2
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE CERCETARIl Universitatea Tr an silv an ia din Br asov Bd. Eroilor 29, 500036 Brasov, Romania, Tel/Fax: +40268410525 , +40 268 412088 RAPORT DE EVALUARE AL COMISIEI DE ABILITARE Din data de:30 .06.20 16 Numele si prenumele candidatului: Conf. univ. dr. Diana Tint Titlul tezei de abilitare: Ischemia miocardica - de la ateroscleroza la manifestari c1inice Domeniul de studii universitare de doctorat: Medicina Denumirea Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOS UD) unde a avut loc sedinia publica de sustinere a tezei de abilitare: Universitatea Transilvania din Brasov Punctele tad ale tezei de abilitare: Teza de abilitare a doamnei conf. univ. dr. Diana Tint, este rernarcabila prin realizarile stiintifice si profesionale si planuri de evoluti e si dezvoltare a carierei prezentate, fiind sisternatizata , fiind puse In evidenta principalele preocupari in domeniul cardiologiei, cercetarile personale in domeniul infarctului miocardic acut, aducand elemente noi in ceea ce priveste studiul factorilor de rise si a estirnarii prognosticului pacientilor cu infarct miocardi c acut, ducand la elaborarea unui model de estim are a riscului pe termen lung. De asemenea este rernarcabila implicarea activa in realizarea registrului de infarct miocardic acut - registrul RO-S TEMI unul dintr e cele mai cuprin zatoare registre din Europa. Datele acestui registru au furnizat inforrnatii importante despre particularitatile demografice si terapeutice ale pacientilor cu infarct miocardic acut din Romani a, personal fiind implicata atat in includerea pacientilor in registru , cat si in analiza datelo r, in special a celor privitoare la factorii derno grafici si factorii de rise si la influenta acestora asupra prognosticului vital al pacientilor cu infarct miocardic acut. De asemenea doamna conf. univ. dr. Diana Tin! a participat activ la manifestarilc de specialitatc la nivel national international si a stabilit colaborari in domenii de cercetare de interes cu universitati si institutii din Israel, Ungaria, Franta SUA Punctele slabe ale tezei de abilitare: Nu este cazul Intrebadlc formulate de comisie raspunsurile candidatului / Observatiile comisiei / Rezultatul votului: Dl prof.univ.dr. Emilian Carasca, rernarcand activit atea desfasurata de catre dna conf.univ.dr. Diana Tin! a solicitat sa i se raspund a la urrnatoare a intr ebare:

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE CERCETARIl ...old.unitbv.ro/Portals/31/Abilitare/Teze/Raport comisie...MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ~I CERCETARIl ~TIINTIFICE Universitatea Tr an silvan

  • Upload
    others

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE CERCETARIl ...old.unitbv.ro/Portals/31/Abilitare/Teze/Raport comisie...MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ~I CERCETARIl ~TIINTIFICE Universitatea Tr an silvan

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ~I CERCETARIl ~TIINTIFICE

Universitatea Tr an silvan ia din Brasov Bd. Eroilor 29, 500036 Brasov, Romania, Tel /Fax: +40268410525, +40 268 412088

~vww.unitbv.ro

RAPORT DE EVALUARE AL COMISIEI DE ABILITARE Din data de:30 .06.20 16

Numele si prenumele candidatului: Conf. univ. dr. Diana Tint

Titlul tezei de abilitare: Ischemia miocardica - de la ateroscleroza la manifestari c1inice

Domeniul de studii universi tare de doctorat: Medicina

Denumirea Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOS UD) unde a avut loc sedinia

publica de sustinere a tezei de abilitare : Universitatea Transilvania din Brasov

Punctele tad ale tezei de abilitare:

Teza de abilitare a doamnei conf. univ. dr. Diana Tint, este rernarcabila prin realizarile stiintifice

si profesionale si planuri de evoluti e si dezvoltare a carierei prezentate, fiind sisternatizata , fiind

puse In evidenta principalele preocupari in domeniul cardiologiei, cercetarile personale in

domeniul infarctului miocardic acut , aducand elem ente noi in ceea ce priveste studiul factorilor

de rise si a estirnarii prognosticului pacientilor cu infarct miocardi c acut, ducand la elaborarea

unui model de estim are a riscului pe termen lung.

