Click here to load reader

metodika sportske grane metodika sportske grane – rvanje

 • View
  257

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of metodika sportske grane metodika sportske grane – rvanje

 • METODIKA SPORTSKE GRANE METODIKA SPORTSKE GRANE RVANJERVANJE

  Predava: dr Milorad DokmanacPredava: dr Milorad Dokmanac

 • 1) Metodika u odnosu na sadraj rvakog treninga1) Metodika u odnosu na sadraj rvakog treninga

  METODIKA SPORTSKE GRANE METODIKA SPORTSKE GRANE -- RVANJERVANJE1) Metodika u odnosu na sadraj rvakog treninga1) Metodika u odnosu na sadraj rvakog treninga

  1. Metodika u odnosu na tehniku rvanja1. Metodika u odnosu na tehniku rvanja2. Metodika u odnosu na taktiku rvanja2. Metodika u odnosu na taktiku rvanja3. Metodika opte fizike pripreme 3. Metodika opte fizike pripreme

  2)2) Planiranje i programiranje treningaPlaniranje i programiranje treninga3) kole rvanja3) kole rvanja3) kole rvanja3) kole rvanja

  1. Osnovni principi kole rvanja1. Osnovni principi kole rvanja2. Specifinosti rada sa pionirima, kadetima, 2. Specifinosti rada sa pionirima, kadetima, 2. Specifinosti rada sa pionirima, kadetima, 2. Specifinosti rada sa pionirima, kadetima,

  juniorama i enamajuniorama i enama4)4) Metodski pristup selekciji i testiranju u rvanjuMetodski pristup selekciji i testiranju u rvanju

  1. Testiranje i kontrola pripremljenosti1. Testiranje i kontrola pripremljenosti2. Korienje sprava i rekvizita u testiranju i 2. Korienje sprava i rekvizita u testiranju i

  treningutreningutreningutreningu

 • 1. Metodika u odnosu na sadraj rvakog treninga1. Metodika u odnosu na sadraj rvakog treninga

  METODIKA SPORTSKE GRANE METODIKA SPORTSKE GRANE -- RVANJERVANJEj g gj g g

  1.1. Metodika u odnosu na tehniku rvanja1.1. Metodika u odnosu na tehniku rvanja

  Metodski pristup u obuci i primeni rvakih tehnika je od izuzetnog znaaja za celokupni trenani proces. Posebno je od velikog znaaja u uenju i obuci rvake tehnike kod mladih rvaa.

  Rvake tehnike u olimpijskim disciplinama dele se na:1. Tehnike grko rimskog stilag g2. Tehnike slobodnog stila3. Stavovi i kretanja u rvanju

  Svaka od rvakih tehnika u osnovi se deli na;Svaka od rvakih tehnika u osnovi se deli na;1. Napad 2. Odbrana 3. Kontranapad 4.Kombinacije

  U odnosu na poloaj tehnike se dele na:1. Tehnike u stojeem poloaju

  2. Tehnike u partnernom poloaju

 • METODIKA SPORTSKE GRANE METODIKA SPORTSKE GRANE -- RVANJERVANJE

  Bilo bi veoma teko na jednom mestu nabrojati sve rvake Bilo bi veoma teko na jednom mestu nabrojati sve rvake tehnike, a jo vie da se za svaku rvaku tehniku prikae metodski tehnike, a jo vie da se za svaku rvaku tehniku prikae metodski postupak obuke tehnike, odbrane, kontranapada i kombinacije.postupak obuke tehnike, odbrane, kontranapada i kombinacije.

  U Teoriji sportske grane U Teoriji sportske grane rvanjervanje,, sistematizovane su rvake sistematizovane su rvake tehnike, a na ovom mestu bie dat samo kao primer metodske tehnike, a na ovom mestu bie dat samo kao primer metodske , p, pobuke tri tehnike iz grkoobuke tri tehnike iz grko--rimskog stila.rimskog stila.

