of 21 /21
KQSHM DVSM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY MATURSKI ISPIT PROFESIANALNE ŠKOLE II (ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠINSTVO,GRAĐEVINARSTVO,GEODEZIJA, GRAFIKA,TEKSTIL) Priština, jun 2009

MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.net · A PROFESIANALNE ŠKOLE II(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠINSTVO,GRAĐEVINARSTVO,GEODEZIJA, GRAFIKA,TEKSTIL) 3 8. Koji od navedenih jezika ne

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

KQSHM DVSM

REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION

SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY

MATURSKI ISPIT

PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII (ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

Priština, jun 2009

Ime i Prezime ................................................................ Škola………………............................................................ Uputstvo za test Vreme: Imate 180 minuta da odgovorite na 100 zahtjeva (pitanja). Vreme se računa od momenta kada počnete da rješavate zahtjeve (pitanja). Kako postupiti?

1. Popunjavajte pažljivo, po datom upustvu, svi kodovi (u krugu), za: opštinu, školu, odeljenje, broj u dnevniku. Ako ove podatke ne popunite tačno, neće moći da se izvuku rezultati vašeg testa.

2. Pre nego što počnete da odgovarate na pitanja, smiri te se u potpunosti, ovo če vam pomoći. 3. Čitajte pažljivo zahtjeve (pitanja) a posle obeležite samo jedan odgovor, od 4 datih

mogućnosti samo jednan odgovor je tačan. 4. Listu sa odgovorima treba popunjavati samo sa običnom- olovkom HB. 5. Popunite krug tačnog odgovora sa vašom običnom olovkom bez škrabanja izvan kruga,

pogledaj primer dole.

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

1

1 B A

Broj 1 (jedan) predstavlja broj pitanja na listi odgovora

D

Tačan odgovor, na listi odgovora, treba popunjavati na ovaj način sa običnom olovkom HB

6. Budite pažljivi da tačan odgovor jednog pitanja ne označite drugom narednom pitanju. 7. Na listi odgovora ne smje se pisati ništa drugo osim odgovora za koje ste ubjeđeni da su tačni,

koje istovremeno popunjavate – na testu i na listi odgovora. 8. Ne upotrebljavajte gumu za brisanje na listi odgovora, zato što svaka vrsta popravke je

nevažeća- odgovor se neračuna tačan. 9. Svaku vrstu računanja možete uraditi na zadnjoj stranici testa, međutim na listi odgovora ne

sme se pisati ništa osim odgovora, za koji ste ubeđeni da su tačni. 10. Nemojte se zadržavati na pitanja koja nikako neznate, možda vam vreme neće biti dovoljno za

druga pitanja. 11. Iskoristite do kraja vreme testiranja, da bi ste odgovorili na sva pitanja.

Želimo vam uspjeha!

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

2

6. Našu najljepšu sanaginica prvi je zapisao:

he

D. Alberto Fortis 7.

a,

Kojoj vrsti lirske ripada strofa?

D. Rodoljubivoj, patriotskoj pjesmi

BOSANSKI JEZIK 1. Lingvistička disciplina koja proučava glasove kao razlikovne jedinice zove se:

A. fonetika B. morfologija C. sintaksa D. fonologija

2. Koji od naziva u nizu ne odgovara ni jednom narječju dijalekata

srednjejužnoslovenskog dijasistema? A. vakafsko narječje B. čakavsko narječje C. kajkavsko narječje D. štokavsko narječje

3. Jezik koji narod stvara i njeguje da bi se sporazumijevali svi članovi zajednice, odnosno

svi pripadnici naroda i države, a javlja se u pisanoj formi (u knjigama) naziva se: A. narodni jezik B. normirani jezik C. književni jezik D. standardni jezik

4. Ako je strano ime manje poznato, pri prvome navođenju u udžbenicima i znanstvenim

djelima, uz izvorni lik imena treba: lik imena A. unutar zagrada navesti i fonetski

avo radi B. dopisati o kome se zaprC. napisati biografiju lika D. naznačiti značaj radi koga se ime navodi

5. Koja od navede ičkom stilu? nih odlika ne odgovara književnoumjetn

A. standardni i normirani jezik kulture eksta) B. upotreba fusnota (napomena ispod t

evnom narječju C. zasniva se na knjižD. jezička pravilnost

narodnu baladu HaA. Jernej Kopitar B. Johan W. GoetC. Vuk Karadžić

A ja pjesnik gola sam sirota Za me radost tek je pusta bajkU kolibi pod čađavim krovomRodila me siromašna majka.

