Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  1/25

   

  Maturski rad iz: Sociologije

  Tema: Utjecaj video igara na mlade

  Predmetni profesor: Učenik:

  Enisa Karamesić, prof. Eldar Uzunoić, !"#

  Sarajeo, april $%&'. godine

  SADRŽAJ

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  2/25

    Uod...............................................................................................................................................(

  &. )astank ideo igara ....................................................................................................................*

    &.& +eolucionarni model ideo igara ...............................................................................*

  $. ipoi ideo igara........................................................................................................................'

  (. )ajpoznatije igre.........................................................................................................................-

  *. a li je igranje ideo igara traćenje remena/..........................................................................&&

  0. )egatine strane ideo igara ....................................................................................................&'

  '. Kako napraiti karijeru od igranja ideo igara........................................................................

  1aključak.......................................................................................................................................$&

  2iterature.......................................................................................................................................$$

  UVOD

  2

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  3/25

  U dana3nje rijeme igranje ideo igara ima se eći utjecaj na 4iote ljudi 3irom sijeta,

  a pogotoo mladi5. )oe generacije, dru3tene igre kao 3to su riziko ili monopol mijenjaju za

  igre na mo6itelima i kompjuterima, 3to ećini ljudi predstalja lo3u star. Me7utim remena semijenjaju tako da oa promjena nije nu4no lo3a.

  Mnoge igre su prilago7ene djeci tako da čak mogu pomoći u razoju djeteta i njegooj

  socializaciji. U period adolescencije ideo igre predstaljaju id zanimacije, te pood za

  komunikaciju sa sojim prijateljima ili nasumičnim ljudima sa istim interesima. 8udućnost

  za6ae se rti oko te5nologije, a ideo igre postaju se realističnije i te5nolo3ki naprednije.

  9lani korisnici ideo igara su tinejd4eri i uprao razlog z6og kojeg sam oda6rao ou temu jeste

  da o6jasnim za3to se i3e djece i omladine igra ideo igre. 6razlo4it ću neke pozitine inegatine strane igranja ideo igara i o6jasniti stereotipično gledi3te prema kom je to samo

  traćenje remena i ni3ta i3e. ako7er sam o6radio 6rojne zanimljiosti ezane za ou temu kao

  3to su mogučnosti praljenja kariere od igranja ideo igara, ali prije sega o6ratio sam pa4nju na

  sam nastanak ideo igara, nji5o razoj, neke glane reolucionarne ideje kao 3to je ;free to

   pla

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  4/25

  !ndustrija ideo igara je 6rzorastuće tr4i3te koje je sa &%% miliona > &-#0. godine poraslo

  na * milijarde > u &--%. Kako je oa industrija toliko porasla/ 9dje je to počelo/ +ano do6a

  ideo igara počelo je od igara koje su se igrale na konzolama tj. ure7ajima kao 3to su 9ame6o< i

  slično. groman doprinos ooj industriji doprinjeo je )intendo Entertainment koji je tokom

  godina proizeo jedne od najpoznati5 igara kao 3to su Mario 6raća, 2egend of 1elda , onke<

  Kong te mnoge druge&. 9aming sijet se pro3irio i podijelio u 6rojne kategorije. ako da sada

   postoje 6rojne rste igara.

  U $%&(. godini, u sijetu rijednost tr4i3ta iznosio je -( milijardi >, dok u $%&0 taj 6roj je

  skočio na &&0 milijardi >. gdje 00 milijardi zarade donose ideo igre na konzolama, $& milijardi

  igre namijenjene za P? , te (# milijardi zarade doprinose mo6ilne igre $. okom sog razoja

  način plaćanja za igre koje igramo i način same zarade kompanija koje prae igre se dosta

  mijenjao.

