of 34 /34
Međunarodna ekonomija 2015 Paulišić Pranjić

Međunarodna Ekonomija - Skripta Grafovi - Paulišić Pranjić

Embed Size (px)

DESCRIPTION

grafovi iz međunarodne ekonomije

Text of Međunarodna Ekonomija - Skripta Grafovi - Paulišić Pranjić

 • Meunarodna ekonomija

  2015

  Paulii Pranji

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  1

  1. Izvedite krivulje ponude izvoza i potranje za uvozom Zemalja A i B, te utvrdite

  ravnotenu cijenu i koliinu dobara koja e pri njoj razmjenjivati ako je:

  DA = 50 10p DB = 70 10p

  SA = 10 + 10p SB = - 10 + 10p

  1) Zemlja A

  a) DA = SA

  50 10p = 10 + 10p

  - 20p = - 40

  p = 2 50 10x2 = 30 S (30,2)

  b) DUA = DA - SA

  = 50 10p (10 + 10p)

  = 50 10p 10 10p

  = 40 20p proizvoljno biramo p koji mora biti manji od 2 u

  = 40 20 = 20 ovom primjeru; p = 1 (DA = SA)

  A (20,1)

  c) SEA = SA - DA

  = 10 + 10p (50 10p)

  = 10 + 10p 50 + 10p

  = 20p 40 proizvoljno biramo p koji mora biti vei od 2 u

  = 60 40 = 20 ovom primjeru; p = 3 (DA = SA)

  B (20,3)

  2) Crtamo graf ponude izvoza i potranje za uvozom zemlje A

  P P

  Q Q

  1

  2

  3

  30 20

  A(20,1)

  B(20,3)

  S(30,2)

  SA

  DA 1

  3

  20

  SEA

  DUA

  2

  uvoz

  izvoz

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  2

  3) Zemlja B

  a) DB = SB

  70 10p = - 10 + 10p

  20p = 80

  p = 4 70 10x4 = 30 S (30,4)

  b) DUB = DB SB

  = 70 10p (-10 + 10p)

  = 70 10p + 10 10p

  = 80 20p proizvoljno biramo p koji mora biti manji od 4 u

  = 80 60 = 20 ovom primjeru; p = 3 (DB = SB)

  A (20,3)

  c) SEB = SB DB

  = - 10 + 10p (70 10p)

  = - 10 + 10p 70 + 10p

  = 20p 80 proizvoljno biramo p koji mora biti vei od 4 u

  = 100 80 = 20 ovom primjeru; p = 5 (DA = SA)

  B (20,5)

  4) Crtamo graf ponude izvoza i potranje za uvozom zemlje B

  5) SEA = DUB

  20p 40 = 80 20p

  40p = 120 p=3 20p 40 = 60 40 = 20 E(20,3)

  P P

  Q Q

  1

  2

  30 20

  SB

  DB

  1

  20

  SEB

  DUB

  4

  5

  4

  5

  2

  3 uvoz

  izvoz

  3 A(20,3)

  S(30,4) B(20,5)

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  3

  6) Ravnotena cjena i koliina.

  2. Ricardova teorija komparativnih prednosti.

  a) Navedite pretpostavke.

  b) Ako zemlja A ima 10 jedinica rada, a zemlja B 15 jedinica rada i proizvodnja po

  satu u zemljama A i B izgleda ovako:

  Q/L Zemlja A Zemlja B

  X 8(X) 2(X)

  Y 6(Y) 4(Y)

  Odredite apsolutne i komparativne prednosti.

  c) Odredite interval cijena u kojem e razmjena biti uzajamno probitana.

  d) Grafiki prikaite podruje uzajamno probitane razmjene.

  e) Komentirajte granine sluajeve.

  f) Prikaite grafiki krivulje proizvodnih mogunosti zemalja u situaciji

  konstantnih prinosa uz dana ogranienja.

  g) Grafiki prikaite i objasnite koristi od meunarodne razmjene, obiljeite toku

  maksimalne prozvodnje.

  a) Pretpostavke:

  Rad je jedini input, cijena se utvruje samo na osnovi uloenog rada, vlada puna

  zaposlenost. Ukupna koliina rada u svakoj zemlji je fiksna i sve su jedinice rada

  identine. Rad je savreno mobilan izmeu alternativnih proizvodnji unutar zemlje.

  Rad je potpuno nemobilan meu dravama (razliita proizvodnost rada i plaa).

  Razina tehnologije je dana i razlikuje se izmeu dvije zemlje. Postoji savrena

  konkurencija na meunarodnom tritu. Zanemaruju se transportni trokovi

  b) U sluaju kada jedna zemlja ima apsolutnu prednost u proizvodnji oba dobra

  odreujemo komparativnu prednost zemalja kroz usporedbu relativne produktivnosti

  E

  2

  3

  4

  5

  20

  P

  Q

  SEB

  SEA

  DUB

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  4

  rada u proizvodnji oba dobra u dvije zemlje. Zemlja A ima apsolutnu prednost u

  proizvodnji oba dobra. (x 8>2 i y 6>4)

  Zemlja A ima komparativnu prednost u proizvodnji dobra X (8/2=4>6/4=1.5), a

  zemlja B ima komparativnu prednost u proizvodnji dobra Y.

  c) (

  )

  (

  )

  (

  )

  (

  )

  MRT granina stopa transformacije

  Interval cijena = 0,75 < (Px/Py) < 2

  d) Uzajamno probitana razmjena

  e) Komentirajte granine sluajeve.

  Proizvod Zemlja A Zemlja B

  X 8(X)A 2(X)B Y 6(Y)A 4(Y)B

  Prema intervalu cijena odreujemo razliite (granine) sluajeve odnosa cijena.

  1) Prvo biramo nii odnos cijena Px/Py = 0,75

  Zemlja A Zemlja B

  8 X x 0,75 = 6Y (samo okrenemo x i y)

  8X = 6Y 6Y = 8X

  8X : (X)A = 6Y : (Y)A 6Y : (Y)B = 8X : (X)B

  8 : 8 = 6 : 6 6 : 4 = 8 : 2

  1h = 1h 1,5 h = 4 h

  Zemlji A je svejedno da li e ui u razmjenu, a zemlji B se isplati ui u razmjenu jer

  potroi manje vremena.

  8

  Podruje uzajamno

  probitane razmjene

  Podruje autarkije zemlje A

  (

  )

  =0,75

  y

  x

  6

  2

  4

  Podruje autarkije zemlje B

  (

  )

  =2

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  5

  2) Onda biramo broj koji se nalazi unutar intervala cijena. Px/Py = 1

  Zemlja A Zemlja B

  1x = 1y

  8X = 8 Y 8 Y = 8 X

  8X : (X)A = 8Y : (Y)A 8Y : (Y)B = 8X : (X)B

  8 : 8 = 8 : 6 8 : 4 = 8 : 2

  1h = 1,33 h 2h = 4h

  U ovom odnosu cijena razmjena je za obje zemlje probitana.

