32
Raz Gla- va Potr. jed Ekon. kod Sub- analitika Funk- cija OPIS Iznos 22 02 0004 JU "Kamerni teatar 55" Sa ekonomskog koda (vlastiti prihodi) 22 02 0004 613100 082F Putni tro{kovi 10.000,00 Na ekonomski kod (vlastiti prihodi) 22 02 0004 613400 082F Nabavka materijala i sitnog inventara 4.000,00 22 02 0004 613900 082F Ugovorene i druge posebne usluge 6.000,00 Sa ekonomskog koda (transferi) 22 02 0004 821300 082F Nabavka opreme 10.000,00 Na ekonomski kod (transferi) 22 02 0004 613400 082F Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 2. Ovaj odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-14-28543/19 30. augusta 2019. godine Sarajevo Ministar Amel Kova~evi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav (1) Zakona o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2019. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 6/19 i 26/19), po zahtjevu Srednje ekonomske {kole, Ministar finansija donosi slijede}u ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUD@ETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUD@ETSKOG KORISNIKA SREDNJA EKONOMSKA [KOLA 1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Bud`etu Kantona Sarajevo za 2019. godinu u iznosu 5.500,00 KM u razdjelu 21030016 Srednja ekonomska {kola i to: Raz Gla- va Potr. jed Ekon. kod Sub- analitika Funk- cija OPIS Iznos 21 03 0016 JU "Srednja ekonomska {kola" Sa ekonomskog koda (bud`etska sredstva) 21 03 0016 613900 LCK051 092F Posebna naknada za podsti- canje rehabilitacije i zapo{- ljavanje osoba sa invaliditetom 1.000,00 21 03 0016 613400 092F Nabavka materijala i sitnog inventara 2.500,00 Na ekonomski kod (bud`etska sredstva) 21 03 0016 611200 LCA079 092F Otpremnine zbog odlaska u penziju 2.600,00 21 03 0016 613700 092F Izdaci za teku}e odr`avanje 900,00 Sa ekonomskog koda (vlastiti prihodi) 21 03 0016 821300 092F Nabavka opreme 2.000,00 Na ekonomski kod (vlastiti prihodi) 21 03 0016 613100 092F Putni tro{kovi 2.000,00 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-14-24781/19 30. augusta 2019. godine Sarajevo Ministar Amel Kova~evi}, s. r. Na osnovu ~lana 168. Zakona o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Pre~i{}eni tekst, 38/16, 44/18 i 28/18), Ministar finansija Kantona Sarajevo, donosi UPUTSTVO O IZMJENI UPUTSTVA O NA^INU UPLATE PRIHODA PO OSNOVU "DJE^IJE NEDJELJE" 1. U Uputstvu o na~inu uplate prihoda po osnovu "Dje~ije nedjelje" ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 6/14), ta~ka 3. alineja prva mijenja se i glasi: " - na depozitni ra~u za prikupljanje javnih prihoda Kantona Sarajevo", broj 1411965320008475 otvoren kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo," 2. Ovo uputstvo stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-01-02-23426/19 10. septembra 2019. godine Sarajevo Ministar Amel Kova~evi}, s. r. Ministarstvo privrede Na osnovu ~lana 52. stav 1. ta~ka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05), ~lana 74. stav (5) Zakona o dr`avnoj slu`bi u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/16), ~lana 76. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05), ~lana 34. stav (1) Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadle`nosti organa dr`avne slu`be u Kantonu Sarajevo koje obavljaju dr`avni slu`benici, uslovima za vr{enje tih poslova i ostvarivanju odre|enih prava iz radnog odnosa ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 39/16 i 10/17), ~lana 41. stav (1) Uredbe o na~elima za utvr|ivanje unutra{nje organizacije kantonalnih, gradskih i op}inskih organa uprave i upravnih organizacija ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 36/06, 8/12 i 39/16) i ~lana 29. stav (1) Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomo}ne djelatnosti iz nadle`nosti organa dr`avne slu`be koje obavljaju namje{tenici ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 69/05 i 29/06), ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, donosi PRAVILNIK O UNUTRA[NJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom ure|uje se unutra{nja organizacija Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) vrste organizacionih jedinica i njihov djelokrug, sistematizacija radnih mjesta organizacionih jedinica sa opisom elemenata za radna mjesta, rukovo|enje Ministarstvom i organizacionim jedinicama, sekretar Ministarstva, odgovornost za rad, stru~ni kolegij, radne grupe i druga radna tijela, saradnja u vr{enju poslova i zadataka, programiranje i planovi rada, radni odnosi i disciplinska odgovornost, ostvarivanje javnosti rada, unutra{nja organizacija uprave i direkcije u sastavu Ministarstva, upravljanje sistemom kvaliteta, prijelazne i zavr{ne odredbe. ^lan 2. (Principi) Na~in rada i unutra{nja organizacija Ministarstva zasniva se na sljede}im principima: zakonito, stru~no, efikasno i racionalno obavljanje svih poslova iz nadle`nosti Ministarstva; da se grupisanje poslova u jednu cjelinu vr{i prema njihovoj SLU@BENE NOVINE Broj 38 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

Raz Gla-va

Potr.jed

Ekon.kod

Sub-analitika

Funk-cija

OPIS Iznos

22 02 0004 JU "Kamerni teatar 55"

Sa ekonomskog koda(vlastiti prihodi)

22 02 0004 613100 082F Putni tro{kovi 10.000,00

Na ekonomski kod(vlastiti prihodi)

22 02 0004 613400 082F Nabavka materijala i sitnoginventara 4.000,00

22 02 0004 613900 082F Ugovorene i druge posebneusluge 6.000,00

Sa ekonomskog koda(transferi)

22 02 0004 821300 082F Nabavka opreme 10.000,00

Na ekonomski kod(transferi)

22 02 0004 613400 082F Nabavka materijala i sitnoginventara 10.000,00

2. Ovaj odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u"Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-28543/1930. augusta 2019. godine

SarajevoMinistar

Amel Kova~evi}, s. r.

Na osnovu ~lana 17. stav (1) Zakona o izvr{avanju Bud`etaKantona Sarajevo za 2019. godinu ("Slu`bene novine KantonaSarajevo", br. 6/19 i 26/19), po zahtjevu Srednje ekonomske{kole, Ministar finansija donosi slijede}u

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUD@ETU

KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA

BUD@ETSKOG KORISNIKA

SREDNJA EKONOMSKA [KOLA

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Bud`etu KantonaSarajevo za 2019. godinu u iznosu 5.500,00 KM u razdjelu21030016 Srednja ekonomska {kola i to:

Raz Gla-va

Potr.jed

Ekon.kod

Sub-analitika

Funk-cija

OPIS Iznos

21 03 0016 JU "Srednja ekonomska{kola"

Sa ekonomskog koda(bud`etska sredstva)

21 03 0016 613900 LCK051 092F Posebna naknada za podsti-canje rehabilitacije i zapo{-ljavanje osoba sainvaliditetom 1.000,00

21 03 0016 613400 092F Nabavka materijala i sitnoginventara 2.500,00

Na ekonomski kod(bud`etska sredstva)

21 03 0016 611200 LCA079 092F Otpremnine zbog odlaska upenziju 2.600,00

21 03 0016 613700 092F Izdaci za teku}e odr`avanje 900,00

Sa ekonomskog koda(vlastiti prihodi)

21 03 0016 821300 092F Nabavka opreme2.000,00

Na ekonomski kod(vlastiti prihodi)

21 03 0016 613100 092F Putni tro{kovi 2.000,00

2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u"Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-24781/1930. augusta 2019. godine

SarajevoMinistar

Amel Kova~evi}, s. r.

Na osnovu ~lana 168. Zakona o socijalnoj za{titi civilnih`rtava rata i za{titi porodice sa djecom ("Slu`bene novineKantona Sarajevo", broj 38/14 - Pre~i{}eni tekst, 38/16, 44/18 i28/18), Ministar finansija Kantona Sarajevo, donosi

UPUTSTVO

O IZMJENI UPUTSTVA O NA^INU UPLATE PRIHODA

PO OSNOVU "DJE^IJE NEDJELJE"

1. U Uputstvu o na~inu uplate prihoda po osnovu "Dje~ijenedjelje" ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 6/14),ta~ka 3. alineja prva mijenja se i glasi:" - na depozitni ra~u za prikupljanje javnih prihoda KantonaSarajevo", broj 1411965320008475 otvoren kod Bosna BankInternational d.d. Sarajevo,"

2. Ovo uputstvo stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e seu "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".Broj 08-01-02-23426/19

10. septembra 2019. godineSarajevo

MinistarAmel Kova~evi}, s. r.

Ministarstvo privrede

Na osnovu ~lana 52. stav 1. ta~ka 2. Zakona o organizacijiorgana uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05), ~lana 74.stav (5) Zakona o dr`avnoj slu`bi u Kantonu Sarajevo ("Slu`benenovine Kantona Sarajevo", broj 31/16), ~lana 76. Zakona onamje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne iHercegovine", broj 49/05), ~lana 34. stav (1) Uredbe o poslovimaosnovne djelatnosti iz nadle`nosti organa dr`avne slu`be uKantonu Sarajevo koje obavljaju dr`avni slu`benici, uslovima zavr{enje tih poslova i ostvarivanju odre|enih prava iz radnogodnosa ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 39/16 i 10/17),~lana 41. stav (1) Uredbe o na~elima za utvr|ivanje unutra{njeorganizacije kantonalnih, gradskih i op}inskih organa uprave iupravnih organizacija ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br.36/06, 8/12 i 39/16) i ~lana 29. stav (1) Uredbe o dopunskimposlovima osnovne djelatnosti i poslovima pomo}ne djelatnostiiz nadle`nosti organa dr`avne slu`be koje obavljaju namje{tenici("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 69/05 i 29/06), ministarMinistarstva privrede Kantona Sarajevo, uz saglasnost VladeKantona Sarajevo, donosi

PRAVILNIK

O UNUTRA[NJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA

PRIVREDE KANTONA SARAJEVO

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

^lan 1.(Predmet)

Ovim Pravilnikom ure|uje se unutra{nja organizacijaMinistarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu:Ministarstvo) vrste organizacionih jedinica i njihov djelokrug,sistematizacija radnih mjesta organizacionih jedinica sa opisomelemenata za radna mjesta, rukovo|enje Ministarstvom iorganizacionim jedinicama, sekretar Ministarstva, odgovornostza rad, stru~ni kolegij, radne grupe i druga radna tijela, saradnja uvr{enju poslova i zadataka, programiranje i planovi rada, radniodnosi i disciplinska odgovornost, ostvarivanje javnosti rada,unutra{nja organizacija uprave i direkcije u sastavu Ministarstva,upravljanje sistemom kvaliteta, prijelazne i zavr{ne odredbe.

^lan 2.(Principi)

Na~in rada i unutra{nja organizacija Ministarstva zasniva sena sljede}im principima: zakonito, stru~no, efikasno i racionalnoobavljanje svih poslova iz nadle`nosti Ministarstva; da segrupisanje poslova u jednu cjelinu vr{i prema njihovoj

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 2: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

me|usobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, obimu, stepenuslo`enosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo vr{enje:puna i ravnomjerna zaposlenost i odgovornost svih slu`benika inamje{tenika u izvr{avanju poslova i zadataka; da se brojizvr{ilaca odredi tako da bude adekvatan vrsti, obimu i slo`enostiposlova iz nadle`nosti Ministarstva; da se izvr{i pravilnaraspodjela poslova na poslove za koje su nadle`ni dr`avnislu`benici i poslove za koje su nadle`ni namje{tenici,izgra|ivanje metoda timskog rada i drugih oblika radnogpovezivanja i saradnje u izvr{avanju poslova i zadataka;blagovremeno ostvarivanje prava i obaveza gra|ana i pravnihlica.

^lan 3.(Djelokrug Ministarstva)

Ministarstvo vr{i upravne, stru~ne i druge poslove utvr|eneustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose naotvarivanje nadle`nosti Kantona u oblasti privrede,vodoprivrede, poljoprivrede, {umarstva i lovstva, veterinarstva,industrije i energetike, obrta, kori{}enja prirodnih bogatstava,kantonalnog turizma i turisti~kih resursa, trgovine iugostiteljstva.DIO DRUGI - UNUTRA[NJA ORGANIZACIJA IDJELOKRUG ORGANIZACIONIH JEDINICA

POGLAVLJE I - UNUTRA[NJA ORGANIZACIJA

^lan 4.(Unutra{nja organizacija)

(1) Osnovne organizacione jedinice Ministarstva su:a) Sektor za pravne i ekonomsko-finansijske poslove,b) Sektor za stru~ne i administrativno-tehni~ke poslove,c) Sektor za energetiku, industriju, vodoprivredu,

poduzetni{tvo i investicije,d) Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i {umarstvo.

(2) Unutra{nje organizacione jedinice u sastavu sektora su:a) u Sektoru za pravne i ekonomsko-finansijske poslove su

Odjeljenje za pravne poslove i upravno rje{avanje iOdjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove,

b) u Sektoru za energetiku, industriju, vodoprivredu,poduzetni{tvo i investicije su Odjeljenje za energetiku iindustriju, Odjeljenje za vodoprivredu i Odjeljenje zapoduzetni{tvo i investicije,

c) u Sektoru za poljoprivredu, veterinarstvo i {umarstvo suOdjeljenje za poljoprivredu, veterinarstvo i {umarstvo iOdjeljenje za poljoprivredne stru~ne poslove.

(3) U sastavu Ministarstva je:a) Uprava za {umarstvo ib) Direkcija za turizam.

^lan 5.(Izvan organizaciona jedinica)

Izvan organizacionih jedinica obavljaju se poslovi koji suneposredno organizaciono vezani za rukovodioca Ministarstva:sekretar Ministarstva, stru~ni savjetnik za normativno -pravneposlove, vi{i referent - tehni~ki sekretar i VKV voza~.POGLAVLJE II - DJELOKRUG ORGANIZACIONIHJEDINICA

^lan 6.(Djelokrug Sektora za pravne i ekonomsko-finansijske poslove)

Sektor za pravne i ekonomsko - finansijske poslove vr{iposlove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedlogazakona, drugih propisa i op}ih akata iz nadle`nosti Ministarstva,kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; pripremanjepre~i{}enih tekstova zakona i drugih propisa iz nadle`nostiMinistarstva, kao i pre~i{}enih tekstova propisa koje donosiministar; davanje stru~nih pravnih mi{ljenja i obja{njenja oprimjeni propisa iz nadle`nosti Ministarstva povodom upitagra|ana, organa uprave, pravnih osoba i drugih subjekata ili po

slu`benoj du`nosti; pripremanje odgovora na pitanja i inicijativezastupnika Skup{tine Kantona Sarajevo; pripremanje i izradainformacija koje se odnose na normativno-pravne poslove iznadle`nosti Ministarstva; vo|enje upravnog postupka irje{avanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku;vo|enje upravnog postupka i rje{avanje u upravnim stvarima udrugom stepenu; izradu izvje{taja Ministarstva o rje{avanjuupravnih stvari u upravnom postupku; izradu izja{njenja na `albei tu`be, kao i vr{enje druge pisane korespondencije sa Pravo-branila{tvom Kantona Sarajevo i pravosudnim institucijama;pra}enje rada javne ustanove; pra}enje rada javnih preduze}a;izradu ugovora i sporazuma; vr{i poslove koji se odnose napripremu i izradu bud`eta, rebalansa bud`eta i Dokumentaokvirnog bud`eta (DOB) iz djelokruga Ministarstva; izvr{enje ipra}enje izvr{enja Bud`eta; izrada analiza i programa iz oblastifinansija; koordiniranje sa sektorima Ministarstva, bud`etskimkorisnicima u okviru Ministarstva i sa Ministarstvom finansijaKantona Sarajevo prilikom izrade i izvr{avanja bud`eta; obradafaktura i izrada naloga za pla}anje; izrada kvartalnih finansijskihizvje{taja; pra}enje propisa iz oblasti finansija; u~estvovanje uizradi propisa i drugih pravnih akata iz oblasti finansija, tezadatke koji proizlaze iz zakona i podzakonskih akata i drugestru~ne poslove koji se odnose na oblasti u nadle`nostiMinistarstva.

^lan 7.(Djelokrug Sektora za stru~ne i

administrativno-tehni~ke poslove)

Sektor za stru~ne i administrativno-tehni~ke poslove vr{iupravne i druge stru~ne poslove koji se odnose na: rje{avanje uupravnim stvarima u drugostepenom upravnom postupku izoblasti privatizacije; pra}enje rada privrednih dru{tava za kojanije okon~an postupak privatizacije; izradu zakona, drugihpropisa i op}ih akata iz nadle`nosti sektora; izradu informacija,izvje{taja i programa rada sektora; prikupljanje, sre|ivanje iobradu podataka za vr{enje pojedinih informaciono-dokumenta-cionih poslova; poslove administrativnog sistema e -Pisarnice idruge stru~ne i administrativno-tehni~ke poslove koji se odnosena oblasti u nadle`nosti Ministarstva.