  1.1 RVO"U#IONARNI $OD" VIDO I!ARA

   )ajreolucionarniji način zarade jeste da kompanije daju mogućnost igraču da igra igru

   6esplatno, 3to u eoma kratkom remenskom periodu priuče eliki 6roj ljudi, te samim tim

  zajednica koja igra tu igru postaje eća i 6ogatija. Kada kompanija ima odre7enu sumu igrača

  onda počinje da prai razne kozmetičke predmete u samoj igri koje 6i pojedinca učinile

   pose6nim, izdojile ga od o6ičnog igrača i dali mu lasitit karakter u igri. aj 6iznis plan je

   priukao eliki 6roj noi5 igrača koji nikada prije nisu igrali niti jednu igru te je sama industrija

  od toga rasla i profitirala. ne igre za koje se moralo plaćati ostaju 6ez igrača koji prelaze na

  druge igre, te su prisiljene uspostaiti oaj tako zani ;free to pla

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  5/25

  mu dati odre7enu prednost nad njegoim suigračima, 3to čini iskusto igranja te igre izuzetno

  frustrirajućim kod igrača koji nisu u stanju ili neće da tro3e noac na tu igru.

  (Slika 1. iagramom prika!ana popularnost "ree to play igara te igara ko#e se pla$a#u

  novacem%

  BSlika 2, &arodi'no predstavl#en pay to play model video igara %

  5

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  6/25

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  7/25

   -ole)playing Game (-&G%+

  +P9 igre su pose6na rsta aantura koje o6ično sadr4e tri glana elementa: &C odre7eni

  zadatak, $C razoj i unapre7enje lika kroz igru kako 6i mogao po6jediti jače neprijatelje (C

  Prikupljanje oru4ja, oklopa, 5rane i alata itd.

  Simulaci#e+

  Simulacije su poku3aji da se realno stori odre7eni sijet, te 3to realnije predstae

  iskusta u tom sijetu. o realno predstaljanje mo4e 6iti putem upraljanja. Primjer toga jesu

  igre Sim?it< ili 5e Sims, gdje sam igrač stara realan sijet, te u o6liku rekreiranja odre7enog

   procesa kao 3to je Garming simulator. i tipoi igara mogu 6iti rlo poučni jer se pomoću nji5

  mogu naučiti korisne stari iz razni5 sfera 4iota .

  Strategi#a+

  Kao i simulacije, strategija poku3aa storiti osjećaj realizma u igri koje igrač mo4e

  do4ijeti, me7utim, oe igre su 6azirane na urn6ase sistemu, gdje sako ima soj red da uradi

  odre7enu star. Primjeri oog 4anra su ?iilization ", Horms, ?ompan< of Ieroes, Star?raft i

  mnoge druge.

   orror+

  9lani cilj oi5 igara je pre4iljaanje okoli3a koji u se6i ima često nadnarane elemente

  koji su rlo zastra3ujući i često uznemirujući. Mnogi od oi5 nasloa su za samo zrele oso6e i

  nisu namijenjeni za mla7u pu6liku, a često uključuju eoma te3ke grafičke scene. Prepoznatljie

  su po umpscareima tj. kada iznenada ispred ekrana iskoči zastra3ujuča slika praćena eoma

  glasnim zukoima, sa ciljem da prepla3i igrača.

   /+

  Multipla

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  8/25

  koji mar3iraju du4 tri staze. Ieroji u oim igrama o6ično imaju različite sposo6nosti i prednosti

  koje postaju 6olje tokom igre*.

  (Slika . iagramom prika!an 3ro# napravl#eni* igara prema 4anru u 2015 godini %

  '. NAJ&O&U"ARNIJ I!R

  4 Videoigra. 5ttps:[email protected]@ikiA"ideoigra  B$'. april $%&'C

  8

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Videoigrahttps://hr.wikipedia.org/wiki/Videoigrahttps://hr.wikipedia.org/wiki/Videoigra

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  9/25

  to se tiče najpopularni5 igara dana3njice to su narano igre sa prija3nje naedenim ;free

  to pla< ; modelom.renutno najpopularnija igrica jeste igra koja spada u 4anr M8J pod

  naziom 2eague of 2egends. o je igra koju prema zaničnim podacima igra $(N ukupni5 P?

  igrača sijeta, ima 'D miliona mjesečni5 igrača, me7utim na dnenoj 6azi taj 6roj iznosi $D

  miliona te preko D.0 miliona igrača je aktino u 6ilo kojem trenutku dana. a 6i predstaili

  koliki je zaprao taj podatak, procjenjuje se da se na ou igru mejsečno potro3i jedna miliarda

  sati ukupnog igranja si5 njeni5 igrača,0 3to je oko &&0% godina.