  3) Sada biramo drugi krajnji sluaj intervala cijena Px/Py = 2

  Zemlja A Zemlja B

  1X = 2Y

  8X = 16Y 16Y = 8X

  8X : (X)A = 16Y : (Y)A 16Y : (Y)B = 8X : (X)B

  8 : 8 = 16 : 6 16 : 4 = 8 : 2

  1h = 2,67 h 4h = 4h

  U ovoj situaciji zemlji A se isplati ui u razmjenu, dok je zemlji B svejedno.

  f) Krivulje proizvodnih mogunosti

  Q/L Zemlja A Zemlja B pomnoiti LA = 10

  LB = 15

  Q Zemlja A Zemlja B

  X 8 2 X 80 30

  Y 6 4 Y 60 60

  x x

  y y

  80 30

  60 60

  Zemlja A Zemlja B

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  6

  g) Koristi od meunarodne razmjene

  Q Zemlja A Zemlja B Ukupno

  X 80 30 110 (H)

  Y 60 60 120 (G)

  F (80,60) Ricardova toka (specijalizacija prema komparativnim prednostima) max x i

  max y

  I (30,60) toka inverzne specijalizacije min x i min y

  E proizvodnja i potronja u situaciji autarkije

  I(30,60) F(80,60)

  G 120

  60

  y

  x 30 80 110 H

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  7

  3. Prikaite grafiki i navedite obiljeja mikroekonomskog modela vanjske

  trgovine.

  Pretpostavke:

  Postoji potpuna sloboda VT; nepostoje

  transportni trokovi, ni druge prepreke

  slobodnoj trgovini; cijene proizvoda moraju biti

  razliite u zemlji i inozemstvu, ako e zemlje

  imati koristi od VT.

  Mikroekonomski model sastoji se od ponude i

  potranje i uvjeta razmjene. Viak ponude nad

  potranjom (cijena mora padati da proizvoai

  prodaju svoje proizvode). Viak potranje nad

  ponudom (cijena se mora poveati jer su

  potroai spremni platiti vie da dou do dobra).

  4. Prikaite grafiki i objasnite razliku izmeu teorema Rybczynskog i Stopler-

  Samuelsonovog teorema.

  Ako se povea raspoloiva koliina jednog proizvodnog faktora, uz nepromijenjenu

  koliinu drugog, uz nepromijenjenu tehnologiju, porast e proizvodnja onog proizvoda

  koji intezivnije koristi prozvodni faktor ija se koliina poveala.

  Teorem Rybczynskoga

  0 L

  K

  E

  G

  F

  I

  C

  J

  H

  D

  E

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  8

  Ako poraste cijena nekog dobra, porast e i zarada onog proizvodnog faktora koji se

  intezivnije koristi u proizvodnji tog dobra.

  Oba teorema koriste analizu faktorskih cijena kako bi smo objasnili promjene u strukturi

  proizvodnje preko relativnih promjena nadnice i rente. Razlika je u tome to teorem

  Rybczynskog prikazuje razliku u promjeni koliine proizvodnje, dok Stopler-Samuelsonov

  teorem prikazuje porast zarade od proizvodnje.

  5. Navedite pretpostavke H-O teorije, prikaite grafiki i objasnite teorem

  korenspondentnih toaka, te razlike i slinosti s Rikardovom teorijom.

  Pretpostavke H-O teorije:

  Sve zemlje proizvode iste dvije robe upotrebom dvaju faktora i proizvodnih procesa,

  definiranih identinim proizvodnim funkcijama. Proporcije proizvodnih faktora u dvjema

  zemljama su razliite. Na svim tritima vlada potpuna konkurencija, a resursi su potpuno

  iskoriteni. Nema transportnih trokova, carina ni drugih ogranienja vanjske trgovine.

  Faktori su perfektno mobilni unutar zemalja, ali istovremeno nemobilni meu zemljama.

  Tehnologija i ukusi su identini u svim zemljama i vlada puna zaposlenost.

  Stolper-Samuelsonov teorem

  0 Px

  P

  H

  G

  I

  E

  J

  K

  F

  P1

  PY

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  9

  Teorem

  korespodentnih toaka (G i G`):

  Proporcije u kojima se dobra X i Y proizvode u tokama G i G' razlikuju se. Svaka zemlja

  proizvodi relativno vie onog dobra u ijoj se proizvodnji relativno intenzivnije koristi njezin

  obilniji faktor proizvodnje, ali uz uvjet da se u potpunosti koriste sve proizvodni faktori.

  Razlike Ricardove i H-O teorije :

  1. Proizvodne funkcije (1 ili 2 proizvodna faktora) kod Ricarda se proizvodna funkcija

  temelji na samo jednom proizvodnom faktoru (rad, ako kod H-O se temelji na radu i

  kapitalu)

  2. Vanjskotrgovinski impuls (proizvodnost ili raspoloivost) kod Ricarda se

  komparativne prednosti temelje na razliitoj proizvodnosti faktora rada, a kod H-O na

  razliitoj raspoloivosti proizvodnih faktora

  3. Ogranienje rada (i kapitala) kod Ricardove teorije postoji samo prvo ogranienje a

  kod H-O teorije oba ogranienja.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  10

  6. Prikaite grafiki i objasnite minimalne uvjete za trgovinu te koristi od VT u

  zemlji A i B ako zemlje imaju razliite krivulje proizivodnih mogunosti i

  identine krivulje indiferncije.

  Nuan uvijet za meusobno probitanu razmjenu meu zemljama je razlika u relativnim

  odnosima cijena u situacijama autarkije.

  Uz pretpostavku da graani zemalja A i B imaju jednake ukuse i preferencije , tada su njihove

  krivulje indiferencije jednake, a autarkine cijene e se razlikovati meu zemalja dok postoje

  razlike na strani ponude.

  Pretpostavka je da zemlja A ima komparativnu prednost u proizvodnji X. A zemlja B u

  proizvodnji Y. Zemlja A u situaciji autarkije proizvodi i troi u toki dodira odnosa cijena

  (Px/Py)A, krivulja proizvodnih mogunosti i krivulje indiferencije I1; a zemlja B u situaciji

  autarkije proizvodi i troi u toki dodira odnosa cijena (Px/Py)B, krivulje proizvodnih

  mogunosti i krivulje indiferencije I1. Nakon otvaranja trgovini i specijalizaciji na temelju

  koparativnih prednosti, zemlja A proizvodi u toki E'A, a zemlja B u toki E'B, te obje zemlje

  troe u toki C'AB na zajednikoj krivulji indiferencije koja je via od one na kojoj su troile u

  situaciji autarkije (I2>I1), pa moemo utvrditi kako su zemlje ostvarile korist od meusobne

  trgovine, odnosno veu korisnost.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  11

  7. Brazil se specijalizira u proizvodnji dobara Y. Izvedite krivulju reciprone

  potranje Brazila u vanjskoj trgovini i prikaite utjecaj uvoenja carina na uvoz

  dobara X na krivulju reciprone potranje Brazila, pri tome krivulja reciprone

  potranje Argentine s kojom Brazil sudjeluje u razmjeni, a koja se specijalizira u

  proizvodnji dobra X ostaje nepromjenjena.

