Mituru Lova Issue (14)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  1/16

  E

  roOOo)

  0dffid

  6oogoc$

  oeO

  Omdo

  0

  oalOl006

  0o

  qro

  mSod

  @odo6dEt

  qeo@Oo>

  Odmd oooEoc$

  qO

  q€

  e,oo

  oem or0od6.

  6cn

  Qqd

  OCoM

  qroOOolOO

  ororCIOrm 60

  Edet

  oroor

  Oo;Od do;oq.qe6

  oO

  oOoiO

  e6r@

  oD

  Q@

  am

  CIQCIO

  o;

  oEOc:o1O

  dq6

  600

  oO

  edeoOod

  EOqm

  o. OQ,o 066010

  05

  edmOcod

  Oot o@d

  oeeO

  oro

  ool@

  OOcooO 0o Oot

  E6)oD

  m0eido

  Q,omd.

  (a;gqOrco)

  9o@6

  oO

  066 oolo o)

  qSoq

  edmOod

  Oodoo@

  gooo

  Oqod oeO

  5oOom6 0 6ffi

  ool5o

  oogooO

  O66cnq

  oo85 oeeOe ro60

  o.

  o0 5m OodoO

  065

  od@d

  O@c:ot

  45

  d

  q6gq,ql06Epr,to

  ocd oOoc

  6 otplloxo

  o0

  500.

  oeeqd

  gt6

  o6o

  o60toloo6toO

  OQd O6oJ ode

  60@

  mgor

  6ooo16

  oO codool

  Ood

  od

  @zO Q

  p@c:6.

  0o@

  OerdarDocooJ

  O0

  eq6c:O

  OdO: d O6oi

  66

  O6Oom

  qr6

  o6ot

  gmt6

  oo0o@

  p@o

  G.

  ffid

  md 6cot roo

  oolooo oqdO

  o@

  O0

  6oo10

  eeer

  8CI0

  otd

  oOo

  Ooeood

  oxo.

  56Oromfio

  gcoOOo;qoOJ

  o:@ o0

  edO

  Emldo

  8@ooE

  o60oi d

  oOqoOol

  omior

  Sdei;Eomd

  Oo;

  oOiqO@oJ

  CI.e

  qtoD

  O6ood

  QeO.

  d maO

  OOsloO

  OQd

  e

  qr6

  oO

  @icl66 cooJo 6.

  066

  06doro

  oO oOJclOS

  QeOd

  oQq

  pzddoood

  oo16 eoqOdgOS.

  @cp6c

  ogrO 14 Oeo

  eD@lelcs

  6

  grodao

  doorO

  eg

  g6oor

  06@o

  @l

  esdOrpao6orO

  gO@o

  66o0

  orboors6

  oop 6OcsQ

  6or6ood

  @66ecsO

  od @ro6

  @

  goor

  56@rooro16

  aoo@oc5

  odo6

  O

  6A 6.6.

  66d

  @oorod or@csO

  ge

  o69.

  @

  gozoc

  85@coeecocd

  ee@Ecs

  310, eoEogOg

  esc6,

  oacg@

  06.

  ,a._- :t

  pLiH.fJ)

  &c**,ri}

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  2/16

  2003-2005

  O)A€o

  OzAeoO€Dd

  2OO1-5-

  @eo6

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  3/16

  E.

  8.

  SBu$ Ouztt

  ere@Eu

  d

  oeotll

  eoQ

  Eco. eooreoci oooeod

  qz6

  Eoo o@ 5

  ceqeor

  qoooiooced

  eq

  o

  @cotdoo

  oo

  2oo4

  oqeor@Ob

  26

  Qel

  6E

  A

  6eu@

  oOq

  oroarocosi

  ed€oo

  e6@

  I

  ee@

  @6OoJ

  qt::o

  qo

  oo

  6bol"coreolOas

  orloboci

  ggortocoe

  o 6A

  @too

  Sbor.eoreor6

  co.