  Prema zaničnim podacima '%N igrača oe igre ima diplomu sa zar3enim fakultetom ili

  ga jo3 uijek po5a7aju', 3to nam goori da ou igru igraju ečinom odrasli ljudi koji imaju

   posloe te mogu tro3iti pare na nju. 1a5aljujći tome oa igra je napraila profit od oko &

  milijarde > samo u $%&0 godiniD. a igra perfektno iskori3taa 4elju pojedinca da se izdoji od

   prije naedenog masonog 6roja igrača time 3to u se6i ima opciju da igrač kupi izgled nekog

  5eroja, koji5 ima &$D. i izgledi se u igri zou ;skinoi= koji se kupuju praim nocem te daju

  igraču drugačiji izgled tokom trajanja igre. edan od mnogi5 razloga za3to ljudi igraju ou igru

   jeste mogučnost napretka u igri. Postoji sistem rankiranja igrača po nji5ooj sposo6nosti u igri

  koji ide od najlo3iji5 ka naj6oljim. ni naj6olji imaju opciju da naprae karijeru od oe igre.

  Me7utim o tome ću kasnije gooriti.

  ruga najigranija igra jeste ?ounter strike: 9lo6al ffensie sa DN ukupni5 P? igrača u

  sijetu 3to znatno manje od 2eague f 2egendsa. o je jedna od klasični5 ;pucačina= koja se

   jo3 uijek mora plaćati ali ima cijenu od 0 > ili #.- KM tako da je eoma isplatia jer do6ijemo

  mnogo sadr4aja u igri za malu cijenu. 1animljino je to da u pri5 0 najigraniji5 igara imamo $

   6esplatne igre i ( igre koje se moraju platiti.# Jli to je posljedica remene jer te tri igre postoje

  5 *e /a#or 6eague (o" 6egends%. 5ttp:AA@@@.duelinganalogs.comAinfograp5icAt5emajorleagueoflegendsA B$'.april $%&'C

  6 *e /a#or 6eague (o" 6egends%. 5ttp:AA@@@.duelinganalogs.comAinfograp5icAt5emajorleagueoflegendsA B$'.april $%&'C

  7 Games market revenue worldwide in 2012, 2015.5ttp:AA@@@.statista.comAstatisticsA$D#&Aideogamesreenue@orld@idefrom$%&$to$%&06

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  10/25

  eć godinama čak decenijama dok su free to pla< igre kao 3to sam ranije naeo su nedano

  nastale.

  (Slika 8. iagram statisti'ke raspore9enost &7 igra'a prema na#popularni#im igrama%

  10

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  11/25

  (. DA "I J I!RANJ VIDO I!ARA TRA)NJ VR$NA *

  Preno3enje informacija nekonencionalnim metodama nada5njuje i gradi je3tine. !granje

  igara te je3tine pro3iruje u noe dimenzije, potiče kritičko i kreatino razmi3ljanje te snala4enje

  u različitim situacijama. Oak se igranje ideo igara koristi kao metoda učenja jer je učenik puno

  i3e motiisan za rad i znanje ako je za6aa jedan dio tog procesa -. dje sam naeo par 

   primjera u kojima su ideo igre od pomoći:

   istori#ske 6ekci#e+

  Ka4u do6ra knjiga mo4e o4ijeti pro3lost, ali to su samo riječi koje sako mo4einterpretirati na soj način, i sako će imati drugačiju sliku de3aanja. ok igra kao 3to je

  Jssassin ?reed lastitu radnju isprepliće starnom 5istorijom. Jr5itektura, 6itke, politika i a4ne

  ličnosti su dizajnirane tako da predstae realan izgled odre7enog remenskog peroida te se

  nji5oim igranjem mo4e mnogo naučiti. U oakim igrama imamo priliku da idimo kulturu,

  izgled, način 4iota i 5istorijske doga7aje kao da smo tu. jer slika rijedi 5iljadu riječi, prema

  tome igranje oaki5 igara mo4e doprinjeti i pomoći s5atanju odre7enog 5istorijskog razdo6lja.

