ME I, stepeni sigurnosti.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  1/62

  MAŠINSKI ELEMENTI

  - NASTAVNE PREZENTACIJE -

  OSNOVE KONSTRUISANJA MAŠINSKIH ELEMENATA- STEPENI SIGURNOSTI –

  Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  2/62

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  3/62

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAVrste opterećenja

   Димензионисање делова врши се према врсти граничногстања, односно када део није више у стању да врши

  задату функцију. Најчешћа гранична стања (оштећења)су:

  недозвољено велике деформације,

  насилни лом,

  заморни лом,

  ширење прслина (механика лома),

  нестабилност (нпр. динамичка, извијање),

  механичка оштећења (нпр. хабање, скидање),

  хемијска оштећења (нпр. корозија). 

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  4/62

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAVrste opterećenja

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  5/62

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAVrste opterećenja

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  6/62

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi 

  Напони који доводе до појаве критичних стања умашинском делу називају се критичникритични напонинапони. 

  СтатичкоСтатичко разарањеразарање (лом) настаје при статичком

  или прогресивно растућем оптерећењу и одликујесе крупном и тамном структуром прелома са

  траговима чупања кристала.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  7/62

    Динамички лом од савијања

  код обртних делова

  Динамички лом од

  увијања

  Динамички лом од

  савијања

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATATipični oblici razaranja

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  8/62

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi 

   Динамичко Динамичко разарањеразарање делова настаје код вишекратне

  промене напона. Издржљивост материјала зависи од

  расподеле напона у попречном пресеку дела.

  Услед геометријског или металуршког зареза долази донеравномерне расподеле односно концентрације

  напона и локалног замора материјала.

  Последица тога је појава микро напрслине, која се

  постепено шири све док на крају не дође до насилног

  лома преосталог дела.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  9/62

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi statički opterećenih delova

  KritiKritiččni naponi statini naponi statiččki optereki optereććenihenihdijelovadijelova

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  10/62

  ХипотезаХипотеза оо највећемнајвећем нормалномнормалном напонунапону (HN)(HN) заза кртекрте материјалематеријале 

  kr kr  / / kr kr =1=1

  ОвдеОвде сесе уводиуводи претпоставкапретпоставка да да ломлом настајенастаје нормалнонормално нана правацправац највећегнајвећег нормалногнормалног напонанапона..УколикоУколико напоннапон прекорачипрекорачи меродавнумеродавну 

  карактеристикукарактеристику чврстоћечврстоће материјаламатеријала ((R R mm)) настајенастаје ломлом..

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

  Hi oteze o čvrstoći materi ala 

   

    

      22 45,0       v

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  11/62

  ХипотезаХипотеза укупногукупног радарада заза изазивањеизазивање одговарајућеодговарајуће  деформације деформације (HDR)(HDR) заза жилавежилаве материјалематеријале 

  ((  kr kr  / / kr kr =1,73).=1,73). ОвдеОвде је је критеријумкритеријум укупнеукупне енергијеенергије утрошенеутрошене нана еластичнуеластичну деформацију деформацију елементаелемента телатела.. УколикоУколико сесе прекорачипрекорачи дозвољена дозвољена вредноствредност,, ондаонда долази долази до до пластичнихпластичних деформација деформација.. УУ поређењупоређењу саса 

  експерименталнимексперименталним резултатимарезултатима оваова хипотезахипотеза даје дајенајбољенајбоље резултатерезултате..

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAHipoteze o čvrstoći materijala

  223        

  v

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  12/62

  ХипотезаХипотеза највећегнајвећег тангентногтангентног напонанапона (HS)(HS) заза жилавежилаве материјалематеријале саса јасно јасно израженомизраженом границомграницом 

  течењатечења,,kr kr  / / kr kr ==22

  КодКод овеове хипотезехипотезе до до ломалома ((смицањасмицања)) долази долази уследуслед највећегнајвећег тангентногтангентног напонанапона..

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAHipoteze o čvrstoći materijala

  224         v

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  13/62

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  14/62

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  15/62

  D N const =m

  .