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  4/16

  Effirrl

  mil

  Erilrl

  mfm

  ilrAEffiEn

  EErillErE.

  6mo

  O0

  er6@

  O Oot

  @ecooe6

  EB Em

  qedooQ.

  Q{oildo4,

  0)@68

  6o0d

  0e

  oen

  6dolo6ornd

  6dd)6o)

  oOo

  o(ooo

  @Ood 0O er0O

  oOdoO

  Q

  oxonod

  g

  0OrO @6gdod

  mr6n

  0m6o

  or

  g;Ond@o

  eO6

  o0)o

  od@ o@

  eod

  0o

  ee €?

  OOcdoorJ

  dO66 eoodoaSo,

  615o

  o)

  qto@ot

  Orsood

  omod@ o0

  g6Oto€d

  0o

  qq

  €?

  ECI

  m@t6oO

  dOorOood

  o0Ordoo

  ede@oO

  50EDd

  meOa O

  Q

  oddOo

  @O

  gedr

  @ oOod 00. oOe(Ootod

  q60mc,:

  qq,6or0rood

  0O0

  od

  O

  Ero.

  6)56

  eoodoaSo

  E6@mod

  ot6

  o60

  6.

  mpOtdOd

  O0

  @

  eootmoO

  ed

  0OO

  o6@ odrptcd

  I

  gro.

  o@Otdod 6e8@

  o@tdoO 0o o16 oOd

  ol0 o0EODmod

  OqdOo

  O oOoomcad

  odor

  Oqoq,ol

  g50eo

  oOtdcoo 600d

  oOco

  0 dO66

  0oo

  Erd

  6Eod

  od

  Eed

  caOd

  oOqoOd

  oo406. O@

  SotoOd

  O

  0q

  eooro

  o0t o6. dood

  d

  eo0Ecoo

  Q

  OEdOo oarct

  ot60

  erod

  qod

  mOod

  eoe6J

  d

  qg

  EadOcoo

  O 6do0rO6j OA0

  od

  0 qr6

  omod oood. dOzdooi

  qqd

  OoJoood

  ocdot

  od

  O

  qed

  Odoo

  gzdod

  60€00

  @d6000

  g

  ootogOO

  oO5.

  OoOptcd

  q,

  ooD dOcolod

  geOod

  m@tdoo

  6oe old060

  o: OborOd

  go:

  ooloOor

  qa

  0OO

  odOO

  q

  6eOdot6.

  0Oe6

  oOmd

  OO8ODd

  qg

  ml@mo 6ot

  88oo

  q,

  offidOo@

  0o6O 66o@

  oEod

  eg

  eadOoo

  00

  eg

  O 69

  600 5or

  OcdO

  9666 Qqgoo@

  qlOn:o@o

  6Oca

  EoO

  q6@

  6

  grdg6

  80eor

  Or@0 O0.

  got

  eod

  oQd

  oeoOd oo

  m@t6od

  o{05ooO

  edr@oO

  60

  eB

  oejood

  oOe6o0 6t5o

  CIOO

  odSO

  oOdoO

  gomnod

  q,r

  o0 6e

  0

  qe6

  ooo6o oorc@su

  mmogtOO

  0)606

  ogo,

  Ool oooot

  Oodod oorOen

  oqgO

  o€eooj,

  oodjntdOo

  Ooood

  o@O

  ooor6o

  eQCIOd

  EdoO

  ooteroOdod

  @dqr

  o@ mq,ot ol0O

  O oo6

  Q

  0ooo

  qood

  EOOrooO

  ed

  oor0 oOd

  g@e

  Mtmdoo)

  66ood 50o

  o16

  ooloO

  Er

  oCIoCI

  odot

  @o>d085ot

  6og

  O mddOooi

  qmEood

  oroo5.

  o@o

  Q(O 9rord80

  6. ooQd

  gdOoo

  oem

  oco€o

  O)6016rCI0

  ooQd O ooQ,o

  gq

  o.

