Mengenal pasti sudut pada pusat

dan lilitan bulatan yang dicangkum

oleh suatu lengkok.

(ii) Menentukan bahawa sudut pada

lilitan yang dicangkum oleh

lengkok yang sama adalah sama

besar.

(iii) Menentukan bahawa sudut pada

(a) lilitan

(b) pusat

yang dicangkum oleh lengkok yang

sama panjang adalah sama besar.

(iv) Menentukan hubungan antara sudut

pada pusat dengan sudut pada lilitan

yang dicangkum oleh suatu

lengkok yang sama panjang.

(v) Menentukan nilai sudut pada lilitan

yang dicangkum oleh semibulatan.

(vi) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan sudut pada pusat

bulatan dan sudut pada lilitan

bulatan.

Libatkan sudut refleks pada

pusat bulatan.

Sudut yang dicangkum oleh

suatu lengkok adalah sama

dengan sudut yang

dicangkum oleh perentas

yang sepadan.

BIDANG PEMBELAJARAN:

3. BULATAN II

TINGKATAN 3

6

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

3.3 Memahami dan menggunakan

konsep sisi empat kitaran. Meneroka ciri-ciri sisi empat

kitaran melalui aktiviti seperti

melukis, menggunting dan

menampal, serta menggunakan

perisian geometri dinamik.

(i) Mengenal pasti sisi empat kitaran.

(ii) Mengenal pasti sudut pedalaman

bertentang sisi empat kitaran.

(iii) Menentukan hubungan antara sudut

pedalaman bertentang sisi empat

kitaran.

(iv) Mengenal pasti sudut peluaran dan

sudut pedalaman bertentang yang

sepadan bagi sisi empat kitaran.

(v) Menentukan hubungan antara sudut

peluaran dan sudut pedalaman

bertentang yang sepadan bagi sisi

empat kitaran.

(vi) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan sudut sisi empat kitaran.

(vii) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan bulatan.

BIDANG PEMBELAJARAN:

3. BULATAN II

TINGKATAN 3

7

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

4.1 Mewakilkan dan mentafsirkan

data dalam carta pai untuk

menyelesaikan masalah.

Menggunakan contoh situasi

harian daripada sumber seperti

surat khabar, majalah, laporan dan

Internet.

Menggunakan kalkulator dan

perisian komputer untuk membina

carta pai.

(i) Memperoleh dan mentafsir

maklumat daripada carta pai.

(ii) Membina carta pai untuk

mewakilkan data.

(iii) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan carta pai.

(iv) Menentukan perwakilan data yang

sesuai.

Kaitkan kuantiti data dengan

saiz sudut sektor.

Carta pai yang lengkap harus

mempunyai:

i) Tajuk

ii) Label yang sesuai bagi

kumpulan data.

Carta pai biasanya sesuai

untuk data berkategori.

Termasuk piktograf, carta

palang, graf garis dan carta

pai.

Bincangkan bahawa

perwakilan data adalah

bergantung pada jenis data.

4.2 Memahami dan menggunakan

konsep mod, median dan min

untuk menyelesaikan masalah.

Menggunakan set data daripada

situasi harian untuk menilai dan

meramal.

Membincangkan sukatan

kecenderungan memusat yang

sesuai dalam situasi yang berbeza.

(i) Menentukan mod bagi

(a) set data.

(b) data dalam jadual kekerapan.

(ii) Menentukan mod dan kekerapan

bagi mod tersebut daripada

piktograf, carta palang, graf garis

dan carta pai.

(iii) Menentukan median bagi set data.

(iv) Menentukan median bagi data

dalam jadual kekerapan.

Libatkan data yang

mempunyai lebih daripada

satu mod.

Hadkan kepada data diskret

sahaja.

Tegaskan bahawa mod

merujuk kepada kategori

atau skor dan bukan kepada

kekerapan.

Libatkan perubahan dalam

bilangan dan nilai data.

BIDANG PEMBELAJARAN:

4. STATISTIK II

TINGKATAN 3

8

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

Menggunakan kalkulator untuk

mengira min bagi set data yang

besar.

Membincangkan kesesuaian

penggunaan mod, median dan min

dalam situasi tertentu.

(v) Mengira min bagi

(a) set data.

(b) data dalam jadual kekerapan.

(vi) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan mod, median dan min.

BIDANG PEMBELAJARAN:

4. STATISTIK II

TINGKATAN 3

9

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

5.1 Memahami konsep indeks. Meneroka indeks menggunakan

kalkulator dan hamparan

elektronik.

(i) Mengungkapkan pendaraban

berulang sebagai an dan begitu juga

sebaliknya.

(ii) Menentukan nilai an.

(iii) Mengungkapkan nombor

dalam tatatanda indeks.

Mulakan dengan kuasa dua

dan kuasa tiga.

