of 26 /26
AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2018 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Dokumentáció megkérése, benyújtása 1.1. A dokumentáció saját részre történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció térítésmentesen letölthető az ajánlati felhívás megjelenésének napjától a http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp? msid=1&sid=0&hkl=273&lng=1 (URL) Földgáz energia beszerzése 2018 cím alatt. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő az érdeklődő gazdasági szereplő kapcsolattartójának e-mail címére is megküldi. 1.2. Az ajánlatok benyújtása postai úton vagy személyesen (munkanapokon hétfőtől csütörtökig 09:00 és 15:00 óra között, pénteken 09:00 -13:00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00-ig Ajánlatkérő 1145 Budapest, Columbus utca 17-23. sz. alatti épületében, a 129-es szobában) történhet. A postai úton benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. A postai kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő viseli. 1.3. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. 2. Kiegészítő tájékoztatás 2.1 A Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint Kiegészítő tájékoztatásra kérdéseket tehet fel az Ajánlatkérőhöz. 1

mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

  • Author
    dangnga

  • View
    217

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz...

Page 1: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Földgáz energia beszerzése 2018Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. Dokumentáció megkérése, benyújtása

1.1. A dokumentáció saját részre történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele.A dokumentáció térítésmentesen letölthető az ajánlati felhívás megjelenésének napjától a http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=273&lng=1 (URL) Földgáz energia beszerzése 2018 cím alatt.A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő az érdeklődő gazdasági szereplő kapcsolattartójának e-mail címére is megküldi.1.2. Az ajánlatok benyújtása postai úton vagy személyesen (munkanapokon hétfőtől

csütörtökig 09:00 és 15:00 óra között, pénteken 09:00 -13:00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00-ig Ajánlatkérő 1145 Budapest, Columbus utca 17-23. sz. alatti épületében, a 129-es szobában) történhet. A postai úton benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. A postai kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő viseli.

1.3. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie.

2. Kiegészítő tájékoztatás

2.1 A Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint Kiegészítő tájékoztatásra kérdéseket tehet fel az Ajánlatkérőhöz.

2.2 Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg szíveskedjen elektronikus úton az eljárást megindító felhívásban megadott e-mail címre, szerkeszthető Word formátumban egyaránt eljuttatni.

2.3 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kérdések feltételére nyitva álló határidő lejártát követően a kiegészítő tájékoztatást csak akkor kell Ajánlatkérőnek megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Ha Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a megválaszolás feltétlen szükséges a megfelelő ajánlattételhez, élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításával.

3. A részekre történő ajánlattételAz eljárásban nem lehet részekre ajánlatot tenni.

4. Az ajánlat

1

Page 2: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

4.1 Az ajánlatot és annak minden mellékletét a Kbt. 68. (2) bekezdése szerint 1 fűzött vagy bekötött papír alapú példányban, valamint nem módosítható elektronikus adathordozón (CD/DVD) jelszó nélkül olvasható másolatban kell benyújtani.

4.2 A borítékon fel kell tüntetni- az Ajánlattevő nevét, székhelyét (mind a belső, mind a külső borítékon)- a Közbeszerzési eljárás rövidített megnevezését: „Földgáz energia beszerzése 2018.” - a „Tilos felbontani határidő előtt” „KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLAT”

feliratot.4.3 Az ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

postai úton történő benyújtása csak tértivevényes küldeményként történhet. Ilyen esetben a benyújtás idejének a küldemény tényleges, a beadás helyszínére történő kézbesítése minősül. A nem megfelelően címzett ajánlatok elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli.

4.4 A postai feladásból származó valamennyi kockázat az Ajánlattevőt terheli! 4.5 A személyesen benyújtott ajánlat átvételéről, a beadás idejének feltüntetésével

ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.4.6 Az Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és

időben kerüljön benyújtásra.4.7 A borítékot (csomagot) úgy kell lezárni, hogy azoknak a nyilvános felbontást megelőző

kinyitása megállapítható legyen. 4.8 Az ajánlat formai követelményei:

a) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írnia, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveges, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat megszámozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen beazonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.

c) Az ajánlat elejének tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján egyértelműen megtalálhatók.

Az ajánlat elején a dokumentáció mellékletét képező Felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

4.9 A közbeszerzési eljárás és ajánlattétel nyelve: magyar. 4.10. Többváltozatú ajánlatot nem lehet benyújtani.4.11 Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor - az ajánlatkérő, és az

Ajánlattevők képviselőinek jelenlétében - kerül sor.Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott Felolvasólapról ismertetésre.Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint a rendelkezésre álló fedezet összege is ismertethető.