  6md

  ot

  e@ood

  goJOo

  Qod

  ooOd

  Oroood

  6e,6)

  00

  edOomd

  eOo

  0orc0.

  Oo0(oEd

  0

  offio @tor6o

  ot

  gflard@o

  g0o gfiOor

  odoJool

  o0

  d

  oq,or 06mocd

  dOmtOo

  qmldo

  56Qd

  O

  oqorcoo

  qqO gro.

  8q,nd@o

  O

  CI6mt

  oq oQer

  d6doffi

  odoO

  oe)ood oqol

  god

  @6mr

  E,0d

  eooo6.

  qed

  oo6o0 dOoDo,

  goOe

  dOotOo,

  gtOtceod

  qp@@o

  oddOo, OOOrod

  Qro

  mo dOotOo

  o0

  6ode

  or@Od 0pd0o

  0

  ea@mr

  0r@00

  Q

  @6m

  o6doffi

  oddO

  oeimod otOtOco

  grol6

  ro160 o,Eor

  oOend

  0 omqoj

  mqdod

  co66 dOorOoO

  mOm rs6d

  dOorOod

  gd6.

  @ro0o

  qptoDod

  oqot

  Q

  66e

  eaopnod

  @6d 66eob oo:EO

  q,

  o06o

  Oocdooooj oq,od

  Dg

  qq6.

  Edo

  Ot66odpno0

  ed

  A,

  6ode

  Qer@o

  oeol0601

  ododde odo

  ei0o6od

  eg

  EoO

  m6O odoo

  oo

  olOo

  @Or

  e

  E.o.

  o@ 6ml

  Eoocd

  560)8060

  OOXr.gOOo

  Ot

  doOtooo

  0od6

  oO@oj

  gB

  6od@

  pol6o

  mq,ol

  co6@d

  60q.

  0e60d

  Srdodosooo

  ooogdoqO

  oOB

  ot6poo

  g50e

  OzoOoJ

  oo

  ot6

  Oq

  glo.

  6o mOtdod

  QoOe0oto,

  6rdd

  80oco,

  qdO

  od)o,

  qmrd@ooDod,

  8@o: 06o,

  oqOd

  odlco, 0to6o

  OotqgoDod

  mo

  Eod

  06sc

  o0 6ode

  qo

  m60

  oooo

  CI00

  5oo

  g50e

  0O

  q,cd qtol

  oeod

  oO@d

  oO5.

  o0Or5

  EOqoj o16o

  ot

  Olo6m

  omo0nod

  qrdooi

  oood

  o@

  p0nd@o

  qOod

  eOd

  qr

  o0 Ob6CIo6d

  OeO

  oqot

  EB Eood

  60)

  dooDo

  8o

  oqr)doo

  o o)

  qo@lqqp

  O

  0O6ooco

  od 0l@0

  gorOoa

  Q

  ofolco6.

  @6mr

  olo odoo

  6oe oe6 560tarco

  I

  gr5

  o0 @6otod

  dO:olOo

  qol6o

  cot0@o

  pordod

  @

  Odod

  o.

  ffioeofid

  ool do

  oddO@o

  glotdod

  ootOdod

  o. 00z8d

  Ot6d

  o@Joo 06oi

  56Oeno

  od

  ql6

  oddO

  ogDOo

  qOonoDo

  8@09

  @orlo

  Eo

  86d 0o oogt

  @.Orord og

  eq

  o.

  o0@

  O

  mqod

  oogJd

  .o60 66'@6'

  60

  00060

  QOr

  O 66

  eieOQ

  m@t6 oq,oO

  O

  Oomo

  ee

  odo oddO0o

  qlof

  flo@d

  Oag6oEqo.

  eo0t6coo

  0

  Er6

  mddO og)0o

  80Oe

  @OmO

  gO

  oem

  OeorO od0d

  ro66

  OQOdrd

  6oqmr

  dOmlOm

  por5

  oedOr

  Qo@

  Oz0 8@oOgd

  qo

  OEd

  e,od

  66

  Ero.