„a‟ ialah suatu nombor nyata.

Libatkan sebutan algebra.

Tegaskan asas dan indeks.

a × a ×... a = an

n faktor

a ialah asas, n ialah indeks.

Libatkan pecahan dan

perpuluhan.

Hadkan n kepada integer

positif.

5.2 Melakukan pengiraan yang

melibatkan pendaraban nombor

dalam tatatanda indeks.

Meneroka hukum indeks

menggunakan pendaraban

berulang dan kalkulator.

(i) Menentusahkan am × a

n = a

m + n.

(ii) Mempermudahkan pendaraban bagi

(a) nombor

(b) sebutan algebra

yang diungkapkan dalam tatatanda

indeks dengan asas yang sama.

(iii) Mempermudahkan pendaraban bagi

(a) nombor

(b) sebutan algebra

yang diungkapkan dalam tatatanda

indeks dengan asas yang berlainan.

Hadkan sebutan algebra

kepada satu pembolehubah.

BIDANG PEMBELAJARAN:

5. INDEKS

TINGKATAN 3

10

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

5.3 Melakukan pengiraan yang

melibatkan pembahagian

nombor dalam tatatanda indeks.

(i) Menentusahkan am a

n = a

m – n.

(ii) Mempermudahkan pembahagian

bagi

(a) nombor

(b) sebutan algebra

yang diungkapkan dalam tatatanda

indeks dengan asas yang sama.

Tegaskan bahawa a0 = 1.

5.4 Melakukan pengiraan yang

melibatkan nombor dan sebutan

algebra dalam tatatanda indeks

yang dikuasakan.

(i) Menentusahkan (am)

n = a

mn.

(ii) Mempermudahkan

(a) nombor

(b) sebutan algebra

yang diungkapkan dalam tatatanda

indeks yang dikuasakan.

(iii) Mempermudahkan pendaraban dan

pembahagian bagi

(a) nombor

(b) sebutan algebra

yang diungkapkan dalam tatatanda

indeks yang dikuasakan dengan

asas berlainan.

(iv) Melakukan gabungan operasi yang

melibatkan pendaraban,

pembahagian dan yang dikuasakan

bagi

(a) nombor

(b) sebutan algebra

(am)

n = a

mn

, m dan n ialah

integer positif.

Hadkan sebutan algebra

kepada satu pembolehubah.

Tegaskan bahawa:

(am × b

n)

p = a

mp × b

np

p

n

m

ba

= np

mp

ba

BIDANG PEMBELAJARAN:

5. INDEKS

TINGKATAN 3

11

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

5.5 Melakukan pengiraan yang

melibatkan indeks negatif. Meneroka menggunakan

pendaraban berulang dan hukum

indeks.

(i) Menentusahkan a–n

= n

a

1.

(ii) Menyatakan a–n

sebagai n

a

1 dan

begitu juga sebaliknya.

(iii) Melakukan gabungan operasi

darab, bahagi dan yang dikuasakan

yang melibatkan indeks negatif

bagi

(a) nombor

(b) sebutan algebra

n ialah integer positif.

Mulakan dengan n = 1.

5.6 Melakukan pengiraan yang

melibatkan indeks pecahan.

(i) Menentusahkan

.

(ii) Menyatakan na

1

sebagai n a dan

begitu juga sebaliknya.

(iii) Menentukan nilai na

1

.

(iv) Menyatakan n

m

a sebagai:

(a)

or

(b)

or

a dan n ialah integer positif.

Mulakan dengan n = 2.

BIDANG PEMBELAJARAN:

5. INDEKS

TINGKATAN 3

12

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

(v) Melakukan gabungan operasi darab,

bahagi dan yang dikuasakan yang

melibatkan indeks pecahan bagi:

(a) nombor

(b) sebutan algebra

(vi) Menentukan nilai n

m

a .

Hadkan kepada punca

integer positif.

5.7 Melakukan pengiraan yang

melibatkan hukum indeks.

(i) Melakukan pendaraban,

pembahagian, yang dikuasakan atau

gabungan operasi tersebut ke atas

beberapa nombor yang

diungkapkan dalam tatatanda

indeks.

(ii) Melakukan gabungan operasi

darab, bahagi dan yang dikuasakan

yang melibatkan indeks positif,

negatif dan pecahan.

BIDANG PEMBELAJARAN:

5. INDEKS

TINGKATAN 3

13

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

6.1 Memahami dan menggunakan

konsep kembangan.

Kaitkan dengan contoh konkrit.

Meneroka menggunakan perisian

komputer.

(i) Menentukan kembangan yang

melibatkan ungkapan algebra dalam

satu tanda kurung.

(ii) Menentukan kembangan yang

melibatkan ungkapan algebra dalam

dua tanda kurung.

