Međunarodna ekonomija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skripta

Citation preview

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  1/118

  Meunarodnaekonomija

  Skripta po prezentacijama

  + mala I velika skripta +

  knjiga

  Mariana Martini

  1. Meunarodna ekonomija

  2. Teorije vanjske trgovine

  3. Resursi i komparativna

  prednost

  4. Novije teorije vanjske trgovine

  5. Vanjskotrgovinska politika

  6. Bescarinska zatita

  7. Liberalizacija trgovine

  8. Meunarodne integracije

  9. Bilanca plaanja

  10. Meunarodna kretanja

  kapitala

  11. Devizni teaj i devizno trite

  12. Sustavi deviznih teajeva

  13. Politika unutarnje i vanjske

  ravnotee

  14. Meunarodni monetarni sustav

  15. Meunarodne financijske krize i

  zaduenost

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  2/118

  1

  1. Meunarodna ekonomija

  Meunaroda ekonomija izuava: Proizvodnju, raspodjelu, razmjenu i potronju robe, usluga i kapitala na razini svijeta

  Ekonomske zakonitosti koje odreuju kretanje robe, usluga, novca i kapitala iz jedne

  zemlje u drugu

  Ekonomsko meudjelovanje suverenih drava (ekonomske odnose meu dravama)

  Nacionalne ekonomske i neekonomske barijere meunarodnoj razmjeni

  Ekonomske politike za ostvarenje nacionalnih i zajednikihciljeva

  Po skripti: izuava ekonomske odnose izmeu drava, ekonomske zakonitosti koje odreuju

  kretanje robe, usluga, novca, kapitala iz jedne zemlje u drugu. Analizira tijekove roba, usluga

  i plaanja izmeu zemlje i ostatka svijeta, politike kojima se ti tijekovi reguliraju i utjecaj

  tijekova na blagostanje naroda. Zadaa joj je da objasni kako meunarodna trgovina utjee

  na alokaciju oskudnih resursa unutar zemlje i meu zemljama u cilju maksimalnog

  zadovoljenja ljudskih potreba.

  ZAJEDNIKA OBILJEJAunutarnje i vanjske trgovine su u podruju:

  1. uloge trgovine

  2. ekonomskih znanosti

  3. tehnike trgovanja

  4. organizacijskih oblika trita

  5. racionalnosti poslovanja

  6. identinosti proizvoda kao predmeta trgovanja

  Meunarodna ekonomija se dijeli na:a. Realni dio (meunarodna trgovina)- trgovina robom i uslugama; vanjskotrgovinska

  politika (carine, kvote i sl.)

  i. Teorija vanjskotrgovinske politike (normativna) - prouava razloge i efekte

  ogranienja slobodne trgovine

  ii. ista (pozitivna) prouava razloge zbog kojih dolazi do VT i koristi od VT

  b. Monetarni dio (meunarodne financije) bavi se problemima uravnoteenja bilance

  plaanja i odreivanja deviznog teaja

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  3/118

  2

  i. Devizna trita

  ii. Devizni teaj

  iii. zaduivanje

  Povijesni razvoj meunarodne trgovine Preduvjet : postojanje drutvene podjele rada, privatnog vlasnitva i drutvene

  proizvodnje

  Impulsi: geografska otkria, rast prometa, kolonije, kapitalizam.

  1758.godine D. Hume Of the balance of trade

  1776.godine Wealth of Nations

  Zemlje su povezane kroz trgovinu roba i usluga, kretanje novca, investicija

  Bri rast trgovine od BDP-a

  Zato izuavati VT?Meunarodna trgovina raste bre od svjetske proizvodnje u posljednjih 300 godina, a posebno nakon

  2. svjetskog rata:

  1950.-1973.godine rast proizvodnje 5% godinje, a rast razmjene 9,5% godinje

  1980.-1990.godine rast proizvodnje za 3,4% godinje, a rast trgovine za 4,7% godinje

  1990.-2001.godine rast proizvodnje za 2,6%, a rast trgovine za 6,5% godinje

  1991-2011. rast trgovine za 2 postotna boda vii je od rasta proizvodnje

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  4/118

  3

  2. Teorije vanjske trgovine

  Merkantilizam

  Teorija apsolutnih prednosti

  Teorije komparativnih prednosti

  Suvremene teorije

  Merkantilizam

  15.-17.stoljee

  Zlato, bogatstvo i mo

  Predstavnici: W. Stafford, T. Mun, B. Kotrulji, N.V. Gueti, M. Vlai- Ilirik, itd.

  Naelo merkantilista: Pozitivna VTB, uvode visoke carine za ogranienje uvoza i zatita mlade

  industrije.

  Zabrana izvoza kapitala i kvalificiranog rada

  Stimuliranje izvoza finalnih proizvoda. Drave su stimulirale izvoznu ekspanziju davanjem

  povlastica trgovinskim i brodarskim kompanijama, tako da su osigurale monopol u trgovini i

  prijevozu

  1758. Of the balance of trade (D.Hume)- suficit, rast novane mase, smanjenje izvoza=

  stalni suficit je nemogu

  Teorija apsolutnih prednosti A.Smitha

  1776. Istraivanje prirode i uzroka bogatstva naroda

  Slobodna trgovina i nevidljiva ruka, ne mjeanje drave u privredne poslove

  Izvoz vika dobara i uvoz dobara za kojima postoji potranja u zemlji

  Bogatstvo naroda odreeno je nacionalnom proizvodnou koja je odreena podjelom rada i

  specijalizacijom

  Apsolutne prednosti: prirodne i steene

  Igra pozitivne sume-sve zemlje ukljuene u trgovinu imaju koristi od specijalizacije

  Trokovi proizvodnje ovise o koliini rada potrebnoj za proizvodnju robe

  Pretpostavka: savrena mobilnost rada unutar zemlje i nemobilnost meu zemljama

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  5/118

  4

  Ako neka zemlja moe odreeni proizvod proizvoditi efikasnije od druge zem lje, onda ta

  zemlja ima apsolutnu prednost u proizvodnji

  Efikasnost proizvodnje mjeri se:

  o Proizvodnja po satu

  o Vrijeme (sati) za proizvodnju jedne jedinice dobra (x i y)

  Proizvodnja po satu :

  Ax : Bx; AxBx (86),

  Ay : By, AyBy (45).

  Teorija komparativnih prednosti D. Ricarda 1817. Naela politike ekonomije O vanjskoj trgovini

  Trgovina meu zemljama ovisi o komparativnim prednostima- radna teorija vrijednosti

  Pretpostavke:

  o jedini input u procesu proizvodnje je rad (radna teorija vrijednosti)

  o ukupna koliina rada u svakoj zemlji je fiksna i sve su jedinice rada identine

  o rad je savreno mobilan izmeu alternativnih proizvodnji unutar zemlje

  o rad je potpuno nemobilan meu dravama (zato se plae razlikuju- razliita

  proizvodnost rada)

  o cijena proizvoda utvruje se na osnovi uloenog rada

  o razina tehnologije je data i razlikuje se izmeu dvije zemlje

  o postoji puna zaposlenost

  o postoji savrena konkurencija na meunarodnom tritu

  o zanemaruju se transportni trokovi.

  Zemlja ima komparativnu prednost u proizvodnji dobra ako je oportunitetni troak

  proizvodnje tog dobra mjeren koliinom drugog dobra manji u toj zemlji nego u nekoj drugoj

  Ukupni resursi u zemlji =L (ogranienje proizvodnje)

  Koliina rada za proizvodnjujedinice dobra X je aLX, za proizvodnju jedinice dobra Y je aLY

  Ogranienje: aLX * X+ aLY*Y L

  Ako e se poveati proizvodnja jednog dobra, proizvodnja drugog dobra mora se smanjiti

  Dobro X Dobro Y

  Zemlja A 8 4

  Zemlja B 6 5

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  6/118

  5

  Krivulja proizvodnih mogunosti je ravna linija (konst.prinosi)

  Koliina proizvodnje dobara X i Y u jednoj zemlji odreena je odnosom cijena

  pXA= aLX* wA pXB= a1LX* wB

  pYA= aLY* wA pYB= a1LY* wB

  Proizlazi da je pXA/ pYA= aLX/ aLY i

  pXB/ pYB= a1LX/ a1LY

  Odnosi cijena odreeni su oportunitetnim trokom

  Zemlja A ima komparativnu prednost u proizvodnji dobra X ako je:

  o pXA/ pYA< pXB/ pYB ili

  o aLX/ aLY

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  7/118

  6

  Struktura proizvodnje-model s vie dobara Relativna proizvodnost usporeuje se sodnosnom domaih i inozemnih nadnica

  Ako je nadnica u domovini pet puta vea od nadnice u inozemstvu (w 1/w=1/5), domovina e

  proizvoditi jabuke i banane, a inozemstvo ostale proizvode

  Ako je nadnica u domovini tri puta vea od nadnice u inozemstvu (w1/w=1/3), domovina e

  proizvoditi jabuke, banane i kruke, a inozemstvo jagode i trenje

  Ricardova teorija i oportunitetni troak Haberler (1930) dopunjava teoriju komparativnih prednosti- oportunitetni troak (vrijednost

  robe odreena je onim to moramo dati da bismo je dobili)

  Vrijednost proizvoda X mjeri u izgubljenim jedinicama proizvodnje proizvoda Y

  Krivulja proizvodnih mogunosti pokazuje oportunitetni troak- da bi se poveala proizvodnja

  jednog proizvoda mora se rtvovati proizvodnja drugog proizvoda

  Oportunitetni troak moe biti:

  o Konstantni

  o Opadajui

  o Rastui

  Ricardova teorija- konstantni prinosi

  Konstantni prinos- ako su resursi perfektni supstituti ili se upotrebljavaju u istim fiksnim

  proporcijama pri proizvodnji oba proizvoda; ako su perfektno homogeni (iste kvalitete) pri

  konstantnom oportunitetnom troku

  Granina stopa transformacije

  Koliko treba zemlja A smanjiti proizvodnju dobra Y da bi se oslobodili proizvodni faktori za

  proizvodnju dodatne jedinice dobra X (GST)

  Autarkija i meunarodna razmjena

  U autarkiji krivulja proizvodnih mogunosti predstavlja ujedno i granicu maksimalno mogue

  potronje dobara x i y.

  Meunarodna razmjena omoguuje da granica maksimalne potronje bude izvan krivulje

  proizvodnih mogunosti.Autarkijazemlja ne sudjeluje u meunarodnoj razmjeni.

  Specijalizacija zemlje u proizvodnji dobra u kome ima komparativnu prednost mogua je ako

  je odnos razmjene dobara u vanjskoj trgovini u intervalu odnosa cijena tih dobara u svakoj

  zemlji

  Ako se relativne cijene dviju roba u dvije zemlje razlikuju, obje e zemlje imati koristi odrazmjene

  yA

  xA

  A

  A

  p

  p

  x

  y

  2

  1

  100

  50

  22

  1

  y

  x

  p

  p

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  8/118

  7

  Prostor uzajamne probitane razmjene je tim vea to je vea razlika u odnosima cijena koji

  su postojali u zemljama A i B u situaciji autarkije.

  Koristi od VT kod Ricardove teorije- konstantni prinosi

  Toka F proizvodnja dobara x i Y uz uvjet da se obje zemlje potpuno specijaliziraju u

  proizvodnji onog dobra u kome imaju komparativnu prednost

  Obratna specijalizacija dobarakada se zemlja A specijalizira za proizvodnju dobra Y, a B za

  proizvodnju dobra x

  Ricardova teorija- opadajui prinosi

  Ulaganjem samo jednog proizvodnog faktora njegova granina proizvodnost opada; zbog

  djelovanja zakona opadajuih prinosa to znai da GST raste.

  GST raste (oportunitetni troak)- za proizvodnju dodatne jedinice dobra x mora se sve vie

  smanjivati proizvodnja dobra y

  Krivulja proizvodnih mogunosti je konkavna prema ishoditu

  Proizvodnja je odreena tokom u kojoj je krivulja odnosa cijena tangenta na krivulju

  proizvodnih mogunosti

  Da bi do razmjene dolo potrebno je da su odnosi cijena razliiti

  Specijalizacija uvjetuje rast oportunitetnog troka

  Trokut razmjenepredstavlja koristi vanjske trgovine; pokazuju veliinu i strukturu razmjene

  Pogrene predodbe o komparativnoj prednosti1. Slobodna trgovina korisna je samo u sluaju kad je zemlja dovoljno ekonomski snana da se

  bori s inozemnom konkurencijom (isticanje apsolutne prednosti)

  2. Inozemna konkurencija nepravedna je i pogaa druge zemlje kada se zasniva na niskim

  nadnicama (imamo li komparativnu prednost?)

