of 62 /62
TEMA: MENADŽMENT I PROJEKTNI MENADŽMENT ISHOD TEME: Pokretanje pitanja definisanja i klasifikacije pojmova: MENADŽMENT ORGANIZACIJA PROJEKTA; PROJEKTNOG MENADŽMENTA DEFINISANJU METODOLOGIJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Menadžment i projektni menadžment

Embed Size (px)

Text of Menadžment i projektni menadžment

 • TEMA: MENADMENT I PROJEKTNI MENADMENT

  ISHOD TEME:Pokretanje pitanja definisanja i klasifikacije pojmova:

  MENADMENT ORGANIZACIJA PROJEKTA; PROJEKTNOG MENADMENTA DEFINISANJU METODOLOGIJE UPRAVLJANJA

  PROJEKTIMA

 • CILJ TEME:

  Osnovni cilj teme jeste, pokuaj iniciranja primene, isticanja znaaja i proirenja obuhvata primene projektnog menadmenta, kao savremenog koncepta u upravljanju projektima kao i isticanja osnovnih razlika izmeu menadmenta i projektnog menadmenta.

  Ukazivanje na potrebu Projektnog organizovanja i upravljanja pojavama i poduhvatima u svakodnevnoj praksi.

 • UPRAVLJANJE POSLOVNIM SISTEMIMA:

  Savremena organizacija

  Dinamino okruenje

  Upravlj

  anje

  Privr

  edne

  Neprivredne

  POJAM UPRAVLJANJA

  EFIKASNO FUNKCIONISANJE

  UPRAVLJANJE:

  Fenomen dananjice,

  Neophodnost savremenog drutva

  Broj aktivnosti (Ba)

  t- vreme

  (f) Narastanje znaaja upravljanja

 • UPRAVLJANJE:

  Menadzment je posebna nauna disciplina, multidisciplinarnog karaktera koja se bavi istraivanjem problema upravljanja odreenim poslovima, poduhvatima i drutvenim sistemima. Ova disciplina prouava upravljanje kao sloeni proces sa nizom podprocesa, i kao grupa ljudi koja radi na upravljanju procesima i sistemima, a takoe prouava sve pojedine upravljake probleme i fenomene vezane za efikasno izvravanje oreenih poslova i zadataka

  OD VETINE - DO NAUNE DISCIPLINE

 • UPRAVLJANJE:

  Stanje sistema

  Stanje sistema

  novoSkup akcija

  upravljannja

  Upravljanje je dejstvo na objekat koje poboljava funkcionisanje ili razvoj datog objekta a koje je izabrano iz mnotvo moguih dejstava, na osnovu za to raspoloive informacije

  UPRAVLJANJESISTEMSKUP AKCIJA

  CILJ

  USMERAVANJE

  Kontinualno dejstvo upravljakih akcija kojima se uticajem na parametre sistema, sistem prevodi iz jednog stanja u drugo

 • MENADMENT I PROJEKTNI MENADMENT

  MENADMENT: PROJEKT MENADMENT:

  NAUNA DISCIPLINA KOJA

  SE BAVI UPRAVLJANJEM

  ORGANIZACIJOM

  BAVI SE PROBLEMIMA UPRAVLJANJA

  POJEDINANIM PROCESIMA,

  PODPROCESIMA ILI PODUHVATIMA U

  ORGANIZACIJI

 • ISTORIJSKI PRISTUP MENADMENTU

  Od menadmenta prema vodstvu (voenju)Od menadmenta prema vodstvu (voenju)Tvorci savremenog (naunog) menadmenta

  Frederick W. Taylor (1856.-1915.)Nauni menadment-tajlorizam

  Henry Fayol (1841.-1925.)operativni menadment

  klasifikacija menaderskih funkcija

  Savremeni trendovi u menadmentu

 • POSMATRAJMO SVE OVO KROZ KONKRETNI PODUHVAT:

  Karakteristike savremenih poslovnih aktivnosti, poduhvata i projekata:

  Sloenost

  Neizvesnost

  PROUZROKOVANE

  Sloenost projekta;

  Sloenost okoline u kojoj se deluje;

  Brz tempo razvoja nauke, tehnologije i civilizacije u celini.