Mulakan dengan sebutan

algebra linear.

Hadkan kepada ungkapan

linear.

Tegaskan:

(a b)(a b) = (a b)2

Termasuk:

(a + b)(a + b)

(a – b)(a – b)

(a + b)(a – b)

(a – b)(a + b)

6.2 Memahami dan menggunakan

konsep pemfaktoran ungkapan

algebra untuk menyelesaikan

masalah.

Meneroka menggunakan bahan

konkrit dan perisian komputer.

(i) Menyatakan faktor bagi suatu

sebutan algebra.

(ii) Menyatakan faktor sepunya dan

FSTB bagi beberapa sebutan

algebra.

(iii) Memfaktorkan ungkapan algebra

menggunakan

(a) faktor sepunya.

(b) beza antara dua sebutan kuasa

dua.

Tegaskan hubungan antara

kembangan dan

pemfaktoran.

Ambil perhatian bahawa “1”

adalah faktor bagi semua

sebutan algebra.

Beza antara dua sebutan

kuasa dua bermakna:

a2 – b

2 = (a + b)(a − b) atau

(a − b)(a + b)

BIDANG PEMBELAJARAN:

6. UNGKAPAN ALGEBRA III

TINGKATAN 3

14

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

Meneroka menggunakan perisian

komputer.

(iv) Memfaktor dan mempermudahkan

pecahan algebra.

Hadkan kepada empat

sebutan algebra.

ab – ac = a(b – c)

e2 – f

2 = (e + f)(e – f)

x2 + 2xy + y

2 = (x + y)

2

hadkan jawapan kepada

(ax + by)2

ab + ac + bd + cd

= (b + c)(a + d)

Mulakan dengan ungkapan

satu sebutan untuk

pengangka dan penyebut.

Hadkan kepada pemfaktoran

yang melibatkan faktor

sepunya dan beza antara dua

sebutan kuasa dua.

6.3 Melakukan penambahan dan

penolakan ke atas pecahan

algebra.

Meneroka menggunakan perisian

komputer.

Mengaitkan dengan situasi

kehidupan sebenar.

(i) Menambah atau menolak dua

pecahan algebra yang mempunyai

penyebut yang sama.

(ii) Menambah atau menolak dua

pecahan algebra yang penyebut satu

pecahan adalah gandaan bagi

penyebut pecahan yang lain.

Konsep GSTK mungkin

digunakan.

Hadkan penyebut kepada

satu sebutan algebra.

BIDANG PEMBELAJARAN:

6. UNGKAPAN ALGEBRA III

TINGKATAN 3

15

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

(iii) Menambah atau menolak dua

pecahan algebra yang penyebut

pecahan tersebut

(a) tidak mempunyai faktor

sepunya.

(b) mempunyai faktor sepunya.

6.4 Melakukan pendaraban dan

pembahagian ke atas pecahan

algebra.

Meneroka menggunakan perisian

komputer.

(i) Mendarab dua pecahan algebra

yang melibatkan penyebut dengan:

(a) satu sebutan.

(b) dua sebutan.

(ii) Membahagi dua pecahan algebra

yang melibatkan penyebut dengan

(a) satu sebutan.

(b) dua sebutan.

(iii) Melakukan pendaraban dan

pembahagian bagi dua pecahan

algebra menggunakan pemfaktoran

yang melibatkan faktor sepunya dan

beza antara dua sebutan kuasa dua.

Mulakan dengan pendaraban

dan pembahagian yang tanpa

pemudahan diikuti dengan

pendaraban dan

pembahagian yang ada

pemudahan.

BIDANG PEMBELAJARAN:

6. UNGKAPAN ALGEBRA III

TINGKATAN 3

16

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

7.1 Memahami konsep

pembolehubah dan pemalar.

Menggunakan contoh situasi

harian untuk menerangkan

pembolehubah dan pemalar.

(i) Menentukan sama ada suatu

kuantiti dalam situasi yang diberi

ialah pembolehubah atau pemalar.

(ii) Menentukan pembolehubah dalam

situasi yang diberi dan mewakilkan

pembolehubah tersebut dengan

simbol huruf.

(iii) Menentukan nilai yang mungkin

bagi suatu pembolehubah dalam

situasi yang diberi.

Pembolehubah termasuk

integer, pecahan dan

perpuluhan.

7.2 Memahami konsep rumus untuk

menyelesaikan masalah.

(i) Menulis rumus berdasarkan

(a) pernyataan

(b) situasi

yang diberi.

(ii) Mengenal pasti perkara rumus.

(iii) Mengungkapkan pembolehubah

tertentu sebagai perkara rumus

dengan melibatkan

(a) satu daripada operasi asas: +,

, ×, ÷

(b) kuasa atau punca kuasa.

(c) gabungan operasi asas dan

kuasa atau punca kuasa.