  Brazil se specijalizirao u proizvodnji dobra y, a Argentina u proizodnji dobra x, Potronja

  Brazila pri odnosu cijena (Px/Py)2 nalazi se u sjecitu krivulja reciprone potranje Argentine

  i Brazila, nakon to Brazil uvede carinu na dobro x, njegova krivulja reciprone potranje se

  pomie prema dole, te on oekuje veu korist od razmjene, jer e Argentina sada morati dati

  za jednu jedinicu y vie x. Smanjuje se obujam razmjene, a zbog porasta cijena dobra x i

  potronja.

  8. Navedite novije teorije VT i objasnite Linderovu teoriju.

  Novije teorije VT :

  Kravisova teorija vanjske trgovine

  Linderova teorija vanjske trgovine

  Teorija ivotnog ciklusa proizvoda

  Porterova teorija konkurentskih prednosti

  Ekonomija obujma, nesavrena konkurencija i intra-industrijska razmjena

  Gravitacijski model

  Y

  X

  Krivulja reviprone potranje Brazila

  i efekt uvoenja carina na dobro X

  Y

  X

  EB1

  EB2

  (Px/Py)1

  (Px/Py)2

  CB1 CB2

  CB1

  CB2=(EA=EB)1

  (EA=EB)2

  (Px/Py)3

  A

  B

  B'

  (Px/Py)1

  (Px/Py)2

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  12

  Linderova teorija:

  Linder 1961 prvi isticao vanost potrane strane (u odnosu na ponudu koja je fokus

  komparativnih prednosti). Nacionalni nivo dohotka po stanovniku odreuje obrazac potranje

  za proizvodima. Razlikujemo primarne i industrijske proizvode. to je vea slinost struktura

  privreda dviju zemalja, vea je mogunost njihove meusobne razmjene, potencijalni

  volumen VT dviju zemalja vei je to je razina BDP-a per capita u njima blia. Vanjska

  trgovina zavisi od slinosti u ukusima potroaa raznih zemalja (vie nego od razlika u

  trokovima proizvodnje). Glavnina svjetske trgovine odvija se izmeu razvijenih zemalja.

  9. Objasnite teoriju konkurentskih prednosti i nacrtajte.

  Konkurentnost su svi oni faktori koji utjeu na sposobnost poduzea da konkuriraju na

  meunarodnim tritima na nain da domaem stanovnitvu omogue poboljanje kvalitete

  ivota. Na konkurentsku prednost utjeu ovi faktori: faktorski uvijeti, uvijeti potranje,

  vezane i podravajue proizvodnje i strategija poduzea, struktura i rivalitet.

  10. Nacrtajte i objasnite krivulju reciprone potranje putem krivulje putem

  krivulje proizvodne mogunosti i mape krivulja indiferencije.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  13

  Krivulja ponude izvoza (reciprone potranje) pokazuje koliko je ta zemlja voljna dati

  (izvesti) svoju robu za drugu robu. Krivulju emo izvesti tako da uz danu krivulju

  transformacije (proizvodnih mogunosti) i mapu krivulja indiferencije (razliite kombinacije

  x i y koje daju isto zadovoljstvo) predpostavimo razliite odnose cijena dobara x i y na

  svijetskom tritu.

  Ako je odnos cijena 3/1 tada nema vanjske trgovine ravnotea je jednaka kao i u sitaciji

  autarkije. No ako odnos cijena opadne na 2/1 to znai da je dobro x poskupilo u odnosu na Y

  pa je zemlja a voljna proizvoditi vie x kako bi ga izvozila i uvozila y. ako je pak odnos cijena

  1/1 tada e zemlja a jo vie proizvoditi x i izovziti ga kako bi mogla uvoziti y.

  Zatim crtamo graf b) -umjesto toke prvobitne ravotee stavimo ishodie tako i sljedee

  toke ravnotee nacrtamo na graf i povuemo pravce 3/1, 2/1 i 1/1 iz ishodita. Dobili smo

  krivulju ponude izvoza zemlje.

  11. Objasnite Leonitijev paradoks.

  Leonitijev je izvrio provjeru H-O teorije tako da je usporedio intenzitet koritenja

  proizvodnih faktora prosjenog izvoza i prosjenog uvoza SAD-a. Dokazao je da SAD uvoze

  kapitalno-intenzivne proizvode, a izvoze radno-intenzivne proizvode, a pretpostavka je da

  SAD obiluje kapitalom. Koristio je input-output tablice amerikog gospodarstva, ali nije

  uzimao u obzir takve tablice za zemlje koje izvoze u SAD (neko dobro moe za SAD biti

  radno intenzivno, a za neku drugu zemlju kapitalno intenzivno)

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  14

  12. Objasnite i prikaite grafiki utjecaj uvoenja carina u maloj zemlji (u modelu

  parcijalne ravnotee).

  P

  Q

  S

  D

  P*

  P = P*+ t1

  t a b c d

  Uinci uvoenja carina u maloj zemlji

  q1 q3q2 q4

  Nema opravdanja za uvoenje carina u malom efikasnom gospodarstvu, carine

  preraspodjeljuju dohodak iz jedne grupe u drugu, ali u tom procesu sniavaju blagostanje za

  drutvo kao cjelinu. Potie se neefikasna proizvodnja jer se ukljuuju i oni koji nisu dovoljno

  konkurentni; moe se nai jeftiniji proizvod (carina poveava cijenu uvozne robe za iznos

  carine to smanjuje potronju i poveava neefikasnu proizvodnju).

  13. Objasnite i prikaite grafiki utjecaj uvoenja carina na proizvodnju i potronju

  ako su proizvodni faktori nemobilni.

  Moemo zakljuiti da u situaciji nemobilnih proizvodnih faktora zemlja A dosie niu

  krivulju indiferencije pa se njezin poloaj u potronji pogorao. Djelovanjem efekta

  supstitucije i dohotka smanjuju se trokuti razmjene, zbog ega se smanjio i uvoz i izvoz.

  Uvoenje carina pogorao se poloaj zemlje A i u proizvodnji i u potronji.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  15

  14. Objasnite i prikaite grafiki utjecaj uvoenja carina na proizvodnju i potronju

  ako su proizvodni faktori mobilni.

  Uz pretpostavku da su proizvodni faktori mobilni odnosno da je elastinost supstitucije

  proizvodnih faktora razliita od nule, uvoenje carina poveava cjenu dobra Y, te se dio

  prozvodnih faktora dobra X relocira u proizvodnju dobra Y, pri enu je optimalna koliina

  proizvodnje oznaena tokom F. Potronja prije uvoenja carine je bila u toki G na krivulji

  indiferencije Z1, a nakon uvoenja carine se nalazi u toki H na krivulji indiferencije Z0.

  Poloaj zemlje se nakon uvoenja carine pogorao, a smanjena je i meunarodna razmjena

  (smanjenje trokuta razmjene).