4.12Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség.Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

2

Page 3: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

5. Bírálat5.1 Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően a

legalacsonyabb ár ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat értékelési szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja) bírálja el.

5.2 Ha az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (Kbt. 72. § (2) bekezdés szerint) az Ajánlatkérő írásban kér indokolást.

6 Hiánypótlási lehetőségAjánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szerint biztosít.

7 Tájékoztatás az eredményrőlAz Ajánlatkérő döntését a bírálat összegezésének írásbeli (e-mail) megküldésével közli.

8 Szerződéskötés tervezett időpontjaAz összegezés megküldését követő naptól számított 10. napot követően.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Ajánlatkérő előleget nem fizet, az ellenértéket a benyújtott számlák alapján a Kbt. 135. §-ában foglaltaknak megfelelően, banki átutalással egyenlíti ki. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: Ft.

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Az ajánlatnak a következő iratokat kell tartalmaznia. A nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésekor nyújtja be az Aht. 41. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. Ennek hiányában nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés.

Melléklet Megnevezés 1 Előlap 2 Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza 3 Felolvasólap4 1. sz. melléklet: A Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerinti Ajánlattevői nyilatkozat

5

2. sz. melléklet Ha változásbejegyzési kérelem nem került benyújtásra, akkor a nemleges nyilatkozatot kell becsatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)

6 3. sz. melléklet A Kbt. 66. § (6) és 65. § (7) bekezdés szerinti Ajánlattevői nyilatkozat

7 4. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében 8 5. sz. melléklet Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (adott esetben) 9 6. sz. melléklet Referenciabemutatás

10 7. sz. melléklet Nyilatkozat papír alapon és elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat egyezőségéről

11 8. sz. melléklet Nyilatkozat összeférhetetlenség fenn nem állásáról 12 9. sz. melléklet Nyilatkozat üzleti titok tartalomról 13 10. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) és (2) alapján14 11. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) kb) alapján15 11a. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) kc) alapján

3

Page 4: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

16 12. sz. melléklet Nyilatkozat átláthatósági 17 Nyilatkozat közös részvételről

18

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevő Ajánlattevők által kötött megállapodást, minden közös Ajánlattevő aláírásával, amely rendelkezik az egyetemleges felelősségvállalásról, továbbá amely részletesen rendelkezik a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről, megjelöli a közbeszerzési eljárás során a közös Ajánlattevő képviselő személy nevét és elérhetőségeit, és a képviselő személyt feljogosítja arra, hogy a közbeszerzési eljárás során kötelezettséget vállaljon, nyilatkozatot tegyen és a vitás kérdésekben döntsön, valamennyi közös Ajánlattevő, illetőleg közös Ajánlattevőnevében eljárjon.

19

Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és az alkalmasság igazolására bevonni kívánt más szervezet (kapacitást biztosító szervezet) cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/aláírásra jogosultak írtak alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hitelesített másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát.

4

Page 5: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

Nyilatkozatminták

Felolvasólap

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ajánlattevő neve:1Ajánlattevő székhelyeKépviselő neve:

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:Ajánlattevő adószáma:Pénzforgalmi jelzőszám:

Kapcsolattartó neve:Kapcsolattartó telefon, vagy mobil száma:Kapcsolattartó e-mail címe:

Ajánlati ár (a szerződött időszak alatt felhasználni tervezett földgáz energia teljes nettó költsége)

……. Ft

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(Cégszerű aláírás)

1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.

5

Page 6: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

1. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Alulírott ………………………………… a(z) ………………………………… képviselőjeként a fenti tárgyú eljárás során az alábbiak szerint n y i l a t k o z o m :

a) miután az Önök felhívásának és dokumentációjának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás és dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron

b) nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését.

c) Nyilatkozom továbbá, hogy a(z) ………………………………… ajánlattevő:2

a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül.

b) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.3

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(Cégszerű aláírás)

2 Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell megadni.3 Ha a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni!

6

Page 7: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

2. számú melléklet

Nyilatkozat, ha változásbejegyzési kérelem nem került benyújtásra

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a cégbíróság előtt módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg nem került benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem.

Kelt:

(cégszerű aláírás)

7

Page 8: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

3. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés és 65. § (7) bekezdés tekintetében

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Alulírott ………………………………… a(z) ………………………………… képviselőjeként a fenti tárgyú eljárás során n y i l a t k o z o m , hogy

a tárgyi eljárásban alvállalkozót nem veszünk igénybe / igénybe veszünk.

