22
7/23/2019 memoriu sarpanta http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 1/22 Coala Mod Coala Nr.document Semnătura Data PD-1-2501-2010-ME sgsgdfg INTD!CE"E #a $nce%utul sec. 21 s-a marcat o r&d&care a de'(oltăr&& lucrăr&lor de construc)&&  %e %&a)a na)&onală* ado%t$nd ma& no& semn&f&ca)&& a +&'nesulu& central&'at. Tend&n)ele  %o'&t&(e $n de'(oltare a adus la ace&a ca astă'& soc&etatea noastră %oate să (or+ească des%re (&&tor ,& să %lan&f&ce. Toate %lanur&le se ado%tă real atunc& c$nd* %entru se s%ec&f&că un fundament re'&stent $n construc)&e. Toate %lanur&le sunt &r&ta+&le log&c* care la r$ndul lor $n 200 s-a constatat "e%ara)&& curente ,& construc)&& este (ederea %r&nc&%ală de act&(&tate a 1/ com%an&& $n "e%u+l&ca Moldo(a. n 200 lucrăr&le de construc)&e au constatat /*5 mlrd de le&* care de%ă,e,te coef&c&entul construct&( d&n 2005- 223* d&n care 53 s-a e4ecutat $n mun. C&,&nău. Toate lucrăr&le de construc)&e au fost e4ecutate de f&rmele %art&culare 6127 8 2*9 mlrd. le&* &ar 253 ,& ma& mult $n 2005. n 200 l&cen)a $n lucrăr&le de construc)&e au %r&m&t %este / com%an&& de f&rme ,& Soc&etă)& cu "ăs%undere #&m&tată. n com%ara)&e 2005-52 com%an&&* &ar 200-20 com%an&&. n anul 200-200 $n sfera &ndustr&e& u,oare au fost anga:a)& 5000 de munc&tor&* $n construc)&e 219 munc&tor&* $n sfera ser(&c&& &mo+&l&are ,& arendă 20 %ersoane. Calculul ,& (olumul de &n(est&)&& %ro%r&etar&lor $n construc)&e at&nge 112 mln.le& 8 2002* &ar /0*5 mln.le& $n 2005 ,& merge $n cont&nuu să crească. Du%ă 200 (olumul &n(est&)&&lor &ntroduse $n construc)&& a const&tu&t mlrd.le&. ;ctualmente s-a r&d&cat cererea la s%a)&ul locat&(* a%ro4&mat&( 1012 de a%artamente au fost date $n e4%loatare $n 200* ceea ce const&tu&e de 1* or& ma& mult dec$t $n 2005* necăt$nd la aceea că cre,te anual costul s%a)&ulu& locat&(* $nsă oferta este  %ermanentă. D&n 2001 costul la locu&n)e a crescut de or&* $n mun. C&,&nău $n decurs de un $ntreg an* 200 %re)ul la 1m 2  a crescut de la 50 -1000<. n %re'ent oferta s%a)&ulu& locat&( sunt la a%artamentele cu o cameră* două camere* care au decurs la m&c,orarea su%rafe)elor mar& ale a%artamentelor de construc)&&. De e4em%lu= cant&tatea a%artamentelor cu două camere a crescut cu 113* &ar cu o cameră %este 203* $n m&:loc&u su%rafa)a locu&+&lă a a%artamentelor nu ma& %u)&n de 0 m 2 * se %oate de s%us că locu&n)ele sunt mult ma& acces&+&le a,a cum ele sunt or&entate la cum%ărătorul cu salar&ul med&u. Sectorul de construc)&& are o &m%ortan)ă (&tală %entru soc&etate* real&'area une& construc)&& cores%un'ătoar care sa $nde%l&nească neces&tat&le une& %o%ulat&& tot ma& numeroase f&nd o reala %ro(ocare &n %er&oada urmatoare. Pretut&nden& med&ul constru&t const&tu&e ma& +&ne de :umatate d&n ca%&talul acumulat transm&s d&n generat&e &n generat&e* &ar act&(&tatea de construct&& re%re'&nta o %arte &m%ortanta a Produsulu&  Nat&onal >rut6de e4. 10-123 %entru tar&le d&n cadrul !n&un&& Euro%ene7 In acelas& t&m% sectorul de construct&& este &m%l&cat &n &m%actul asu%ra med&ulu& natural s& asu%ra cond&t&&lor de (&ata ale %o%ulat&e&* %r&n= -cresterea med&ulu& art&f&c&al &n care oamen&& &s& %atrec 0-0 d&n t&m%? @

memoriu sarpanta

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 1/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

INTD!CE"E

#a $nce%utul sec. 21 s-a marcat o r&d&care a de'(oltăr&& lucrăr&lor de construc)&& %e %&a)a na)&onală* ado%t$nd ma& no& semn&f&ca)&& a +&'nesulu& central&'at. Tend&n)ele %o'&t&(e $n de'(oltare a adus la ace&a ca astă'& soc&etatea noastră %oate să (or+ească des%re

(&&tor ,& să %lan&f&ce. Toate %lanur&le se ado%tă real atunc& c$nd* %entru se s%ec&f&că unfundament re'&stent $n construc)&e. Toate %lanur&le sunt &r&ta+&le log&c* care la r$ndul lor $n200 s-a constatat

"e%ara)&& curente ,& construc)&& este (ederea %r&nc&%ală de act&(&tate a 1/com%an&& $n "e%u+l&ca Moldo(a.

n 200 lucrăr&le de construc)&e au constatat /*5 mlrd de le&* care de%ă,e,tecoef&c&entul construct&( d&n 2005- 223* d&n care 53 s-a e4ecutat $n mun. C&,&nău.

Toate lucrăr&le de construc)&e au fost e4ecutate de f&rmele %art&culare 6127 8 2*9mlrd. le&* &ar 253 ,& ma& mult $n 2005.

n 200 l&cen)a $n lucrăr&le de construc)&e au %r&m&t %este / com%an&& de f&rme ,&Soc&etă)& cu "ăs%undere #&m&tată.

n com%ara)&e 2005-52 com%an&&* &ar 200-20 com%an&&.n anul 200-200 $n sfera &ndustr&e& u,oare au fost anga:a)& 5000 de munc&tor&* $n

construc)&e 219 munc&tor&* $n sfera ser(&c&& &mo+&l&are ,& arendă 20 %ersoane.Calculul ,& (olumul de &n(est&)&& %ro%r&etar&lor $n construc)&e at&nge 112 mln.le& 8 

2002* &ar /0*5 mln.le& $n 2005 ,& merge $n cont&nuu să crească. Du%ă 200 (olumul&n(est&)&&lor &ntroduse $n construc)&& a const&tu&t mlrd.le&.

