Minit Mesyuarat Kejohanan Merentas Desa MSSD

 • Published on
  24-Feb-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Minit Mesyuarat Kejohanan Merentas Desa MSSD

  1/4

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PELEK, 43950 SUNGAI PELEK

  MINIT MESYUARAT KEJOHANAN MERENTAS DESA MSSD SEPANG

  Tarikh : 7 Januari 2016 (Khamis)

  Masa : 2 4 petang

  Tempat : Dewan Kuliah MK ungai !elek

  !engerusi : Tuan "a#i Muskamal $in M%hama& J%nan

  Keha&iran ($ilangan) : '6 %rang

  ama ang "a&ir : *u#uk pa&a lampiran

  1 UCAPAN PENGERUSI

  Tuan "a#i Muskamal $in M%hama& J%nan se+agai tuan pengerusi Taklimat Ke#%hanan

  Merentas Desa MD mengalu,alukan keha&iran para ha&irin- MK ungai !elek &an

  K ungai !elek men#a&i tuan rumah untuk Ke#%hanan Merentas Desa MD pa&a

  tahun ini- Tu#uan taklimat pa&a petang ini a&alah untuk per+in.angan ke#%hanan

  merentas &esa /ang akan +erlangsung pa&a 21 Januari 2016 (Khamis)-

  Tindakan: Makluman

  2 UCAPAN WAKIL PPD

  2-1 n.ik uhaimi $in M& asir mewakili !!D epang mengu.apkan tahniah &an

  terima kasih kepa&a MK ungai !elek &an K ungai !elek se+agai tuan

  rumah untuk Ke#%hanan Merentas Desa MD tahun 2016-

  Tindakan: Makluman

  2-2 n.ik uhaimi mengingatkan para guru +ahawa keselamatan pela#ar harus

  &iutamakan +agi setiap aktiiti /ang +er#alan terutaman/a aktiiti /ang

  memerlukan guru menghantar pela#ar ke tempat +ertan&ing-

  Tindakan: Makluman

  2-3 n.ik uhaimi turut men/e+ut +ahawa !!D epang mementingkan !

  K%kurikulum sek%lah- 5leh se+a+ itu pengli+atan &an pen.apaian pela#ar

  a&alah sangat penting untuk meningkatkan ! sek%lah mahupun &aerah- uru,

  guru harus menggalakkan pela#ar agar sentiasa meli+atkan &iri &alam aktiiti

  /ang &i#alankan-

  Tindakan: Makluman

  2-4 n.ik uhaimi menekan +ahawa ! K%kurikulum &an $antuan ukan

  ek%lah a&alah &igunakan untuk menghasilkan +akat,+akat +agi +i&ang

  No. Keluaran TarikhKeluaran No. Pindaan TarikhPindaan

  02 01 NOVEMBER 2011 00

  HakCipta Terpelihara2@JPNSel.2010

  SPSK PK 07/3

 • 7/25/2019 Minit Mesyuarat Kejohanan Merentas Desa MSSD

  2/4

  k%kurikulum &an sukan- !ihak sek%lah haruslah menggunakan sepenuhn/a

  untuk pela#ar-

  Tindakan: Makluman

  2-' Menurut n.ik uhaimi K!8 !!D untuk tahun lepas ialah 2-'0- $agi sek%lah,

  sek%lah /ang telah men.apai K!8 +eliau mengu.apkan tahniah manakala untuk

  sek%lah /ang +elum men.apai K!8 +eliau +erharap pihak sek%lah mengam+il

  tin&akan /ang sepatutn/a untuk meningkatkan pengli+atan pela#ar-

  Tindakan: Makluman

  2-6 n.ik uhaimi men/atakan +ahawa !!D mempun/ai si#il /ang se.ukupn/a

  untuk pertan&ingan /ang &i#alankan tetapi pihak pengan#ur &ikehen&aki

  +erusaha sen&iri untuk ha&iah setiap pertan&ingan-

  Tindakan: Makluman

  3 TEKNIKAL DAN PENYELARASAN KEJOHANAN3-1 n.ik aga Kanan selaku pengurus teknik ke#%hanan merentas &esa men/atakan

  +ahawa peraturan merentas &esa tahun 2016 su&ah &iemelkan ke setiap sek%lah-

  uru +%leh ru#uk peraturan /ang &i+eri-

  Tindakan: Makluman

  3-2 !ihak pengurus &ikehen&aki mematuhi semua peraturan /ang &itetapkan-

  9alau+agaimanapun sekiran/a ter&apat +antahan pihak pengurus +%leh

  +er#umpa &engan pengurus teknik se.ara %i.ial-

  Tindakan: Makluman

  3-3 $erserta &engan peraturan merentas &esa n.ik agakanan #uga mem+eri &ua

  +%ring iaitu +%rang pen/ertaan &an +%rang pen&ataran- !ihak pengurus

  &ikehen&aki men/erahkan +%rang pen/ertaan se+elum 1' Januari 2016 (Jumaat)

