MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE Studia stacjonarne I

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  225

 • Download
  10

Embed Size (px)

Transcript

 • MIDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

  Studia stacjonarne I stopnia

  Specjalizacja: Media i zarzdzanie kultur

  Kierownik specjalizacji: dr Marek M. Wojtaszek

  Opis oglny: Specjalizacja ma na celu wyksztacenie zawodowe studentw, ktrzy dysponuj wiedz z

  zakresu medioznawstwa z uwzgldnieniem specyfiki rnych mediw (prasy, radia, telewizji, nowych

  mediw elektronicznych, multimediw). Interdyscyplinarne podejcie zapewnia szeroki przekrj

  perspektyw poznawczych i badawczych powiconych specyfice wspczesnych mediw masowych oraz ich

  rodowisku i rozwoju zarwno na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Celem specjalizacji jest

  analiza mediw we wspczesnej kulturze i yciu codziennym, wskazanie na ustawiczn obecno i

  nieodzowno technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie demokratyzacji i budowy dobrobytu

  na poziomie indywidualnym, interpersonalnym, spoeczno-politycznym i kulturowym. Rwnolegle z

  elementarn wiedz teoretyczn z zakresu medioznawstwa i komunikologii pord treci specjalizacji

  znajduje si paleta zaj warsztatowych dotyczcych wystpie publicznych, technik dziennikarstwa

  radiowego oraz cyber-komunikacji, co gwarantuje moliwo zastosowania nabytej wiedzy, przygotowanie

  w kierunku jej wykorzystania dla konkretnych celw informacyjno-komunikacyjnych, a take jej dalszy

  praktyczny rozwj poprzez komunikacyjne eksperymenty z rnymi technologiami medialnymi. Ponadto,

  specjalizacja dostarcza wiedzy teoretycznej na temat przepisw prawnych odnoszcych si do zarzdzania

  kultur w rozmaitych instytucjach publicznych i organizacjach pozarzdowych i prywatnych i rozwija

  praktyczne umiejtnoci dostosowania regulacji prawnych do rodzaju medium i sposobu jego

  wykorzystania.

  Sylwetka absolwenta/-ki:

  Absolwenci/-tki specjalizacji Media i zarzdzanie kultur na kierunku Midzynarodowe studia

  kulturowe rozumiej konieczno ustawicznego czynnego zaangaowania w proces komunikacji medialnej

  w wysoce ztechnologizowanym i zinformatyzowanym rodowisku wspczesnego spoeczestwa

  sieciowego, wyksztacajc wraliwo komunikacyjn i wiadomo twrczego porozumienia

  midzyludzkiego jako warunku rozwoju indywidualnego i postpu cywilizacyjnego. Posiadaj wiedz o

  technologiach, instytucjach, organizacjach medialnych, o ich historycznym rozwoju i wspczesnym

  usytuowaniu, rozumiejc kompleksowo i wielowymiarowo ich funkcjonowania. Interdyscyplinarny

  profil specjalizacji zapewnia dobr orientacj w obszarze mediw masowych zarwno w ujciu

  teoretycznym, historyczno-prawnym i kulturowo-spoecznym, dostarczajc solidnego metodologicznego

  zaplecza. Absolwenci potrafi krytycznie bada relacje midzy spoeczestwem i mediami, jak rwnie

  przeprowadza analizy efektw mediw oraz kreatywnie reagowa na ich negatywne przejawy. Posiadaj

  szerok wiedz na temat prawnych regulacji lokalnego i midzynarodowego rynku medialnego oraz

  mechanizmw i instrumentw wykorzystywanych w procesie zarzdzania kultur przez instytucje publiczne

  i organizacje prywatne. Rozumiej potrzeb regulacji prawnej komunikowania midzynarodowego oraz

  wprowadzania i stosowania podstawowych zasad etycznych we wspczesnych zaawansowanych

  technologicznie systemach wymiany informacji. Absolwenci/-tki orientuj si w instytucjonalnej organizacji

  kultury oraz przepisach prawnych, ktre adekwatnie dostosowuj do rodzaju medium i celu jego

  wykorzystania. Zrnicowana formua i tematyka zaj stwarza moliwo twrczej i odpowiedzialnej

  eksploracji zasobw wasnej kreatywnoci w kierunku budowy innowacyjnych sposobw zarzdzania

  zasobami kultury. Absolwenci/-tki mog znale zatrudnienie w instytucjach i organizacjach medialnych

  (prasa, radio, telewizja, Internet, nowe media), w dziaach marketingu, public relations i reklamy instytucji

  publicznych, rzdowych, samorzdowych i spoecznych oraz w przedsibiorstwach prywatnych, jak rwnie

  w krajowych i midzynarodowych instytucjach zarzdzajcych kultur i jej zasobami.

 • Spis przedmiotw:

  Rok Sem. PRZEDMIOT Godz. Forma zaliczenia

  ECTS

  ROK I

  2

  1. Media w kulturach pozaeuropejskich

  30 Z 3

  2. Edukacja medialna i upowszechnianie kultury

  30 Z 3

  ROK II

  3

  1. Aspekty prawnego ulokowania mediw

  30 Z 3

  2. Etyczne implikacje technologii informacyjno-komunikacyjnych

  30 Z 3

  4

  1. Regulacje prawne w komunikowaniu midzynarodowym

  30 Z 3

  2. Propaganda i dezinformacja we wspczesnych mediach masowych

  30 Z 3

  ROK III

  5

  1. Psychologia mediw

  30 Z 3

  2. Jak si robi radio? Warsztaty dziennikarstwa radiowego

  30 Z 3

  6

  1. Technologie medialne a percepcja zmysowa

  30 Z 3

  2. Warsztaty wystpie publicznych 30 Z 3

Recommended

View more >