of 5/5
Međunarodna konferencija o sertifikaciji i standardizaciji u IBR-u „Pet godina EN ISO 9712 – šta je sledeće/kako ići napred“, 6. i 7. jun 2017. Beč, Austrija Pod okriljem Austrijskog društva za IBR (OGZfP), 6. i 7. juna 2017. godine, održana je, u Privrednoj komori Aus- trije, 8. međunarodna konferencija za serfikaciju i standardizaciju u IBR-u. U sklopu te konferencije održani su sastanci radne grupe 1 (WG 1 ICNDT) i odbora direktora EFNDT, a 8. juna i generalna skupšna članica EFNDT. Predsednik OGZfP otvara konferenciju Beč 2017 – EFNDT BoD Sastanak radne grupe 1 (WG 1) Međunarodnog komiteta za ispivanje bez razaranja (ICNDT) je održan 5.juna 2017. godine u hotelu Holidej In, gde su prisustvovali predstavnici 22 zemlje sveta, članice ICNDT, među kojima i Goran Sofronić, kao predstavnik SDIBR-a odn. Srbije. Predstavnici Japana i Kine nisu prisustvovali, ali su se radnoj grupi pridružili predstavnici Australije iz Instuta za IBR.

Međunarodna konferencija o sertifikaciji i standardizaciji

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Međunarodna konferencija o sertifikaciji i standardizaciji

„Pet godina EN ISO 9712 – šta je sledee/kako ii napred“,
6. i 7. jun 2017. Be, Austrija Pod okriljem Austrijskog društva za IBR (OGZfP), 6. i 7. juna 2017. godine, odrana je, u Privrednoj komori Aus- trije, 8. meunarodna konferencija za sertifikaciju i standardizaciju u IBR-u. U sklopu te konferencije odrani su sastanci radne grupe 1 (WG 1 ICNDT) i odbora direktora EFNDT, a 8. juna i generalna skupština lanica EFNDT.
Predsednik OGZfP otvara konferenciju
Be 2017 – EFNDT BoD
Sastanak radne grupe 1 (WG 1) Meunarodnog komiteta za ispitivanje bez razaranja (ICNDT) je odran 5.juna 2017. godine u hotelu Holidej In, gde su prisustvovali predstavnici 22 zemlje sveta, lanice ICNDT, meu kojima i Goran Sofroni, kao predstavnik SDIBR-a odn. Srbije. Predstavnici Japana i Kine nisu prisustvovali, ali su se radnoj grupi pridruili predstavnici Australije iz Instituta za IBR.
Na sastanku se govorilo o aktivnostima regionalnih federacija, poevši od odravanja konferencija do rada sertifikacionih tela. Rudolfo Rodrigez je izneo izveštaj o radu akreditovanih sertifikacionih tela za osobe u IBR-u za lanice EFNDT-a, meu kojima je i izveštaj o radu Zavod Cert Persa iz Srbije. Impozantan je broj kur- seva koje je odralo Nemako društvo za IBR (DGZfP), ak 500 sa oko 7700 izdatih sertifikata u 2016. Španija je npr. prošle godine imala oko 90 kurseva sa izdatih 1700 sertifikata.
Veoma interesantna je konferencija odrana u Brazilu o primeni IBR-a u eksplozivnim sredinama. Razgovaralo se i na temu IBR sertifikacije i kvalifikacije u graevinarstvu, što primenjuje samo nekoliko zemalja sveta. In- sistira se na primeni ispitivanja graevinskog materijala, posebno betona uz primenu tomografije.