  groldo

  oood

  0

  0O

  5or5o10

  ce06co

  oood Odooj o. o66co

  coood

  Q

  00

  OoBm

  oooOno

  60

  @Olr:d@o

  ooeOro coood

  00. o0 odqoOd

  qoo6

  OzoOo

  edrOr

  EOO

  got

  0 oood

  Q

  o0eo6od

  560tptco oO.

  o0 006@8160

  Oed

  Q

  6oe

  @

  roffi6

  0QO6rd

  got

  oood

  q

  qdrOd

  erQOr

  oOptcd

  ootO

  ffie

  ro6o

  eooeeotOooO

  ed

  oot80

  E

  Oocdoo6.

  mr0

  qdroOo)

  0 offio 6)

  @m6o'

  ObOoood

  oeag

  q6r0olO

  OOt

  ge,Oooo

  60o CIA

  gon6@

  q

  CIlr5pn66.

  oO@

  o0o'oprcod

  g6de

  goSd

  oqod

  oddoO

  ooeo dOmrOo

  g:oldo

  @6eotocd

  @oldo

  OO0

  q

  0gd0m oro4,@

  50@ @ro;8d

  ooQd o6do6.

  orOe 0

  Q

  oddOo

  oOod

  0i0d

  oOe{Ood

  oem

  006

  o)dEr)

  66qO6d

  OOmr 0l@@

  o@ oOtoorcd

  06ooe

  q

  60)O

  qOororOod.

  mdffio

  oOdo

  gpo

  gdDO

  o@

  qdrOrO

  ge6

  oooooBd

  oetO

  eCIeod

  mqdO oo0@

  oddoO

  6o

  gq4

  o60d

  O

  55

  oor od6d eaO:gd

  0o

  qB

  oOd

  ooi

  qadOoo

  8601

  0roo@o

  @otd

  o6@oi eoa6

  O oo) Ooo

  O ogQ 6aot

  oEo

  CIQOd oo)

  60

  pcoo

  oOCIoi

  or d066 offim,

  Om6o

  o)

  qffintd@o

  oms0r

  ooo@eo@o,

  oddop

  o0

  goOqdoO

  (Orm

  oaoowoO)

  oorc@rO

  OdDod

  ozCIco

  qqo.

  o@o o@od

  q

  od6

  o16o

  0m6o

  6CI

  gflrtdOo

  eO6

  gO6Ooo

  oO0d

  d06o

  dlSo

  modmaSo

  ol

  glro@CI

  qoorotO

  80Oe

  go)

  E6@mOd

  A

  o0t6 o0m6od

  560rpno

  Oe

  Ero.

  oOco oOeod

  gdoorool

  eoocl

  o0Qe mqo

  oOqoOd OO0 og

  o16

  @oq

  BdoOd Oo

  qod

  @, d eogor

  oodrOd

  Ooed

  000

  odSo

  eto0Ot

  6

  gl60ot

  mdO.

  ooDgr o8. 08. 0J.

  oal.

  oslAal.

  g"d,Er

  oasaz oJDr

  qdaaa,

  ooDrlaro

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  5/16

  0q6l og0

  Eo

  o6to,

  2003

  d0

  @ei 02

  Oo

  Oqlp.

  @q6r oerO

  Qo:ooror

  o0

  GcreoOoloor

  €,cZ

  oemO oe e

  6.

  goo

  eae-ool

  fomc$

  0r OCo:

  @

  Ood6oocoolod

  BocomJ

  mOoor

  oalO

  ooo

  5o0o€;.

  0@ 6or,:

  qOmC

  Oooo o0 Or5oo5.

  00

  o@

  o@r00

  q4ob

  o@

  9d

  oelo

  0 oO0 d

  meod6.