^lan 8.(Djelokrug Sektora za energetiku, industriju, vodoprivredu,

poduzetni{tvo i investicije)

Sektor za energetiku, industriju, vodoprivredu, poduzet-ni{tvo i investicije vr{i stru~ne poslove koji se odnose na: usloveprivre|ivanja i ekonomskog polo`aja privrednih dru{tava;pra}enje i izvr{avanje federalnih i kantonalnih propisa iz oblastisektora; stru~no u~estvovanje u izradi zakona, drugih propisa iop}ih akata; stru~no u~estvovanje u izradi ugovora i drugih akata;izrada analiza, studija, informacija, izvje{taja i drugih materijala;u~estvovanje u izradi godi{njeg ukupnog energetskog bilansa ipra}enje ostvarenja; predlaganje distribucije energije ienergenata; pra}enje kori{tenja prirodnih bogatstava na nivouKantona Sarajevo; u~estvovanje u izradi i utvr|ivanju programageolo{kih istra`ivanja sa resornim ministarstvima; u~estvovanjeu pripremi programa obnove i razvoja rudnih i prirodnih resursa;ure|ivanje re`ima voda; za{titu voda i vodotoka od zaga|ivanja;pra}enje efekata ulaganja finansijskih sredstava; predlaganjepravaca razvoja iz oblasti voda; usmjeravanje finansijskihsredstava i njihovih izvora radi pokretanja proizvodnje;privatizacija i pra}enje efekata privatizacije; pra}enje radaprivrednih dru{tava za koja nije okon~an postupak privatizacije;pra}enje programskog prestruktuiranja privrede i predlaganjemjera za njeno unapre|enje uva`avaju}i specifi~nosti napodru~ju Kantona Sarajevo; pra}enje sistemskih rje{enja reguli-sanih zakonima u oblasti poduzetni{tva i privatne inicijative;pra}enje i usmjeravanje samostalnih privrednika (obrtnika) uoblasti robne proizvodnje i u oblasti uslu`nih djelatnosti;utvr|uje programe za pokretanje poduzetni{tva i obrta; pra}enje ianaliziranje vlasni~ko-organizaciono prestruktuiranje privrede ipredlaganje mjera za njihovo unapre|enje; promocija

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 11

Page 3: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

investicionih potencijala i konkurentskih prednosti KantonaSarajevo; koordiniranje privrednog foruma Kantona; izrada,pra}enje i realizacija projekata Ministarstva; oblastjavno-privatnog partnerstva; oblast javnih nabavki; procesevropskih integracija; prijava projekata iz nadle`nostiMinistarstva u Program javnih investicija Kantona Sarajevo;pra}enje investicionih projekata i predlaganje pravaca, prioritetai dinamike investiranja u svrhu ubrzanja razvoja privrede;obavljanje stru~nih poslova koji se odnose na osiguravanjeuslova za razvoj i unapre|enje tr`i{nih i ekonomskih odnosa ucilju obezbje|enja slobodnog kretanja roba i kapitala, unutra{njutrgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima uFederaciji BiH, promet roba i usluga unutar Kantona, bilansiranjei pra}enje snabdjevenosti Kantona, pra}enje i analiziranje izvozai uvoza roba i usluga na podru~ju Kantona; u~estvovanje ukreiranju politike uvoza i izvoza u cilju za{tite doma}eproizvodnje; kontrola cijena proizvoda i usluga; zaklju~ivanje,pra}enje i izvr{avanje ekonomskih sporazuma Kantona Sarajevosa drugim kantonima; pra}enje rada proizvodnih i uslu`nihdru{tava iz oblasti trgovine i ugostiteljstva; pra}enje ianaliziranje kretanja potro{nje i efekata u ugostiteljstvu; pra}enjeulaganja stranih lica u doma}e subjekte; pra}enje rada javneustanove; pra}enje rada javnih preduze}a iz nadle`nosti sektora idruge poslove iz nadle`nosti sektora.

^lan 9.(Djelokrug Sektora za poljoprivredu, veterinarstvo i {umarstvo)

(1) Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i {umarstvo vr{i stru~neposlove koji se odnose na: razvoj i unapre|enje poljoprivrede;kori{tenje i za{titu poljoprivrednog zemlji{ta; razvoj iunapre|enje sto~arstva; pradlaganje pravaca razvojasto~arstva; stru~no u~estvovanje u izradi propisa i ugovora izoblasti koje su u djelokrugu sektora; poduzimanje mjera zaprovo|enje zdravstvene za{tite `ivotinja; kontrola zdravlja`ivotinja i suzbijanje zaraznih bolesti; razvoj i unapre|enjeveterinarstva; izrada analiza, izvje{taja i informacija iznadle`nosti sektora; stru~no pra}enje i analiziranje propisa izoblasti sektora; pra}enje stanja iz oblasti {umarstva i lovstva;uzgoj i za{tita {uma; po{umljavanje degradiranih {uma i goleti;razvoj i unapre|enje {umarstva; razvoj i unapre|enje lovstva;predlaganje mjera za sprje~avanje {teta od divlja~i;predlaganje mjera za za{titu divlja~i; pra}enje rada javnihpreduze}a iz nadle`nosti sektora i drugi poslovi iz nadle`nostisektora.

(2) Odjeljenje za poljoprivredu, veterinarstvo i {umarstvo vr{istru~ne poslove iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i{umarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisimautvr|eni; prati i procjenjuje stanje u oblasti poljoprivrede iveterinarstva; planira i predla`e pravce i mjere za razvoj iunapre|enje poljoprivrede i veterinarstva; prati rad javnihpreduze}a iz nadle`nosti sektora; prati efekte ulaganja ipriprema izvje{taje, analize i informacije iz oblastipoljoprivrede, veterinarstva i {umarstva.

(3) Odjeljenje za poljoprivredne stru~ne poslove vr{ipoljoprivredne stru~ne poslove iz oblasti biljne proizvodnje,sto~arstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisimautvr|eni; poduzima mjere za za{titu i pobolj{anje biljneproizvodnje i sto~arstva; utvr|uje pravo na ostvarivanjepodsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnjineposrednim uvidom na terenu; vodi upravni postupak irje{ava upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku;vodi registre prikupljenih podataka; djeluje savjetodavno naterenu; radi na unapre|ivanju primarne poljoprivredneproizvodnje i primjeni znanstvenih dostignu}a iz tih oblasti ipriprema izvje{taje, analize i informacije iz oblasti koja je unadle`nosti ovog odjeljenja.

^lan 10.(Djelokrug poslova izvan organizacionih jedinica)

(1) Izvan organizacionih jedinica obavljaju se poslovi koji suorganizaciono vezani za ministra i organizacione jedinice

Ministarstva, a odnose se na: poslove sekretara Ministarstva;pripremu i dostavljanje materijala na razmatranje VladiKantona Sarajevo i Skup{tini Kantona Sarajevo iz nadle`nostiMinistarstva; pripremanje odgovora na pitanja i inicijativezastupnika Skup{tine Kantona Sarajevo iz nadle`nosti izvanorganizacionih jedinica i drugi stru~ni poslovi iz nadle`nostiMinistarstva; poslovi organizacije rada Ministarstva, saradnja ikoordinacija izme|u sektora, Uprave i Direkcije uMinistarstvu; izrada i pra}enje realizacije programa rada iizrada izvje{taja o radu.

(2) Poslovi iz prethodnog stava su poslovi koje obavljaju: sekretarMinistarstva, stru~ni savjetnik za normativno - pravne poslove,vi{i referent - tehni~ki sekretar i VKV voza~.

DIO TRE]I - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

^lan 11.(Broj izvr{ilaca)

(1) Ovim Pravilnikom sistematizovana su radna mjesta za 121izvr{ioca, od ~ega jedan rukovodilac, jedan sekretarMinistarstva, ~etiri dr`avna slu`benika koji rukovodeosnovnim organizacionim jedinicama sektorima, dva lica kojanisu dr`avni slu`benici koji rukovode Upravom i Direkcijom,52 dr`avna slu`benika i 61 namje{tenik.

(2) Svako radno mjesto dr`avnog slu`benika i namje{tenikaobuhvata sljede}e elemente: naziv radnog mjesta, opisposlova, uslove za vr{enje poslova, vrstu djelatnosti, nazivgrupe poslova, slo`enost poslova, status izvr{ioca, pozicijaradnog mjesta i broj izvr{ilaca.

POGLAVLJE I - SEKTOR ZA PRAVNE IEKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

^lan 12.(Radno mjesto Pomo}nik ministra za pravne i

ekonomsko-finansijske poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Pomo}nik ministra za pravne iekonomsko-finansijske poslove.

(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi sektorom i organizujevr{enje svih poslova iz nadle`nosti sektora; raspore|ujeposlove na slu`benike i daje im upute o na~inu vr{enjaposlova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilnovr{enje svih poslova iz nadle`nosti sektora; redovnoupoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vr{enjaposlova iz nadle`nosti sektora; predla`e preduzimanjepotrebnih mjera u cilju unapre|enja stanja u oblastima iznadle`nosti sektora; vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nostisektora; vr{i izradu nacrta godi{njeg programa rada iizvje{taja o radu sektora; vr{i analizu i predla`e planpotrebnih finansijskih sredstava u Bud`etu Kantona Sarajevoneophodnih za odvijanje programskih aktivnosti sektora;obavlja i druge stru~ne poslove po nalogu ministra; odlu~ujeo pitanjima za koja je ovla{ten posebnim rje{enjem ministra;za obavljanje poslova iz nadle`nosti sektora neposrednoodgovara ministru.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, zavr{en ekonomski fakultet, najmanje petgodina radnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no - operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 4: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi osnovnomorganizacionom jedinicom sektorom.

(9) Pozicija radnog mjesta: pomo}nik ministra.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

Odjeljak A. Odjeljenje za pravne poslove i upravno

rje{avanje

^lan 13.(Radno mjesto [ef Odjeljenja za pravne poslove i

upravno rje{avanje)(1) Naziv radnog mjesta: [ef Odjeljenja za pravne poslove i

upravno rje{avanje.(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi odjeljenjem; organizuje

vr{enje poslova iz nadle`nosti odjeljenja; raspore|ujeposlove na slu`benike i daje bli`e upute o na~inu vr{enjaposlova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilnovr{enje svih poslova iz nadle`nosti odjeljenja; redovnousmeno ili pismeno upoznaje pomo}nika ministra o stanjuvr{enja poslova iz svoje nadle`nosti, problemima kojipostoje u vr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovolje{avanje; izra|uje izvje{taj Ministarstva o ije{avanjuupravnih stvari u upravnom postupku; postupa po nalozimapomo}nika ministra i vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nostiodjeljenja, a za obavljanje poslova iz nadle`nosti odjeljenjaneposredno odgovara pomo}niku ministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, najmanje ~etiri godine radnog sta`a u struci ipolo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi

unutra{njom organizacionom jedinicom odjeljenjem usektoru.

(9) Pozicija radnog mjesta: {ef odjeljenja.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 14.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za normativno-pravne poslove

u oblasti energetike, industrije i prirodnih resursa)(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za normativno-

pravne poslove u oblasti energetike, industrije i prirodnihresursa.

(2) Opis poslova:a) prati i prou~ava propise u oblasti energetike, industrije,

rudarstva i prirodnih resursa;b) izra|uje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih

propisa i op}ih akata u oblasti energetike, industrije,rudarstva i prirodnih resursa;

c) daje stru~na mi{ljenja o prednacrtima, nacrtima iprijedlozima zakona, drugih propisa i op}ih akata;

d) priprema stru~na mi{ljenja i obja{njenja za primjenuzakona, drugih propisa i op}ih akata povodom upitagra|ana, pravnih osoba i drugih subjekata;

e) vodi upravni postupak i rje{ava upravne stvari uprvostepenom upravnom postupku;

f) vodi upravni postupak i rje{ava u upravnim stvarima udrugom stepenu;

g) prati stanje u oblasti koncesija i prou~ava uslove, na~ini postupak dodjeljivanja koncesija;

h) prati rad Javne ustanove "Centar za naprednetehnologije u Sarajevu";

i) priprema odgovore na pitanja i inicijative zastupnikaSkup{tine Kantona Sarajevo;

j) izra|uje izja{njenja na `albe i tu`be i vr{i drugu pisanukorespondenciju sa Pravobranila{tvom KantonaSarajevo i pravosudnim institucijama;

k) izra|uje ugovore i sporazume iz djelokruga radasektora i Ministarstva;

1) u~estvuje u izradi analiza, informacija i izvje{taja iznadle`nosti Ministarstva;

m) izra|uje izja{njenja na tu`be i vr{i drugu pisanukorespondenciju sa Pravobranila{tvom KantonaSarajevo i pravosudnim institucijama;

n) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

o) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

p) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: normativno-pravni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 15.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za normativno-pravne poslove

u oblasti poduzetni{tva, investicija, trgovine i ugostiteljstva)(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za normativno-pravne

poslove u oblasti poduzetni{tva, investicija, trgovine iugostiteljstva.

(2) Opis poslova:a) prati i prou~ava propise u oblasti poduzetni{tva,

investicija, trgovine i ugostiteljstva;b) izra|uje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih

propisa i op}ih akata u oblasti poduzetni{tva,investicija, trgovine i ugostiteljstva;

c) daje stru~na mi{ljenja o prednacrtima, nacrtima iprijedlozima zakona, drugih propisa i op}ih akata;

d) priprema stru~na mi{ljenja i obja{njenja za primjenuzakona, drugih propisa i op}ih akata povodom upitagra|ana, pravnih osoba i drugih subjekata;

e) vodi upravni postupak i rje{ava u upravnim stvarima uprvostepenom upravnom postupku;

f) vodi upravni postupak i rje{ava u upravnim stvarima udrugom stepenu;

g) izra|uje izja{njenja na `albe i tu`be i vr{i drugu pisanukorespodenciju sa Pravobranila{tvom KantonaSarajevo i pravosudnim institucijama;

h) izra|uje ugovore i sporazume iz djelokruga radasektora i Ministarstva;

i) prati rad javnih preduze}a "ZOI'84" Olimpijski centarSarajevo d.o.o. Sarajevo i Centar "Skenderija" d.o.o.Sarajevo;

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 13

Page 5: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

j) priprema odgovore na pitanja i inicijative zastupnikaSkup{tine Kantona Sarajevo;

k) u~estvuje u izradi analiza, informacija i izvje{taja;1) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, koje

se odnosi na poslove koje obavlja;m) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilaze

iz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

n) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: normativno-pravni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 16.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za normativno-pravne poslove

u oblasti poljoprivrede, veterinarstva i {umarstva)(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za normativno-prav-

ne poslove u oblasti poljoprivrede, veterinarstva i {umarstva.(2) Opis poslova:

a) prati i prou~ava propise u oblasli poljoprivrede,veterinarstva i {umarstva;

b) izra|uje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugihpropisa i op}ih akata u oblasti poljoprivrede,veterinarstva i {umarstva;

c) daje stru~na mi{ljenja o prednacrtima, nacrtima iprijedlozima zakona, drugih propisa i op}ih akata;

d) priprema stru~na mi{ljenja i obja{njenja za primjenuzakona, drugih propisa i op}ih akata povodom upitagra|ana, pravnih osoba i drugih subjekata;

e) vodi upravni postupak i rje{ava upravne stvari uprvostepenom upravnom postupku;

f) vodi upravni postupak i rje{ava u upravnim stvarima udrugom stepenu;

g) prati rad javnih preduze}a "Poljoprivredno dobro But-mir" d.o.o. Sarajevo, "Veterinarska stanica Sarajevo"d.o.o. Sarajevo i "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo;

h) priprema odgovore na pitanja i inicijative zastupnikaSkup{tine Kantona Sarajevo;

i) izra|uje ugovore i sporazume iz djelokruga radasektora i Ministarstva;

j) u~estvuje u izradi analiza, informacija i izvje{taja iznadle`nosti Ministarstva;

k) priprema tu`bene zahtjeve po osnovu koncesija idrugih propisa;

1) izra|uje izja{njenja na `albe i tu`be i vr{i drugu pisanukorespondenciju sa Pravobranila{tvom KantonaSarajevo i pravosudnim institucijama;

m) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

n) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

o) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: normativno-pravni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 17.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za normativno-pravne poslove

u oblasti vodoprivrede)(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za normativno-prav-

ne poslove u oblasti vodoprivrede.(2) Opis poslova:

a) prati i prou~ava propise u oblasti vodoprivrede;b) izra|uje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih

propisa i op}ih akata u oblasti vodoprivrede;c) daje stru~na mi{ljenja o prednacrtima, nacrtima i

prijedlozima zakona, drugih propisa i op}ih akata;d) priprema stru~na mi{ljenja i obja{njenja za primjenu

zakona, drugih propisa i op}ih akata povodom upitagra|ana, pravnih osoba i drugih subjekata;

e) vodi upravni postupak i rje{ava u upravnim stvarima uprvostepenom upravnom postupku;

f) izra|uje ugovore i sporazume iz djelokruga radasektora i Ministarstva;

g) priprema odgovore na pitanja i inicijative zastupnikaSkup{tine Kantona Sarajevo;

h) u~estvuje u izradi analiza, informacija i izvje{taja iznadle`nosti Ministarstva;

i) izra|uje izja{njenja na `albe i tu`be i vr{i drugu pisanukorespondenciju sa Pravobranila{tvom KantonaSarajevo i pravosudnim institucijama;

j) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

k) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra.

1) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: upravno ije{avanje.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 14 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 6: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

Odjeljak B. Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

^lan 18.(Radno mjesto [ef Odjeljenja za ekonomsko-finansijske

poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: [ef Odjeljenja za ekonomsko-finan-sijske poslove.

(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi odjeljenjem; organizujevr{enje poslova iz nadle`nosti odjeljenja; raspore|ujeposlove na slu`benike i daje bli`e upute o na~inu vr{enjaposlova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilnovr{enje svih poslova iz nadle`nosti odjeljenja; redovnousmeno ili pismeno upoznaje pomo}nika ministra o stanjuvr{enja poslova iz svoje nadle`nosti, problemima kojipostoje u vr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovoije{avanje; postupa po nalozima pomo}nika ministra i vr{inajslo`enije poslove iz nadle`nosti odjeljenja, a za obavljanjeposlova iz nadle`nosti odjeljenja neposredno odgovarapomo}niku ministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet, najmanje ~etiri godine radnog sta`a ustruci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi unutra{-

njom organizacionom jedinicom odjeljenjem u sektoru.(9) Pozicija radnog mjesta: {ef odjeljenja.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 19.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za bud`et i

ekonomske poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za bud`et iekonomske poslove.

(2) Opis poslova:a) izra|uje prijedlog bud`eta iz djelokruga Ministarstva;b) izra|uje rebalans bud`eta i Dokument okvirnog

bud`eta (DOB);c) prati izvr{enje bud`eta sa stru~nim savjetnikom za

izvr{enje bud`eta, prati priliv vlastitih sredstava,namjenskih prihoda i alociranih primitaka;

d) izra|uje i prati mjese~ne i tromjese~ne operativneplanove;

e) izra|uje prijedlog preraspodjele bud`etskih sredstava;f) izra|uje analize i programe iz oblasti fmansija;g) koordinira sa sektorima Ministarstva prilikom izrade i

izvr{avanja bud`eta, sa bud`etskim korisnicima uokviru Ministarstva i sa Ministarstvom fmansijaKantona Sarajevo;

h) prati propise iz oblasti fmansija i daje informacije ipodatke neophodne za izradu propisa i pravnih akata izoblasti fmansija;

i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

j) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

k) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: studijsko-analiti~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 20.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za izvr{enje bud`eta i

finansijske poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za izvr{enje bud`eta ifinansijske poslove.