   :avigaci#ske V#e;tine+

  Mnogi ljudi imaju pote3koće sa snala4enjem u inostranstu, čak i kada imaju kartu tog

  grada ona često nije od pomoći ako se ne mogu snaći na njima. Me7utim u ideo igrama kao 3to

   je 9J " B9rand t5eft autoC imamo detaljan prikaz karte sa sim njenim glanim

  karakteristikama i uputama koje igra detaljno o6ja3njaa igraču i samim time ga uči kako da se

  koristi njome. aka način kori3tenja karte mo4e poslu4iti i u praom 4iotu ukoliko ona ikada

  zatre6a.

  Spretnost+

  9 ap5ne 8aelier. B$%&$C.

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  12/25

  Spretne i rafinirane motoričke sposo6nosti čine igrače 6r4im i smanjuju jeroatnoću da

  naprae gre3ke. "ideo igre tako7er pokazuju po6olj3anje kognitini5 i perceptini5 sposo6nosti

  kod igrača, pogotoo igrača koji igraju akcione igre.

  pu;tan#e+

  "a4no se opustiti. o daje mozgu i tijelu priliku da se oporai od umora. 8ilo da je to

  frustracija nakon stresnog dana ili neka druga napetost., kada igramo neku igru koja akcenat daje

  na istra4ianje, kao 3to je )o Mans Sk

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  13/25

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  14/25

  Prisutna je trdnja da gledanje u monitor pogor3aa id pa se storila 4elja da se uprao

  to i doka4e. )ji5oa tačnost je ispitana time 3to su iza6rani ispitanici koji ne igraju ideo igre i

  uporedili i5 sa onima koji i5 igraju. 2judi koji ne igraju igre, koji ne proode puno remenaispred računara, imaju normalan id. Me7utim po ooj trdnji djeca i omladina koja igraju &% do

  &0 sati sedmično 6i tre6ala imati izuzetno lo3 id, me7utim, nji5o id je jako do6ar. Oak je 6olji

  od oni5 koji ne igraju. 8olji je iz da razloga. Pri razlog je da oni zaprao 6olje primjećuju mala

  i na6ijena sloa, te da generalno detalje mnogo lak3e ide. rugi razlog z6og čega je nji5o id

   6olji jeste 3to mogu da razlikuju različite nijanse sie. Koji je pose6no koristan kada je u pitanju

  o4nja u magli. 16og toga igre imaju potencijal da se koristite kao lijek za pacijente sa sla6im

  idom.&&

  11 ap5ne 8aelier. B$%&$C.

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  15/25

  (Slika A.Bpored3a vida oso3a ko#i ne igra#u video igre i l#udi ko#i igra#u akcione igre %

  ako7er oso6e koje igraju ideo igre imaju i3e razijen smisao za o6like, pogotoo oni

  koji igraju igre koje za5tjeaju snala4enje u prostoru te rije3aanje zagonetki. Uprao oa trdnja

   je dokazana kada su igrači rije3ili strukturu retroirusa čiji o6lik znanstenici nisu mogli da na7ui3e &% godina. !grači su postigli soje otkriće igrajući Goldit, online igru koja omogućuje

  igračima da sura7uju i natječu se u predi7anju strukture proteinski5 molekula.

   )akon 3to znanstenici u i3e narata nisu uspjeli sastaiti strukturu enzima koji

   proizodi irus koji je usko ezan za J!S. ni su igračima Goldita prepustili oaj zadatak.