  Zakanjenje u reakciji;

  Poveanje ukupnih trokova;

  Neefikasna realiazacija u celini.

  PROBLEMI

  NEOSTVARIVANJE CILJEVA PODUHVATA

  TO ZNAI ??? Realizaciju zavretka u najkraem vremenu, Sa minimalnim trokovima t min

  R-min

 • POJAM PROJEKTA:Sloeni i neponovljivi poduhvat koji se preduzima u budunosti da bi se

  postigli ciljevi u predvienom vremenu i sa predvienim

  trokovima

  iroka primena pojma: PROJEKAT

  SLOENOST PROJEKTA

  SE IZRAAVA

  KROZ:

  Veliki obim;

  iroka struktura poduhvata;

  Dugo vreme trajanja;

  Ogroman budet;

  Veliki broj uesnika u realizaciji;

  Drugi parametri

 • SADAJ PROJEKTA:STRUKTURA PROJEKTA:

  PODPROJEKTI: FAZE PROJEKTA:

  PODFAZE: POJEDINANE AKTIVNOSTI:

  VELIKI PROJEKTI

  VELIKI PROJEKTI:

  Kolsalting firme,

  Graevinske firme,

  Izvoake firme,

  Podizvoake firme

  Resursi: materijalni i ljudski

  Znanje,

  Iskustvo

  BREE I EFIKASNIJE ODVIJANJE POSLOVA

  Vp = n max Pe

  n max F

  n max Pf

  n max Pj.ak.

  Vp = max br.ljudi

  max br preduzea

 • Upravljanje projektom podsistem u sistemu projekta

 • PROJEKAT JE:

  Svaki poduhvat koji treba da se zavri u

  odreenom vremenu, sa odreenim ciljem, u okviru zadatih resursa

  i sa odreenim kriterijumima ocene

  valjanosti i realizacije

  U inostranoj literaturi pod PROJEKTOM podrazumevaju

  sloeni, jednokratni, cilju usmereni poduhvati ili zadaci koje treba

  ostvariti sa ogranienim ljudskim i materijalnim resursima u zadatom,

  odnosno planiranom vremenu.

 • Zajednike osobine za sve projekte su:

  1. CILJ - svi projekti su ustanovljeni da bi ispunili neku potrebu ili zahtev rukovodstva - da ostvari neki specijalni cilj koji mu je postavljen.

  2.ROKOVI - svi projekti imaju definisan odreeni cilj koji se mora ostvariti u okviru odreenog vremena.

  3.KOMPLEKSNOST - kompleksnost projekta je povezana sa tehnologijom kojom se ostvaruju ciljevi projekta.

  4.OBIM I PRIRODA ZADATKA - svaki projekat moe ostvariti svoje ciljeve u okviru utvrenih rokova i trokova jedino ako se napravi odgovarajui plan realizacije, koji ustvari predstavlja strategiju projekta.

 • Zajednike osobine za sve projekte su:

  5. RESURSI - svaki projekat koristi neke resurse (ljude, opremu, materijal, finansijska sredstva, itd.) za izvrsenje postavljenih zadataka.

  6. ORGANIZACIONA STRUKTURA - za realizaciju projekta neophodno je odrediti odgovarajuu organizacionu strukturu i rukovodioca projekta koji e imati odgovarajua ovlaenja i biti odgovoran za projekat.

  7. INFORMACIONI I KONTROLNI SISTEM - uobiajeni informacioni i kontrolni sistemi koji se koriste u preduzeima, najee bazirani na funkcionalnim linijama ovlaenja, nisu dovoljni za efikasno praenje realizacije projekta.

 • Opte karakteristike koje se vezuju za opti pojam projekta:

  Projekt predstavlja veoma sloen poduhvat sa velikim brojem aktivnosti i uesnika,

  Projekt ima sve elemente poslovnog procesa, To je poduhvat koji se odvija u budunosti, Projektu je imanentan rizik i neizvesnost, To je poduhvat koji je jedinstven, odnosno neponovljiv, Projekt je vremenski ogranien i jednokratan, Projekt sadri konane ciljeve koje treba postii, To je poduhvat u kome uestvuju ogranieni ljudski i

  materijalni resursi, To je poduhvat koji zahteva koordinaciju u realizaciji i njime

  se mora upravljati da bi se efikasno realizovao.