  3. Trgovina izrabljuje zemlju i teti joj ako njezini radnici primaju nie nadnice nego u drugim

  zemljama (bez trgovine jo nie nadnice)

  Specijalizacija

  Transportni trokovi predstavljaju ogranienja kretanju dobara i usluga

  Rikardov model- ekstremna specijalizacija

  Specijalizacija u stvarnom meunarodnom gospodarstvu nije ekstremna:

  o Postojanje vie faktora proizvodnje

  o

  Zatita domae industrije od inozemne konkurencije

  o Trokovi prijevoza-visina utjee na veliinu meusobne trgovine

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  9/118

  8

  Ako su trokovi prijevoza vrlo visoki moe doi do prestanka trgovine odreenim dobrima-

  dobra kojima se ne trguje (zemlja ih proizvodi samo za sebe)

  Empirijski dokazi rikardijanskog modela

  potpuna specijalizacije ne postoji u realnom svijetu

  Meunarodne usporedbe proizvodnosti

  Model ne analizira uinke meunarodne trgovine na raspodjelu dohotka unutar zemlje -

  zemlje e kao cjeline imati koristi od vanjske trgovine

  Ne uzimaju se u obzir ostali faktori proizvodnje

  Zanemaruje se uloga ekonomije obujma

  Osnovna postavka modela-zemlja proizvodi ona dobra u ijoj je proizvodnji relativno

  efikasnija od druge- potvrena je u mnogim istraivanjima

  Npr. SAD i VB nakon drugog svjetskog rata

  TEORIJA RECIPRONE POTRANJE J.MILL

  Nadovezuje se na teoriju komparativnih prednosti, ali po njoj je vanjskotrgovinski impuls uzajamna

  potranja zemlje A za proizvodima zemlje B i isto tako zemlje B za proizvodima zemlje A.

  - nije dostatno utvrditi komparativne prednosti nekog proizvoda (s gledite odnosa trokova

  proizvodnje unutar zemlje) nego je potrebno u analizu ukljuiti i stupanj intenziteta potranje

  zemlje A za proizvodima zemlje B i obrnuto (reciprona potranja).

  Izvoenje krivulje reciprone potranje : pomou krivulje proizvodnih mogunosti i krivulje

  indiferencije.

  Krivulja reciprne potranje pokazuje kolika je potranja zemlje za uvoznim proizvodima za koje je

  voljna ponuditi odreenu koliinun izvoznih proizvoda pri razliitim relativnim cijenama proizvoda.

  Ukljuuje emenete potranje za uvozom i ponudu izvoza.

  Ve smo pokazali da ako relativna cijena robe X raste, zemlja a eli vie izvoziti i uvoziti, a kao

  posljedica specijalizacije u proizvodnji izvozne robe poveava se njezin trokut razmjene. Ako bismo na

  posebnom grafikonu na apscisi i ordinati prikazali koliine izvozne robe X i koliine uvozne robe Y pri

  razliitim odnosima cijena, tada bismo dobili krivulju reciprone potranje zemlje A koja se naginje

  prema ordinati. Krivulja reciprone potranje zemlje B odrava volju zemlje B za trgovinom pri

  razliitim odnosima cijena i naginjese prema apscisi. Svaka toka na krivulji reciprone potranje

  pokazuje koliinu izvozne robe koju je zemlja voljna dati za odgvarajuu koliinu uvozne robe.

  Slika 1 prikazuje izvoenje krivulje r.p. zemlje A koja ima komparativnu prednost u X-u i to je njezin

  izvozni proizvod. Slika 2 prikazuje izvoenje krivulje r.p. zemlje B koja ima komp.pred. u Y-u i izvozi Y.

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  10/118

  9

  Izvoenje krivulje reciprone potranje zemlje A. Slika1.

  Izvoenje krivulje reciprone potranje zemlje B. Slika 2.

  Uz odnos cijena (Px/Py)1zemlja A proizvodi u EA(specijalizirala se u proizvodnji proizvoda X) i troi u

  toki CA. Razlika izmeu toke potronje i toke proizvodnje prikazana je trokutom razmjene. Poraste

  li odnos cijena na (Px/Py)2, tada proizvodi u E'A(jo se vie specijalizirala u proizvodnji proizvoda X) i

  troi u toki C'A te dosee viu krivulju indiferencije. Kao posljedica jae specijalizacije poveao se

  trokut razmjene. Kada trokut razmjene pri razliitim odnosima cijena prikaemo na desnom dijelu

  slike-b te spojimo toke potronje koje omoguuju izvoz proizvoda X i uvoz proizvoda Y pri razliitim

  odnosima cijena, krenuvi od ishodita, dobijemo krivulju rec .potr. zemlje A koja ima komp.prednost

  u proizvodnji X. Dobivena krivulja rec.potr. naginje se prema ordinati i pokazuje ponudu izvoza X- a i

  potranje za uvozom Y-a te zemlje.

  Na isti se nain doe do krivulje rec.potr. zamlje B povezivanjem vrhova trokuta razmjene zemlje B

  pri razliitim odnosima cijena dobije se krivulja rec.potr. koja je nagnuta prema apscis i.

  Toka E proizvodnja

  toka C- potronja

  a) b)

  a) b)

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  11/118

  10

  Razliite krivulje proizvodnih mogunostii identine krivulje indiferencije

  Prikazana je situacija kad se odnosi cijena meu zemljama razlikuju poradi razlike u krivuljama

  proizvodnih mogunosti, odnosno razlike na strani ponude meu zemljama. (Px/Py)Bje odnos cijena

  u situaciji autarkije u zemlji B, a (Px/Py)A je odnos cijena u situaciji autarkije u zemlji A, dok je

  (Px/Py)AB odnos cijena u meunarodnoj razmjeni meu zemljama A i B. Pretpostavka je da zemlja A

  ima komparativnu prednost u proizvodnji X-a, a zemlja B u proizvodnji Y-a. Zemlja A u situaciji

  autarkije proizvodi i troi u toki dodira odnosa cijena (Px/Py)A, krivulje proizvodnih

  mogunosti(crvena) i krivulje indiferencije I1 , a zemlja Bu situaciji autarkije proizvodi i troi u tokidodira odnosa cijena (Px/Py)B , krivulje proizvodnih mogunosti(plava) i krivulje indiferencije I1.

  Nakon otvaranja trgovini i specijalizacije na temelju komp.pred. zemlja A proizvodi u toki E'A, a

  zemlja B u toki E'Bte obije zemlje troe u toki C'ABna zajednikoj krivulji indiferencije koja je via od

  one na kojoj su troile u situaciji autarkije (I2>I1), pa moemo ustvrditikako su zemlje ostvarile korist

  od meunarodne trgovine, odnosno veu korisnost. Zemlja A izvozi X3X1 proizvoda X i uvozi Y1Y3

  proizvoda Y, dok zemlja B uvozi X2X3proizvoda X i izvozi Y3Y2proizvoda Y.

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  12/118

  11

  Razliite krivulje indiferencije i identine krivulje proizvodnih mogunosti

  Prikazane su koristi od razmjene u situaciji kad su

  zemljama A i B razliite krivulje indiferencije, ali iste krivulje proizvodnih mogunosti. Krivulje

  indiferencije i cijene razlikuju se meu zemljama. Otvaranje trgovini izjednauje cijene. Svaka se

  zemlja specijalizira na temelju svojih komparativnih prednosti, zemlja A u proizvodu X, a zemlja B u

  proizvodu Y. Nakon specijalizacije, obje zemlje proizvode u E'AB, no svaka zemlja troi u razliitim

  tokama, A u C'A, a B u C'B, odnosno obje zemlje doseu viu krivulju indiferencije nego u situaciji

  autarkije pa moemo zakljuiti kako obje zemlje imaju koristi od trgovine. Zemlja A uvozi Y 1Y2

  proizvoda Y, a izvozi X2X1proizvoda X, a zemlja B izvozi Y3Y1proizvoda Y, a uvozi X1X3proizvoda X.

  Razliite krivulje indiferencije i razliite krivulje proizvodnih mogunosti

  Prikazuje koristi od razmjene u situaciji

  kad se razlikuju krivulje proizvodnih mogunosti i krivulje indiferencije meu zemljama. Vidi se kako

  obje zemlje nakon otvaranja trgovini doseu viu krivulju indiferencije nego u sluaju autarkije .

  Nakon specijalizacije, zemlja A proizvodi u toki E'A, i troi u toki C'A, a zemlja B proizvodi u toki E'B,

  i troi u toki C'B. Obje zemlje doseu viu krivulju indiferencije nego u situaciji autarkije pa moemo

  zakljuiti kako obje zemlje imaju koristi od trgovine. Zemlja A uvozi Y1Y3 proizvoda Y, a izvozi X3X1

  proizvoda X, a zemlja B izvozi Y2Y4proizvoda Y, a uvozi X2X4proizvoda X.

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  13/118

  12

  3. Resursi i komparativna prednost

  Heckscher- Ohlinova teorija vanjske trgovine

  Model dvofaktorskog gospodarstva

  Eli Heckscher i Bertil Ohlin: Heckscher-Ohlinova teorija ili teorija faktorskih proporcija

  Komparativne prednosti polaze od razlika u koliini proizvodnih faktora kojima pojedine

  zemlje raspolau

  Naglaava meudjelovanje odnosa raspoloivih faktora proizvodnje na strukturu vanjske

  trgovine

  Dva faktora proizvodnje: rad i kapital

  Pretpostavke

  1. Model 2*2*2- dvije zemlje, dva proizvodna faktora i dva proizvoda

  2. Faktori su perfektno mobilni unutar zemalja, ali istovremeno nemobilni meu

  zemljama

  3. Nema transportnih trokova, carina ni drugih ogranienja vanjske trgovine

  4. Tehnologija i ukusi su identini u svim zemljama

  5. Puna zaposlenost

  6. Nema obratnog faktorskog intenziteta

  7. Proporcije proizvodnih faktora u dvjema zemljama su razliite

  H-O teorija

  etiri teorema:

  1. Specijalizacija ovisi o razliitoj raspoloivosti proizvodnih faktora (H-O

  teorem)

  2. Teorem izjednaavanja cijena proizvodnih faktora

  3. Stolper-Samuelsonov teorem

  4. Teorem Rybczynskog

  Ogranienje proizvodnje

  Kyaxa

  Lyaxa

  KYKX

  LYLX

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  14/118

  13

  Faktorska raspoloivost

  Cjenovna definicija

  Fizika raspoloivost proizvodnih faktora

  O emu ovisi kombinacija proizvodnja

  O relativnom utroku kapitala i rada (ako je kapital skup, a plae niske proizvoai e se

  odluiti za proizvodnju koritenjem relativno malo kapitala i mnogo rada)

  Cijena rada i kapitala

  Vanost (promjene) cijene faktora proizvodnje ovisi o koliini faktora koja je potrebna u

  proizvodnji odreenog dobra

  Resursi i proizvodnja

  Zatvoreni dijagrami (Edgeworthovi zatvoreni dijagrami)

  irina predstavlja ponudu rada, a visina ponudu kapitala

  Toka a lei na liniji iz Oxiji je nagib jednak omjeru kapitala i rada potrebnih za proizvodnju

  dobraxi liniji iz Oy koja pokazuje omjer kapitala i rada za proizvodnju dobra y

  Moe se utvrditi koliina resursa rada i kapitala koja se ulae u proizvodnju svakogdobra

  Ako bi se poveala ponuda rada poveat e se proizvodnja dobra koje vie koristi ovaj

  proizvodni faktor, a smanjiti proizvodnja dobra koja vie koristi kapital

  Ap

  pB

  p

  p

  L

  K

  L

  K

  A

  A

  B

  B

  L

  K

  L

  K

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  15/118

  14

  Na ova 2 Edgeworthova zatvorena dijagrama nacrtali smo koliinu proizvodnih faktora rada L i

  kapitala K kojima zemlje A i B raspolau. Zemlja A raspolae s vie rada nego zemlja B pa je 0XE>OXE,

  dok zemlja B raspolae s vie kapitala nego A, pa je OXF

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  16/118

  15

  Razlozi su pretpostavke za predvianje ovog izjednaavanja: proizvodnja obaju dobara u

  objema zemljama, jednaka tehnologija proizvodnje u zemljama i trgovina kojom se trebaju

  izjednaiti cijene dobara

  Teorem Rybczynskoga

  Porast koliine samo jednog proizvodnog faktora utjecat e na promjenu strukture

  proizvodnje

  Ako poraste koliina jednog proizvodnog faktora uz nepromijenjenu koliinu drugog, uz

  nepromijenjenu tehnologiju doi e do poveanja proizvodnje onog proizvoda koji

  intenzivnije koristi taj proizvodni faktor

  Stolper-Samuelsonov teorem

  Ako poraste relativna cijena nekog dobra poveat e se realna zarada onog proizvodnog

  faktora koji se intenzivnije koristi u proizvodnji tog dobra.