Simbol yang mewakili suatu

kuantiti dalam rumus mesti

dinyatakan dengan jelas.

BIDANG PEMBELAJARAN:

7. RUMUS ALGEBRA

TINGKATAN 3

17

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

(iv) Menentukan nilai suatu

pembolehubah apabila

pembolehubah tersebut:

(a) ialah perkara rumus

(b) bukan perkara rumus

(v) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan rumus.

Libatkan rumus saintifik.

BIDANG PEMBELAJARAN:

7. RUMUS ALGEBRA

TINGKATAN 3

18

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

8.1 Memahami dan menggunakan

konsep isipadu prisma tegak

dan silinder membulat tegak

untuk menyelesaikan masalah.

Menggunakan model konkrit

untuk menerbitkan rumus.

Mengaitkan isipadu prisma tegak

dengan isipadu silinder membulat

tegak.

(i) Menerbitkan rumus isipadu bagi

(a) prisma.

(b) silinder.

(ii) Mengira isipadu prisma tegak

dalam unit padu apabila diberi

tinggi dan

(a) luas tapak.

(b) dimensi tapak.

(iii) Mengira tinggi prisma apabila

isipadu dan luas tapak diberi.

(iv) Mengira luas tapak prisma apabila

isipadu dan tinggi diberi.

(v) Mengira isipadu silinder dalam unit

padu apabila diberi:

(a) luas tapak dan tinggi.

(b) jejari tapak dan tinggi.

(vi) Mengira tinggi silinder apabila

isipadu dan jejari tapak diberi.

(vii) Mengira jejari tapak silinder apabila

isipadu dan tinggi diberi.

(viii) Menukarkan isipadu dalam satu

unit metrik kepada unit yang lain:

(a) , dan

(b) , dan

Prisma dan silinder masing-

masing merujuk kepada

prisma tegak dan silinder

membulat tegak.

Hadkan tapak kepada bentuk

segitiga dan sisi empat.

BIDANG PEMBELAJARAN:

8. PEPEJAL GEOMETRI III

TINGKATAN 3

19

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

(ix) Mengira isipadu cecair dalam suatu

bekas.

(x) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan isipadu prisma dan

silinder.

Hadkan bentuk bekas kepada

silinder membulat tegak dan

prisma tegak.

8.2 Memahami dan menggunakan

konsep isipadu piramid tegak

dan kon membulat tegak untuk

menyelesaikan masalah.

Menggunakan model konkrit

untuk menerbitkan rumus.

Membuat perkaitan antara isipadu

piramid dengan isipadu prisma

serta isipadu kon dengan isipadu

silinder.

(i) Menerbitkan rumus isipadu bagi

(a) piramid.

(b) kon.

(ii) Mengira isipadu piramid dalam unit

mm3, cm

3 dan m

3 apabila diberi

tinggi dan

(a) luas tapak.

(b) dimensi tapak.

(iii) Mengira tinggi piramid apabila

isipadu dan dimensi tapak diberi.

(iv) Mengira luas tapak piramid apabila

isipadu dan tinggi diberi.

(v) Mengira isipadu kon dalam unit

mm3, cm

3 dan m

3 apabila tinggi dan

jejari tapak diberi.

(vi) Mengira tinggi kon apabila isipadu

dan jejari tapak diberi.

(vii) Mengira jejari tapak kon apabila

isipadu dan tinggi diberi.

Libatkan tapak poligon yang

berlainan jenis.

BIDANG PEMBELAJARAN:

8. PEPEJAL GEOMETRI III

TINGKATAN 3

20

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

(viii) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan isipadu piramid dan

kon.

8.3 Memahami dan menggunakan

konsep isipadu sfera untuk

menyelesaikan masalah.

(i) Mengira isipadu sfera apabila jejari

diberi.

(ii) Mengira jejari sfera apabila isipadu

diberi.

(iii) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan isipadu sfera.

Termasuk hemisfera.

8.4 Mengaplikasikan konsep

isipadu untuk menyelesaikan

masalah yang melibatkan

pepejal gubahan.

Menggunakan model konkrit

untuk membentukkan pepejal

gubahan.

Menggunakan contoh situasi

kehidupan sebenar.

(i) Mengira isipadu pepejal gubahan.

(ii) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan isipadu pepejal

gubahan.

Pepejal gubahan adalah

gabungan pepejal geometri.

BIDANG PEMBELAJARAN:

8. PEPEJAL GEOMETRI III

TINGKATAN 3

21

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

9.1 Memahami konsep lukisan

berskala.

Meneroka lukisan berskala

menggunakan perisian geometri

dinamik, kertas grid, geobod atau

kertas graf.

Mengaitkan dengan peta, grafik

dan lukisan senibina.

