of 26 /26
1.UVOD Vanjsko – trgovinska djelatnost, a pogotovo izvoz je vrlo važan čimbenik za svaku tvrtku koja proizvodi odnosno izvozi vlastiti proizvod ili izvozi proizvode drugih proizvođača. Da bi se mogao realizirati uvoz potrebno je izvoziti. Izvoz proizvoda od velike je važnosti za državu, a ne samo za proizvođača, odnosno izvoznika. Od izvoza država dobiva devizni priliv što je vrlo važno za: - dobivanje ino kredita - razvoj industrije, tehnologije, znanosti, obrazovanja - promet i veze i dr. U svakom izvoznom i uvoznom poslu ključna osoba koja koordinira promet tj. prijevoz robe od krajnjeg proizvođača do krajnjeg korisnika je špediter. On omogućava da se premoste kilometarske barijere, pravilnim izborom prijevoznog sredstva, osiguranja te općenito brigom za robu dok ona ne dođe do svog krajnjeg cilja kojeg je nalogodavatelj odredio. Ta zadaća nije niti jednostavna niti bez rizika. Zato je potrebno da špediter savršeno poznaje zakonske propise svoje zemlje i zemlje u koju se roba otprema, da poznaje klauzule, te da posjeduje dobre veze sa prijevozničkim poduzećima, osiguravateljskim kućama, brodarskim agentima, bankama, carinskim ispostavama i ostalim sudionicima izvozno – uvoznog posla. U Hrvatskoj danas postoji cijeli niz špediterskih kuća koje se bave organizacijom cjelokupnog transporta, ali postoje i manji 1

Međunarodna špedicija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminarski

Text of Međunarodna špedicija

1. UVODVanjsko trgovinska djelatnost, a pogotovo izvoz je vrlo vaan imbenik za svaku tvrtku koja proizvodi odnosno izvozi vlastiti proizvod ili izvozi proizvode drugih proizvoaa. Da bi se mogao realizirati uvoz potrebno je izvoziti.Izvoz proizvoda od velike je vanosti za dravu, a ne samo za proizvoaa, odnosno izvoznika. Od izvoza drava dobiva devizni priliv to je vrlo vano za: dobivanje ino kredita razvoj industrije, tehnologije, znanosti, obrazovanja promet i veze i dr.U svakom izvoznom i uvoznom poslu kljuna osoba koja koordinira promet tj. prijevoz robe od krajnjeg proizvoaa do krajnjeg korisnika je pediter. On omoguava da se premoste kilometarske barijere, pravilnim izborom prijevoznog sredstva, osiguranja te openito brigom za robu dok ona ne doe do svog krajnjeg cilja kojeg je nalogodavatelj odredio.Ta zadaa nije niti jednostavna niti bez rizika. Zato je potrebno da pediter savreno poznaje zakonske propise svoje zemlje i zemlje u koju se roba otprema, da poznaje klauzule, te da posjeduje dobre veze sa prijevoznikim poduzeima, osiguravateljskim kuama, brodarskim agentima, bankama, carinskim ispostavama i ostalim sudionicima izvozno uvoznog posla.U Hrvatskoj danas postoji cijeli niz pediterskih kua koje se bave organizacijom cjelokupnog transporta, ali postoje i manji pediteri koji organiziraju i specijalizirani su samo za odreeni vid transporta.

