METASTAT°K PROSTAT KANSER°NDE TEDAV°

 • View
  106

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ. Dr. Altuğ TUNCEL, FEBU Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Üroloji Kliniği. GİRİŞ. Hunter (1840): Kastrasyon sonrası atrofi Huggins (1941): Androjen yoksunluğunun (orşiektomi) prostat kanseri tedavisinde etkinliği - PowerPoint PPT Presentation

Text of METASTAT°K PROSTAT KANSER°NDE TEDAV°

 • METASTATK PROSTAT KANSERNDE TEDAVDr. Altu TUNCEL, FEBU

  Salk BakanlAnkara Numune Eitim ve Aratrma Hastanesi 3. roloji Klinii

 • GRHunter (1840): Kastrasyon sonras atrofiHuggins (1941): Androjen yoksunluunun (oriektomi) prostat kanseri tedavisinde etkinlii (Nobel Tp dl)Schally (1971): LHRH agonistlerinin prostat kanseri tedavisinde etkinlii (Nobel Tp dl)Estradiol (1973): lk santral etkili LH, FSH supresyonu

 • GR(-) feedback

 • HORMONAL TEDAV YNTEMLERPrimer androjen reten organlarn cerrahi olarak karlmas (Bilateral oriektomi)Hipotalamus-hipofiz-testis aksna mdahale ile androjen retiminin durdurulmas (strojen, LHRH agonistleri/antagonistleri,)Antagonistik etki ile androjenlerin reseptrlerine balanmasnn engellenmesi (Antiandrojenler)

 • LHRH agonist/antagoniststradiolAntiandrojen

 • METASTATK PROSTAT KANSERMetastatik prostat kanserinde en nemli prognostik faktr, hormonal tedaviye kar serum PSA yantdr.Ksa serum PSA ikiye katlanma zaman (< 1ay) kt prognostik faktrdr.Hormonal tedaviden 7 ay sonra llen serum PSA dzeyi, yaam sresini ngrme asndan efektif prognostik faktrdr. EAU Guidelines, 2014

 • METASTATK PROSTAT KANSERHormonal tedaviden 7 ay sonra serum PSA dzeylerine gre ortalama yaam sreleri: - PSA
 • TEDAVTestosteron seviyesini drme (Kastrasyon) - Cerrahi kastrasyon (Oriektomi) - Medikal kastrasyon

  HEDEFTestosteron (T):

 • TEDAV CERRAH KASTRASYONTotal/subkapsler uygulanabilir.Serum T dzeyinin hzla kastre seviyeye indirilmesi gereken olgularda uygulanr.Serum T dzeyi genellikle 24. saatte kastre dzeye der.Olumsuz psikojenik etkisi vardr.

  EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV MEDKAL KASTRASYON1. strojenler - Down reglasyon ile LHRH sekresyonu azalr. - Leydig hcre disfonksiyonu yapar. - Androjen inaktivasyonu yapar.Serum T dzeyi genellikle 3-9 hafta sonunda kastre dzeye der.EAU Guidelines, 2014

 • TEDAVEn ok kullanlan preparat: Dietilstilbesterol.nerilen doz: 3 mg/gn.Kardiyovaskler komplikasyon(hiperkoaglopati) riski fazladr. nlem: - Parenteral uygulama - Asetilsalisilik asit (75 mg/gn) - Varfarin sodyum (1 mg/gn)

  EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV 2. LHRH agonistleriKronik kullanm ile LHRH down reglasyonu meydana gelir. Sonuta LH, FSH sekresyonu ve buna bal olarak serum T dzeyi azalr.Leuprolide, Goserelin, Triptorelin, Histrelin 1 ay (3.75 mg), 3 ay (11.25 mg) ve 6 aylk (45 mg) depo formlar mevcuttur.Serum T dzeyi genellikle 2-4 haftada kastre dzeye iner (%10-15 olguda baarszlk).

  EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV Flare-up (Alevlenme) fenomeniHipofizi srekli uyarmasna bal olarak 2-3. gn serum T seviyesi geici olarak artar. Tedaviden 10 gn sonra bu etki azalr. Kemik ars, akut mesane km tkankl, postrenal bbrek yetmezlii, spinal kord bass, lmcl hiperkoaglopati geliebilir.EAU Guidelines, 2014

 • TEDAVM1 hastalarn %4-10unda (semptomatik kemik hastal) gzlenir.Bu fenomeni nlemek iin ilk 4 hafta beraberinde antiandrojen kullanlmaldr.LHRH agonistlerinin kullanm srasnda hastada CBC, karacier fonksiyon testleri yakn takip edilmelidir.EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV 3. LHRH AntagonistleriHipofizdeki LHRH reseptrlerine kompetetif olarak balanarak hzl ekilde serum FSH, LH ve T seviyesini drrler.Flare-up fenomeni gelimez.Kullanmn kstlayan en nemli faktrler, yeterli klinik alma olmamas ve uzun etki sreli depo formlarnn bulunmamasdr.

  EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV AbarelixSadece dier tedavi yntemlerine uygun olmayan ve semptomatik M1 hastalarda kullanlmas nerilmektedir.Bir aylk depo formu bulunmaktadr. Uzun sreli kullanmda anafilaksi gelime riski mevcuttur (%4).

  EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV DegarelixAylk sc. formu vardr.lk ay 240 mg, daha sonra 80 mg/ay kullanlr.Hastalarn %95inde nc gnde serum T seviyesi kastre dzeye iner.Enjeksiyon yerinde arya neden olur (%40).

  EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV 4. Antiandrojenler Prostat hcre ekirdeinde reseptr dzeyinde T ve DHT ile yararak apopitozisi balatrlar.Steroidal (siproteron asetat, megesterol asetat, medroksiprogesteron asetat) ve non-steroidal (Nilutamid, Flutamid, Bikalutamid) olarak 2 gruba ayrlr.

  EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV Steroidal antiandrojenlerSSS bariyerini geerek LH inhibisyonu yapar.Ana yan etkiler, erektil disfonksiyon ve libido kaybdr (Serum T dklne bal).Jinekomasti nadiren geliir.%4-40 orannda kardiyovaskler yan etki ve hepatotoksisite grlr.

  EAU Guidelines, 2014

 • TEDAVlk lisans alan ajan siproteron asetattr.300 mg/gn po. kullanlr.Monoterapi asndan LHRH analoglar ile karlatrld tek randomize almada genel sa kalm asndan kt sonulara sahiptir.Dier tr steroidal antiandrojen ajanlar ise dk etkinlik nedeni ile kullanlmamaktadr. EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV Non-steroidal antiandrojenlerT supresyonu yapmad iin erektil fonksiyon kayb, libido kayb ve kemik mineral younluu azalmas gzlenmez.Her ajan arasnda jinekomasti, gs ars ve ate basmas oranlar asndan fark yoktur.Non-androjen yan etkiler asndan bikalutamid, dier ajanlara stndr.

  EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV Nilutamidok ciddi yan etki profili mevcuttur - Karanla adaptasyon sorunu - Bulant - ntestisyel pnmoniMonoterapide kullanm iin iin onay alamamtr.

  EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV FlutamidKlinikte ilk olarak kullanlan non-steroidal antiandrojendir.Monoterapideki etkin doz almas hala yaplmamtr.Metaboliti 6 saat etkilidir.Gnlk nerilen doz 750 mg/gn.

  EAU Guidelines, 2014

 • TEDAV Bikalutamidzerinde en ok allan ve kullanlan ajandr.Monoterapide 150 mg/gn po, kombine kullanmda ise 50 mg/gn po. kullanm iin onay almtr. LHRH agonist ve antagonistleri ile karlatrldnda kemik koruma etkinlii bulunmaktadr.

  EAU Guidelines, 2014

 • ANTANDROJEN EKLMESAndrojen ablasyon tedavisi alan hastalarn ounluunda 2-3 yl ierisinde progresyon gzlenir.Serum PSA dzeyinde art saptanan hastalarn yaklak olarak %35inde antiandrojenlerin kesilmesi ile progresyonda gerileme ve serum PSA dzeyinde d izlenir.

