Click here to load reader

Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova 5 Programarea calculatoarelor II S.02.O.115.61 150 60 16 - 44 90 5 E 6. Limba engleză aplicată II G.02.O.016.4 4 150 60

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova 5 Programarea calculatoarelor II...

 • Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

  PROGRAME ANALITICE

  AALLEE DDIISSCCIIPPLLIINNEELLOORR

  CCiicclluull II,, SSttuuddiiii ssuuppeerriiooaarree ddee lliicceennţţăă

  IInnggiinneerriiaa ssiisstteemmeelloorr şşii ccaallccuullaattooaarreelloorr 552266

  ((DDoommeenniiuull ddee ffoorrmmaarree pprrooffeessiioonnaallăă)) ((ccoodd))

  SSeeccuurriittaatteeaa iinnffoorrmmaaţţiioonnaallăă 552266..55 ((ssppeecciiaalliittaatteeaa)) ((ccoodd))

  (promoţia 2016)

  Chişinău 2016

 • 2

  Programele analitice ale disciplinelor din Planul de învăţământ,

  promoţia 2016, la Specialitatea 526.5 “Securitate informaţională” au

  fost elaborate de către colaboratorii catedrei Tehnologii informaţionale

  în colaborare cu colaboratorii altor catedre din cadrul Academiei de

  Studii Economice a Moldovei conform cerinţelo Planului-cadru, Ciclul

  I, Studii Superioare de Licenţă pentru instituţiile de învăţământ superior,

  aprobat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

  Programele analitice au fost aprobate la şedinţele catedrelor şi cele ale

  consiliilor facultăţilor respective.

  Responsabil:

  Şef catedră „Tehnologii Informaţionale”,

  conf.univ., dr. Anatolie Prisăcaru

  Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău 2016

 • 3

  MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

  CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ

  ECONOMICĂ

  (facultatea)

  AL II _______________

  AA DD EE VV EE RR II NN ŢŢ ĂĂ

  Cetăţeanul (ca)______________________________________________

  din Republica Moldova în perioada a studiat ţara anii de studii

  şi a absolvit domeniul de formare profesională IInnggiinneerriiaa ssiisstteemmeelloorr şşii

  ccaallccuullaattooaarreelloorr, specialitatea SSeeccuurriittaatteeaa iinnffoorrmmaaţţiioonnaallăă conform

  planului de învăţământ şi a programelor analitice anexate.

  RECTOR

  Academician, profesor

  universitar, doctor habilitat

  Grigore Belostecinic

  DECAN

  Conferenţiar universitar,

  Doctor,

  Anatol Godonoagă ___________________ __________________

  semnătura semnătura

  L.Ş.

  ŞEF DEPARTAMENT STUDII,

  DEZVOLTARE CURRICULARĂ

  şi MANAGEMENT al CALITĂŢII

  Conferenţiar universitar,

  doctor habilitat,

  Sergiu Baciu _________________

  semnătura

 • 4

  PREFAŢĂ

  Conţinutul procesului de studii la specialitatea 526.5

  „Securitate informaţională” este determinat de caracteristica de

  calificare a specialistului, de planul de învăţământ aprobat de

  Senatul Academiei de Studii Economice din Moldova şi

  coordonat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum

  şi programele analitice pe care le include

  Planul de învăţământ este axat spre cultivarea competenţelor-

  cheie specifice domeniului, prin corelarea disciplinelor

  fundamentale, care au drept scop acumularea cunoştinţelor şi

  formarea abilităţilor de bază; disciplinelor de cultură generală – de

  formare a abilităţilor şi competenţelor generale şi a disciplinelor

  de specialitate – de orientate spre formarea identităţii profesionale.

  Programele analitice ale cursurilor universitare sunt orientate

  spre dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere, a competenţelor de

  aplicare şi a celor de integrare necesare specialiştilor în domeniu.

  Acestea presupun instruirea în auditoriu sub formă de prelegeri,

  seminarii, lucrări de laborator şi realizarea unor proiecte.

  În scopul consolidării şi aprofundării cunoştinţelor teoretice şi

  practice, formării la studenţi a unor deprinderi de cercetare-

  proiectare, la anul trei de studii este prevăzut un proiect de an şi

  un stagiu de practica în producţie. La anul patru de studii planul

  de învăţământ prevede un stagiu de practică tehnologică şi un

  stagiu de practică de licenţă.

  Studiile finalizează cu susţinerea tezei de licenţă.

  Absolvenţilor li se conferă titlul de “Licenţiat în inginerie şi

  activităţi inginereşti“ la specialitatea „Securitate informaţională”

  şi li se eliberează diplomă de licenţă.