De asemenea es te rernarcabila implicarea activa in realizarea registrului de infarct miocardic acut

- registrul RO-S TEMI unul dintre cele mai cuprin zatoare registre din Europa. Datele acestui

registru au furni zat inforrnatii importante despre particularitatile demografice si terapeutice ale

pacientilor cu infarct miocardic acut din Romani a, personal fiind implicata atat in includerea

pacientilor in registru , ca t si in anali za datelo r, in special a celor privitoare la factorii derno grafici

si factorii de rise si la influenta acestora asupr a prognosticului vital al pacientilor cu infarct

miocardic acut.

De asemenea doamna conf. univ . dr. Diana Tin! a participat activ la manifestarilc de specialitatc

la nivel national ~ i international si a stabilit colaborari in domenii de cercetare de interes cu

universitati si institutii din Israel, Ungaria, Franta ~ i SUA

Punctele slabe ale tezei de abilitare:

Nu este cazul

Intrebadlc formulate de comisie ~i raspunsurile candidatului / Observatiile comisiei / Rezultatul

votului:

Dl prof.univ.dr. Emilian Carasca, rernarcand activit atea desfasurata de catre dna conf.univ .dr.

Diana Tin! a solicitat sa i se raspund a la urrnatoare a intrebare:

Page 2: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE CERCETARIl ...old.unitbv.ro/Portals/31/Abilitare/Teze/Raport comisie...MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ~I CERCETARIl ~TIINTIFICE Universitatea Tr an silvan

.Daca ex ista resur sele prin care proiectele prezemate pot fi implementate?"

Raspuns: Baza rnateri ala ex istenta, atat In spitalele din mediul de sta t s i privat din Brasov, precum

si din eadr ul institutului de eerce tare a universitati i este suficienta pentru derularea aces tora , dar

ne propunem sa extindem aceasta baza prin colaborarea cu alte institutii de invatam ant superior

medical.

01. prof.univ.dr. Lucian Petre scu a aprec iat activitate a desfasurata de candidata In eadrul

Socie tat ii Rorn ane de Cardiologie si a adres at urrnatoarea intrebare:

.Daca exista 0 strateg ie privind co labora rea In domeniul preconditionarii ischemiee si a realizarii

noului tip de stent prezentat"

Raspun s: Ex tindere a co laborarii este abso lut necesara ~i are in vedre In principal universitatile din

tara, in vederea eva luar ii la nivel national a rezultatelor cercetar ii

Dna profuniv.dr. Mari ana Radoi a prezentat co laborarea cu candidata pe parcursuJ intregi i ca riere

universitare, inclu siv din punct de vede re al cercetarii stiintifice si a adresat urrnatoarea intreb are :

"Care es te urrnatoarea di rectie de cercetare in care preconi zati sa va implicati viitorii doctoranzi?"

Raspuns: Considers utila implicarea doctoranzilor in dorneniul preconditionarii ischemi ce

CONCLUZIA COMISIEI DE ABILITARE:

Comisia de abilitare cons idera ca au fost indeplinite standardel e nationale, apre eiind In mod

deosebi t activitatea de cercet are , rezultatele si obi ectivele de persp ecti va in activi tatea de cercetare a

doamnei Conf. univ. dr. Diana Tint, reco rnandand av izarea tezei de ab ilitare ~i sustinand recomandarea si

propunerea ca d-n a Conf univ. dr. Diana Tint sa devina conducator de doctorat.

COMISI A DE ABILITARE

Memb ri: Sernnatura

Prof. univ. dr. Emilian Carasca

Universitatea de Medicina si Farrnacie Targu Mutes

Prof. univ. dr. Lucian Petrescu

Universitatea de Medicin a ~ i Farrnacie Victor Babes din Tirnisoara

Prof. univ. dr. Mariana Radoi,

Facultatea de Medicina, Universitatea Trans ilvania din Brasov

Presedinte :

Prof. uni v. dr. Liliana Rogozca Facuitatea de Medicina, Univers itatea

Transil vania din Brasov

Secretar: c/j Conf. univ.r. Petru Ifteni Facultatea de Medicina, Universitatea

Transilvania din Brasov ~.