(i) Melakarkan bentuk yang

(a) sama saiz dengan objek

(b) lebih kecil daripada objek

(c) lebih besar daripada objek

menggunakan kertas grid.

(ii) Melukis bentuk geometri mengikut

skala 1 : , apabila:

(iii) Melukis bentuk gabungan

mengikut skala yang diberi

menggunakan

(a) kertas grid.

(b) kertas kosong.

(iv) Melukis semula bentuk pada kertas

grid yang berlainan saiz.

(v) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan lukisan berskala.

Hadkan objek kepada

sebarang bentuk dua

dimensi.

Tegaskan kejituan lukisan.

Libatkan grid yang berlainan

saiz .

Tegaskan bahawa grid perlu

dilukis pada bentuk asal.

BIDANG PEMBELAJARAN:

9. LUKISAN BERSKALA

TINGKATAN 3

22

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

10.1 Memahami dan menggunakan

konsep keserupaan. Melibatkan contoh situasi harian. (i) Mengenal pasti sama ada bentuk

yang diberi adalah serupa .

(ii) Mengira panjang sisi yang tidak

diketahui bagi dua bentuk yang

serupa.

Tegaskan bahawa apabila

sudut sepadan segitiga

adalah sama maka sisi

sepadan adalah berkadaran .

10.2 Memahami dan menggunakan

konsep pembesaran. Meneroka konsep pembesaran

menggunakan kertas grid, bahan

konkrit, lukisan, geobod dan

perisian geometri dinamik.

Mengaitkan pembesaran dengan

keserupaan bentuk.

(i) Mengenal pasti suatu pembesaran.

(ii) Menentukan faktor skala, diberi

objek dan imej pembesaran apabila

(a) faktor skala > 0.

(b) faktor skala < 0.

(iii) Menentukan pusat pembesaran

apabila objek dan imej diberi.

(iv) Menentukan imej objek apabila

pusat pembesaran dan faktor skala

diberi.

(v) Menentukan ciri-ciri suatu

pembesaran.

(vi) Mengira

(a) faktor skala

(b) panjang sisi imej

(c) panjang sisi objek

suatu pembesaran.

Tegaskan kes apabila saiz

imej lebih kecil daripada saiz

objek.

Tegaskan kes apabila:

faktor skala = ± 1

Tegaskan bahawa pusat

pembesaran adalah titik yang

tidak berubah.

Tegaskan kaedah pembinaan.

BIDANG PEMBELAJARAN:

10. PENJELMAAN II

TINGKATAN 3

23

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

Menggunakan kertas grid dan

perisian geometri dinamik untuk

meneroka hubungan antara luas

imej dan luas objek.

(vii) Menentukan hubungan antara luas

imej dan luas objek.

(viii) Mengira

(a) luas imej

(b) luas objek

(c) faktor skala

di bawah suatu pembesaran.

(ix) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan pembesaran.

Libatkan faktor skala negatif.

BIDANG PEMBELAJARAN:

10. PENJELMAAN II

TINGKATAN 3

24

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

11.1 Memahami dan menggunakan

konsep persamaan linear dalam

dua pembolehubah.

Menerbitkan persamaan linear

dalam dua pembolehubah yang

berkaitan dengan situasi

kehidupan sebenar.

Meneroka menggunakan

kalkulator grafik, perisian

geometri dinamik dan hamparan

elektronik untuk menyelesaikan

persamaan linear dan persamaan

linear serentak.

(i) Menentukan sama ada suatu

persamaan adalah persamaan

linear dalam dua pembolehubah.

(ii) Menulis persamaan linear dalam

dua pembolehubah daripada

maklumat yang diberi.

(iii) Menentukan nilai satu

pembolehubah apabila diberi nilai

pembolehubah yang lain.

(iv) Menentukan penyelesaian yang

mungkin bagi persamaan linear

dalam dua pembolehubah.

11.2 Memahami dan menggunakan

konsep persamaan linear

serentak dalam dua

pembolehubah untuk

menyelesaikan masalah

Menggunakan kaedah cuba-jaya.

Menggunakan contoh daripada

situasi kehidupan sebenar.

(i) Menentukan sama ada dua

persamaan yang diberi adalah

persamaan linear serentak.

(ii) Menyelesaikan dua persamaan

linear serentak dalam dua

pembolehubah dengan

(a) kaedah penggantian.

(b) kaedah penghapusan.

(iii) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan dua persamaan linear

serentak dalam dua pembolehubah.

Libatkan simbol huruf selain

daripada x dan y untuk

mewakili pembolehubah.

BIDANG PEMBELAJARAN:

11. PERSAMAAN LINEAR II

TINGKATAN 3

25

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

12.1 Memahami dan menggunakan

konsep ketaksamaan. Menggunakan situasi harian untuk

menggambarkan hubungan

ketaksamaan dan seterusnya

penggunaan simbol “ > ”, “ < ”, “

≥ ” dan “ ≤ ”.