 • 5

  CARACTERISTICA

  de conferire a titlului de licenţiat

  la domeniul de formare profesională 526 „Ingineria sistemelor

  şi calculatoarelor”, specialitatea 526.2 „Securitate

  Informaţională”

  Dezvoltarea economiei Republicii Moldova la etapa actuală

  este caracterizată de restructurarea sistemică a domeniilor de

  activitate, decentralizarea activităţilor economice, autonomizarea

  decizională a unităţilor economice şi asigurarea flexibilităţii lor

  faţă de cerinţele pieţii.

  Asigurarea dezvoltării sustenabile a direcţiilor economiei

  naţionale evocate mai sus implică cerinţe speciale faţă de factorul

  uman antrenat în promovarea lor. Un rol aparte în acest sens îl are

  implementarea în economie a Tehnologiilor Informaţionale.

  Informaticienii, inginerii şi alţi specialişti din domeniul 526 -

  Ingineria Sistemelor şi Calculatoarelor îşi au menirea să integreze

  tehnologiile informaţionale moderne în procesele de obţinere a

  unor produse industriale finite, competitive pe pieţele de

  cerere/ofertă.

  Programul de formare profesională pentru specialitatea

  526.5 – Securitatea informaţională îşi propune drept scop

  pregătirea specialiştilor capabili să manifeste competenţe pe

  următoarele direcţii de activitate pe piaţa forţei de muncă:

  utilizarea calculatoarelor, sistemelor de gestiune şi informatice

  avansate, conceperea, elaborarea şi implementarea unor structuri

  organizatorice performante, proiectarea şi construirea metodelor,

  măsurilor, echipamentelor şi sistemelor de protecţie a informaţiei,

  exploatarea şi mentenanţa sistemelor care sunt parte a procesului

  protecţie a informaţiei, organizarea şi managementul securităţii

  informaţiei.

  Competenţele profesionale, etalate de absolvenţi se

  încadrează în următoarele domenii de activitate economică:

  activităţi de elaborare a proiectelor, documentelor normative şi

  metodice, care reglementează măsurile de protecţie a informaţiei,

  modele şi sisteme de securitate a informaţiei, activităţi de analiză

 • 6

  a specificaţiilor tehnice pentru proiectarea, realizarea şi

  implementarea proiectelor tehnice de securitate a sistemelor

  informatice, activităţi de exploatare, inclusiv efectuarea lucrărilor

  de mentenanţă, legate de asigurarea securităţii informaţionale ş.a.

  Absolvenţii îşi vor putea continua studiile la ciclul II de

  studii superioare – Master.

 • 7

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

  Coordonat

  Ministrul Educaţiei

  Republicii Moldova

  Aprobat

  Senatul

  A.S.E.M.

  PPLLAANN DDEE ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT

  la ciclul I, (studii superioare de licenţă)

  Facultatea: Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

  Domeniul general de studii: Domeniul general de studiu: 52.

  Inginerie şi activităţi inginereşti

  Domeniul de formare profesională: 526. Ingineria sistemelor şi

  calculatoarelor

  Specialitatea: 526. 5 „SSeeccuurriittaatteeaa iinnffoorrmmaaţţiioonnaallăă “

  Titlul: Licenţiat în inginerie şi activităţi inginereşti Baza admiterii: BAC, Colegiu

  Forma de organizare a învăţământului: cu frecvenţă la ZI

  Durata studiilor: 4 ani

  ANUL ÎNMATRICULĂRII - 2012

  ANUL I

  N r.

  c r t

  Denumirea disciplinei Codul

  dicipl.

  T o

  ta l

  o re

  Inclusiv

  N r.

  P .C

  . (

  p u

  n ct

  e

  cr ed

  it e)

  F o

  rm a

  d e

  ev a

  lu a

  re

  Ore în auditoriu

  A ct

  iv it

  a te

  a i

  n d

  iv id

  u a

  a s

  tu d

  en tu

  lu i

  (o re

  )

  T o

  ta l

  din care

  P re

  l.

  P r.

  / S

  em .

  L a

  b .

  SEMESTRUL I DISCIPLINE OBLIGATORII

  1. Algebra liniară şi analiza

  matematică F.01.O.001.64 120 60 30 30 - 60 4 E

  2. Teoria economică

  (Microeconomia) F.01.O.002.21 150 60 30 30 - 90 5 E

  3. Filozofia U.01.O.003.43 150 60 30 30 - 90 5 E

  4. Informatica aplicată G.01.O.004.61 120 60 16 - 44 60 4 E

  5. Programarea calculatoarelor I F.01.O.005