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  17/118

  16

  Leontijevljev paradoks

  Empirijska provjera H-O teorije

  Potekoe ako se pojave 3 zemlje (s kojim zemljama usporeivati raspoloivost proizvodnih

  faktora)

  Zakljuci suprotni oekivanjima

  Leontijev je dokazao da SAD uvoze kapitalno-intenzivne proizvode, a izvoze radno-intenzivne

  proizvode

  Koristio je input-output tablice amerikog gospodarstva, ali nije uzimao u obzir takve tablice

  za zemlje koje izvoze u SAD (neko dobro moe za SAD biti radno intenzivno, a za neku drugu

  zemlju kapitalno intenzivno)

  Standardni model trgovinskog gospodarstva

  Kombinacija modela Ricardove i H-O teorije

  Razlike Ricardove i H-O teorije

  1. Proizvodne funkcije (1 ili 2 proizvodna faktora)

  2. Vanjskotrgovinski impuls (proizvodnost ili raspoloivost)

  3. Ogranienje rada (i kapitala)

  Temelji se na 4 kljuna odnosa:

  1. Odnosu izmeu granice proizvodnihmogunosti i krivulje relativne ponude

  2. Odnosu izmeu relativnih cijena i relativne potranje

  3. Odreivanju svjetske ravnotee (svjetska relativna ponuda i potranja)

  4. Uincima uvjeta trgovine (cijene izvoza u odnosu na cijene uvoza- na blagostanje

  drave)

  1. Proizvodne mogunosti i relativna ponuda

  o Dvije zemlje, dva dobra

  o Vrijednost proizvodnje prikazuje se brojnim izovrijednosnim linijama

  o Nagib izovrijednosne linije je odnos cijena dobara y i x

  o To su ujedno uvjeti trgovine

  4. Ekonomski rast i proizvodne mogunosti

  o Ekonomski rast predstavlja pomak granice proizvodnih mogunosti

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  18/118

  17

  o Posljedica porasta raspoloivog kapitala ili poboljanja u uinkovitosti koritenja

  resursa

  o Rast ukljuuje pristranost- granica proizvodnih mogunosti pomaknut e se u

  jednom smjeru vie nego u drugom

  Pristranost rasta

  Rikardov model: tehnoloki napredak jednog sektora poveat e proizvodne mogunosti

  gospodarstva u smjeru proizvodnje tog sektora

  H-O model: poveanje ponude faktora proizvodnje rezultirat e pristranim poveanjem

  proizvodnih mogunosti

  Uinci pristranog rasta

  Izvozno i uvozno pristrani rast jedne zemlje

  Izvozno pristrani rast u zemlji A- raste proizvodnja dobra x u zemlji A, smanjuje se cijena x-

  pogoravaju se uvjeti razmjene za A, a poboljavaju za ostatak svijeta (pada px/py)

  Uvozno pristrani rast zemlje A- raste proizvodnja dobra y u A, smanjuje se potranja za

  uvozom iz B, pad cijene dobra y u A, poboljavaju se uvjeti razmjene za A, a pogoravaju za

  ostatak svijeta (raste odnos px/py)

  Ogranienja klasinog modela vanjske trgovine model pretpostavlja punu specijalizaciju;

  nije definiran izvor proizvodnosti (da li je to kapital?);

  postoji potreba ukljuivanja ostalih faktora proizvodnje;

  ne uzimaju se u obzir transportni trokovi;

  ne oblikuju se cijene samo prema radu, nego i prema koristi koju imamo od roba;

  ne postoji na svjetskom tritu samo potpuna konkurencija i otvoreno trite, nego

  protekcionizam;

  klasina teorija uzima u obzir trokove proizvodnje dviju roba koje se razmjenjuju, ali neuzima u obzir utjecaj trokova, odnosno cijene drugih roba,

  ne moe se objasniti intra-industrijska razmjena, itd.

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  19/118

  18

  4. Nove teorije vanjske trgovine

  Linderova teorija

  Teorija ivotnog ciklusa proizvoda

  Teorija konkurentskih prednosti

  Ekonomija obujma i intra-industrijska razmjena

  Gravitacijski model

  Zato komparativne prednosti nisu kraj prie o razlozima za

  meunarodnu trgovinu? Ve due vrijeme najvei dio trgovine se zbiva izmeu SLINIH zemalja (ne razliitih kako

  zahtijevaju teorije komparativnih prednosti)

  ova je trgovina uglavnom razmjena slinih dobara (intra-industrijska razmjena),a ne onih

  koji pripadaju razliitim industrijskim aktivnostima

  esto primjeujemo postojanje nesavrene konkurencije, rastuih prinosa i nehomogenih

  proizvoda

  Stoga moramo nadopuniti teorije temeljene na KP zemalja, koje proizlaze iz njihovih

  razliitosti, analizom prednosti koje se javljaju na razini poduzea

  Prednosti poduzeaproizlaze iz:

  Pristupa tritima

  Pristupa tehnologiji

  Rastuih prinosa

  Organizacijskih prednosti

  NOVIJE TEORIJE VANJSKE TRGOVINE

  Kravisova teorija vanjske trgovine

  Linderova teorija vanjske trgovine

  Teorija ivotnog ciklusa proizvoda

  Porterova teorija konkurentskih prednosti

  Ekonomija obujma, nesavrena konkurencija i intra-industrijska razmjena

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  20/118

  19

  Gravitacijski model

  Kravisova teorija vanjske trgovine

  Struktura VT odreuje se raspoloivou dobara (uvoze se dobra koja nisu raspoloiva u

  zemlji)

  Na raspoloivost dobara utjeu prirodni resursi i inovacije

  Politika carina, transportni trokovi itd.tee eliminaciji onih dobara koji su raspoloivi u

  domaoj proizvodnji uz vie trokove

  Uvoz neke zemlje posljedica je elastinosti vanjske ponude i domae neelastinosti domae

  ponude

  Izvoz je posljedica elastinosti domae ponude i neelastinosti vanjske ponude

  Linderova teorija Linder 1961 prvi isticao vanost potrane strane (u odnosu na ponudu koja je fokuskomparativnih prednosti)

  Ukusi potroaa ovise o nivou njihova dohotka

  Nacionalni nivo dohotka po stanovniku odreuje obrazac potranje za proizvodima

  Razlikuje trgovinu primarnih i industrijskih proizvodia

  Ponuda i faktorska raspoloivost vrlo vana u trgovini primarnim proizvodima

  Zakljuci linderove teorije:

  1. preduvjet za izvoz industrijskih proizvoda je postojanje domae potranje za tim proizvodima,

  2. to god je vea slinost struktura privreda dviju zemalja, vea je mogunost njihove

  meusobne razmjene,

  3. potencijalni volumen VT dviju zemalja vei je to je razina BDP-a per capita u njima blia,

  4. Vanjska trgovina zavisi od slinosti u ukusima potroaa raznih zemalja (vie nego od razlika u

  trokovima proizvodnje)

  Glavnina svjetske trgovine odvija se izmeu razvijenih zemalja.

  Tehnologija i trgovina

  Teorija proizvodnog ciklusa jo od ranih 1960tih govori o tehnologiji kao temelju trgovine i

  dijeli zemlje na inovatorei imitatore(Raymond Vernon 1966 i kasnije)

  Teorija ivotnog ciklusa proizvoda tehnoloka razvijenost stvara stalno nove proizvode

  postoji nejednaka tehnoloka razvijenost

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  21/118

  20

  Proizvod prolazi kroz razvojne faze (razvijene zemlje):

  1. Faza novog proizvoda (rani stadij):

  o proizvod je nestandardiziran

  o proizvodnja je locirana u zemlji podrijetla

  2. Faza sazrijevanja proizvoda (srednji stadij):

  o dizajn postaje standardiziran,

  o potranja se iri sa domaeg na ino-trita,

  o trokovi proizvodnje su najvanija odrednica pri odreivanju lokacije proizvodnje

  o Strani ulaga uoiti e priliku za dobitak i zapoeti proizvodnju tog dobra

  3. Faza standardnog proizvoda (kasni stadij)

  o Trokovi proizvodnje kljuna su odrednica lokacije proizvodnje

  o Domai proizvoai premjetaju proizvodnjuu inozemstvo

  o Smanjuje se domaa proizvodnja i izvoz

  o Zemlja postaje uvoznik tog dobra

  Transmisija tehnologije iz jedne zemlje u drugu

  Model ivotnog ciklusa proizvoda naglaava se proces standardizacije

  Zbog postojanja tehnolokog jaza postoji vremenski pomak u imitaciji

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  22/118

  21

  odvija se u 5. stadija:

  Stadij I: Faza novog proizvodaProizvodnja i potronja samo u zemlji inovacije.

  Stadij II: Faza rasta proizvoda Rast potranje u zemlji i u inozemstvu dovodi do izvoza

  proizvoda iz zemlje inovacije.

  Stadij III: Faza starenja proizvodaProizvod je standardiziran i licenciran drugim zemljama.

  Stadij IV: Faza imitacije IZemlja imitacije prodaje proizvod u treim zemljama.

  Stadij V: Faza imitacije IIZemlja imitacije izvozi proizvod u zemlju inovacije.

  Porterova teorija konkurentskih prednosti

  Skup institucija, politika i faktora koji odreuju stupanj proizvodnosti odreene zemlje

  (Porter, 1990)

  Konkurentnost je sposobnost zemlje da postigne uspjeh na svjetskom tritu, koji omoguuje

  bolji ivotni standard za sve (NVK, 2006)

  Konkurentnost su svi oni faktori koji utjeu na sposobnost poduzea da konkuriraju na

  meunarodnim tritima na nain da domaem stanovnitvu omogue poboljanje kvalitete

  ivota (NCC- Ireland, 2007)

  Porter- model konkurentskih prednosti na osnovi etiriju imbenika koji su u meusobnoj

  povezanosti tzv. DIJAMANT.

  Porter je klasificirao nacionalna gospodarstva na:

  1. Ekonomije zasnovane na imbenicima

  2. Ekonomije zasnovane na investicijama

  3. Ekonomije zasnovane na inovacijama

  4. Ekonomije zasnovane na bogatstvu

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  23/118

  22

  Konkurentska prednost rezultat je interakcije etiriju determinanti: Faktorski uvjeti uvjeti imbenika (ljudski resursi, kapital, infrastruktura, fiziki

  resursi)

  Uvjeti potranje(napredne potrebe kupaca, veliina domaeg trita, brojnezavisnih

  kupaca)

  Vezane i podravajue proizvodnje (specijalizirani domai dobavljai,

  komplementarne proizvodnje)

  Strategija poduzea, struktura i konkurencija

  Mjerenje konkurentnosti

  World Economic Forum- Global Competitiveness Report

  Global Competitiveness Index (Osnovni zahtjevi, Faktori efikasnosti, Faktoriinovativnosti i sofisticiranosti)

  1. vicarska, 2. Singapur 3. vedska,, 4. Finska, 5.SAD

  RH- 76.mjesto (od 142 zemalja)

  Institute for Management Development

  Faktori konkurentnosti

  Pokazatelji ekonomskog razvoja,

  Efikasnost vlade

  Poslovna efikasnost

  Infrastruktura

  Singapur 1.mjesto Hong Kong 2.mjesto SAD

  RH- 58 (od 59 zemalja)

  Rastui prinosi- ekonomija obujma, nesavrena konkurencija imeunarodna trgovina

  Proizvodnja raste iznadproporcionalno od poveanja inputa (oportunitetni troak se

  smanjuje)

  Krivulja proizvodnih mogunosti je konveksna prema ishoditu

  Ekonomija obujma

  Nesavrena konkurencija

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  24/118

  23

  Ekonomija obujma, nesavrena konkurencija i meunarodna trgovina Mnoge industrije obiljeava ekonomija obujma (rastui prinosi)