2. OPENITO O PEDICIJI

2.1. DEFINICIJA PEDICIJEU znanstvenim i strunim djelima stranih i domaih autora pojam pedicija i pediter razliito su definirani.Naziv pediter, pedicija, ustaljen je i uobiajen u praksi, dok je naziv otpremnitvo ponovno uveden kod nas i jo nije toliko uobiajen.U praksi kao i u strunoj literaturi koriste se oba izraza: pediter i otpremnik, pa u ja u nastavku koristiti naziv: pediter kao i otpremnik.Izraz pediter odnosno pedicija (u engleskoj literaturi forwarding agent; u talijanskoj spedizioniere; u njemakoj spediteur), dolazi od latinske rijei expedire to u doslovnom prijevodu znai odrijeiti ili urediti, dok se u praktinoj primjeni prevodi s otposlati, otpremiti.U dosadanjim razmatranjima ovog problema niz naih cijenjenih strunjaka dalo je odreeni doprinos problematici definiranja meunarodne pedicije i pediterske djelatnosti.Ne ulazei u diferencijaciju pojedinih definicija, ini se da je najadekvatnije te pojmove definirao prof. dr. ANTE TURINA, najpriznatiji hrvatski ekspert za tematiku pedicije, odnosno otpremnitva.Prema Turini, pod pedicijom treba razumijeti specijaliziranu privrednu djelatnost koja se bavi organizacijom otpreme robe i drugim poslovima koji su s tim u vezi.pediciju obavlja pediter, a to je privrednik, pravna ili fizika osoba koja se iskljuivo i obrtimice bavi organizacijom otpreme robe svojih komitenata pomou vozara i drugim poslovima koji su s tim u vezi.pediter svojom djelatnou titi interes komitenta u prometnoj privredi. U pravilu, on ne obavlja prijevoz robe, no on angaira vozara i sva druga neophodna usluna poduzea u prometu radi realiziranja transporta komitentove robe u svoje ime i za raun komitenta, ali i on moe obavljati prijevoz robe.

pediteri se mogu u vanjskotrgovinskom procesu, pa sukladno time i u carinskom postupku pojavljivati:1. kao komisionari koji obavljaju poslove po nalogu, ali u svoje ime,2. kao agenti koji obavljaju poslove po nalogu nalogodavca i u njegovo ime.pedicija je usluna djelatnost, koja se bavi organiziranjem i premjetanjem (otpremom i dopremom) robe u prostoru i koordinacijom svih uesnika u premjetanju robe.Premjetanjem robe podrazumijeva se cijeli sustav djelatnosti koje omoguavaju nesmetano kretanje robe. Bitno je u prvom redu poznavanje robe i njezinih bitnih obiljeja, zatim pronalaenje najpovoljnijeg puta, zatim uskladitenje robe, kao i osiguranje carinskih formalnosti (ako se radi o kretanju robe preko granice), pa utovar, istovar, kvantitativna i kvalitativna kontrola robe, financiranje kao i neke druge djelatnosti.pedicija je jedan sloen dinamiki sustav meusobno povezanih raznih faktora.pediter bi morao dobro poznavati Zakone zemalja kroz koje roba prolazi kao i tehnike meunarodne trgovine, meunarodne transportne propise, trgovake propise, bankarske, osiguravajue i carinske propise kao i sve nastale promjene i izmjene na tom planu kako bi omoguio svom komitentu to ekonominiju otpremu odnosno dopremu robe od svog komitenta do odreenog mjesta preuzimanja i obratno. Osim toga, bitna je i njegova vjetina snalaenja u prostoru za vrijeme razmjene robe.U definiranju pojmova meunarodne pedicije i meunarodnog peditera vane su tri legalne definicije tih pojmova. Prva definicija. Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju daje definiciju meunarodnog otpremnitva.Poduzee upisano u registar za poslove meunarodnog otpremnitva moe organizirati otpremu i dopremu robe u meunarodnom prometu u svoje ime i po nalogu i za raun komitenta te sklapati ugovore o prijevozu, utovaru, istovaru, pretovaru, sortiranju, pakiranju, uskladitenju i osiguranju robe, organizirati prijevoz razliitim vrstama prijevoznih sredstava, zastupati i obavljati poslove u vezi sa carinjenjem robe, osiguranjem povlastica i refakcija od vozara, ispostaviti i pribaviti transportne i druge dokumente te obavljati druge poslove u vezi s otpremnikim uslugama u vanjskotrgovinskom prometu. Druga definicija. Zakon o obveznim odnosima (skr. ZOO) daje legalnu definiciju otpremnika (peditera).Ugovorom o otpremanju (pediciji primj. R.Z.) obvezuje se otpremnik (pediter primj. R.Z.) da radi prijevoza odreene stvari sklapa u svoje ime i za raun nalogodavca ugovor o prijevozu, i druge ugovore potrebne za izvrenje prijevoza te da obavi ostale uobiajene poslove i radnje, a nalogodavac se obvezuje da mu isplati odreenu naknadu. Ako je ugovorom predvieno, otpremnik moe sklopiti ugovor o prijevozu i poduzimati druge pravne radnje u ime i za raun nalogodavca.