  untuk &i+uat semakan- ;ntuk +%rang pen&ataran pihak pengurus +%leh

  men/erahkan pa&a 20 Januari 2016 (*a+u) iaitu semasa mengenal trek-

  Tindakan: Semua pengurus pasukan

  3-4 !eserta /ang &i&atar mesti warganegara Mala/sia- 9alau+agaimanapun +agi

  warga +ukan Mala/sia /ang +ela#ar &i sek%lah Mala/sia &an mem+a/ar /uran

  M +%leh men/ertai pertan&ingan-Tindakan: Semua Pengurus Pasukan

  3-' etiap pasukan /ang &ihantar mesti mengan&ungi minimum 4 %rang &an

  maksimum 6 %rang peserta-

  Tindakan: Semua Pengurus Pasukan

  3-6 Tulisan +agi n%m+%r peserta a&alah mengikut warna &an ukuran /ang

  &itetapkan- ;kuran kain n%m+%r ialah 26 .m < 1= .m mengikut warna +erikut:

  $awah 1= tahun (>1 ? !1) "itam

  $awah 1' tahun (>2 ?!2) Merah$awah 12 tahun (>3 ? !3) $iru

  No. Keluaran TarikhKeluaran No. Pindaan TarikhPindaan

  02 01 NOVEMBER 2011 00

  HakCipta Terpelihara2@JPNSel.2010

 • 7/25/2019 Minit Mesyuarat Kejohanan Merentas Desa MSSD

  3/4

  Tindakan: Semua Pengurus Pasukan

  3-7 >akaran peta laluan akan &i+eri se.epat mungkin melalui emel sek%lah-

  Tindakan: Makluman

  3-= !akaian peserta hen&aklah sesuai &an kemas sewaktu mengam+il +ahagian-!ikah pengurus pasukan hen&aklah memastikan peserta memakai pakaian kemas

  &engan +erkasut semasa ma#lis pen/ampaian ha&iah-

  Tindakan: Semua Pengurus Pasukan

  3-@ "a&iah akan &iuruskan %leh pihak pengan#ur &an si#il akan &iuruskan %leh !!D

  epang-

  Tindakan: SMK Sungai Pelek, SK Sungai Pelek

  3-10 !emenang ke#%hanan tahun 201' &ikehen&aki men/erah piala pusingan

  ke#%hanan pa&a hari pengenalan trek untuk perse&iaan pihak pengurus-Tindakan: SMK Sungai Pelek

  3-11 $antahan tentang keputusan pertan&ingan hen&aklah &ilakukan ti&ak lewat &ari

  1' minit selepas keputusan rasmi &iumumkan- e+arang +antahan +ertulis

  kepa&a Juri *a/uan mestilah &isertakan &engan wang pertaruhan se+an/ak *M

  200-

  Tindakan: Makluman

  4 PERKARA-PERKARA BAHARU

  4. S!"#$%&$%

  ek%lah Menengah : *M 1' untuk satu kateg%ri

  ek%lah *en&ah : *M 10 untuk satu kateg%ri

  Tindakan: Semua Pengurus Pasukan

  4.2 T'"($)

  !ihak pengan#ur men.a&angkan ke#%hanan ini &i#alankan &i !antai $agan

  >alang-

  Tindakan: Semua Pengurus Pasukan

  5 UCAPAN PENANGGUHAN

  Mes/uarat &itangguhkan pa&a 4 petang-

  Tindakan: Makluman

  Dise&iakan %leh Disahkan %leh

  AAAAAAAAAAA- AAAAAAAAAA

  ( ik ee J// un) ( Tuan "a#i Muskamal $in M%hama&

  J%nan )

  No. Keluaran TarikhKeluaran No. Pindaan TarikhPindaan

  02 01 NOVEMBER 2011 00

  HakCipta Terpelihara2@JPNSel.2010

 • 7/25/2019 Minit Mesyuarat Kejohanan Merentas Desa MSSD

  4/4

  etiausaha !engerusi

  No. Keluaran TarikhKeluaran No. Pindaan TarikhPindaan

  02 01 NOVEMBER 2011 00

  HakCipta Terpelihara2@JPNSel.2010