;ctualmente s-a r&d&cat cererea la s%a)&ul locat&(* a%ro4&mat&( 1012 dea%artamente au fost date $n e4%loatare $n 200* ceea ce const&tu&e de 1* or& ma& mult dec$t

$n 2005* necăt$nd la aceea că cre,te anual costul s%a)&ulu& locat&(* $nsă oferta este %ermanentă.

D&n 2001 costul la locu&n)e a crescut de or&* $n mun. C&,&nău $n decurs de un$ntreg an* 200 %re)ul la 1m2 a crescut de la 50 -1000<.

n %re'ent oferta s%a)&ulu& locat&( sunt la a%artamentele cu o cameră* două camere*care au decurs la m&c,orarea su%rafe)elor mar& ale a%artamentelor de construc)&&.

De e4em%lu= cant&tatea a%artamentelor cu două camere a crescut cu 113* &ar cu ocameră %este 203* $n m&:loc&u su%rafa)a locu&+&lă a a%artamentelor nu ma& %u)&n de 0 m 2*se %oate de s%us că locu&n)ele sunt mult ma& acces&+&le a,a cum ele sunt or&entate la

cum%ărătorul cu salar&ul med&u.Sectorul de construc)&& are o &m%ortan)ă (&tală %entru soc&etate* real&'area une&construc)&& cores%un'ătoar care sa $nde%l&nească neces&tat&le une& %o%ulat&& tot ma&numeroase f&nd o reala %ro(ocare &n %er&oada urmatoare. Pretut&nden& med&ul constru&tconst&tu&e ma& +&ne de :umatate d&n ca%&talul acumulat transm&s d&n generat&e &ngenerat&e* &ar act&(&tatea de construct&& re%re'&nta o %arte &m%ortanta a Produsulu&

 Nat&onal >rut6de e4. 10-123 %entru tar&le d&n cadrul !n&un&& Euro%ene7 In acelas& t&m%sectorul de construct&& este &m%l&cat &n &m%actul asu%ra med&ulu& natural s& asu%racond&t&&lor de (&ata ale %o%ulat&e&* %r&n=

-cresterea med&ulu& art&f&c&al &n care oamen&& &s& %atrec 0-0 d&n t&m%?@

Page 2: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 2/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg-cu%area unor mar& su%rafete de teren* sustrase altor dest&nat&&6de e4. agr&cultur&&7-consumul de energ&e %entru e4tract&a* fa+r&carea* trans%ortul s& %unerea &n o%era

a mater&alelor de construct&&* e4%loatarea s& ment&nerea construct&&lor &n cond&t&& deconfort?

-consumul unor mater&& %r&me &m%ortante 6lemn* agregate * com+ust&+&l7?-%oluarea atmosfer&& %r&n em&s&& de +&o4&d de car+on * o4&'& de sulf* s& de a'ot

etc.?Du%a cum est&mea'a A.#e(&n61997*contr&+ut&a construct&&lor la &m%actul total

asu%ra med&ulu& are o %ondere (ar&&nd &ntre 12-3 %entru urmatoarelecategor&&ma:ore de &m%act de med&u =folos&rea mater&alelor %r&me 6/037* energ&e6237*a%a6237* teren 61237?em&s&& atmosfer&ce 6037* a%e u'uate62037* deseur&sol&de62537.

 #a n&(elul !E se a%rec&ea'a ca &n construct&& se consuma c&rca 03 d&n totalulde energ&e %rodusa s& se generea'a &n :ur de 03 d&n totalul deseur&lor.

D&(erse as%ecte au fost e(&dent&ate &n ult&m&& an& %r&n act&(&tate de cercetare

st&&nt&f&ca= emanat&&le de ga' rad&oact&(ale unor mater&ale de construct&&* de a%a s& deteren ? &nfluenta c&m%ur&lor electromagnet&ce s& a m&croundelor asu%ra ocu%ant&lor clad&r&&? noc&(&tate (&tra:elor care &m%&ed&ca %atrunderea une& %art& d&n s%ectrulrad&at&e& solare ? de'(oltarea unor organ&sme cu efect alergen? %re'entarea unor mater&ale care cont&n su%stante noc&(e6a'+est7 In acest conte4t * %reocu%ar&le %r&(&nd

 %ro+lemele de med&u s& de'(oltare dura+&la au ca%atat o %ondere cresc&nda refer&tor lasecrorul de construct&& multe organ&'at&& &nternat&onale s& reg&onale &ntens&f&c&ndu-s&efortur&le &n aceasta d&rect&e.

Pr&mul o+stacol cu care se confrunta o a+ordare glo+ala a %ro+leme& este &nsas&

def&n&rea termenulu& de de'(oltare dura+&le &n construct&&. ;stfel se remarca a+ordar&(ar&ate ale conce%tulu& &n d&fer&te tar&*e(&dent&&ndu-se d&ferente marcante &ntreeconom&&le de %&ata de'(oltate* econom&&le de tran'&t&e s& econom&&le dede'(oltare.Econom&&le mature au d&s%on&+&l&tatea de a acorda o atent&e ma& mare crear&& unor construct&& dura+&le %r&n modern&'are* de'(oltare *&n(entare s& folos&re de no&tenolog&&* &n t&m% ce econom&&le &n curs de de'(oltare se se concentrea'a ma& multasu%ra ec&tat&& soc&ale s& dura+&l&tat&& econom&ce. Este * deasemenea * e(&dent fa%tul ca

 %r&or&tat&le f&ecare& tar& (ar&a'a nu doar &n funct&e de s&tuat&a econom&ca * c& s& den&(elul ur+an&'ar&&* conte4tul &stor&c s& cultural* cond&t&&le cl&mat&ce s& %ol&t&c&le

nat&onale.Pentru &ntelegerea conce%tulu& de de'(oltare dura+&la &n construct&& de %oatecons&dera ca %unct de %lecare def&n&t&a formulatade Carles B&l+ert cu oca'&a %r&me&Confer&ne& Internat&onale %r&(&nd De'(oltarea Ddura+&la a Consruct&&lor s& anume=**Crearea s& managementul res%onsa+&lal unu& mad&u constru&t sanatos* +a'at %eut&l&'area ef&c&enta a resurselor s& %e %r&nc&%&& ecolog&ce

@

Page 3: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 3/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

D;TE INII;#E

Tema %ro&ectulu& de d&%lomă este=

„Bloc locativ tip P+4E+M”.ra,ul construc)&e&= C&,&nău.