  '

  Eod

  qreOco

  otCIcr

  gq

  o@loco Oqorcoo:oroC

  oOord

  o0C0o

  QOd

  oo;r00. o@imc: r,re

  o6om)9,

  E.go?g,

  60)

  EOolOr

  o0o1

  0 Oqonx:r

  qzqd

  6r,:ee

  G. oe;00

  gtEdco

  650

  r,:q d

  6oeeO

  0

  g4do

  500

  6.

  Oqdl

  oetoal CI60oroor OOe

  6.

  2003

  ac8oz@O6

  21 Oa

  969r.

  g6oxoocd

  do 6dO0dord 66dO

  O6cot

  gorO

  Oo od

  oorod

  @c:oJof

  Eqenr, @6e 0o 6ooo1 Oooiod, 6dm Scor

  no) og

  O0 Oq

  qOoro

  Qocd

  O6OoO

  6.

  eCOoolod

  ooiOt

  eCoC

  o0 0or oorogO

  Oqoncoor

  grqd

  6c:q

  88D0

  qr,:o

  Oot

  O0 6.

  emd

  OomC

  qr6

  OqoocooJ

  A60J

  mg

  edoC

  Eoe

  80o0e or0ro0 moSo 600 G. o@ 60 O60{Ooc,:d

  OCoo

  soo 6

  2003 aztoz@Ob

  28

  Oo

  g6qr.

  old ogor O 0o

  @o ooo

  q4,

  66

  qOApd gO0

  oqed od oaO

  E_o

  00 0o

  o@o

  qdeo@6

  effi

  oOr

  8o

  oOed

  QopCI

  6@ CIdlOo

  Qdr

  66

  o$0666

  e

  EdAd

  mermdlOmccJ

  o0 orOco @t

  Qor

  oOoer

  qo:60

  0d oolO osro 5oOo0r.

  mddO

  8Oo

  q60

  ar6Oo oe)or,:

  oOord

  m60o

  qolcoal

  oOOe

  o€

  qg

  CLe

  SoOorOr.

  gror6co

  mgor SOo orol6

  roaJol

  ooJ OO olod ox60

  eOo

  m6or

  o@)or,:O

  8Oo

  C[60

  0

  E6QED

  oarlO

  o;d O0o

  0o ot6 G. OooC

  oelo olOC

  80o Oo o16

  qo1E6

  OCoC

  roqgm

  od o0o

  e,ocooJ

  oeimc:

  ood

  mdor

  Oqe

  Q

  0O G. o0 @qdr 090

  @coldOo

  Oo1ooJ d

  mrnord

  50@

  eo€eor

  6.

  @doto50b 08 Oo OAA.

  o;dord

  EGcorC

  oOqoOd

  oqor

  0:66m

  emo

  qeo

  q,r

  oOsr 0

  560rmmfial

  Omd

  Qolr.

  oOc(O

  dc:qoq,6

  6qq 80d 0od0r

  Qd@@

  mOufo1

  0od0r

  OroO

  60

  o0

  8oJoOO

  mool680

  mq,or.

  o@

  qol

  oq,al0

  q,oi

  oOeeOe 6do

  Qocr.

  qmOo

  eo@gqrctor

  eormO

  Eoo

  ooaEcool

  SoEol oo@@co o@r5

  qocool

  doO m@OolO

  Qanr.

  q6o

  oOooi

  grqOo1

  Oedr

  oeD

  Q,orcoro

  @coor

  o0

  gOod

  mooOcoSorm 6eO@C

  q,

  mEool

  brg

  eq

  0

  d,

  @

  gomr

  SOOrommD

  oCI6ocd

  Otod

  mo8Omocl

  odoO oem arOeo? o6 0r

  goo

  elO mq,od oolO

  qt6

  6.

  E.

  0od0r 2004 06or0eomoci

  Ee

  Q eolO

  o6gOtOomc,:el

  EoO

  6e60

  0

  e6@

  O 6a

  0O

  G

  2003 OdotoSOb

  09

  Oo

  @odo6d9.