Trea definicija . Opi uvjeti poslovanja meunarodnih otpremnica Hrvatske sadre definiciju otpremnika (peditera).Otpremnik (pediter primj. R.Z.) je organizator otpreme i dopreme stvari svim prijevoznim sredstvima i na svim prijevoznim putevima. Ugovorom o otpremanju (pediciji primj. R.Z.) obvezuje se otpremnik ( pediter primj. R.Z.) da radi prometa odreene stvari sklapa u svoje ime i za raun nalogodavca, u ime i za raun nalogodavca, odnosno u svoje ime i za svoj raun, ugovor o prijevozu i druge ugovore potrebne za izvrenje prijevoza, te da obavlja ostale uobiajene poslove i radnje, a nalogodavac se obvezuje da mu isplati odreenu naknadu.Na temelju prethodno navedenih definicija na dananjem stupnju razvoja znanosti, proizvodnih snaga, proizvodnih i drutvenih odnosa mogu se s pravnoekonomskog stajalita determinirati pojmovi meunarodne pedicije i meunarodnog peditera.Pod poslovima meunarodne pedicije podrazumijevaju se privredne usluge vanjskotrgovinskog prometa, odnosno poslovi: otpreme robe iz vlastite u strane zemlje (izvozna pedicija), dopreme robe iz stranih u vlastitu zemlju (uvozna pedicija), i provoza robe izmeu stranih preko vlastite zemlje (provozna ili tranzitna pedicija) koje obavljaju meunarodni pediteri, te obavljanje drugih propisanih ili uobiajenih specijalnih (sporednih) poslova i radnji u vezi s otpremom, dopremom ili provozom (tranzitom) robe.

Meunarodni pediter je privrednik, pravna ili fizika osoba registrirana za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog prometa, koja iskljuivo i u obliku stalnog zanimanja zakljuuje u svoje ime i za tui raun (kao komisionar), u tue ime i za tui raun (kao agent) i u svoje ime i za svoj raun (kao samostalna kategorija privrednika) ugovore potrebne pri organiziranju otpreme (izvoza), dopreme (uvoza) i provoza (tranzita) robe svojih nalogodavaca s pomou vozara i obavlja druge propisane ili uobiajene specijalne (sporedne) poslove i radnje u vezi s otpremom, dopremom i provozom robe.

Iz kvalitativne analize definicije meunarodnog peditera proizlaze ova bitna obiljeja:1. pediter je privrednik ili gospodarstvenik. Kao to e se u kasnijem izlaganju saznati, pediter se obino tretira kao komisionar (europske zemlje), rjee kao agent (anglosaksonske zemlje), dok kod nas ima status samostalne kategorije privrednika ili gospodarstvenika.2. pediter je pravna ili fizika osoba.Nekada su se poslovima pedicije bavile uglavnom fizike osobe koje su nosile naziv ekspediter. Danas, meutim, peditersku djelatnost obavljaju uglavnom pravne osobe. Neke od njih razvile su se u velika pediterska poduzea koja organiziraju otpremu i dopremu robe u sve krajeve i iz svih krajeva svijeta i svim vrstama prijevoznih sredstava, znalaki koristei sve suvremene oblike manipuliranja i transporta robe: paletizaciju, kontejnerizaciju, RO-RO, RO-LO, BIMODALNU, HUCKEPACK i LO-LO, FO-FO ili LASH transportnu tehnologiju u kombiniranom ili multimodalnom transportnom sustavu.3. pediter se bavi iskljuivo organiziranjem otpreme i dopreme robe. Njegov je dakle jedini zadatak da organizira otpremu, dopremu ili provoz.4. pediter se bavi organiziranjem otpreme i dopreme robe obrtimice, tj. u obliku stalnog zanimanja.5. pediter redovito obavlja samo organiziranje otpreme i dopreme komitentove robe, ali ne i sam prijevoz robe. pediter, redovito je samo posrednik izmeu osobe (komitenta, nalogodavca) koja mu povjerava svoju robu na otpremu i vozara koji obavlja sam prijevoz (brodara, eljeznice, cestovnog prijevoznika itd.