(2) Opis poslova:a) vr{i finansijsko izvr{avanje bud`eta Ministarstva i

osigurava adekvatnu raspodjelu finansijskih sredstavapo bud`etskim pozicijama;

b) prati usagla{enost prihoda i rashoda po vrstama iizvorima (namjenska, kreditna, vlastita sredstva,transferi i donacije);

c) u~estvuje u izradi finasijskih planova Ministarstva;d) vr{i usagla{avanje knjigovodstvenog stanja glavne

knjige JRT-a sa evidencijom u Ministarstvu;e) vr{i izradu periodi~nog i godi{njih finansijsko-ra~uno-

vodstvenih izvje{taja i zavr{nog ra~una (pojedina~nog ikonsolidovanog);

f) primjenjuje ra~unovodstvene politike Kantona Sara-jevo, kontni plan i jedinstvene bud`etske klasifikacije;

g) sa~injava izvje{taje iz oblasti ra~unovodstva fmansija iporeza koji se putem intemeta unose u baze podatakanadle`nih institucija kao {to su Porezna upravaFederacije BiH, Fond za invalidne osobe i druge;

h) prati propise iz oblasti bud`eta, ra~unovodstva ifinansija i brine za njihovo primjenjivanje;

i) daje informacije i podatke neophodne za izradu propisai pravnih akata iz oblasti fmansija;

j) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

k) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

1) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: studijsko-analiti~ki poslovi.

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 15

Page 7: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).POGLAVLJE II - SEKTOR ZA STRU^NE IADMINISTRATIVNO-TEHNI^KE POSLOVE

^lan 21.(Radno mjesto Pomo}nik ministra za stru~ne i

administrativno-tehni~ke poslove)(1) Naziv radnog mjesta: Pomo}nik ministra za stru~ne i

administrativno - tehni~ke poslove.(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi sektorom i organizuje

vr{enje svih poslova iz nadle`nosti sektora; raspore|ujeposlove na slu`benika i namje{tenike i daje im upute o na~inuvr{enja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito ipravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti sektora; redovnoupoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vr{enjaposlova iz nadle`nosti sektora; predla`e preduzimanjepotrebnih mjera u cilju unapre|enja stanja u oblastima iznadle`nosti sektora; vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nostisektora; vr{i izradu nacrta godi{njeg programa rada iizvje{taja o radu sektora; vr{i analizu i predla`e planpotrebnih finansijskih sredstava u Bud`etu Kantona Sarajevoneophodnih za odvijanje programskih aktivnosti sektora;obavlja i druge stru~ne poslove po nalogu ministra; odlu~ujeo pitanjima za koja je ovla{ten posebnim rje{enjem ministra;za obavljanje poslova iz nadle`nosti sektora neposrednoodgovara ministru.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, najmanje pet godina radnog sta`a u struci ipolo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi osnovnom

organizacionom jedinicom sektorom.(9) Pozicija radnog mjesta: pomo}nik ministra.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 22.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za upravno rje{avanje)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za upravnorje{avanje.

(2) Opis poslova:a) rje{ava u upravnim stvarima u prvostepenom

upravnom postupku sprovo|enja Anexa "G"Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne iHercegovine za podru~je Kantona Sarajevo;

b) vodi upravni postupak i rje{ava u upravnim stvarima uprvostepenom upravnom postupku koje se odnose nakori{tenje poslovnih prostora iz nadle`nostiMinistarstva;

c) vodi upravni postupak i rje{ava u upravnim stvarima udrugom stepenu u oblasti privatizacije;

d) prati rad privrednih dru{tava za koja nije okon~anpostupak privatizacije;

e) izra|uje ugovore i sporazume iz nadle`nosti sektora;f) priprema stru~na mi{ljenja i obja{njenja za primjenu

zakona, drugih propisa i op}ih akata povodom upita

gra|ana, pravnih osoba i drugih subjekata iznadle`nosti sektora;

g) izra|uje izja{njenja na `albe i tu`be i vr{i drugu pisanukorespondenciju sa Pravobranila{tvom KantonaSarajevo i pravosudnim institucijama iz nadle`nostisektora;

h) izra|uje informacije, izvje{taje i analize iz nadle`nostisektora;

i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

j) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogupomo}nika ministra;

k) za svoj rad odgovara pomo}niku ministra.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: upravno rje{avanje.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 23.(Radno mjesto Vi{i referent - web administrator)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent - web administrator.(2) Opis poslova:

a) obavlja poslove uno{enja podataka i izrade generisanihizvje{taja Ministarstva;

b) obra|uje materijale na ra~unaru po prijepisu ili diktatu(prijepisi tekstova, tabela i si.);

c) obavlja poslove prijema i otpreme po{te;d) obavlja poslove administratora sistema e - Pisarnice;e) prikuplja, sre|uje i obra|uje podatke koje Ministarstvo

dostavlja drugim organima;f) vodi evidenciju zaklju~aka Vlade Kantona Sarajevo i

Skup{tine Kantona Sarajevo;g) vr{i tehni~ku pripremu materijala za Vladu Kantona

Sarajevo i Skup{tinu Kantona Sarajevo;h) blagovremeno a`urira web stranicu Ministarstva po

uputama ministra, pomo}nika ministra ili po slu`benojdu`nosti u skladu sa Zakonom o objavljivanju propisa idrugih op}ih akata u "Slu`benim novinama KantonaSarajevo" i Uredbom o vrsti i postupku objavljivanjapropisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduze}a,javnih ustanova i pravnih lica ~iji je osniva~ KantonSarajevo;

i) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu pomo}nikaministra;

j) za svoj rad odgovara pomo}niku ministra.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena birotehni~ka {kolaili ekonomska {kola ili gimnazija, najmanje deset mjeseciradnog sta`a u struci, polo`en stru~ni ispit, poznavanjeoperativnih sistema i poznavanje rada na ra~unaru.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 16 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 8: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

(6) Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioniposlovi.

(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 24.(Radno mjesto Vi{i referent za administrativne poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za administrativneposlove.

(2) Opis poslova:a) vodi evidenciju septi~kih jama, bio-pro~ista~a,

separatora lokalnih izvori{ta;b) vodi registar vodne knjige;c) obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja

u Ministarstvu;d) obavlja poslove prijema i otpreme po{te;e) prikuplja, sre|uje i vodi dokumentaciju koja je od

zna~aja za izvr{avanje poslova i zadataka uMinistarstvu;

f) tehni~ki obra|uje materijale na ra~unaru za potrebeMinistarstva;

g) vr{i umno`avanje materijala za potrebe Ministarstva;h) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu pomo}nika

ministra;i) za svoj rad odgovara pomo}niku ministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena gimnazija iliekonomska {kola ili birotehni~ka {kola ili poljoprivredna{kola ili druga srednja {kola tehni~kog smjera, najmanjedeset mjeseci radnog sta`a u struci, polo`en stru~ni ispit ipoznavanje rada na ra~unaru.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno-tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 25.(Radno mjesto Vi{i referent za finansijske-administrativne

poslove)(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za finansijske-admini-

strativne poslove.(2) Opis poslova:

a) obra|uje fakture i narud`benice, priprema i dostavljanaloge za pla}anje;

b) unosi podatke u pomo}ne ra~unovodstvene evidencije ievidenciju stalnih sredstava;

c) tehni~ki obra|uje i pripremu finansijskih materijala zaVladu Kantona Sarajevo i Skup{tinu KantonaSarajevo;

d) vr{i pripremu i obradu kvartalnih izvje{taja po zahtjevuMinistarstva finansija;

e) objedinjava i obra|uje prisustvo na radu uposlenih -priprema za COP;

f) preuzima i vr{i podjelu kupona za prevoz uposlenih;g) vr{i elektronsko dostavljanje obavje{tenja, ugovora i

izvje{taja Agenciji za javne nabavke BiH;h) tehni~ki obra|uje materijale na ra~unaru i umno`ava

dokumentaciju za potrebe Ministarstva;i) obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja;j) obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika ministra;k) za svoj rad odgovara pomo}niku ministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona

Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena birotehni~ka {kolaili ekonomska {kola ili gimnazija, najmanje deset mjeseciradnog sta`a u struci, polo`en stru~ni ispit i poznavanje radana ra~unaru.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno-tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).POGLAVLJE III - SEKTOR ZA ENERGETIKU,INDUSTRIJU, VODOPRIVREDU, PODUZETNI[TVO IINVESTICIJE

^lan 26.(Radno mjesto Pomo}nik ministra za energetiku, industriju,

vodoprivredu, poduzetni{tvo i investicije)(1) Naziv radnog mjesta: Pomo}nik ministra za energetiku,

industriju, vodoprivredu, poduzetni{tvo i investicije.(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi sektorom, organizira i

raspore|uje poslove i zadatke u okviru sektora; daje uputstvai pru`a neposrednu stru~nu pomo} izvr{iocima; osiguravablagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iznadle`nosti sektora kojim rukovodi; redovno upoznajeministra o stanju i problemima u vezi vr{enja poslova iznadle`nosti sektora i predla`e poduzimanje potrebnih mjerau cilju unapre|enja stanja u oblastima iz nadle`nosti sektora;vr{i izradu nacrta godi{njeg programa rada i izvje{taja o radusektora; vr{i analizu i predla`e plan potrebnih finansijskihsredstava u Bud`etu Kantona Sarajevo neophodnih zaodvijanje programskih aktivnosti sektora; vr{i najslo`enijeposlove iz nadle`nosti sektora; odlu~uje o pitanjima za kojaje ovla{ten posebnim rje{enjem ministra; izvr{ava i drugestru~ne poslove po nalogu ministra; za obavljanje poslova iznadle`nosti sektora neposredno odgovara ministru.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{engra|evinski fakultet - smjer hi|rotehnika ili elektrotehni~kifakultet ili rudarsko geolo{ko gra|evinski fakultet ilima{inski fakultet ili ekonomski fakultet, najmanje pet godinaradnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi osnovnom

organizacionom jedinicom sektorom.(9) Pozicija radnog mjesta: pomo}nik ministra.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

Odjeljak A. Odjeljenje za energetiku i industriju

^lan 27.(Radno mjesto Sef Odjeljenja za energetiku i industriju)

(1) Naziv radnog mjesta: [ef Odjeljenja za energetiku iindustriju.

(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi odjeljenjem; organizujevr{enje poslova iz nadle`nosti odjeljenja; raspore|ujeposlove na slu`benike i daje bli`e upute o na~inu vr{enjaposlova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 17

Page 9: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

vr{enje svih poslova iz nadle`nosti odjeljenja; redovnousmeno ili pismeno upoznaje pomo}nika ministra o stanjuvr{enja poslova iz svoje nadle`nosti, problemima kojipostoje u vr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovorje{avanje; postupa po nalozima pomo}nika ministra i vr{inajslo`enije poslove iz nadle`nosti odjeljenja, a za obavljanjeposlova iz nadle`nosti odjeljenja neposredno odgovarapomo}niku ministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enelektrotehni~ki fakultet ili rudarsko geolo{ko gra|evinskifakultet ili ma{inski fakultet, najmanje ~etiri godine radnogsta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi

unutra{njom organizacionom jedinicom odjeljenjem usektoru.

(9) Pozicija radnog mjesta: {ef odjeljenja.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 28.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za prirodne resurse)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za prirodne resurse.(2) Opis poslova:

a) prati i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte uoblasti rudarstva i prirodnih resursa na podru~juKantona;

b) prati kori{tenje prirodnih bogatstava, te pripremadokumentaciju i daje informacije i podatke za izradutu`benih zahtjeva i drugu pisanu korespondenciju saPravobranila{tvom Kantona Sarajevo;

c) u~estvuje u izradi i utvr|ivanju geolo{kih istra`ivanjasa resornim ministarstvima;

d) prati stanje u oblasti koncesija i prou~ava uslove, na~ini postupak dodjeljivanja koncesija;

e) u~estvuje u pripremi programa obnove i razvoja rudnihi prirodnih resursa;

f) u~estvuje u pra}enju i usmjeravanju finansijskihsredstava i njihovih izvora namijenjenih za razvojrudarstva i prirodnih resursa;

g) daje informacije i podatke neophodne za izraduprednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iop}ih akata u oblasti rudarstva i prirodnih resursa;

h) izra|uje analize, informacije, izvje{taje i drugematerijale iz oblasti rudarstva i prirodnih resursa;

i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

j) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

k) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visoko

obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enma{inski fakultet ili rudarsko geolo{ko gra|evinski fakultet,tri godine radnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 29.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za energetiku)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za energetiku.(2) Opis poslova:

a) prati i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte uoblasti energetike na podru~ju Kantona;

b) u~estvuje u izradi strategije razvoja energetikeKantona;

c) izra|uje Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo iprati njegovu realizaciju;

d) prati i analizira vlasni~ko-organizacionoprestruktuiranje privrede i predla`e mjere za njihovounapre|enje;

e) prati kratkoro~ne i dugoro~ne efekte privatizacije;f) predla`e pravce, prioritete i dinamiku investiranja u

svrhu ubrzanja razvoja privrede;g) daje informacije i podatke neophodne za izradu

prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iop}ih akata u oblasti energetike;

h) izra|uje analize, informacije, izvje{taje i drugematerijale iz oblasti energetike;

i) prati stanje i prou~ava uslove, na~in i postupakdodjeljivanja koncesija iz oblasti energetike;

j) priprema dokumentaciju i daje informacije i podatkestru~nom savjetniku za normativno-pravne poslove uovom sektoru koji su neophodni za izradu tu`benihzahtjeva i drugu pisanu korespondenciju saPravobranila{tvom Kantona Sarajevo iz oblastienergetike;

k) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

1) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

m) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enma{inski fakultet ili elektrotehni~ki fakultet, tri godineradnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 30.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za industriju)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za industriju.

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 18 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 10: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

(2) Opis poslova:a) prati i prou~ava uslove privre|ivanja i ekonomskog

polo`aja preduze}a u oblasti industrije;b) prati i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte u

oblasti industrije na podru~ju Kantona;c) u~estvuje u predlaganju i provo|enju programskih

koncepcija u oblasti industrije;d) u~estvuje u izradi strategije razvoja industrije Kantona;e) prati i usmjerava finansijska sredstva i njihove izvore u

cilju pokretanja i o`ivljavanja proizvodnje;f) prati rad javne ustanove "Centar za napredne

tehnologije u Sarajevu";g) prati i analizira vlasni~ko-organizaciono

prestruktuiranje privrednih dru{tava;h) predla`e mjere za rje{avanje pitanja koja se odnose na

privredna dru{tva koja su pro{la procese privatizacije ilikoja zbog oblika organizovanja nisu privatizovana, akoja su u nadle`nosti Ministarstva i predla`e mjere zarje{avanje njihovog statusa i unapre|enja;

i) prati kratkoro~ne i dugoro~ne efekte privatizacije;j) predla`e pravce i metode prestruktuiranja privrede uz

uva`avanje specifi~nosti na podru~ju Kantona;k) daje informacije i podatke neophodne za izradu

prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iop}ih akata u oblasti industrije;

1) izra|uje analize, informacije, izvje{taje, programeure|enja industrijskih zona i druge materijale u oblastiindustrije;

m) radi na izradi baze projekata i podataka o stepenuprivredne razvijenosti Kantona i prati mogu}nostpotencijalnog razvoja industrije,

n) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

o) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

p) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enma{inski fakultet ili ekonomski fakultet ili elektrotehni~kifakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`en stru~niispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 31.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za ekonomske poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za ekonomskeposlove.

(2) Opis poslova:a) prati i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte u

oblasti energetike, industrije, rudarstva i prirodnihresursa na podru~ju Kantona;

b) prati kori{tenje prirodnih bogatstava, te pripremadokumentaciju i daje informacije i finansijske podatkeza izradu tu`benih zahtjeva i drugu pisanu

korespondenciju sa Pravobranila{tvom KantonaSarajevo;

c) prati stanje u oblasti koncesija i prou~ava uslove, na~ini postupak dodjeljivanja koncesija;

e) prati naplatu koncesionih naknada;f) prati i usmjerava finansijska sredstva i njihove izvore

namijenjene za razvoj energetike, undustrije, rudarstvai prirodnih resursa;

g) prati i analizira vlasni~ko-organizaciono prestruktuira-nje privrede i predla`e mjere za njihovo unapre|enje;

h) prati kratkoro~ne i dugoro~ne efekte privatizacije;i) predla`e pravce, prioritete i dinamiku investiranja u

svrhu ubrzanja razvoja privrede;j) daje informacije i podatke neophodne za izradu

prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iop}ih akata u oblasti rudarstva i prirodnih resursa;

k) izra|uje analize, informacije, izvje{taje i drugematerijale;

1) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

m) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

n) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

Odjeljak B. Odjeljenje za vodoprivredu

^lan 32.(Radno mjesto [ef Odjeljenja za vodoprivredu)

(1) Naziv radnog mjesta: [ef Odjeljenja za vodoprivredu.(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi odjeljenjem; organizuje

vr{enje poslova iz nadle`nosti odjeljenja; raspore|ujeposlove na slu`benike i daje bli`e upute o na~inu vr{enjaposlova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilnovr{enje svih poslova iz nadle`nosti odjeljenja; redovnousmeno ili pismeno upoznaje pomo}nika ministra o stanjuvr{enja poslova iz svoje nadle`nosti, problemima kojipostoje u vr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovorje{avanje; postupa po nalozima pomo}nika ministra i vr{inajslo`enije poslove iz nadle`nosti odjeljenja, a za obavljanjeposlova iz nadle`nosti odjeljenja neposredno odgovarapomo}niku ministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visoko

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 19

Page 11: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{engra|evinski fakultet - smjer hidrotehnika, najmanje ~etirigodine radnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi

unutra{njom organizacionom jedinicom odjeljenjem usektoru.

(9) Pozicija radnog mjesta: {ef odjeljenja.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 33.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za vodoprivredu)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za vodoprivredu.(2) Opis poslova:

a) prati i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte uoblasti vodoprivrede;

b) prati i prou~ava stanje u oblasti vodoprivrede i predla`emjere za ure|ivanje odre|enih pitanja u oblastivodoprivrede;

c) vodi aktivnosti na za{titi voda i vodotoka odzaga|ivanja;

d) vodi aktivnosti za razvoj vodoprivrede i predla`epravce razvoja iz oblasti voda;

e) planira i predla`e finansijska sredstva za za{titu voda ivodotoka i prati efekte ulaganja finansijskih sredstava;

f) daje informacije i podatke neophodne za izraduprednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iop}ih akata u oblasti vodoprivrede;

g) daje stru~na mi{ljenja, nalaze i prijedloge u postupkurje{avanja zahtjeva iz oblasti vodoprivrede;

h) priprema i izra|uje izvje{taje, analize i programe izoblasti vodoprivrede;

i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

j) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

k) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{engra|evinski fakultet - smjer hidrotehnika, tri godine radnogsta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 2 (dva).

Odjeljak C. Odjeljenje za poduzetni{tvo i investicije

^lan 34.(Radno mjesto [ef Odjeljenja za poduzetni{tvo i investicije)

(1) Naziv radnog mjesta: [ef Odjeljenja za poduzetni{tvo iinvesticije.