  !grači su strukturu enzima na3li za tri sedmice. 3to nam goori o ogromnom potencialu ideo

  igara za nauku. &$

  BSlika C. &rika!ano #e igra'evo sastavl#an#e structure en!ima ki#i proi!vodi virus u igri Foldit %

  Kako 6i5 lak3e predstaio uticaj ideo igara na mozak, uporedit ću ga sa rlo sličnim

  uticajima koje ino ima na zdralje. Postoje neke jako lo3e karakteristike ina. Postoje i neke

   jako lo3e karakteristike ideo igara. Jli kada ino uzimamo u umjerenim količinama, i sa

  dooljno godina, ono mo4e da 6ude jako do6ro za zdralje. )a isti način, ideo igre imaju rlosna4an uticaj na elastičnost mozga, učenje, pa4nju i id u umjerenim količinama.

  12Iank 9reen. B$%&$C. Foldit Gamers F@ . okumentarni film. SciS5o@. 5ttps:AA@@@.

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  16/25

  +. N!ATIVN STRAN VIDO I!ARA

  "ećina lo3i5 oso6ina ideo igara dolazi sa nasiljem koje ideo igre sadr4e. jeca i mladi

  koji igraju nasilne ideo igre imaju eću sklonost agresinim mislima, osjećanjima i

   pona3anjem&(

  . Učinak nasilja u ideo igrama pogor3aa se sa interaktinom prirodom same igre.U mnogim igrama, igrači 6iaju nagra7iani na osnou 6rutalnosti i 6roju u6istaa koje u njima

   počine. !grač kontroli3e 6rutalnost nasilja kojem je lik igre izlo4en Bu6ista, udaranje, u6adanje i

   pucanjeC, koje postaje se realističnije s remenom.

  Prei3e igranja solo igara čini da oso6a postane socijalno izolirana ako eć ne izlazi

  napolje. ako7er, proodi manje remena 6aeći se drugim aktinostima kao 3to su domaće

  zadaće, čitanje, sport i interakcije s porodicom i prijateljima. "ideo igre tako7er mogu imati lo3e

   posljedice na zdralje pojedini5 oso6a, uključujući gojaznost, mi3ićni i skeletni poremećaji, kao3to su tetie, kompresije 4ica itd.&*

    Prilikom igranja online igara, često se susrečemo sa ulgarnim jezikom i lo3im

   pona3anjem drugi5 ljudi koje mo4emo usojiti i početi koristiti u lastitiom 4iotu. "ideo igre

  mogu tako7er izazati oisnost. isnik tako7er mo4e pokaziati razne socijalne fo6ije &0. 16og

  toga nije iznena7ujuće da mlada oso6a koja je oisna o ideo igrama ima pro6leme sa ocjenama i

  manje je aktina na časoima.

  Prema zaničnim podacima otprilike jedno od &% u4nokorejske djece u do6i od &% do &-

  godina su oisnici o igrama i internetu. ;S5ea= Bprofesionalni ideo igračC je jedan od super 

  senzacija na eSport BProfesionalni turniri u ideo igrama čije nagrade mogu iznositi i do '

  miliona >C sceni, koji je nedano 6io posmatran od strane profesionalnog tima. U interju je

  mladi dječak priznao da u prosjeku ## sati sedmično proede igrajući ideo igre. Fsim

   spavan#a, tu;iran#a i #ela , 4ivim ispred ra'unala,F rekao je u som interju. Mnogi kao S5ae su

   prekinuli 3koloanje da 6i 6ili profesionalni igrači te u ečini slučajea nemaju nikaka rezerni

  13 Jlen 8odor. B$%%DC. Veliki &orodi'ni sav#etnik o !dravl#u konvencionalno i alternativno le'en#e.Mladinska knjiga. 8eograd. $D$ str.

  14 !sto $D*.

  15 !sto $D0.

  16

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  17/25

   plan. isnik često trpi nedostatak sna, promjene raspolo4enja, i napadaje, kao rezultat nji5oe

  oisnosti o internetu.