6. pediter organizira otpremu i dopremu robe. Pojam pedicije ujedinjuje dakle organiziranje otpremanja robe koja se kree u odlaznom smjeru i dopremanja robe koja se kree u dolaznom smjeru. pediter je prema tome, osoba koja organizira otpremu, dopremu i provoz robe.

7. pediter organizira otpremu i dopremu robe svojih komitenata, dakle, tue, a ne svoje robe. Pod komitentom (nalogodavcem) razumijeva se pravna ili fizika osoba koja pediteru povjerava robu radi organizacije njene otpreme, dopreme ili provoza.8. pediter organizira otpremu i dopremu robe, u pravilu pomou vozara. Pod vozarom razumijeva se pravna ili fizika osoba koja obrtimice ili povremeno uz naplatu cijene prijevozne usluge, obavlja prijevoz robe vlastitim ili unajmljenim prijevoznim sredstvima. To moe biti brodar i zrani prijevoznik.9. pediter obavlja i druge poslove koji su u vezi s organizacijom otpreme, dopreme i provoza robe. To su razliiti pravni, tehniki i financijski poslovi.

2.2. VRSTE PEDITERSKE DJELATNOSTI PODUZEA

pediterski su poslovi, posebice poslovi meunarodne pedicije, toliko raznovrsni i kompleksni da je u okviru pediterske djelatnosti moralo doi do odreene podjele rada i specijalizacije.U suvremenim trinim uvjetima poslovanja u pediterskim poduzeima, posebno manjim i srednjim poduzeima, vrlo je teko, gotovo nemogue baviti se svim oblicima i vrstama rediterske djelatnosti.Takvo poslovanje, u pravilu, ne bi bilo ekonomino i rentabilno, a najekonominije i najrentabilnije poslovanje zahtjeva specijalizaciju i u pediterskoj djelatnosti.Glavna stajalita za odreivanja ue specijalnosti pedicije su: teritorijalni djelokrug poslovanja osnovno obiljeje poslovanja obujam poslovanja najee koriteno prijevozno sredstvo vrsta prijevoza prometni smjer predmeti otpreme.

Prema teritorijalnom djelokrugu poslovanja, kao to je ve navedeno, pedicija se dijeli na dvije glavne vrste, i to 1. nacionalnu pediciju,2. meunarodnu pediciju.

Nacionalna pedicija

To je pedicija koja se bavi iskljuivo organiziranjem otpreme i dopreme robe unutar granica jedne drave i koja se pri tome slui iskljuivo domaim prijevoznim sredstvima.Nacionalna pedicija organizira otpremu i dopremu robe u istom mjestu iz jednog u drugo mjesto iste drave.U naoj zemlji djeluju dva tipa nacionalne pedicije: isti tip pediterske slube u nacionalnom prometu i mjeoviti tip peditersko prijevozne slube kojom se bave poduzea za pediciju i prijevoz robe.

Meunarodna pedicija

To je pedicija koja se bavi organiziranjem:1. otpreme robe iz vlastite zemlje u strane zemlje2. dopreme robe iz stranih zemalja u vlastitu zemlju3. provoza robe izmeu stranih zemalja preko vlastite zemlje.

Meunarodni se pediteri rijee specijaliziraju samo za jednu od spomenutih vrsta organizacije otpreme robe. Mnogo je ei sluaj u praksi da se meunarodni pediteri bave sa sve tri vrste pedicije. To je sluaj i kod nas u Hrvatskoj, gdje se meunarodni pediteri gotovo redovito bave svim vrstama pedicije.Ali, raznovrsnost i razgranatost poslova u pediterskoj djelatnosti dovela je do podjele i specijalizacije meunarodne pedicije prema osnovnom obiljeju pediterskog poslovanja.Svaki pediter je upravo zbog otre meunarodne konkurencije i obujma i sloenosti pediterskih aktivnosti, sloenih odnosa na domaem i inozemnom tritu i sve probirljivijih zahtjeva i elja korisnika pediterskih usluga, nastojao da prui svojim nalogodavcima neto vie i kvalitetniji paket usluga nego to im mogu pruiti drugi pediteri.