 • ANTANDROJEN EKLMESAntiandrojen kesilmesi sonrasnda serum PSA yantszl ve progresyon olmas durumunda ikincil hormonal maniplasyon gndeme gelir: - Baka tr antiandrojen - strojenkincil hormonal maniplasyon, progresyonsuz sa kalm arttrr, kansere zg ve genel sa kalm arttrmaz.

 • ANTANDROJEN EKLMES EndikasyonMinimal metastaz olan ve serum PSA dzeyinin iki katna kma zaman 1 yldan fazla olan hastalarda kemoterapiye balangc geciktirmek. nerilmedii durumYaygn metastaz olan ve serum PSA dzeyinin iki katna kma zaman 6 aydan ksa olan hastalar.EAU Guidelines, 2014

 • ANDROJEN ABLASYON YNTEMLER1. Total androjen blokajKastrasyona ramen progresyon gelimesinin nedeni yetersiz androjen ablasyonu olabilir.Bu tedavide, testislerden androjen blokajna ilave olarak adrenal bezlerden retilen androjenlerin reseptr dzeyinde blokaj salanr.

 • ANDROJEN ABLASYON YNTEMLERBu tedavi LHRH analou ve non-steroidal anti androjen kombinasyonunu ierir.Bir metaanaliz, monoterapi (LHRH analou) ile karlatrldnda
 • ANDROJEN ABLASYON YNTEMLER 2. Non-steroidal antiandrojen monoterapisiYksek doz (150 mg/gn) Bikalutamid monoterapisi iyi seilmi ve tedavi hakknda bilgi verilmi dk prostat spesifik antijen dzeyine sahip M1 hastalarda kastrasyona alternatif olarak uygulanabilir. Hayat kalitesi zerine katks, kastrasyona gre ok dktr.EAU Guidelines, 2014

 • ANDROJEN ABLASYON YNTEMLERDk serum PSA dzeyine sahip seilmi ve iyi bilgilendirme yaplm hasta grubunda uygulanmas nerilmektedir.EAU Guidelines, 2014

 • ANDROJEN ABLASYON YNTEMLER 3. Aralkl hormonal tedaviDevaml hormonal tedaviye bal yan etkileri azaltmak ve hormonal direnci geciktirmek iin uygulanan bir yntemdir.Hayat kalitesini arttrr, kemik ykm azalr, metabolik sendrom geliim riski azalr.EAU Guidelines, 2014

 • ANDROJEN ABLASYON YNTEMLERLiteratr verileri LHRH analou ve antiandrojen kombinasyonu temeline dayanmaktadr.LHRH antagonistleri ile yaplan randomize klinik almalar devam etmektedir.Balang siklusu 6-9 ay srmelidir.

  EAU Guidelines, 2014

 • ANDROJEN ABLASYON YNTEMLER EndikasyonAsemptomatik, herhangi bir Gleason skoru, cinsel aktif, >70 ya.Asemptomatik, Gleason
 • ANDROJEN ABLASYON YNTEMLER Tedaviye ara verilme durumlarKlinik progresyon olmayan hastalarBelirgin PSA yant olan metastatik hastalarda PSA
 • ANDROJEN ABLASYON YNTEMLERAralkl hormonal tedavi alan hastalar 3 aylk periyotlar ile izlenmelidir.PSA dzeyi 10-20 ng/ml arasnda tedaviye tekrar balanmal ve en az 3-6 ay devam etmelidir.EAU Guidelines, 2014

 • 4. Hormon tedavisinin zamanlamasAsemptomatik metastatik hastalkta erken/ge tedavi ile ilgili olarak literatrde hala konsensus yoktur.Yaplan baz almalarda hormonal tedavinin erken dnemde verilmesinin daha etkin olduuna dair bulgular mevcuttur.EAU Guidelines, 2014ANDROJEN ABLASYON YNTEMLER

 • ANDROJEN ABLASYON YNTEMLERErken hormonal tedavinin sa kalm ve kansere zg sa kalm zerine etkisi tartmaldr.EAU Guidelines, 2014

 • LGNZ N TEEKKR EDERM