 • BONO BACANJE BONO BACANJE IPEIPE

  METODIKA SPORTSKE GRANE METODIKA SPORTSKE GRANE -- RVANJERVANJE

  BONO BACANJE BONO BACANJE IPEIPE

  Potrebno je kod metodskog postupka za ovu tehniku Potrebno je kod metodskog postupka za ovu tehniku Potrebno je kod metodskog postupka za ovu tehniku Potrebno je kod metodskog postupka za ovu tehniku primeniti sledee korake:primeniti sledee korake:

  1.1. Samo ulazak u zahvat bez bacanja sa akcentom na Samo ulazak u zahvat bez bacanja sa akcentom na okret noge, poloaj kuka, glave i obe rukeokret noge, poloaj kuka, glave i obe ruke

  22 Ul k h t k t d k l i b jUl k h t k t d k l i b j2.2. Ulazak u zahvat, okret do kolena i bacanjeUlazak u zahvat, okret do kolena i bacanje3.3. Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha, ali na Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha, ali na

  debeli suner od minimalno 20 cm,debeli suner od minimalno 20 cm,debe su e od a o 0 c ,debe su e od a o 0 c ,4.4. Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha, ali trener Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha, ali trener

  radi asistenciju i dri bacanog rvaa za ruku i radi asistenciju i dri bacanog rvaa za ruku i ti j d b dlti j d b dlamortizuje pad oba rvaa na podloguamortizuje pad oba rvaa na podlogu

 • PREDNJI POJASPREDNJI POJASMETODIKA SPORTSKE GRANE METODIKA SPORTSKE GRANE -- RVANJERVANJE

  Potrebno je kod metodskog postupka za ovu tehniku Potrebno je kod metodskog postupka za ovu tehniku primeniti sledee korake:primeniti sledee korake:primeniti sledee korake:primeniti sledee korake:

  1.1. Samo ulazak u zahvat bez bacanja sa akcentom na Samo ulazak u zahvat bez bacanja sa akcentom na pravilan ulaz kukom pravilno postavljanje nogu pravilan ulaz kukom pravilno postavljanje nogu pravilan ulaz kukom, pravilno postavljanje nogu, pravilan ulaz kukom, pravilno postavljanje nogu, pravilan poloaj glave i pravilan hvat rukamapravilan poloaj glave i pravilan hvat rukama

  2.2. Ulazak u zahvat, asistencija sparing partnera da Ulazak u zahvat, asistencija sparing partnera da izbaci nogu prema napred i zadrava napadaa koji izbaci nogu prema napred i zadrava napadaa koji izbaci nogu prema napred i zadrava napadaa koji izbaci nogu prema napred i zadrava napadaa koji radi uvinue prema nazad. Gornji rva zadrava radi uvinue prema nazad. Gornji rva zadrava napadaai lagano odlazi u kolut naprednapadaai lagano odlazi u kolut napred

  33 Ulazak u zahvat okret bacanje iz vazduha ali na Ulazak u zahvat okret bacanje iz vazduha ali na 3.3. Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha, ali na Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha, ali na debeli suner od minimalno 20 cm,debeli suner od minimalno 20 cm,

  4.4. Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha, ali trener Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha, ali trener radi asistenciju i dri bacanog rvaa za ruku i radi asistenciju i dri bacanog rvaa za ruku i radi asistenciju i dri bacanog rvaa za ruku i radi asistenciju i dri bacanog rvaa za ruku i amortizuje pad oba rvaa na podloguamortizuje pad oba rvaa na podlogu

 • PARTER PARTER -- REBURREBURMETODIKA SPORTSKE GRANE METODIKA SPORTSKE GRANE -- RVANJERVANJE

  PARTER PARTER REBURREBUR

  Potrebno je kod metodskog postupka za ovu tehniku Potrebno je kod metodskog postupka za ovu tehniku i i i l d k ki i i l d k kprimeniti sledee korake:primeniti sledee korake:

  11 Izvoenje rebura bez amplitude Protivnik se nalazi Izvoenje rebura bez amplitude Protivnik se nalazi 1.1. Izvoenje rebura bez amplitude. Protivnik se nalazi Izvoenje rebura bez amplitude. Protivnik se nalazi u visokom parteru. Napada klei na jednom kolenu u visokom parteru. Napada klei na jednom kolenu i vri izvoenje reburai vri izvoenje rebura

