MINISTERI D’EDUCACI - boe.es ??avana l’edat d’accs als programes de qualificaci professional inicial als 15 anys. ... – Matemtiques. – Primera llengua estrangera

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MINISTERI D’EDUCACI - boe.es ??avana l’edat d’accs als programes de qualificaci professional...

 • BOLETN OFICIAL DEL ESTADOSuplement en llengua catalana al nm. 182 Dissabte 30 de juliol de 2011 Secc. I. Pg. 1

  I. DISPOSICIONS GENERALS

  MINISTERI DEDUCACI13117 Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret

  1631/2006, de 29 de desembre, pel qual sestableixen els ensenyaments mnims corresponents a leducaci secundria obligatria, aix com els reials decrets 1834/2008, de 8 de novembre, i 860/2010, de 2 de juliol, afectats per aquestes modificacions.

  La Llei 2/2011, de 4 de mar, deconomia sostenible, a la disposici final vint-i-quatrena, apartat 3, introdueix modificacions en alguns articles de la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci, destinades a afavorir ladequaci del sistema educatiu a les diferents situacions i caracterstiques de lalumnat desprs duna escolaritzaci de 9 anys des de linici de leducaci primria, aix com a afavorir que els estudiants puguin continuar la formaci una vegada finalitzada leducaci secundria obligatria. En aquesta lnia savana ledat daccs als programes de qualificaci professional inicial als 15 anys.

  Daltra banda la Llei orgnica 4/2011, d11 de mar, complementria de la Llei deconomia sostenible, recull modificacions normatives de la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci, dirigides a establir opcions orientades cap a les diferents modalitats de batxillerat i cap als diferents cicles de grau mitj de formaci professional, a fi dorientar lelecci de lalumnat, organitzar els programes de qualificaci professional inicial i establir un certificat oficial en el qual consti el nivell dadquisici de les competncies bsiques de lalumnat que finalitzi leducaci secundria obligatria sense obtenir el ttol de graduat en educaci secundria obligatria.

  Per a aix, la Llei orgnica complementria esmentada regula els aspectes orgnics en matria educativa que complementen les disposicions de la Llei 2/2011, de 4 de mar, deconomia sostenible, mitjanant la modificaci dalguns articles continguts a la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci.

  Daquestes modificacions deriva la necessitat de reformar el Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual sestableixen els ensenyaments mnims corresponents a leducaci secundria obligatria, aix com els reials decrets 1834/2008 i 860/2010, per adequar-los als canvis que shan produt en la Llei orgnica esmentada. Les mesures proposades persegueixen lampliaci i flexibilitzaci de loferta educativa adreada als alumnes de 15 anys que es troben al final de lescolaritzaci obligatria, per intentar afavorir que concloguin amb xit els estudis obligatoris. Duna banda, saprofundeix en el carcter orientador del 4t curs de lESO, dissenyant tres opcions, que no condicionen les modalitats de batxillerat o de cicles formatius de formaci professional de grau mitj que es puguin cursar, i introduint tres noves matries en el currculum (Alimentaci, nutrici i salut, Cincies aplicades a lactivitat professional i Orientaci professional i iniciativa emprenedora). Daltra banda, els alumnes de 15 anys poden accedir als programes de qualificaci professional inicial sempre que es consideri que s la millor opci per finalitzar amb xit leducaci obligatria i continuar estudis postobligatoris. Aquests alumnes obtindran el ttol de graduat en educaci secundria obligatria, sempre que adquireixin les competncies bsiques que estableix el Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual sestableixen els ensenyaments mnims corresponents a leducaci secundria obligatria.

  Per a lelaboraci daquest Reial decret han estat consultades les comunitats autnomes en el si de la Conferncia Sectorial dEducaci, i ha ems informe el Consell Escolar de lEstat.

  En virtut del que sexposa, a proposta del ministre dEducaci, dacord amb el Consell dEstat i amb la deliberaci prvia del Consell de Ministres en la reuni del dia 29 de juliol de 2011,

 • BOLETN OFICIAL DEL ESTADOSuplement en llengua catalana al nm. 182 Dissabte 30 de juliol de 2011 Secc. I. Pg. 2

  DISPOSO:

  Article primer. Modificaci Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual sestableixen els ensenyaments mnims corresponents a leducaci secundria obligatria.

  U. Es modifica larticle 5 del Reial decret 1631/2006, que queda redactat en els termes segents:

  Article 5. Organitzaci del quart curs.

  1. Dacord amb el que estableix larticle 25 de la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci, tots els alumnes han de cursar les matries segents:

  Educaci eticocvica. Educaci fsica. Cincies socials, geografia i histria. Llengua castellana i literatura i, si nhi ha, llengua cooficial i literatura. Matemtiques. Primera llengua estrangera.

  2. A ms de les matries enumerades a lapartat anterior, els alumnes han de cursar tres matries ms. Poden escollir les tres matries duna de les opcions segents o dues matries duna de les opcions i una tercera de les matries comunes a totes les opcions o de les altres matries que ofereixi el centre de les altres dues opcions.