"a&onul cl&mater&c 8 III >.Tem%eratura e4ter&oară de calcul 1o C.Se&sm&c&tatea de calcul 8 o  conform FGH.;dJnc&mea de $nge) 8 00mm.Pres&unea (Jntulu& 8 /*5MPa.ncărcarea 'ă%e'&& 8 500NKm.

Clăd&rea %ro&ectată are=

  Categor&a terenulu& 8I

  Lradul de re'&sten)ă la foc 8II?  Lradul de dura+&l&tate 8II?  Categor&a construc)&e& 8II?  Categor&a &nflama+&l&tă)&& 8>?  Lrad de res%onsa+&l&tate 8II.

  >locul locat&( t&% PEM $n mun&c&%&ul C&,&nău* strada Test&m&teanu .>locul locat&( de la n&(elul 0*000m %$nă la 1.00 sunt eta:e* a c$te a%artamentef&ecare= 2 a%artament a c$te / odă&* 2 a%artamente c&te 2 odă&* ,& 2 a%artament cu 1 odae*

$năl)&mea n&(elulu& 2*0m.

#ELEND; NCPE"I#"  

 Nr.Denum&rea $ncă%er&&

;r&am2

Plan eta: t&%  ;%artament cu / odă&1. Salon 1.92. Dorm&tor 11.

/. Dorm&tor 1.. >ucătăr&e 11.05. ;ntreu 11.2. Cameră de +a&e /.//. &ceu 1*9

  ;%artament cu 2 odă&1. Salon 1.92. Dorm&tor 11.

/. >ucătăr&e 11.0@

Page 4: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 4/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg. ;ntreu 11.25. Cameră de +a&e /.//. &ceu 1*9

  ;%artament cu 1 oda&e

1. Salon 1.2. >ucătăr&e 10.//. ;ntreu .15. Cameră de +a&e ,& (&ceu /.//

;co%er&,ul este de t&% sar%anta t&gla metal&ca.>locul locat&( este %ro&ectat du%ă scema construct&(ă= scelet s%a)&al monol&t

format= d&n st$l%& ,& gr&n'& d&n +eton armat monol&t cu d&mens&un&le $n sec)&une de00400mm ,& um%lutura d&n '&dăr&e d&n +locur& de calcar O/90mm* ce& d&s%ăr)&tor&=

$n su+sol sunt e4ecuta)& d&n cărăm&dă de 120mm* care se '&desc %e mortar dec&ment-(ar M50* la eta:e sunt d&n +locur& m&c& **Q"T;NR de marca SI-IU-IF-/9 /9041490mm cu gros&mea de 90mm care se '&desc %e mortar dec&ment-(ar M50 cu $ncet&n&tor& de %r&'ă* r&g&d&'$ndu-se de scelet cu %&ese for:ate* &ar s%a)&ul d&ntre '&dăr&e ,& scelet se um%le cu mater&al de etan,are.

  I.T.E.

 NKr Denum&rea &nd&c&lor !n&tatea de

măsurăCant&tatea

1.  Numărul de n&(ele n&(el PEM

2.Su%rafa)a locu&+&lă V2 225*/

. Su%rafa)a totală V2 11*

5 olumul construct&( V/ 152*2

 Numărul de a%artamente a%artament /

  P#;N!# LENE";#@

Page 5: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 5/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg  Planul general de s&tua)&e este dest&nat %entru a re%re'enta locul am%lasăr&& clăd&r&&

 %ro&ectate* legătura e& %e or&'ontală s& (ert&cală cu terenul* or&entarea clăd&r&& fa)ă de Nord.

Pe %lanul general sunt &nd&cate s& alte clăd&r& s& ed&f&c&& e4&stente* drumur&le s&sectoarele $n(er'&re.

Pe marg&nea stră'&lor de asemenea sunt ar+or& care $m%&ed&că 'gomotul s& %raful %rodus de ma,&n&. ntre clăd&r& sunt res%ectate cer&n)ele ant&&ncend&are. Clăd&rea esteor&entată cu fa)ada %r&nc&%ală s%re Nord8Sud.

  Terenul de construc)&e se află %e strada M.S%ătaru s& este caracter&'at deun rel&ef cu o %antă m&că. Dre%t cotă a %ardosel&& %arterulu& 0.000 este ado%tată cota

a+solută 51.0. Intrarea $n clăd&re se efectuea'ă d&n stradă.  Want&erul de construc)&& are forma dre%tung&ulara.

INDICII TEANIC8ECNMICI ; P#;N!#!I LENE";#Ind&c&& ten&co8econom&c& a& %lanulu& general de s&tua)&e s-au calculate

luJndu-se $n cons&dera)&e terenul ce a%ar)&ne +loculu& locat&(=

ITE a PL

 NKr Denum&rea &nd&c&lor !n&tatea de

măsurăCant&tatea

1. Su%rafa)a construc)&lor V2 /0.

2. Su%rafa)a $n(er'&tă V2 9/9.1

/. Su%rafa)a %a(ata V2 2/20.9. Su%rafa)a asfaltată V2 5/5.19

5. Su%rafata flor&lor V2 50.2. Construct&& 3 1/.59

C;";CTE"ISTIC; ;MEN;X"II INTE"I;"E>locul locat&( t&% S9E $n mun&c&%&ul C&,&nău* strada E. Doga este $n'estrat cu

re)ele de a%ă %ota+&lă racordate la re)elele oră,ene,t& e4&stente* deasemenea ,& re)etele decanal&'are. ncăl'&rea $ncă%er&lor locu&+&le are loc cu a:utor&lor s&stemelor de $ncăl'&reautonome ,& elemente de $ncăl'&re su+ ferestre %recum ,& al&mentare cu a%ă caldă.ent&larea $ncă%er&lor este naturală ,& art&f&c&ală %r&n refulare ,& aeres&re.

;l&mentarea cu energ&e electr&că* re)etele telefon&ce ,& al&mentarea cu ga' se %roduc de la re)etele mun&c&%ale e4&stente.

De,eur&le se adună $n conta&nere8urne* care regulat sunt trans%ortate cu ma,&n&lede trans%ortare a de,eur&lor la guno&,t&.

>locul este dotat cu două ascensore cu Y500Zg.

@

Page 6: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 6/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

;MEN;X;"E; TE"EN!#!I;mena:area terenulu&* unde a fost e4ecutată construc)&a* are loc %r&n n&(elarea

su%rafe)elor* $nde%ărtarea de,eur&lor de construc)&e* e4ecutarea talu'ur&lor* drumur&lor*trotuarelor ,& a s%a)&&lor (er'&&.