(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi odjeljenjem; organizujevr{enje poslova iz nadle`nosti odjeljenja; raspore|uje

poslove na slu`benike i daje bli`e upute o na~inu vr{enjaposlova: osigurava blagovremeno, zakonito i pravilnovr{enje svih poslova iz nadle`nosti odjeljenja; redovnousmeno ili pismeno upoznaje pomo}nika ministra o stanjuvr{enja poslova iz svoje nadle`nosti, problemima kojipostoje u vr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovorje{avanje; postupa po nalozima pomo}nika ministra i vr{inajslo`enije poslove iz nadle`nosti odjeljenja, a za obavljanjeposlova iz nadle`nosti odjeljenja neposredno odgovarapomo}niku ministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet ili elektrotehni~ki fakultet ili ma{inskifakultet ili gra|evinski fakultet, najmanje ~etiri godineradnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi

unutra{njom organizacionom jedinicom odjeljenjem usektoru.

(9) Pozicija radnog mjesta: {ef odjeljenja.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 35.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za investicije i

me|unarodnu saradnju)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za investicije ime|unarodnu saradnju.

(2) Opis poslova:a) radi na privla~enju investicija u Kantonu Sarajevo i

prati investicione aktivnosti u Kantonu Sarajevo;b) vodi evidencije o potencijalnim investitorima i

investitorima koji su investirali na teritoriji KantonaSarajevo;

c) kreira i redovno a`urira investicioni profil KantonaSarajevo koji je postavljen na web stranici Ministarstvai Vlade Kantona;

d) aktivno u~estvuje u promociji investicionih potencijalai pru`a kontinuiranu podr{ku doma}im i straniminvestitorima u toku realizacije investicije,

e) realizuje program postinvesticione podr{ke doma}im istranim investitorima na podru~ju Kantona krozsaradnju s institucijama svih nivoa vlasti u okviruSaradni~ke mre`e;

f) u~estvuje u pripremi projekata iz oblasti privrede uKantonu Sarajevo i prati realizaciju odobrenihprojekata;

g) koordinira rad privrednog foruma/vije}a/savjeta;h) prevodi web stranicu Ministarstva privrede sa

engleskog na bosanski jezik i sa bosanskog na engleskijezik;

i) sara|uje sa Sarajevskom regionalnom razvojnomagencijom (SERDA-om), drugim organizacijama itijelima;

j) izra|uje analize, izvje{taje i informacije i sa~injavaanaliti~ke materijale na osnovu odgovaraju}ihpodataka iz oblasti privrede i regionalne saradnje;

k) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 20 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 12: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

l) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

m) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enarhitektonski fakultet ili ekonomski fakultet, tri godineradnog sta`a u struci, polo`en stru~ni ispit, znanje engleskogjezika i poznavanje rada na ra~unaru.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: studijsko-analiti~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 36.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za investicije i projekte)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za investicije iprojekte.

(2) Opis poslova:a) u~estvuje u izradi projekata Ministarstva privrede i

pripremi projekata iz oblasti privrede u KantonuSarajevo;

b) obavlja poslove vezane za oblast javno-privatnogpartnerstva;

c) obavlja poslove vezane za oblast javnih nabavki;d) obavlja poslove vezane za proces evropskih integracija;e) prijavljuje projekte iz nadle`nosti Ministarstva u pro-

gram javnih investicija Kantona Sarajevo;f) u~estvuje u privla~enju investicija u Kantonu Sarajevo i

pra}enju investicionih aktivnosti u Kantonu Sarajevo;g) u~estvuje u pripremi dokumentacije potrebne za izradu

projekata i prati realizaciju odobrenih projekata;h) sara|uje sa organizacijama i tijelima Kantona Sarajevo

u vezi sa djelokrugom posla;i) u~estvuje u izradi analiza, izvje{taja i informacija na

osnovu odgovaraju}ih podataka iz oblasti privrede iregionalne saradnje;

j) prevodi web stranicu Ministarstva privrede saengleskog na bosanski jezik i sa bosanskog na engleskijezik;

k) sara|uje sa Sarajevskom regionalnom razvojnomagencijom (SERDA-om), drugim organizacijama itijelima;

1) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

m) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

n) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja

koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enfakultet dru{tvenih nauka, tri godine radnog sta`a u struci,polo`en stru~ni ispit, poznavanje engleskog jezika ipoznavanje rada na ra~unaru.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: studijsko-analiti~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 37.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za poduzetni{tvo)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za poduzetni{tvo.(2) Opis poslova:

a) prati i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte uoblasti poduzetni{tva i obrta;

b) u~estvuje u pripremanju politike i sistemskih rje{enja ucilju podsticanja poduzetni{tva i obrta;

c) izra|uje programe za pokretanje poduzetni{tva i obrta;d) prati i usmjerava rad samostalnih privrednika

(obrtnika) u oblasti robne proizvodnje i u oblastiuslu`nih djelatnosti;

e) prati i analizira vlasni~ko-organizacionoprestruktuiranje privrede i predla`e mjere za njihovounapre|enje;

f) prati kratkoro~ne i dugoro~ne efekte privatizacije i pratirad privrednih dru{tava za koja nije okon~an postupakprivatizacije;

g) predla`e pravce, prioritete i dinamiku investiranja usvrhu ubrzanja razvoja privrede;

h) daje informacije i podatke neophodne za izraduprednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iop}ih akata koji se odnose na oblast poduzetni{tva iobrta;

i) izra|uje analize, informacije, izvje{taje, programerazvoja male privrede i druge materijale iz oblastipoduzetni{tva i obrta;

j) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

k) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

1) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 38.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za trgovinu)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za trgovinu.(2) Opis poslova:

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 21

Page 13: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

a) prati i prou~ava djelovanje sistemskih rje{enja reguli-sanih zakonima i drugim propisima i instrumentimaekonomske politike u oblasti trgovine;

b) u~estvuje u pripremanju mjera ekonomske politike isistemskih rje{enja koja Kanton poduzima u ciljupodsticanja trgovine i snabdijevanja tr`i{ta;

c) obavlja poslove bilansiranja i prati rad proizvodnih iprometnih dru{tava iz oblasti trgovine;

d) prati i analizira izvoz i uvoz i prati unutra{nju trgovinu uKantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima uFederaciji BiH;

e) prati i primjenjuje propise iz oblasti kontrole cijena iprati primjenu Zakona o za{titi potro{a~a;

f) izra|uje analize, izvje{taje i informacije;g) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, koje

se odnosi na poslove koje obavlja;h) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilaze

iz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

i) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 39.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za ugostiteljstvo)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za ugostiteljstvo.(2) Opis poslova:

a) prati i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte uoblasti ugostiteljstva;

b) prati i prou~ava stanje i pojave u ugostiteljstvu naosnovu odgovaraju}ih podataka;

c) izra|uje analize, izvje{taje i informacije kojima se vr{iinformiranje nadle`nih organa o stanju i problemima uugostiteljstvu i predla`e mjere za ure|ivanje odre|enihpitanja u ugostiteljstvu;

d) priprema i preduzima odgovaraju}e mjere, radnje ipostupke radi izvr{avanja poslova u oblastiugostiteljstva;

e) prati i analizira kretanje potro{nje i efekata uugostiteljstvu;

f) prati rad javnih preduze}a "ZOI'84" Olimpijski centarSarajevo d.o.o. Sarajevo i Centar "Skenderija" d.o.o.Sarajevo;

g) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

h) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

i) za svoj rad odgovara {efa odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure

vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet ili pravni fakultet, tri godine radnog sta`au struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).POGLAVLJE IV - SEKTOR ZA POLJOPRIVREDU,VETERINARSTVO I [UMARSTVO

^lan 40.(Radno mjesto Pomo}nik ministra za poljoprivredu,

veterinarstvo i {umarstvo)

(1) Naziv radnog mjesta: Pomo}nik ministra za poljoprivredu,veterinarstvo i {umarstvo.

(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi sektorom, organizira iraspore|uje poslove i zadatke u okviru sektora; daje uputstvai pru`a neposrednu stru~nu pomo} izvr{iocima; osiguravablagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iznadle`nosti sektora kojim rukovodi; redovno upoznajeministra o stanju i problemima u vezi vr{enja poslova iznadle`nosti sektora i predla`e poduzimanje potrebnih mjerau cilju unapre|enja stanja u oblastima iz nadle`nosti sektora;vr{i izradu nacrta godi{njeg programa rada i izvje{taja o radusektora; vr{i analizu i predla`e plan potrebnih finansijskihsredstava u Bud`etu Kantona Sarajevo neophodnih zaodvijanje programskih aktivnosti sektora; vr{i najslo`enijeposlove iz nadle`nosti sektora; odlu~uje o pitanjima za kojaje ovla{ten posebnim rje{enjem ministra; izvr{ava stru~neposlove po nalogu ministra; za obavljanje poslova iznadle`nosti sektora neposredno odgovara ministru.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet ili veterinarski fakultet ili {umarskifakultet, najmanje pet godina radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi osnovnom

organizacionom jedinicom sektorom.(9) Pozicija radnog mjesta: pomo}nik ministra.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

Odjeljak A. Odjeljenje za poljoprivredu, veterinarstvo i

{umarstvo

^lan 41.(Radno mjesto [ef Odjeljenja za poljoprivredu, veterinarstvo i

{umarstvo)

(1) Naziv radnog mjesta: [ef Odjeljenja za poljoprivredu,veterinarstvo i {umarstvo.

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 22 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 14: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi odjeljenjem; organizujevr{enje poslova iz nadle`nosti odjeljenja; raspore|ujeposlove na slu`benike i daje bli`e upute o na~inu vr{enjaposlova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilnovr{enje svih poslova iz nadle`nosti odjeljenja; redovnousmeno ili pismeno upoznaje pomo}nika ministra o stanjuvr{enja poslova iz svoje nadle`nosti, problemima kojipostoje u vr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovorje{avanje; postupa po nalozima pomo}nika ministra i vr{inajslo`enije poslove iz nadle`nosti odjeljenja, a za obavljanjeposlova iz nadle`nosti odjeljenja neposredno odgovarapomo}niku ministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet ili veterinarski fakultet ili {umarskifakultet, najmanje ~etiri godine radnog sta`a u struci ipolo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi

unutra{njom organizacionom jedinicom odjeljenjem usektoru.

(9) Pozicija radnog mjesta: {ef odjeljenja.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 42.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za biljnu proizvodnju i

poljoprivredno zemlji{te)(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za biljnu proizvodnju

i poljoprivredno zemlji{te.(2) Opis poslova:

a) vodi aktivnosti na razvoju i unapre|enju biljneproizvodnje;

b) prati i procjenjuje stanje u biljnoj proizvodnji i predla`emjere za za ure|ivanje odre|enih pitanja u oblasti biljneproizvodnje i za{tite i kori{tenja poljoprivrednogzemlji{ta;

c) planira i predla`e kori{tenje finansijskih sredstva zarazvoj poljoprivrede;

d) prati efekte ulaganja u poljoprivredu i predla`e pravcerazvoja u poljoprivredi (biljna proizvodnja);

e) daje stru~na mi{ljenja, nalaze i prijedloge u postupkurje{avanja zahtjeva u oblasti poljoprivrede;

f) vodi aktivnosti na za{titi poljoprivrednog zemlji{ta injegovog kori{tenja;

g) priprema i izra|uje izvje{taje i analize vezano za biljnuproizvodnju i poljoprivredno zemlji{te;

h) daje informacije i podatke neophodne za izraduprednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iop}ih akata u oblasti poljoprivrede;

i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

j) vr{i i druge stru~ne poslove u skladu sa zakonom ili ponalogu {efa odjeljenja i pomo}nika ministra;

k) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet - odsjek ratarstvo ili odsjek vo}arstvoi vinogradarstvo ili odsjek biljna proizvodnja, tri godineradnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 43.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za sto~arstvo i ribarstvo)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za sto~arstvo iribarstvo.

(2) Opis poslova:a) prati i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte u

oblasti sto~arstva i ribarstva;b) provodi aktivnosti i predla`e mjere za unapre|enje i

razvoj sto~arske proizvodnje;c) prati i procjenjuje stanje u sto~arstvu i ribarstvu i

predla`e mjere za ure|ivanje odre|enih pitanja u ovimoblastima;

d) prati rad Javnog preduze}a "Poljoprivredno dobroButmir" d.o.o. Sarajevo;

e) planira i predla`e kori{tenje finansijskih sredstava zaoblast sto~arstva i ribarstva i prati efekte ulaganja usto~arstvo i ribarstvo;

f) priprema i izra|uje izvje{taje i analize iz oblastisto~arstva i ribarstva;

g) daje informacije i podatke neophodne za izraduprednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iop}ih akata u oblasti sto~arstva i ribarstva;

h) daje stru~na mi{ljenja, nalaze i prijedloge u postupkurje{avanja zahtjeva iz oblasti sto~arstva i ribarstva;

i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

j) vr{i i druge stru~ne poslove u skladu sa zakonom ili ponalogu {efa odjeljenja i pomo}nika ministra;

k) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet - odsjek sto~arstvo ili odsjek animalnaproizvodnja, tri godine radnog sta`a u struci i polo`en stru~niispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no - operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 23

Page 15: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

^lan 44.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za veterinarstvo i za{titu

`ivotinja)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za veterinarstvo iza{titu `ivotinja.

(2) Opis poslova:a) izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte u oblasti

veterinarstva;b) prati i procjenjuje stanje u oblasti veterinarstva;c) priprema i preduzima odgovaraju}e mjere za

provo|enje zdravstvene za{tite `ivotinja;d) radi na kontroli zdravlja `ivotinja i suzbijanju zaraznih

bolesti;e) prati kontrolu ispravnosti namirnica `ivotinjskog

porijekla u saradnji sa veterinarskom inspekcijom;f) planira finansijska sredstva za razvoj veterinarstva i

prati efekte ulaganja u veterinarstvo;g) izra|uje izvje{taje i analize iz oblasti veterinarstva;h) prati rad Javnog preduze}a "Veterinarska stanica

Sarajevo" d.o.o. Sarajevo;i) daje informacije i podatke neophodne za izradu

prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iop}ih akata u oblasti veterinarstva;

j) daje stru~na mi{ljenja, nalaze i prijedloge u postupkurje{avanja zahtjeva iz oblasti veterinarstva;

k) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

1) vr{i i druge stru~ne poslove u skladu sa zakonom ili ponalogu {efa odjeljenja i pomo}nika ministra;

m) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enveterinarski fakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 2 (dva).

^lan 45.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za {umarstvo i lovstvo)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za {umarstvo ilovstvo.

(2) Opis poslova:a) izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte u oblasti

{umarstva i lovstva;b) prati stanje u oblasti {umarstva i lovstva i predla`e

mjere za njihovo unapre|enje;c) prati i procjenjuje stanje u proizvodnji {umarskih

sortimenata i za{tite {uma;d) prati po{umljavanje degradiranih {uma, kr{a i goleti i

prati eksploataciju {uma;e) prati uzgoj i za{titu divlja~i i predla`e mjere za za{titu

divlja~i;f) prati na~in i obim kori{tenja divlja~i i uno{enje u lovi{ta

novih vrsta divlja~i;g) prati i predla`e mjere za sprije~avanje {teta od divlja~i;

h) u~estvuje u izradi planova iz oblasti {umarstva ilovstva;

i) planira sredstva za ulaganje u {umarstvo i lovstvo i pratiefekte ulaganja;

j) izra|uje analize, izvje{taje i informacije iz oblasti{umarstva i lovstva;

k) prati rad Javnog preduze}a za gospodarenje dr`avnim{umama "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo;

1) daje informacije i podatke neophodne za izraduprednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iop}ih akata u oblasti {umarstva i lovstva;

m) daje stru~na mi{ljenja, nalaze i prijedloge u postupkurje{avanja zahtjeva iz oblasti {umarstva i lovstva;

n) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

o) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu [efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

p) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokog obrazo-vanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije naj-manje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visoko obrazo-vanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji sevrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili tre}egciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{en {umarskifakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`en stru~niispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 46.(Stru~ni savjetnik za projekte u oblasti razvoja

poljoprivredne proizvodnje)(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za projekte u oblasti

razvoja poljoprivredne proizvodnje.(2) Opis poslova:

a) vodi aktivnosti na razvoju poljoprivredne proizvodnje;b) izra|uje i prati projekte u oblasti poljoprivredne

proizvodnje;c) prati i procjenjuje stanje u poljoprivrednoj proizvodnji i

predla`e mjere za ure|ivanje odre|enih pitanja uoblasti poljoprivredne proizvodnje;

d) planira i predla`e kori{tenje finansijskih sredstva zarazvoj poljoprivredne proizvodnje;

e) prati efekte ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju ipredla`e pravce razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji;

f) daje stru~na mi{ljenja, nalaze i prijedloge u postupkurje{avanja zahtjeva iz oblasti poljoprivredne proizvod-nje;

g) priprema i izra|uje izvje{taje, informacije i analizevezano za poljoprivrednu proizvodnju;

h) daje informacije i podatke neophodne za izraduprednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iop}ih akata u oblasti poljoprivredne proizvodnje iu~estvuje u izradi istih;

i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

j) vr{i i druge stru~ne poslove u skladu sa zakonom ili ponalogu {efa odjeljenja i pomo}nika ministra;

k) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 24 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 16: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet ili ekonomski fakultet, tri godineradnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

Odjeljak B. Odjeljenje za poljoprivredne stru~ne poslove

^lan 47.(Radno mjesto [ef Odjeljenja za poljoprivredne stru~ne

poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: [ef Odjeljenja za poljoprivrednestru~ne poslove.

(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi odjeljenjem; organizujevr{enje poslova iz nadle`nosti odjeljenja; raspore|ujeposlove na dr`avne slu`benike i namje{tenike i daje bli`eupute o na~inu vr{enja poslova; osigurava blagovremeno,zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nostiodjeljenja; redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomo}nikaministra o stanju vr{enja poslova, problemima koji postoje uvr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovo rje{avanje;postupa po nalozima pomo}nika ministra i vr{i najslo`enijeposlove iz nadle`nosti odjeljenja, a za obavljanje poslova iznadle`nosti odjeljenja neposredno odgovara pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet, najmanje ~etiri godine radnog sta`a ustruci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi

unutra{njom organizacionom jedinicom odjeljenjem usektoru.