  Opci 1:

  Educaci plstica i visual. Llat. Msica.

  Opci 2:

  Biologia i geologia. Fsica i qumica. Tecnologia.

  Opci 3:

  Alimentaci, nutrici i salut. Cincies aplicades a lactivitat professional. Tecnologia.

  Matries comunes a totes les opcions:

  Informtica. Orientaci professional i iniciativa emprenedora. Segona llengua estrangera.

  3. Els centres han doferir les tres opcions, amb un mnim de dues matries de cada opci i almenys una de les matries comunes a totes les opcions. Noms es pot limitar lelecci de lalumnat quan hi hagi un nombre insuficient destudiants per a alguna de les matries o opcions a partir de criteris objectius establerts prviament per les administracions educatives.

  4. Les administracions educatives poden disposar que la matria de matemtiques sorganitzi en dues modalitats.

 • BOLETN OFICIAL DEL ESTADOSuplement en llengua catalana al nm. 182 Dissabte 30 de juliol de 2011 Secc. I. Pg. 3

  5. Lalumnat ha de poder assolir el nivell dadquisici de les competncies bsiques establert per a leducaci secundria obligatria per qualsevol de les opcions.

  6. Els centres han dinformar i orientar lalumnat amb la finalitat que lelecci de les opcions i matries a les quals es refereix lapartat 2 sigui la ms adequada per als seus interessos i la seva orientaci formativa posterior.

  7. En la matria deducaci eticocvica sha de prestar una atenci especial a la igualtat entre homes i dones.

  8. Sense perjudici del seu tractament especfic en algunes de les matries daquest quart curs, la comprensi lectora, lexpressi oral i escrita, la comunicaci audiovisual, les tecnologies de la informaci i la comunicaci i leducaci en valors shan de treballar en totes les matries.

  Dos. Es modifica larticle 14 del Reial decret 1631/2006, que queda redactat en els termes segents:

  Article 14. Programes de qualificaci professional inicial.

  1. Lobjectiu daquests programes s facilitar que tot lalumnat assoleixi les competncies professionals prpies dalmenys una qualificaci professional de nivell 1 del Catleg nacional de qualificacions professionals, aix com afavorir la inserci sociolaboral i ladquisici de les competncies bsiques necessries per facilitar la seva continutat en leducaci postobligatria.

  2. Correspon a les administracions educatives, en lmbit de les seves competncies respectives, regular i organitzar els programes de qualificaci professional inicial, destinats als alumnes i les alumnes ms grans de 15 anys, o que els compleixin lany natural dinici del programa, per als quals es consideri que s la millor opci per assolir els objectius de leducaci secundria obligatria.

  3. La incorporaci de lalumnat a aquests programes sha de realitzar, dacord amb els criteris que estableixin les administracions educatives, a proposta de lequip docent responsable de lavaluaci de lalumne, amb informe dels serveis dorientaci, lacord de lalumne i dels seus pares o tutors legals i laprovaci de la direcci del centre.

  4. Aquests programes han dincloure:

  a) Mduls obligatoris. Tenen per objecte qualificar lalumnat daquests ensenyaments per a lexercici de lactivitat professional corresponent i laccs als diferents cicles formatius de grau mitj. Els mduls obligatoris sn de dos tipus:

  Mduls especfics professionals, referits a les unitats de competncia corresponents a qualificacions professionals del nivell u del Catleg nacional de qualificacions professionals. Aquests mduls, entre els quals es preveu un mdul de formaci en centres de treball, estan dirigits fonamentalment a fer que lalumnat adquireixi i desenvolupi les competncies professionals incloses en el perfil professional del programa.

  Mduls formatius de carcter general, orientats al desenvolupament de les competncies bsiques que possibilitin cursar amb xit un cicle formatiu de grau mitj.

  b) Mduls voluntaris. Tenen per objecte complementar la formaci necessria per a lobtenci del ttol de graduat en educaci secundria obligatria. Aquests mduls es poden cursar de manera simultnia als mduls obligatoris o una vegada superats aquests.

  5. Les administracions educatives han de determinar els requisits que han de reunir els centres i el professorat per ser autoritzats a impartir els diferents tipus de mduls que configuren aquests programes, tenint en compte que:

 • BOLETN OFICIAL DEL ESTADOSuplement en llengua catalana al nm. 182 Dissabte 30 de juliol de 2011 Secc. I. Pg. 4

  a) Quan dacord amb larticle 30.5 de la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci, els mduls obligatoris del programa de qualificaci professional inicial no simparteixin en un centre educatiu, les administracions educatives han de determinar el centre educatiu al qual estan adscrits aquests ensenyaments.

  b) Els mduls voluntaris shan dimpartir en centres educatius.

  6. Els mduls formatius de carcter general i els mduls voluntar

Recommended

View more >