  15. Prikaite grafiki i objasnite utjecaj uvoenja carine na VT.

  Uinak carine sastoji se od dva dijela:

  Promjena svjetskih cijena kao posljedica uvoenja carine od strane velike zemlje:

  UINAK NA UVJETE RAZMJENE

  Cijena uvozne roba via je u zemlji nego u inozemstvu - smanjenje uvoza smanjuje

  blagostanje: UINAK NA VOLUMEN TRGOVINE (ILI GUBITAK

  EFIKASNOSTI)

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  16

  Postoji mogunost odmazde (ako zemlja A uvede carinu na proizvode iz B i zemlja B e

  uvesti carinu na proizvode iz A). Rezultat je smanjenje obujma trgovine, a isti uvjeti

  razmjene.

  16. Objasnite nominalnu i efektivnu carinsku zatitu, napiite formulu za carinsku

  zatitu i navedite meuovisnost efektivne carinske zatite o stopama nominalne

  carinske zatite.

  Nominalna carinska zatita:

  Utjee na strukturu potronje zbog rasta cijena uvoznih proizvoda; te mjeri postotak

  poveanja domae cijene zbog uvoenja carine i visina carinskih stopa objavljuje se u

  carinskoj tarifi.

  p= cijena koja ukljuuje carinu

  p= cijena na slobodnom tritu

  Efektivna carinska zatita:

  Pokazuje zatitu svakog proizvodnog sektora posebno i posebno je znaajna ukoliko postoji

  visoki udio uvoznih intermedijarnih proizvoda da bi se utvrdilo da li je pojedini sektor

  proizvodnje zatien. Pokazuje za koliko % odstupa dodana vrijednost nekog sektora pod

  utjecajem domae zatitne politike od dodane vrijednosti u uvjetima slobodne trgovine.

  ej= stopa efektivne carinske zatite

  tj= nominalna carinska stopa na uvoz gotovih proizvoda sektora j

  gij=utroak uvoznih proizvoda sektora i po jedinici finalnih isporuka sektora j (input-

  koeficijent intermedijarnog proizvoda i u finalnom proizvodu j)

  ci=nominalna carinska stopa na uvoz intermedijarnih proizvoda

  mj= uvozni koeficijent

  Meuodnosi efektivne i nominalne carinske zatite

  1. tj>ciej>tj

  2. tj=ciej=tj=ci

  3. tj

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  17

  17. Prikaite i grafiki objasnite utjecaj uvoenja carine na uvjete razmjene i

  meunarodnu ekonomsku razmjenu s pretpostavkom da obje zemlje uvedu

  carinu.

  Utjecaj uvoenja carina na vanjsku trgovinu-odmazda

  X

  Y

  0 20 40 60 80 100 120

  100

  80

  60

  40

  20

  1Px

  Py

  A

  A

  EA = EBR1

  B

  B

  R2

  Nakon uvoenja 100% carine bilo koje zemlje uvjeti su se razmjene poboljali na tetu

  njezina partnera, kad partner isto uzvrati, uvjeti razmjene se vraaju opet na Px/Py=1 kao i

  prije uvoenja carine od strane partnera koji je carinu prvi uveo konani rezultat je smanjenje

  opsega meunarodne razmjene, zato su oba partnera u loijoj situaciji nego prije uvoenja

  carine. Carinski rat oba su partnera izgubila. A i B mogu smanjiti carine kako bi poboljale

  svoje blagostanje alokacijom resursa, veom specijalizacijom i razmjenom. Njihova

  proizvodnja i blagostanje bit e maksimizirani u toki EA=EB gdje su carine u potpunosti

  ukinute

  18. Objasnite i prikaite grafiki neto efekt uvoenja kvota. to je carinski

  ekvivalent? Kvalitativna ogranienja uvoza?

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  18

  Efekti uvoenja kvote

  Zemlja A uvodi kvotu koja je obik ograniavanja meunardone trgovine putem ograniavanja

  koliine uvezenih proizvoda iz zemlje B. Kad se ispuni kvota imamo ponudu iz domaih

  izvora, te je zbog kvote krivulja ponude zemlje A je razlomljena. Rezultat toga je rast cijene

  dobra X i smanjenje potronje, smanjuje se potroaev probitak i ukupno blagostanje, te se

  potie neefikasna proizvodnja. Drava nema prihoda od uvoenja kvoti kao kod carina, osim

  ako ne prodaje dozvole.

  Carinski ekvivalent

  Carinski ekvivalent nastaje ako drava prodaje dozvole za uvoz i nalazi se u toki C. Utjecaj

  kvote na preraspodjelu dohotka i blagostanje ima identine efekte ekvivalentnoj uvoznoj

  carini. Izuzetak je renta koja je povezana s ogranienjem jer tada vlada ostvaruje prihod ako

  prodaje dozvole za uvoz do veliine kvote, a domai uvoznici ostvaruju prihod ako im vlada

  podijeli uvozne dozvole. U sluaju da drava proda uvozne dozvole gubitak blagostanja od

  uvoenja kvote je jednak (b - d).

  Kvalitativno ogranienje uvoza je oblik bescarinske zatite pri kojem se izdaju propisi koji

  kontroliraju kvalitetu uvoznih dobara. Razlikujemo : norme, ateste, podrijetlo proizvoda i

  tehnike i zdravstvene standarde.

  19. Objasnite i prikaite grafiki utjecaj uvoenja kvota na meunarodnu razmjenu

  u velikoj zemlji.

  Utjecaj uvoenja kvota na meunarodnu razmjenu

  1Px

  Py

  0 20 40 60 80 100 120 X

  120

  100

  80

  60

  40

  20

  Y

  A

  B

  1Px

  Py

  R

  E

  C D

  A

  U uvjetima slobodne vanjske trgovine uvjeti razmjene bili bi Px/Py=1, uvoenjem kvota

  zemlja A ograniava uvoz dobara, i na taj nain poboljava si uvijete razmjene jer je sad

  ravnoteni odnos cijena Px/py>1. Nastaje lom u krivulji reciprone potranje, ali ne moemo

  rei da li je time i poloaj zemlje poboljan dok ne znamo da li se zemlja A nakon uvoenja

  kvote na vioj ili nioj krivulji indiferencije. Neizvjesnost na tritu nabave razlog je za

  uvoenje kvota, te ako je domaa potranja jako neelastina opet imamo razlog za uvoenje

  kvote.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  19

  20. Nabrojite i objasnite obilike integracija.

  Zona slobodne trgovine zemlje ukidaju meusobne carine i druga ogranienja, a

  prema treima nastupaju samostalno

  Carinska unija 1 + uvoenje zajednike trgovinske politike prema treima

  Zajedniko trite 2 + slobodno kretanje kapitala i ljudi

  Ekonomska unija 3 + postoje elementi zajednike ekonomske politike npr.