Tako je dolo do podjele meunarodne pedicije na tri glavne vrste, i to: 1) kontinentalnu, 2) graninu i 3) luku (pomorsku) pediciju.

1. Kontinentalni pediter organizira prijevoz robe eljeznikim,cestovnim, avionskim i rijeno kanalskim putevima i prijevoznim sredstvima.Prilikom transporta eljeznicom ili avionom, roba se moe prevoziti kao komandna poiljka ili kao zbrojni prijevoz.2. Granini pediteri imaju sjedite na frekventim graninim prijelazima (dravna kopnena granica, pomorske luke za meunarodni promet, meunarodne zrane luke i sl.), ili tamo gdje se nalazi carinarnica ili njezina ispostava.Oni obavljaju sve usluge vezane za carinski postupak na robi namijenjenoj uvozu ili izvozu ili tranzitu. Omoguavaju pregled robe sanitarnim, veterinarskim ili drugim organima kao i druge poslove za raun kontinentalnih i pomorskih peditera. Neka velika pediterska poduzea imaju svoja predstavnitva u veim pograninim centrima koji onda obavljaju poslove na takvom mjestu.3. Luki pediteri se podijeliti na one u prekomorskim i na one u kontinentalnim lukama. No, od veeg znaenja su oni u prekomorskim lukama. Luki pediteri obavljaju sve poslove vezane za otpremu i dopremu robe pomorskim prijevoznim sredstvima. Luki pediteri obavljaju mnogobrojne manipulacije u pomorskim lukama kao to su: uskladitenje robe, stupanje u ekonomsko pravne odnose sa brodarima, eljeznicom, cestovnim prijevoznicima, javnim skladitima, osiguravateljima, carinskim, sanitarnim i drugim sudionicima u transportnom susatavu. More je, kao to znamo najjeftiniji prometni put i zbog toga je uloga lukog peditera vrlo vana jer morem prolazi velika koliina robe u meunarodnom transportu. O lukom pediteru ovisi tonost, urednost i sigurnost u otpremi i dopremi robe u meunarodnom pomorskom transportu. pediteri u kopnenim lukama djeluju u lukama kopnenih plovnih puteva (rijeka i kanala), a bave se prekrcavanjem robe sa kopna na brod i obratno te se brinu o potrebnim pediterskim radnjama u otpremi robe kopnenim plovnim putevima.

a) Zbrojni pediteri bave se organiziranjem zbrojnog prometa

b) Sajamski pediteri su specijalizirani za poslove organiziranjarazliitih sajamskih priredbi, izlobi, demonstracija raznih proizvoda i sl.

c) pediteri za zrani promet specijalizirani su za poslove obavljanja niza djelatnosti pri otpremi i dopremi robe zrakoplovom.U praksi ne postoji, ovako kruta podjela peditera kako u svijetu tako ni kod nas. Vrlo rijetko moemo susresti pograninog peditera koji obavlja usluge samo na mjestu gdje roba prelazi dravnu granicu, ve su to veinom filijale kontinentalnih ili pomorskih otpremnitva. No, ni ostale podjele nisu isto tako prisutne u svijetu.Osnovni je zadatak meunarodnog peditera da oslobodi svojega nalogodavca (izvoznika, uvoznika, proizvoaa)cjelokupnog napora i brige oko otpreme, dopreme i provoza robe u meunarodnom prometu.U izvravanju toga zadatka meunarodni se pediter susree s raznovrsnim kompleksnim i brojnim poslovima bez kojih ne bi mogli optimalno funkcionirati suvremeni vanjskotrgovinski i prometni sustavi.ini se da je u tome najvie uspio prof. dr. Turina, koji je poslove meunarodne pedicije, s obzirom na njihovo znaenje (vanost za meunarodnu peditersku djelatnost i njihov udio u svakodnevnom radu meunarodnih peditera) sistematizirao u dvije glavne skupine. Prvu skupinu ine osnovni poslovi u koje ubraja: 1) instradaciju,2) doziv robe, 3) zakljuivanje ugovora o prijevozu robe,4) prihvat robe radi otpreme, 5) otpremu robe u uem smislu,6) dopremu robe u uem smislu, 7) ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj robe, 8) ispostavljanje ili nabavljanje prijevoznih isprava, 9)sklapanje ugovora o transportnom osiguranju, 10) uskladitenjerobe, 11) izvrenje radnji u vezi s carinjenjem robe, 12) kontrolu i reklamacije vozarine, carine i drugih dabina, 13)obavjetavanje komitenta. - Drugu skupinu ine ostali poslovi u koje ubraja: 1) pakiranje robe, 2) uzorkovanje robe, 3) isgniranje robe, 4) posebne manipulacije robom, 5) ugovornu kontrolu kvalitete i kvantitete robe u meunarodnom prometu, 6) zastupanje komitenta kod regresnog postupka prema treim osobama, 7) zastupanje komitenta u sluaju generalne havarije, 8) izdvajanje jamevnih pisama, 9) inkaso pouzea i 10) plaanje i akontiranje vozarine i drugih efektivnih trokova.

