Click here to load reader

Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A

  • View
    252

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A

Sukaranang Manwal alang sa mga Naghupot sa Pagkapari, Bahin A

Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari

Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari

Sukaranang Manwal alang sa mga Naghupot sa Pagkapari, Bahin A

Gimantala sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Dakbayan sa Salt Lake, Utah

1998 sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Tanang mga Katungod Gigahin

Pagtugot sa Ingles: 9/96Pagtugot sa paghubad: 9/96

Hubad sa Duties and Blessings of the Priesthood: Basic Manual For Priesthood Holders, Part A

Cebuano

Mga Sulod

Pasiuna...........................................................................................................vPagpaapil sa mga Sakop nga may Kakulangan..........................................vii

Kasaysayan ug Kapunongan sa Pagkapari1. Ang Pagkapari.........................................................................................12. Ang Pagkapari gikan ni Adan hangtud sa Pagpahiuli ............................93. Ang Pagpahiuli sa Pagkapari................................................................174. Ang Korum sa Pagkapari ......................................................................265. Mga Katungdanan sa Deakono............................................................346. Mga Katungdanan sa Magtutudlo ........................................................447. Mga Katungdanan sa Pari ....................................................................528. Mga Katungdanan sa mga Obispo ug mga Presidente sa Sanga ......629. Mga Katungdanan sa Anciano ug sa Halangdon nga Pari ..................68

10. Mga Patriyarka ug Patriyarkal nga mga Panalangin.............................7511. Ang Panginahanglan alang sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan ..........84

Mga Kapangakohan sa Kaugalingon ug sa Banay12. Ang Kapangakohan sa Amahan alang sa Kaayohan

sa Iyang Banay......................................................................................9313. Pagpakigtambag uban sa mga Sakop sa Banay...............................10114. Pagpangulo sa Pag-ampo sa Banay..................................................11015. Ang Panimalay: Usa ka Sentro sa Pagtuon sa Ebanghelyo...............11716. Pagpangandam sa Pagtudlo..............................................................12517. Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan......................................................13518. Pagtudlo pinaagi sa Gahum sa Espriritu Santo..................................14319. Pagtudlo og Kaligdong ug Hiyas diha sa Panimalay .........................15020. Pagsulbad sa mga Problema sa Banay sa Husay nga Paagi............15821. Pagdumala sa Panalapi sa Banay......................................................16522. Produkto sa Panimalay ug Pagtipig....................................................17223. Pagpalambo ug Pagpauswag og mga Kahanas

sa Pagpanarbaho ...............................................................................180

iii

24. Pag-amping sa Kahimsog sa Lawas..................................................19025. Pag-alagad sa Katilingban ug sa Nasud............................................198

Mga Baruganan ug mga Doktrina sa Ebanghelyo26. Usa ka Pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Jesukristo...........................20627. Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo..................................................21228. Pahinulsol ............................................................................................22229. Bunyag, usa ka Mapadayunon nga Pakigsaad..................................23030. Ang Gasa sa Espiritu Santo ................................................................23931. Pag-ampo ug Pagpuasa.....................................................................24732. Balaan nga Pagtahud .........................................................................25533. Paghigugma ug Pag-alagad...............................................................26234. Kalimpyo sa Kadungganan ................................................................27035. Ang Banay sa Kahangturan ................................................................277

Mga Kapanguhaan Gipaila........................................................................286Indeks ........................................................................................................287Mga Templo ug mga Dakbalay .................................................................296

iv

Pasiuna

Tumong sa LeksyonKining mga leksyon sa pagkapari gihimo aron gamiton sa mga naghupotsa Aaronic ug Melchizedek nga Pagkapari. Sa gagmay nga mga sanganga diyutay ra ang mga naghupot sa pagkapari, ang mga sakop sa klasekinahanglan nga magtipon sa usa ka pundok lamang. Kon adunay daghannga mga naghupot sa pagkapari ug adunay daghan nga mga kwarto, angmagtutudlo mahimong mobahin-bahin ngadto sa managsama og edadaron nga ang leksyon mahimong ipahiangay aron sa pagtagbaw sa mgapanginahanglan sa nagkalain-lain nga pundok sa dili managsama og edad.

Kaugalingon nga PagtuonKining mga leksyon gisulat alang gayud sa matag usa. Busa ang matagnaghupot sa pagkapari kinahanglan nga magtuon sa iyang manwal niananga semana ug motambong sa klase nga magdala sa manwal ug sa mgakasulatan nga andam sa paghisgot sa leksyon. Usa ka maayo nga paagialang sa magtutudlo sa pag-awhag niini nga pagpangandam mao angpaghangyo sa pipila ka mga sakop sa klase sa pagbasa og una ug sapag-andam aron sa paghisgot niini uban sa klase. Mahinungdanon ngaang matag tawo modala sa iyang mga kasulatan ngadto sa klase, ug angmagtutudlo kinahanglan mopahinumdom sa korum sa pagdala sa ilangmga kasulatan hangtud naanad sila.