pjesme pA. Idili B. Socijalnoj pjesmi C. Refleksivnoj, misaonoj pjesmi

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

3

8. Koji od navedenih jezika ne pripada srednjejužnoslovenskom dijasistemu?

D. slovenski jezik

9. ću ti alem-kulu / Od sunčanih

Šta u g

e iz različitih tekstova i ubačene u jedinstven kontekst

D. Zamjenjuju tačku-zarez 10 edanje, izlaganje događaja ili doživljaja, terminološki je

poznato kao: ja

Kojom pjesničk vani gornji stihovi?

m

12. Zaokruži stih

če

13. Od osobina n ilagić Mehe, posebno sa njenom homerskom

dimenzijom, odvoj stavku koja joj nikako ne odgovara:

rimom C. sadrži epska ponavljanja

14. Koji od nave ne odgovara sevdalinkama?

C. gradsko-kafanska D. seoska

A. bosanski jezik B. hrvatski jezik C. crnogorski jezik

Pjesmo moja nosiću te / Iznad zemlje i oblaka, / Skovačistih zraka.

ornjem tekstu predstavljaju kose crte? A. Kraj jedinice teksta, kada se jedinice prenose iz vertikalnog u horizontalni red B. Posebne jedinice preuzetC. Zamjenjuju dvotačku

. Pričanje, govorenje, pripovij

A. deskripci B. retorika C. naracija D. onomastika

11. A duša mi poput orla slobodna i smjela

Preko rajnost pliva. međa vasione u beskopjeom figurom su oA. onomatopej

m B. hiperboloC. alegorijomD. ironijom

alegoričnog tona: A. Kad na vrbi rodi grožđe B. Skočio je nebu pod oblake C. Ja bosiljak sijem, meni pelen niD. Kamen ovaj vječito žedan

arodnog epa Ženidba Sma

A. neuobičajeno je duga B. opjevana je naporednom

D. formalistička je po tonu

dena četiri tipaA. manastirska B. haremska

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

4

15. Autor zbirke la“ je:

trarka

C. Šarl Bodler

16. Pronađi glagol NOSITI u glagolskom prilogu sadašnjem.

17. Prvi put bosa ni u BiH za vrijeme:

18. Podvuci prav TI i RAZUMEO.

19. Kojom stilsk pjevan stih: Livada kraj rijeke sanja?

20. Koja književ ripada usmenoj narodnoj prozi?

tke B. balade C. novele D. legende

pjesama „Cvjetovi zA. Frančesko PeB. Johan W. Gete

D. Artur Rembo

A. NOSIM B. NOŠAH C. NOSEĆI D. NOSIVŠI

nski jezik postaje i službeA. turske vladavine B. jugoslavenskog doba C. vukovog doba D. austrougarske vladavine

ilno ijekavizirane riječi: CVETIĆ, DREMAA. CVJETIĆ, DRIJEMATI, RAZUMIO B. CVIJETIĆ, DRJEMATI, RAZUMJEO C. CVIJETIĆ, DRJEMATI, RAZUMJEO

DRJEMATI, RAZUMIJEO D. CVIJETIĆ,

om figurom je oA. alegorijom B. simbolom C. metaforom

jom D. personifikaci

na vrsta ne pA. pripovije

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

5

ENGLISH LAN

21. Choose the cOur generation reu __.\

wo thousand and seven d seven

and seven

2 sentences carefully: m school?

4. Hello, 793 75. Which schoo cus. How are you?

The correct order of sentences to form a dialogue is _________. A. 1 2 5 4 3

4 3 5 2 1

. Pierre, Johanna, Patrick, and r ny because they have many th tse the correct answer:

GUAGE

orrect alternative to complete the following sentence: nion party was held on 28/4/2007. It was held on ____

. April twenty-eighth, of two thousand and seven AB. twenty-eighth of April, tC. twenty-eight of the April, two thousand an

thousand D. the twenty-eighth of April, two

2. Read the following 1. Hello, Jenny. This is Marcus, remember me fro2. I’m awfully sorry. I’m travelling tonight and… 3. Fine, thanks. Listen I wanted to invite you to a party tomorrow night…