(9) Pozicija radnog mjesta: {ef odjeljenja.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 48.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za sto~arstvo)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za sto~arstvo.(2) Opis poslova:

a) provodi aktivnosti na razvoju i unapre|enju sto~arskeproizvodnje;

b) radi na uzgojno-selekcijskim poslovima u sto~arstvu;c) vodi evidenciju umati~enih `ivotinja u skladu sa

kriterijima za izbor pojedinih pasmina;

d) prati i dopunjava mati~nu evidenciju radi pripreme zapravljenje baze podataka;

e) obavlja poslove podr{ke uzgojno-selekcijskom radu;f) radi na realizaciji podsticaja u sto~arstvu neposrednim

uvidom na terenu;g) daje stru~ne savjete za unaprje|enje poljoprivrednog

gazdinstva, te primjenu novih tehnolo{kih procesa izoblasti sto~arstva;

h) izra|uje odgovaraju}e materijale kojima se vr{iinformiranje nadle`nih organa o stanju u oblastisto~arstva;

i) daje stru~na mi{ljenja, nalaze i prijedloge u postupkurje{avanja zahtjeva za podsticaje u oblasti sto~arstva;

j) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

k) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

1) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet - odsjek sto~arstvo ili odsjek animalnaproizvodnja, tri godine radnog sta`a u struci i polo`en stru~niispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 2 (dva).

^lan 49.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za biljnu proizvodnju)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za biljnu proizvodnju.(2) Opis poslova:

a) vodi aktivnosti na razvoju poljoprivredne proizvodnje(biljna proizvodnja);

b) vodi evidenciju poljoprivrednih proizvo|a~a iz oblastibiljne proizvodnje;

c) prati promjene na terenu i evidentira ih;d) radi na realizaciji podsticaja u biljnoj proizvodnji

neposrednim uvidom na terenu;e) daje stru~ne savjete za unaprje|enje poljoprivrednog

gazdinstva, te primjenu novih tehnolo{kih procesa izoblasti biljne proizvodnje;

f) daje stru~na mi{ljenja, nalaze i prijedloge u postupkurje{avanja zahtjeva za podsticaje u oblasti biljneproizvodnje;

g) izra|uje odgovaraju}e materijale kojima se vr{iinformiranje nadle`nih organa o stanju u oblasti biljneproizvodnje;

h) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

i) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

j) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 25

Page 17: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet - odsjek vo}arstvo i vinogradarstvo iliodsjek ratarstvo ili odsjek biljna proizvodnja, tri godineradnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no - operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 50.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za biljnu proizvodnju i

za{titu zdravlja bilja)(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za biljnu proizvodnju

i za{titu zdravlja bilja.(2) Opis poslova:

a) vr{i poslove iz oblasti za{tite zdravlja bilja (za potrebecentralne IPS - izvje{tajno prognozna slu`ba uFederaciji BiH);

b) prati i posmatra razvoj bolesti i {teto~ina koji su prisutnina biljkama, biljnim proizvodima i reguliranimobjektima i odre|uje optimalne mjere za njihovosuzbijanje;

c) prati mogu}nost za pojavu i pove}anje bolesti i{teto~ina na temelju relevantnih meteorolo{kihpokazatelja;

d) pru`a stru~no-biolo{ke i druge podatke u svrhupromatranja i predvi|anja pojave bolesti i {teto~ina iobavlja terensku i laboratorijsku dijagnostiku bolesti i{teto~ina;

e) izra|uje odgovaraju}e materijale kojima se vr{iinformiranje nadle`nih organa o stanju u oblasti za{tite izdravlja bilja i biljne proizvodnje;

f) radi na realizaciji podsticaja u vo}arstvu i ratarstvuneposrednim uvidom na terenu;

g) daje stru~na mi{ljenja, nalaze i prijedloge u postupkurje{avanja zahtjeva za podsticaje u oblasti biljneproizvodnje;

h) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

i) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

j) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet - odsjek vo}arstvo i vinogradarstvo iliodsjek ratarstvo ili za{tita bilja ili op}i smjer usmjerenjebiljna proizvodnja ili odsjek biljna proizvodnja, tri godineradnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.

(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 51.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za ratarstvo)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za ratarstvo.(2) Opis poslova:

a) vodi aktivnosti na razvoju poljoprivredne proizvodnje(ratarska proizvodnja);

b) vodi evidenciju poljoprivrednih proizvo|a~a iz oblastiratarske proizvodnje;

c) prati promjene na terenu i evidentira ih;d) radi na realizaciji podsticaja u ratarskoj proizvodnji

neposrednim uvidom na terenu;e) daje stru~ne savjete za unaprje|enje poljoprivrednog

gazdinstva, te primjenu novih tehnolo{kih procesa uoblasti ratarske proizvodnje;

f) daje stru~na mi{ljenja, nalaze i prijedloge u postupkurje{avanja zahtjeva za po|sticaje u oblasti ratarskeproizvodnje;

g) izra|uje odgovaraju}e materijale kojima se vr{iinformiranje nadle`nih organa o stanju u oblastiratarske proizvodnje;

h) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

i) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

j) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet - odsjek ratarstvo ili odsjek biljnaproizvodnja, tri godine radnog sta`a u struci i polo`en stru~niispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 52.(Radno mjesto Stru~ni saradnik za biljnu proizvodnju)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni saradnik za biljnu proizvodnju.(2) Opis poslova:

a) u~estvuje u aktivnostima na razvoju poljoprivredneproizvodnje (biljna proizvodnja);

b) u~estvuje u pra}enju promjena na terenu i evidentiranjuistih;

c) u~estvuje u realizaciji podsticaja u biljnoj proizvodnjineposrednim uvidom na terenu;

d) u~estvuje u davanju stru~nih mi{ljenja, nalaza iprijedloga u postupku rje{avanja zahtjeva za podsticajeu oblasti biljne proizvodnje;

e) u~estvuje izra|uje odgovaraju}e materijale kojima sevr{i informiranje nadle`nih organa o stanju u oblastibiljne proizvodnje;

f) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 26 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 18: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

g) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efaodjeljenja i pomo}nika ministra;

h) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}nikuministra.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet - odsjek vo}arstvo i vinogradarstvo iliodsjek ratarstvo ili za{tita bilja ili op}i odsjek usmjerenja zabiljnu proizvodnju ili odsjek biljna proizvodnja, jedna godinaradnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit, ili zanamje{tenika organa dr`avne slu`be koji je stekao VII stepenstru~ne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enpoljoprivredni fakultet - odsjek vo}arstvo i vinogradarstvo iliodsjek ratarstvo ili za{tita bilja ili op}i smjer usmjerenjebiljna proizvodnja ili odsjek biljna proizvodnja, a koji imanajmanje pet godina radnog iskustva u organima dr`avneslu`be nakon polo`enog stru~nog ispita za namje{tenika uorganima dr`avne slu`be i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: slo`eni.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni saradnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 53.(Radno mjesto Vi{i referent za administrativne poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za administrativneposlove.

(2) Opis poslova:a) obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja

za odjeljenje;b) prikuplja, sre|uje i vodi dokumentaciju koja je od

zna~aja za izvr{avanje poslova i zadataka u odjeljenju;c) daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji

za ostvarivanje prava na podsticaj u oblastipoljoprivrede;

d) tehni~ki obra|uje materijale na ra~unaru za potrebeodjeljenja;

e) umno`ava potreban broj primjeraka dokumentacije;f) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu {efa

odjeljenja i pomo}nika ministra;g) za svoj rad odgovara {efu odjeljenja i pomo}niku

ministra.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena birotehni~ka {kolaili ekonomska {kola ili gimnazija ili poljoprivredna {kola,najmanje deset mjeseci radnog sta`a u struci, polo`en stru~niispit i poznavanje rada na ra~unaru.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno-tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 2 (dva).

POGLAVLJE V - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTAIZVAN ORGANIZACIONIH JEDINICA NEPOSREDNOORGANIZACIONO VEZANIH ZA RUKOVODIOCAMINISTARSTVA

^lan 54.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za normativno-pravne poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik zanormativno-pravne poslove.

(2) Opis poslova:a) izra|uje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih

propisa i op}ih akata, nomotehni~ki obra|uje te propisei priprema izmjene i dopune tih propisa;

b) daje stru~na mi{ljenja o prednacrtima, nacrtima iprijedlozima zakona, drugih propisa i op}ih akata;

c) vr{i stru~nu obradu sistemskih i drugih pitanja kojaslu`e za izradu zakona, drugih propisa i op}ih akata;

d) priprema stru~na pravna mi{ljenja i obja{njenja zaprimjenu zakona, drugih propisa i op}ih akata,povodom upita gra|ana, pravnih lica i drugih subjekataili po slu`benoj du`nosti;

e) priprema odgovore na pitanja i inicijative zastupnikaSkup{tine Kantona Sarajevo;

f) u~estvuje u izradi informacija, programa rada iizvje{taja o radu Ministarstva;

g) u~estvuje u izradi ugovora;h) izra|uje pojedina~ne akte koji se odnose na prava,

du`nosti i odgovornosti slu`benika i namje{tenika izradnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;

i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

j) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu ministra isekretara Ministarstva;

k) za svoj rad odgovara ministru i sekretaru Ministarstva.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: normativno-pravni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 55.(Radno mjesto Vi{i referent - tehni~ki sekretar)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent - tehni~ki sekretar.(2) Opis poslova:

a) obavlja poslove tehni~kog sekretara Ministarstva;b) vr{i tehni~ke poslove za potrebe ministra;c) obavlja poslove prijema i otpreme po{te;d) prikuplja, vodi i a`urira dokumentaciju koja je od

zna~aja za izvr{avanje zadataka Ministarstva;e) ~uva pe~at Ministarstva i ovjerava akte nakon potpisa

od strane ministra i ovla{tenog lica;f) vr{i administrativno-tehni~ke poslove u vezi sa

prijemom, ~uvanjem i umno`avanjem dokumentacije,te slanjem prepiski i drugih materijala Ministarstva;

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 27

Page 19: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

g) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu ministra isekretara Ministarstva;

h) za svoj rad odgovara ministru i sekretaru Ministarstva.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena birotehni~ka {kolaili ekonomska {kola ili gimnazija, najmanje deset mjeseciradnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno-tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 56.(Radno mjesto VKV voza~)

(1) Naziv radnog mjesta: VKV voza~.(2) Opis poslova:

a) obavlja poslove voza~a motornog vozila za potrebeministra i Ministarstva;

b) odr`ava i vodi brigu o tehni~koj ispravnosti i ~isto}ivozila;

c) vodi naloge i evidenciju o pre|enoj kilometra`i,utro{ku goriva i maziva;

d) blagovremeno obavje{tava nadle`nu slu`bu o potrebiregistracije vozila i drugim potrebnim dokumentimaneophodnim za upotrebu vozila u saobra}aju;

e) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu ministra isekretara Ministarstva;

f) za svoj rad odgovara ministru i sekretaru Ministarstva.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena saobra}ajna {kola,VKV voza~ motornog vozila, polo`en ispit za voza~a "B"kategorije i najmanje deset mjeseci radnog sta`a u struci.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi pomo}ne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: operativno-tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: VKV radnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).DIO ^ETVRTI - RUKOVO\ENJE MINISTARSTVOM IORGANIZACIONIM JEDINICAMA

POGLAVLJE I - RUKOVO\ENJE MINISTARSTVOM -MINISTAR

^lan 57.(Ministar)

(1) Radom Ministarstva rukovodi ministar.(2) Ovla{tenja ministra u pogledu rukovo|enja Ministarstvom

utvr|ena su Ustavom Kantona Sarajevo i federalnim ikantonalnim zakonom kojim se reguli{e uprava i drugimkantonalnim zakonima.

(3) Ministar predstavlja i zastupa Ministarstvo, osigurava iorganizuje zakonito i efikasno obavljanje svih poslova iznadle`nosti Ministarstva, donosi podzakonske propise i drugeop{te i pojedina~ne akte za ~ije dono{enje je zakonom ovla{teni preduzima druge mjere za obavljanje poslova iz nadle`nostiMinistarstva, odlu~uje, u skladu sa zakonom i op{tim aktima, opravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosadr`avnih slu`benika i namje{tenika, obavlja i druge poslove zakoje je zakonom i drugim propisom ovla{ten.

(4) Ministar je obavezan obavje{tavati organ izvr{ne vlasti o stanjuu oblasti za koju je Ministarstvo osnovano i o izvr{avanjuzakona i drugih propisa, uputa i smjernica koje utvrdi taj organ,kao i o poduzetim mjerama i o radu Ministarstva kojimrukovodi, te o tim pitanjima mo`e izvje{tavati i organzakonodavne vlasti ukoliko isti to tra`i.

(5) Sve akte iz nadle`nosti Ministarstva potpisuje ministar, a zapotpisivanje pojedina~nih akata ministar mo`e posebnimrje{enjem ovlastiti sekretara Ministarstva ili pomo}nikaministra ili direktora Uprave ili direktora Direkcije.

^lan 58.(Sekretar Ministarstva)

(1) Naziv radnog mjesta: Sekretar Ministarstva.(2) Opis poslova: Sekretar Ministarstva obavlja poslove od

zna~aja za unutra{nju organizaciju i rad Ministarstva;koordinira radom sektora, uprave i direkcije, kao i odjeljenjau cilju realizacije poslova utvr|enih programom radaMinistarstva; vr{i izradu nacrta godi{njeg programa rada iizvje{taja o radu Ministarstva; sara|uje izme|u Ministarstva idrugih tijela dr`avne slu`be i drugih pravnih lica; koordiniraradom dr`avnog slu`benika i namje{tenika koji nisusistematizovani u okviru organizacionih jedinica i odgovoranje za kori{tenje finansijskih, materijalnih i ljudskihpotencijala koji su mu povjereni; osigurava izvr{enje poslovapo nalogu ministra; upoznaje ministra o stanju i problemimau vr{enju planiranih poslova; predla`e preduzimanjeodre|enih mjera na rje{avanju postoje}ih problema;priprema odgovore na pitanja i inicijative poslanikaSkup{tine Kantona Sarajevo iz nadle`nosti izvanorganizacione jedinice; obavlja i druge stru~ne poslove kojemu odredi ministar; za obavljanje poslova sekretarMinistarstva neposredno odgovara ministru.

(3) Sekretar Ministarstva obavlja poslove predstavnikarukovodstva za kvalitet, te u obavljanju poslova osigurava dase procesi u Ministarstvu odr`avaju i unapre|uju, izvje{tavaministra i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjekvalitetom Kantona Sarajevo o sistemu upravljanjakvalitetom; primjenjuje usvojene dokumente SUQ na nivouKantona Sarajevo i inicira dono{enje dokumenata na nivouMinistarstva.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,najmanje {est godina radnog sta`a u struci i polo`en stru~niispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji koordinira radom

osnovnih organizacionih jedinica i radom dr`avnogslu`benika i namje{tenika koji nisu sistematizovani u okviruorganizacionih jedinica.

(9) Pozicija radnog mjesta: sekretar Ministarstva.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

POGLAVLJE II - RUKOVO\ENJE ORGANIZACIONIMJEDINICAMA

^lan 59.(Rukovo|enje osnovnim organizacionim jedinicama)

(1) Radom sektora rukovodi pomo}nik ministra.(2) Pomo}nik ministra obavlja poslove rukovodnog karaktera

unutar sektora i odgovoran je za kori{tenje finansijskih,materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih sektoru.

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 28 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 20: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

^lan 60.(Rukovo|enje unutra{njim organizacionim jedinicama)

(1) Radom odjeljenja u sektoru rukovodi {ef odjeljenja.(2) [ef odjeljenja obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar

odjeljenja i obavlja najslo`enije poslove iz nadle`nostiodjeljenja kojim rukovodi.

^lan 61.(Odgovornost za rad)

(1) Sekretar Ministarstva za svoj rad odgovoran je ministru.(2) Pomo}nik ministra za svoj rad i upravljanje sektorom

odgovoran je ministru.(3) [ef odjeljenja u sektoru za svoj rad i upravljanje odjeljenjem

odgovoran je pomo}niku ministra.

DIO PETI - STRU^NI KOLEGIJ, RADNE GRUPE I DRUGARADNA TIJELA

^lan 62.(Stru~ni kolegij)

(1) Stru~ni kolegij mo`e se osnovati radi raspravljanja na~elnih idrugih pitanja iz djelokruga Ministarstva i davanja mi{ljenja iprijedloga ministru.

(2) Stru~ni kolegij sa~injavaju: ministar, sekretar Ministarstva,direktor Uprave za {umarstvo, direktor Direkcije za turizam ipomo}nici ministra.

(3) Stru~nom kolegiju mogu prisustvovati i drugi slu`beniciMinistarstva koje odredi ministar, kao i stru~ni i nau~niradnici po posebnom pozivu ministra.

(4) Stru~ni kolegij saziva i njime rukovodi ministar.^lan 63.

(Pitanja o kojima raspravlja stru~ni kolegij)

Stru~ni kolegij po potrebi raspravlja o svim va`nijim islo`enijim pitanjima iz djelokruga rada Ministarstva koji seodnose na provo|enje politike Skup{tine Kantona Sarajevo istavova Vlade Kantona Sarajevo, izvr{avanje zakona i drugihpropisa i op{tih akata, nacrta programa i planova radaMinistarstva i njihovo izvr{avanje, razmatra prednacrte, nacrte iprijedloge zakona, drugih propisa i op{tih akata koji seprimjenjuju u Ministarstvu, razmatra analize, izvje{taje iinformacije i druga pitanja koja odredi ministar.

^lan 64.(Radne grupe i druga radna tijela)

(1) Za izvr{avanje slo`enijih poslova i zadataka koji zahtjevajuzajedni~ki rad slu`benika iz dvije ili vi{e organizacionihjedinica Ministarstva, mogu se obrazovati radne grupe, stalnei povremene komisije i druga radna tijela.

(2) Sastav, zadatke, dinamiku i druge uslove rada tijela iz slava(1) ovog ~lana utvr|uje ministar.

DIO [ESTI - SARADNJA U VR[ENJU POSLOVA IZADATAKA

^lan 65.(Na~in saradnje)

U cilju izvr{avanju poslova i zadataka iz nadle`nostiMinistarstva osigurava se saradnja i to:

a) Saradnja izme|u sektora, Uprave za {umarstvo i Direkcijeza turizam unutar Ministarstva, koju osiguravaju sekretarMinistarstva, pomo}nici ministra, direktor Uprave,direktor Direkcije i drugi slu`benici;

b) me|usobna saradnja izvan organa sa drugim kantonalnimorganima, a za koju su zadu`eni ministar, sekretarMinistarstva, pomo}nici ministra, direktor Uprave idirektor Direkcije;

c) Saradnja sa federalnim organima u pogledu ostvarivanjazajedni~kih nadle`nosti Kantona Sarajevo i FederacijeBiH, koju osigurava ministar, sekretar Ministarstva,pomo}nici ministra, direktor Uprave i direktor Direkcije;

d) Saradnja sa odgovaraju}im slu`bama za upravu tj.gradskim i op}inskim, zadu`eni su ministar, sekretarMinistarstva, pomo}nici ministra, direktor Uprave idirektor Direkcije;

e) saradnja sa institucijama Bosne i Hercegovine i drugimorganima, Ombudsmenima Bosne i Hercegovine,stru~nim i nau~nim institucijama i nevladinim sektorom.