Pr&nc&%alele elemente de amena:are ,& creare a 'onelor (er'& a ,ant&erulu& sunt=;r+or& de fo&oase am%lasa)& $n rJnd.;r+or& de ră,&noase am%lasa)& $n gru%.La'oane de &ar+ă (erde ,& florar&.;r+u,t& $n rJnd.Tufar& $n ,&r.Drumur&le ,& trotuarele sunt e4ecutate d&n asfalt cu +ordur& d&n +eton armat.

m%re:urul clăd&r&& sunt e4ecutate ga'oane cu flor&* tufar& decorat&(e ,& ar+or& atJt defo&oase cJt s& con&fer.

CNCEPI; DE SISTEM;TI[;"E SP;I;#  >locul locat&( t&% PEM $n mun&c&%&ul C&,&nău*  strada Test&m&teanu

 %ro&ectat* re%re'&ntă o casă de locu&t* de formă dre%tung&ulară8regulată $n %lan* cud&mens&un&le $n a4ă de /100412000mm.

Structura de re'&sten)ă a clăd&r&& este formată d&n sc&let monol&t fortmat d&n st$l%&,& gr&n'&* %lan,ee %refa+r&cate cu sectoare monol&te ,& scăr& %refa+r&cate.

 >locul locat&( este %ro&ectat du%ă scema construct&(ă= carcasă s%a)&ală formatăd&n st$l%& ,& gr&n'& d&n +eton armat monol&t cu d&mens&un&le $n sec)&une de 00400mmcu um%lutura d&n '&dăr&e d&n +locur& de calcar de marca M/5 cu gros&mea /90mm carese '&desc %e mortar de c&ment M50* ce& d&s%ăr)&tor&= $n su+sol sunt e4ecuta)& d&ncărăm&dă care se '&desc %e mortar de c&ment-(ar M50* la eta:e sunt d&n +locur&m&c& **Q"T;NR de marca SI-IU-IF-/9 /9041490mm cu gros&mea de90mm care se '&desc %e mortar de c&ment-(ar M50 cu $ncet&n&tor& de %r&'ă*r&g&d&'$ndu-se de scelet cu %&ese for:ate* &ar s%a)&ul d&ntre '&dăr&e ,& scelet se um%lecu mater&al de etan,are.

  ;co%er&,ul este de t&% terasă d&n rulour&* com%us d&n toate stratur&le necesare.

In sco%ul &lum&năr&& s%a,&ulu& &nter&or al +loculu& sunt %re(ă'ute ferestre ,& (&trale*e4ecutate d&n %rof&l de alum&n&u* de d&mens&un& ,& formă d&(ersă* de %ro&ectare&nd&(&duală.

%era)&a de &ntrare &e,&re $ntre s%a)&ul %e (ert&cală se real&'ea'ă dator&tăelementelor scăr&lor %refa+r&cate dotate cu +alustradă ,& m$&nă curentă* deasemenea

 %entru r&g&d&'area structur&& de re'&sten)ă sunt %re(ă'ute ,& %entru d&(&'area s%a)&ulu& %e(ert&cală sunt folos&te %lan,ee %refa+r&cate cu O220mm* golur&le lăsate $n %ere)&& &nter&or&

,& ce& e4ter&or& sunt com%letate cu u,&* s%a)&ul &nter&or al clăd&r&& se d&(&'ea'ă dator&tă@

Page 7: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 7/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg %ere)&lor d&s%ăr)&tor& cu O0mm? la +alcon d&n cărăm&dă cu O120mm r&g&d&'a)& cust$l%&,or& monol&)&.

In sco%ul &g&en&& s& %rotec)&e& contra u'ur&&* sunt %re(ă'ute următoarele t&%ur& de %ardosel&= %lăc& de gres&e* %arcet ,& de mo'a&c cu stratur&le alăturate.

ST"!CT!"; DE "E[ISTEN ; C#DI"II

Structura de re'&sten)ă a clăd&r&& este alcătu&tă d&n scelet monol&t* format d&n=cadre= st$l%& ,& gr&n'& monol&te ,& um%lutură de '&dăr&e d&n +locur&.

>locul locat&( t&% PEM $n mun&c&%&ul C&,&nău*  este or&entat cu fa)ada %r&nc&%ală s%re Nord8Sud. "el&eful este l&n&,t&t. ;%ele su+terane se află o adJnc&memare.

ntre clăd&r& se res%ectă cer&n)ele ant&&ncend&are.

D&mens&un&le $n %lan sunt= /500412000mm.>locul locat&( are un as%ect ar&tectural8estet&c* dator&tă com%o'&,&e& ar&tecturale

s& f&n&săr&& e4ter&ore deose+&te.+&ect&(ele de +a'ă a +loculu& locat&( sunt=Să cores%undă cal&tă)&& ,& e4&gen)elor ;* >*C*D*E*Q?

E4&gen)a ; re'&sten)a ,& sta+&l&tate.E4&gen)a > - ,& garan)&a $n e4%loatare.E4&gen)a C 8 s&guran)a la foc.E4&gen)a D 8 &g&ena* sănătatea oamen&lor* refacerea ,& %rotec)&a med&ulu&

$ncon:urător.E4&gen)a E 8 &'olarea term&că &drofugă ,& econom&e de energ&e.  E4&gen)a Q 8 %rotec)&a $m%otr&(ă 'gomotulu&.

TE"EN!# DE Q!ND;"E WI INQ";ST"!CT!"; C#DI"IITerenul de fundare re%re'&ntă su%rafa)a %e care este am%lasată clăd&rea ,& el %re&a

sarc&na de la clăd&re.

"ee,&nd d&n cond&)&&le geolog&ce* a(em următoarele date= solul re%re'&ntă %ăm$nt=arg&lă n&s&%oasă* refractor unde a%ele su+terane sunt la ad$nc&m& mar& de -10m.Qunda)&a re%re'&ntă un elementul %ortant al construc)&e&* s&tuat su+ n&(elul

terenulu& natural* %r&n &ntermed&ul căre&a se transm&t sarc&n&le de la greutatea %ro%r&e aclăd&r&& la terenul de fundare* cJt s& de la $ncărcatur&le ce ac)&onea'ă asu%ra clăd&r&.;stfel este necesar ca %res&unea adm&s&+&la a terenulu& de fundare să nu f&e ma& m&că decJt %res&unea efect&(ă %e tal%a funda)&e&* &ar tasăr&le să f&e adm&s&+&le. P$nă la n&(elulfunda)&&lor se com%actea'ă %ăm$ntul* se e4ecută stratul su%ort d&n %etr&, cu gros&mea de50mm* a%o& se e4ecută un %at de +eton C*5 cu gros&mea 100mm.