  6

  eob)

  55@tomtot6 rO6ccd

  mrOom0ol CLm00

  qe

  orOroQou.

  qrOl6ca

  gffio

  gor":q:sg3

  rsaqr,:;occi

  oo;o6oOc qr6

  O

  orO

  5e0l0 Oe$Oec:d oocrrc'

  :. fl1

  ceimr,: Ecog SOoOeO

  qOod

  8Oo 800

  qq6

  ororn

  8O0

  ,rq,ot

  o0

  80m

  Eo

  eeiOO

  od6or,:a1 erOee

  al6q

  grolG

  oo 850€e oOr Eo

  pmrq,o:O

  oo

  mdOoroml.

  2003 oo10z@O6 25

  Oo

  qoo6zOogl.

  Oe60oc,j

  qCL

  OEeod ol1:5

  ,q6r"

  eaQdOO

  6cot.

  .6dOr0l.5om

  EroeJnca

  q6.o1rn

  G c:ot Orccaot er05

  00 cq6e

  CIQ,OoO

  fl

  gtefim

  gefio

  gmc"rqoq,6

  0oto0;,

  qtO6o

  dr,:do 6o80

  Oord@r eao 00

  gOor

  o(oor

  eor

  ng) od,rsoOe

  e

  6r,:e 80oOe

  or0ro0

  moSm 500 ororC o614

  qOOtdslo

  omdzsst.

  6c:q

  8DoOeO

  @e6r;6000

  otOO Eq o6q6O

  gcorCSo0

  oDQ6

  Oro6O

  Eq6rO6rot

  o0o

  ocOO

  6oOo;Ot

  o0O

  qdr

  eiQdoO

  gOm

  aoOeicoocEb2

  ogo

  mOqq

  arg

  560rearofim

  q6@6aa2

  0o n@npnOoo

  ScoOmJo 0oo0t,

  6c:

  oo;aqool

  q,

  mOo;6)6)05) cmrO c0 Or eOoor

  oe0t5 ot@co

  e,g

  oeCI

  g;otdorot

  Bmee

  56@toeur,r6)0m

  O onm

  ool0

  6Qent.

  e,Ot

  Emldco

  roool

  o@roorco mrocoo A)CI6

  EOa)o)o

  560tomtofio 80oom

  qolq,6 q6oo

  oOo0

  oc:@

  Oolt

  oOo,q

  @otnl6mO

  .Oq6e oeEa1"

  800€,

  Oeroorcdrdq

  eeOarOr

  2003

  oEescOAU

  04

  Oo

  @odo6de.

  gror0

  oeomr

  f

  6r@x:olco

  "aop

  Od@o"

  oe6

  q0A)OsJ6

  m6oJoor o@rord

  peno

  o0o1 m@mr 6c:e

  grfforocd

  80o

  C[60

  6.

  oOco

  goO

  gO@o

  oOc(O

  -

  6Ce

  grorCO@

  66od omO

  oq,o

  orod.

  2003

  ogerz@Ob

  08

  Oa

  agp.

  Eogm 0r@oolo odOmc,:rocr)

  65 oeOocd or@

  g0r

  moroO

  OeOl oeD offiO0co oeCI oOarOr. d offiOOo OoJoC rooO

  omtgO

  -

  ErgO

  oqreO

  -

  eoor 60otoD

  oOo: 0 6coq 0qonc:D

  oo0@

  o6mD

  gdOc:

  qq

  CIO

  6.

  dc,:

  q,6eOol

  qoO

  oo

  mg

  6e

  oorod.

  mdrpnr

  geno

  oarffi 05d oq,Oomo 6o0o10:.