Najvanija tema sastanka radne grupe 1 je svakako bila vezana za zahteve standarda EN ISO 9712:2012. Tokom njegove petogodišnje primene uoene su nejasnoe. Ubudue se insistira na obaveznom praktinom ispitu za nivo 3, kao i na jaoj vezi izmeu poslodavca i sertifikacionog tela. Smatra se da je period do naredne resert- ifikacije od 10 godina dug i da mora biti krai. Predlog je 5 godina, ali da polaganje bude jednostavnije i da se svodi samo na praktini deo ispita. Takoe se smatra da su sati obuke za UT i RT mali i da ih treba poveati zbog sloenosti metoda. Iskustveno vreme takoe nije jasno definisano (kakvo je, od ega se sastoji…) Rad- na grupa e do 4. septembra dostaviti ISO komisiji za IBR svoje predloge za izmene i dopune standarda a na osnovu dobijenih komentara iz zemalja koje su lanice ICNDT i EFNDT. Svoje komentare je dostavio i SDIBR. Nakon diskusije, tabela sa svim predlozima e biti dostavljena komisiji ISO TC 135. Poboljšani, „novi“ ISO 9712 se oekuje u 2018. godini.
Na sastanku se po prvi put spominjao i termin koordinatora za IBR (nešto nalik koordinatorima za zavarivanje, koje proteira IIW i EWF) kroz dokument TS 21759 NDT, a o emu e se diskutovati u bliskoj budunosti.
Diskutovalo se i na temu sertifikacije preko poslodavca (SNT TC – 1A ili CP 189), koja je inae veoma popularna u SAD. Problem se javlja kod objektivnosti pri takvoj sertifikaciji. Predloeno je da ICNDT napravi proceduru za sertifikaciju preko poslodavca i da na neki nain proveri sposobnost poslodavca da vrši sertifikaciju u svojoj firmi.
Primena PT šema je takoe bila tema sastanka. Pokazalo se da analiza PT šema u svetu pokazuje katastrofalne rezultate, što kao mogui uzrok moe biti loša obuka u trening centrima (skraenje asova obuke, loše prak- tine vebe i sl.), kao i loša sertifikacija (ispiti odmah nakon obuke, nema perioda iskustva do sertifikacije i sl.) ne poštujui zahteve ISO 9712:2012.
Vuldrid iz BINDT-a (Britanski institut za IBR) je na kraju sastanka izneo izveštaj o radu Komiteta za sertifikaciju (CEC ICNDT), govorei i o MRA (multilaterarni ugovori o meusobnom priznavanju), koje je SDIBR potpisao još 2013. Naredni sastanak je planiran 15.11.2017. godine u Singapuru u okviru konferencije Azije i Pacifika.
Sastanak radne grupe 1 (WG-1) – Meunarodni komitet za ispitivanje bez razaranja (ICNDT)
8. konferenciju o sertifikaciji, svojim uešem, podralo je 29 zemalja sveta (oko 130 uesnika, 29 radova), od kojih su najbrojnije bile: SAD, Rusija i Nemaka. Srbija je imala dva predstavnika, Gorana Sof- ronia (predsednik SDIBR-a) i Mladena Mladenovia (podpredsednik SDIBR-a). Konferenciju je sponzorisalo pet firmi, od kojih su najznaajnije: TUV Austria, TUV Sud i Bohler, a otvorio ju je predsednik austrijskog društ- va, Štefan Has. Uvodne govore imali su predstavnik austrijske privredne komore i predsednik organizacionog odbora, Gerhard Aufriht.
Najvei broj radova se zasnivao na prezentaciji rada trening centara i sertifikacionih tela. Svakako se insistira na sertifikaciji preko tree strane i na obaveznoj nacionalnoj akreditaciji sertifikacionih tela, kao i na reviziji postojeeg ISO 9712:2012. Inae se sertifikacija u SAD preko „tree strane“ zove „central certification“.
Primetno je poveanje broja sati u trening centrima jer se mnogi ale na veoma slabo predznanje iz fizike i matematike, te poznavanje tehnike uopšte. ASNT ima softverski program, koje ve koriste 52 zemlje, kako bi se studenti lakše pripremili za matematiku koja se koristi kod ultrazvune metode (UT). Površinski velike zemlje, poput Australije, SAD, Rusije razvijaju uveliko „uenje na daljinu“ (e-learning, distance-learning). In- sistira se na ovlašivanju trening centara jer u mnogim zemljama, kao i u Srbiji ne postoji ovlašivanje trening centara za IBR, pa se obukom u IBR-u moe baviti i onaj ko nema potrebno znanje iz ove oblasti!