 • Najei primeri za projekte: Graevinski poduhvati (zgrade, ceste, energetska

  postrojenja, itd.), Istraivaki i razvojni projekti (novi proizvodi, tehniki i

  nauni opiti, itd.), Planski zadaci (planovi: finansiranja, prodaje,

  proizvodnje, odravanja, regionalni planovi, itd.), Organizacioni zadaci (reorganizacija, koordinacija

  ustanova, koordinacija preduzea, itd.), Proizvodni zadaci (izrada velikih maina i postrojenja,

  planiranje montanih radova, itd.), Nalozi za nabavku (materijal, postrojenja, vojni objekti, itd.),Popuna mesta (problem zamene, programi obuke, itd.).

 • PROJEKT JE ...

  ...skup zadataka ili aktivnosti od kojih svaka mora biti zavrena prije nego se moe zavriti projekt.

  ...kompleksan, drutveni, otvoreni i dinamiki sistem koji ima odnos sa svojim okruenjem.

  ...skup meuzavisnih i u logikom redosledu povezanih aktivnosti usmerenih ostvarenju postavljenih ciljeva.

 • PROJEKT JE ...

  . . .unikatan proces koji se sastoji od skupa koordiniranih i kontrolisanih aktivnosti s poetkom i krajem, poduzet da postigne cilj u skladu sa specifinim zahtevima, ukljuujui ogranienja u vremenu, trokovima i resursima.

  ISO 10006, Quality in Project Management,

 • KARAKTERISTIKE PROJEKTA:

  1. ima strukturu2. projekt je proces3. projektom se postiu neki ciljevi4. ima okruenje s kojim je povezan5. ima ogranienja

  Projekt se bitno razlikuje od standardnih repetitivnih (ponovljivih) procesa.

  To je pojedinani, nerutinski, unikatni i nerepetitivni pothvat.

 • Najznaajnije faze u tipinom ivotnom ciklusu projekta su:

  Pokretanje i razvoj ideje, Analiza i odluivanje, Organizacija i poetak, Primarno upravljanje, Kretanje nadole, Ispitivanje i analiza.

 • IVOTNI VEK PROJEKTA:

  Trokovi su na poetku mali, to idemo kraju sve su vii, dok na samom kraju drastino padaju

 • Faze projekta:KONCIPIRANJE

  DEFINIRANJE

  IZVOENJE

  KORITENJE

  MILESTONE (PREKRETNICE)

  KONCIPIRANJE

  PLANIRANJE

  IZVRENJE

  ZAVRNA

  Dr P.Jovanovi

 • Vrste projekata:

  Prema stepenu odreenosti: determinirani (aktivnosti su poznate

  pre faze izvoenja) stohastiki (aktivnosti nisu poznate,

  rezultati se ne mogu predvideti)

 • Vrste projekata:

  Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima - IPMA u svom priruniku za sertifikaciju projektnih menadera (IPMA Competence Baseline) daje veoma jednostavnu podelu na sledeca 4 tipa:

  1. Investicioni projekti,2. Istrazivacko- razvojni projekti,3. Organizacioni projekti,4. Informatiki projekti.

  Ui i precizniji pojam: PROJEKTI IZGRADNJE OBJEKATA - to su fiziki, tehniki, razvojni, determinisani, jednokratni projekti

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  U okviru udruenja IPMA izvreno je jedno istraivanje koje je rezultiralo odreenom klasifikacijom projekata, koja je prezentirana na IPMA World Congresse u Budimpesti 2004. godine.

  Ova klasifikacija razlikuje 10 tipova (kategorija) projekata:

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  1.Vojni/odbrambeni projekti:

  Odbrambeni sistemi, Kosmiki projekti, Vojne operacije.

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  2. Biznis i projekti organizacionih promena: Akvizicije/Merderi (zarade), Unapreenje procesa, Novi poslovni poduhvat, Organizaciono restrukturiranje, Pravni postupak.