  D

  N Dlog N 

  og  N 

  D

  N D

  n

  DinamiDinamiččka izdr ka izdr žžljivostljivost – – Velerova krivaVelerova kriva

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  16/62

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  17/62

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  18/62

  ПараметриПараметри трајнетрајне динамичке динамичке издржљивостииздржљивости

  •• приближнеприближне вредностивредности – – књигакњига,, табелатабела 13.3. ,13.3. ,заза затезањезатезање,, смицањесмицање,, савијањесавијање ии 

  •• увијањеувијање•• ЗаЗа реалнереалне материјалематеријале ии практичнупрактичну 

  применупримену користитикористити СмитовеСмитове дијаграме дијаграме ПП13-1313-13

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  19/62

       

         k

        

         k

  R e

  ..

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  + 1

  Koncentracija naponaKoncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Dr Dr  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI 

  Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  20/62

  Efekat zareza na tehniEfekat zareza na tehniččkim komponentamakim komponentama

  M t

  F

  F

  F

  F

   zarezi

  presovanje

  FF

   spojevi

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Dr Dr  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI 

  Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  21/62

  Tok silnica na zarezanoj epruvetiTok silnica na zarezanoj epruvetiusljed zatezanjausljed zatezanja

  F F

  F F

  a b

  a) Vanjski zarez

  b) Unutrašnji zarez

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  22/62

  uključak

  Površine• hrapavost

  • ogrebotine• inicijalne pukotine

  Unutrašnja oštećenja• šupljine

  • pukotine• naslage• uključci

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  23/62

  F

  F

  A0

  Ak  nk

  Mogući efekti sa stanovištasigurnosti:a) Povećanje nominalnihnapona

  b) Smanjenje sekundarnihnaponac) Prekomjerni naponi nakorjenu zarezad) Višeosno stanje napona

  Napomena a) uticaj redukcije preseka

    nominalni naponu odnosu na najmanju

    površinu

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  24/62

  F

    znk

  S

  Ak  bnk

  F

   

  nk

    max

  F

  c) koncentracija napona nakorjenu zareza

  b) Razvoj sekundarnog napona

  Napon na savijanje usljedzareza sa jedne strane

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  25/62

  c) Multiosno stanje napona u području zareza

  F

  F

  A0

  Ak

    nk  x

    y

    z

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  26/62

  Definicija faktora koncentracije naponaDefinicija faktora koncentracije naponaza zatezanjeza zatezanje,, savijanjesavijanje i uvijanjei uvijanje

   

  tnk

    t max

   

  bnk

    b max

   

  tor nk

   tor max

  Mt

  Mt

  Mb

  Mb

  F

  F

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  27/62

  Poprečni presek korena zareza

  max

  n

  Uvijanje Tt

  Kružni poprečni presek sa zarezom

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  28/62

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATARadni naponi

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  29/62

   max

  debljina s

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  30/62

  a2B

  F n

   

  0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

  7,0

  6,0

  5,0

  4,0

  3,0

  2,0

  1,0

   /t        0  ,

          0        3

          0  ,

          0        4

          0  ,

          0       5

          0  ,

          0        6

          0  ,

          0       7

          0  ,

          0        8

          0  ,

          0        9

          0  ,

          1        0

  0,15

  0,20

  0,25

  0,30

  0,400,450,500,751,00

  2,002,503,00

  Ploča sa 2 U-zarezapod naponom nazatezanje

  H

  B

  2a F

  t

  2a/H

  0,35

  1,50

  4,00

  F

  Grafik faktora konc.napona

  (For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  31/62

  K.5.5.4.6.1 101_1011 E 000112 31

  Faktor koncentracije naponaFaktor koncentracije napona

   =3

  (For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  32/62

  K.5.5.4.6.1 101_1010 E 000112 32

  Faktor koncentracije naponaFaktor koncentracije napona

  2

  (For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  33/62

  K.5.5.4.6.1 101_1009 E 000112 33

  Faktor koncentracije naponaFaktor koncentracije napona KtKt

  (For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  34/62

  K.5.5.4.6.1 101_1008 E 000112 34

  Faktor koncentracije napona

  Kt

  (For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  35/62

  K.5.5.4.6.1 101_1005 E 000112 35

  Grafik koncentracije napona

   = 0°

  (For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  36/62

  Rotaciono simetrični štap izložen savijanju sa zarezom po obodu

  0 90 120 140 160 180

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  t/(a+t)0,00

  0,10

  0,20

  0,30

  0,400,500,600,700,800,90

  t/

  M M

  ta

  (For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  37/62

  Rotaciono simetrični štap izložen zatezanju sa zarezom po obodu

  Omega in degrees0

  90 120 140 160 180

  8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  t/(a+t)