  22 Potrebno obtatiti panju na pravilan hvat rukama od Potrebno obtatiti panju na pravilan hvat rukama od 2.2. Potrebno obtatiti panju na pravilan hvat rukama od Potrebno obtatiti panju na pravilan hvat rukama od strane napadaa, poloaj glave prilikom izvoenja i strane napadaa, poloaj glave prilikom izvoenja i zavrnica,zavrnica,Ul k h t k t b j i d h li Ul k h t k t b j i d h li 3.3. Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha, ali na Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha, ali na debeli suner od minimalno 20 cm,debeli suner od minimalno 20 cm,

  4.4. Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha prvo sa Ulazak u zahvat, okret, bacanje iz vazduha prvo sa , , j p, , j pmanjom amplitudom, a posle poveavati amplitudumanjom amplitudom, a posle poveavati amplitudu

 • 1.2. Metodika u odnosu na taktiku rvanja1.2. Metodika u odnosu na taktiku rvanja

  METODIKA SPORTSKE GRANE METODIKA SPORTSKE GRANE -- RVANJERVANJE1.2. Metodika u odnosu na taktiku rvanja1.2. Metodika u odnosu na taktiku rvanja

  Taktika rvanja je nezaobilazni deo obuke rvaa u svim fazama razvoja. Taktika rvanja je nezaobilazni deo obuke rvaa u svim fazama razvoja.

  Definicija taktike:Definicija taktike:

  TAKTIKA RVANJA JE TEORIJA I PRAKSA TAKTIKA RVANJA JE TEORIJA I PRAKSA PRIMENJIVANJA, OBEZBEENJA I VOENJA KROZ PRIMENJIVANJA, OBEZBEENJA I VOENJA KROZ TAKMIENJE I RVAKU BORBU U SVIM USLOVIMA TAKMIENJE I RVAKU BORBU U SVIM USLOVIMA TAKMIENJE I RVAKU BORBU U SVIM USLOVIMA TAKMIENJE I RVAKU BORBU U SVIM USLOVIMA I SITUACIJAMA, KAO I SKUP POSTUPAKA, I SITUACIJAMA, KAO I SKUP POSTUPAKA, NAINA I SREDSTAVA KOJI SE PRIMENJUJU DA NAINA I SREDSTAVA KOJI SE PRIMENJUJU DA BI SE POSTIGLI ODREENI ELJENI REZULTATI U BI SE POSTIGLI ODREENI ELJENI REZULTATI U BI SE POSTIGLI ODREENI ELJENI REZULTATI U BI SE POSTIGLI ODREENI ELJENI REZULTATI U RVAKOM TAKMIENJU I U RVAKOJ BORBIRVAKOM TAKMIENJU I U RVAKOJ BORBI..

 • METODIKA SPORTSKE GRANE METODIKA SPORTSKE GRANE -- RVANJERVANJE

  OSNOVNA PODELA TAKTIKEOSNOVNA PODELA TAKTIKE

  I TAKTIKA NASTUPA NA TAKMIENJIMAI TAKTIKA NASTUPA NA TAKMIENJIMA

  II TAKTIKA VOENJA BORBEII TAKTIKA VOENJA BORBE

  III TAKTIKA PROVOENJA TEHNIKEIII TAKTIKA PROVOENJA TEHNIKEIII TAKTIKA PROVOENJA TEHNIKEIII TAKTIKA PROVOENJA TEHNIKE

 • METODIKA SPORTSKE GRANE METODIKA SPORTSKE GRANE -- RVANJERVANJE

  I TAKTIKA NASTUPA NA TAKMIENJIMAI TAKTIKA NASTUPA NA TAKMIENJIMA

  II--1 1 Taktika na ekipnim takmienjimaTaktika na ekipnim takmienjimaII 1. 1. Taktika na ekipnim takmienjimaTaktika na ekipnim takmienjima

  II--2. Taktika na pojedinanim takmienjima2. Taktika na pojedinanim takmienjimap j jp j j

 • METODIKA SPORTSKE GRANE METODIKA SPORTSKE GRANE -- RVANJERVANJEII TAKTIKA VOENJA BORBEII TAKTIKA VOENJA BORBEII TAKTIKA VOENJA BORBEII TAKTIKA VOENJA BORBE

  IIII--1 Taktika napada1 Taktika napadaIIII--1.1. Taktika tempa1.1. Taktika tempaIIII--1 2 Taktika sa promenom tempa borbe1 2 Taktika

Search related