  Zajednika monetarna politika

  Potpuna ekonomska unija podrazumijeva potpuno jedinstvo u svim aspektima

  ekonomske politike i u politikoj sferi

  21. Razlike izmeu WTO-a i GATT-a? Objasnite efekte ulaska u WTO.

  Razlike GATT-a i WTO-a:

  1. GATT je bio meunarodni multilateralni sporazum, a WTO je meunarodna

  organizacija (institucija) koja ima svoje organe,

  2. GATT je bio zamiljen kao privremeni sporazum, dok su sporazumi koje potpisuju

  lanice WTO-a trajni i potpuni dokumenti;

  3. GATT je pokrivao iskljuivo trgovinu robom, dok WTO pokriva i usluge i

  intelektualno vlasnitvo;

  4. efikasnost sustava za rjeavanje sporova je znatno bolja i bra kod WTO-a nego kod

  GATT-a (dispute settlement mechanism).

  Ekonomski efekti ulaska u WTO

  Efekt na potronju: efekt supstitucije i efekt dohotka

  Efekt na proizvodnju: neefikasni proizvoai ispadaju iz trine utakmice

  22. Nastanak i obiljeja EEZ-a. Ugovor iz Maastrichta.

  Nastanak: nakon 2. svjetskog rata - 1946. godine Winston Churchill poziva na stvaranje

  Ujedinjenih drava Europe. Marshalov plan poslijeratne obnove. Belgija, Luksemburg,

  Nizozemska, Italija, Njemaka i Francuska prihvaaju ga te 1951. godine osnivaju ECSC

  (Europska zajednica za ugljen i elik), a 1957. godine EEZ (Europska ekonomska zajednica) i

  EURATOM (Europska zajednica za atomsku energiju).

  Obiljeja: od 1967. godine ECSC, EEZ i EUROATOM nazivaju se EZ. Carinska unija

  ostvarena je 1968. Godine. Zajednike institucije EU-a (Europska komisija, Vijee ministara

  (Vijee EU-a), Europsko vijee, Europski parlament, Europski sud, Revizijski sud, Europska

  sredinja banka). Zajednike politike: poljoprivredna (CAP), monetarna, regionalna, socijalna,

  transportna itd.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  20

  Ugovor o Europskoj uniji poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta potpisan je 1992., a stupio je

  na snagu 1. sijenja 1993. godine. Drave lanice uspostavile su Europsku uniju (EU) te time

  ujedno oznaile novu etapu u integriranju naroda Europe u sve vru uniju, u kojoj se odluke

  donose to je blie mogue graanima. Ovim su Ugovorom postavljeni ciljevi ekonomske i

  monetarne unije, jedinstvene valute, zajednike vanjske i sigurnosne politike, zajednike

  obrambene politike, a zatim i obrane, uvoenja graanstva Unije, uske suradnje u pravosuu i

  unutarnjim poslovima. Ugovorom u Europskoj uniji ovim je europska integracija iz preteno

  gospodarske integracije prerasla u politiku uniju.

  23. Europa 2020? Kriteriji iz Kopenhagena?

  Europa 2020

  Europsko vijee u oujku 2010. usuglasilo se oko ciljeva nove strategije razvoja zbog novih

  izazova na globalnom tritu ( starenje stanovnitva, globalizacija i klimatske promjene).

  Prihvaena su tri cilja: Rast razine zaposlenosti, Poticanje ulaganja u R&D (istraivanje i

  razvoj) i Zatita okolia.

  Kopenhagen 1993.godine - kriteriji za ulazak u EU:

  politiki: demokracija i vladavina prava, ljudska prava i slobode, zatita manjina;

  ekonomski: postojanje trinog gospodarstva i sposobnost suoavanja s konkurentskim

  pritiscima iz EU-a i

  ostali: prihvaanje ciljeva EU-a- politika i ekonomska unija i usvajanje acquis

  administrativni: potpisivanje sporazuma o pridruenom lanstvu (Europski sporazum,

  Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju)

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  21

  24. Objasnite pojam i prikaite shemu bilance kapitalnih i financijskih transakcija.

  to je raun rezervi? Struktura neravnotee? Kretanje novane mase u BKT?

  Bilanca kapitalnih i financijskih transakcija prikazuje financijske tijekove izmeu zemlje i

  inozemstva.

  Raun rezervi

  Raun rezervi pokazuje sve meunarodne tijekove novca koje obavlja vlada preko svojih

  institucija (sredinje banke).

  Struktura neravnotee BP

  Cjelokupna BP mora biti u ravnotei, ali podbilance ne moraju, saldo stavki iznad crte

  financira se saldom stavki ispod crte (suprotnog predznaka), to nazivamo princip

  kompenzatornog financiranja.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  22

  Debitne stavke (-) Kreditne stavke (+)

  uvoz robe, uvoz usluga izvoz robe, izvoz usluga

  odljev dohotka od rada i investicija; jednostrani

  transferi - odljev

  priljev dohotka od rada i investicija; jednostrani

  transferi priljev

  odljev dugoronog kapitala u inozemstvo priljev dugoronog kapitala u zemlju

  odljev kratkoronog kapitala u inozemstvo priljev kratkoronog kapitala u zemlju

  poveanje deviznih rezervi smanjenje deviznih rezervi

  Kretanje novane mase u BKT

  Financijski tjekovi izmeu zemlje i inozemstva nazivaju se kapitalne transakcije i imaju etiri

  tjeka : odljev kapitala, povrat prilivenog kapitala, povrat odlivenog kapitala i priljev kapitala.

  25. Objasnite tehniku knjienja u bilanci plaanja. Prikaite i objasnite shemu

  bilance tekuih transakcija. to je neto zaduenje u inozemstvu? to je L i o

  emu ovisi?

  Tehnika knjienja u BP

  Cjelokupna BP mora biti u ravnotei, ali podbilance ne moraju, saldo stavki iznad crte

  financira se saldom stavki ispod crte (suprotnog predznaka), to nazivamo princip

  kompenzatornog financiranja. Transakcije koje rezultiraju u plaanju inozemstva tuzemstvu

  knjie se na potranu stranu, a transakcije koje uvjetuju plaanje tuzemstva inozemstvu knjie

  se na dugovnu stranu. Transakcije se evidentiraju u trenutku nastanka prava odnosno obveze.

  Bilanca tekuih transakcija

  Prikazuje sve transakcije izmeu zemlje i inozemstva vezane za proizvodnju i dohodak u

  odreenom razdoblju.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  23

  Neto zaduenje u inozemstvu - L

  Pozitivna BTT utjee na poveanje proizvodnje i zaposlenosti, a negativnom zemlja postaje

  dunik. Saldo BTT oznaava se s L (neto-zaduenje u inozemstvu). L se financira neto

  uvozom kapitala ili promjenom (smanjenjem) deviznih rezervi i jednak je razlici izmeu

  investicija (I=Id+Iu) i akumulacije i tednje (O+S+B) u zemlji. Ako su investicije vee od

  tednje i akumulacije doi e do porasta neto zaduenja u inozemstvu. Ako zemlja investira

  vie nego to ima sredstava doi e do deficita u BTT, deficit je ograniavajui faktor

  gospodarskog razvitka.

  26. Navedite i objasnite procese automatskog uravnotenja BP i utjecaj nacionalnog

  dohotka na BP.

