MATERIAŁY POMOCNICZE DO PODSTAW TEORII zkup.mchtr.pw.edu.pl/pom_dyd/PTM/Materialy Pomocnicze PTM 2013+dane... ·

Embed Size (px)

Text of MATERIAŁY POMOCNICZE DO PODSTAW TEORII zkup.mchtr.pw.edu.pl/pom_dyd/PTM/Materialy Pomocnicze PTM...

MATERIAY POMOCNICZE

DO PODSTAW TEORII MECHANIZMW

CzowiekProjekt wspfinansowany przez Uniw ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

MATERIAY POMOCNICZE

DO PODSTAW TEORII MECHANIZMW

Opracowanie Jerzy Pawowski

Ksawery Szykiedans

Czowiek - najlepsza inwestycja Projekt wspfinansowany przez Uni Europejskw ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Warszawa 2010

MATERIAY POMOCNICZE

DO PODSTAW TEORII MECHANIZMW

Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Spis treci

1. OPIS PROJEKTU

2. ZADANIE 1

2.1. Synteza mechani

2.2. Analiza kinematyczna mechanizmu

3. ZADANIE 2

3.1. Analiza dynamic

4. ZADANIE 3

4.1. Zadanie syntezy mechanizmu krzywkowego

4.2. Kolejno dziaa

5. OPIS PROGRAMU KINDYNJP

5.1. Opis programu KINDYNJP

5.1.1. Opis metody obliczania poo

5.1.2. Opis metody obliczania pr

5.1.3. Opis metody obliczania przy

5.1.4. Opis sposobu przygotowania danych do prog

5.2. Uruchomienie i obsuga programu KINDYNJP

6. Opracowanie trjwymiarowego modelu mechanizmu nap

6.1. Analiza kinematyki mechanizmu w programie Autodesk Inventor

7. LITERATURA

8. ZACZNIKI

8.1. Dane do zadania 1 i 2

8.2. Dane do zadania 3

Podstawy teorii mechanizmw

2

OPIS PROJEKTU ................................................................

................................................................................................

Synteza mechanizmu ................................................................

Analiza kinematyczna mechanizmu ................................

................................................................................................

Analiza dynamiczna mechanizmu napdu wstrzsarki................................

................................................................................................

Zadanie syntezy mechanizmu krzywkowego ................................

dziaa ................................................................

OGRAMU KINDYNJP ................................................................

Opis programu KINDYNJP ................................................................

Opis metody obliczania pooe czonw ................................

Opis metody obliczania prdkoci czonw ................................

Opis metody obliczania przypiesze czonw ................................

Opis sposobu przygotowania danych do programu KINDYNJP1

Uruchomienie i obsuga programu KINDYNJP ................................

Opracowanie trjwymiarowego modelu mechanizmu napdu wstrz

Analiza kinematyki mechanizmu w programie Autodesk Inventor

LITERATURA ................................................................................................

CZNIKI ................................................................................................

Dane do zadania 1 i 2 ................................................................

ane do zadania 3 ................................................................

................................................................ 3

......................................... 3

........................................................ 3

................................................................. 5

......................................... 7

..................................... 7

....................................... 10

................................................. 10

............................................................ 11

....................................... 18

............................................ 18

............................................... 18

............................................. 20

....................................... 21

ramu KINDYNJP1 ........... 21

............................................. 22

Opracowanie trjwymiarowego modelu mechanizmu napdu wstrzsarki ....... 29

Analiza kinematyki mechanizmu w programie Autodesk Inventor ............... 32

................................... 36

.................................... 37

...................................................... 37

........................................................... 39

1. OPIS PROJEKTUOpracowa wstpny

by wprowadzany w ruch obrotowy, zwrotny, o zadanej amplitudzie, przez mechanizm d

gniowy napdzany silnikiem elektrycznym.

Zadanie ma zosta wykonane w dwch etapach:

Zadanie 1: Dobr wym

dzenie niezbdnych oblicze

parach kinematycznych

Zadanie 2: Obliczenie reakcji dynamicznych w parach kinematycznych

napdu wstrzsarki

Wartoci liczbowe danych indywidualnych znajduj

2. ZADANIE 1

2.1. Synteza mechanizmu

Dogodnie jest przeprowadzi

Rys.2.1

Dane:

max amplituda wychyle

Struktura mechanizmu nap

Dobr wymiarw wstrz

Podstawy teorii mechanizmw

3

PROJEKTU pny projekt napdu wstrzsarki laboratoryjnej. Stolik wstrz

wprowadzany w ruch obrotowy, zwrotny, o zadanej amplitudzie, przez mechanizm d

dzany silnikiem elektrycznym.

wykonane w dwch etapach:

obr wymiarw mechanizmu o narzuconej strukturze

dnych oblicze w celu dostarczenia danych do wyznaczenia reakcji w

parach kinematycznych

Obliczenie reakcji dynamicznych w parach kinematycznych

sarki

ci liczbowe danych indywidualnych znajduj si w p. 8 (Zaczniki).

