of 30 /30
MEĐUNARODNA EKONOMIJA Seminar 6: Teorija carinske zaštite Obvezna literatura: A..Babić, M.Babić: ”Međunarodna ekonomija”, VI. Izdanje 147. - 167. str.,

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • Author
  talen

 • View
  89

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEĐUNARODNA EKONOMIJA. Seminar 6: Teorija carinske zaštite Obvezna literatura: A..Babić, M.Babić: ”Međunarodna ekonomija”, VI. Izdanje 147. - 167. str.,. Pregled seminara. Uvod u teoriju carinske zaštite Mikroekonomski model uvođenja carine u maloj zemlji - PowerPoint PPT Presentation

Text of MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • MEUNARODNA EKONOMIJA

  Seminar 6: Teorija carinske zatite

  Obvezna literatura: A..Babi, M.Babi: Meunarodna ekonomija, VI. Izdanje 147. - 167. str.,

 • *Pregled seminaraUvod u teoriju carinske zatiteMikroekonomski model uvoenja carine u maloj zemljiNominalna i efektivna carinska zatitaKviz

 • *Uvod u teoriju carinske zatite

  Carina - instrument vanjskotrgovinske politike kojim se ograniava meunarodna ekonomska razmjenastvara razliku izmeu trine (svjetske) cijene i cijene uvoza Pod zatitnom politikom podrazumijevamo ekonomsku politiku iji je cilj zatita nacionalnog gospodarstva

 • *Uinci uvoenja carine na blagostanje

  Potroaev viak: podruje izmeu cijene koju plaaju potroai i one koju su spremni platiti (koja je dana krivuljom potranje)Proizvoaev viak: Podruje izmeu cijene koju proizvoai dobivaju i one po kojoj su spremni nuditi dobra (danu krivuljom ponude)

 • *PQSDP*Potroaev viakCS (Consumer surplus)Proizvoaev viakPS (Producer surplus)P*(1+t)ABCDEGHE0F

 • *PQSDP*P = P*(1+t)tP = P*(1+t)prohibitivna carinauvozuvozCDABE0ABCD

 • * Uinci carine na blagostanje

  Efekt carine na potroaev probitak - (A+B+C+D)

  Efekt carine na proizvoaev probitak + (A)

  Efekt carine na prihod od carine (dobiva vlada) +C

  Efekt carine na ukupno blagostanje drutva (B+D)

  CDDCABBA

 • *Zadatak 1:1. Pretpostavimo da u slobodnoj trgovini cijena proizvoda X iznosi 12 kuna i da se uvodi ad valorem carina od 10%. Posljedino domaa proizvodnja u toj maloj zemlji raste sa 2000 komada na 2300 komada i uvoz pada sa sa 600 na 200 komada.Tko dobiva, a tko gubi od ovog uvoenja carine?Koliko (u kunama) oni dobivaju odnosno gube?Koliki je neto efekt na drutvo?

 • *PxQxSDP*P = P*(1+t)abcd1213,220002300250026000E

 • *Rjeenje zadatka 1:1. a) Potroai gube (A+B+C+D), proizvoai dobivaju dio A, dok je C prihod dravi od carine. Dijelovi B i D su DWL za drutvo jer nisu raspodijeljeni nikome. b) CS= 1,2*2500 +1,2*(2600-2500)*0.5= -3060 kn PS= 1,2*2000+1,2*(2300-2000)*0,5= 2580 kn C= 1,2*200= 240 kn c) Neto efekt na drutvo= -(B+D)= -240 kn

 • *Zadatak 2: 1.Pretpostavimo da u slobodnoj trgovini cijena proizvoda Y iznosi 2 kune i da se uvodi ad valorem carina od 50%. Posljedino domaa proizvodnja u toj maloj zemlji raste sa 20 komada na 40 komada i uvoz pada sa sa 80 na 40 komada.Tko dobiva, a tko gubi od ovog uvoenja carine?Koliko (u kunama) oni dobivaju odnosno gube?Koliki je neto efekt na drutvo?