  0,00

  0,10

  0,20

  0,30

  0,40

  0,50

  0,600,70

  0,800,90

  t/

  F F

  ta

  Grafik konc. napona

  (For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  38/62

  K.5.5.4.6.1 101_1007 E 000112 38

  Faktor koncentracije naponaFaktor koncentracije napona Kb

  (For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  39/62

  K.5.5.4.6.1 101_1006 E 000112 39

  Faktor koncentracije naponaKz

  (For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAEfakat zeraza, koncentracija napona

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dProf. dr r  Biljana MarkoviBiljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  40/62

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  Da bi maDa bi ma

  šš

  inski deo ispravno i sigurno vr inski deo ispravno i sigurno vr 

  šš

  io svojuio svoju

  funkciju, u toku rada ne sme da dofunkciju, u toku rada ne sme da dođđe do pojavee do pojavekritikritiččnog stanja. To je ispunjeno ukoliko je radninog stanja. To je ispunjeno ukoliko je radninapon manji od kritinapon manji od kritiččnog.nog.

  Zbog toga se uvodi stepen sigurnosti kao odnosZbog toga se uvodi stepen sigurnosti kao odnoskritikritiččnognog [  ] i radnog naponai radnog napona

   

   S    S min=1,25

  Stepen sigurnosti i dozvoljeni naponStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  41/62

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  Kod statiKod statiččki optereki optereććenih maenih maššinskih delovainskih delovakritikritiččni naponni napon (zavisno od vrste materijala)(zavisno od vrste materijala) je je

   jednak granici te jednak granici teččenjaenja R R ee, pa se stati, pa se statiččkikistepen sigurnosti odrestepen sigurnosti određđuje prema:uje prema:

   

  e

   R

  S   

   

  -- merodavnimerodavni radni naponradni napon 

  S T = 1,2 - 1,8

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  42/62

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  КодКод статичкистатички оптерећенихоптерећених машинскихмашинских делова делова критикритичнични напоннапон жилавихжилавих материјаламатеријала је је једнак једнак границиграници течтечењаења 

  ((номиналнаноминална вредноствредност)) R R eeN N ,, аа кртихкртих материјаламатеријала статичстатичкојкој чврстоћичврстоћи ((номиналнаноминална вредноствредност)) R R mmN N  

  Стварне вредности су: R R mm  == К К tt ·· R R mmN N  К К tt – – tehnolotehnološški faktorki faktor – – uticaj veli uticaj veli č č ine preseka na stati ine preseka na stati č č kuku č č vrstovrstoć ć u dela,u dela,

  odn. granicu teodn. granicu teč č enjaenja П П 13-18 13-18 

  8,1....2,1minmax

    F  N e

   F    S  R

  S  

  течење

  0,3....5,1min

  max

   B N m

   B   S  R

   

  лом

    max max   - максимални статички радни напон

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  43/62

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  NosivostNosivost mamaššinskog dela je najveinskog dela je najveććeeoptereoptereććenje koje maenje koje maššinski deo moinski deo možže prenositie prenositi

  u radnom veku, pod odreu radnom veku, pod određđenim uslovima saenim uslovima sasigurnosigurnošćšću da neu da nećće nastupiti kritie nastupiti kritiččno stanje.no stanje. 