28 356. l? Oh, hi Mar

B. 2 1 4 5 3 C. 4 1 5 3 2 D.

23 Rebecca a

ings in come e-mail friemon. Look a

ds. They comm the table belo

unicate w and dail

choo

Pierre Johanna Patrick Rebecca

Age? 22 18 23 16 Job? No Yes Yes No Likes? music,

reading, cooking

reading, computers, going out

going to movies, music, writing

writing, cooking, eating

Plays(sports/instrument) the guitar,

the drums

ice hockey, ic e-skating

the piano, baseball

tennis, basketball

Languages? English, French

S wedish,English

English, Chinese

Spanish, English

Other information Hates dogs, works long

hours

Interested in all

sports, loves dogs

Loves cats and dogs and all animals

Hates ducks and cats but

loves ants

A. Patrick likes going to movies, the others don’t. B. Johanna likes cooking but Rebecca doesn’t. C. Both Pierre and Johanna are employed.

D. They all like reading and writing books.

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

6

24. ONLY ONE ow CANNOT be used to complete the following sentence. Whi

Mat and his friends are in the final year of the high school. All the students in Mat’s class are very successful. They have never failed at school because they are all very ________.

. hardworking

25. Read the fol e to complete the

dialogue: Bleron: I didn’t exp onight? Arta: I don’t know yBleron

has pleased me… has welcomed me…

ours has suggested me…

26. The sentence ‘We have never been so happy in our lives.’ is in the ______. le tense

2 ollowing dialogue:

Bertha: I went to visit a friend of mine who lives in Leeds. __?

1. situated 2. built 3. found 4. repositioned

y. aphically.

C act place where you find the situation and place. D ey have found the city and placed it again.

28. Choose the correct answ plete the sentence: idn’t you know that _________ cannot be bought in the library?

A. books B. the books C. those books D. some books

of the words belch one?

AB. idle C. diligent D. energetic

lowing sentences and then choose a sentenc

ect to find you home. What are you going to do tet. ____________.

: To tea? A. One of my neighbours has invited me... B. One of my neighboursC. One of my neighboursD. One of my neighb

A. Present simpB. Present conti nuous tense C. Present perfect tense

t perfect continuous tense D. Presen

7. In the f

Maggie: Oh, really? Where is Leeds _________from the following words:

Maggie should say, ‘situated’ because _______. A. this is the place where they are building the citB e place where the city is located geogr. this is th

. this is the ex

. this is where th

er to comD

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

7

29. Look at the following nouns. One of them does not exist. Which one?

3

.

B. They greC. They greeD. They gre

31. Choose t

e in miracles, his recovery seems to confront the

medical explanations. overy although seems to defy the

3of – after -

A. punishment B. parliament C. agreement D. recoverment

0. Choose the best way to join the following sentences: They greeted a teenage girl like a hero. She saved a drowning child’s lifeA. They greeted a teenage girl like a hero after she saved a drowning child’s life.

eted a teenage girl like a hero but she saved a drowning child’s life. a teenage girl like a heted ro and she saved a drowning child’s life.

eted a teenage girl like a hero so she saved a drowning child’s life.

he correct sentence: A. I don’t although in miracles believe, his recovery seems to defy the

medical explanations. believB. Although I don’t

medical explanations. C. I don’t believe in miracles although, his recovery to defy seems the

D. I don’t in miracles believe, his recmedical explanations.

2. Look at the words in the box: fered – a – Kate – graduated – immediately – place - from - she - University

was The correct combination to fA. Kate a place w a

orm a sentence is: fter she from University immediately graduated.

B. Kate after she graduated was offered a place from University. C. Kate was offer diately after she graduated from University. D. Kate after a pla rom University immediately she graduated.

ium

34. Choose the co rd to complete the following sentences: They decided to put that on ________ last minute. I didn’t know that his illness was at such an advanced _________.

. phase

. drama

. stage

. act

as offered immediately ed a place imme

fered fce was of

33. Which word is different? A. clinic

l B. hospitaC. sanatorD. hotel rrect wo

ABCD

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

8

35 es NOT rhyme with the word straight?

China, Egypt, and In ause so many workers were needed of slaves in the American South resul price. This, and new technology of the indu ea L wing sentence: T

ive thousand years. rowing cotton.

cotton. tion began.

BCD

39. Many people in the world celebrate one day in the year as a

special day for that particular person. It is not related to the days of the week. It is related to a date in a m year. On this day, a person may give a party, friends may bring presents, and everybody is happy. This day is known as __________.