  Utjecaj nacionalnog dohotka na automatsko uravnoteenje BP jest da u sluaju deficita dolazi

  do smanjenja dohotka koje vodi padu uvoza odnosno rastu izvoza; a u sluaju sufcitia BP

  dolazi do poveanja dohotka koje vodi rastu uvoza odnosno padu izvoza.

  27. Objasnite kratku poziciju deviznih pekulacija te njezino stabilizirajue i

  destabilizirajue djelovanje na gospodarstvo.

  Ako pekulant oekuje da e promptni teaj eura za tri mjeseca biti nii od terminskog teaja

  eura na tri mjeseca - KRATKA POZICIJA (prodaje eure na terminskom tritu s isporukom 3

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  24

  mjeseca po sadanjem terminskom teaju) - nakon 3 mjeseca on e na promptnom tritu

  kupiti euro i ostvariti dobitak ako je predvianje bilo dobro.

  Stabilizirajue djelovanje: Kratka pozicija - prodaja na terminskom tritu, poveavaju

  terminsku ponudu valuta za koju se smatra da e aprecirati.

  Destabilizirajue djelovanje: ako pekulant oekuje deprecijaciju neke valute i poduzima

  kratku poziciju (prodaju na terminskom tritu, poveava se ponuda te devize to utjee na

  smanjenje njezine cijene teaja).

  28. Objasnite dugu poziciju deviznih pekulacija te njezino stabilizirajue i

  destabilizirajue djelovanje na gospodarstvo.

  Ako pekulant oekuje da e promptni teaj eura za tri mjeseca biti vei od terminskog teaja

  - DUGA POZICIJA (kupuje eure na terminskom tritu s isporukom od 3 mjeseca po

  sadanjem terminskom teaju)- nakon 3 mjeseca dobiva eure i prodaje ih na promptnom

  tritu gdje je teaj vii od ugovorenog i tako ostvaruje zaradu.

  Stabilizirajue djelovanje: Duga pozicija - kupuju na terminskom tritu, poveavaju buduu

  potranju za valutom za koju se smatra da e deprecirati.

  29. Nacrtaj kamatni paritet i objasni toke uvoza i izvoza.

  Kamatni paritet je situacija kada se razlika u kamatnim stopama u zemlji i inozemstvu

  izjednai s razlikom terminskog teaja i promptnog teaja. Nestaje motiv za arbitrau.

  U1 uvoz kapitala Domai kamtnjak je vei od terminskog teaja i postoji terminski

  diskont, u zemlji se poveava ponuda i domaa kamtna stopa e padati a inozemna

  rasti. Zbog terminskog diskonta poveava se ponuda na cjenovnom tritu i samim tim

  cjena na cijenovnom tritu smanjuje.

  U2 motiv za uvoz je terminski diskont jer je razlika u korist inozemnog kamatnjaka

  mala.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  25

  U3 uvoz kapitala zbog razlike u kamatnim stopama

  I1 Inozemni kamatnjak je vei od domaeg, te postoji terminska premija pa postoji

  motivacija za izvoz kapitala

  I2 Postoji terminska premija

  I3 Motivirajua kamata na stranu valutu

  30. Prikaite i objasnite meuovisnost promptnog i terminskog teaja dolara na

  deviznom tritu u Parizu pod pretpostavkom da poraste kamatna stopa u

  Parizu.

  Na apscisi su prikazane koliine ponude i potranje dolara na promptnom i terminskom

  tritu.

  Poveanje kamatne stope u Parizu -> arbitraeri e poveati plasiranje kapitala na trite u

  Parizu -> poveanje ponude dolara na promptnom tritu -> poveanje krivulje ponude sa S$

  na S$1 -> smanjuje se promptni teaj sa R0 na R01 -> u sluaju pokrivanja teajnog rizika

  istodobno se prodaje dolar na promptnom tritu, a kupuje na terminskom tritu -> pomak

  krivulje potranje za dolarima udesno sa D$ na D$1 -> porast terminskog teaja dolara u

  Parizu.

  31. Navedite pristupe u analizi uspjeha devalvacije i objasnite pristup elastinosti i

  pristup asorpcije.

  Pristupi u analizi uspjeha devalvacije:

  - Pristup elastinosti

  - Pristup asorpcije (keynesijanski pristup)

  - Monetaristiki pristup

  Pristup elastinosti

  Devalvacija nacionalne valute je linerano postotno poveanje carina na uvoz svih vrsta roba i

  usluga; utjee na promjene odnosa cijena u meunarodnoj razmjeni (promjene u potranji).

  Polazite pristupa elastinosti je Marshall-Lernerov uvjet stabilnosti. Devalvaciju nacionalne

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  26

  valute prema pristupu elastinosti prikazujemo J krivuljom. U kratkom roku presudne su

  navike kupaca i sklopljeni ugovori, te se VTB se pogorava; no nakon odreenog roka dolazi

  do reakcije na skuplje cijene uvoznih dobara, smanjuje se uvoz, poveava izvoz, smanjuje se

  VTB deficit. Nagib je uvoz, pa u radoblju 3 se poinje dogaati efekt devalvacije smanjuje

  se uvoz, poveava izvoz, da bi u toki 6 dolo do ravnotee.

  Krivulja slova J

  Pristup asorpcije

  Prouava promjenu cijena i koliina izvoza i uvoza koje utjeu na nacionalni dohodak, to je

  vei udio VT u nacionalnom dohotku to e biti vei utjecaj devalvacije na nacionalni

  dohodak. Kompleksniji pristup od pristupa elastinosti. Pretpostavka: zadovoljen Marshall-

  Lernerov uvjet stabilnosti. Devalvacija - smanjuje se uvoz, poveava izvoz; poveava se

  BDP- povea. B e se poboljati ako se smanji domaa potronja uz isti BDP; ako se povea

  BDP uz istu domau potronju ili ako se povea BDP vie nego potronja. U situaciji

  nepotpune zaposlenosti mogue je poveati proizvodnju Y pa devalvacija moe utjecati na

  poboljanje VTB uz istu A. U situaciji pune zaposlenosti nije mogue poveati proizvodnju

  Y, nego se poboljanje VTB moe ostvariti jedino smanjenjem domae potronje.

  32. Objasni i grafiki prikaite teaj valute u zlatno deviznom standardu i prikai

  utjecaj promjena ponude i potranje na devizni teaj.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  27

  Uz danu krivulju ponude dolara S$ i krivulju potranje D1 ravnoteni je teaj jednak

  fiksiranom teaju u T0 pa drava ne mora intervenirati. Poraste li potranja za dolarima u D2,

  ravnoteni e se teaj dolara poveati na T0+X% i dosei gornju granicu dozvoljenog

  odstupanja teaja dolara. Daljnji porast potranje na D3, uz istu ponudu, ravnoteni bi teaj

  bio vei od gornje doputene granice. Drava ima deficit u bilanci plaanja kojeg mora pokriti

  smanjenjem deviznih priuva. Kako rezerve nisu ograniene drava vie nee moi braniti

  teaj na razini T0+X% nego definira teaj dolara na vioj razini i devalvira svoju valutu.

