Click here to load reader

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SIGURNOST ... - zastita…zastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGArt/SIGART 2014 PREZENTACIJE... · temelj: svjetska konferencija o smanjenju rizika od katastrofa,

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SIGURNOST ... -...

 • MEUNARODNA KONFERENCIJAMEUNARODNA KONFERENCIJASIGURNOST KULTURNE BASIGURNOST KULTURNE BATINETINE

  SIGArt 2014.SIGArt 2014.

  MJESTO I ULOGA DRMJESTO I ULOGA DRAVNE UPRAVE ZA ZAAVNE UPRAVE ZA ZATITU I TITU I SPASPAAVANJE U ZAAVANJE U ZATITI KULTURNE BATITI KULTURNE BATINE TINE

  dr. sc. JADRAN PERINIdr. sc. JADRAN PERINI, ravnatelj, ravnateljDrDravna uprava za zaavna uprava za zatitu i spatitu i spaavanjeavanje

  Zabranjeno je daljnje kopiranje i prikazivanje bez znanja DUZS-a

  ZAGREB, 26. svibanj 2014.ZAGREB, 26. svibanj 2014.

 • UVOD

  NORMATIVNI OKVIR

  ZAKON O KRITINIM

  INFRASTRUKTURAMA

  DUZS U ZATITI KULTURNE BATINE

  ZAKLJUNO

 • U PRIPREMI I PROVEDBI AKTIVNOSTI ZATITE I SPAAVANJA, DUNE SU SUDJELOVATI I USTANOVE KOJE SKRBE O KULTURNOJ BATINI (l. 26.)

  UTVRENE SU OBVEZE MINISTARSTVA KULTURE U IZRADI PROCJENE UGROENOSTI NA PODRUJU NADLENOSTI (l. 31.)

 • RAZRAUJU SE UGROAVANJA STANOVNITVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA TE SREDSTVA KOJA SU POTREBNA ZA ZATITU (l. 1, 3, 6, 7, 8)

  UGROAVANJA: PRIRODNA I ANTROPOGENA UKJUUJUI RATNA DJELOVANJA I TERORIZAM

  PROCJENA UGROENOSTI KRITINE INFRASTRUKTURE (l. 9.) POSLJEDICE NA PODRUJU ZNANOSTI, SPOMENIKA I DRUGIH

  NACIONALNIH VRIJEDNOSTI

  U SLUAJU SVIH VRSTA UGROAVANJA NA PODRUJU NADLENOSTI

 • OBLIK ORGANIZIRANJA USMJEREN NA ZATITU I SPAAVANJE

  STANOVNITVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I

  OKOLIA U SLUAJU PRIRODNIH I TEHNIKO-TEHNOLOKIH

  NESREA, RATA I TERORIZMA

  TEMELJ ORGANIZIRANJA MEUNARODNO HUMANITARNO

  PRAVO

 • ENEVSKA KONVENCIJA, II. DOPUNSKI PROTOKOL, 1977.,

  LANAK 16. ZATITA KULTURNIH OBJEKATA I HRAMOVA

  HAKA KONVENCIJA O ZATITI KULTURNIH DOBARA U

  SLUAJU ORUANIH SUKOBA, 1954.

  - PROPISAN ZNAK ZA RASPOZNAVANJE KULTURNE BATINE (l. 16)

  PROTOKOLI (2) O KONVENCIJI O ZATITI KULTURNIH

  DOBARA U SLUAJU ORUANIH SUKOBA, 1999.

 • PLATFORMA ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

  ODLUKA VLADE RH, 10. oujak 2009.

  TEMELJ: SVJETSKA KONFERENCIJA O SMANJENJU RIZIKA OD

  KATASTROFA, 2005., KOBE, JAPAN HYOGO OKVIR ZA

  DJELOVANJE 2005. 2015. IZGRADNJA OTPORNOSTI NACIJA I

  ZAJEDNICA NA KATASTROFE

  AKTIVNOSTI: UGRADNJA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

  U ODRIVI RAZVOJ, POLITIKU I PLANIRANJE TE JAANJE

  INSTITUCIJA, MEHANIZAMA I KAPACITETA ZA RAZVOJ

  OTPORNOSTI NA PRIJETNJE

 • DRAVNA UPRAVA ZA ZATITU I SPAAVANJE NOSITELJ

  ORGANIZACIJE KONFERENCIJE HRVATSKE PLATFORME

  ODBOR HRVATSKE PLATFORME LANOVI: PREDSTAVNICI

  MINISTARSTVA, HAZU, DHMZ, GEOFIZIKI ZAVOD PMF-a,

  HCK, HGSS, HVZ, HRVATSKE VODE, ....

  NA GODINJIM KONFERENCIJAMA HRVATSKE PLATFORME

  SUDJELUJU: GOSPODARSKI SUBJEKTI, VISOKOKOLSKE

  USTANOVE, JAVNA PODUZEA, DRAVNE ORGANIZACIJE,...

