21
Pentaksiran dalam Pembelajaran Sejarah (SJH 3093E) - 3 Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

Pentaksiran dalamPembelajaran Sejarah

(SJH 3093E) - 3

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 2: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

Tugasan Tutorial & ISL

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 3: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

Minggu 1 ( 12 - 16 Januari 2015)

1.0 Pengenalan kepada Pentaksiran

KonsepJenis-jenis Ujian Ciri-ciri Pengujian Penilaian dalam mata pelajaran SejarahMengukur pemahaman tentang idea, konsep fakta dan nilai dalam mata pelajaran Sejarah

2.0 Aplikasi Statistik dalam Pentaksiran

Pengenalan Statistik

- 4 jam

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 4: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

AKTIVITI 1:

Berdasarkan Artikel 1, baca dan isikan lembaran kerja 1 bagimembandingkan pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran.

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 5: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

Pengujian • Menurut Cronbach (1970), ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkahlaku seseorang individu dengan

bantuan berskala nombor atau berkategori.

• pengujian dapat dianggap sebagai suatu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu.

• Maklumat yang diperolehi daripada ujian akan dijadikan asas untuk membuat penilaian atau pengadilan.

• pengujian boleh juga diertikan sebagai satu kaedah, tugas atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemerhatian yang sistematik

tentang sifat atau peribadi seseorang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi

Pengukuran • Pengukuran boleh ditakrifkan sebagai satu proses untuk mendapatkan penjelasan secara angka tentang sebanyak mana seseorang pelajar

mempunyai ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu (Mokhtar Ismail, 2009).

• Aspek yang diukur bukanlah objek tetapi sifat objek. Contohnya, kita tidak mengukur meja tetapi panjang meja.

• Pengukuran juga tidak bersifat mutlak. Misalnya, pengukuran keupayaan mental seseorang lebih sukar untuk diukur berbanding berat. Seorang

pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap sebagai mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45.

Penilaian • Penilaian dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai, mutu, kualiti atau harga bagi sesuatu

benda atau perkara.

• Stufflebeam (1971), penilaian bermaksud sebagai proses menentukan mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna dalam

mempertimbangkan alternatif-alternatif keputusan bagi pertimbangan selanjutnya.

• Dalam konteks pendidikan, penilaian ialah satu sistem yang melibatkan aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi

pembelajaran dan pengajaran untuk membuat pertimbangan bagi mengambil tindakan yang sewajarnya

Pentaksiran • Pentaksiran ialah satu proses pengumpulan maklumat oleh guru tentang pelajarnya dan oleh pelajar sendiri tentang kemajuan mereka

• Noraini Idris (2008), pentaksiran dirancang dan dikendalikan oleh guru dan menjadi sebahagian daripada proses pengajaran yang diharapkan dapat

memperbaiki proses pembelajaran pelajar.

• pentaksiran ialah proses untuk mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan, dan pencapaian pelajar secara menyeluruh berasaskan matlamat

kurikulumTiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 6: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

1.0 Pengenalan kepada Pentaksiran

1.1 Konsep

pentaksiran

penilaian

pengukuran

pengujian

ujian bukan satu konsep tetapi satu alat untuk pengukuran

pengukuran merupakan penentuan status atau tahap pelajar.

Penilaian dianggap sebagai proses membuat pertimbangan ataukeputusan dalam memberikan nilai, mutu, kualiti atau hargabagi sesuatu benda atau perkara

Pentaksiran ialah satu proses pengumpulan maklumat oleh guru tentang pelajarnya dan oleh pelajar sendiri tentang kemajuanmereka.

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 7: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

KepentinganPenilaian

Guru boleh menggunakan maklumatyang diperolehi untuk meningkatkankeberkesanan pengajaran guru dan

pembelajaran pelajar.