Synteza mechanizmu

jest przeprowadzi syntez mechanizmu metod wykre

.1. Stolik wstrzsarki 1 osadzony w oyskach 2

amplituda wychyle stolika stopnie ktowe

mechanizmu napdu: rys. 2.2

2 1

Dobr wymiarw wstrz sarki

sarki laboratoryjnej. Stolik wstrzsarki ma

wprowadzany w ruch obrotowy, zwrotny, o zadanej amplitudzie, przez mechanizm dwi-

iarw mechanizmu o narzuconej strukturze oraz przeprowa-

w celu dostarczenia danych do wyznaczenia reakcji w

Obliczenie reakcji dynamicznych w parach kinematycznych mechanizmu

czniki).

wykreln.

yskach 2

2

Opis rys. 2.2. Czony, ktrych dugo

odpowiednim indeksem. Korba L

2) poprzez cznik BC (

wstrzsarki. Czon nieruchom

si podstaw lub ostoj.

Dugoci czonw nale

hacza (a tym samym stolika)

Najprociej dokona

Przyj stosown podziak

koa o promieniu L

nie z wierzchoka D, od pionu, k

Punkty C1, C2 s to

Od CS na prostej C1okrg o promieniu L

Na tym okrgu wybra

tak, aby si przeci

D wyznaczaj wst

ruchu wahacza i odpowiednio maych

uwaa kty DC1C

Dobr wymiarw wstrz

Podstawy teorii mechanizmw

4

Rys. 2.2. Schemat napdu wstrzsarki

Czony, ktrych dugo nie ulega zmianie oznaczono symbolem L z

odpowiednim indeksem. Korba L1 (korb nazywa si czon napdzajcy wykonuj

(L2) napdza wahacz CD (L3), poczony sztywno ze stolikiem

sarki. Czon nieruchomy AD (L4), poczony sztywno z korpusem urz

ci czonw naley tak dobra, aby zapewni zadan amplitud

hacza (a tym samym stolika).

ciej dokona tego wykrelnie wedug nastpujcej kolejno

podziak. Na prostej poziomej oznaczy punkt D

L3 (zaleca si L3 rwne okoo 50 80 mm), odmierzy

nie z wierzchoka D, od pionu, kty - max/2 i max/2, oznaczy

to oczywicie zwrotne pooenia punktu C wahacza.

1, C2, odmierzy L2 i oznaczy punkt A, z ktrego narysowa

o promieniu L1 = C1CS.

gu wybra dowolny punkt B, z ktrego narysowa

przeci z ukiem C1C2 w punkcie, ktry oznaczymy

wstpnie wybrany czworobok przegubowy o wymaganej amplitudzie

ruchu wahacza i odpowiednio maych maksymalnych ktach nacisku

C2 i DC2C1).

Dobr wymiarw wstrz sarki

nie ulega zmianie oznaczono symbolem L z

dzajcy wykonujcy obrt o

czony sztywno ze stolikiem

sztywno z korpusem urzdzenia, nazywa

amplitud max ruchu wa-

cej kolejnoci (rys.2.3):

punkt D, narysowa uk

, odmierzy symetrycz-

oznaczy punkty C1, C2, CS.

wahacza.

punkt A, z ktrego narysowa

dowolny punkt B, z ktrego narysowa uk o promieniu L2

, ktry oznaczymy: C. Punkty A, B, C,

o wymaganej amplitudzie

nacisku (za takie mona

Rys.

Uzyskany schematyczny obraz mechanizmu nale

woci realizacji wzw konstrukcyjnych.

Funkcje par kinematyczn

siami dynamicznymi. Spenienie wymaga

niej miniaturyzacji tych w

wa si na istniejcych rozwi

literatury, z Internetu oraz nale

Ostateczny dobr wymiarw musi by

tycznego z obmylan wersj

Jako rozwizanie tego etapu dziaa

dzony w skali oraz szkice odr

2.2. Analiza kinem atyczna mechanizmu

Celem analizy jest s

rys. 2.4. Nawet, jeli parametry ruchu (pr

(nie s wykorzystywane bezpo

zbdna, bo stanowi etap po

Peny opis ruchu mechanizmu zawiera opis poo

w funkcji pooe czonu nap

A

B

Dobr wymiarw wstrz

Podstawy teorii mechanizmw

5

Rys.2.3. Synteza wykrelna mechanizmu

Uzyskany schematyczny obraz mechanizmu naley oceni z punktu widzenia mo