Eileen works in a ban work by car. She drives for four kilometres to and from work every day. all. After work she takes the children from school, which is three kilome g place. Then, together with them she goes to visit her mother to ma and doesn’t need anything. That is additional five

ilometres. On their way back home, they pass by the school and the bank. The distance ileen travels to work is shorter from that back home for __________.

A. three kilometres B. four kilometres C. five kilometres D. eight kilometres

. Which word below doA. great B. night C. eight D. late

36. In the string of words: water, milk, packet, petrol, money, the word packet is different because ___________.

A. it is a countable noun B. it consists of six letters C. it consists of five sounds D. it is an uncountable noun

37. the paragraph carefully: ReadCotton has been grown for over five thousand years in places so far apart as Mexico,

becdia. It was a great luxury, more expensive than silk,ber to pick it. However, a huge increase in the num

n and a fall ofted in much greater cotton productiostrial revolution, made cotton the ch pest fabric in history.

ook at the highlighted part of the text and complete the follohe author _____________________________.

fA. is sure that cotton was grown for B. is speculating about the origin of gC. is certain about the history of grow ingD. knows when exactly the cotton cultiva

38. When you see this sign, you instantly know that ______. A. you are always allowed to park your car in the area.

. it’s OK to park, it is not a strict ‘No Parking’ area.

. your car will be towed away if you park in the area.

. your parked car will be transported for free in this area.

onth and is celebrated every

A. birthday B. mother’s day C. father’s day D. wedding day

40. Read the following paragraph: k. She always goes to However, this is nottres away from her workinke sure that she is fine

kE

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

9

MATEMATIKA

41. Poslije skrać

MATEMATIKA

41. Poslije skrać izraz ivanjaivanja izraz ⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛−+

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛++

1:

22

2

22

xxx

axaxx ima oblik :

B. 1+x

C.

A. 1−x

1−1

x

D. 11+x

42. Date su slike. Koja slika predstavlja zbir

ba + ?

43. Dat je diagr

osijenčenom dA. )(\ CBA ∪

am. Koji izraz odgovara ijelu u ? na diagram

B. )()\( CBBA ∩∩ C. )()\( CBBA ∩∪

AB ∪ 44. Data je slika ih izraza predstavlja obim

A. ba 24 + B. xba 22 ++

D. ba 42 +

D. )C(\

. Ko edećji od slj date slike ?

C. xba 22 ++

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

10

45. Koje je rješenje date jedna

45. Koje je rješenje date jednačine : čine : ( )13 09 =−x ?

A.

2 −

3

,3 21 =−= xx

42

B. 3

,3 21 −== xx

42

C. 33 21 4,2

−=−= xx

D. 3

,3 21 == xx 42

46. Dat je paralelogram ABCD njegova površina je cmAB 8] = .

Na datom pa u je izdvojen trapez PQRS . Kolika je površina tog trapeza ?

B. C. 28cmP = D. 210cmP =

47. Dat je grafik funkcije. Kolika je vrijednost :

3 2)2(f

232cmP = a stranica [ralelogramA. 24cmP =

26cmP =

))0(f 2(f−⋅+−

2−B. 4− C. −

48. Data je površina kocke . Ako se ivica kocke poveća za ,1cm onda za koliko

2cm će se pov ?

B. C. 242

49. Na datoj slic

? A.

6 D. 8−

54 2cmP =ećati njena površinaA. 238 cm

204 cmcm

D. 44 cm2

i imamo : XY// , AB ,⊥ XYMN cmNB 10= . Kolika 030),( =∠ MBNB i je dužina duži MN ?

B. 7 A. 5

C. 25 D. 27

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

11

50. Dat je sud (postupak):

22: =−p

174343

: ==+

=+q 75252 +

: sRješenjer

Koje od datih tv

je tačan. iskaz (postupak ) p je tačan.

51. Sa kojim izra je jednak dati izraz 231 )3( xx ⋅− ?

A. 1− 9x

C.

0,20

==⎬=−yxje

yxistema

2⎫=+ yx

⎭rđenja je tačno : A. Postupak q i r su tačni . B. Sva tri iskaza (postupka) C. Samo iskaz (postupak) q

su tačna .