Poslovi meunarodnog peditera, s obzirom na njihovo znaenje u pediterskom, vanjskotrgovinskom i prometnom sustavu mogu se sistematizirati u osnovne i specijalne.Osnovne poslove ine poslovi bez kojih se ne moe zamisliti funkcioniranje meunarodne pedicije, a to su: davanje strunih savjeta i sudjelovanje u pregovorima radi zakljuenja ugovora u meunarodnoj prodaji, osiguranje povlastica i drugih pogodnosti od stranih i domaih prijevoznika, organiziranje zbrojnog prometa, zakljuivanje ugovora o prijevozu robe svim raspoloivim transportnim sredstvima, zakljuivanje ugovora o utovaru, istovaru, pretovaru i sl. usluge, zakljuivanje ugovora o uskladitenju stvari, zastupanje i obavljanje poslova u svezi sa carinjenjem stvari (carinsko zastupanje), organiziranje fizike distribucije stvari po sustavu od vrata do vrata, uzimanje uzoraka, utvrivanje koliine robe, pribavljanje i ispostavljanje prijevoznih i drugih dokumenata, pribavljanje tranzitnih dozvola, kontrola obraunske ispravnosti prijevoznih dokumenata, te obraun prijevoznih i drugih trokova, izdavanje pediterskih potvrda kao instrumenata u plaanju u vanjskotrgovinskom prometu, obavljanje usluga na meunarodnim sajmovima, specijaliziranim izlobama i slinim priredbama kako u zemlji tako i u inozemstvu, unutranje otpremanje, i ostali uobiajeni poslovi meunarodne pedicije.

U Opim uvjetima poslovanja meunarodnih otpremnica Hrvatske navedeni su otpremniki poslovi isti kao i ovi.Osim osnovnih poslova meunarodni pediter redovito obavlja za svoga nalogodavca i neke druge poslove, koji se ubrajaju u grupu specijalnih (posebnih) poslova.Najvaniji specijalni poslovi su: izdavanje jamevnih pisama doleivanje robe, zakljuivanje ugovora o pakovanju, sortiranju i vaganju robe, leasing poslovi, konsignacijski poslovi, inkaso pouzea, kreditiranje nalogodavca, itd.Svi navedeni poslovi su veoma vani u nesmetanom funkcioniranju meunarodnog peditera, no smatra se da je INSTRADACIJA najsloeniji i najodgovorniji posao peditera.U Opim uvjetima odreuje se njezin pojam i znaenje i to u 7. poglavlju kroz lanak 26., 27., 28. i 29.lanak 26. glasi: Kada dispozicija ne sadri nalog o prijevoznom putu, prijevoznom sredstvu i postupku za otpremu stvari, otpremnik je ovlaten odabrati odnosno kombinirati elemente koji e biti najpovoljniji za nalogodavca.U lanku 27. govori se o tome da u sluaju prijevoza eljeznicom, no pod uvjetom da, nalogodavac nije oznaio mjesto uputne stanice nego samo prebivalite primaoca, te ako otpremnik pravodobno nije dobio potrebna uputstva, slobodan je u odabiru postaje koja e naravno biti ujedno i najpovoljnija za nalogodavca.Otpremnik je slobodan denane poiljke otpremati u zbrojnom prometu naravno, pod uvjetom da od svoga nalogodavca nije dobio posebna uputstva o prijevozu robe. Ako nalogodavac zahtijeva izdavanje uobiajene otpremnike potvrde, otpremnik ju je duan izdati.