Keputusan yang diperolehi daripadapenilaian dapat dijadikan asas

pemilihan strategi pembelajaran danpengajaran oleh guru

Keputusan ujian penilaian dapatdigunakan oleh guru untuk

mendapatkan maklumbalas tentangpenguasaan pelajar terhadap

pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar.

ini akan membantu guru mengubahsuai teknik pembelajaran

dan pengajaran supayabersesuaian dengan keperluan

pelajar. Melalui penilaian juga guru akan dapat mengenalpasti pelajar

yang lebih cepat/cerdas, yang memerlukan aktiviti pengayaan dan

juga pelajar yang lambat/lemahyang memerlukan pemulihan.

Penilaian di akhir tempoh pengajianpula bertujuan untuk memberikangred keseluruhan bagi seseorang

pelajar

Tujuan penilaian bagi peperiksaanseperti UPSR, PMR dan SPM adalah

untuk menunjukkan pencapaianpelajar mengikut gred standard piawaian bagi seluruh negara.

Penilaian juga amat berguna bagitujuan bimbingan dan kaunseling. Ini amat penting bagi membantumeningkatkan motivasi pelajar.

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 8: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

KepentinganPentaksiran

Pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for

learning) - bertujuan supaya dapat membantu guru

mengenalpasti tahap pembelajaran pelajar dan

keberkesanan pengajaran guru. Oleh itu, ini akan

membantu guru mengubahsuai aktiviti

pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah

mengikut kesesuaian dan keperluan pelajar.

tujuan pentaksiran di sini ada kaitan dengan

tindakan susulan selepas pembelajaran sama ada

untuk guru sendiri mahupun bagi guru membantu

pelajar

Pentaksiran sebagai pembelajaran

(assessment as learning) - bertujuan memberi

ruang kepada pelajar untuk mengetahui tahap

pencapaian masing-masing. Pentaksiran

sebagai pembelajaran memberi fokus terhadap

peranan pelajar sebagai penghubung yang

kritikal di antara pentaksiran dan pembelajaran

.

di sini peranan guru amat penting sebagai

fasilitator dalam membimbing pelajar

menggunakan pentaksiran sebagai proses

penilaian pencapaian peranan pelajar.

Kepentingan pentaksiran kepada pembelajaran

(assessment to learning) - tujuan mengenal

pasti pengetahuan yang diperolehi, dilakukan

dan diterjemahkan dalam bentuk tingkahlaku

oleh pelajar. tujuan pentaksiran ini berkaitan

dengan matlamat dan hasil pembelajaran.

pentaksiran dalam pendidikan bersifatlebih menyeluruh kerana pentaksiran yang dilakukan melibatkan pelajar dan jugaorganisasi yang terlibat termasukkurikulum yang digunakan.

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 9: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

AKTIVITI 2: YANG MANA SATU?

Bandingkan penilaian sumatif dan formatif.

Pilih pernyataan yang mewakili penilaian formatif dan sumatif.

Penilaian formatif Penilaian sumatif

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 10: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

1.2 Jenis-jenis Penilaian

• Penilaian formatif ialah penilaian yang dibuat secara berterusan.• Ianya dibuat di sepanjang pembelajaran dan pengajaran.• penilaian formatif dibuat bagi menguji pencapaian pelajar mengikut

perkembangan topik-topik dalam sukatan pelajaran.• penilaian formatif boleh dibuat selepas guru selesai mengajar sesuatu topik bagi

menilai perkembangan pelajar terhadap topik-topik yang telah diajar. • Maklumat daripada penilaian formatif boleh digunakan untuk memperbaiki proses

pembelajaran dan pengajaran.

Penilaianformatif

Penilaiansumatif

• Penilaian sumatif ialah penilaian yang dibuat di akhir pengajaran seperti ujianpenggal, ujian pertengahan tahun ataupun ujian akhir tahun

• Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian pelajar pada akhir penggal, pertengahan tahun ataupun akhir tahun

• Penilaian sumatif digunakan untuk membuat perbandingan dalam kalanganpelajar serta memberikan tahap tertentu kepada pelajar.

• Penilaian seperti UPSR dan PMR juga bertujuan untuk memberikan gred kepadapelajar.