 • SEKTORI NACIONALNIH KRITINIH INFRASTRUKTURA MOGU

  BITI OSOBITO (l. 4)

  NACIONALNI SPOMENICI I VRIJEDNOSTI

  ODLUKA O ODREIVANJU SEKTORA IZ KOJIH SREDINJA TIJELA

  DRAVNE UPRAVE IDENTIFICIRAJU NACIONALNE KRITINE

  INFRASTRUKTURE TE LISTE REDOSLJEDA SEKTORA KRITINE

  INFRASTRUKTURE (NN, broj 108/13)

 • VLASNICI/UPRAVITELJI KRITINE INFRASTRUKTURE DUNI

  SU IZRADITI SIGURNOSNI PLAN VLASNIKA/UPRAVITELJA

  KOJI OBUHVAA MJERE ZATITE I OSIGURANJA NASTAVKA

  POSLOVANJA KRITINE INFRASTRUKTURE I ISPORUKE

  ROBA I USLUGA (l. 12)

 • GLAVA 2.: ODREUJU SE SEKTORI IZ KOJIH SADRAJA TIJELA

  DRAVNE UPRAVE IDENTIFICIRAJU POJEDINE NACIONALNE

  KRITINE INFRASTRUKTURE TE SE ODREUJE LISTA

  REDOSLJEDA SEKTORA KRITINE INFRASTRUKTURE

  RBR. 10.: NACIONALNI SPOMENICI I VRIJEDNOSTI

  SA PODSEKTORIMA:

  MATERIJALNA KULTURNA BATINA

  POKRETNA BATINA

 • GLAVA 5.:

  DEFINIRANE MJERE ZATITE I OUVANJA KULTURNIH

  DOBARA

  PROPISANO OZNAAVANJE KULTURNIH DOBARA

 • JLP(R)S ORGANIZIRAJU ZATITU OD POARA NA

  PODRUJU ODGOVORNOSTI TE SKRBE O STANJU ZATITE

  OD POARA

  VLASNICI ODNOSNO KORISNICI GRAEVINA, ... I PROSTORA

  UKLJUJUJUI I GRAEVINE KOJE PREDSTAVLJAJU

  NEPOKRETNE OBJEKTE KULTURNE BATINE, DUNI SU

  ORGANIZIRATI ZATITU OD POARA TE SKRBITI O STANJU

  ZATITE OD POARA (l. 19)

 • DEFINIRA OBVEZU POSLODAVCA U IZRADI PLANA

  EVAKUACIJE I SPAAVANJA (l. 59. 60. i 61)

  PROCJENA UGROENOSTI

  VODITELJI EVAKUACIJE

  OSPOSOBJAVANJE I UVJEBAVANJE

  EVAKUACIJA OSOBA I IMOVINE NA SIGURAN NAIN

 • NEPOKRETNA KULTURNA BATINA

  POKRETNA KULTURNA BATINA

  NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

  ARHEOLOKA KULTURNA DOBRA

  DOKUMENTACIJSKE ZBIRKE

 • DIOKLECIJANOVA PLALAA I SREDNJEVJEKOVNI

  SPLIT

  KATEDRALA SV. JAKOVA U TROGIRU

  POVIJESNA JEZGRA TROGIRA

  EUFRAZIJEVA BAZILIKA U POREU

  STARI GRAD DUBROVNIK

  NACIONALNI PARK PLITVICE

 • ZGRADE MUZEJA I DRUGIH OBJEKATA KULTURNE

  BATINE

  LOKACIJA

  NAIN GRADNJE I KORITENI GRAEVINSKI MATERIJAL

  REZERVNI SIGURNOSNI IZLAZI PRAVCI EVAKUACIJE

  UVEZANOST SUSTAVA UZBUNJIVANJA

  UVJETI ZA SIGURNU POHRANU KULTURNE BATINE

  IZRAENOST PLANOVA

 • U RH SAMO 27 MUZEJA (OD 227) IMA VIE OD 10

  ZAPOSLENIKA .......

  50 MUZEJA IMA SAMO 1 ILI 2 ZAPOSLENIKA

  MINISTARSTVO KULTURE JE ZA PREVENTIVNU ZATITU

  (STATISTIKI PODATAK) TO UKLJUUJE PREVENTIVNU

  KONZERVACIJU, PRIPEME ZA NESREE IZDVOJILO cca

  350.000,00 KUNA

 • SPECIFINOST LOKACIJA

  CRKVE, DVORCI, PALAE, KOLEKCIJE, ZGRADE ...

  SPECIFINOST IZRAZA

  SLIKE, KIPOVI, VAZE, RUKOPISI....

  SPECIFINI UVJETI

  TEMPERATURA, RELATIVNA VLAGA, PLIJESNI,

  SVJETLO.....

 • POTRES, POLAVA, POAR

  RATNA DJELOVANJA I TERORIZAM

 • POSLJEDICE POTRESA

 • DOMOVINSKI RAT 1991/92

 • PROCJENA UGROENOSTI - KULTURNA DOBRA

  PLAN ZATITE I SPAAVANJA KULTURNIH DOBARA

  DEFINIRANJE POSTUPAKA, MATERIJALNIH I KADROVSKIH

  SPOSOBNOSTI RH U ZATITI KULTURNIH DOBARA

  OSNIVANJE (SPECIJALISTIKIH) TIMOVA ZA ZATITU I

  SPAAVANJE KULTURNIH DOBARA (STUDENTI)

  SURADNJA S JLPRS NA IZRADI PROCJENE UGROENOSTI I

  PLANOVA ZATITE I SPAAVANJA (NIA OPERATIVNA

  RAZINA)

  IMPLEMENTACIJA ODREDBI ZAKONA O KRITINIM

  INFRASTRUKTURAMA

 • UTVRDITI PRIORITETE U SPAAVANJU

  VRIJEDNOST PREDMETA (UMJETNIKA, ZNANSTVENA..)

  POSEBNA VRIJEDNOST I OSJETLJIVOST U POSTUPANJU

  IZRADA POPISA KULTURNE BATINE, DOKUMENTIRANJE UZ

  KORITENJE MODERNE TEHNOLOGIJE I IZNALAENJE RJEENJA

  TIJEKOM SVAKODNEVNOG RADA KAO PRIPREMA ZA NASTANAK

  IZNENADNIH DOGAAJA

  SURADNJA NA IZNALAENJU RJEENJA ZA UINKOVITU

  PROVEDBU ZATITE KULTURNE BATINE

  KONTINUITET DJELOVANJA

 • HVALA NA PANJI !