  Odnos faktora proizvodnje i proizvodnje u npr. proizvodnji elektronikih ureaja (izmiljena

  industrija)

  Ekonomija obujma

  Da bi iskoristila ekonomiju obujma svaka zemlja mora koncentrirati svoju proizvodnju na mali

  broj proizvoda (sniavanje trokova tako da proizvodi vee koliine samo odreenih

  proizvoda)

  Eksterna ekonomija obujma-troak po jedinici ovisi o veliini industrije, a ne nuno o veliini

  svakog poduzea

  Interna ekonomija obujma- troak po jedinici ovisi o veliini pojedinog poduzea, ali ne

  nuno o veliini industrije

  Industrija s eksternom ekonomijom obujma sastoji se od mnogo malih poduzea koja

  sudjeluju u savrenoj konkurenciji

  Industrija s internom ekonomijom obujma omoguava velikim poduzeima ostvarivanje

  trokovne prednosti pred malim poduzeima i tako stvara nesavrenu trinu strukturu

  Teorija nesavrene konkurencije Poduzea putem cijenamogu utjecati na prodaju

  Industrije s malim brojem proizvoaa

  Industrije u kojima je svaki proizvod proizvoaa znatno razliit od proizvoda njegova

  konkurenta (npr. Boeing i Airbus)

  Najjednostavniji oblik je monopol

  Monopolistika konkurencija- oligopol-nekoliko poduzea od kojih ni jedno nije dovoljno

  veliko da utjee na cijene

  Svako poduzee razlikuje (diferencira) svoje proizvode od konkurencije (ponaa se

  kao monopol)

  Svako poduzee je primatelj cijena koje odreuju njezini konkurenti (konkurencija)

  Obujam proizvodnje ovisi o veliini trita

  Vee trite postojat e vei broj proizvoaa, ali e i prodaja biti vea; potroai imaju vei

  izbor dobara (raznolikost) i nie cijene

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  25/118

  24

  Ekonomija obujma i struktura trgovine

  Monopolistika konkurencija ne objanjava obrazac trgovine

  Pretpostavimo dvije zemlje:

  A-obiluje kapitalom

  B- obiluje radom

  Dva proizvoda: tkanina i hrana

  Model standardne trgovine: A e proizvoditi i izvoziti tkaninu, a uvoziti hranu; B e

  proizvoditi i izvoziti hranu, a uvoziti tkaninu (meuindustrijska ili inter-industrijska trgovina)

  Model monopolistike konkurencije: obje zemlje proizvodit e oba dva dobra (razliite

  proizvode od tkanine i hrane) te s njima sudjelovati u meunarodnoj razmjeni

  (unutarindustrijska ili intra-industrijska razmjena)

  Intra-industrijska razmjena

  Intra-industrijska razmjena- razmjena istih (slinih) proizvoda

  dvosmjerna trgovina slinih proizvoda

  Razmjena diferenciranih proizvoda iste industrije koji su meusobno supstituti

  Posljedica ekonomije opsega, diferencijacije proizvoda i monopolistike konkurencije

  Bre raste izmeu zemalja sa slinim ukusima i nivoom dohotka

  Razliiti tipovi IIT:

  homogenimproizvodima poput ita i nafte, gdje se radi o istoj cijeni proizvoda, a utede su

  mogue u smanjenju trokovima prijevoza i osiguranja;

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  26/118

  25

  horizontalno diferenciranim proizvodima poput okolade i parfema, gdje se radi o slinoj

  cijeni i neznatnim razlikama proizvoda;

  vertikalno diferenciranim proizvodima poput automobila i satova, gdje su razliite cijene i

  velike razlike proizvoda.

  Monopolistika konkurencija i intra-industrijska razmjena Obrazac unutarindustrijske razmjene je nepredvidiv (ne znamo koliko e pojedina zemlja

  proizvoditi)

  Relativna vanost unutarindustrijske i meuindustrijske trgovine ovisi o slinosti zemalja

  Slinije zemlje (omjer kapitala i rada)- vei udio unutarindustrijske razmjene

  Raliite zemlje- vei udio meuindustrijske razmjene

  Danas oko 25% svjetske trgovine predstavlja unutarindustrijska razmjena

  Poseban znaaj kod proizvoda preraivake industrije

  Razvoj tehnologije, dostupnost kapitala smanjuju komparativne prednosti pa se vei dio

  trgovine odnosi na dvosmjernu razmjenu unutar industrija

  Mjerenje intra (meu)-industrijske razmjene

  Grubel-Lloyd indeks= intraindustry trade index (ITI)

  IIT=1-

  IIT= indeks unutarindustrijske razmjene

  X= izvoz

  M=uvoz

  IIT Index

  Index je u rasponu od 0 (nema intraindustrijske razmjene) do 1 (sva trgovina je

  intraindustrijska)

  to je blii 0, manje je zastupljena intraindustrijska razmjena u odnosu na interindustrijskurazmjenu

  to je blii 1, intraindustrijska razmjena je znaajnija u odnosu na interindustrijsku razmjenu

  Koristi intra-industrijske razmjene

  Vee blagostanje zbog veliine trita

  Vea specijalizacija

  Vei izbor, nie cijene

  Porast trgovine izmeu zemalja slinog stupnja razvoja

  )100(*

  MX

  MX

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  27/118

  26

  Npr. izmeu europskih zemalja (EEZ-EU)

  Rast unutar-industrijske razmjene

  Monopolistika konkurencija i dumping

  Cjenovna diskriminacija-razliite cijene za domae i inozemno trite

  Plansko obaranje cijena- dumping- nia cijena proizvoda za izvoz u odnosu na isti proizvod za

  domae trite

  Uvjeti: nesavrena konkurencija i segmentiranost trita

  Nepotena praksa u meunarodnoj trgovini

  Reciprono plansko obaranje cijena- monopol u zemlji A i B (transportni trokovi, isti granini

  trokovi, ista cijena- nema trgovine izmeu A i B)

  sniavanje cijene izvoznih proizvoda poveat e dobit

  ako oba poduzea uine isto nastat e trgovina istim dobrom.

  Razvoj e-trgovine i kolaboracija kao izvor konkurentske prednosti

  Internet- dostupnost velike koliine podataka

  Trgovina uslugama i trgovina proizvodima

  Internet je doveo do poveanja pritisaka na profitabilnost

  Kako biti konkurentan?

  Operativna uinkovitost ili strateko pozicioniranje

  E-poslovanje- poslovni procesi koji se obavljaju putem elektronikih mrea (prodaja

  proizvoda)

  Sve je vea uloga znanja i tehnologije u stjecanju konkurentnosti

  Kolaboracija- strukturirani proces u kojemu dvoje ili vie ljudi ili poslovnih subjekata surauje

  u svrhu ostvarivanja zajednikog cilja

  temelji se na suradnji, koordinaciji i kreativnosti

  Koristi:

  uteda trokova transferom najbolje prakse

  uspjenije odluivanje (rezultat savjetovanja s kolegama iz drugih podrunica)

  poveani prihod zbog dijeljenja strunosti i proizvoda meu podrunicama

  Inovacije putem kombinacije ideja i kolektivnog djelovanja.

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  28/118

  27

  Gravitacijski model

  Udaljenost kao vaan faktor objanjenja trgovinskog obrasca:

  Log-linerani odnos u kojem je trgovina izmeu dvije zemlje objanjena kao funkcija

  Razina dohodaka dviju zemalja

  Stanovnitva ovih zemalja

  Udaljenosti izmeu ovih zemalja

  Xij = 0+ 1*Yi + 2*Yj + 3*POPi + 4*POPj + 5*Dij + dummy.

  U ovoj su jednadbi sve vrijednosti logaritamske:

  Xijvrijednost trgovine izmeu iij

  Yii Yj BDP zemalja iij

  POPji POPjstanovnitvo zemalja iij

  Dijudaljenost izmeuzemalja iij

  dummy (susjedne zemlje, pripadnost integraciji i sl.)

  ZAKLJUAK Od komparativnih ka konkurentskim prednostima

  Vanost konkurentnosti na mikro razini (razini poduzea) Kao znaajni razlozi se koriste:

  Tehnoloka konkurentnost

  Uvjeti potranje

  Prinosi i vrsta konkurencije

  Razvoj IIT-a

  Ukoliko nema koristi od rastuih prinosa na razini poduzea, javljaju se klasteri

  Gravitacijski modeli- uvode i udaljenost (transportni trokovi) kao impuls trgovine

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  29/118

  28

  5. Vanjskotrgovinska politika

  Carine

  Bescarinska ogranienja

  Trgovinska politika

  Skup ekonomsko-politikih mjera neke zemlje kojima se diskriminiraju robe kojima se trguje

  preko granice

  Diskriminacija moe biti :

  o Protiv uvoza (protekcionizam): carine, kvote, anti-damping;

  o Protiv izvoza: izvozne takse;

  o Protiv stranih investitora: kapitalne kontrole;

  o Protiv stranih radnika: vize, kvalifikacijska selekcija;

  o U korist izvoza: izvozne subvencije;

  o U korist uvoza: precijenjena valuta.

  Najvaniji kriteriji zatitne politike su slijedei:

  o kvalitativni kriterij;

  o kvantitativni kriterij;

  o instrumentalni kriterij;

  o vremenski kriterij.

  Argumenti ogranienja slobodne meunarodne razmjene-zato titimodomau proizvodnju ?

  Patriotizam;

  Nemobilnost proizvodnih faktora i otpornosti njihovih cijena na snienje (zatita od jeftinog

  stranog rada);

  Poveanje proraunskih prihoda zemlje;

  Poveanje nacionalnog blagostanja;

  Poboljanje trgovinske bilance;

  Nesavrenost trita proizvoda i proizvodnih faktora;

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  30/118

  29

  Neuspjeh domaeg trita;

  Zatita mlade industrije.

  Zatitna politika Cilj: stvoriti razliku izmeu relativnih cijena roba na domaem i inozemnom tritu

  Carina umee jaz izmeu trine (svjetske) cijene i cijene koju plaaju domai potroai i

  proizvoai - proizvodnja i potronja su poremeene

  Paretov optimum

  Drugo najbolje rjeenje (ogranienje ponaanja i ogranienje okruenja)

  Carine Porez na uvozno dobro

  Najstariji oblik trgovinske politike (merkantilizam; 19. stoljee UK-polj.pr.; Njemaka i SAD-

  prer.industrija)

  Vrste carina:

  o Specifine (namet po jedinici) i ad valorem (% na vrijednost)

  o Izvozne i uvozne

  o Preferencijalne (povlatena carinska stopa na robu iz neke zemlje oblik

  reg.integracije) i diferencijalne (retorzivne, kompenzatorne, diferencijalne carine na

  neizravan transport)

  o Antidampinke

  Stopa carinske zastite: carinska se zastita provodi primjenom carinskih stopa na vrijednost uvezene

  robe, a prema carinskoj tarifi. Ako se ukupno naplaeni prihodi od carina stave u odnos s vrijednou

  uvezene robe u nekom razdoblju, moe se doi do stope ostvarene carinske zastite. to su:

  neponderirana prosjecna c.s, ponderirana, prohibitivna nominalna c.s, efektivna stopa zastite.

  Nominalna i efektivna carinska zatitaNominalna carinska zatita

  utjee na strukturu potronje zbog rasta cijena uvoznih proizvoda;

  mjeri postotak poveanja domae cijene zbog uvoenja carine

  visina carinskih stopa objavljuje se u carinskoj tarifi

  t=

  p= cijena koja ukljuuje carinu

  p

  pp '

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  31/118

  30

  p= cijena na slobodnom tritu

  Efektivna carinska zatita

  Da bi se utvrdilo da li je pojedini sektor proizvodnje zatien

  Uzimaju se u obzir i carinske stope na uvoz intermedijarnih proizvoda koji se koriste u

  proizvodnji odreenog sektora

  o Poveavaju cijenu intermedijarnih proizvoda i time utjeu na nii stupanj zatite

  sektora

  v= dodana vrijednost po jedinici outputa (ukljuujui carinu)

  v= dodana vrijednost po jedinici outputa u uvjetima slobodne trgovine

  Pokazuje za koliko % odstupa dodana vrijednost nekog sektora pod utjecajem domae

  zatitne politike od dodane vrijednostiu uvjetima slobodne trgovine

  ej=

  ej= stopa efektivne carinske zatite

  tj= nominalna carinska stopa na uvoz gotovih proizvoda sektoraj

  gij=utroak uvoznih proizvoda sektora i po jedinici finalnih isporuka sektora j (input-

  koeficijent intermedijarnog proizvoda iu finalnom proizvoduj)

  ci=nominalna carinska stopa na uvoz intermedijarnih proizvoda

  mj= uvozni koeficijent

  Odnosi izmeu tj, ci i ej

  1. tj>ciej>tj

  2. tj=ciej=tj=ci

  3. tj

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  32/118

  31

  Kada je sektor stvarno zatien?Stopa efektivne zatite odreena je pomou tri vana imbenika: tj, ci i gij

  Razina efektivne zatite porast e ako:

  poraste tj

  se smanje ci

  poraste gij.