• tujuan memberi pengiktirafan seperti sijil dan hadiah. Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 11: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

Penilaianformatif

Penilaiansumatif

Beberapa prosedur perlu diambil kira bagi memastikan keberkesanan penilaian

Menentukan topik pengajaran

Menentukan aspek dan tahap penguasaan

Menghubung kaitkan elemen-elemen dalamtajuk

Membina soalan ujian

Mencadangkan tindakan susulan

Membentuk Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Membina soalan

Mengumpul soalan secara sistematik

Menguji soalan melalui kajian rintis

Menyiapkan skema pemarkahan

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 12: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

Klasifikasi ujian

Ujian rujukan norma Ujian rujukan kriteria Ujian rujukan standard

• untuk membandingkan pencapaian

antara pelajar ataupun kumpulan

pelajar.

• URN juga digunakan untuk

menentukan pencapaian sama ada

lulus, sederhana atau cemerlang.

• Ini akan memudahkan tujuan

pengiktirafan seperti penganugerahan

sijil dan hadiah.

• bagi memastikan tujuan ini tercapai,

tahap kesukaran soalan perlu dikawal.

• Cakupan kandungan pembelajaran

bagi tujuan URN lebih luas.

• Matlamat URK bukan untuk membandingkan

pencapaian pelajar dengan pelajar lain, tetapi

ditumpukan kepada membandingkan pencapaian pelajar

dengan kriteria tertentu, iaitu sama ada kriteria tersebut

dapat dikuasai pelajar atau tidak.

• matlamat URK ialah untuk penambahbaikan pengajaran

dan pembelajaran berdasarkan keputusan ujian

• ujian ini dibina berpandukan kepada kriteria atau

tingkahlaku yang ditetapkan.

• Ujian juga lebih terperinci dan meliputi kandungan

pelajaran tertentu sahaja. Kandungan atau kriteria

tersebut menjadi standard prestasi yang perlu dicapai

oleh pelajar dalam URK

• Berbeza dengan URN, URK menumpukan kepada tajuk-

tajuk yang lebih khusus. URK berbentuk tidak formal

• Ujian rujukan standard diwujudkan bagi tujuan

melaporkan prestasi murid dalam pembelajaran

dengan menerangkan tentang kemajuan murid

dalam pembelajaran dengan mrujuk standard.

• ujian rujukan standard memerlukan satu standard

prestasi yang boleh menjadi panduan kepada

semua pelaksana.

• Standard ialah suatu pernyataan tentang sesuatu

domain merujuk kepada tanda aras tertentu.

Standard juga merupakan pernyataan bersifat

generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran.

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 13: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

Standard prestasi yang menjadi rujukan dalam ujian rujukan standard ialah

seperti dalam Jadual 1.4.

Tahap

Pencapaian

Pernyataan Standard

6 Tahu, Faham, dan Boleh buat dengan beradap Mithali

5 Tahu, Faham, dan Boleh buat dengan beradap Terpuji

4 Tahu, Faham dan Boleh buat dengan beradap

3 Tahu, Faham dan Boleh buat

2 Tahu dan Faham

1 Tahu

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 14: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

JENIS-JENIS UJIAN

Page 15: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

JENIS-JENIS

UJIANUjian

PencapaianUjian

Diagnostik

Ujian

Prestasi

Ujian

Kecerdasan

Ujian

Personaliti Ujian

Bakat

Cari maklumat tentang jenis-jenis ujian dan buat pameranround table

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 16: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

Ujian

Pencapaian

• Ujian pencapaian digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan, kemahiran dan kecekapan semasa pelajar

• ujian pencapaian dibina oleh guru atau kumpulan guru bagi mengukur sejauh mana pelajar dapat menguasai tajuk-tajuk

yang telah diajar oleh guru yang meliputi pengetahuan, kefahaman dan aplikasi

• Ujian ini juga digunakan bagi memastikan kesediaan pelajar untuk memulakan tajuk baru dan mengenalpasti masalah

yang dihadapi pelajar bagi tajuk-tajuk yang telah diuji.

Ujian

Kecerdasan

• mengukur perbezaan tingkah laku manusia secara sistematik.