DIO SEDMI - PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE RADA

^lan 66.(Programiranje i planiranje rada)

(1) Poslovi i zadaci iz djelokruga Ministarstva utvr|uju segodi{njim programom rada Ministarstva.

(2) Programom rada utvr|uje se jednogodi{nja aktivnostMinistarstva sa poslovima i zadacima iz njegovogdjelokruga, koji je uskla|en sa programom rada VladeKantona Sarajevo i Skup{tine Kantona Sarajevo.

(3) Na osnovu programa rada utvr|uje se mjese~ni plan radasektora, uprave i direkcije sa rasporedom, dinamikom,izvr{iocima i drugim uslovima za izvr{avanje planiranihposlova i zadataka.

(4) Program rada donosi ministar.(5) Program rada priprema sekretar Ministarstva na osnovu

programa rada sektora, uprave i direkcije.

DIO OSMI - RADNI ODNOSI I DISCIPLINSKAODGOVORNOST POGLAVLJE I - RADNI ODNOSI

^lan 67.(Radni odnosi)

(1) Prijem u radni odnos dr`avnih slu`benika, prava, du`nosti iodgovornosti iz radnog odnosa ure|uju se u skladu saZakonom o dr`avnoj slu`bi u Kantonu Sarajevo, propisimadonesenim na osnovu zakona, Kolektivnim ugovorom zaslu`benike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne iHercegovine, Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji,Pravilnikom o pla}ama i naknadama dr`avnih slu`benika inamje{tenika Ministarstva privrede i Pravilnikom o radnimodnosima dr`avnih slu`benika i namje{tenika Ministarstvaprivrede.

(2) Prijem u radni odnos namje{tenika, prava, du`nosti iodgovornosti iz radnog odnosa ure|uju se u skladu saZakonom o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be uFederaciji Bosne i Hercegovine, propisima donesenim naosnovu zakona, Kolektivnim ugovorom za slu`benikeorgana uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne iHercegovine, Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji,Pravilnikom o pla}ama i naknadama dr`avnih slu`benika inamje{tenika Ministarstva privrede i Pravilnikom o radnimodnosima dr`avnih slu`benika i namje{tenika Ministarstvaprivrede.

(3) Potrebu za prijemom pripravnika, broj pripravnika uMinistarstvu i uslove za njihov prijem utvr|uje ministargodi{njim planom prijema pripravnika, a u skladu saukazanom potrebom i raspolo`ivim materijalnim -finansijskim sredstvima.

POGLAVLJE II - DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

^lan 68.(Disciplinska odgovornost)

(1) Dr`avni slu`benici i namje{tenici za povredu slu`benedu`nosti odgovaraju disciplinski u skladu sa Zakonom.

(2) Dr`avni slu`benici za povredu slu`bene du`nosti odgovarajuprema Zakonu o dr`avnoj slu`bi u Kantonu Sarajevo ipropisima donesenim na osnovu tog Zakona.

(3) Namje{tenici odgovaraju za povredu slu`bene du`nostiprema Zakonu o namje{tenicima u organima dr`avne slu`beu Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim naosnovu tog Zakona.

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 29

Page 21: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

^lan 69.(Odgovornost za {tetu nanesenu u obavljanju slu`bene du`nosti)

Dr`avni slu`benici i namje{tenici za {tetu nanesenu uobavljanju slu`bene du`nosti odgovaraju u skladu sa zakonom idrugim propisima kojima je regulisana odgovornost dr`avnihslu`benika i namje{tenika za nanesenu {tetu.

DIO DEVETI - JAVNOST RADA

^lan 70.(Javnost rada)

(1) Javnost rada Ministarstva ostvaruje se putem podno{enjaizvje{taja o radu Skup{tini Kantona Sarajevo i Vladi KantonaSarajevo, davanjem obavje{tenja putem konferencija za{tampu, putem medija, intemeta i objavljivanjem informacijai odre|enih podataka na web stranici Kantona i Ministarstva.

(2) Obavje{tenja i podatke o radu Ministarstva sredstvimajavnog informisanja daje ministar ili ovla{tena osoba uzprethodno odobrenje ministra.

(3) Javnost rada Ministarstva ostvaruje se u skladu sa Zakonom oslobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 32/01 i48/11), Uputstvom za provo|enje Zakona o slobodi pristupainformacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 57/01) i Vodi~em za pristupinformacijama u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo,Zakonom o objavljivanju propisa i drugih op}ih akata u"Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" ("Slu`bene novineKantona Sarajevo", br. 18/11 - Pre~i{}eni tekst, 36/15 i11/19) i Uredbom o vrsti i postupku objavljivanja propisa ijavnosti rada organa uprave, javnih preduze}a, javnihustanova i pravnih lica ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 21/19).

DIO DESETI - UNUTRA[NJA ORGANIZACIJA,SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA, RUKOVO\ENJE IODGOVORNOST U RUKOVO\ENJU U UPRAVI ZA[UMARSTVO

POGLAVLJE I - UNUTRA[NJA ORGANIZACIJA

^lan 71.(Uprava za {umarstvo)

(1) U sastavu Ministarstva je Uprava za {umarstvo.(2) Uprava za {umarstvo vr{i upravne i druge stru~ne poslove

koji se odnose na prikupljanje podatka i vo|enje bazepodataka o stanju i razvoju {uma; vodi katastar {uma i{umskog zemlji{ta na podru~ju Kantona; pripremaKantonalni {umsko razvojni plan; prati dinamiku poslovakoji se odnose na izradu {umskogospodarskih osnova injihovu realizaciju; vodi evidencije objekata za proizvodnju idoradu {umskog sjemena i proizvo|a~a {umskog i ukrasnogdrve}a i grmlja; obavlja poslova izvje{tajno-dojavne slu`be iprati stanje i stepen o{te}enosti {uma; obezbje|ujeneposrednu za{titu {uma putem ~uvarske slu`be; ustupaposlove Kantonalnom {umsko privrednom dru{tvu upogledu gospodarenja {umama i {umskim zemlji{tem udr`avnom vlasni{tvu i prati izvr{enje ugovorenih obaveza;prati realizaciju programa integralne za{tite {uma; pratiekonomsko stanje {umarstva na podru~ju Kantona; u~estvujeu izradi stru~nog mi{ljenja za formiranje ili reviziju{umskogospodarskih podru~ja; izra|uje planove zaizgradnju i odr`avanje {umskih cesta i za{titu izvori{ta ivodotoka unutar {umskih resursa; prati provo|enje primjenejedinstvenih cijena {umskih proizvoda; izra|uje godi{njiplan rada; finansijski plan i godi{nji izvje{taj; vr{i i drugestru~ne poslove iz nadle`nosti Uprave za {umarstvo, a kojeproizlaze iz Zakona o {umama.

(3) Osnovne organizacione jedinice Uprave su:a) Odjeljenje za pravne, ekonomsko-finansijske i stru~ne

poslove,

b) Odjeljenje Zapad (obuhvata podru~je op}ina Had`i}i,Ilid`a, Novo Sarajevo, Novi Grad i Trnovo),

c) Odjeljenje Sjever (obuhvata podru~je op}ina Uija{,Vogo{}a, Stari Grad i Centar).

(4) Odjeljenje za pravne, ekonomsko-finansijske i stru~neposlove vr{i pravne, ekonomsko-finansijske i stru~neposlove u oblasti {umarstva, koji se odnose na pravne iekonomsko-finansijske poslove i na plan i analizu u oblasti{umarstva, uzgoj i za{titu {uma, koji nisu u nadle`nostiOdjeljenja Zapad i Odjeljenja Sjever i obavlja druge poslovei zadatke koji proizilaze iz zakona ili po nalogu direktoraUprave.

(5) Odjeljenje Zapad i Odjeljenje Sjever vr{e stru~ne poslovekoji se odnose na doznake, primanje i premjeravanje,izdavanje otpremnog iskaza, planiranje {umsko-uzgojnihradova, ~uvanje i za{titu {uma, vo|enje evidencije oizvr{enim radovima i provedenim mjerama predvi|enim{umsko-razvojnim planovima, {umskogospodarskomosnovom i projektom za izvo|enje, obavljaju druge poslove izadatake koji proizlaze iz zakona ili po nalogu direktoraUprave.

POGLAVLJE II - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

^lan 72.(Radno mjesto Direktor Uprave za {umarstvo)

(1) Naziv radnog mjesta: Direktor Uprave za {umarstvo.(2) Opis poslova: Organizira vr{enje svih poslova iz nadle`nosti

Uprave kojom rukovodi; predstavlja i zastupa Upravu ugranicama ovla{tenja koja su mu zakonom i drugimpropisima stavljena u nadle`nost; osigurava blagovremeno,zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nostiUprave; odlu~uje o kori{tenju finansijskih i materijalnihsredstava za koje je nadle`an; redovno upoznaje ministra ostanju i problemima u vezi vr{enja poslova iz nadle`nostiUprave i predla`e poduzimanje potrebnih mjera; organizuje irukovodi izradom Kantonalnog {umsko razvojnog plana;organizuje i rukovodi aktivnostima na pra}enju ekonomskogstanja {umarstva na podru~ju Kantona; organizuje i rukovodiaktivnostima na pra}enju dinamike poslova na izradi{umskogospodarskih osnova; organizuje aktivnostineposredne za{tite {uma putem ~uvarske slu`be; organizujeizradu programa iz oblasti {umarstva koji se finansiraju ilisufinansiraju iz bud`eta Kantona; organizuje aktivnosti naizradi mi{ljenja za formiranje ili reviziju{umskogospodarskih podru~ja; organizuje i rukovodiaktivnostima u izradi planova za izgradnju i odr`avanje{umskih cesta i za{titu izvori{ta i vodotoka unutar {umskihresursa; organizuje izradu planova rada i finansijskih planovaUprave; obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze izZakona o {umama ili po nalogu ministra, a za obavljanjeposlova iz nadle`nosti Uprave neposredno odgovara ministrui Vladi Kantona.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{en{umarski fakultet ili ekonomski fakultet ili pravni fakultet,najmanje pet godina radnog sta`a u struci i da nije ranijeosu|ivan za krivi~no djelo.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 30 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 22: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

(8) Status izvr{ioca: lice koje nije dr`avni slu`benik i kojerukovodi Upravom.

(9) Pozicija radnog mjesta: direktor Uprave.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

Odjeljak A. Odjeljenje za pravne, ekonomsko-finansijske i

stru~ne poslove

^lan 73.(Radno mjesto Na~elnik Odjeljenja za pravne,

ekonomsko-finansijske i stru~ne poslove)(1) Naziv radnog mjesta: Na~elnik Odjeljenja za pravne,

ekonomsko-finansijske i stru~ne poslove.(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi odjeljenjem; koordinira

rad odjeljenja i utvr|uje prioritet u radu, daje zadu`enjaizvr{iocima poslova i bli`e upute o na~inu vr{enja poslova;osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svihposlova iz nadle`nosti odjeljenja; redovno usmeno ilipismeno upoznaje direktora Uprave o stanju vr{enja poslovaiz svoje nadle`nosti, problemima koji postoje u vr{enju tihposlova i predla`e mjere za njihovo rje{avanje; utvr|ujeprijedlog izvje{taja o radu i prati izvr{avanje programa iplanova rada; prati zakone i primjenu zakonskih propisa iznadle`nosti odjeljenja; obavlja i druge stru~ne poslove izadatke koji proizilaze iz zakona ili po nalogu direktoraUprave, a za obavljanje poslova iz nadle`nosti odjeljenjaneposredno odgovara direktoru Uprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{en pravnifakultet ili ekonomski fakultet ili {umarski fakultet, najmanje~etiri godine radnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi osnovnom

organizacionom jedinicom odjeljenjem u Upravi.(9) Pozicija radnog mjesta: na~elnik odjeljenja.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 74.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za normativno-pravne poslove)(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za

normativno-pravne poslove.(2) Opis poslova:

a) izra|uje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugihpropisa i op}ih akata iz djelokruga rada Uprave,nomotehni~ki obra|uje te propise i priprema izmjene idopune tih propisa;

b) prati i prou~ava propise iz djelokruga rada Uprave;c) vr{i stru~nu obradu sistemskih i drugih pitanja koja

slu`e za izradu zakona, drugih propisa i op}ih akata;d) priprema stru~na pravna mi{ljenja i obja{njenja za

primjenu zakona, drugih propisa i op}ih akatapovodom upita gra|ana, pravnih lica i drugihsubjekata;

e) vodi upravni postupak i rje{ava upravne stvari uprvostepenom upravnom postupku iz djelokruga radaUprave;

f) pru`a stru~nu pravnu pomo} svim dr`avnimslu`benicima i namje{tenicima Uprave;

g) zastupa Upravu pred sudovima po prekr{ajnim ikrivi~nim prijavama;

h) izra|uje ugovore iz djelokruga rada Uprave;i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, koje

se odnosi na poslove koje obavlja;j) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilaze

iz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu na~elnikaodjeljenja i direktora Uprave;

k) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoruUprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: normativno-pravni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 75.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za

ekonomsko-finansijske poslove)(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za

ekonomsko-finansijske poslove.(2) Opis poslova:

a) prati i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte uoblasti fmansija;

b) prati ekonomsko stanje {umarstva na podru~juKantona;

c) radi na izradi finansijskog plana Uprave;d) prati provo|enje primjene jedinstvenih cijena {umskih

proizvoda;e) radi na analizama i prati priliv i utro{ak finansijskih

sredstava namjenjenih za potrebe Uprave u bud`etu;f) prati nabavku i raspodjelu kancelarijskog materijala;g) knji`i dokumente i kompletira ra~une;h) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, koje

se odnosi na poslove koje obavlja;i) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilaze

iz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu na~elnikaodjeljenja i direktora Uprave;

j) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoruUprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 31

Page 23: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

^lan 76.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za plan i analizu iz oblasti

{umarstva)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za plan i analizu izoblasti {umarstva.

(2) Opis poslova:a) prati zakone, druge propise i op}e akte u oblasti

{umarstva;b) izra|uje analize, izvje{taje, informacije i druge stru~ne

materijale;c) prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i

razvoju svih {uma i vodi katastar {uma i {umskogzemlji{ta na podru~ju Kantona;

d) u~estvuje u iza|i Kantonalnog {umsko razvojnog planai prali dinamiku poslova na izradi {umskogospodarskihosnova;

e) u~estvuje u davanju mi{ljenja za formiranje ili reviziju{umskogospodarskih podru~ja;

f) provodi aktivnosti na sprovo|enju programa ipodsticanja nau~no-istra`iva~ke djelatnosti;

g) usagla{ava {umskogospodarske osnove sa prostornimplanovima, vodoprivrednim osnovama, lovno-privred-nim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu zaza{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a ifederalnim programom upravljanja mineralnimsirovinama i planovima upravljanja s pojedinimmineralnim sirovinama;

h) priprema i izra|uje programe iz oblasti {umarstva kojise finansiraju ili sufinansiraju iz bud`eta Kantona;

i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

j) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu na~elnikaodjeljenja i direktora Uprave;

k) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoruUprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{en{umarski fakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: studijsko-analiti~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 77.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za uzgoj i za{titu {uma)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za uzgoj i za{titu{uma.

(2) Opis poslova:a) prati zakone, druge propise i op}e akte u oblasti

{umarstva;b) prikuplja podatke i vo|i bazu podataka vezanih za

uzgajanje i integralnu za{titu {uma;c) u~estvuje u izradi Kantonalnog {umsko razvojnog

plana;d) prati zdravstveno stanje i stepen o{te}enosti {uma i

obavlja poslove izvje{tajno-dojavne slu`be;

e) izra|uje programe za{tite {uma i planove protivpo`arne za{tite {uma i prati realizaciju istih;

f) usagla{ava {umskogospodarske osnove sa prostornimplanovima, vodoprivrednim osnovama, lovno-privred-nim osnovama i evidencijama koje se vode u Zavodu zaza{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a ifederalnim programom upravljanja mineralnimsirovinama i planovima upravljanja s pojedinimmineralnim sirovinama;

g) prati zakone i podzakonske akte i druge propise kojireguli{u za{titu {uma;

h) u~estvuje u izradi godi{njeg plana rada, finansijskogplana i godi{njih izvje{taja;

i) vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu{umskog sjemena i proizvo|a~a {umskog i ukrasnogdrve}a i grmlja;

j) prikuplja podatke o izvr{enim {umsko uzgojnimradovima i rasadni~koj proizvodnji;

k) priprema i izra|uje programe iz oblasti {umarstva kojise finansiraju ili sufinansiraju iz bud`eta Kantona;

1) u~estvuje u primopredaji ~uvarskih rejona;m) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, koje

se odnosi na poslove koje obavlja;n) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilaze

iz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu na~elnikaodjeljenja i direktora Uprave;

o) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoruUprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{en{umarski fakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: studijsko-analiti~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 2 (dva).