(i) Mengenal pasti hubungan

(a) lebih besar daripada

(b) kurang daripada

berdasarkan situasi yang diberi.

(ii) Menulis hubungan antara dua

nombor yang diberi menggunakan

simbol “ > ” atau “ < ”.

(iii) Mengenal pasti hubungan

(a) lebih besar daripada atau sama

dengan

(b) kurang daripada atau sama

dengan

berdasarkan situasi yang diberi.

Tegaskan bahawa a > b

adalah setara dengan b < a.

“ >” disebut sebagai “lebih

besar daripada”.

“ < ” disebut sebagai

“kurang daripada”.

“ ≥” disebut sebagai “lebih

besar daripada atau sama

dengan”.

“ ≤ ” disebut sebagai “kurang

daripada atau sama dengan”.

12.2 Memahami dan menggunakan

konsep ketaksamaan linear

dalam satu pembolehubah.

(i) Menentukan sama ada hubungan

yang diberi adalah suatu

ketaksamaan linear.

(ii) Menentukan penyelesaian yang

mungkin bagi ketaksamaan linear

dalam satu pembolehubah yang

diberi:

(a) x > h;

(b) x < h;

(c) x ≥ h;

(d) x ≤ h.

h ialah pemalar, x ialah

integer.

BIDANG PEMBELAJARAN:

12. KETAKSAMAAN LINEAR

TINGKATAN 3

26

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

Melibatkan contoh situasi harian.

(iii) Mewakilkan ketaksamaan linear:

(a) x > h;

(b) x < h;

(c) x ≥ h;

(d) x ≤ h.

pada garis nombor dan begitu juga

sebaliknya.

(iv) Membina ketaksamaan linear

menggunakan simbol:

(a) “ > ” atau “ < ”

(b) “ ≥ ” atau “ ≤ ”

daripada maklumat yang diberi.

12.3 Melaksanakan pengiraan yang

melibatkan penambahan,

penolakan, pendaraban dan

pembahagian ke atas

ketaksamaan linear.

(i) Menyatakan ketaksamaan yang

terhasil apabila suatu nombor

(a) ditambah kepada

(b) ditolak daripada

kedua-dua belah ketaksamaan yang

diberi.

(ii) Menyatakan ketaksamaan yang

terhasil apabila kedua-dua belah

ketaksamaan yang diberi

(a) didarab dengan satu nombor.

(b) dibahagi dengan satu nombor.

Tegaskan bahawa keadaan

ketaksamaan tidak berubah.

Tegaskan bahawa apabila

pendaraban atau

pembahagian dilakukan pada

kedua-dua belah

ketaksamaan dengan nombor

negatif yang sama, keadaan

ketaksamaan dibalikkan.

BIDANG PEMBELAJARAN:

12. KETAKSAMAAN LINEAR

TINGKATAN 3

27

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

(iii) Membina ketaksamaan

(a)

(b)

(c)

(d)

daripada maklumat yang diberi.

Maklumat diberi daripada

situasi kehidupan sebenar.

Libatkan “<”,“ ≥” dan “ ≤ .

12.4 Melaksanakan pengiraan untuk

menyelesaikan ketaksamaan

dalam satu pembolehubah.

Meneroka menggunakan perisian

geometri dinamik dan kalkulator

grafik.

(i) Menyelesaikan ketaksamaan linear

dengan:

(a) menambah satu nombor

kepada

(b) menolak satu nombor daripada

kedua-dua belah ketaksamaan.

(ii) Menyelesaikan ketaksamaan

linear dengan:

(a) mendarab

(b) membahagi

satu nombor pada kedua-dua belah

ketaksamaan.

(iii) Menyelesaikan ketaksamaan linear

dalam satu pembolehubah

menggunakan gabungan operasi

Tegaskan bahawa bagi suatu

penyelesaian, pembolehubah

ditulis pada sebelah kiri

ketaksamaan.

BIDANG PEMBELAJARAN:

12. KETAKSAMAAN LINEAR

TINGKATAN 3

28

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

12.5 Memahami konsep

ketaksamaan linear serentak

dalam satu pembolehubah.

(i) Mewakilkan nilai sepunya bagi

dua ketaksamaan linear serentak

pada garis nombor.

(ii) Menentukan ketaksamaan setara

bagi dua ketaksamaan linear yang

diberi.

(iii) Menyelesaikan dua ketaksamaan

linear serentak.

Tegaskan makna

ketaksamaan seperti:

a < x < b

a ≤ x ≤ b

a ≤ x < b

a < x ≤ b

Tegaskan bentuk seperti:

a > x < b

a < x ≥ b

a < x > b

tidak diterima.