• Kecerdasan didefinisikan sebagai kebolehan satu organisma menyesuaikan diri dengan persekitarannya (Mokhtar

Ismail, 2009)

• ujian kecerdasan ialah ujian yang mengukur kebolehan mental seseorang pelajar, contoh: ujian Binet

Ujian Prestasi • Ujian prestasi ialah ujian yang mengukur kecekapan pelajar melakukan sesuatu tugas yang melibatkan manipulasi

objek yang konkrit.

• Ujian prestasi menguji kemahiran pelajar menggunakan sesuatu alat yang konkrit seperti gambar dan radas, dan tidak

semata-mata tertumpu kepada aspek bahasa atau ujian pensel- kertas

• Misalnya seorang guru Pendidikan Jasmani ingin mengukur kebolehan pelajar menggunakan kayu hoki.

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 17: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

Ujian Diagnostik • Ujian diagnostik bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar, guru dan institusi agar program pemulihan dapat

dijalankan bagi menanganinya

• Ujian ini bertujuan untuk mengenalpasti kumpulan-kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan tajuk pengajaran yang tepat serta

sesuai dengan kumpulan-kumpulan tertentu

• Ujian diagnostik boleh dilaksanakan melalui ujian formal seperti ujian pensel-kertas ataupun secara soal jawab, inventori dan

pemerhatian tugasan dari masa ke semasa.

• ujian diagnostik ialah ujian ini tidak memberikan skor atau gred kepada pelajar

Ujian Bakat • Ujian bakat ialah ujian yang digunakan untuk membuat telahan tentang bakat atau keistimewaan yang dimiliki oleh pelajar.

• Ujian bakat bertujuan untuk memberi maklumat asas tentang telahan prestasi masa depan seseorang pelajar dalam sesuatu bidang.

• Menurut Mokhtar Ismail (2009), terdapat dua cara ujian bakat dijalankan iaitu kaedah komposit dan kaedah penentu

• Misalnya Ujian Kemasukan Ke Institut Pendidikan Guru (UKELP) bertujuan untuk mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu

mengikut kebolehannya.

Ujian Personaliti • ujian personaliti bagi mengenali pelajarnya dengan lebih dekat.

• Ini akan memudahkan guru membuat pilihan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut personaliti pelajar ataupun

melaksanakan tindakan pemulihan bagi pelajar tertentu.

• ujian personaliti ialah ujian yang digunakan untuk mengukur personaliti pelajar.

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 18: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

BENTUK-BENTUK UJIAN

Ujian individu Ujian berkumpulan

• Ujian individu

digolongkan

kepada ujian

tara

• ujian ini boleh

diambil secara

berseorangan

pada suatu

masa

• Tujuan ini

bertujuan menilai

pencapaian

secara individu

mahupun tahap

kecerdasan

pelajar.

• Ujian

berkumpulan pula

merupakan ujian

pensel dan kertas

yang memerlukan

calon membaca

soalan itu sendiri.

• Walaupun

dikenali sebagai

ujian

berkumpulan

namun pelajar

menjawab ujian

berdasarkan

kebolehan dan

keupayaan

secara individu.

Ujian bertulis Ujian lisan

• Ujian bertulis

melibatkan

penggunaan

bahasa yang

gramatis dalam

bentuk ayat

• Ujian bertulis

memerlukan

penjawab soalan

meluahkan idea

pemikiran

berdasarkan

keperluan yang

dikehendaki oleh

soalan ujian bagi

menguji tahap

kognitif penjawab.

• Ujian lisan sesuai

dijalankan secara

individu terutama

bagi mata

pelajaran bahasa,

Agama Islam dan

Pendidikan Moral.

• Penilai yang

mahir dan cekap

diperlukan kerana

pemarkahan

bergantung

kepada penilai

walaupun ada

standard

pemarkahan yang

telah ditetapkan.

Ujian Objektif Ujian subjektif

• Ujian objektif ialah salah

satu jenis ujian pensel-

kertas

• Walaupun terdapat

pelbagai jenis item objektif

tetapi setiap item

mempunyai satu ciri yang

serupa iaitu jawaban

khusus dan terbatas.