D. Samo

zom d olje 27x

B. 3−

3

9x

D. 3

27x

52. Aritmetička sredina brojeva : 2, 6, 8, 11, x, 7 je jednaka sa 7. kolika je aritmetička

sredina brojeva : 6, 7 x, 3 ?

53. iz

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Dat je kompleksni (složeni) broj += 2 , (gdje je 1−=i ). Sa čime je jednaka vrijednost izraz 1+zw ?

w = 4

54. Date su dvije kocke na napisani brojevi od 1 do 6. Slijedi njihovo

bacanje . Svi mogu aji (vjerovatnoća) je 36. Kolika je vjerovatnoća da zbir brojeva koji su d dviju b enih kocki je 4 ?

a 2− zA. i+

2=

B. iw −= 4 C. 2=w D. iw 2=

čijim stranama sući događ

pali o ač

A. 61)( =AP

B. 91)( =AP

C. 12

)( =AP 1

D. 161) =A

(P

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

12

55. Za brojeve a Koji od sljed

A. Sa povećanjem a , smanjuje se b .

a je a veće od 1, onda je b negativan. a veće od 1, onda je

56. Na koliko n

A. 28

D. 45 57. Koji od dolje datih brojeva je najbliži dužini

55. Za brojeve a Koji od sljed

A. Sa povećanjem a , smanjuje se b .

a je a veće od 1, onda je b negativan. a veće od 1, onda je b veće od 1.

56. Na koliko n

A. 28

C. 38 D. 45

57. Koji od dolje datih brojeva je najbliži dužini

i b važi: 1=⋅ba i a je veće od 0. i b važi: 1=⋅ba i a je veće od 0. ećih tvrđenja je tačno ? ećih tvrđenja je tačno ?

B. Sa povećanjem a, raste i b. B. Sa povećanjem a, raste i b. C. KadC. KadD. Kada jeD. Kada je b veće od 1.

ačina mogu da sjednu 7 osoba na 4 stolice ?ačina mogu da sjednu 7 osoba na 4 stolice ?

B. 35 B. 35 C. 38

OMd = gdje )7− (vidi sliku) ?

58. Ako je n n prirodan broj onda, koja čenici :

“Razlika kvadrata jednog prirodnog neparnog broja sa kvadratom njemu predhodnog takođe neparnog broja je 8

59.

)0,0(O i ,4(M

A. 4 B. 7 C. 8 D. 11

– prirodan broj i 2n – je para

jednakost od govara re

8“ A. 88)12()1( 22 =−−+ nn B. 0)1(88)12( 22 =−−+ nn C. 0)1(88)1( 22 =−−+ nn D. 88)12()12( 22 =−−+ nn

Na tabeli su dati brojevi kvadrata uređeni prema nekom pravilu

đ n - ti red ?

A. 22n B. 24 −n

Koji izraz odre uje broj kvadrata u

C. 35 −n D. nn +2

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

13

60. Date su vrijednosti trig etrijskih funkcija : 055tan=a , 055cot=b , 052cot=c i

061tan=d . K je tačna ? A.

dac <<< bda <<<

61. Data je jedna

60. Date su vrijednosti trigonometrijskih funkcija : 055tan=a , 055cot=b , 052cot=c i

061tan=d . K od datih neje je tačna ? A. bdca <<<

dac <<< bda <<<

adbc <<<

61. Data je jedna

onomoja dnačina oja dnačina od datih neje

bdca <<< B. bC. cD.

B. bC. cD. adbc <<<

čina :čina : 1

11)1

1+

−=+ nnnn

gdje je Nn(

∈ . Oslanjajući se na

datu jednakost zbir : 5049

14948

143

131

1⋅

+⋅

++⋅

+ ... je jednak sa: 2

12 ⋅+

A. 5041

B. 5043

C. 50

47

D. 50

49

62. Koji od sljed

)(xfy = u tač = , prikazano grafički na slici? . 0)('' i 0)(' >> cfcf

ećih tvrđenja je tačno za funkciju ki x cAB. 0)('' i 0)(' =< cfcf C. i 0)(' 0)('' <=cf cf

0)('' i 0)D. (' == cf

63. Kolika je vrijednost parametra m tako da funkcija 05)32()3(

cf

=−−++ ymxm siječe osu Ox u ta

A. 2

C. -1

64. Data je form

čki (1,0) ? 1

B.