BIDANG PEMBELAJARAN:

12. KETAKSAMAAN LINEAR

TINGKATAN 3

29

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

13.1 Memahami dan menggunakan

konsep fungsi. Meneroka dengan “mesin fungsi”. (i) Menyatakan hubungan antara dua

pembolehubah berdasarkan

maklumat yang diberi.

(ii) Mengenal pasti pembolehubah

bersandar dan pembolehubah tidak

bersandar dalam satu hubungan

yang melibatkan dua

pembolehubah.

(iii) Mengira nilai pembolehubah

bersandar, apabila nilai

pembolehubah tidak bersandar

diberi.

Libatkan fungsi seperti:

y = 2x + 3

p = 3q2 + 4q – 5

A = B3

13.2 Melukis dan menggunakan graf

fungsi.

(i) Membina jadual nilai bagi fungsi

yang diberi.

(ii) Melukis graf fungsi dengan skala

yang diberi.

(iii) Menentukan nilai y daripada graf

apabila nilai x diberi dan begitu

juga sebaliknya.

(iv) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan graf fungsi.

Hadkan kepada fungsi linear,

kuadratik dan kubik.

Libatkan kes-kes apabila

skala tidak diberi.

BIDANG PEMBELAJARAN:

13. GRAF FUNGSI

TINGKATAN 3

30

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

14.1 Memahami konsep kadar dan

melaksanakan pengiraan yang

melibatkan kadar.

Menggunakan situasi kehidupan

sebenar yang melibatkan kadar.

(i) Menentukan kadar dalam situasi

yang diberi dan mengenal pasti

dua kuantiti yang terlibat.

(ii) Mengira kadar apabila nilai dua

kuantiti yang berbeza diberi.

(iii) Mengira nilai kuantiti tertentu

apabila kadar dan nilai kuantiti

yang lain diberi.

(iv) Menukar kadar daripada satu unit

ukuran kepada unit ukuran yang

lain.

(v) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan kadar.

Tegaskan penggunaan unit

dalam pengiraan.

14.2 Memahami dan menggunakan

konsep laju. Menggunakan contoh situasi

harian.

(i) Mengenal pasti dua kuantiti yang

terlibat dalam laju.

(ii) Mengira dan mentafsirkan laju.

(iii) Mengira

(a) jarak, apabila laju dan masa

diberi.

(b) masa, apabila laju dan jarak

diberi.

(iv) Menukar daripada satu unit laju

kepada unit laju yang lain.

(v) Membezakan antara laju seragam

dan laju tidak seragam.

Nilai murni yang berkaitan

dengan peraturan lalu lintas

perlu dibincangkan.

Libatkan penggunaan graf.

BIDANG PEMBELAJARAN:

14. NISBAH, KADAR DAN KADARAN II

TINGKATAN 3

31

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

14.3 Memahami dan menggunakan

konsep laju purata. Menggunakan contoh situasi

harian.

Membincangkan perbezaan antara

laju purata dan kelajuan min.

(i) Mengira laju purata dalam

pelbagai situasi.

(ii) Mengira

(a) jarak, apabila laju purata dan

masa diberi.

(b) masa, apabila laju purata dan

jarak diberi.

(iii) Menyelesaikam masalah yang

melibatkan laju dan laju purata.

14.4 Memahami dan menggunakan

konsep pecutan.

(i) Mengenal pasti dua kuantiti yang

terlibat dalam pecutan.

(ii) Mengira dan mentafsirkan pecutan.

Libatkan kes nyah-pecutan.

BIDANG PEMBELAJARAN:

14. NISBAH, KADAR DAN KADARAN II

TINGKATAN 3

32

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

15.1 Memahami dan menggunakan

tangen bagi sudut tirus dalam

segitiga bersudut tegak.

Menggunakan segitiga bersudut

tegak yang mempunyai ukuran

sebenar dan perkembangkan

melalui aktiviti.

Membincangkan nisbah sisi

bertentangan kepada sisi sebelah

apabila sudut menghampiri 900 .

Meneroka tangen bagi sudut yang

diberi apabila:

(c) Saiz segitiga berubah secara

berkadaran.

(d) Saiz sudut berubah.

(i) Mengenal pasti:

(a) hipotenus

(b) sisi bertentangan dan sisi

sebelah terhadap salah satu

sudut tirus.

(ii) Menentukan tangen bagi suatu

sudut.

(iii) Mengira tangen bagi suatu sudut

apabila panjang sisi segitiga diberi.

(iv) Mengira panjang sisi pada suatu

segitiga apabila nilai tangen dan

panjang sisi yang lain diberi.

Gunakan segitiga bersudut

tegak sahaja.

Tangen Ө boleh ditulis

sebagai tan Ө.

Tegaskan bahawa tangen

adalah suatu nisbah.