  To je optereTo je optereććenje koje odgovara dozvoljenomenje koje odgovara dozvoljenomnaponunaponu.

  doz 

      

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  44/62

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  DinamiDinamiččki stepen sigurnostiki stepen sigurnosti 

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  45/62

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  a

   AM 

   A g 

   DM 

   D   S ;S   

   

   

   

  DinamiDinamiččki stepen sigurnostiki stepen sigurnosti 

   D DM 

   D DM    ;

    

       

    

          321321

   

  S D = 1,25 - 2,0

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  46/62

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  47/62

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  SSloložženo naprezanjeno naprezanjee – – prvo se izraprvo se izraččunavaju parcijalniunavaju parcijalnistepeni, pa ukupan stepen sigurnostistepeni, pa ukupan stepen sigurnosti

  IIstorodnstorodnaa naprezanjanaprezanja:: 

   z t 

   z t 

   f   z 

   f   z 

  S S 

  S S S ;

  S S 

  S S S 

      

  Kod raznorodnih naprezanjaKod raznorodnih naprezanja ukupni stepen sigurnostiukupni stepen sigurnostizaza žžilaveilave (HDR)(HDR) i krtei krte (HN)(HN) materijalematerijale iznosiiznosi 

  22

    

    

  S S 

  S S S 

  22

  4

  2

     

    

  S S S 

  S S S 

  HDRHDR HNHN

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  48/62

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  Ukupni stepen sigurnosti se moUkupni stepen sigurnosti se možže izrae izraččunati i prekounati i prekohipoteze o ekvivalentnimhipoteze o ekvivalentnim naponimanaponima 

  EkvivalentniEkvivalentni napon sveden na zatezanjenapon sveden na zatezanje:: 

   fkr 

   zkr  f   z v

   

             ;

  v

   zkr S  

   

  Ukupni stepen sigurnosti iznosiUkupni stepen sigurnosti iznosi

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  49/62

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  Kod tangentnih i normalnih napona,Kod tangentnih i normalnih napona, ekvivalentniekvivalentni napon sveden na normalni naponnapon sveden na normalni napon:: 

  202 3 t  f  v         

    20

  245,0 t  f   f  v        

  HDRHDR

  HNHN

  v

  kr S   

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  50/62

   Uvod

  Kapacitet opterećenja (otpornost) R

   Određivanje na bazi testova

   OdreOdređđivanje kapaciteta optereivanje kapaciteta optereććenja Renja R 

  Zahtjevani prototipovi, često nedostupni  Ispitivanja komponeneti, zahtjevani novi testovi

  u slučaju modifikacije!  Visoki troškovi!  Veliki utrošak vremena!  Visoka sigurnost!

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  51/62

  Određivanje karakteristika materijala i konverzija u geometrijuI stanje napona:

    u praksi je veoma čest proces!  teorijski izvodljivo  nesigurnost tokom modeliranja (pojednostavljenja)  niži troškovi (ali savremene metode mogu biti skupe!)  moguće bez prototipova čuvanje vremena

  Problem:

  Uticaj kapaciteta opterećenja R je često poznat, ali transferfunkcija između karakterisitika materijala eksperimentalnoodređenih proizvoljnih komponeneti je još uvijek predmetistraživanja!

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  52/62

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  53/62

   Stepen sigurnosti S

   - Višestrukim ograničenjem se pokazuje da u praksičesto nije moguće točno odrediti kapacitet opterećenja-R!

  - Zato se primjenjuje faktor sigurnosti, prilagođenpojedinačnim slučajevima!

   - Veličina ovog faktor je dakle izraz je nesigurnosti udimenzionisanju!

  Stepen sigurnosti SStepen sigurnosti S

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  54/62

  54

  Apsolutna sigirnost nije moguća!!

  Ne postoje generalno validovana pravila zaodređivanaje stepena sigurnosti!

  Ovdje je samo par preporuka!!!

  Stepen sigurnosti SStepen sigurnosti S

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  55/62

  Preporuke za određivanje stepena sigurnosti:

  - Ne postoji opšte važeće pravilo za određivanje zahtjevanog stepena

  sigurnosti S. Ako je S stepen nije definisan u propisima, tada se odlukazahtjeva u svakom pojedinačnom slučaju.ČČek lista za odreek lista za određđivanje stepena S:ivanje stepena S: 1) Koje su posljedice otkaza ove komponente?2) Koja je sigurnost opterećenja (sila) ? 3) Koji je tačan metod za proračun ?

