Medicina Rada

 • Published on
  27-Oct-2015

 • View
  290

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Medicinski fakultet Univerzitet u Niu

  MEDICINA RADA

  Prvo elektronsko izdanje za studente integrisanih akademskih i osnovnih

  strukovnih studija

  Prof. dr Mirjana Prof. dr Jovica Aranelovi Jovanovi

  2009.

 • MEDICINA RADA Prvo elektronsko izdanje za studente integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija, 2009. Autori Prof. dr Mirjana Aranelovi Prof. dr Jovica Jovanovi Recenzenti Prof. dr Nurka Prani Prof. dr Miroslav Spasi Prof. dr Konstadin Trikovi Izdava Medicinski fakultet, Ni Za izdavaa Prof. dr Milan Vinji, dekan Medicinskog fakulteta ISBN 86-80599-52-2 Odlukom Naunonastavnog vea Medicinskog fakulteta u Niu br. 14-74/2-4 od 12. 01. 2007. godine, prihvaeno je da se rukopis Medicina rada tampa kao udbenik.

 • ..Medicina rada SADRAJ .........................................................................1

  1. FIZIOLOGIJA RADA ........................................................... 3

  UVOD U FIZIOLOGIJU RADA............................................................................................................................. 1 RADNA OPTEREENJA....................................................................................................................................... 1 ZAHTEVI RADA.................................................................................................................................................... 3 NAPOR ....................................................................................................................................................................3 BIOENERGETIKA PRI RADU ............................................................................................................................. 4 TERMOREGULACIJA... 4 KVS U USLOVIMA FIZIKOG NAPORA........................................................................................................5 STRES ......................................................................................................................................................................6 PROFESIONALNI STRES ......................................................................................................................................8 BIOLOKI RITMOVI..9 TEINA RADA 11 ZAMOR. 12 PREMOR .. 14 2. ZATITA NA RADU........................................................... 15

  SIGURNOST NA RADU I OUVANJE ZDRAVLJA RADNIKA......................................15 KONTINUIRANO POBOLJANJE SIGURNOSTI NA RADU I UNAPREENJE ZDRAVLJA.................... 15 TEHNIKE MERE ZATITE.............................................................................. 16 ORGANIZACIONE MERE ZATITE .................................................................................................................17 HIGIJENSKE MERE ZATITE ...........................................................................................................................17 MEDICINSKE MERE ZATITE .18 SOCIJALNA ZATITA RADNIKA.................................................................................................................19 ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE........................................................................................... 20

  3. HIGIJENA RADA .........................................................22

  UVOD U HIGIJENU RADA .............................22 AGENSI FIZIKE PRIRODE............................................................................................................................... 22 AGENSI BIOLOKE PRIRODE ................................................................................. 23 AGENSI HEMIJSKE PRIRODE ..........................................................................................................................23 INTERAKCIJA FAKTORA RADNE SREDINE .................................................................................................23 AMBIJETALNI MONITORING ......24 DOZVOLJENE DOZE I KONCENTRACIJE...................................................................................................25 OCENJIVANJE RADNOG MESTA.................................................................................................................... 26 SANITARNOHIGIJENSKO UREENJE RADNE SREDINE............................................................................27 ISHRANA I RAD ......29 VODA I ELEKTROLITI .. 31 KOLEKTIVNA ISHRANA .. 32 4.UVOD U PROFESIONALNU PATOLOGIJU.................................. 3 3

  UVOD U PROFESIONALNU PATOLOGIJU..................................33 PROFESIONALNA BOLEST............................................................................................................................... 33 POVREDA NA RADU ...........................................................................33 BOLESTI U VEZI SA RADOM............................................................................................................................34 ZAKONSKA PRAVA U SLUAJU POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI..........................34 PRAVILNIK O UTVRIVANJU PROFESIONALNIH BOLESTI .............36 LISTA PROFESIONALNIH BOLESTI.............................................................................................................37