^lan 78.(Radno mjesto Stru~ni saradnik za upravne poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni saradnik za upravne poslove.(2) Opis poslova:

a) u~estvuje u pra}enju zakona, drugih propisa i op}ihakata u oblasti {umarstva;

b) priprema dokumentaciju i vodi evidenciju o rje{avanjuupravnih stvari u upravnom postupku;

c) u~estvuje u pripremi stru~nih mi{ljenja i obja{njenjapovodom upita gra|ana, pravnih osoba i drugihsubjekata;

d) u~estvuje u izradi informacija, izvje{taja i analiza izdjelokruga rada odjeljenja i Uprave;

e) u~estvuje u izradi izvje{taja o radu i programa radaodjeljenja i Uprave;

f) u~estvuje u pripremi i izradi krivi~nih i prekr{ajnihprijava iz nadle`nosti Uprave;

g) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

h) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu na~elnikaodjeljenja i direktora Uprave;

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 32 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 24: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

i) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoruUprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, jedna godina radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit, ili za namje{tenika organa dr`avne slu`be koji jestekao VII stepen stru~ne spreme ili visoko obrazovanjeprvog, drugog ili tre}eg ciklusa Bolonjskog sistemastudiranja pravne ili upravne struke, a koji ima najmanje petgodina radnog iskustva u organima dr`avne slu`be nakonpolo`enog stru~nog ispita za namje{tenika u organimadr`avne slu`be i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: slo`eni.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni saradnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 79.(Radno mjesto Vi{i referent za geodetske poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za geodetske poslove.(2) Opis poslova:

a) u~estvuje u identifikaciji zemlji{nih parcela ieventualnom sravnavanju katastarskih ~estica pozemlji{no-knji`nom i katastarskom stanju;

b) u~estvuje u poslovima utvr|ivanja granica {uma i{umskog zemlji{ta, odnosno granica dr`avnog iprivatnog posjeda;

c) u~estvuje u poslovima prostornog planiranja i ure|enja{umsko gospodarskog podru~ja;

d) vr{i geodetska snimanja, mjerenja i ra~unanje povr{inazemlji{nih parcela i du`ina razli~itih vrsta trasa sanaznakom koordinata prelomnih ta~aka;

e) obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze izzakona i podzakonskih akata ili po nalogu na~elnikaodjeljenja i direktora Uprave;

f) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoruUprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena srednja tehni~kageodetska {kola, najmanje deset mjeseci radnog sta`a u strucii polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 80.(Radno mjesto Vi{i referent za {umsko-kazneni registar,

plan i analizu)(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za {umsko-kazneni

registar, plan i analizu.(2) Opis poslova:

a) prima prijave ~uvara {uma za {umske {tete i drugebespravne radnje u {umi i na {umskom zemlji{tu;

b) obra|uje preuzete prijave u skladu sa zakonom i uvodiih u registar {umsko-kaznenih prijava;

c) vodi evidenciju zahtjeva za pokretanje krivi~nih iprekr{ajnih prijava nadle`nim sudskim organima narje{avanje;

d) vodi evidenciju o pravosna`no okon~animpredmetima;

e) vodi registar {umskih ~eki}a, knjiga doznake ipremjerbe, strogo povjerljivih tiskanica;

f) vodi kartoteku materijala, sredstava za{tite na radu; vr{iprijem robe, ispisuje prijemnice za primljenu robu,kompletira dokumentaciju;

g) odgovoran je za pravilno skladi{tenje i evidentiranjeunesene robe, za njeno brojno stanje i kvalitet;

h) vodi zakonom propisane statisti~ke poslove ievidencije;

i) obavija i druge poslove i zadatke koji proizilaze izzakona i podzakonskih akata ili po nalogu na~elnikaodjeljenja i direktora Uprave;

j) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoruUprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena srednja {umarska{kola - IV stepen ili srednja drvna {kola - smjer {umarski - IVstepen, najmanje deset mjeseci radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno - tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 81.(Radno mjesto Vi{i referent - tehni~ki sekretar)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent - tehni~ki sekretar.(2) Opis poslova:

a) obavlja poslove tehni~kog sekretara u odjeljenju;b) prikuplja, sre|uje i vodi dokumentaciju koja je od

zna~aja za izvr{avanje zadataka odjeljenja;c) pravi putne naloge za slu`bena putovanja;d) vr{i administrativno-tehni~ke poslove u vezi sa

prijemom, sre|ivanjem i ~uvanjem, te slanjem prepiskei drugih materijala u Upravi i odjeljenjima;

e) umno`ava potreban broj primjeraka dokumentacije;f) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu na~elnika

odjeljenja i direktora Uprave;g) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoru

Uprave.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena birotehni~ka {kolaili ekonomska {kola ili gimnazija, najmanje deset mjeseciradnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno-tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 33

Page 25: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

^lan 82.(Radno mjesto Vi{i referent za administrativne poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za administrativneposlove.

(2) Opis poslova:a) obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja

za odjeljenje;b) prikuplja, sre|uje i vodi dokumentaciju koja je od

zna~aja za izvr{avanje poslova i zadataka u odjeljenju;c) tehni~ki obra|uje materijale na ra~unaru za potrebe

odjeljenja;d) umno`ava potreban broj primjeraka dokumentacije;e) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu na~elnika

odjeljenja i direktora Uprave;f) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoru

Uprave.3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena birotehni~ka {kolaili ekonomska {kola ili gimnazija, najmanje deset mjeseciradnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno-tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 83.(Radno mjesto Vi{i referent - operator)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent - operator.(2) Opis poslova:

a) izra|uje i dostavlja naloge za pla}anje;b) vodi evidenciju i a`urira bazu podataka za sve vrste

uplata;c) prikuplja, objedinjava i vr{i obradu prisustva na radu

svih uposlenih u Upravi;d) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu na~elnika

odjeljenja i direktora Uprave;e) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoru

Uprave.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena srednja {kolatehni~kog smjera ili ekonomska {kola ili gimnazija, najmanjedeset mjeseci radnog sta`a u struci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: ra~unovodstveno-materijalni poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

Odjeljak B. Odjeljenje Zapad

^lan 84.(Radno mjesto Na~elnik Odjeljenja Zapad)

(1) Naziv radnog mjesta: Na~elnik Odjeljenja Zapad.(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi odjeljenjem; koordinira

rad odjeljenja i utvr|uje prioritet u radu; daje upute i pru`aneposrednu stru~nu pomo} izvr{iocima; utvr|uje prijedlogizvje{taja o radu i prati izvr{avanje programa i planova rada;daje neposredna zadu`enja na izvr{avanju poslova za{tite{uma i {umskog zemlji{ta; predla`e raspodjelu{umskogospodarskih podru~ja na ~uvarske rejone; prati

zakone i primjenu zakonskih propisa iz oblasti {umarstva;rukovodi, nadzire i obavlja stru~ne poslove po pitanjugospodarenja u privatnim {umama, izradu projekta zaizvo|enje i doznaku stabala za sje~u i prati realizaciju sje~e{ume u privatnom vlasni{tvu, izdaje otpremni iskaz i vodiknjigu doznake, premjerbe i dr.; nadzire primopredaju~uvarskih rejona; obavlja uvid u slu`bene knjige ~uvara{uma; vr{i kontrolu i ovjeru prijava za {umsku {tetu; obavlja idruge stru~ne poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona ilipo nalogu direktora, a za obavljanje poslova iz nadle`nostiodjeljenja neposredno odgovara direktoru Uprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{en{umarski fakultet, najmanje ~etiri godine radnog sta`a ustruci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi osnovnom

organizacionom jedinicom odjeljenjem u Upravi.(9) Pozicija radnog mjesta: na~elnik odjeljenja.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 85.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za oblast {umarstva)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za oblast {umarstva.(2) Opis poslova:

a) prati stanje u oblasti {umarstva i predla`e mjere zanjihovo unapre|enje;

b) prati realizaciju izvo|a~kih projekata i provo|enjemjera za{tite {uma;

c) prati realizaciju projekata koji se finansiraju iznamjenskih sredstava, prati eksploataciju {uma;

d) predla`e raspodjelu {umskogospodarskih podru~ja na~uvarske rejone;

e) prati zakone i primjenu zakonskih propisa iz oblasti{umarstva;

f) nadzire i obavlja stru~ne poslove po pitanjugospodarenja u privatnim {umama, izradu projekta zaizvo|enje i doznaku stabala za sje~u i prati realizacijusje~e {ume u privatnom vlasni{tvu, izdaje otpremniiskaz i vodi knjigu doznake, premjerbe i dr.;

g) nadzire primopredaju ~uvarskih rejona; obavlja uvid uslu`bene knjige ~uvara {uma;

h) vr{i kontrolu i ovjeru prijava za {umsku {tetu;i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, koje

se odnosi na poslove koje obavlja;j) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilaze

iz zakona ili po nalogu na~elnika odjeljenja i direktoraUprave;

k) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoruUprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 34 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 26: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

tre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{en{umarski fakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 86.(Radno mjesto Vi{i referent za administrativne poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za administrativneposlove.

(2) Opis poslova:a) obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja

za odjeljenje;b) prikuplja, sre|uje i vodi dokumentaciju koja je od

zna~aja za izvr{avanje poslova i zadataka u odjeljenju;c) tehni~ki obra|uje materijale na ra~unaru za potrebe

odjeljenja;d) umno`ava potreban broj primjeraka dokumentacije;e) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu na~elnika

odjeljenja i direktora Uprave;f) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoru

Uprave.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena srednja {kolatehni~kog smjera ili birotehni~ka {kola ili ekonomska {kolaili gimnazija, najmanje deset mjeseci radnog sta`a u struci ipolo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno-tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 87.(Radno mjesto Vi{i referent za {umarstvo/kontrolni ~uvar {uma)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za {umarstvo/kontrolni~uvar {uma.

(2) Opis poslova:a) obavlja doznake za sje~u stabala u {umi u privatnom

vlasni{tvu i izdaje otpremni iskaz, vodi knjigu doznake,premjerbe i dr.;

b) obra|uje preuzete prijave za {umsku {tetu i dostavlja ihu direkciju Uprave;

c) sara|uje na prikupljanju podataka i vo|enju bazepodataka o stanju i razvoju svih {uma i vo|enju katastra{uma i {umskog zemlji{ta na podru~ju Kantona;

d) prikuplja podatke vezane za uzgoj i za{titu {uma;e) u~estvuje u izradi programa za{tite {uma i planova

protivpo`arne za{tite {uma;f) vodi zakonom propisane statisti~ke poslove i

evidencije;g) prati stanje na terenu, ukazuje na nedostatke i daje

upute ~uvarima {uma;h) vodi slu`benu knjigu;i) obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz

zakona i podzakonskih akata ili po nalogu na~elnikaodjeljenja;

j) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure

vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena srednja {umarska{kola - IV stepen ili srednja drvna {kola - smjer {umarski - IVstepen, najmanje deset mjeseci radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit, psihofizi~ke sposobnosti - pje{a~enje,izdr`ljivost i dozvola za no{enje oru`ja.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno-tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 3 (tri).

^lan 88.(Radno mjesto Vi{i referent - ~uvar {uma)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent - ~uvar {uma.(2) Opis poslova:

a) ~uva {umu od {umskih po`ara;b) sprije~ava nezakonito pokretanje drveta iz {ume,

ubiranje i sakupljanje sekundarnih proizvoda istavljanje istih u promet;

c) ~uva {umu od bespravnog zauzimanja i kori{tenja,bespravnih sje~a i sprije~ava bespravnu izgradnju u{umi i na {umskom zemlji{tu;

d) prati pojave i kretanje biljnih bolesti i {teto~ina i {tetenanesene {umi od divlja~i i provodi mjere za{tite {uma;

e) preduzima mjere odr`avanja {umskog reda;f) sprije~ava o{te}ivanja stabala i podmladka prilikom

izvo|enja sje~a;g) zaustavlja prijevozna sredstava i pregleda prate}u

dokumentaciju za prijevoz {umskih sortimenata;h) pregleda porijeklo drveta na pilanama i na drugim

mjestima;i) preduzima mjere da se {umski putevi i vlake redovno

odr`avaju i sprje~ava izgradnju neprojektovanih vlaka;j) sprije~ava istresanje i deponovanje sme}a i drugih

otpada u {umi i na {umskom zemlji{tu i uni{tavanjegrani~nih znakova;

k) legitimi{e sva lica zate~ena u vr{enju prekr{ajnih radnjii krivi~nih djela i odmah podnosi prijave protiv istih;

1) vodi slu`benu knjigu;m) obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz

zakona ili po nalogu na~elnika odjeljenja;n) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena srednja {umarska{kola - IV stepen ili srednja drvna {kola - smjer {umarski - IVstepen, najmanje deset mjeseci radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit, psihofizi~ke sposobnosti - pje{a~enje,izdr`ljivost i dozvola za no{enje oru`ja.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno- tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 18 (osamnaest).

^lan 89.(Radno mjesto Referent - ~uvar {uma)

(1) Naziv radnog mjesta: Referent - ~uvar {uma.(2) Opis poslova:

a) ~uva {umu od {umskih po`ara;b) sprije~ava nezakonito pokretanje drveta iz {ume,

ubiranje i sakupljanje sekundarnih proizvoda istavljanje istih u promet;

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 35

Page 27: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

c) ~uva {umu od bespravnog zauzimanja i kori{tenja, odbespravnih sje~a i kra|e {umskih proizvoda;

d) sprije~ava bespravnu izgradnju u {umi i na {umskomzemlji{tu;

e) prati pojave i kretanje biljnih bolesti i {teto~ina i {tetenanesene {umi od divlja~i i provodi mjere za{tite;

f) preduzima mjere odr`avanja {umskog reda;g) sprije~ava o{te}ivanja stabala i podmladka prilikom

izvo|enja sje~a;h) zaustavlja prijevozna sredstava i pregleda prate}u

dokumentaciju za prijevoz {umskih sortimenta;i) pregleda porijeklo drveta na pilanama i na drugim

mjestima i preduzima mjere da se {umski putevi i vlakeredovno odr`avaju i sprije~ava izgradnjuneprojektovanih vlaka;

j) sprije~ava istresanje i deponovanje sme}a i drugihotpada u {umi i na {umskom zemlji{tu i uni{tavanjegrani~nih znakova;

k) legitimi{e sva lica zate~ena u vr{enju prekr{ajnih radnjii krivi~nih djela i odmah podnosi prijave protiv istih;

1) vodi slu`benu knjigu;m) obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz

zakona ili po nalogu na~elnika odjeljenja;n) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena srednja {umarska{kola - III stepen ili srednja drvna {kola - smjer {umarski - IIIstepen, radni sta` u struci do {est mjeseci i polo`en stru~niispit, psihofizi~ke sposobnosti - pje{a~enje, izdr`ljivost idozvola za no{enje oru`ja.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno- tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: jednostavni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: referent.(10) Broj izvr{ilaca: 4 (~etiri).

Odjeljak C. Odjeljenje Sjever

^lan 90.(Radno mjesto Na~elnik Odjeljenja Sjever)

(1) Naziv radnog mjesta: Na~elnik Odjeljenja Sjever.(2) Opis poslova: Neposredno rukovodi odjeljenjem; koordinira

rad odjeljenja i utvr|uje prioritet u radu; daje upute i pru`aneposrednu stru~nu pomo} izvr{iocima; utvr|uje prijedlogizvje{taja o radu i prati izvr{avanje programa i planova rada;daje neposredna zadu`enja na izvr{avanju poslova za{tite{uma i {umskog zemlji{ta; predla`e raspodjelu{umskogospodarskih podru~ja na ~uvarske rejone; pratizakone i primjenu zakonskih propisa iz oblasti {umarstva;rukovodi, nadzire i obavlja stru~ne poslove po pitanjugospodarenja u privatnim {umama, izradu projekata zaizvo|enje i doznaku stabala za sje~u i prati realizaciju sje~e{ume u privatnom vlasni{tvu, izdaje otpremni iskaz i vodiknjigu doznake, premjerbe i dr.; nadzire primopredaju~uvarskih rejona; obavlja uvid u slu`bene knjige ~uvara{uma; obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke kojiproizilaze iz zakona ili po nalogu direktora, a za obavljanjeposlova iz nadle`nosti odjeljenja neposredno odgovaradirektoru Uprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije

najmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{en{umarski fakultet, najmanje ~etiri godine radnog sta`a ustruci i polo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik koji rukovodi osnovnom

organizacionom jedinicom odjeljenjem u Upravi.(9) Pozicija radnog mjesta: na~elnik odjeljenja.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 91.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za oblast {umarstva)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za oblast {umarstva.(2) Opis poslova:

a) prati stanje u oblasti {umarstva i predla`e mjere zanjihovo unapre|enje;

b) prati realizaciju izvo|a~kih projekata i provo|enjemjera za{tite {uma;

c) prati realizaciju projekata koji se finansiraju iznamjenskih sredstava, prati eksploataciju {uma;

d) predla`e raspodjelu {umskogospodarskih podru~ja na~uvarske rejone;

e) prati zakone i primjenu zakonskih propisa iz oblasti{umarstva;

f) nadzire i obavlja stru~ne poslove po pitanjugospodarenja u privatnim {umama, izradu projekta zaizvo|enje i doznaku stabala za sje~u i prati realizacijusje~e {ume u privatnom vlasni{tvu, izdaje otpremniiskaz i vodi knjigu doznake, premjerbe i dr.;

g) nadzire primopredaju ~uvarskih rejona;h) obavlja uvid u slu`bene knjige ~uvara {uma i vr{i

kontrolu i ovjeru prijava za {umsku {tetu;i) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, koje

se odnosi na poslove koje obavlja;j) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilaze

iz zakona ili po nalogu na~elnika odjeljenja i direktoraUprave;

k) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoruUprave.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{en{umarski fakultet, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 92.(Radno mjesto Vi{i referent za administrativne poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za administrativneposlove.

(2) Opis poslova:a) obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja

za odjeljenje;

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 36 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 28: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

b) prikuplja, sre|uje i vodi dokumentaciju koja je odzna~aja za izvr{avanje poslova i zadataka u odjeljenju;

c) tehni~ki obra|uje materijale na ra~unaru za potrebeodjeljenja;

d) umno`ava potreban broj primjeraka dokumentacije;e) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu na~elnika

odjeljenja i direktora Uprave;f) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja i direktoru

Uprave.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena srednja {kolatehni~kog smjera ili birotehni~ka {kola ili ekonomska {kolaili gimnazija, najmanje deset mjeseci radnog sta`a u struci ipolo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno-tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 93.(Radno mjesto Vi{i referent za {umarstvo/kontrolni ~uvar {uma)(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za {umarstvo/kontrolni

~uvar {uma.(2) Opis poslova:

a) obavlja doznake za sje~u stabala u {umi u privatnomvlasni{tvu i izdaje otpremni iskaz i vodi knjigudoznake, premjerbe i dr.;

b) obra|uje preuzete prijave za {umsku {tetu i dostavlja ihu direkciju Uprave;

c) sara|uje na prikupljanju podataka i vo|enju bazepodataka o stanju i razvoju svih {uma i vo|enju katastra{uma i {umskog zemlji{ta na podru~ju Kantona;

d) prikuplja podatke vezane za uzgoj i za{titu {uma;e) u~estvuje u izradi programa za{tite {uma i planova

protivpo`ame za{tite {uma;f) vodi zakonom propisane statisti~ke poslove i

evidencije;g) prati stanje na terenu, ukazuje na nedostatke i daje

upute ~uvarima {ume;h) vodi slu`benu knjigu;i) obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz

zakona i podzakonskih akata ili po nalogu na~elnikaodjeljenja;

j) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena srednja {umarska{kola - IV stepen ili srednja drvna {kola - smjer {umarski - IVstepen, najmanje deset mjeseci radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit, psihofizi~ke sposobnosti - pje{a~enje,izdr`ljivost i dozvola za no{enje oru`ja.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno-tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 3 (tri).