  Potrebno je uzeti u obzir i teajnu politiku

  ako je teaj apreciran- sniava cijenu uvozne robe (ponitava carinske efekte)

  Neto efektivna zatita= stopa efektivne zatite stopa realne aprecijacije

  Sektor je zatien samo onda kad stopa efektivne carinske zatite (+ ostali instrumenti

  subvencioniranja proizvodnje i poticanja izvoza) zajedno s odgovarajuom promjenom

  deviznog teaja rezultira u porastu dodane vrijednosti tog sektora.

  Analiza carina u modelu parcijalne ravnotee

  Analiza parcijalne ravnotee koristi se esto u trgovinskoj politici radi jednostavnosti

  Promatramo ravnoteu na jednom tritu drei sve ostale faktore osim S i D konstantnim

  Za malu otvorenu zemlju ravnotea e se bazirati na domaoj S i D uz danu svjetsku cijenu i/ili

  svjetsku S

  Carina obeshrabruje domau potronju i potie domau proizvodnju

  Gornji limit za carinu je autarkina ravnotena cijena (prohibitivna razina) kada uvoz nestaje

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  33/118

  32

  Za stopu carine koja bi domau cijenu uvozne robe podigla iznad te razine kae se da ima

  vodu u sebi. To znai da se carina moe smanjiti bez realnih efekata (na potronju i

  ponudu)

  Carina ne moe uvozno dobro pretvoriti u izvozno dobro (u modelu savrene konkurencije na

  domaem tritu)

  Mjere blagostanja

  Pretpostavlja se da se radi o maloj zemlji koja nemoe utjecati na svjetske cijene

  Potroaev viak: podruje izmeu cijene koju plaaju potroai i one koju su spremni platiti

  (koja je dana krivuljom potranje)

  Proizvoaev viak: Podruje izmeu cijene koju proizvoai dobivaju i one po kojoj su

  spremni nuditi dobra (danu krivuljom ponude)

  Uinci na blagostanje

  Zato to carina poremeuje ravnotenu strukturu proizvodnje i potronje, dolazi do efekata

  na blagostanje.

  Treba razmotriti:

  Efekt rasta cijene na potroae.

  Efekt rasta cijene na proizvoae.

  Efekt rasta prihoda kroz carinu.

  Ukupne efekte na drutvo.

  P*cijena koju plaa potroa (sve

  iznad je potroaev viak)

  P+tnakon uvienja carina plaa

  viu cijenu. Jo uvijek postoji

  potroaev viak ali se smanjio.

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  34/118

  33

  Uinci uvoenja carina- mala zemlja

  Mala zemlja nema koristi od carina i efekt

  uvoenja carina je negativan

  Potroaki viak (probitak) pada(a+b+c+d)

  Proizvoaev probitak raste.

  Drava (G) ima vie prihoda.

  Dobitak od uvoanja carine

  (a+b+c+d)-(a+c)= -(b+d)

  bpoveanje ponude kod uvoenja carina

  dsmanjenje potronje i poveanje cijena

  atransfer potroaeva vika na proizvoeev viak

  cprihod drave

  (b+d)- mrtvi teret gubitka za ekonomiju (nitko nema koristi)

  Gubitak potroaa premauje dobitak proizvoaa i drave pa govorimo o mrtvom teretu za

  drutvo (deadweight loss ili DWL).

  DWL se moe podijeliti na troak carine u proizvodnji i troak carine u potronji

  Nema opravdanja za carinu u malom efikasnom gospodarstvu

  Carine preraspodjeljuju dohodak iz jedne grupe u drugu, ali u tom procesu sniavaju

  blagostanje za drutvo kao cjelinu

  Treba znati da carina ima identian efekt kao i proizvodna subvencija i porez na potronju

  uzeti zajedno.

  Analiza carina u modelu ope ravnotee Uvedimo ad valoremcarinu na uvoz robe Y tako da je pYt=pY*(1+t).

  Carina alje iskrivljeni signal proizvoaima i ohrabruje ih da poveaju proizvodnju dobra Y

  Uz datu tehnologiju i fiksne resurse, to se moe dogoditi samo uz smanjenje proizvodnje

  dobra X (znai ohrabrivanje proizvodnje uvoznog supstituta i dekuraira izvoznu proizvodnju)

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  35/118

  34

  Utjecaj uvoenja carina na proizvodnju i potronju (proizvodni faktori su ne mobilni)

  ne dolazi do promjene proizvodnje

  dobra su nekompatibilna npr. tekstil i

  vino

  Pretpostavimo da je proizvodnja i nakon

  uvoenja carina ostala u toki E, bilo

  zbog nemobilnosti proizvodnih faktora ili

  zbog potpune neelastinosti supstitucije

  proizvodnih faktora. U tom sluaju

  uvoenje carine u zemlji A ne utjee na

  proizvodnju, nego samo na potronju.

  Uvoenjem carine poveava se cijenadobra Y u zemlji A, pa je odnos cijena

  < 1.

  Uz istu krivulju indiferencije potronja se nalazi u toki I troei vie proizvoda X, a manje

  skupljeg proizvoda Yto je efekt supstitucije.

  Ako se efektu supstitucije doda efekt dohotka, potronja zemlje A e biti u toki J na nioj

  krivulji indiferencije Z0, jer je poskupljenje proizvoda ekvivalentno smanjenju realnog

  dohotka.

  Moemo zakljuiti da u situaciji nemobilnih proizvodnih faktora zemlja A dosie niu

  krivulju indiferencije pa se njezin poloaj u potronji pogorao. Trokut razmjene EJK je

  manji od trokuta razmjene EFH.

  Utjecaj uvoenja carina na proizvodnju i potronju (proizvodni faktori su mobilni)

  Pretpostavimo da su proizvodni faktori

  mobilni odnosno da je elastinost

  supstitucije proizvodnih faktora razliita

  od nule.

  Uvoenje carine poveava cijenu dobra Y,

  relativni odnos cijena je manji od jedan, a

  dio proizvodnih faktora je relociran iz

  proizvodnje dobra X u proizvodnju dobra

  Y pri enu je optimalna koliina

  proizvodnje oznaena tokom F.

  Proizvodnja dobra x se smanjuje i

  poveava se proizvodnja dobra y

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  36/118

  35

  Potronja prije uvoenja carine je bila u toki G na krivulji indiferencije Z1, a nakon uvoenja

  carine se nalazi u toki H na krivulji indiferencije Z0. Poloaj zemlje se nakon uvoenja carine

  pogorao u proizvodnji i potronji, a smanjena je i meunarodna razmjena (smanjenje

  trokuta razmjene-manji izvoz i uvoz).

  Utjecaj na vanjsku trgovinu Uinak carine sastoji se od dva dijela:

  1) Promjena svjetskih cijena kao posljedica uvoenja carine od strane velike zemlje: UINAK NA

  UVJETE RAZMJENE

  2) cijena uvozne roba via je u zemlji nego u inozemstvu- smanjenje uvoza smanjuje

  blagostanje: UINAK NA VOLUMEN TRGOVINE (ILI GUBITAK EFIKASNOSTI)

  Mogunost odmazde (ako zemlja Auvede carinu na proizvode iz B i zemlja B e uvesti carinu

  na proizvode iz A)

  Rezultat: smanjenje obujma trgovine- isti uvjeti razmjene

  Ako zemlja A uvede carinu na uvozni proizvod Y popraviti e svoje uvjete trgovine iako se obujamtrgovine samnjio. Nakon uvoenja carina odnos cijena se promijenio, vei je od ravnotenog i krivuljarec.potr. zemlje A mie se ulijevo. Zemlja A pobiljava uvjete svoje trgovine na Px/Py=5/4 dok ih

  zemlja B pogorava. Dolazi do smanjenja obujma razmjene sa XoYo na X1Y1. znai za zamlju B jesamo obrnuto napisano pratite graf.(ovo je iz knjige, slini graf, treba paziti s koje strane je A')

  Utjecaj uvoenja carina na vanjsku trgovinu odmazda

  Nakon uvoenja carina (od 100%) od strane bilo koje zemlje njezini su se uvjeti razmjene

  poboljali na tetu njezinog partnera.

  Meutim, kad partner uzvrati istom mjerom, uvjeti razmjene se opet vraaju Px/Py=1 kao i

  prije uvoenja carine od strane partnera koji je carinu prvi uveo.

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  37/118

  36

  Meutim, u toj novoj toki, u kojoj je

  konani rezultat, dolo je do smanjenja

  opsega meunarodne ekonomske

  razmjene.

  Zato su oba partnera u loijoj situaciji

  negoli prije uvoenja carine.

  Carinski rat su oba partnera izgubila.

  A i B = krivulje reciprone potranje

  (ponude izvoza)

  Optimalna carina Uvoenje uvozne carine ima tri neto efekta:

  o Distorzije proizvodnje

  o Distorzije potronje

  o Utjecaj na uvjete razmjene (ako je zemlja velika)

  Optimalna carina- stopa koja maksimizira neto dobitak koji je posljedica poboljanja uvjeta

  razmjene zemlje u odnosu na negativne uinke (smanjenje volumena razmjene)

  Za malu zemlju=0 jer carina ne moe utjecati na njene uvjete razmjene.

  Izvozna carina

  Motivi za uvoenje:

  o Prihodi prorauna

  o Sniavanje domae cijene izvoznom proizvodu

  o Potreba za poveanjem ponude tog dobra na domaem tritu

  Poveanje izvozne carine smanjuje izvoz

  U carinsku zatitu, osim carina ulaze prelevmani i superprelevmani.

  Prelevman je dodatni oblik carinske zastite koji se primjenjuje najee na uvoz poljoprivrednih

  proizvoda. Dok je carina statina, prelevman je dinamian. Koristi se kada je cijena proizvoda via na

  domaem nego na svjetskom tritu.

  Superprelevman se uvodi ako carina i prelevman ne zatite dovoljno.

  Zakljuci Ako je zemlja mala ona nema koristi od uvoenja carina

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  38/118

  37

  Parcijalna analiza- smanjuje se potroaev probitak, raste proizvoaev probitak, rastu cijene

  Opa ravnotea- realokacija proizvodnje, smanjenje izvoza, smanjenje potronje, smanjenje

  vanjske trgovine

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  39/118

  38

  6. Bescarinska zastita

  Vrste:

  Kvantitativna ogranienja

  Izvozni poticaji

  Kvalitativna ogranienja

  Kvantitativna ogranienja Uvozne kvote- slobodan uvoz do visine kvote

  Nakon ispunjenja kvote- potpuna zabrana uvoza ili uvoz uz primjenu carina (carinska kvota)

  Najee se izdaju dozvole pojedinim poduzeima

  Vrste:

  1. izvozna, uvozna;

  2. globalna ili nediskriminatorna i selektivna ili diskriminatorna;

  3. unilateralna ili autonomna i bilateralna i multilateralna

  Uvoenje kvota rezultira u porastu cijena uvoznog dobra (smanjuje se potranja za timdobrom)

  Plafonomoguuje slobodan pristup proizvoda na odreeno trite dok se ne ispuni njegova

  vrijednost, a nakon toga uvoz je mogu ali podlijee carinama

  Kvote

  Razmotrimo kvotu na uvoz (uvozna kvota, u maloj zemlji s efikasnom (kompetitivnom)

  lokalnom industrijom

  u parcijalnoj ravnotei uvoenje kvote mijenja krivulju ponude:

  o Po cijenama ispod svjetske cijene, ponuda dobra je iz domaih izvora.

  o Po svjetskoj cijeni je dozvoljen uvoz do koliine kvote i ponuda je vodoravna u koliini

  q

  o Iznad svjetske cijene ponovo vrijedi domaa ponuda (ona je pomaknuta za q). Tako

  imamo razlomljenu ('kinked) krivulju ponude. Geometrijski:

  Efekti uvoenja kvote

  Porast cijene s p=2 na p=3

  Smanjenje uvoza s q1q2na q3q4

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  40/118

  39

  Smanjenje potronje s Oq2na Oq4

  Porast domae proizvodnje s Oq1na Oq3

  Preraspodjela realnog dohotka od potroaa

  proizvoaima

  Prihodi za vladu ako prodaje dozvole za uvoz

  (ako se dozvole podijele stranim vladama- nema

  prihoda)

  Smanjenje blagostanja zbog smanjenja

  potroaevog probitka

  Carinski ekvivalent

  Uinci na blagostanje od uvozne kvote identini onima koji proizlaze iz uvozne ekvivalentne

  carine, osim jednog izuzetka.