 • ..Medicina rada

  5. AGENSI FIZIKE PRIRODE..................................................41

  UVOD ............................................................... 41 TEMPERATURA VAZDUHA............................................................................................................................. 41 BIOLOKO DEJSTVO VISOKE TEMPERATURE........................................................................................... 43 BIOLOKO DEJSTVO NISKE TEMPERATURE...............................................................................................45 VLANOST VAZDUHA.......................................................................................................................................46 BIOLOKO DEJSTVO POVEANE VLANOSTI....47 BIOLOKO DEJSTVO SNIENE VLANOSTI.............................................................................................47 KRETANJE VAZDUHA....................................................................................................................................... 47 BIOLOKO DEJSTVO KRETANJA VAZDUHA................................................................................................48 TOPLOTNO ZRAENJE ..........48 OCENA MIKROKLIMATSKIH USLOVA ......... 48 BAROMETARSKI PRITISAK ........ 49 RAD POD POVIENIM BAROMETARSKIM PRITISKOM .............................................50 BIOLOKO DEJSTVO POVIENOG BAROMETARSKOG PRITISKA.......................................................... 50 BIOLOKO DEJSTVO SNIAVANJA BAROMETARSKOG PRITISKA....................................................... 51 KESONSKA BOLEST...........................................................................................................................................51 BOLEST AVIJATIARA......................................................................................................................................52 SINDROM HIPOKSIJE..................................53 VISINSKA BOLEST..........................................................................................................................................53 OSVETLJENOST.................................................................................................................................................. 55 BIOLOKO DEJSTVO OSVETLJENOSTI..........................................................................................................56 ZVUK - BUKA ..........................57 VRSTE ZVUNIH POJAVA . 57 PRAG SLUHA I BOLA ........ 57 TIPOVI BUKE................................................... 58 BIOLOKO DEJSTVO BUKE............................................................................................................................. 58 PROFESIONALNA GLUVOA I NAGLUVOST.............................................................................................. 59 EKSTRA - AUDITIVNI EFEKTI BUKE..................................................................................................60 ULTRAZVUK........................................................................................................................................................63 BIOLOKO DEJSTVO ULTRAZVUKA......64 INFRAZVUK......................................................................................................................................................65 VIBRACIJE........................................................................................................................................................... 65 BIOLOKO DEJSTVO VIBRACIJA................................................................................................................... 66 VIBRACIONA BOLEST. .........67 NEJONIZUJUE ZRAENJE ......................71 ULTRAVIOLETNO ZRAENJE......... 71 BIOLOKO DEJSTVO ULTRAVIOLETNOG ZRAENJA.............................................................................. 72 INFRACRVENO ZRAENJE.............................................................................................................................. 73 BIOLOKO DEJSTVO INFRACRVENOG ZRAENJA ...................................................................................74 RADIOFREKFENTNO (RF) ZRAENJE............................................................................................................75 BIOLOKO DEJSTVO RF ZRAENJA...............................................................................................................75 ELEKTRINA I MAGNETNA POLJA .................................. 77 BIOLOKO DEJSTVO E I M POLjA................................................................................................................. 77 LASERSKO ZRAENJE ..................................................................................................................................... 78 BIOLOKO DEJSTVO LASERSKOG ZRAENJA............................................................................................79 JONIZUJUE ZRAENJE....................................................................................................................................81 BIOLOKO DEJSTVO JONIZUJUEG ZRAENJA.........82 AKUTNI RADIACIONI SINDROM (BOLEST)..............................................................................................83 HRONINI RADIACIONI SINDROM (BOLEST)............................................................................................. 84 AKUTNI RADIODERMATITIS...........................................................................................................................85 HRONINI RADIODERMATITIS ..........86 RADIACIONA KATARAKTA ....................... 86 OTEENJA IZAZVANA JONIZUJUIM ZRAENJEM ....87 INTERNA RADIOAKTIVNA KONTAMINACIJA (ARIK) ...............................................88 VANIJI RADIONUKLIDI.................................................................................................................................. 89 ZATITA OD JONIZUJUEG ZRAENJA....................................................................................................... 91 VERIFIKACIJA PROFESIONALNOG OBOLJENJA IZAZVANOG JONIZUJUIM ZRAENJEM.............93

 • ..Medicina rada 6. AGENSI HEMIJSKE PRIRODE .................................................. 94

  TOKSIKOKINETIKA....................................94 APSORPCIJA.....................................................................................................................................................94 DISTRIBUCIJA..................................................................................................................................................... 95 BIOTRANSFORMACIJA......................................................................................................................................96 ELIMINACIJA........................................96 INTERAKCIJA ............................................. 97 PROCENA RIZIKA...... ....... .97 BIOLOKI MONITORING ............................................. 97 TROVANJA METALIMA I NEMETALIMA.....................................................................................................100 TROVANJE OLOVOM....................................................................................................................................... 100 TROVANJE OLOVNIM ALKILIMA ....................................................................................................103 TROVANJE IVOM............................................................................................................................................103 TROVANJE KADMIJUMOM.........106 TROVANJE MANGANOM ............................................................................................................................108 TROVANJE ARSENOM .....................................................................................................................................110 TROVANJE. FOSFOROM ..................................................................................................................................112 TROVANJE BERILIJUMOM .........113 TROVANJE SELENOM ..........................115 TROVANJE HROMOM...... 116 TROVANJE NIKLOM ........................................................................................................................................ 118 LIVAKA GROZNICA........................................................................................................................................119 TROVANJA GASOVIMA .................................................................................................................................. 120 TROVANJA NADRALJIVCIMA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA....................................................................................120 TROVANJE HLOROM ....................................................................................................................................... 120 TROVANJA NADRALJIVCIMA DONJIH DISAJNIH PUTEVA..............................................................................122 TROVANJE NITROZNIM GASOVIMA ................................122 TROVANJE FOZGENOM ................................................................................................................................. .123 TROVANJA JEDNOSTAVNIM ZAGULJIVCIMA..........................................................................................124 TROVANJE UGLJEN DIOKSIDOM ................................................................................................................. 124 TROVANJA HEMIJSKIM ZAGULJIVCIMA.................................................................................................. 125 TROVANJE UGLJEN MONOKSIDOM ................

Recommended

View more >