@

Page 8: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 8/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfgQunda)&a clăd&r&& este cont&nue* formată d&n tal%ă monol&tă cu lă)&mea tăl%&& 1500

,& 100mm d&n +eton armat monol&t de clasa C15 armată= %e a4a ; ,& C\10;III ,& \;I? %e a4a > \12;III ,& 5\;I.Pere)&& su+solulu& sunt e4ecuta)& d&n +locur& %refa+r&cate %e mortar de c&ment M50

r&g&d&'ată cu o centură monol&tă armată cu \10;III ,& \;I.;rmătur&le fundat&&lor sunt sudate de armătur&le st$l%ulu&. la &ntersec)&a funda)&&lor 

unde tre+u&e să f&e e4ecuta)& st$l%& monol&)& se lasă $n afară n&,te mustă)& de armătură %entru a face legătura st$l%&lor.

Q!ND;II#EQunda)&a re%re'&ntă un elementul %ortant al construc)&e&* s&tuat su+ n&(elul

terenulu& natural* %r&n &ntermed&ul căre&a se transm&t sarc&n&le de la greutatea %ro%r&e aclăd&r&& la terenul de fundare* cJt s& de la $ncărcatur&le ce ac)&onea'ă asu%ra clăd&r&.;stfel este necesar ca %res&unea adm&s&+&la a terenulu& de fundare să nu f&e ma& m&că

de cJt %res&unea efect&(ă %e tal%a funda)&e&* &ar tasăr&le să f&e adm&s&+&le.Qunda)&a +loculu& locat&( t&% PEM $n mun&c&%&ul C&,&nău este de t&%

cont&nue* formată d&n tal%ă monol&tă cu lă)&mea tăl%&& 1500 ,& 100mm d&n +eton armatmonol&t de clasa C*5 armată= %e a4a ; ,& C \10;III ,& \;I? %e a4a > \12;III ,&5\;I.

Pere)&& su+solulu& sunt e4ecuta)& d&n +locur& %refa+r&cate cu O00mm %e mortar de c&ment M50 r&g&d&'ată cu o centură monol&tă armată cu \10;III ,& \;I.

Qunda)&a clăd&r&& %ro&ectată se am%lasea'ă la cota -50mm.

>loc de fundare=

 

#2/0mm #110mm>00mm > 00mm

@

#

>

A

]

]

Page 9: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 9/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

PE"E!#

Pereul este dest&nat %entru e(acuarea a%elor de la %ere)&& clăd&r&&* are $ncl&na)&a de &^/3cu lă)&mea de 1m* re%re'&ntă= re%re'&ntă un strat com%actat de %&atră s%artă cu gros&meade 20-25mm ,& stratul su%er&or d&n asfalt+eton sau mortar de c&ment de 25-/0mm.

SCAE#ET MN#ITn sco%ul măr&r&& ca%ac&tă)&& %ortante a construc)&e& ,& %reluăr&& efortur&lor de la

elemente* ea este %re(ă'ută cu scelet monol&t* format d&n st$l%& d&n +eton armatmonol&t de clasa C15 a($nd d&mens&un&le $n sec)&une de 00400mm* arma)& cu\22mm;III ,& \;I %$nă la \1mm;III ,& \;I* m&c,or$nduse d&ametrul +arelor cu 2mm la f&ecare 2eta:e. St$l%&& f&&nd elementul %r&nc&%al %ortant al sceletulu& monol&t*

 %e care sunt am%lasate gr&n'ele d&n +eton armat monol&t de clasa C15* armate cu\12mm de clasa ;III ,& \;I.

E4ecutarea sceletulu& monol&t se real&'ea'ă d&rect la fa)a loculu&* $n cofra: d&n %anour& d&n %laca:-metal ,& %lăc& m&4te* %re(ă'ute %entru ma& multe refolos&r&*cu%r&n'$nd o%era)&&le= cofrarea* armarea* +etonarea $ntre)&nerea ,& du%ă 0853 dur&tate*gr&n'ele se men)&n cofrate %$nă la 1581 '&le.

PE"EIIPere)&& re%re'&ntă elementul de $ngrăd&re a clăd&r&lor* la +locul locat&( %ere)&& sunt

 %ro&ecta)& du%ă scema construct&(ă= carcasă s%a)&ală formată d&n st$l%& ,& gr&n'& d&n +eton armat monol&t cu d&mens&un&le $n sec)&une de 00400mm cu um%lutura d&n'&dăr&e d&n +locur& de calcar O/90mm arma)& cu %lase de o)el cu\mm ;I. &ar s%a)&uld&ntre '&dăr&e ,& scelet se um%le cu mater&al de etan,are.

  D&n %artea e4ter&oară %ere)&& sunt %re(ă'u)& de a f& &'ola)& term&c cu %lăc& d&n %olesteren e4%andat.

Sarc&na %ortantă a %ere)&lor o %oartă gr&'ele ,& st$l%&&* cadrul monol&t* %ere)&&e4ter&or& c$t ,& ce& &nter&or& sunt doar auto%ortan)& ,& des%ăr)&tor&.

Pere)&& des%ăr)&tor& sunt necesar& %entru oformarea &nter&orulu& clăd&r&&. n clăd&rea

dată %ere)&& d&s%ăr)&tor& sunt= $n su+sol sunt e4ecuta)& d&n cărăm&dă de 120mm* carese '&desc %e mortar de c&ment-(ar M50* la eta:e sunt d&n +locur& m&c& **Q"T;NRde marca SI-IU-IF-/9 /9041490mm cu gros&mea de 90mm care se '&desc %e mortar de c&ment-(ar M50 cu $ncet&n&tor& de %r&'ă* r&g&d&'$ndu-se cu %lase de o)elcu\mm ;I cu %&ese for:ate %este 1*5m* &ar s%a)&ul d&ntre '&dăr&e ,& scelet se um%le cumater&al de etan,are.

Cer&n)e fa)ă de %ere)&=1.Lreutate s& gros&me m&că?2. I'ola)&e acust&că?

/. "e'&sten)ă ant&&ncend&ară?@

Page 10: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 10/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg. Să cores%undă cer&n)elor san&taro-&g&en&ce.#egătura %ere)&lor des%ăr)&tor& de %ere)&& e4ter&or& sau de %lan,eu se e4ecută cu

a:utorul cram%oanelor* scoa+elor* sau corn&erelor.