D. -2

ula βαβαβ

tantan1tantan)⋅−

αtan( +=+ . Upotrebljavajući formulu odredi

kolika je vrijednost xtan , ako je 3)45tan( 0 =+ x ?

B. 1

C.

A. − 1

21

D. 21

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

14

65. Koje od t

log)( =xfvrđenja je tačno ? A. Nula funk 3)72(2 −−+ xx je 1cije =x .

B. Perioda funkcije ⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −=

23sin2)( xxf je π

32π

=P

C. Funkcija 65)( 2 +−= xxxf siječe ordinatnu osu Oy u tački 5=y .

D. Funkcija x

xf 2)( = je definisana u intervalu ),( +∞−∞∈x .

66. Kolika je vrijednost : 4

6lim 22

2

−−+

→ xxx

x

A. 35

B. 45

C. 65

D. 85

67. Koje je rješenje jednačine : ( ) ( ) 2loglog 22 =+−+ bxabax ?

A. ba

x2−

ba2 −=

B. ba

x2+

ba2 −=

C. ba 2−bax 2 +

=

D. b

a2

2++

=

68. Dati su vekto

ab x

ri : ja i i 2−= ji += 3 . Koliki je vektor b c za koji važi 4 i 1=⋅ bca −=⋅ cr

rrr ?

A. jic +=

B. jic −=

C. jic +−=

D. j

69. Koje je rješenje de

ic −−=

terminante 112113

=x

?

B. 1−=x C. 1=x

A. ,x 2−=

D.

2=x

70. Ako je su funkcije čiji su derivati u tački x ili u neki

interval ),( ba ina je tačna ? `)`( vuvuvu

)(xuu = i )(xvv = onda koja od jednač

A. `−=⋅B.

``)`( vuvuvu +=⋅

C. 2

' ``v

vuvuvu +

=⎟⎠⎞

⎜⎝⎛

D.

2

' ``u

vuvuvu +

=⎟⎠⎞

⎜⎝⎛

INFORMATIKA 71. Izabr

entacije 72. Koji uređa ru rad sa

različitom rez

B. Video kartica

73. Koji od navedenih protokola omogučava web servis?

74. Koju ekste Internet stranice? A. .xls

75. Koji od navedenih je sastavni

A. Registri B. Grafička kartica C. RAM memorija

ana opcija na slici omogučava: A. Pocetak prezentacije B. Zatvaranje prezentacije C. Spremanje prezentacije D. Spremanje podprez

j omogučava monitoolucijom? A. Audi kartica

C. Mrežna kartica rijska kartica D. Memo

A. TCP B. UDP

C. HTTPD. FTP nziju imaku

B. .doc C. .gif D. .html

deo Mikroprocesora (CPU)?

D. Matična ploča

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

15

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

16

76. Kolika će biti vrednost ćelije B1

posle izvršenja funkcije na slici? A. 0 B. 10 C. 12

77. Na slici je p

78. K

u se menjati

C. Mogu se koristit besplatno neograničeno D. Mogu se besplatno koristit određeno vreme

79. Koji je od lazni uređaj ?

80. Prikazane a Access

76. Kolika će biti vrednost ćelije B1

posle izvršenja funkcije na slici? A. 0 B. 10 C. 12

77. Na slici je p

78. K

u se menjati

C. Mogu se koristit besplatno neograničeno D. Mogu se besplatno koristit određeno vreme

79. Koji je od lazni uređaj ?

80. Prikazane a Access

D. 15 D. 15

rikazano: rikazano: A. Tastatura B. Skener A. Tastatura B. Skener C. Printer C. Printer D. Zvučna kartica D. Zvučna kartica

oje značenje imaku aplikacije tipa Shareware: oje značenje imaku aplikacije tipa Shareware: A. Mogu se koristit besplatno i mogB. Ne mogu se koristit besplatno A. Mogu se koristit besplatno i mogB. Ne mogu se koristit besplatno

navedenih iz navedenih izA. monitor B. modem A. monitor B. modem C. mikrofon C. mikrofon D. tastatura D. tastatura

latke u programu MSlatke u programu MS , služe za : A. Brisanje podataka

Filtriranje podataka . Sortiranje podataka

D. Kopiranje podataka

B.C

A. kolo 1

D. kolo 4

FIZIKA 81. Koje kolo električne struje prikazanih na slici je pravilno nacrtano, da su tačno

vezani mjerni instrumenti i tehnički smjer električne struje I ?

