MEMÒRIA VALORADA PER A LES OBRES D’EXECUCIÓ D’UN docs.· Les obres contemplen l’execució

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MEMÒRIA VALORADA PER A LES OBRES D’EXECUCIÓ D’UN docs.· Les obres contemplen l’execució

rea de Planificaci Urbanstica i TerritoriServei de Projectes i Obres

Carrer del Pant, 30 2a planta 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

MEMRIA VALORADA PER A LES OBRES DEXECUCI DUN TR AMDE XARXA DE CLAVEGUERAM AL CARRER DE VALLPARADIS,ENTRE ELS CARRERS DESCUDE I PRIM DE TERRASSA

Terrassa, octubre de 2014

rea de Planificaci Urbanstica i TerritoriServei de Projectes i Obres

Carrer del Pant, 30 2a planta 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

MEMRIA VALORADA PER A LES OBRES DEXECUCI DUN TR AM DE XARXA DECLAVEGUERAM AL CARRER DE VALLPARADIS, ENTRE ELS CAR RERS DESCUDE I PRIM DETERRASSA MEMRIA

NDEX

DOCUMENT NM. 1 MEMRIA

DOCUMENT NM. 2 ESTUDI BSIC DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT NM. 3 PRESSUPOST

3.1 - ESTAT DAMIDAMENTS, Q PREUS N I, Q PREUS N II3.2 PRESSUPOST3.3 - RESUM DEL PRESSUPOST

DOCUMENT NM. 4 PLNOLS

DOCUMENT NM. 5 SERVEIS EXISTENTS

DOCUMENT NM. 6 FOTOGRAFIES

rea de Planificaci Urbanstica i TerritoriServei de Projectes i Obres

Carrer del Pant, 30 2a planta 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

DOCUMENT 1- MEMRIA

rea de Planificaci Urbanstica i TerritoriServei de Projectes i Obres

Carrer del Pant, 30 2a planta 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

1 MBIT I OBJECTE DE LA MEMRIA VALORADA

Lmbit de la present Memria valorada correspon al carrer de Vallparads, entre els carrers dEscud iPrim de Terrassa.

Lobjecte de la Memria valorada s realitzar les obres dexecuci dun tram de 20ml de xarxa declavegueram al carrer de Vallparads.

2 ANTECEDENTS

Actualment, al carrer de Vallparads hi ha un tram de xarxa de clavegueram de 500mm de dimetre deformig, aquest tram de xarxa sha de perllongar uns 20ml per tal de donar servei a altres habitatges.

3 DESCRIPCI DE LES OBRES

Les obres contemplen el perllongament duns 20ml de xarxa de clavegueram al carrer de Vallparads,entre els carrers dEscud i Prim (veure els plnols adjunts).

3.1 Enderrocs

El projecte inclou lenderroc del paviment asfltic i els trams de voreres, bordons i els elements de vialitatnecessaris per a la correcta execuci de les obres.

3.2 Moviments de terres

El moviment de terres correspondr principalment a lobertura de les rases i la collocaci del nou tub dePEAD de dimetre exterior 500 mm tipus SN-8, i la connexi de les escomeses i embornals existents.

Posteriorment, es realitzar el reps i piconatge de la rasa assegurant la correcta pendent pel tub(lencarregat de lobra comprovar la mateixa abans del formigonat i reblert). Posteriorment, es collocarel tub de PEAD dimetre 500mm exterior SN-8, lanell de formig en massa (tipus HM-20 N/mm2 o similarsegons normativa) de protecci del tub de clavegueram (fins a 10cm per sobre de la generatriu del tub) i elreblert i piconatge de la rasa amb material tolerable o precedent de la prpia excavaci compactat al 95%del PM.

3.3 Xarxa de clavegueram

La disposici de la xarxa es basa en un eix longitudinal. La xarxa projectada s de PEAD de DN500mmexterior tipus SN-8 (per les caracterstiques, superfcie i densitats de poblaci es considera aquest undimetre suficient).

Aquest nou tram de xarxa es connectar a la xarxa existent daquest carrer de Vallparads.

Tots els tubs aniran protegits amb anell de formig amb un recobriment de 10 cm per sobre de lageneratriu del tub i amb tots els accessoris necessaris homologats pel fabricant, el formig ser en massatipus HM-20 N/mm2 o similar segons normativa, i de consistncia plstica. Durant labocament del formiges posar cura de no aixecar el tub ni de trencar-lo, es posar especial cura als punts febles de juntes,colzes, etc.

Es preveu lexecuci de dos nous pous de clavegueram. Els pous hauran de reunir les condicionsadequades destanquitat.

rea de Planificaci Urbanstica i TerritoriServei de Projectes i Obres

Carrer del Pant, 30 2a planta 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

Alhora, els pous de registre hauran de complir les segents caracterstiques:

Dimetre interior 1,00 m executat amb anells prefabricats de formig, amb con reductor de formigvibrocomprimit de pas mnim 0,60 m (l'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior had'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou).