  Poraste li ponuda za dolarima u S2, ravnoteni e se teaj dolara smanjiti na T0-X% i dosei

  donju granicu dozvoljenog odstupanja teaja dolara. Daljnji porast ponude dolara na S3, uz

  istu potranju, ravnoteni bi teaj bio nii od donje doputene granice. Drava ima suficit u

  bilanci plaanja pri emu dolazi do porasta deviznih rezervi. Poveanje deviznih rezervi ne

  moe biti neogranieno jer djeluje na porast novane mase u zemlji, a posljedino i na porast

  cijena. Zemlja e u tom sluaju morati revalvirati svoju valutu.

  33. Fiksni teaj, zlatni i zlatno devizni standard.

  Teajni reimi sa fiksnim teajem su valutni odbor, dolarizacija i prilagoavajui.

  Zlatni standard (1870.-1914.) - Engleska je bila najjaa ekonomska sila. Samoregulirajui

  sustav. Rast M, rast cijena u zemlji, rast cijena izvoza = pogoranje VTB. Rast M, pad k.s.=

  odljev kapitala= deficit u BP i izvoz zlata, smanjuje se M, cijene i dohodak. Stabilni teajevi i

  jedinstveni svjetski novac= zlato, utjecali su na to da se cijene i plae nisu bitno razlikovale u

  pojedinim zemljama. Karakteristika: velika stabilnost cijena (zbog malog porasta zlata-

  novane mase) i visok stupanj privrednog rasta u svijetu.

  Zlatno devizni standard (1944.-1973.) - U meuratnom razdoblju trailo se rjeenje- izbor

  sustava deviznog teaja. Zlatno-devizni standard uveden je 1944.godine na konferenciji u

  Bretton Woodsu. Rezervna svjetska valuta ima neogranienu konvertibilnost u zlato. Ostale

  valute definiraju svoj odnos prema USD (rezervna svjetska valuta). Dozvoljeno odstupanje

  +/- X%.

  34. Navedite prednosti i nedostatke fiksnog teaja.

  U sustav fiksnih teajeva spadaju zlatni standard (1870.-1914.) i zlatno devizni standard

  (1944.-1973.).

  Prednosti fiksnog teaja: dugorona stabilnost cijena u zemlji i inozemstvu, visok stupanj

  liberalizacije u VT i najvea efikasnost trita u alokaciji resursa; efikasnost djelovanja

  meunarodnog novca/zlata.

  Ogranienja fiksnog teaja: proizvodnja zlata nije mogla rasti po istoj stopi kao i svjetska

  trgovina. Stopa rasta proizvodnje monetarnog zlata ograniavala je stopu rasta proizvodnje i

  razmjene. Ogranienost zlata i fluktuacije teaja dovodi do pada povjerenja u USD.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  28

  35. Teorije odreivanja deviznog teaja? Objasni teoriju dugorone neravnotee u

  BP?

  Teorije odreivanja deviznog teaja

  Teorija pariteta kupovne moi (Purchasing Power Parity PPP)

  Utemeljitelj je G. Cassel. Kretanje teajeva dviju valuta objanjava se kao odnos kupovne

  moi tih dviju valuta, tj. kao funkcija promjene odnosa unutarnjih i vanjskih cijena

  razmjenjivih roba.

  Teorija apsolutnog pariteta

  Tako dobiveni teaj smatra se ravnotenim u dugom roku kojemu tei trini teaj, obino

  postoji znatno odstupanje trinog teaja od dugoronog teaja.

  Teorija relativnog pariteta kupovne moi

  Postotna promjena teaja izmeu dvije valute u nekom razdoblju jednaka je razlici izmeu

  postotnih promjena nacionalnih razina cijena prema baznom razdoblju. Problem: potroake

  cijene u razvijenim zemljama rastu bre od cijena u nerazvijenim zemljama (zbog utjecaja

  tehnologije koji je izraeniji u sektoru razmjenjivih roba od sektora nerazmjenjivih roba).

  Valuta s viom stopom inflacije trebala bi deprecirati prema valuti s niom stopom inflacije,

  primjer Big Mac indeks.

  Realni teaj kao odnos cijena vanjskotrgovinske i lokalne robe

  Razlikujemo tri vrste robe: VT roba (izvozne, uvozne) i lokalne. Realni teaj je odnos cijena

  izmeu vanjskotrgovinske i lokalne robe. Precijenjenost domae valute kao posljedica breg

  rasta cijena lokalnog sektora dovodi do smanjivanja konkurentnosti i do tercijarizacije

  gospodarstva.

  Dugotrajna neravnotea BP

  Nastaje zbog strukturnih razloga (razlike u stopama rasta u zemlji i inozemstvu, razliiti

  tempo teh. progresa, promjena ukusa potroaa, promjena raspoloivih proizvodnih faktora,

  promjena institucionalnih okvira). Problemi dugotrajne neravnotee BP rijeavamo

  devalvacijom.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  29

  36. Prikaite grafiki Swanow dijagram i navedite mjere ekonomske politike koje

  vlada treba poduzeti u situacijama:

  a) vanjske ravnotee

  b) velike nezaposlenosti

  c) inflacije u BP

  d) deficita BP

  Toka A ostvaruje se unutarnja ravnotea ali imamo suficit u BP, potrebna je revalvacija

  koja e utjecati na smanjenje izvoza i poveanje uvoza. Mora se poveati domaa potronja

  ekspanzivnom monetarnom i fiskalnom politikom.

  Toka B ostvaruje se vanjska ravnotea ali postoji inflacija, mora se smanjiti potronja

  pomou restriktvine monetarne i fiskalne politike da bi smanjili inflaciju i revalvirati

  nacionalnu valutu da zadrimo vanjsku ravnoteu.

  Toka C - osvaruje se unutarnja ravnotea i deficit u BP, potrebna je devalvacija domae

  valute, izvoz postaje konkurentniji i uvoz se smanjuje.

  Toka D - ostvaruje se vanjska ravnotea u podruju recesije, treba poveati domau

  potronju ekspanzivnom monetarnom i fiskalnom politikom i devalvirati nacionalnu valutu.

  Toka F je najgora situacija, deficit vanjske ravnotee i recesija. Ako bi primjenili mjere

  ekspanzivne monetarne i fiskalne politike, poveali bi domau potronju i zaposlenost, ali bi

  se poveao uvoz i deficit bi bio jo vei, smanjile bi se devizne rezerve i novana masa, to bi

  utjecalo na poveanje zaposlenosti. Treba devalvirati nacionalnu valutu.

  Toka G deficit u BP i inflacija restriktivna monetarna i fiskalna politika, smanjiti e

  deficit BP i ograniiti rast novane ponude ime e se smanjiti inflacija.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  30

  Toka H suficit u BP i inflacija, treba revalvirati nacionalnu valutu zbog suficita.

  Toka I suficit u BP i recesija, ako promjenimo ekspanzivnu monetarnu i fiskalnu politiku,

  poveat emo potronju i rjeit emo se suficita u BP, te potaknuti rast zaposlenosti.