B. kolo 2 C. kolo 3

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

17

Koji zakon fizike izražava eksperimentalne podatke veličina koje se nalaze na tabeli?

Mariotit zakon D. Zakon radioaktivnog raspadanja

83

oj je pravilno dato djelovanje sile cpF i smjer brzine v ijela?

C. 3 D. 4

84 cm. Iznenada se uzburkalo more tako

da su valovi po 1.5 m. Kolika je količina energije koju imaju sada valovi mora u g mora?

C. u desetostručena je

85. Kolika je in se zna da na provodnik normalan na

linije polja dužine jeluje silom F = 12N ?

86.

Koji zakon fizike izražava eksperimentalne podatke veličina koje se nalaze na tabeli?

Mariotit zakon D. Zakon radioaktivnog raspadanja

83

oj slici je pravilno dato djelovanje sile cpF i smjer brzine v ijela?

C. 3 D. 4

84 cm. Iznenada se uzburkalo more tako

da su valovi po 1.5 m. Kolika je količina energije koju imaju sada valovi mora u g mora?

C. u desetostručena je

85. Kolika je in se zna da na provodnik normalan na

linije polja dužine jeluje silom F = 12N ?

86.

82. 82.

A. Gej –Lysakov zakon A. Gej –Lysakov zakon B. Sharlov zakon B. Sharlov zakon C. Bojl –C. Bojl –

. Na tijelo koje se kružno kreće djeluje centripetalna sila cpF i centrifugalna sila cfF . Na koj

. Na tijelo koje se kružno kreće djeluje centripetalna sila cpF i centrifugalna sila cfF . Na koj slici

datog t datog tA. 1 A. 1 B. 2 B. 2

. Valovi na m plitudu 15

. Valovi na m plitudu 15irnom moru imaju amć

irnom moru imaju amć ve ali amplitudu na ve ali amplitudu na

odnosu na valove mirno

odnosu na valove mirno A. u dvostručena je

B. u petostručena je A. u dvostručena jeB. u petostručena je

D. u stostručena je

D. u stostručena je

duk ija B magnetnog polja kada, i struje jačine 4A d

duk ija B magnetnog polja kada, i struje jačine 4A d

ccl = 20 cml = 20 cm

A. B = 14 T B. B = 15 T A. B = 14 T B. B = 15 T C. B = 16 T D. B = 17 T

Dječak na sl

C. B = 16 T D. B = 17 T

Dječak na slici stoji na rastojanju ma 2ici stoji na rastojanju ma 2= kom rastojanju od ispred ravnog o

njega se stvara njegova slika?

C. b= 4 m

j estica

0N

gledala. Na

A. b= 2 mB. b= 3 m

D. b= 5

Broč N

20N

40N

80N

160N

320N

640N

128

0N

Vrijeme 0

T

2T 3T

4T 5T 6T

7T

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

18

87janju d, stvara se

B. Oba tijela su naelektrisanegativno, dok tijelo N pozitivno

D no pozitivno, dok tijelo N negativno 88

ravnomjerno pravolinijsko

87janju d, stvara se

B. Oba tijela su naelektrisana negativno egativno, dok tijelo N pozitivno

D no pozitivno, dok tijelo N negativno 88

ravnomjerno pravolinijsko kretanje. Koji redosljed njihovih brzina je tačan?

. Dva naelekztisana tijela M i N na međusobnom rasto. Dva naelekztisana tijela M i N na međusobnom rastoelektrično polje čije su linije sile električno polje čije su linije sile prikazane na slici. Prema smjeru prikazane na slici. Prema smjeru njegovih linija sila zaključujemo da: njegovih linija sila zaključujemo da:

A. Oba tijela su naelektrisana pozitivno A. Oba tijela su naelektrisana pozitivno a negativno

C. Tijelo M je naelektrisano n. Tijelo M je naelektrisa

. Na slici su prikazani grafici brzina za četiri različita tijela koji obavljaju

C. Tijelo M je naelektrisano n. Tijelo M je naelektrisa

. Na slici su prikazani grafici brzina za četiri različita tijela koji obavljaju

kretanje. Koji redosljed njihovih brzina je tačan?

A. A. 2143 vvvv > 2143 vvvv ><< B. 1234 vvvv <<<C. 4321 vvvv <

<<

D. 3412 vvvv ><<

89. Na slici je prikazana

og

eksperimentalna provjera Omov

zakona za dio dat u zagradi (I

UR = ).