  Renta koja je povezana sa ogranienjem ide onome tko ima uvoznu dozvolu, to ne znai da

  to mora biti drava (iako se potpuna ekvivalentnost moe dobiti otvorenom aukcijom

  dozvola).

  c= carinski ekvivalent ako drava prodaje dozvole za uvoz

  Utjecaj uvoenja kvota na meunarodnu razmjenu

  Prije uvoenja kvote zemlja A (koja ima

  komparativnu prednost u proizvodnji X) sa zemljom Brazmjenjuje na razini koliine 0EX za isto toliko Y, pa je ravnozedna cijena Px/Py=1.

  Nakon uvoenja kvote od 0C na uvoz

  proizvoda Y iz zemlje B, krivulja reciprone

  potranje ima lom u toki E, pa sada izgleda

  0ECD.

  Krivulja reciprone potranje zemlja A sijee

  krivulju reciprone potranje zemlje B u toki

  D i odreuje novi ravnoteni odnos cijena

  Px/Py>1 . To znai da su uvjeti razmjene

  zemlje A uvoenjem kvote poboljani odnosno

  novi ravnoteni odnos cijena je vei od 1.

  Ili moe kao i knjizi di je slian graf: pretpostavimo da zemlja A uvodi kvotu na svoj uvozni

  proizvod Y. Uvozna kvota uzrokuje poboljanje uvjeta trgovine od Px/Py=1 na Px/Py>1 i

  smanjenje obujma trgovine od X1Y1a X2Y2(to sam si oznaila tamo di je 60 i 20). Kvota ograniuje

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  41/118

  40

  uvoz na Y2. U toj toki krivulja rec.potr. zemlje A ima lom s obzirom na to da je koliina uvoza

  proizvoda Y ograniena kvotom.

  Dobrovoljno ogranienje izvoza

  Oblik uvozne kvote (Sporazum o dobrovoljnom ogranienju, VER)

  Uvodi je zemlja izvoznica na zahtjev zemlje uvoznice

  Sprjeava se uvoenje trgovinskih ogranienja od strane uvoznika

  Isti uinci kao i uvozna kvota- ako su dozvole dodijeljene stranim vladama

  Postoji zbog politikih, a ne ekonomskih razloga

  Izvozni poticaji (subvencije, premije)

  Poticaj izvoznicima da izvoze vie

  Subvencija podie cijenu i za proizvoaa i za potroaa tako da potroai ele manje troiti

  (a), proizvoai proizvode vie (b) i izvoz raste

  Suprotno carini, nema ogranienja u primjeni ovog instrumenta (osim veliine dravnog

  prorauna!!)

  Izvozna subvencija sniava potroaev probitak i poveava proizvoaev probitak.

  Kada se uzmu u obzir trokovi subvencije, jasno je da drutvo u cjelini gubi ovom politikom:

  izvozna subvencija ne poveava blagostanje

  Nema gornje granice u primjeni ovog instrumenta (dravni proraun)

  Kvalitativna ogranienja Norme tehniko-ekonomski uvjeti koje proizvod treba zadovoljavati da bi mogao ui u

  proces potronje

  Atesti miljenje specijalne neutralne institucije o kvalitativnim, kvantitativnim svojstvima

  proizvoda

  Podrijetlo proizvoda

  Tehniki i zdravstveni standardi

  Ostale mjere

  Izvozni porezi (na izvoz sirovina i repromaterijala)

  Porez na potronju uvozne robe

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  42/118

  41

  Diskriminacija cijena u meunarodnoj razmjeni Nelinearno odreivanje cijena: razliite cijene za razliita trita

  Dumping

  Oblik administrativne zatite (Zakon o trgovini, NN.49/03.)

  Dumping

  Vrste:

  o povremeni dumping

  o ustrajni dumping

  o grabeljivi dumping

  Antidampinki postupci Drave uvode carine

  Dio profita monopola sada ide dravi

  Zakljuci o necarinskim barijerama

  U uvjetima savrene konkurencije, koliinska ogranienja su ekvivalentna cjenovnim

  mehanizmima.

  Mogu biti prvi izbor drave (konkretno ograniavanje uvoza), rezultati su izvjesniji nego kod

  uvoenja carina, ali takoer mogu dovesti do gubitka kontrole nad prihodima.

  Zemlje esto poduzimaju druge indirektne mjere za poticanje izvoza: razliiti uvjeti

  kreditiranja, osiguranje od odreenih rizika koje plaa vlada, pomo u financiranju

  promotivnih aktivnosti (istraivanje, razvoj, itd.)

  Multilateralna i preferencijalna (regionalna) trgovaka liberalizacija Svjetska trgovinska organizacija (WTO)

  Preferencijalna trgovinska liberalizacija (PTA)

  Argumenti za slobodnu trgovinu

  o Efikasnost proizvodnje

  o Postizanje ekonomije obujma

  o Politiki argumenti

  Ogranienja:

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  43/118

  42

  o argumenti uvoenja protekcionistikih mjera i

  o trine nesavrenosti

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  44/118

  43

  7. Liberalizacija trgovine

  Multilateralna

  Regionalna

  Bilateralna razina

  Multilateralna liberalizacija-poeciNakon 2. svjetskog rata (1944. godine u Bretton Woodsu) osnovani su MMF i Svjetska banka. Ve je

  tada postojala ideja da se zbog carinskih ratova koji su doveli do velikih gubitaka i bili su

  karakteristini za krizu 1930-tih godina (politika beggar-thy-neighbour) osnuje organizacija koja bi

  regulirala meunarodnu razmjenu. SAD je na Havanskoj konferenciji o trgovini i zaposlenosti koja je

  odrana od 21.11.1947. godine do 24.03.1948. godine predlagala da se osnuje Meunarodna

  trgovinska organizacija (ITO, International Trade Organisation) pa je u tom cilju usvojen konani

  dokument tzv. Havanska povelja.

  Bez obzira na to to je Havanska povelja bila sveobuhvatni dokument, ITO nije osnovana jer je dolodo krize ratifikacije Havanske povelje (SAD nije ratificirao taj sporazum), no Havanska povelja imala je

  veliki utjecaj na GATT.

  Usporedo s odravanjem konferencije u Havani, u enevi su voeni pregovori o snienju carina idonesen je dokument Opi sporazum o carinama i trgovini (General Agreement on Tariffs and Trade,

  GATT) koji je bio zamiljen kao privremeno rjeenje, no kako Havanska povelja nije bila ratificirana,on ju je zamijenio i ostao aktualan do osnivanja Svjetske trgovinske organizacije (WTO). GATT je

  stupio na snagu 1. sijenja 1948. godine. GATT predstavlja skup pravila prema kojima zemljepotpisnice trebaju voditi svoju vanjskotrgovinsku politiku. On predstavlja i forum za usklaivanjenesuglasica o vanjskotrgovinskoj politici pojedinih zemalja lanica. GATT su 1947. godine potpisale 23zemlje, a broj lanica se kontinuirano poveavao. Zemlje potpisnice sporazumjele su se oko tritemeljna principa:

  1. princip nediskriminacije ili princip najpovlatenije nacije- ako jedna zemlja odobri bilokakve povlastice na uvoz iz druge zemlje, duna je te povlastice primijeniti na uvoz izsvih ostalih zemalja potpisnica GATT-a;

  2. princip zatite domae privrede carinama-ostala ogranienja (kvantitativna ikvalitativna) trebaju se ukinuti. Izuzetak su poljoprivredni proizvodi, a doputeno jeuvoenje koliinskih ogranienja i radi ouvanja stanja u bilanci plaanja;

  3. princip daljnjeg smanjivanja carina multilateralnim pregovorima- zahtijeva da se

  razliite carinske tarife zemalja lanica zateene prigodom njihova pristupanja uGATT usklauju i smanjuju daljnjim multilateralnim pregovorima. Ti se pregovorivode u rundama.

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  45/118

  44

  Ukratko:

  ITO- Havanska konferencija 1947.-1948.

  Ciljevi Havanske povelje Unapreenje i proirenje meunarodne trgovine na osnovi

  multilateralizma i nediskriminacije.

  Regulira trgovinska pitanja po odreenim naelima

  1947.godine potpisan je GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Opi sporazum o

  carinama i trgovini) u enevi

  Stupio je na snagu 1. sijenja 1948.godine

  GATT predstavlja skup pravila prema kojima zemlje potpisnice trebaju voditi svoju

  vanjskotrgovinsku politiku.

  U prvih pet rundi postignuto je prosjeno smanjenje carina od 73% na industrijske

  proizvode. Visoko snienje carina postignuto je u posljednje tri runde (Kennedyeva runda,

  Tokijska runda i Urugvajska runda)

  Kennedyeva runda multilateralnih sporazuma (1964.-1967)

  Cilj smanjivanje svih carina za 50%.

  Rezultat: smanjivanje carina za 35% (ponderirani prosjek) na 60000 industrijskih proizvoda.

  U pregovore su bila ukljuena i koliinska ogranienja i carine na uvoz poljoprivrednih

  proizvoda. 1970- tih godina kriza MMS (naputa se sustav fiksnih teajeva), naftne krize.

  Tokijska runda (1973.-1979.)

  Rezultati: smanjenje carina industrijskih zemalja za prosjeno 33% u razdoblju od osam

  godina.

  Prosjena carinska stopa industrijskih zemalja smanjena je sa 6,2% na 4,2%. Rezultat je ikodeks ponaanja GATT-a u meunarodnoj razmjeni

  o svrha da se ukine praksa ograniavanja vanjske trgovine necarinskim barijerama:

  tehniki standard

  o odreivanje carinske osnovice da se sprijee carinici da proizvoljno odreuju

  nerealno visoku carinsku osnovicu na uvoz nekih proizvoda

  o dravne nabavke: jednako tretiranje domaih i stranih proizvoaa

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  46/118

  45

  Urugvajska runda (1986.-1994.)-

  Rezultati:

  smanjenje carina na industrijske proizvode za prosjeno 34% (kod razvijenih zemalja to je

  smanjenje iznosilo 40%);

  kvantitativna ogranienja uvoza poljoprivrednih proizvoda i ostala necarinska ogranienja

  moraju se zamijeniti carinama.

  Potpisan je sporazum o intelektualnom vlasnitvu (patenti, zatitni znakovi, autorska prava);

  sporazum o trgovini uslugama (GATS) i

  osnovana je WTO (poelaje s radom 1. sijenja 1995. godine)

  Prosjena carinska stopa pala je s 6,3 na 3,9%

  Svjetska trgovaka organizacija(World Trade Organisation) Meunarodna organizacija koja predstavlja pravni i institucionalni okvir multilateralnog

  trgovinskog sustava u podruju carina i trgovine robom, usluga i intelektualnog vlasnitva

  Definira niz pravila ponaanja za meunarodnu trgovinsku politiku

  Multilateralni sporazumi: GATT, GATS i TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights,

  Trgovinski aspekti prava na intelektualno vlasnitvo)

  Plurilateralni sporazumi su javne nabavke i trgovina civilnim avionima

  DSM- Dispute Settlement Mechanism

  153 zemlje lanice (2008)

  CILJEVI WTO-a

  1. postavljanje i odravanje funkcionalnog i trajnog multilateralnog trgovinskog sustava;

  2. smanjenje carina i drugih prepreka trgovini;

  3. uklanjanje diskriminacije u meunarodnim trgovinskim odnosima;

  4. integracija zemalja u razvoju u svjetski multilateralni trgovinski sustav;

  5. poveanje ivotnog standarda;

  6. dostizanje pune zaposlenosti;

  7. gospodarski rast;

  8. poveanje trgovine dobrima i uslugama;

  9. zatita okolia itd.