Najvei broj sertifikovanih osoba je sa „industrijskim sektorom“, dok najvei broj sertifikata izdaju: SAD, Nemaka i Japan (oko 15000 godišnje !), što govori sa kakvom ozbiljnošu se prilazi kada je u pitanju obuka i sertifikacija osoba, a ije znanje direktno utie na industriju jedne zemlje.
Odbor direktora (BoD) EFNDT
Na sastanku je bilo prisutno 16 lanova odbora (SDIBR predstavljao Goran Sofroni), meu kojima su bili i predsedavajui radnih grupa, kao i predstavnik organizatora sledee evropske konferencije u Geteburgu (Švedska, 2018. godine). Pripreme za konferenciju se privode kraju. Oekuje se do sada najvei broj uesnika, a kuriozitet je, da je sav prostor za izlagae odn. sponzore popunjen pre vremena.
Blagajnica EFNDT-a, Dominik Musebo (ujedno i predstavnik Belgije) je iznela izveštaj o plaanju lanarina, na- pomenuvši da Kazahstan pravi novi Društvo, a da „staro“ napušta EFNDT. Zbog neplaanja lanarine, Litvanija nije više lanica. U riziku od suspendovanja je i Bugarska. lanarina u 2018. e porasti na 350 evra.
Na sastanku se diskutovalo i o radu sertifikacionih tela koja ne poštuju pravila ISO 9712, kao i o nainu kako ih diskreditovati. Sve albe moraju biti direktno upuene predsedniku EFNDT, kao i Komitetu za sertifikaciju EFNDT, CEC-u.
Razmatrali su se strateški plan EFNDT-a, koji je izneo podpredsednik EFNDT ( Roder Lajon iz UK), kao i izveštaji radnih grupa.
Gomez (Španija) je nagovestio da naredni „Marina forum“ (brodogradnja) organizuje Španija zajedno sa Hr- vatskom i to bilo na Majorci, ove godine tokom jeseni.
Sastanak odbora direktora (BoD) EFNDT
U ovoj godini e biti odrana dva internet sastanka, dok e 17. aprila 2018. sastanak Odbora biti u Beogradu u organizaciji SDIBR-a, što je prvi put u istoriji našeg Društva. lanovi Odbora su obavešteni i pozvani da uest- vuju na „našoj“ konferenciji sledee godine u aprilu na Srebrnom jezeru.
Generalna Skupština EFNDT (GA)
Na Skupštini su bili predstavnici 32 zemlje (Srbiju predstavljali Goran Sofroni i Mladen Mladenovi), od koji su 23 bile sa pravom glasa.
Tokom 2019. se oekuje nova organizaciona šema ICNDT-a, kada e se videti koliku e koja lanica plaati lanarinu jer e se po broju lanova i finansijskoj sposobnosti nacionalna Društva deliti u pet grupa. (SDIBR bi trebao da bude u grupi malih Društava). Ideja je da npr. SDIBR bude direktno lan EFNDT-a (regionalno društ- vo), a da preko EFNDT-a bude indirektno lan i ICNDT-a. Na taj nain se ele izbei dodatni troškovi lanarina i putovanja.
Najznaajnija se diskusija vodila oko revizije ISO 9712, kao i o vanosti dobre komunikacije nacionalnih Društa- va sa nacionalnim institutima za standardizaciju. Najavljena je nova platforma kako bi se IBR pribliio klijenti- ma i popularizovao profesiju. EFNDT tei da u budunosti svoj novac usmeri na projekte vane u oblasti IBR-a.
Tokom rada Skupštine, predsednici radnih grupa i foruma su izneli svoje izveštaje, a nakon toga se glasalo za narednog domaina evropske konferencije 2022. godine. Izabran je Portugal i Lisabon kao grad domain.
Naredna generalna skupština (GA) e biti odrana tokom evropske konferencije (ECNDT) u Geteborgu, u junu 2018. godine !
Predsednik SDIBR-a sa predsednikom Babuom iz Singapura
Sa_Kolegama-iz-Austrije-i-Hrvatske.jpg lan upravnog odbor SDIBR-a sa predsednikom Ba- buom iz Singapura