La conicitat del mdul ha de ser excntrica de manera que tingui una generatriu vertical. Les juntes entre anells de pous prefabricats haur dincorporar una junta estanca. Solera de formig HM-20 de 20 cm de gruix. Graons de polipropil amb nima dacer (pates) i marc i tapa de fosa dctil (dalada 10 cm) classe

EN124 D400 especificant que es tracta de xarxa unitria i disposaran de lanagrama: Clavegueram delAjuntament de Terrassa.

Lalada del marc de les tapes dels pous ser de 10 cm. Les especificacions de les tapes i reixesdembornals es detallen al Plec de Clavegueram de Terrassa.

Als pous de registre noms shi podr connectar claveguera pblica i embornals.

Totes aquestes i altres especificacions formen part del PLEC DE CLAVEGUERAM DE LAJUNTAMENTDE TERRASSA; Criteris de disseny, normalitzaci i homologaci dels elements de la xarxa declavegueram a la ciutat de Terrassa.

3.4 Paviments i acabats

El ferm de la calada es realitzar estenent una capa de base de tot- artificial tipus ZA-40 de 30 cm degruix (o substitut per una llosa de 20cm de formig), que es solapar 20 cm ms a banda i banda fins auna fondria de 30 cm, i que es compactar al 98 % del P.M.

Sobre aquesta base es disposar un reg dimprimaci amb emulsi bituminosa, una capa d'aglomeratasfltic en calent tipus G-20 amb rids grantic en capa de base de 7 cm de gruix, i sobre ella, una capa dereg dadherncia i una altra capa de mezcla bituminosa contnua en calent de composici densa D-12tamb amb rids grantics, de 5 cm de gruix en formaci de la capa de trnsit.

Alhora, en cas de ser afectada, es reposar la senyalitzaci horitzontal.

3.5 Condicionants dobra

Caldr preveure que en tot moment shauran de mantenir la circulaci peatonal i els accessos a lesdiferents edificacions. El cost de la implantaci i el manteniment daquests accessos, es considerar inclsen el captol de seguretat i salut.

Tamb caldr mantenir la circulaci rodada, sempre que sigui possible, per donar accs a les entrades isortides dels vehicles. Tot i aix, es prendran totes les mesures possibles per a que aquests temps tinguinla durada mnima, adoptant-se en tot moment la metodologia de treball ms adequada per a obtenir aquestresultat, sense alterar-ne el seu cost unitari; en aquest sentit, no es podr invocar possibles disminucionsde rendiment resultants dactuacions de poca entitat efectuades en llocs puntuals.

Els obstacles que hi puguin haver quedaran degudament senyalitzats (tanques, balises, etc.) i protegits(planxes).

Les despeses resultants de la implantaci daquestes mesures sentendran compreses dins el captol deseguretat i salut. El contractista podr proposar altres alternatives que facilitin lexecuci dels treballssense augmentar els perjudicis pels vens.

rea de Planificaci Urbanstica i TerritoriServei de Projectes i Obres

Carrer del Pant, 30 2a planta 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

4 REDACCI DEL DOCUMENT

El present document ha estat redactat, des del Serveis de Projectes i Obres de lAjuntament de Terrassa,per Francesc Castro, enginyer tcnic municipal.

5 TERMINI DEXECUCI I TERMINI DE GARANTIA

El termini dexecuci de les obres previst s de 3 setmanes .

El termini de garantia es fixa en un any. Aquest termini es comptar des del moment en que la DirecciFacultativa de l'obra lliuri la preceptiva Acta de Recepci d'Obres.

6 DESPESES A CRREC DEL CONTRACTISTA

Les despeses del Control de qualitat fins al 1% del Pressupost dExecuci Material de lobra realmentexecutada, el cartell de les obres segons disseny municipal i altres despeses necessries per acomplimentar la Normativa sobre Seguretat i Higiene en el Treball que no siguin explcitamentcontemplades en el Pla de Seguretat i Higiene (inclosa la seva elaboraci), correran aix mateix a crrecdel Contractista.

7 RESUM DEL PRESSUPOST

Pressupost dexecuci material (PEM) 8.953,35 Pressupost dexecuci per contracte (PEC, s/IVA) 10.654,49 Pressupost dexecuci per contracte (IVA incls) 12.891,93

Terrassa, octubre de 2014

Pere Puigdomnech, Arquitecte Francesc Castro, Enginyer TcnicCap del Servei de Projectes i Obres Servei de Projectes i ObresAjuntament de Terrassa Ajuntament de Terrassa

rea de Planificaci Urbanstica i TerritoriServei de Projectes i Obres

Carrer del Pant, 30 2a planta 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

DOCUMENT 2-ESTUDI BSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BSIC DE SEGURETAT I SALUTMEMRIA VALORADA PER A LES OBRES DEXECUCI DUN TRAM DE XARXA DE CLAVEGUERAM AL CARRER DEVALLPARADIS, ENTRE ELS CARRERSDESCUDE I PRIM DE TERRASSAAJUNTAMENT DE TERRASSA

Pgina: 1

NDEX

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BSIC DE SEGURETAT I SALUT ..........................................................................21.1. Identificaci de les obres ...................................................................................................................................21.2. Objecte ..............................................................................................................................................................22. PROMOTOR - PROPIETARI................................