Hadkan kepada sisi

bertentangan dan sisi

sebelah.

Libatkan kes yang

memerlukan penggunaan

Teorem Pythagoras

15.2 Memahami dan menggunakan

sinus bagi sudut tirus dalam

segitiga bersudut tegak.

Meneroka sinus bagi sudut yang

diberi apabila:

(a) Saiz segitiga berubah secara

berkadaran.

(b) Saiz sudut berubah.

(i) Menentukan sinus bagi suatu

segitiga.

(ii) Mengira sinus bagi suatu sudut

apabila panjang sisi segitiga diberi.

(iii) Mengira panjang sisi pada suatu

segitiga apabila nilai sinus dan

panjang sisi yang lain diberi.

Sinus Ө boleh ditulis sebagai

sin Ө.

Libatkan kes yang

memerlukan penggunaan

Teorem Pythagoras.

BIDANG PEMBELAJARAN:

15. TRIGONOMETRI

TINGKATAN 3

33

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

15.3 Memahami dan menggunakan

kosinus bagi sudut tirus dalam

segitiga bersudut tegak.

Meneroka kosinus bagi sudut

yang diberi apabila:

(a) Saiz segitiga berubah secara

berkadaran.

(b) Saiz sudut berubah

(i) Menentukan kosinus bagi suatu

sudut.

(ii) Mengira kosinus bagi sudut

apabila panjang sisi segitiga diberi.

(iii) Mengira panjang sisi bagi segitiga

apabila nilai kosinus dan panjang

sisi yang lain diberi.

Kosinus Ө boleh ditulis

sebagai kos Ө.

Libatkan kes yang

memerlukan penggunaan

Teorem Pythagoras.

15.4 Menggunakan nilai tangen,

sinus dan kosinus untuk

menyelesaikan masalah.

(i) Mengira nilai nisbah trigonometri

yang lain apabila nilai suatu nisbah

trigonometri diberi.

(ii) Menukar unit sudut daripada:

(a) darjah kepada darjah dan minit.

(b) darjah dan minit kepada darjah.

(iii) Menentukan nilai:

(a) tangen

(b) sinus

(c) kosinus

bagi 300, 45

0 dan 60

0 tanpa

menggunakan kalkulator saintifik.

(iv) Menentukan nilai:

(a) tangen

(b) sinus

(c) kosinus

menggunakan kalkulator saintifik.

Libatkan sudut yang

dinyatakan dalam:

i) darjah

ii) darjah dan minit.

BIDANG PEMBELAJARAN:

15. TRIGONOMETRI

TINGKATAN 3

34

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

(v) Menentukan saiz sudut apabila

diberi nilai:

(a) tangen

(b) sinus

(c) kosinus

menggunakan kalkulator saintifik.

(vi) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan nisbah trigonometri.

BIDANG PEMBELAJARAN:

15. TRIGONOMETRI

TINGKATAN 3

35

Penasihat Hj. Ibrahim bin Mohamad

Pengarah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mohd. Zanal bin Dirin

Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi)

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Penasihat

Editorial

Dr. Rusilawati binti Othman

Ketua Unit Matematik Menengah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Editor,

Ilustrasi dan

Susun Atur

Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim

Penolong Pengarah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Wong Sui Yong

Penolong Pengarah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Susilawati binti Ehsan

Penolong Pengarah

Bahagian Pembangunan Kurikulum

En. Sharul Azman bin Jaafar

SMK Banting,

Telok Datok, Selangor

Pn. Sazariyah bt. Mat Zin

SMS Tuanku Jaafar,

Kuala Pilah, Negeri Sembilan

Puan Zuraimah bt. Amran

SMK Seri Bintang Utara

Cheras, Kuala Lumpur

Pn. Noraziawati bt. Mustafa

SMK Putrajaya Presint 9(2),

Putrajaya

Pn. Eja bt. Sobang

SMK Perimbun,

Kajang, Selangor

Pn. Rohaida bt. Hanafi

SMK Jalan Reko

Kajang, Selangor

Pn. Hjh. Nor A'idah bt. Johari

SMT Setapak,

Jalan Genting-Klang, Kuala Lumpur

Pn. Hjh.Siti Noraini bt. Asis

SMK Telok Panglima Garang,

Telok Panglima Garang, Selangor

Pn. Hjh. Maizul bt. Hj Saadon

SMK Putrajaya Presint 11 (1)

Putrajaya

Pn. Asnidar bt. Mohammad Ariff

SMK Taman Setiawangsa,

Jalan Bukit Setiawangsa, Kuala Lumpur

Pn. Norizzah bt. Radikan

SMK Tanjong Sepat,

Tanjong Sepat, Selangor

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

MATEMATIK TINGKATAN 3

PANEL PENTERJEMAH

TINGKATAN 3

36