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  3. Projekti komunikacionih sistema: Komunikacione mree, Bezini komunikacioni sistemi.

  4. Projekti specijalnih dogaaja:

  Internacionalni dogaaji, Nacionalni dogaaji.

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  5. Projekti industrijskih postrojenja: Zatvaranje postrojenja, Unitavanje postrojenja, Modifikacija postrojenja, Projektovanje i izgradnja

  postrojenja.

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  6. Softverski i IS projekti: Razvoj softvera, Projektovanje informacionog sistema.

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  7. Internacionalni razvojni projekti: Razvoj poljoprivrede, Zdravstvo, kolstvo, Ishrana, Naseljenost, Mala i srednja preduzea, Infrastruktura.

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  8. Medijski projekti: Filmovi, Televizija, Muzika i muziki dogaaji.

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  9. Razvoj proizvoda ili usluga: Inf ormacione tehnologij e/Hardware, Industrijski proizvodi/procesi, Proizvodi siroke potrosnje, Farmaceutski proizvodi/procesi, Usluge (finansijske i druge).

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  10. Istraivako-razvojni projekti: Okruenje, Industrija, Ekonomski razvoj, Medicina, Nauni projekti.

 • Diferencijacija projekata

  Diferencijacija projekata prema sledeim kriterijumima (autor iz projektnog menadzmenta R. Gareis) :

  K1. Grana - gradevinski, industrijski, IT, farmaceutski, NPO, itd;

  K2. Lokacija - nacionalni, internacionalni;K3. Sadraj - veze sa kupcima, proizvodi i trita,

  infrastruktura, kadrovi i organizacija;K4. Investiciona faza - studija, koncepcija, realizacija,

  ponovno putanje ili odravanje;

 • Diferencijacija projekata

  K5. Stepen ponavljanja - jedinstven, ponavljajuci;K6. Kupac (korisnik) - interni kupac, eksterni kupac;K7. Trajanje - kratko, srednje, dugotrajno;K8. Povezanost sa poslovnim procesima -

  primarni, sekundarni, tercijarni pocesi.

 • PODELA PROJEKATA:

  Uoptenija podela projekata na: investicioni, biznis i drutveni projekti.

 • PODELA PROJEKATA:

  1. Grupa - Investicioni projekti:- Projekti kapitalnih ulaganja (klasini investicioni projekti),- Proizvodni projekti,- Istraivako-razvojni projekti,

  Projekti remonta.

 • PODELA PROJEKATA:

  2. Grupa - Biznis projekti:- Organizacioni projekti,- Informatiki projekti,- Nauno-istraivaki projekti,- Konsultantski projekti,

  Marketinski projekti.

 • PODELA PROJEKATA:

  3. Grupa - Drutveni projekti - Organizovanje simpozijuma, konferencije i si.- Organizovanje kulturnog dogaaja (muziki koncert,

  izloba, idr),- Organizovanje sportskih dogaaja,- Snimanje filma,- Izvoenje pozorine predstave, Organizovanje proslave, ruka, i sl.

 • KONCEPT UPRAVLJANJA PROJEKTOM:

  ZAHTEVI ZA EFIKASNOST REALIZACIJEPROJEKTA

  ORGANIZOVANO VOENJE,

  UPRAVLJANJE

  M

  E

  T

  O

  D

  E

  UPRAVLJANJE PROJEKTOM

  K O N C E P T - PROJEKT MENAGEMENT

  IROKO RAZVIJEN U SVETU,

  POSEBNO KOD REALIZACIJE SLOENIH PROJEKTA

  METODE: Organizacije, Planiranje,Voenje, Kontrole, Racionalno usklaivanje svih resursa

  EFIKASAN NAIN REALIZACIJE

  +EFEKTIVNO

  PRODUKTIVNO

 • KONCEPT UPRAVLJANJA PROJEKTOM:

  Sve napred pobrojano, zahteva da se svakim projektom racionalno upravlja da bi se to efikasnije realizovao.

  U SAD prilikom realizacije kompleksnih programa i projekata stvorena je koncepcija upravljanja projektom {project management).