SCAEME#E DE "IDIDI[;"E ; PE"EI#" 

@

Page 11: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 11/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

SC"I#EScăr&le sunt elemente de construc)&e care as&gură legătura %e (ert&cală $ntre

n&(elele clăd&r&&.#egătura se e4ecută %r&n tre%te care sunt a,e'ate la d&fer&te n&(elur&* unele fa)ă de

altele. Du%ă cer&n)ele ant&&ncend&are scăr&le sunt $ngrăd&te d&n %artea laterală s& de sus*formJnd casa scăr&&.

Scara este com%usă d&n tre%te contratre%te ,& (angur& care alcătu&esc ram%a scăr&&."am%ele se rea'emă %e od&na scăr&& de la eta: s& d&ntre eta:e. "am%ele ,& od&nele suntmonol&te.

Pentru a reda o comun&care fără %er&col se e4ecută o +alustradă* care se f&4ea'ă deram%ă ,& are o $năl)&me de 0*95m

ntre ram%e se lasă un &nter(al de m&n&mum 100 mm %entru a sat&sface cer&n)ele

ant&&ncend&are* ad&că $n ca' de &ncend&u %r&n acest loc este adus furtunul cu a%ă lan&(elul de ma& sus.

Cer&n)e fa)J de scăr&=1. Să f&e re'&stente?2. Să f&e dura+&le?/. Să as&gure secur&tatea ant&&ncend&ară?. Să f&e comode %entru c&rcula)&e?5. Să su%orte u'ura.

  n PD ram%a ,& od&na scăr&& sunt %refa+r&cate de %ro&ectare &nd&(&duală.

P#;NWEE#EPlan,eele ser(esc %entru $m%ăr)&rea clăd&r&& $n n&(ele.Plan,eele se rea'emă %e gr&n'&le long&tud&nale ,& transm&t sarc&na tem%orară ,&

 %ermanentă. Lros&mea %lan,eelor este 220mm..Lros&mea %lan,eelor* marca +etonulu& ,& armarea %lan,eelor au fost determ&nate

 %r&n calcul.

Qa)ă de %lan,ee ma& sunt $na&ntate ,& cer&n)e de &'olare fon&că ,& as%ect e4ter&or  %lăcut.n clăd&rea %ro&ectată %lan,eele sunt %refa+r&cate ,& sectoare monol&te. P-1

  #a comanda#50mm>1190mmA220mmC 15_`b 0*1m/ 

@

Page 12: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 12/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg  P-2

#a comanda#5/0VV>1190VVA220VVC 15_`b 0*2V/ 

P-/#a comanda#20VV>1190VVA220VVC 15_`b 0*52V/ 

@

] ]

] ]

#

>

A

Page 13: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 13/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

C;N;#E DE ENTI#;"E Canale de (ent&lare a +loculu& locat&( t&% S9E &nclud $n com%onen)a sa= tu+ur&

(ert&cale* asam+late unul %este altul $n %ere)&* a($nd ram&f&ca)&& $n a%artamente cu e,&re %e aco%er&, de 00mm ,& %rote:ate de cond&)&&le atmosfer&ce cu $n(el&toare d&n fo&'&ncate.loc de (ent&lare=

  _-1  #110VV  >220VV  A200VV

  O`V0*0V  `h1*0.

QE"EST"E WI !WIQerestrele sunt dest&nate %entru &lum&narea naturală a $ncă%er&lor. Măr&mea

ferestre& s& numărul de ferestre $ntr-o $ncă%ere de%&nde de su%rafa)a aceste& $ncă%er& ,&tre+u&e să const&tu&e 1K 8 1K d&n su%rafa)a %ardosel&&. Qerestrele se e4ecută d&n %rof&lde alum&n&u cu unu sau două canatur&.

#a ferestre $n &nter&or se %re(ede un %er(a' cu %rof&l d&n %last&c* &ar $n e4ter&or se %re(ede un %er(a' d&n o)el gal(an&'at* care %rote:ea'ă %eretele de %ătrunderea ume'el&&.

Lemu&rea se e4ecută $n două rJndur& cu o gros&mea st&cle& de mm.

@

Page 14: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 14/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

@

Q1 Q2 Q/

Page 15: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 15/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

 !,&le ser(esc %entru comun&care $ntre $ncă%er&* s& ca &ntrare $n clăd&re.

"e%art&'area* numărul s& d&mens&un&le lor de%&nde de numărul de oamen& d&n$ncă%ere s& de t&%ul clăd&r&&* totodată res%ectJnd e4&gen)e ant&&ncend&are ,& de e(acuare.

Se ut&l&'ea'ă u,& cu un canat ,& două.n de%enden)ă de $ncă%ere d&mens&un&le u,&lor s$nt d&fer&te.Montarea ferestrelor s& u,&lor are loc $n modul următor= d&n t&m% $n '&dăr&e sunt

 %re(ă'ute m&n&mum / germele d&n lemn ant&se%tate. Tocur&le u,&lor s& ferestrelor seant&se%tea'ă %re(ent&( s& la montarea $ntre ele s& %erete se aran:ea'ă un strat de cartongudronat* &ar rostul rămas se um%le cu cJl)& s& cu mortar de c&ment sau cu mater&ales%umante care $n contact cu aerul se sol&d&f&că măr&ndu-se $n (olum* astu%Jnd astfelrostul.

#a u,& se e4ecută ancadramentul $n %artea de sus s& laterală $n felul următor= se

&nstalea'ă %e %er&metrul toculu&l u,&&* la m&:loc n&,te +ucă)& de lemn lung&mea cărora esteegală cu lă)&mea u,&& dacă se &nstalea'ă %e lateral sau egală cu lung&mea* dacă se&nstalea'ă %e (ert&cal. ;stfel* se f&4ea'ă la m&:locul toculu& u,&& %entru ca u,a să se$nc&dă s& desc&dă l&+er s& ca să nu să se strJngă tocul u,&&.

!,&le e4ter&oare* de la &ntrare $n clăd&re sunt d&n %rof&l de alum&n&u.

@

Page 16: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 16/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

@

Page 17: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 17/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

;CPE"IW!#;co%er&,ul are rolul de a %rote:a construct&a de cond&&)&&le cl&mater&ce* se cunosc

$n(el&tor& de t&% sar%anta d&n t&gla* d&n oale etc.;co%er&,ul clăd&r&& %ro&ectatr este de t&% terasă d&n rulour&* com%us d&n toate stratur&le

necesare* se (a e4ecuta cu $ncl&na)&a de &P15* &P1* &P/0.In clăd&rea %ro&ectată s-a folos&t $n(el&toarea de t&% ,ar%antă com%usă d&n

următoarele stratur&=- T&gla metal&ca- II stratur& de ru+ero&d "NP-00-1.5 %e mast&c +&tum&nos M>"-L-5-20mm?- ,a%ă de egal&'are d&n mortar M100 O0mm?- ceram'&t cu $ncl&na)&e i500ZgKm/* O0-220mm?- termo&'ola)&e-c&mento%last i220ZgKm/* O200mm?- +ar&era contra (a%or&- 1strat de ru+ero&d UBj /50_ %e mast&c +&tum&nosM_P--55?