Iz posljednjeg lanka o instradaciji vidljivo je da je nalogodavac duan, da u skladu s paritetom ugovora i obvee svog partnera da se u pogledu transporta robe pridrava uputa koje e mu dati otpremnik. Iz toga proizlazi, da otpremnik ne odgovara za tetu ako se nalogodavev partner nee pridravati uputa dobivenih od nalogodavca.Moemo zakljuiti da je dobra instradacija vaan imbenik u organizaciji meunarodnog prijevoza. Pogotovo u sluaju, kada postoji vie puteva kojim roba moe doi do odredita, vana je dobra pediterova kalkulacija u odabiru najboljeg, najbreg i najpovoljnijeg prometnog puta.Od ostalih radnji meunarodnog peditera posebno mjesto zauzimaju CARINSKE RADNJE.Carinski postupak je sloen i dinamiki proces, a za njegovo voenje uspjeno okonanje potrebno je poznavati itavi niz carinskih, deviznih, vanjskotrgovinskih i drugih propisa koje treba znati i upotrijebiti. Zato tu postoji pediter koji je strunjak upravo u ovom podruju obavljanja carinskih formalnosti.

2.3. ZAKONSKI PROPISI I PRAVNI POLOAJ PEDITERAU pogledu pravnog poloaja peditera u svijetu postoje dva sustava, a to su: europski i anglosaksonski pravni sustavi.2.4. EUROPSKI PRAVNI SUSTAVIako europski sustav ima najduu tradiciju od svih pravnih sustava, samo pravo Europske zajednice je relativno novo.Carinska unija EZ koja postoji od 1992. godine, zahtjevala je ujednaavanje zakona i pravnih propisa svih njezinih zemalja lanica.U europskom pravu pediter se tretira kao komisionar tj. kao posrednik koji obavlja poslove u svoje ime, a za tui raun. To u stvari, znai da ako pediter zakljuuje ugovor o prijevozu sa eljeznicom i pojavljuje se kao poiljalac u tovarnom listu, on ima pravo izmjene ugovora o prijevozu, pravo raspolaganja s robom, pravo reklamacije, i tome slino, a sve to radi za raun svog nalogodavca, od kojeg naplauje naknadu za izvrene usluge.

U pogledu odgovornosti peditera za rad treih osoba koje sudjeluju pri otpremi dopremi robe postojale su izvjesne razlike u zakonodavstvima pojedinih europskih drava.Radi se o odgovornosti peditera za rad vozara, podpeditera i meupeditera pa su se u tom pogledu razlikovala dva sustava u zakonodavstvima i to a) njemaki sustav i b) francuski sustav.Prema njemakom zakonodavstvu, na kojeg su se nadovezivale uglavno i zakonodavstva zemalja Srednje Europe, pediter nije odgovarao za rad vozara, ve samo za njegov izbor.pediter je bio duan koristiti se uslugama solidnog meupeditera.Odgovornost otpremnika za rad podpeditera je utvrena i u njemakom i u francuskom pravu.Ova odgovornost je otpadala ako je podpeditera izabrao sam nalogodavac.Prema francuskom zakonodavstvu, i onome koje se oslanjalo na njega, odgovornost otpremnika je bila vea nego u njemakom.pediter je odgovarao i za rad vozara i za rad meupeditera.Prema propisima zapadno europskih zemalja poslovima pedicije mogu se baviti ne samo pravna, nego i fizika lica, ako te poslove obavljaju u vidu zanimanja i ako ispunjavanju i druge uvjete predviene za stjecanje svojstava trgovca.