Mga Tabang sa MagtutudloAng tabang alang sa magtutudlo gilakip niini nga manwal ug gipakita sagagmay nga letra sulod sa matag leksyon. Kini nga mga tabang naglakipsa mga pangutana nga mahimong ipangutana sa mga magtutudlo, mgasugyot alang sa pagpaapil sa mga sakop sa klase, ug direksyon sapaggamit sa mga hulagway ug mga tsart. Ang mga magtutudlo nganaggamit sa manwal mahimong mogamit og laing nga mga paagi oepektibo nga paagi sa pagtudlo sa leksyon agi og dugang sa mgapangutana sa panaghisgutan ug sa mga paagi nga gisugyot. Hapit tanangmga leksyon nagkinahanglan og pisara, busa ang mga magtutudlokinahanglan moandam sa pisara ug tisas diha sa ilang mga kwarto matagpanahon sa klase. (Kadaghanan sa mga visual aid nga gisugyot ngagamiton isip mga tsart mahimong ibutang diha sa pisara.)

Gidaghanon sa mga LeksyonKatloan og lima ka mga leksyon giandam, nagbilin og igong panahon diinang mga pangulo mahimong mohisgot og mga ideya ug mga problema

v

nga sa ilang pagtuo kinahanglan nga hisgutan sa ilang mga pundok sapagkapari. Kining dugang nga panahon mahimong gamiton sa1. Paghisgot ug pagplano og lokal nga kalihokan o mga proyekto o

motudlo og linain nga mga hilisgutan kon gisugo sa mga pangulo sapagkapari.

2. Paghisgot sa mga mensahe sa Kinatibuk-ang mga Kadagkoan ngagihatag diha sa kinatibuk-ang mga komperensya ingon nga gimantaladiha sa internasyonal nga mga magasin o sa Ensign.

3. Paggahin og labaw sa usa ka semana sa mga hilisgutan nganagkinahanglan og dugang nga pagtuon.

4. Paggamit sa panahon ingon nga gigiyahan sa Espiritu sa Ginoo alangsa kaayohan sa mga naghupot sa pagkapari.

vi

Paglakip sa mga Sakop nga may Kakulangan

Sa panahon sa iyang mortal nga pagpangalagad, si Jesus miadto sabukid duol sa Dagat sa Galilea.Ug dagko nga mga pundok sa mga tawo miduol ngadto kaniya, ubankanila kadtong mga piang, o buta, amang, pungkol, ug daghan pang lainnga mga masakiton, ug gibutang sila sa tiilan ni Jesus; ug siya miayo kanila:Tungod niini natingala ang pundok sa mga tawo, sa diha nga sila nakakitanga ang amang nakasulti, ang pungkol naayo, ang piang nakalakaw, ugang buta nakakita: ug sila mihimaya sa Dios sa Israel (Mateo 15:3031.)Ang Manluluwas mipakita og panig-ingnan alang kanato sa pagbati ogkalooy alang niadtong dili hingpit. Sa diha nga siya miduaw sa mga Nephitehuman sa iyang pagkabanhaw, siya miingon:Tan-awa, ang akong kasingkasing napuno sa kapuangod diha kaninyo.Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dad-a sila ngari. Aduna ba kamodihay mga bako, o mga buta, o pungkol, o mga angol, o mga sanglahon, odili makalihok, o kadto nga mga bungol, o kadto nga gitakbuyan sa tanangnga mga matang sa sakit? Dad-a sila ngari ug Ako moayo kanila, kay Akoadunay kalooy diha kaninyo; ang akong kasingkasing napuno sa kalooy.(3 Nephi 17:67.)Ang usa ka magtutudlo sa Simbahan anaa sa usa ka maanindot kaayonga katungdanan nga magmapuanguron ngadto sa mga sakop nga maykakulian. Siya kinahanglan nga mosabot sa ilang pangkinahanglan ugmagbaton og tinguha sa pagpaapil niini nga mga sakop sa mga kalihokansa pagkat-on diha sa klase. Ang mga sakop sa klase nga adunay bisanunsang kakulangan nagkainahanglan og dugang nga pagtagad. Angmosunod nga mga sumbanan kinahanglan nga makatabang sa mgamagtutudlo sa pag-atiman sa mga sakop nga adunay talagsaon ngapanginahanglan: Ilha ang panginahanglan ug mga kahanas sa matag sakop sa klase. Susiha og una ang may kakulian nga sakop sa klase sa dili pa motawag

kanila sa pagbasa, pag-ampo, o sa pag-apil ba sa mga kalihokan dihasa klase. Pangutana og mga pangutana sama niini, Unsay imongbation kon pabasahon diha sa klase? Mohatag ka ba og pag-ampodiha sa klase?

Susiha ang mga pangulo sa pagkapari, mga sakop sa banay, ug kon

vii

angay, ang mga sakop nga may kakulian mismo aron sa pagtino sailang linain nga mga panginahanglan.

Susiha ang mga pangulo sa pagkapari, mga sakop sa banay, ug konangay, ang mga sakop nga may kakulian mismo aron sa pagtino sailang linain nga mga panginahanglan.

Paninguhaa ang pagdugang ug pagpauswag sa pagpaapil

Search related