   4) Šta je poznato od konstanti vezanih za materijal ?- rasipanje rezultata ?- garancija minimalne vrijednosti?- sertifikat za metarijal?- zaostali napon?- da li su dostupni kratkoročni ili dugoročni testovi?

  - promjena oblika ponašanja (prekid izduženja)?5) materijal- ili poluproizvodnapr. x- zraci, ultrazvučni testovi

  Stepen sigurnosti SStepen sigurnosti S

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  56/62

  Stepen sigurnosti SStepen sigurnosti S  6) kontrola proizvodnje ?

    napr. Provjera zavarenih spojeva (X-zraci)

    termička obrada (zapisivanje temperature?)

    mašinska obrada?

    stanje površine

    7) kontrola montaže (sklopova) ?

    8) provjera pritiska (mjerne trake) ?  9) rizik od korozije, anti-korozivno prekrivanje?

  10) moguće operativne greške ?

   11) neki vid opterećenja tokom operacije, drugačiji od onog koji je

  ukuljučen u proračun?

   12) sigurnosni uređaji za ograničavanje opterećenja i temperature? 13) termalni naponi (širenje) tokom opreacije?

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  57/62

  nS S S S S    ......21min  

  Pojedinačna nesigurnost se može razmatrati određivanjemodgovarajućih stepena sigurnosti. To čini proces dimenzionosanja višetransparentnim.

  Pristup za odrePristup za određđivanje razliivanje različčitih uticaja na Sitih uticaja na S

  Na primjer:

  S1

  - nesigurnost vezana za prepostavljeno opterećenje

  S2 - raspršivanje vrijednosti konstanti materijala

  S3 - zahtjev za sigurnost tokom korištenja opreme

  (napr. sigurnost ljudi)

  ... - ....

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  58/62

  Izraziti izduženje u % !

  Statiči napon T < TG R za kratke periode ispitivanja

  2,150 /A2S 5min,F  

  Prema VDI-uputstvu 2226

  Uputstvo za odreUputstvo za određđivanje Sivanje S

  - Ne koristiti šematski pristup!

  - Koristiti niže vrijednosti za Smin

  - Lom Rm  : SF = 2 ... 4

  - Deformacija Re , RD  : S Y = 1,2 ... 2 (1,1)

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  59/62

  R testovi kratki-period ispitivanja extrapolacija  ( napr. za 105 h )

   za Rp1/105  : Sf min 1 1

  1% - 100 000 h – granica permanentnog izduženja

  R za realne (duži- period) testove

  StatiStatičči naponi napon T > TT > TGG puzanjepuzanje 

  - lom Rm/105  : SB = 1,5 ... 2

  - deformacija Rp1/105  : SF = 1,2 ... 1,5

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  60/62

  Zamorni otkaz RA ( m )SD = 2 ... 3

  NaizmjeniNaizmjeniččni naponini naponi

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana MarkoviProf. dr Biljana Markovićć dipl. ing.dipl. ing.

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  61/62

  Oblik j kt i d (t h l iOblik j kt i d (t h l ičč t)t)

 • 8/18/2019 ME I, stepeni sigurnosti.pdf

  62/62

  Oblikovanjeu kalupuma

  •Livenje

  •Sinterovanje

  Skidanjestrugotina

  •Probijanje

  •Prosecanje

  •Struganje

  •Glodanje

  •Bušenje

  •Brušenje

  •Honovanje

  •Erodiranje

  Spajanje

  •Zavarivanje

  •Lemljenje

  •Lepljenje

  Deformacija

  •Kovanje

  •Valjanje

  •Savijanje•Izvlačenje

  •Istiskivanje

  Posebnaobrada

  •Otvrdnjavanje

  •Magnetiziranje

  POSTUPCI IZRADE prema

  DIN 8580

  OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAPostupci izrade

  Oblikovanje sa aspekta izrade (tehnologiOblikovanje sa aspekta izrade (tehnologiččnost)nost)

  MAMAŠŠINSKI ELEMENTIINSKI ELEMENTI Prof dr Biljana MarkoviProf dr Biljana Markovićć dipl ingdipl ing