 • *

 • *PyQySDP*P = P*(1+t) abcd2 320408010004E

 • *Rjeenje zadatka 2:2. a) Potroai gube (A+B+C+D), proizvoai dobivaju dio A, dok je C prihod dravi od carine. Dijelovi B i D su DWL za drutvo jer nisu raspodijeljeni nikome. b) CS= 1*80 + (20*1)/2= -90 PS= 1*20 + (20*1)/2 = 30 C= 1*40= 40 c) Neto efekt na drutvo= -(B+D)= -20

 • *Nominalna carinska zatitaCarinska zatita gotovih uvoznih proizvodatiti domau proizvodnju od vanjske konkurencijeUtjee na promjenu strukture potronje zbog poveanja cijena uvoznih finalnih proizvoda

 • *Efektivna carinska zatitaCarinska zatita pojedinog sektora gospodarstva

 • * Koncept efektivne zatite Max Corden (1927. - ) Zaetnici J. E. Meade (1950-ih) B. Balassa i M. Corden (1960-ih) Stopa efektivne zatite sektora j definira se kao odnos razlike domaih dodanih vrijednosti u uvjetima postojanja zatite (Vj*) i u uvjetima slobodne trgovine (Vj)

 • *Stopa efektivne carinske zatite

  = stopa efektivne carinske zatite = nominalna carinska stopa na uvoz gotovih proizvoda sektora j = utroak uvoznih proizvoda sektora i po jedinici finalnih isporuka sektora j = nominalna carinska stopa na uvoz intermedijarnih proizvoda = dodana vrijednost po jedinici finalnih isporuka sektora j = uvozni koeficijent

 • * * Pokaite da je efektivna carinska stopa jednaka nominalnoj carinskoj stopi ako nema stranih inputa!

 • * Neka je nominalna carina na proizvod 50%, nominalna carina na strane inpute 20%, a udio stranog inputa u proizvodu 40%. Kolika je efektivna carinska stopa? ______________________________________________Zadatak 3:

 • Hrvatska uvozi mikroipove iz Tajvana primjenjujui carinu od 20% na uvoz. Isti mikroipovi se koriste u domaoj proizvodnji prijenosnih raunala. Carinska stopa na uvozna prijenosna raunala iz Kine je 40%. Izraunajte udio mikroipova u domaoj proizvodnji ako stopa efektivne carinske zatite iznosi 50%!

  *Zadatak 4:

 • *

 • * 1. Nametanje uvozne carine u maloj zemlji rezultira:poveanjem blagostanja zemljesmanjenjem volumena razmjenepoveanjem uvozapogoranjem uvjeta razmjene

 • * 2. to od navedenog NIJE rezultat uvoenja uvozne carine u maloj zemlji?Cijene na svjetskom tritu ostaju nepromijenjene Cijena za potroae u zemlji raste za puni iznos carineDomaa proizvodnja dobra pada dok potronja i uvoz rastuNacionalno blagostanje pada

 • * 3. Uvoenjem carine u maloj zemlji dolazi do:Pada proizvodnje i pada nacionalnog dohotkaPada proizvodnje i rasta nacionalnog dohotkaRasta proizvodnje i pada nacionalnog dohotkaRasta proizvodnje i rasta nacionalnog dohotka

 • * 4. Troak zatite jednak je razlici potroaevog vika i:Porasta rente proizvoaaBudetskih prihoda od carinePorasta rente proizvoaa i budetskih prihoda od carineSmanjenja uvoza

 • * 5. Kada su u proizvodnji domaeg proizvoda koritena intermedijarna dobra uz niu stopu na uvoz tih dobara, efektivna zatita na proizvod je:Jednaka nominalnoj carinskoj zatitiVea od nominalneManja od nominalneSve navedeno

 • * 6. Izraunajte efektivnu carinsku zatitu ako je nominalna carinska stopa na uvoz gotovih proizvoda 25%, nominalna carinska stopa na uvoz intermedijarnih proizvoda 20%, a ukupni uvozni koeficijent 50%:32%30%28%26%

 • *Zadatak za zadauPretpostavimo da u slobodnoj trgovini cijena proizvoda Z iznosi 50 kuna i da se uvodi ad valorem carina od 20%. Posljedino domaa potronja u toj maloj zemlji pada sa 2000 na 1800 komada i uvoz pada sa sa 600 na 200 komada.Odredite cijenu nakon uvoenja carine i nove koliine proizvodnje i potronje! Prikaite grafiki uvoenje carine u maloj zemlji! Odredite potroaev, proizvoaev viak, prihode dravnog prorauna i DWL od uvoenja carine na razinu blagostanja! Koji su efekti uvoenja carine i objasnite ih!

 • *