  U $%&&. godini, "lada u4ne Koreji je donijela F1akon PepeljugaF, poznatiji kao

  FS5utdo@n zakonF, u kojem spriječaa djecu mla7u od &' godina da pristupe gaming @e6stranicama izme7u ponoći i ' sati ujutro. Po3to je u u4noj Koreji prema zaničnim podacima

  igranje ideo igara odgoorno za oko -%N si5 slučajea oisnosti. U poku3aju 6or6e proti

  toga napraljene su eoma sofisticirane 6olnice sa eoma 6rutalnim terapijama proti oisnosti.

  Pra faza liječenja je skeniranje mozga kako 6i se utrdilo da li je pacijent oisan ili ne.

  o se radi tako 3to pacijent gleda gamepla< odre7ene igre dok elektrode na glai 6ilje4e aktinost

  mozga. alje, liječenje, ukoliko se uspostai da je oso6a oisna, se sastoji od toga da pacijent

  sjedi na stolici i poku3aa da misli o ideo igrama, onda doktor mu na glau prislanja instrumentkoji 3alje jedan strujni al kroz lo6anju direktno u mozak, koji često uzrokuje spazam sim

  tjelesnim mi3ičima.

  U zar3noj fazi terapije, pacijent sjedi na stolici i gleda snimke nasilni5 ideo igara.

  2iječnici mjere koliko oso6a mo4e gledati ekran 6ez osjećaja potre6e da je igra, te ako ide da

  ima učinka ponaljaju isti postpak &'.!zlječenje od oakog o6lika oisnosti nije jednostano.

  dje se ne radi samo o izlječenju oisnost time 3to se iz6jegaa koristenje interneta u cjelini,

  eć se i3e akcenat stalja na to da 6olesnik 6ude u stanju kontrolisati soje nagone da igra igrekao normalna oso6a. Kada se to postigne tada će 6iti potpuno iljećen. Po3to eSports gleda se

  i3e i i3e ljudi cijelog sijeta, time će se 6roj oisnika poečaati ne samo u u4noj Koreji eć i

  u sijetu.

  16  Matt S5ea. B$%&0C. Dnside Eoreas Gaming -e*a3 7linic+ eS&-S (&art 25%. okumentarni film. "ice Media22?. 5ttp:AA@@@.ice.comAideoAesportspartt@o  B$'. april $%&'C

  17

  http://www.vice.com/video/esports-part-twohttp://www.vice.com/video/esports-part-two

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  18/25

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  19/25

  multipla

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  20/25

   pokroiteljstom soji5 timoaAsponzora. )ji5oa plaće je oko &$.0%% > po sezoni Btri mjesecaC,

  od koji5 ećina ide rano njima u d4ep.

  sim slu46ene plaće,elik dio pri5oda koje igrači ostaruju dolaze od same popularnosti

  koji oni stiču, 3to im daje ogromnu pu6liku koja i5 prati redono, te tako mogu priući 5iljadegledatelja na soj kanal prete4no na @itc5.tu. ni na tim kanalima u4io prenose 3ta trenutno

  igraju i kao na "u imaju reklame koje postaljaju te od toga zara7uju. i ako pojedinac ima

  dooljno posečene gledatelje gotoo uijek nudi opciju da mu se prae donacije te smo od toga

  mo4e zaraditi za 0' sati u4io prijenosa 5iljade dolara, me7utim oe cifre zaise of oso6e do

  oso6e.&-

  19 Matt S5ea. B$%&0C. *e 7ele3rity /illionaires o" 7ompetitive Gaming. okumentarni film. "ice Media 22?.5ttps:AA@@@.

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  21/25

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  22/25

  "ITRATURA

  1. Videoigra. 5ttps:AA [email protected]@ikiA"ideoigra B$'. april $%&'C

  2. Games market revenue worldwide in 2012,2015. 5ttp:AA @@@.statista.comAstatisticsA$D#&Aideogamesreenue@orld@idefrom$%&$to$%&06

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  23/25

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  24/25

  KO$NTAR 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333  3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333  3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333  3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

   3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

  24

 • 8/15/2019 Maturski Rad Iz Sociologije Tema Utjecaj Video Igara Na Mlade Eldar Uzunović IV8

  25/25