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  47/118

  46

  TEMELJNE ZADAE WTO-a jesu:1. upravljanje trgovinskim sporazumima;

  2. forum za trgovinske pregovore;

  3. rjeavanje trgovinskih sporova;

  4. analiza i nadzor nacionalnih trgovinskih politika;

  5. suradnja s drugim meunarodnim organizacijama;

  6. tehnika suradnja i pomo zemljama u razvoju i slabo razvijenim zemljama.

  Principi WTO-a

  princip nediskriminacije (najpovlatenije nacije i nacionalnog tretmana)

  princip reciprociteta

  princip transparentnosti

  princip liberalizacije trgovine

  Organi (institucije) WTO-a

  Ministarska konferencija- odluuje o pitanjima multilateralnih trgovinskih sporazuma (svake

  2 godine)

  Glavno vijee- tekua pitanja WTO-a

  Tijelo za rjeavanje sporova

  Vijea, odbori, radne skupine....

  Rjeavanje sporova u WTO-u

  Postupci ne traju dulje od 15 mjeseci

  WTO- radne skupine- mnotvo eksperata

  Zakljuak- zemlja je prekrila pravila (treba promijeniti svoju ekonomsku politiku)

  Pravo odmazde zemlji koja je uloila albu

  nagodbe

  SAD- carine na uvoz elika(2002.)

  Argument- industrija je suoena s poveanjem uvoza- treba odreeno vrijeme za prilagodbu

  albu su uloile EU, Japan, J. Koreja i Kina

  Lipanj 2003.- WTO-ova radna skupina donosi presudu da je amerika mjera neopravdana

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  48/118

  47

  SAD- sniavaju carine na uvozelika (carine su ispunile svrhu ili prijetnja EU da e uvesti

  carine na uvoz iz SAD-a?)

  Razlike GATT-a i WTO-a:

  1. GATT je bio meunarodni multilateralni sporazum, a WTO je meunarodna organizacija

  (institucija) koja ima svoje organe,

  2. GATT je bio zamiljen kao privremeni sporazum, dok su sporazumi koje potpisuju lanice

  WTO-a trajni i potpuni dokumenti;

  3. GATT je pokrivao iskljuivo trgovinu robom, dok WTO pokriva i usluge i intelektualno

  vlasnitvo;

  4. efikasnost sustava za rjeavanje sporova je znatno bolja ibra kod WTO-a nego kod GATT-a

  (dispute settlement mechanism).

  Poljoprivreda:

  1. pristup tritu

  2. domaa potpora

  3. izvozne subvencije

  Razlozi zato vlade podravaju i tite domau proizvodnju:

  1. ele proizvesti dovoljno hrane kako bi se zadovoljile domae potrebe;

  2. zatita domaih poljoprivrednika od efekata oscilacija svjetskih cijena;

  3. zatita seoskog stanovnitva.

  Razvoj WTO-a nakon Urugvajske runde:

  ministarske konferencije odrane su 1996. godine u Singapuru, 1998. godine u enevi,

  1999.godine u Seattlu

  2001. godine zapoinje nova runda pregovora-Doha Development Agenda ministarski

  sastanak u Dohi (142 zemlje lanice); osnovne teme pregovora bile su poljoprivreda i tekstil,

  TRIPS (lijekovi).

  Ciljevi:

  o Daljnja liberalizacija globalne trgovine;

  o Implementacija preuzetih obveza;

  o Poljoprivreda-smanjivanje i uklanjanje izvoznih subvencija;

  o Trgovina uslugama;

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  49/118

  48

  o Pristup tritima za nepoljoprivredne proizvode, itd.

  o 2003.godine odran je peti ministarski sastanak u Cancunu- bez rezulatata,

  razilaenja miljenja oko potpore poljoprivredi

  2005.godine u Hong Kongu 149 lanica WTO-a usvojile su kompromisan sporazum o ukidanjuizvoznih subvencija za poljoprivredu do 2013.godine bogatim zemljama, koji e onima

  siromanima, posebno afrikim proizvoaima pamuka, omoguiti vei pristup na trita

  razvijenih zemalja;

  2009.- Geneva-The WTO, the Multilateral Trading System and the Current Global Economic

  Environment

  o Razvojna dimenzija (ZUR, LDC)

  o Bilateralni i regionalni trg.sporazumi trebaju biti komplementi multilateralnoj

  liberalizaciji

  o Izazovi:klimatske promjene, green protectionism

  HRVATSKA I WTO

  1993. godine Hrvatska je slubeno zatraila pokretanje postupka za pristupanje tadanjem

  GATT-u;

  30. studenoga 2000. godine postala punopravna lanica Svjetske trgovinske organizacije,

  svake godine donosi novu Uredbu o carinskoj tarifi s niim carinskim stopama.

  EKONOMSKI EFEKTI ULASKA U WTO

  Efekt na potronju: efekt supstitucije i efekt dohotka

  Efekt na proizvodnju: neefikasni proizvoai ispadaju iz trine utakmice

  Regionalna-preferencijalna trgovinska liberalizacija (RTA, PTA)

  Pojam, oblici, uinci

  WTO i regionalne integracije

  Doputene su tri vrste PTA:

  o Podruje (zona) slobodne trgovine

  o Carinska unija

  o Zajedniko trite

  1. zona slobodne trgovinezemlje ukidaju meusobne carine i druga ogranienja,

  a prema treima nastupaju samostalno2. carinska unijaad 1 + uvoenje zajednike trgovinske politike prema treima

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  50/118

  49

  3. zajedniko trite ad 2 + slobodno kretanje kapitala i ljudi4. ekonomska unijapostoje elementi zajednike ekonomske politike npr.

  zajednika monetarna politika5. potpuna ekonomska unijapodrazumijeva potpuno jedinstvo u svim aspektima

  ekonomske politike i u politikoj sferi (kompletna politika integracija, zemlje

  postaju jedna zemlja)

  MFN-zabrana voenja diskriminirajue trgovinske politike

  Dozvola da zemlje formiraju sporazume gdje ukidaju meusobne trgovinske barijere, ali

  pritom ne podiu trgovinske barijere na robu proizvedenu izvan integracije

  Regionalizam-rastui trend u svijetu

  Duboke i plitke integracije ili stari i novi regionalizam

  Kljuna obiljejaregionalne liberalizacije Preferencijalna liberalizacija

  o Ogranienja se uklanjaju samo u trgovini s izabranim zemljama (DISKRIMINIRAJU se

  ostale zemlje)

  Ne mora biti striktno regionalna

  esto ne obuhvaa sve sektore

  Rairenost PTAs Koliko su PTA raireni?

  Svibanj 2011.

  o 489 prijavljenih RTA;

  o 297 RTA na snazi

  Situacija, posebno sa EU se opisuje kao spaghetti bowl

  Svjetska trgovina raste bre od svjetskog GDP,ali udio trgovine pod PTAs raste jo bre

  Veina sporazuma je na razini zone slobodne trgovine(FTA)

  esto zabuna oko zone slobodne trgovine i slobodne trgovine (kao i slobodne carinske zone)

  Fenomen otklona trgovine (trade deflection) vezan uz FTA

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  51/118

  50

  Otklon trgovine

  Smanjuje carinske prihode koje bi zemlje s visokim carinama inae (bez FTA) prikupile

  Slabljenje zatitnog efekta trgovinskih politika u zemljama s visokom carinom

  Pravila o podrijetlu robe Potrebna da odrede podrijetlo dobara u sluajevima kada se proizvodnja obavlja u nekoliko

  zemalja

  Osnovni princip za odreivanje je tzv. znaajna transformacija

  o Prema dodanoj vrijednosti u proizvodnji/preradi

  o Prema promjeni u carinskoj klasifikaciji

  Efekti RTA:

  Statiki efekti:

  o Skretanje trgovine trgovina koja se javlja izmeu lanica PTA i zamjenjuje uvoz koji

  bi dolazio iz ostatka svijeta,

  o Stvaranje trgovine trgovina koja se javlja izmeu lanica PTA koja nadomjetava

  ono to bi u uvoznoj zemlji bilo proizvedeno bez PTA,

  Dinamiki efekti (postizanje ekonomije obujma-masovna proizvodnja, vea efikasnost

  proizvodnje, konkurencija, vea produktivnost, prijenos tehnologije itd.)

  Ciljevi meunarodnih ekonomskih integracija:

  4. Opi

  5. Posebni

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  52/118

  51

  8. Meunarodne integracije napodrucju Europe

  EU

  CEFTA

  Nastanak EEZ-a

  nakon 2. svjetskog rata- 1946. godine Winston Churchill poziva na stvaranje Ujedinjenih

  drava Europe

  Marshalov plan poslijeratne obnove;

  Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Italija, Njemaka i Francuska prihvaaju ga te:

  1951. godine osnivaju ECSC (Europska zajednica za ugljen i elik),

  a 1957. godine EEZ (Europska ekonomska zajednica) i EURATOM (Europska zajednica

  za atomsku energiju).

  Ciljevi EEZ-a:

  ukidanje carina i kvantitativnih ogranienja u meusobnoj trgovini zemalja lanica,

  uvoenje zajednike carinske politike prema treim zemljama,

  omoguavanje slobodnog kretanja roba, usluga, kapitala i ljudi unutar zajednikog trita,

  uvoenje zajednike poljoprivredne politike,

  stvaranje Europskog socijalnog fonda za zapoljavanje i poboljavanje ivotnog standarda

  ljudi,

  stvaranje Europske investicijske banke itd.

  Obiljeja EZ-a od 1967. godine ECSC, EEZ i EUROATOM nazivaju se EZ

  carinska unija ostvarena je 1968. godine

  Zajednike institucije EU-a:

  Europska komisija,

  Vijee ministara (Vijee EU-a),

  Europsko vijee,

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  53/118

  52

  Europski parlament,

  Europski sud,

  Revizijski sud,

  Europska sredinja banka.

  Zajednike politike: poljoprivredna (CAP), monetarna, regionalna, socijalna, transportna itd.

  Proirenja EZ-a tijekom postojanja EZ je doivjela nekoliko proirenja te od 1.sijenja 2007. godine ima

  dvadeset i sedam zemalja lanica:

  BELGIJA, LUKSEMBURG, NIZOZEMSKA, ITALIJA, NJEMAKA, FRANCUSKA, VELIKA BRITANIJA,

  IRSKA, DANSKA, GRKA, PANJOLSKA, PORTUGAL, AUSTRIJA, FINSKA I VEDSKA, Poljska,

  Maarska, eka, Slovaka, Litva, Latvija, Estonija, Slovenija, Cipar i Malta, Rumunjska iBugarska.

  2013. Hrvatska

  Noviji razvoj EU-a:

  1992. Ugovor iz Maastrichta (Ugovor o EU)

  ostvarenje monetarne unije;

  EU ima tri nosea stupa: EZ, zajednika vanjska politika i politika sigurnosti i suradnjau unutarnjim poslovima i pravosuu;

  1993. godine Jedinstveno europsko trite;

  1999.godine poetak realizacije monetarne unije;

  2009. Lisabonski ugovor

  Izazovi razvoja EU-a

  Trite rada

  Stabilnost eura (sluaj Grke)

  Globalna ekonomska kriza (tednja na Islandu- Icesave banka)

  Europa 2020.

  Europsko vijee u oujku 2010. usuglasilo se oko ciljeva nove strategije razvoja

  Izazovi: starenje stanovnitva, globalizacija i klimatske promjene

  Ususret klimatskim promjenama:

  smanjenje emisije staklenikih plinova za 20%

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  54/118

  53

  Poboljanje efikasnostiupotrebe energije za 20%

  Poveanje udjela obnovljivih izvora energije

  (vjetar, sunce, voda, biogoriva) za 20%.

  Naglasak na veu koordinaciju nacionalnih i europske gospodarske politike

  Prihvaena su tri cilja:

  Rast razine zaposlenosti

  Poticanje ulaganja u R&D

  Zatita okolia

  Kako se postaje lanica EU-a? Svaka europska zemlja moe postati lanica EU-a

  Kopenhagen 1993.godine- kriteriji za ulazak u EU:

  politiki: demokracija i vladavina prava, ljudska prava i slobode, zatita manjina;

  ekonomski: postojanje trinog gospodarstva i sposobnost suoavanja s

  konkurentskim pritiscima iz EU-a i

  ostali: prihvaanje ciljeva EU-a- politika i ekonomska unija i usvajanje acquis

  administrativni

  Postupak:

  Potpisivanje sporazuma o pridruenom lanstvu (Europski sporazum, Sporazum o stabilizaciji

  i pridruivanju)

  Zemlja podnosi zahtjev za ulazak u EU

  Upitnik

  Miljenje+ otvaranje pregovora

  Pregovori o usvajanju pravne steevine (acqui communitaire)

  Zakljuenje pregovora i odluka o datumu ulaska u EU

  Republika Hrvatska i EU

  RHu grupi zemalja Zapadnog Balkana

  Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju 2001.