1.A közbeszerzés az a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni:

2.Az 1. pontban megjelölt részek tekintetében igénybe kívánt venni és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve és székhelye

3. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:4

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve és

székhelyeAlkalmassági feltétel

Az előforrások rendelkezésre állását igazoló okirat

megjelölése (szerződés, előszerződés, rendelkezésre állási nyilatkozat) ajánlat vonatkozó oldalszámának

megadása

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(Cégszerű aláírás)

4 A táblázat szabadon bővíthető.

8

Page 9: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

4. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Alulírott mint a(z) [cégnév, székhely] Ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

nyilatkozom

a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt:

cégszerű aláírás

Közös részvételre jelentkezőknek külön-külön kell a nyilatkozatukat benyújtani.

9

Page 10: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

5. számú melléklet

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Alulírott mint a(z) [cégnév, székhely] Ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban számú, valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettem.

Kelt:

(cégszerű aláírás)

10

Page 11: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

6. számú melléklet

Referencia igazolás

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése és címe:

A referencia igazolást kiállító személya. neve: b. beosztása: c. elérhetősége (e-mail cím; telefonszám):

A szolgáltatást teljesítő cég megnevezése:

A teljesítés adatai: a) szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen: b) a teljesített mennyiség: c) a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő év/hó/nap bontásban):

Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:

Kelt:

aláírás(a referenciát kiállító részéről)

11

Page 12: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

6. számú melléklet

Referencia igazolás

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése és címe:

A referencia igazolást kiállító személya. neve: b. beosztása: c. elérhetősége (e-mail cím; telefonszám):

A szolgáltatást teljesítő cég megnevezése:

A teljesítés adatai: a) szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen: b) a teljesített mennyiség: c) a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő év/hó/nap bontásban):

Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:

Kelt:

aláírás(a referenciát kiállító részéről)

12

Page 13: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

7. számú melléklet

Nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus ajánlatok egyezőségéről

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárásban az általunk papír alapon ás elektronikusan adathordozón .pdf formátumban benyújtott ajánlat egymással megegyezik. Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő az elbírálása során, a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi alapul.

Kelt:

(cégszerű aláírás)

13

Page 14: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

8. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

“Földgáz energia beszerzése 2018– Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként, a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban n y i l a t k o z o m , hogy az általam képviselt gazdasági szereplővel szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok egyike sem.

Az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe olyan alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 25. §. (3)-(4) bekezdésében foglalt bármely összeférhetetlenségi ok fennáll.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

14

Page 15: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

9. számú melléklet

Nyilatkozat üzleti titokról

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Alulírott ………………………………… a(z) ………………………………… képviselőjeként a fenti tárgyú eljárás során az alábbiak szerint n y i l a t k o z o m :

hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: …………… oldaltól …………… oldalig. A Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti indokolás az ajánlat …………… oldalán található

az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(Cégszerű aláírás)

15

Page 16: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

10. számú melléklet

Nyilatkozat a kizáró okokról

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Alulírott ………………………………… a(z) ………………………………… képviselőjeként az alábbiak szerint nyilatkozom:

a) Az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

b) A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(Cégszerű aláírás)

16

Page 17: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

11. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 8. § ib) pontja alapján

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Alulírott társaság (Ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának ib) alpontjában foglalt előírásaira való tekintettel

kijelentjük,

- hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. - hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott

tőzsdén.

A fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik.

Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be.

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelyének bemutatása

vagy

Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § rc)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be

Név Állandó lakhely

Kelt:

(cégszerű aláírás )

17

Page 18: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

11a. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kc) pontja alapján

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Alulírott mint a(z) [cégnév, székhely] Ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának ic) alpontjában foglaltaknak megfelelően, a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pontjának kc) alpontjában foglaltak tekintetében ezennel felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

1. Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

2. A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) az alábbiak:

Név Székhely

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

Kelt:

(cégszerű aláírás )

18

Page 19: mbfsz.gov.humbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/04/dokumentacio.docx · Web viewAz ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok

12. számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

“Földgáz energia beszerzése 2018 – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat”

Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről

Alulírott mint a(z) (székhely ) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel

tudomásul veszem, hogy a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat - az Áht. 41. § (6) bekezdés értelmében - olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül az Nvt. 3§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról hogy, a(z) (teljes név) (a továbbiakban: szervezet) a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Aht. 54/A.§-ban meghatározott a szervezet átláthatóságával összefüggő- adatokat a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat kezelje. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatt haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal, illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon, felmondani, vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor, . a szerződéstől elállni.

Kelt:

(cégszerű aláírás )

19