- %lan,eu %refa+r&cat 220mm. 

@

Page 18: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 18/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

P;"DSE#IPardosel&le sunt elemente construct&(e s&tuate %e %anour&le de %lan,eu* care

formea'ă o su%rafa)ă netedă s& %lană. Ele %r&mesc sarc&n&le tem%orare ,& le transm&t %anour&lor.

In sco%ul &g&en&& s& %rotec)&e& contra u'ur&&* sunt %re(ă'ute următoarele t&%ur& de %ardosel&= %lăc& de gres&e* %arcet ,& de mo'a&c cu stratur&le alăturate.

  n a%artamentele +loculu& locat&( t&% PEM %ardoselele s$nt d&n %arcet demo'a&c* &ar $n săl&le de comer) ,& nodur&le san&tare a a%artamentelor s$nt d&n %lăc& degres&e.

Structura %ardoselelor=  Parcet de mo'a&c 15mm %e cle&?  Placa: 10mm r&g&d&'at cu d&+lur& /0mm?  Wa%ă d&n mortar de c&ment M100 cu gros&mea 25mm?

  Placă de %ol&steren e4trudat /0mm?  Plan,eu %refa+r&cat 220mm. Placă de gres&e 10mm %e ade'&(?

  Wa%ă d&n mortar de c&ment M100 cu gros&mea 25mm?  A&dro&'ola)&e-1strat de ru+ero&d %e mast&c +&tum&nous /mm?  Plan,eu %refa+r&cat 220mm.

 Parcet de mo'a&c  Placă de gres&e

 

QINIS;"E; S!P";QEE#" Q&n&sarea e4ter&oară se e4ecută cu %lăc& de %ol&sterenă ,& o tencu&ală* ce ser(e,te

ca strat de %rotec)&e ,& tot odată redă construc)&e& un as%ect decorat&(. Su%rafa)ă %r&m&tăare %ro%r&etă)& term&ce +une ce dau %os&+&l&tate de a econom&s& energ&a term&că.

Q&n&sarea &nter&oară se e4ecută %r&n tencu&rea amel&orată a su%rafe)elor cu mortar d&n c&ment-(ar M25. ncă%er&le cu o umed&tate $naltă a aerulu& ,& +locur&le ten&co-san&tare %ere)&& se tencu&esc cu mortar de c&ment M50.

Du%ă tencu&re se a%l&că un strat de glet d&n amestec uscat **BN;!QR* %e care sea%l&că ,%ăclu&re ,& f&n&sarea cu (o%sea $n emuls&e de a%ă.

Elementele scăr&lor se f&n&sea'ă analog&c %ere)&lor.n ca+&ne san&taro-ten&ce se f&n&sea'ă cu fa&an)ă.

@

Page 19: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 19/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

MS!""I ;NTISEISMICE  "e%u+l&ca Moldo(a se află $n 'onă se&sm&că act&(ă. Qocarele se&sm&ce act&(e de oadJnc&me de %este 90 Zm se află $n cotul Car%a)&lor $n mun)&& rancea. "a&oanele se&sm&ceale "e%u+l&c&& Moldo(a s$nt %rec&'ate de normele $n (&goare CAHII--1**FkbH`hb h`hVHp`hqH kb. GbkV kb`qHkbHvR Mosco(a 192.

  Q&ecăru& ra&on & se atr&+u&e %r&n standard un anum&t grad de &ntens&tate se&sm&că carecu%r&nde 12o. ncărcăr&le se&sm&ce %roduse de for)ele de &ner)&e ca urmare a m&,căr&lor se&sm&ce ale terenulu& se cons&deră $n mod con(en)&onal ca for)e a%l&cate stat&c. Măr&meaacestor $ncărcăr& se determ&nă )&nJnd cont de clasa construc)&e&* gradul de &ntens&tatese&sm&că a 'one& de am%lasare* natura terenulu& de funda)&e ,& caracter&st&c&le d&nam&ce aleconstruc)&e&.  ;m%lasarea funda)&&lor %e %ămJntur& sla+e n&s&%ur& af&nate %ămJntur& arg&loase $n stare

 %last&că* %last&ce curgătoare* um%lutur&le $n 'onele de alunecăr& de teren nu se adm&te. deose+&tă &m%ortan)ă are e4ecu)&a c$t ma& $ngr&:&tă a construc)&&lor conform regul&lor $n(&goare.

n "e%u+l&ca Moldo(a se deose+esc ra&oane cu &ntens&tate se&sm&că de ***9 o.Conform cond&)&&lor geolog&ce &ng&nere,t& terenur&le de funda)&e se $m%art tre& categor&& I*II* III* cele ma& +une I ,& sla+e III. n 'onele de %ămJntur& de categor&a I gradul de&ntens&tate nu %oate f& r&d&cat cu o un&tate ,& d&n categor&a III de ma:orat cu o un&tate.

E4am&narea terenulu&=r&care clăd&re &ngenerească tre+u&e să f&e constru&tă cu s&guran)ă ma4&mală ,& cu

celtu&el& m&n&male. Clăd&r&le ,& ed&f&c&&le tre+u&e să f&e e4ecutate ,& am%lasate du%ă %ro&ect* să f&e re'&stente* r&g&de ,& se cores%undă normelor de e4%luatare. ;ceasta de%&nde$n %r&mul rJnd de cond&)&&le $n locul de construc)&e a clăd&r&& date. n cond&)&&le "e%u+l&c&&

Moldo(a tre+u&e de luat $n cons&dera)&e a%ar&)&a %roceselor de alunecarea terenulu&*tasăr&le* se&sm&c&tatea* ,& altor %rocese.

n com%art&mentul dat (or f& e4am&nate $ntre+ăr&le* legate cu $m+unătă)&rea %ro%r&etă)&lor solulu& su+ tăl%&le de funda)&e a >loculu& locat&( t&% S9E $n mun&c&%&ulC&,&nău.