R koja odgovara datom

Ω= 20R B. Ω= 40R C. Ω= 60R

90 im toplotnog

zračenja izazvano od nekog vanjskog pobuđiv čkim imenom

B. fotoefekat C. luminiscencija

Kolika je vrijednost otpora grafiku?

A.

D. Ω= 80R

. Svako zračenje tijela os

ača jednim zajedni zovemo: A. elektroefekat

D. fotoluminiscencija

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

19

EKONOMIJA I PREDUZJETNIŠTVO 91. Porezi od uvoza koje država uzima prema procjeni roba od uvoza ili svake robne

jedinice od uA. kvota

je ka barijera

92. Kolektivni zani na nivou države poznati su kao:

A. posebni

pšti

93. Uloženi ka ovratak norme biće veći ako su uložena sredstva

obezbjeđena A. ličnih sredstava

94. Koje od ru j Kosova:

A. aluminijum, cink, bakar i kalijum

dij 95 ežu

tržiš a da bda sravn

i da se ećaju

96. G

i

u

C. izostatak sličnih zamjena , sposobnosti koje utiču na cijene, egzistencija

voza poznate su kao:

B. carinska tarifa C. subvenciD. bez carins

ugovor koji su ve

B. tehnički C. oD. informativni

pital biće efikasan ili pod:

B. unutrašnjih kredita C. vanjskih kredita D. tržišnih finansija

da imaju veliki uticaj na privredni razvo

B. olovo, cink, magnezijum i ugalj C. nikal, kalijum, hrom i živa D. olovo, zlato, aluminijum i in

. U

um

tački B na slici imamo jednu neravnotta, znači imamo višak ponuda i zahtjevi došli do ravnoteže u trgovini. Šta treba e desi sa cijenama tako da stignemo otežu tržišta? A. na početku cijene trebalo b

smanje a poslije da se povB. na početku cijene trebalo bi povećati a

poslije ih smanjiti C. cijene bi trebalo povećati D. cijene bi trebalo smanjiti

lavne osobine monopolske konkurencije su: A. prisustvo jednog velikog broja firmi na tržištu, sloboda bavljena biznisom

sposobnost firme da utiče na cijene B. prodaja homogenih proizvoda na tržištu, opstanak sličnih zamjena , egzistencija

prepreka na ulaz

prepreka na ulazu u tim granama D. da su cijene lako različite, egzistencija dvije ili više firmi na tržištu, i nedostak

slične zamjene

A PPRROOFFEESSIIAANNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIII(ELEKTROTEHNIČAR,SAOBRAČAJ,MAŠŠIINNSSTTVVOO,,GGRRAAĐĐEEVVIINNAARRSSTTVVOO,,GGEEOODDEEZZIIJJAA,,

GGRRAAFFIIKKAA,,TTEEKKSSTTIILL)

20

97. Z mjere koje preduzima država za oživljavanje

ekonom e je riječ o: . povećanju monetarne ponude

D monetarne ponude

98. Kolika ma nezaposlenosti ako je broj stanovnika u jednoj državi 1 700 000, broj radne snage je 1050000, a broj radnika je 220000:

99. Z

iljevi 100. M eduzeću i

radiA. profesionalnom uzdizanju radnika i njihove informacije u vezi tržišta B. psihološkoj pripremi radnika za njihovo radno mjesto C. materijalnom obezbjeđenju radnika putem plata i ostalih primanja D. načinu organizacije rada i sistematzacije radnog mjesta,

a vrijeme ekonomske recesijeije u okviru monetarne politik

AB. povećanju poreza i taksi C. smanjenju poreza i taksi

. smanjenju

će biti nor

A. 13.00% B. 19.95% C. 20. 95%

. 24.00% D

a totalni dobitak kaže se A. dodatno zadovoljstvo potrošača koji uzimaju od dodatne jedinice proizvoda i

kupljene usluge namijenjene potrošaču B. totalno zadovoljstvo potrošača koji uzima proizvode i kupljene usluge

namijenjene potrošačima C. totalno zadovoljstvo proizvođača koji realizuje proizvode i usluge koje oni

proizvode alizuju njihovi cD. zadovoljstvo kupaca i prodavaca postiže se kada se re

aterijalni motiv radnika ima veliki uticaj na podizanje efikas se o:

nosti u pr