2.5. ANGLOSAKSONSKI PRAVNI SUSTAV

Anglosaksonsko trgovako pravo ubraja otpremnike u agente, tj. osobe koje posluju za tue ime i za tui raun.pediter zakljuuje ugovore o prijevozu sa vozarima u ime svog nalogodavca i za njegov raun, ali on ne odgovara za njihov rad.pediteri za meunarodnu djelatnost u SAD-u imaju sjedita u pomorskim lukama i oni se bave ugovaranjem brodskog prostora i poslovima oko pretovara eljeznica/brod i obrnuto.U SAD-u, u pediterskoj djelatnosti nisu poznati kontinentalni pediteri u europskom smislu, osim to se neki bave sakupljanjem komadnih poiljaka i organizacijom zbrojnog prometa.

3. POSLOVI MEUNARODNOG PEDITERA

Osnovni je zadatak meunarodnog peditera da oslobodi svojega nalogodavca (izvoznika, uvoznika, proizvoaa) cjelokupnog napora i brige oko otpreme, dopreme i provoza robe u meunarodnom prometu, kako bi nalogodavac mogao svu svoju pozornost koncentrirati na svoju osnovnu djelatnost.Skupinu osnovnih poslova meunarodnog peditera ine:1. Struni savjeti i sudjelovanje u pregovorime radi zakljuivanja ugovora meunarodnoj kupoprodaji2. Instradacija3. Doziv robe4. Zakljuivanje ugovora o prijevozu robe na klasian nain uporaba prijevoznog sredstva jedne prometne grane5. Zakljuivanje ugovora o multimodalnom transportu robe i organiziranje transporta od vrata do vrata6. Prihvat robe radi otpreme7. Otprema, doprema i provoz robe u uem smislu8. Zakljuivanje ugovora o ukrcaju, iskrcaju i prekrcaju robe9. Zakljuivanje ugovora o uskladitenju robe10. Zakljuivanje ugovora o transportnom osiguranju11. Ispostavljanje ili pribavljanje prijevoznih i drugih isprava12. Obavljanje poslova u vezi sa carinjenjem robe13. Kontrola ispravnosti dokumenata i obrauna vozarine, carine i drugih pristojbi i trokova14. Informiranje nalogodavca

pediteru treba dati potpuno ovlatenje da vlada cjelokupnim transportnim procesom, te da kao aktivan sudionik sudjeluje u izradi pretkalkulacije za prodaju i kupovinu robe. Predajui robu na prijevoz prijevozniku pediter je duan, ako to u dispoziciji nije uinio nalogodavac, odrediti prijevozni put. Birajui sredstvo prijevoza i put kojim e se roba kretati pediter je duan vodoti rauna da to bude put koji e biti najpovoljniji za nalogodavca, vodei rauna o prirodi robe, njenom pakiranju, hitnosti otpreme i ostalim okolnostima koje mogu utjecati na sigurnost i ekonominost otpreme.ZAKLJUAK

pedicija, kao savremeni logisticki provajder, je jedna od najvanijih karika u logistickom lancu, koja integrie, koordinira i povezuje razlicite ucesnike kao to su: poiljalac i primalac robe, transporteri (vozari) razlicitih vidova transporta, skladino pretovarni sistemi, robni terminali, logisticki centri, osiguravajuca drutva, carina, inspekcijske slube, dravna administracija i dr. Zbog toga se cesto za peditera kae da je arhitekta logistickog lanca.pedicija, kao logisticka delatnost nalazi se u preseku razlicitih privrednih i poslovnih disciplina: organizacije, tehnologije, ekonomije, spoljne trgovine, prava, marketinga, menadmenta, osiguranja, carinskog poslovanja, finansija i dr. Za uspeno bavljenje pediterskim poslovima, neophodna su razlicita multidisciplinarna znanja.pedicija- specijalizirana privredna djelatnost koja se bavi organizacijom otpreme robe i drugim poslovima koji su s tim u vezi.pediciju obavlja pediter - privrednik, pravna ili fizika osoba koja se iskljuivo bavi organizacijom otpreme robe svojih komitenata pomou vozara i drugim poslovima koji su s tim u vezi, kako na domaem tako i na meunarodnom planu.

13