^lan 94.(Radno mjesto Vi{i referent - ~uvar {uma)

(1) Naziv radnog mjesta: Vi{i referent - ~uvar {uma.(2) Opis poslova:

a) ~uva {umu od {umskih po`ara;b) sprije~ava nezakonito pokretanje drveta iz {ume,

ubiranje i sakupljanje sekundarnih proizvoda istavljanje istih u promet;

c) ~uva {umu od bespravnog zauzimanja i kori{tenja,bespravnih sje~a i kra|e {umskih proizvoda, sprije~avabespravnu izgradnju u {umi i na {umskom zemlji{tu;

d) prati pojave i kretanje biljnih bolesti i {teto~ina i {tetenanesene {umi od divlja~i i provodi mjere za{tite;

e) preduzima mjere odr`avanja {umskog reda i sprije~avao{te}ivanje stabala i podmladka prilikom izvo|enjasje~a;

f) zaustavlja prijevozna sredstava i pregleda prate}udokumentaciju za prijevoz {umskih sortimenta;

g) pregleda porijeklo drveta na pilanama i na drugimmjestima;

h) preduzima mjere da se {umski putevi i vlake redovnoodr`avaju i sprije~ava izgradnju neprojektovanihvlaka;

i) sprije~ava istresanje i deponovanje sme}a i drugihotpada u {umi i na {umskom zemlji{tu i uni{tavanjegrani~nih znakova;

j) legitimi{e sva lica zate~ena u vr{enju prekr{ajnih radnjii krivi~nih djela i odmah podnosi prijave protiv istih;

k) vodi slu`benu knjigu;1) obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz

zakona ili po nalogu na~elnika odjeljenja;m) za svoj rad odgovara na~elniku odjeljenja.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena srednja {umarska{kola - IV stepen ili srednja drvna {kola - smjer {umarski - IVstepen, najmanje deset mjeseci radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit, psihofizi~ke sposobnosti - pje{a~enje,izdr`ljivost i dozvola za no{enje oru`ja.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: administrativno - tehni~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: djelimi~no slo`eni.(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.(9) Pozicija radnog mjesta: vi{i referent.(10) Broj izvr{ilaca: 10 (deset).

^lan 95.(Radno mjesto Referent - ~uvar {uma)

(1) Naziv radnog mjesta: Referent - ~uvar {uma.(2) Opis poslova:

a) ~uva {umu od {umskih po`ara;b) sprije~ava nezakonito pokretanje drveta iz {ume,

ubiranje i sakupljanje sekundarnih proizvoda istavljanje istih u promet;

c) ~uva {umu od bespravnog zauzimanja i kori{tenja,bespravnih sje~a i kra|e {umskih proizvoda, sprije~avabespravnu izgradnju u {umi i na {umskom zemlji{tu;

d) prati pojave i kretanje biljnih bolesti i {teto~ina i {tetenanesene {umi od divlja~i i provodi mjere za{tite {uma;

e) preduzima mjere odr`avanja {umskog reda i sprije~avao{te}ivanje stabala i podmladka prilikom izvo|enjasje~a;

f) zaustavlja prijevozna sredstava i pregleda prate}udokumentaciju za prijevoz {umskih sortimenta;

g) pregleda porijeklo drveta na pilanama i na drugimmjestima;

h) preduzima mjere da se {umski putevi i vlake redovnoodr`avaju i sprije~ava izgradnju neprojektovanihvlaka;

i) sprije~ava istresanje i deponovanje sme}a i drugihotpada u {umi i na {umskom zemlji{tu i uni{tavanjegrani~nih znakova;

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 37

Page 29: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

j) legitimi{e sva lica zate~ena u vr{enju prekr{ajnih radnjii krivi~nih djela i odmah podnosi prijave protiv istih;

k) vodi slu`benu knjigu;

1) obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze izzakona ili po nalogu na~elnika odjeljenja; m) za svojrad odgovara na~elniku odjeljenja.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: SSS, zavr{ena srednja {umarska{kola - III stepen ili srednja drvna {kola - smjer {umarski - IIIstepen, radni sta` u struci do {est mjeseci i polo`en stru~niispit, psihofizi~ke sposobnosti - pje{a~enje, izdr`ljivost idozvola za no{enje oru`ja.

(5) Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.

(6) Naziv grupe poslova: administrativno-tehni~ki poslovi.

(7) Slo`enost poslova: jednostavni.

(8) Status izvr{ioca: namje{tenik.

(9) Pozicija radnog mjesta: referent.

(10) Broj izvr{ilaca: 9 (devet).

POGLAVLJE III - RUKOVO\ENJE I ODGOVORNOST URUKOVO\ENJU U UPRAVI ZA [UMARSTVO

^lan 96.(Rukovo|enje Upravom za {umarstvo)

(1) Upravom za {umarstvo, koja je u sastavu Ministarstva,rukovodi direktor Uprave, koji nije dr`avni slu`benik, ali senjegov radno - pravni status reguli{e Zakonom o dr`avnojslu`bi u Kantonu Sarajevo.

(2) Direktor Uprave za {umarstvo svoja ovla{tenja vr{i na na~in{to rukovodi Upravom u skladu sa zakonom, organiziravr{enje svih poslova iz nadle`nosti uprave, predstavlja izastupa upravu u granicama svojih ovla{tenja, odlu~uje okori{tenju finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala.

^lan 97.(Rukovo|enje odjeljenjem)

(1) Odjeljenjem u Upravi za {umarstvo rukovodi na~elnikodjeljenja.

(2) Na~elnik odjeljenja svoja ovla{tenja vr{i tako {to rukovodiodjeljenjem i organizira vr{enje poslova iz nadle`nostiodjeljenja, raspore|uje poslove na slu`benike i namje{tenikei daje upute o na~inu vr{enja tih poslova, osiguravablagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje poslova, redovnoupoznaje pomo}nika ministra o stanju vr{enja poslova izsvoje nadle`nosti, problemima koji postoje u vr{enju tihposlova i predla`e mjere za njihovo ije{avanje, postupa ponalozima direktora Uprave i vr{i najslo`enije poslove iznadle`nosti odjeljenja kojim rukovodi.

^lan 98.(Odgovornost za rad)

(1) Direktor Uprave za {umarstvo za svoj rad i upravljanjeUpravom odgovara ministru i Vladi Kantona.

(2) Na~elnik odjeljenja za svoj rad i upravljanje odjeljenjemodgovara direktoru Uprave.

^lan 99.(Shodna primjena odredbi Pravilnika)

Odredbe ~l. 62. - 69. ovog Pravilnika shodno se primjenjuju ina Upravu za {umarstvo.

DIO JEDANAESTI - UNUTRA[NJA ORGANIZACIJA,SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA, RUKOVO\ENJE IODGOVORNOST U RUKOVO\ENJU U DIREKCIJI ZATURIZAM

POGLAVLJE I - UNUTRA[NJA ORGANIZACIJA

^lan 100.(Unutra{nja organizacija)

(1) U sastavu Ministarstva je Direkcija za turizam.(2) Direkcija za turizam vr{i stru~ne i s njima povezane upravne

poslove koji se odnose na razvoj turizma na podru~juKantona i razvoj turisti~kih podru~ja od zna~aja za Kanton;predla`e mjere za razvoj turizma i razvoj privatnog sektora uturizmu; formira turisti~ke zone radi valorizacije nacionalnihparkova i za{ti}enih zona sa turisti~kog aspekta i valorizacijenjihovih ekonomskih prednosti; prati investicione tokove iinformi{e potencijalne investitore sa mogu}nostima ulaganjau turizam na podru~ju Kantona; predla`e mjere zaunapre|enje i razvoj malog poduzetni{tva u turizmu;predla`e i prati projekte iz oblasti turizma koji se finansirajuiz bud`eta Kantona, kao i turisti~kih destinacija na podru~juIgman - Bjela{nica: vodi postupak dodjele predmetakoncesije iz oblasti turizma, vodi postupak izdavanja licenciputni~kim agencijama-organizatorima putovanja; analiziraturisti~ke tokove na doma}em i inostranom tr`i{tu; obavlja idruge poslove od zna~aja za razvoj turizma.

(3) U Direkciji za turizam obavljaju se poslovi na sljede}imradnim mjestima: direktor Direkcije, stru~ni savjetnik zanormativno - pravne poslove, stru~ni savjetnik zastudijsko-analiti~ke poslove i stru~ni savjetnik za razvojturizma.

POGLAVLJE II - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

^lan 101.(Radno mjesto Direktor Direkcije za turizam)

(1) Naziv radnog mjesta: Direktor Direkcije za turizam.(2) Opis poslova: Organizira vr{enje svih poslova iz nadle`nosti

Direkcije kojom rukovodi; predstavlja i zastupa Direkciju ugranicama ovla{tenja koja su mu zakonom i drugimpropisima stavljena u nadle`nost; u~estvuje u pripremi,predlaganju i provedbi propisa i drugih op}ih akata iz oblastiDirekcije, vr{i ovla{tenja iz svoje nadle`nosti tako {toneposredno rukovodi Direkcijom; daje uputstva i pru`aneposrednu stru~nu pomo} i odre|uje prioritet u radu;osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svihposlova iz nadle`nosti Direkcije; izra|uje plan rada Direkcijeu okviru godi{njeg programa rada Ministarstva i izvje{taj oradu iz djelokruga Direkcije; sara|uje sa organima turisti~kezajednice; redovno upoznaje ministra o stanju i problemimau vezi vr{enja poslova iz nadle`nosti Direkcije i predla`epoduzimanje potrebnih mjera; obavlja i druge poslove kojiproizilaze iz zakona ili po nalogu ministra, a za obavljanjeposlova iz nadle`nosti Direkcije neposredno odgovaraministru i Vladi Kantona.

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet ili pravni fakultet iliprirodno-matemati~ki fakultet odsjek za geografiju - smjerturizam i za{tita `ivotne sredine, najmanje pet godina radnog

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 38 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 30: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

sta`a u struci, da nije ranije osu|ivan za krivi~no djelo iaktivno znanje engleskog jezika.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no - operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: lice koje nije dr`avni slu`benik i koje

rukovodi Direkcijom.(9) Pozicija radnog mjesta: direktor Direkcije.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 102.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za normativno-pravne poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik zanormativno-pravne poslove.

(2) Opis poslova:a) izra|uje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih

propisa i op}ih akta u oblasti turizma;b) daje stru~na mi{ljenja na prednacrte, nacrte i prijedloge

zakona, drugih propisa i op}ih akata u oblasti turizma;c) priprema stru~na pravna mi{ljenja i obja{njenja za

primjenu zakona, drugih propisa i op}ih akatapovodom upita gra|ana, pravnih lica i drugih subjekataili po slu`benoj du`nosti;

d) izdaje iskaznice turisti~kog vodi~a i vodi evidenciju oizdatim iskaznicama turisti~kih vodi~a;

e) vodi postupak izdavanja licenci za putni~ke agencije -organizatore putovanja;

f) vodi Registar izdatih licenci;g) izra|uje ugovore iz djelokruga rada Direkcije;h) prati i nadzire rad Turisti~ke zajednice Kantona

Sarajevo;i) prati i nadzire rad neprofitnih udru`enja i organizacija u

oblasti turizma;j) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, koje

se odnosi na poslove koje obavlja;k) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilaze

iz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu direktoraDirekcije;

1) za obavljanje poslova odgovara direktoru Direkcije.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne iliupravne struke, tri godine radnog sta`a u struci i polo`enstru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: normativno-pravni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 103.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za studijsko-analiti~ke poslove)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za studijsko-analiti~ke poslove.

(2) Opis poslova:a) u~estvuje u predlaganju, izradi i pra}enju realizacije

Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo. Masterplana i Plana promocije turizma;

b) u~estvuje u izradi prijedloga Marketing plana zajednosa Turisti~kom zajednicom Kantona Sarajevo, predla`ei koncipira istra`ivanja studijsko-analiti~kog karaktera;

c) sara|uje sa stru~no-specijalisti~kim organizacijama-nosiocima izrade strategije razvoja, projekata i studijaiz oblasti turizma i ije{enja iz usvojenih studija,projekata i analiza;

d) izra|uje analiti~ke i druge informativne materijale uokviru propisane metodologije (tipski izvje{taji,stru~ne i analiti~ke materijale) iz oblasti turizma naosnovu odgovaraju}ih podataka;

e) sara|uje sa Turisti~kom zajednicom Kantona Sarajevo,u~estvuje u nadzoru nad istom i u~estvuje u pripremi irealizaciji investicijskih projekata u oblasti turizma;

f) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, kojese odnosi na poslove koje obavlja;

g) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilazeiz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu direktoraDirekcije;

h) za svoj rad odgovara direktoru Direkcije.(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesla

obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet ili pravni fakultet ili prirodno-matemati~ki fakultet odsjek za geografiju - smjer turizam iza{tita `ivotne sredine, tri godine radnog sta`a u struci ipolo`en stru~ni ispit.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: studijsko-analiti~ki poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesla: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

^lan 104.(Radno mjesto Stru~ni savjetnik za razvoj turizma)

(1) Naziv radnog mjesta: Stru~ni savjetnik za razvoj turizma.(2) Opis poslova:

a) izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte u oblastiturizma;

b) prati i prou~ava stanje i pojave u oblasti turizma ipredla`e mjere za rje{avanje utvr|enih problema;

c) sara|uje sa agencijama i organizacijama nadle`nim zainvesticije;

d) prati stanje i prou~ava uslove, na~in i postupakdodjeljivanja koncesija iz oblasti turizma;

e) u~estvuje u informisanju i promociji investicija uoblasti turizma;

f) prati stanje i trendove razvoja malog poduzetni{tva uoblasti turizma;

g) predla`e razli~ite oblike podsticaja za razvoj malogpoduzetni{tva u oblasti turizma;

h) prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma ipredla`e mjere za njihov podsticaj;

i) predla`e i prati projekte u oblasti turizma koji sefinansiraju iz bud`eta Kantona Sarajevo;

j) izra|uje analize, informacije i druge materijale u oblastiturizma;

k) sara|uje sa Turisti~kom zajednicom Kantona Sarajevo;1) u~estvuje u svim oblicima stru~nog usavr{avanja, koje

se odnosi na poslove koje obavlja;m) obavlja i druge stru~ne poslove i zadatke koji proizilaze

iz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu direktoraDirekcije;

n) za svoj rad odgovara direktoru Direkcije.

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 39

Page 31: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

(3) U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjestaobavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta KantonaSarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedurevezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevimastandarda ISO 9001.

(4) Uslovi za vr{enje poslova: Ste~ena diploma visokogobrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacijenajmanje VII stepen stru~ne spreme, odnosno visokoobrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranjakoji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ilitre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, zavr{enekonomski fakultet ili prirodno -matemati~ki fakultet odsjekza geografiju-smjer turizam i za{tita `ivotne sredine, trigodine radnog sta`a u struci, polo`en stru~ni ispit ipoznavanje engleskog jezika.

(5) Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti.(6) Naziv grupe poslova: stru~no-operativni poslovi.(7) Slo`enost poslova: najslo`eniji.(8) Status izvr{ioca: dr`avni slu`benik.(9) Pozicija radnog mjesta: stru~ni savjetnik.(10) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan).

POGLAVLJE III - RUKOVO\ENJE I ODGOVORNOST URUKOVO\ENJU U DIREKCIJI ZA TURIZAM

^lan 105.(Rukovo|enje Direkcijom za turizam)

(1) Direkcijom za turizam, koja je u sastavu Ministarstva,rukovodi direktor Direkcije, koji nije dr`avni slu`benik, ali senjegov radno - pravni status reguli{e Zakonom o dr`avnojslu`bi u Kantonu Sarajevo.

(2) Direktor Direkcije za turizam svoja ovla{tenja vr{i na na~in{to rukovodi Direkcijom u skladu sa zakonom, organiziravr{enje svih poslova iz nadle`nosti Direkcije, predstavlja izastupa Direkciju u granicama svojih ovla{tenja, odlu~uje okori{tenju finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala.

^lan 106.(Odgovornost za rad)

Direktor Direkcije za turizam za svoj rad i upravljanjeDirekcijom odgovara ministru i Vladi Kantona.

^lan 107.(Shodna primjena odredbi Pravilnika)

Odredbe ~l. 62. - 69. ovog Pravilnika shodno se primjenjuju ina Direkciju za turizam.

DIO DVANAESTI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 108.(Raspore|ivanje dr`avnih slu`benika i namje{tenika)

U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovogPravilnika, ministar }e izvr{iti raspore|ivanje dr`avnihslu`benika i namje{tenika na radna mjesta u Ministarstvu uskladu sa odredbama ovog Pravilnika.

^lan 109.(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na pojedine funkcije ili radnamjesta, upotrijebljene u ovom Pravilniku u mu{kom rodu, odnosese na oba spola.

^lan 110.(Prestanak va`enja dosada{njeg Pravilnika)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da va`iPravilnik o unutra{njoj organizaciji Ministarstva privredeKantona Sarajevo broj 07-01-02-33992/16 od 27.02.2017.godine, Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutra{njojorganizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj07-02-02-25307/17 od 15.08.2017. godine i Pravilnik oizmjenama i dopunama Pravilnika o unutra{njoj organizacijiMinistarstva privrede Kantona Sarajevo broj 07-01-02-34223/18od 23.10.2018. godine.

^lan 111.(Stupanje na snagu Pravilnika)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dobijanja saglasnostiod strane Vlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa ~lanom 3. stav(1) ta~ka h) i ~lanom 4. Uredbe o vrsti i postupku objavljivanjapropisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduze}a, javnihustanova i pravnih lica ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo("Slu`bene novine Kantona Sarajevo , broj 21/19) objavit }e se u"Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" i na slu`benoj webstranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Broj 07-01-02-27125/1902. augusta 2019. godine

SarajevoMinistar

Mr. sci. Haris Ba{i}, s. r.Na ovaj Pravilnik Vlada Kantona Sarajevo je dala saglasnost

na sjednici odr`anoj 29.08.2019. godine, Odlukom broj02-05-31577-7/19 od 29.08.2019. godine, a u skladu sa ~lanom52. stav 1. ta~ka 2. Zakona o organizaciji organa uprave uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 35/05).

S L U @ B E N E N O V I N EBroj 38 – Strana 40 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 26. septembra 2019.

Page 32: Ministarstvo privrede - mp.ks.gov.ba

S L U @ B E N E N O V I N E^etvrtak, 26. septembra 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 38 – Strana 41