  Kandidat 2004.

  Poetak pregovora 2005.

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  55/118

  54

  Dovretak pregovora 2011.

  Potpisivanje Ugovora o pristupanju, ratifikacija, referendum

  RH na razini oko 60% BDP p.c. EU-27

  Mogunosti za mlade Preko dva milijuna mladih studiralo je ili struno se usavravalo u drugoj zemlji EU-a kroz

  potporu EU programa:

  o Comenius: school education

  o Erasmus: higher education

  o Leonardo da Vinci: vocational training

  o Grundtvig: adult education

  o Youth in Action: voluntary work and non-formal education

  CEFTA- Srednjoeuropska zona slobodne trgovine

  21.prosinca 1992. godine u Krakovu (Poljska) potpisan je Sporazum o slobodnoj trgovini

  izmeu ehoslovake, Maarske i Poljske (stupio na snagu 1.sijenja 1993.)

  Ciljevi CEFTA-e:

  1. harmonizirati razvoj ekonomskih odnosa kroz ekspanziju trgovine,

  2. ubrzati razvoj trgovinskih aktivnosti,

  3. porast ivotnog standarda,

  4. osiguranje vee zaposlenosti,

  5. rast proizvodnosti i

  6. osiguranje financijske stabilnosti.

  uvjeti za ulazak novih lanica u CEFTA-u: lanstvo u WTO i pridrueno lanstvo EU-a,

  bilateralni trgovinski sporazumi sa svim lanicama CEFTA-e

  CEFTA se od 1996.-2006. proirila na: Sloveniju, Rumunjsku, Bugarsku, Hrvatsku i Makedoniju

  Cilj svih zemalja lanica CEFTA-e je ulazak u EU, pa se stoga CEFTA tretira kao privremeni

  sporazum i lanice ne ulau previe truda u njen razvoj

  CEFTA 2006 1.svibnja 2004.godine u EU ulaze Slovenija, Maarska, eka, Slovaka, Poljska (uz ostale

  zemlje koje nisu lanice CEFTA-e)

  CEFTA je krnja : Rumunjska, Bugarska, Hrvatska, Makedonija

  Sporazum o proirenoj CEFTA-i potpisan je u prosincu 2006.godine

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  56/118

  55

  Sporazum su potpisale: Albanija, Rumunjska, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, BiH, Crna

  Gora, Kosovo, Moldavija i Srbija.

  Ciljevi:

  liberalizacija trgovine- stvaranje zone slobodne trgovine do 2010.godine,

  unapreenje i jaanje ukupnih trgovinskih i gospodarskih odnosa u regiji.

  Dokaz regionalne suradnje

  RH je ula u CEFTA-u 2002.godine

  Vanost EU-a i CEFTA-e za vanjsku trgovinu RH

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  57/118

  56

  9. BILANCA PLACANJA

  Definicije

  agregirani i sistematizirani prikaz svih transakcija koje rezidenti jedne zemlje obave s

  inozemstvom u tijeku odreenog vremenskog razdoblja (1 godine)

  Usporedni prikaz primanja i plaanja po svim transakcijama koje nacionalno gospodarstvo

  obavi s inozemstvom u jednoj godini odraava sudjelovanje zemlje u svjetskom

  gospodarstvu

  Nuna statistiko-dokumentacijska osnova za ekonomsku analizu uinaka meunarodne

  ekonomske razmjene neke zemlje na sve njezine makroagregate

  Model otvorenog gospodarstva

  Za otvorenu privredu vrijedi

  Y=C+I+G+E-U

  Y+U=C+I+G+E,

  Y-(C+I+G)=E-U

  Y>(C+I+G)=>E>U

  BVT je pozitivna ako je proizvodnja vea od potronje

  Ako zemlja ima deficit tekueg rauna mora se zaduivati u inozemstvu

  Struktura bilance plaanjaTransakcije se klasificiraju i iskazuju u bilanci plaanja na:

  1. tekuem raunu (robe, usluge, transferi i dohodak)

  2. kapitalnom raunu

  3. financijskom raunu (FDI i portfolio investicije)

  4. raunu rezervi.

  Bilanca plaanja sastoji se od dvije podbilance:

  a) Bilanca tekuih transakcija= 1

  b) Bilanca kapitalnih i financijskih transakcija=2+3+4

  Ukupna BP mora biti u ravnotei, ali podbilance ne moraju

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  58/118

  57

  Suma salda tekueg i kapitalnog i financijskog rauna jednaka je promjenama rezervi

  Ako je promjena rezervi jednaka nuli tada je saldo BTT=BKFT

  Bilanca tekuih transakcijaBTT= tekua bilanca plaanja= bilanca plaanja na tekuem raunu

  Prikazuje sve transakcije izmeu zemlje i inozemstva vezane za proizvodnju i dohodak u

  odreenom razdoblju

  Raun inozemstva:

  [(E-U)+(TRI+TRG)]+L=0

  Sastoji se od bilance vanjske trgovine robom i uslugama i bilance tekuih transfera

  BTT predstavlja razliku izmeu domae proizvodnje i potronje

  Y-(C+I+G)=TB

  TB= E-U

  Izvoz i uvoz dijele se na izvoz i uvoz roba (vidljivi) i izvoz i uvoz usluga (nevidljivi);

  Moe se iskazati BVT robama, uslugama

  E>U, suficit u BTT, viak ponude domaeg financiranja

  E

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  59/118

  58

  posebna vrsta usluga- dohodak od investicija: plaanje ili naplata kamata, dividendi ili drugih

  oblika realne ili financijske strane aktive

  Neto-zaduenje u inozemstvuPozitivna BVT utjee na poveanje proizvodnje i zaposlenosti, a negativnom zemlja postaje

  dunik

  Saldo BTT oznaava se s L (neto-zaduenje u inozemstvu)

  [(E-U)+(TRI+TRG)]+L= RI

  L se financira neto uvozom kapitala ili promjenom (smanjenjem) deviznih rezervi

  L jednak je razlici izmeu investicija (I=Id+Iu) i akumulacijei tednje (O+S+B) u zemlji

  -L=(E-U)+(TRI+TRG)

  (O+S+B)-I=[(E-U)+(TRI+TRG)]

  Ako su investicije vee od tednje i akumulacije doi e do porasta neto zaduenja u

  inozemstvu

  Ako zemlja investira vie nego to ima sredstava doi e do deficita u BTT

  deficitje ograniavajui faktor gospodarskog razvitka

  opravdanost deficita kod zemalja u razvoju

  Bilanca kapitalnih i financijskih transakcija

  prikazuje financijske tijekove izmeu zemlje i inozemstva

  Odljev kapitala iz zemlje u inoz. moe biti u obliku:

  1. Zajmova danih inozemstvu

  2. Depozita u inozemnim bankama

  3. Kupnje inozemnih vrijednosnih papira

  Povrat odlivenog kapitala:

  1. Otplata zajmova stranaca

  2. Povlaenje depozita iz inozemnih banaka

  3. Otkup inozemnih vrijednosnih papira od strane stranaca

  Priljev kapitala u zemlju iz inozemstvaostvaruje se kroz:

  1. Zajmovi iz inozemstva

  2. Depoziti stranaca u domaim bankama

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  60/118

  59

  3. Prodaja vrijednosnih papira inozemstvu

  Povrat prilivenog kapitala:

  1. Otplata zajmova inozemstvu

  2. Povlaenje inozemnih depozita iz domaih banaka

  3. Otkup domaih vrijednosnih papira

  Financijski tijekovi posljedica su davanja i uzimanja zajmova, promjena stanja novca,

  transakcija vrijednosnim papirima i transakcija fiksnim fondovima (investicije u inozemstvu)

  izvori sredstava su viak na tekuem raunu ili uzimanje zajmova odnosno povrat obveza

  zemlje prema inozemstvu

  Ta se sredstva mogu upotrijebiti za poveanje realne ili financijske aktive

  Shema bilance kapitalnih i financijskih transakcija

  Neravnotea u BTT kompenzira se neravnoteom u BKT suprotnog predznaka

  usporedba salda dugoroni+kratkoroni kapital (-rezerve) i salda BTT daje nam

  (ne)ravnoteu koja se izravnava promjenom deviznih rezervi (utjee na promjenu novane

  mase u zemlji)

  FDI i portfolio investicije

  FDI:

  o dugorone: greenfield i brownfield investicije,

  o strani ulaga kupuje paket dionica kojima dolazi u posjed 10% ili vie od 10%

  vlasnikog udjela

  o Cilj je sudjelovati u upravljanju poduzeem

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  61/118

  60

  Portfolio- ulaganja u inozemne vrijednosne papire s ciljem ostvarivanja profita

  Kod ZUR-a: mehanizam zamjene dugova

  FDI mogu biti usmjerene:

  o u ekstraktivne sektore radi koritenja domaih resursa i snabdijevanja domaeg

  trita,

  o Prema izvoznim sektorima

  o K smanjenju zaduenosti

  Strategija liberalizacije FDI

  FDI i gospodarski razvoj zemlje primateljice (apsorpcijski kapacitet)

  Rauni financijskih transakcijaviak zajmova domaim sektorima privrede nad njihovim depozitima pokriva se porastom

  zajmova iz inozemstva ili smanjenjem inozemnih depozita u domaim bankama

  (F41+F42+F43)-(F14+F24+F34)=F54

  F4j=zajam banke sektoru (poduzea, kuanstva, vlada)

  Fi4=depozit sektora

  F54= tijek financijskih sredstava iz inozemstva u domae banke

  Veza s novanim kretanjimaNovana ponuda= novana baza*multiplikator

  Monetarna baza= RI+ZC

  Ako se promjene rezerve, promijenit e se monetarna baza, putem multiplikatora utjecat e

  na novanu masu

  Mjere monetarne politike da se BP uravnotei

  to utjee na tekui i financijski raunTransakcije u BP dijele se na autonomne i kompenzirajue

  autonomne transakcije

  - Poduzima pojedinac

  - tekui raun: potranja za izvozom i uvozom, cijene, dohodak i ukusi

  - Financijski raun: oekivanja o promjenama u teajevima, razlike u nominalnim kamatnim

  stopama meu zemljama, razlike u profitabilnosti ulaganja

  kompenzirajue- provodi vlada

 • 5/26/2018 Meunarodna ekonomija

  62/118

  61

  Raun rezerviRaun rezervi pokazuje sve meunarodne tijekove novca koje obavlja vlada preko svojih

  institucija (sredinje banke)

  Svrha da omogui zemlji financiranje neravnotee u BP

  Pokriva vremenski jaz izmeu deviznih prihoda i rashoda

  Smanjuju rizik da zemlja postane nelikvidna

  Veliina ovisi o vrijednosti meunarodnih transakcija, neravnotei u BP, sustavu teajeva koji

  je ta zemlja prihvatila

  Indikator rezervi: rezerve/uvoz=0,25

  Shema rauna rezerviUporaba sredstava Izvori sredstava

  Promjene aktive:

  Monetarnog zlata

  SDR

  Rezervne pozicije u MMF-u

  Inozemnih deviza

  Inozemnih dravnih obveznica

  Sredstva u stranim bankama

  Promjene pasive:

  Likvidnih obveza prema inozemnim vladama

  Obveznice emitirane od domae vlade

  Sredstva u domaim bankama

  Upravljanje meunarodnim rezervama1. Prihvaanje odgovarajue filozofije investiranja rezervi

  2. Izbor kombinacije (mix) valuta u koje e se rezerve investirati

  3. Odabir optimalnog portfolia - cilj je maksimiziranje zarade od investicija uz minimalni rizik

  Mjere neravnotee u BPcjelokupna BP mora biti u ravnotei, ali podbilance ne moraju

  Iza pojedinih stavki povue se crta i usporeuju se zbrojevi prihoda i rashoda

  Saldo stavki iznad crte financira se saldom stavki ispod crte (suprotnog predznaka)- princip

  kompenzatornog financiranja

  Presjecanja u BP:

  1. Crta se podvue ispod izvoza i uvoza roba= bilanca robne razmjene(bilanca vidljivog izvoza