  37. Prikaite i objasnite kretanja krivulja IS-LM-BP ako se unutarnja ravnotea

  ostvaruje u situaciji a) deficita BP

  b) suficita BP.

  a) Deficit (ope) bilance plaanja. U tome sluaju su devizni izdaci manji od primitaka. Taj je

  sluaj mogu ak i kad je bilanca na tekuem raunu u suficitu, zbog veeg odlijeva kapitala

  od potrebnog da se bilanca plaanja uravnotei. U takvim sluajevima je potranja za

  devizama vea od ponude deviza. To se rjeava tako da se:

  a) Domaa valuta mijenja za inozemnu. U tom sluaju ona je manje atraktivna u odnosu na

  stranu, pa joj vrijednost pada tj. deprecira, a strana aprecira (u naem shvaanju to je rast

  teaja: 1=7 kn 1=8 kn). Ovo vrijedi u reimu fleksibilnog teaja.

  b) U reimu fiksnog teaja sredinja banka mora na naraslu potranju za devizama odgovoriti

  poveanom ponudom deviza tj. prodajom deviznih rezervi.

  b) Suficit (ope) bilance plaanja. U tome sluaju su devizni primici vei od izdataka. Taj je

  sluaj mogu ak i kad je bilanca na tekuem raunu u deficitu, zato to imamo priljev

  kapitala koji je vei od onog koji je potreban da se bilanca plaanja uravnotei. To se rjeava

  na dva naina:

  a) Strana se valuta mijenja za domau. U tom sluaju je domaa valuta atraktivnija, pa joj

  vrijednost raste tj. aprecira, a strana deprecira (u naem shvaanju to je pad teaja 1=8 kn

  1=7 kn). Ovo vrijedi u reimu fleksibilnog teaja.

  b) U reimu fiksnog teaja sredinja banka mora na naraslu ponudu strane valute odgovoriti

  poveanom potranjom za devizama tj. kupnjom deviznih rezervi. Zato e u reimu

  IS

  BP

  LM BPs

  BPd

  r

  y

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  31

  fleksibilnog teaja suficit bilance plaanja rezultirati aprecijacijom domae valute, a deficit

  deprecijacijom. U reimu fiksnog teaja nee se promijeniti teaj nego e suficit bilance

  plaanja za posljedicu imati porast deviznih rezervi, a deficit smanjenje.

  Ovo to je izreeno vrijedi ako je teaj apsolutno fiksan, odnosno apsolutno fleksibilan. U

  stvarnom ivotu, meutim, postoji i mogunost kontrola tijekova kapitala kako bi se sprijeile

  znaajne oscilacije teaja, ili preveliki gubitak deviznih rezervi.

  38. Prikaite grafiki i objasnite uinke eskpanzivne fiskalne i monetarne politike u

  sustavu fleksibilnih teajeva IS LM BP, te prokomentirajte koja politika ima

  snanije uinke.

  Uinak ekspanzivne fiskalne politike Uinak ekspanzivne monetarne politike

  U sustavu fleksibilnog teaja, ekspanzivna monetarna politika je uspjenija u postizanju

  unutarnje ravnotee od fiskalne. Efekti ekspanzivne monetarne politike u sustavu fleksibilnih

  teajeva su rast ponude novca i opadanje kamatne stope to na kraju dovodi rasta outputa i

  zaposlenosti, dok eksp. fiskalne politike raste output i zaposlenost, te agregatna potranja to

  na kraju dovodi do pogoranja tekueg rauna, rasta uvoza i aprecijacije valute.

  39. MMF : izvori i mogunosti dobivanja zajmova.

  Izvori sredstava: - upis kvota lanica;

  - posuivanje;

  - pristojbe za koritenje svojih sredstava;

  - kamate na fondove SDR-a

  Mogunosti dobivanja zajmova: - stand-by aranmani

  - proirena mogunost financiranja

  - dopunsko financiranje

  - zajmovi za strukturno prilagoavanje

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  32

  40. to je MMS? Objasnite politiku uvjetovanosti?

  MMS je skup meunarodnih sporazuma o sustavu meunarodnih plaanja i skup

  meunarodnih institucija koja ta plaanja omoguavaju ili olakavaju (npr. meunarodna

  likvidnost, konvertibilnost jedne valute u drugu i u sredstva rezervi itd). Potjee od naziva

  monetarni standard tj. Teina zlata ili srebra koja je sluila kao vrhunski oblik novca (sredstva

  plaanja). Mora biti efikasan, sposoban izbjei monetarne okove, djelovati anticikliki na

  gospodarska kretanja, da osigura optimalan dugoroni rast u skladu s porastu svjetske

  trgovine i potrebama za me. Rezervama.

  Politika uvjetovanosti

  Politika uvjetovanosti ukljuuje strukturne politike koje nisu potrebne za upravljanje krizom,

  politike su neprikladne jer su restriktivne i ne generiraju rast. Politika brzog otvaranja i

  liberalizacije provodi se u uvjetima kad domaa poduzea i banke nisu spremne za

  meunarodnu konkurentnost. Politike su neosjetljive na socijalne utjecaje (troak prilagodbi

  pada na siromane i na troak socijalnih i javnih usluga).

  41. Kriteriji za ulazak u EMU. Faza uvoenja eura.

  Kriteriji za ulazak u EMU:

  - Stabilnost cijena-stopa inflacija 1,5% od inflacije triju zemalja s najstabilnijim

  cijenama

  - Fiskalna disciplina-proraunski deficit manji od 3% BDP i javni dug manji od 60%

  BDP-a

  - ERM- fluktuacija +/- 15%

  - Dugorone kamatne stope-2% od triju zemalja s najstabilnijim cijenama

  Faza uvoenja eura: je trea faza uspostave EMU. Traje od 1999-2002. Obiljeja : Neopozivo

  fiksni teajevi nacionalnih valuta prema euru; ECB preuzima odgovornost za monetarnu

  politiku i Zamjena u eure u financijskom sektoru i uvoenje eura u gotovinski promet.

  42. Objasnite cikluse inozemnog zaduivanja.

 • Meunarodna ekonomija I. dio ispita 2015

  33

  43. Objasnite razliku izmeu modela prve i druge generacije objanjenja valutnih

  kriza, te nabrojite pokazatelje za analizu valutnih i bankovnih kriza.

  Razlika izmeu modela prve i druge generacije valutnih kriza

  U najstarijim modelima smatralo se da investitori imaju pasivnu ulogu i da valutne krize

  nastaju zbog nekompatibilnosti domaih uvjeta s fiksnim deviznim reimom. U modelima

  druge generacije uvode se oekivanja investitora; postoje trokovi i koristi odravanja fiksnog

  deviznog reima i investitori odreuju poziciju nositelja vlasti.

  Pokazatelji za analizu valutnih i bankovnih kriza

  Pokazatelji valutnih i bankovnih kriza realni efektivni teaj, raast uvoza i izvoza, uvjeti

  trgovine, odnos rezervi prema uvozu, kamatni diferencijal, rast domaih kredita, inflacija,

  indeks rasta proizvodnje, rast burzovnog indeksa, novani multiplikator itd.