  Kao i mnoge druge metode i koncepti savremene organizacije i upravljanja, i koncept upravljanja projektom je nastao u vojnoj industriji prilikom realizacije sloenih i skupih vojnih programa i projekata.Koncept upravljanja projektom stie u Jugoslaviju krajem

  ezdesetih godina angaovanjem stranih konsultantskih kua na realizaciji nekih naih projekata.

 • KONCEPT UPRAVLJANJA PROJEKTOM:

  Upravljanje projektom, predstavlja nauno zasnovan i u praksi potvren koncept kojim

  se uz pomo odgovarajuih metoda organizacije, planiranja i kontrole vri

  racionalno usklaivanje svih potrebnih resursa i koordinacija obavljanja potrebnih

  aktivnosti da bi se odreeni projekat realizovao na najefikasniji nain.

 • Upravljanje projektom

  Kontrola

  Organizacija

  Planiranje

  Postavljanje cilja

  Rezultati

  Vreme

  Trokovi

  Odreivanje strukture

  Izraunavanje vremena

  Planiranje resursa

  Utvrivanje budeta

  Funkcije

  Kompletiranje personala

  Neophodne instrukcije

  Uzajamna povezanost

  Rezultati

  Vreme

  TrokoviOpti model upravljanja projektom:

 • ematski prikaz koncepta upravljanja operacijom-projektom: INVESTICIONI PROJEKAT

  P

  R

  O

  J

  E

  K

  T

  N

  I

  T

  I

  M

  PLANIRANJE

  REALIZACIJE

  PRAENJE

  REALIZACIJE

  KONTROLA

  REALIZACIJE

  VREME:WBS tehnika,

  Kljuni dogaaji,

  Procena vremena aktivnosti,

  Vremenski plan

  Izvetaj o napredovanju radova

  Izvetaj o kljunim dogaajima

  RESURSI:Procena MTS i RT,

  Procena LJR,

  Rasporeivanje LJR,

  Izvetaj o stanju zaliha

  TROKOVI:Procena trokova aktivnosti,

  Plan ukupnih trokova projekta,

  Izvetaj o trokovima aktivnosti,

  Zbirni izvetaj o trokovima

 • KONCEPT UPRAVLJANJA PROJEKTOM:

 • Osnovne karakteristike koncepta upravljanja projektom:

  Prvo, svaki pristup konceptu upravljanja projektom podrazumeva definisanje i korienje odgovarajue, odnosno najpogodnije organizacije Drugo, svi pristupi konceptu upravljanja projektom, naglaavaju neophodnost formiranja i korienja odgovarajueg informacionog sistema za upravljanje realizacijom projekta zasnovanog na raunaru i odgovarajuim softverskim paketima

  Tree, svi pristupi upravljanju projektom predlau i koriste tehniku mrenog planiranja i gantograma u planiranju, praenju i kontroli realizacije projekta.

 • METODOLOGIJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA:

  TA JE METODOLOGIJA PM?Metodologija je, prema PMI definiciji, sistem praksi, tehnika, procedura i pravila koje koristi onaj ko radi na podruju odreene discipline, gde je procedura niz koraka koji se da bi se neto postiglo, odvijaju po redosledu. [PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Third Edition (PMBOK Guide). Newtown Square, PE: Project Management Institute, 2004.],

 • OSNOVNE METODOLOGIJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA:

  IPMA (International Project Management Association), YUPMA

  PMI (Project Management Institute) i PRINCE2 pristupi upravljanju projektima. Agilne i druge metode

 • IPMA

  International Project Management Associationsedite u vajcarskoj Evropska tradicijaprofesionalna meunarodna organizacija menadera

  projekata posluje na komercijalnoj osnovilanstvo nacionalna udruenja i individualni

  lanovi (npr.YUPMA)sertifikacija menadera projekatafokus na kompetencije menadera (PROJEKTNIH

  MENADERA)

 • IPMA Competence Baselina

 • IPMA Competence Baselina

  Deli kompetencije projektnih menadera na tri grupe, a svaka grupa ima podruja:

  Tehnika kompetencija 20 podruja Ponaanje 15 podruja Kontekstualna kompetencija 11

  podruja

 • TEHNIKA KOMPETENCIJA

  Uspeh upravljanja projektima

  Interesni uesnika (stejkholdera)Projektni zahtevi i ciljeviRizik i mogunosti

  KvalitetProjektna organizacija

  Timski rad

  Reavanje problemaProjektna strukturaOpseg i rezultati isporuke

 • TEHNIKA KOMPETENCIJA

  Vreme i faze projekta

  ResursiTroskovi i finansiranjeNabka i ugovaranje

  PromeneKontrola i izvetavanjeInformisanje i dokumentovanje

  KomunikacijaPoetna fazaZavrna faza

 • KOMPETENTNOST U PONAANJU

  Rukovoenje - Voenje

  Angairanje i motivacija

  Samokontrola

  Kvalifikovani stav

  Relaksacija

  Otvorenost

  Kreativnost

  Orentacija na rezultat

  EfikasnostKonsultovanje

  Pregovaranje

  Konflikti i krize

  Pouzdanost

  Uvaavanje vrednosti

  Etinost

 • KONTEKSTUALNA KOMPETENCIJA

  Projektna orentacija

  Orentacija na programOrentacija na portfolioImplementacija projekta, programa i portfolija

  Stalna organizacijaPosao

  Sistemi, proizvodi i tehnologije

  Upravljanje ljudskim resursimaZdravlje, zatita, bezbednost i okolinaFinansije

  Pravo

 • PMI - PROJEKTNI PROCESI

  PROCES PLANIRANJA

  POETNI PROCES

  PROCES IZVOENJA

  PROCES KONTROLE

  PROCES ZAVRAVANJA

 • Podruja upravljanja projektom, PMI metodologija:

  Svi procesi, njih ukupno 44, unutar navedenih grupa pripadaju

  odreenim podruima upravljanja projektom, odnosno podruima

  znanja (eng. Knowledge Areas) : a to su:

 • 9 PODRUJA ZNANJA

  Upravljanje 1. Integracijom projekta

  (Project Integration)2. Obuhvatom projekta

  (Project Scope)3. Vremenom projekta

  (Project Time)4. Trokovima projekta

  (Project Cost)

 • 9 PODRUJA ZNANJA

  5. Kvalitetom projekta (Project Quality)

  6. Ljudskim resursima projekta(Project Human Resources)

  7. Komunikacijama projekta(Project Communications)

  8. Rizicima projekta(Project Risk)

  9. Nabavkom u projekta(Project Procurement)

 • ZAKLJUAK

  Menadment kao nauna disciplina ve odavno je prisutan u naukama u naoj praksi. Projekat, posebno sa stanovita poduhvata u informacionom sektoru, ima svoje znaajno mestu koje mu treba dati. Iz toga proizilazi da u Informacionim tehnologijama, posebno mesto u istraivanju i upravljanju projektima ima PROJEKTNI MENADMENT IT kao savremeni koncept upravljanja.

  Ono to jeste pitanje, jeste koja je od poznatih METODOLOGIJA najefikasnija u istraivanju i upravljanju pojavama i projektima u IT sektoru.

  OVE INJENICE ULIVAJU NADU DA E SE U NAREDNOM PERIODU OVOM SEGMENTNU POSVETITI NUNA PANJA, KAO I DA E OVAKVIM PRISTUPOM UI U KORAK SA SAVREMENOM PRAKSOM PROJEKTNOG MENADMENTA U

  IT KAO I DRUGIM SEKTORIMA U SVETU

 • VAA PITANJA ???

  HVALA NA PANJI

  Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17Slide 18Slide 19Slide 20Slide 21Slide 22Slide 23Slide 24Slide 25Slide 26Slide 27Slide 28Slide 29Slide 30Slide 31Slide 32Slide 33Slide 34Slide 35Slide 36Slide 37Slide 38Slide 39Slide 40Slide 41Slide 42Slide 43Slide 44Slide 45Slide 46Slide 47Slide 48Slide 49Slide 50Slide 51Slide 52Slide 53Slide 54Slide 55Slide 56Slide 57Slide 58Slide 59Slide 60Slide 61Slide 62