• Ujian objektif dapat

dibahagikan kepada

beberapa jenis iaitu

soalan aneka pilihan,

soalan Memadankan,

soalan Betul – Salah dan

soalan menyudahkan

• Ujian subjektif pula

dikenali sebagai ujian

esei, boleh ditakrifkan

sebagai ujian yang

memerlukan calon

memberi jawaban dalam

bentuk perkataan atau

karangan sendiri

• Terdapat dua bentuk ujian

subjektif iaitu jenis respon

terhad dan jenis respon

lanjutan

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 19: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

PENILAIAN DALAM MATAPELAJARAN SEJARAH

(1) pemahaman tentangidea

(2) konsep fakta (3) nilai dalam matapelajaran Sejarah

• mengkaji idea di sebalik

kewujudan sesuatu

peristiwa

• pelajar harus diberi peluang

untuk memahami sesuatu

kejadian dalam sejarah.

Misalnya, mengapa

Singapura keluar daripada

Malaysia.

• aspek yang ditekankan

adalah pelajar memahami

proses, sebab dan akibat

mengapa Singapura keluar

dari Malaysia.

• Elemen konsep fakta memang

tidak dapat lari daripada mata

pelajaran Sejarah. Ini kerana

dalam mata pelajaran Sejarah

banyak fakta seperti tarikh,

individu, peristiwa yang telah

berlaku. Fakta- fakta dalam

Sejarah tidak boleh diubah.

• Nilai dalam sesuatu peristiwa

Sejarah juga perlu difahami oleh

pelajar

• Ini bermakna, di setiap sesuatu

peristiwa Sejarah, pelajar perlu

diberi ruang dan peluang untuk

mempelajari nilai di sebalik

peristiwa tersebut.

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 20: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

2.0 Aplikasi Statistik dalam Pentaksiran

Penganalisaan dan pentafsiran ujian perlu dilakukan melalui statistik asas yang akan melibatkan aktiviti pemungutan

dan menyusun skor murid, pengiraan dan membuat analisis atas data serta membuat interpretasi data yang

diperolehi.

Statistik asas merupakan satu teknik matematik untuk memproses, menyusun, menganalisis dan membuat

kesimpulan tentang data yang berbentuk kuantitatif.

Data-data yang diperolehi iaitu skor mentah biasanya dalam keadaan tidak tersusun dan untuk memudahkan kita

merujuk kepad data tersebut, ia perlu direkodkan secara teratur dan sistematik.

Dalam bidang pendidikan, statistik boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat dalam pelbagai situasi.

Contohnya jika statistik digunakan untuk menyampaikan maklumat awal tentang taburan pelajar mengikut pencapaian

maka ianya akan memberikan maklumat kepada penyelidik tentang apa-apa pemboleh ubah yang ingin dilihat oleh

penyelidik tersebut.

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)

Page 21: Minggu 1 pentaksiran dalam pembelajaran sejarah

KEGUNAAN

STATISTIK

Tujuan statistik dibuat ialah bagi

menyampaikan maklumat dalam

pelbagai situasi. Misalnya, melalui

dapatan daripada pengiraan

statistik seperti ujian t dapat

membandingkan dapatan tertentu

rumusan dapatan dapat digunakan

untuk menunjukkan tahap

pencapaian pelajar serta

membandingkannya dengan

pelajar lain ataupun kumpulan

seperti jantina dan sebagainya.

tujuan statistik juga bagi

membolehkan penyelidik yang

ingin melihat hubungan di antara

dua pembolehubah.

statistik juga boleh digunakan

untuk menguji perbezaan antara

dua min atau lebih, iaitu dengan

menggunakan ujian t ataupun

ANOVA.

statistik juga boleh digunakan

oleh penyelidik bagi mereka

bentuk eksperimen, dan

menentukan kaedah analisis

yang sesuai dengan sesuatu

reka bentuk eksperimen.

Kaedah statistik juga boleh

digunakan untuk mengira

indeks kebolehpercayaan dan

kesahan.

Tiwi Kamidin, Dr (IPG KBL)