Pe ter&tor&ul e4am&nat să %resu%une constru&rea >locul locat&( t&% S9E.w&%ul %ro%r&etă)&lor solulu& du%ă tasarea este I. ;%ele su+terane se află la adJnc&mea de

-10 m. Qunda)&&le sunt %ro&ectate d&n +eton armat monol&t. Tăl%&le sunt am%lasate %e %atulde n&s&% cu gros&mea de 50 mm.

n cores%undere cu cer&n)ele d&n PCA 10 8 clăd&rea %ro&ectată este calculată lase&sm&c&tatea de +alur&* du%ă scema scelet d&n +eton armat monol&t* &ar %entruas&gurarea e4&gen)elor ant&se&sm&ce sunt %re(ă'ute următoarele măsur&=

n col)ur&le %ere)&lor ca%&tal&* &ntersecta)& $ntre %ere)&* %or)&un&le de %ere)&stră+ătute de canale se am%lasea'ă %lase de armatură %este 00cm %e (ert&cală.n 'onelecu se&sm&c&tate de grade &ntersec)&&le $ntre %ere)&& %ortan)& se e4ecută d&n stJl%&,or& de

 +eton armat.StJl%&& monol&)& tre+u&e ca să f&e ancora)& $n funda)&& cu ca%ete de armatură.StJl%&& %e toată $năl)&mea clăd&r&& ca unul $ntreg.

@

Page 20: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 20/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfgLr&n'&le de asemenea tre+u&e să f&e $ncastrate $n stJl%& cu ca%ete de armaturăsudate astfel ca să forme'e un cadru r&g&d d&n +eton armat.Panour&le de %lan,eu monol&t cu s%r&g&n&re %e do'ă %ăr)&* se f&4ea'ă muste)ele de

armătură ,& se monol&t&'ea'ă rostur&le.Pe tot %er&metrul %ere)&lor ca%&tal& la n&(elul %lan,eelor se (or e4ecuta centur&

ant&se&sm&ce d&n +eton armat turnat monol&t cu armare cont&nuă.

P"TECI; ;NTIC"[IPentru as&gurarea dura+&l&tă)&& necesare* toate elementele metal&ce neaco%er&te cu

 +eton se (or (o%s& cu lac de %rotec)&e ant&coro'&(ă. Toate lucrăr&le se (or e4ecutaconform FGH-2/-.

AID"I[#;TI;A&dro&'ola)&a or&'ontală a %ere)&lor se (a $nde%l&n& d&ntr-un strat de mortar de

c&ment $n %ro%or)&e 1=2 ,& gros&mea 20mm.A&dro&'ola)&a (ert&cală a %ere)&lor su+solulu& se (a $nde%l&n& $n %r&n ungere de

două stratur& cu mast&c +&tum f&er+&nte.

;#IMENT;"E; C! ;P

;l&mentarea cu a%ă %ota+&lă de la re)eaua e4ter&oară. "e)eaua &nter&oară-re)ea deal&mentare cu a%ă mena:eră-%ota+&lă. "e)eaua de al&mentare cu a%ă %ota+&lă se (amonta d&n )e(& de o)el gal(an&'at cu d&ametru \15...20mm.

;#IMENT;"E; C! ;P C;#D;l&mentarea cu a%ă caldă se (a face %r&n unul d&n următoarele (ar&ante=-De la o &nstala)&e autonomă t&% x-w?

-De la $ncăl'&tor de a%ă cu com+ust&+&l sol&d?-De la $ncăl'&tor cu ga'e.

C;N;#I[;"E;;%ele mena:ere se (or e(acua $n re)eaua de canal&'are e4ter&oară. "e)eaua

&nter&oară de canal&'are se (a monta d&n )e(& de fontă cu d&ametrul \50-100mm.

@

Page 21: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 21/22

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PD-1-2501-2010-ME

sgsgdfg

ECAIP;MENT!# E#ECT"IC;l&mentare cu energ&e se (a face de la re)eaua e4ter&oară /0K220. D&str&+u)&a

energ&e& electr&ce se (a face de la un %anou de d&str&+u)&e de a%artament.

;#IMENT;"E; C! L;[E;l&mentarea cu ga'e a clăd&r&& se (a face de la +utel&& %entru ga'e l&c&f&ate

am%lasate la +ucătăr&e .#a +ucătăr&e se (or am%lasa ma,&n& de găt&t cu 2 sau oc&ur&.Este %os&+&lă conectarea la re)eaua central&'ată de al&mentare cu ga'e * %ro&ectul re)ele&&nter&oare de al&mentare cu ga'e se comandă su%l&mentar.

INST;#;II DE C!"EI S#;>I"ad&of&carea clăd&r&& de locu&t se (a face de la re)eaua de rad&of&care locală.

Telefon&'area clăd&r&& & se (a $nde%l&n& conform %ro&ectelor &nd&(&duale.

!TI#;X!# TEANIC8S;NIT;" 

Pentru a sat&sface cer&n)ele san&taro8&g&en&ce a locu&tor&lor* $n clăd&re sunt %re(ă'ute nodur& ten&co-san&tare* cum sunt= (&ceur& ,& +ă&.>locur&le ten&co 8 san&tare se e4ecută d&n %ere)& des%ăr)&tor& d&n +locur& de &%sos*

du%ă '&d&rea cărora are loc &nstalarea la %r&ma eta%ă a ut&la:ulu& ten&co 8 san&tar.ent&la)&a are loc %r&n canale de (ent&lare %re(ă'ute $n %ere)&* e4ecutate d&n

cărăm&dă %r&n refulare ,& as%&rare sau %r&n geamur& ,& u,&.

@

Page 22: memoriu sarpanta

7/23/2019 memoriu sarpanta

http://slidepdf.com/reader/full/memoriu-sarpanta 22/22

C l

sgsgdfg

>I>#IL";QIE1.;. Lu)u yDesen ten&c de construc)&& ,& &nstala)&&R?2... _z{ xk|}hqH` kbV~` H h`hqbb•vHh`` •}HvR./.€.. `kH~zhqH ybhkzHkbH` kbV~` •}H H

hbbkz|`H.R.T`kHbkH qb{ ‚THb hObk |``•bO`bqbhkzqƒH •}H H hbbkz|`H }v kbV~`b{b hkbH`h„

 FObkHq w 81.5.U.€. wk`k``qb ObV p`k`|` qbhkzqƒH H }`` kbV~`

•}HR.FGH881y FkbH`hb h`hVHp`hqH kbR.FGH8IIyHVbb{Hv H {`b…H•HqR.FGH II- ;s 80ykbHbb|k` bkV kb`qHkbH` •}HvR.9.FGH II8 158 yhbHv •}H H hbbkz|`HR

@