  0o

  00O

  odq

  5or

  coOoC

  0 OCIo o16,3. A0oJ06

  qo

  eg

  qr50o

  ooo€,ro@o

  oooO

  o0

  mdernr

  c2mco

  0qO0O

  Oflr

  or6orOr 0o o16 6. Oood

  g0

  gE

  ocO 0Oo

  0

  go

  or oOSqo

  o0

  Oae

  EEr6

  gCI)6c00

  od oOo€:.

  qo

  6a1od6

  eeOCI

  oOm

  e6olool

  o0

  Oae

  qpfir,l

  0

  mOdo 80or,:

  OOO oo

  Q

  eAO

  00o

  c,:r6

  BoorOr.

  Eo

  O0O oq6o18Or

  eOo

  00,

  0@)61610

  q60

  0 6r,:OOq O0o 66oo 0

  eam

  mC@o1ooC oOorO.

  o0

  oo

  e,o@m

  oeg

  eoeo

  ooroO

  60r

  opnOr

  oq,O@ ooC

  oalO

  roo

  o16 Ocod ommr

  c,:oJo;O

  6ooo€r. oOOd OdorOd or Oroq,or Bc,:q

  OOocoCocd od0l

  6oo

  mOod oorO

  0q6r

  ogD

  oDm

  oe)omO

  gqOd

  o@Od

  fo

  ooro

  5Or mdoOr.

  "odlErur

  qgco

  orOQq

  qq6e

  96@

  d

  9e

  ep, 6

  ood

  oerd

  og

  0O

  e50.

  oeDeD

  ooCI

  edd

  oe

  0@

  ood

  ootO

  60@.

  d

  oeld

  OOd

  qq

  O

  O ocjo6 Oe@.'

  aiD6

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  6/16

  @q6c

  [email protected]

  '@oJdr

  ogcO'[email protected]

  EaoO

  O

  tB'@r2d1

  ogcO'

  co@oi eoO

  qOQ

  rod6c. ogCeoocd o3ol

  €rroroJ@o

  @polOco

  qOors

  8.

  EqEocO,

  pldnlOos,

  ooOdcs,

  e58or6@,

  55e::cO, d6o:lroc

  qafi

  adaa

  qoQ

  gbcc;ace:rl

  ogCzoce

  EgaJqd

  ndaroc.

  g:rJqd

  ogCtoon OOE

  g,Ac2cd

  olrs:

  @c EO-g 6O Og

  a:ar::'rEs

  9Q6ooJ

  rog

  g18c$qoO

  '5o:rJ'

  E

  eA6o.

  Seo:rJ

  Eoajoi

  q46f

  @adogo

  8.

  gE:rJ

  gbc

  eeC

  @e$ zoaOc

  q? Ecsc @c

  qr=

  EO,

  44d

  @ei

  Eo::rJozrJ o@caOc

  q

  E

  @g

  @ooa.J

  oed6:

  gcJ:r

  togc.

  eeg,c

  SgAq O @g orldl@

  onJo:o}

  6o=r

  eroOzrJozrJ

  ee€e

  9r6o@al cs18

  OpO

  e}r'Jr; ozrlOafu:e

  oarceolE

  p6c.

  dOd o@ oq@cSoszrJ

  oOnO

  QA

  Eo

  @g,'q@o@

  qdcec

  Eoaroc

  EaC Ecoaioai

  44gf

  @aiogO

  g'

  o18 Ece6:rr

  t:ocg

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  7/16

  aodafutgclo,a6)K5q@ro

  6

  ou,o

  6oood

  'od'

  dd

  oergoo

  6dn

  a1a

  orcocd

  'qd

  q'

  (Kung

  Yu)

  o@

  OrQ,

  Ood

  oeoeoood'rsd6d'

  (Shonyin) Oe

  0166

  og). dt6n

  5eOfi61Q

  oeoo

  oA0

  60

  0

  SQooi

  ooo

  O

  O0Oo0

  ooqdd.

  Oqocd

  ooq6

  ooo

  QO

  od 0

  0qoo1

  OeQei

  e

  gol

  gQ

  o0O0o

  oroqsr).

  05ol

  0q

  8Od

  Qoo'0

  EOl6eoOo1.

  OOd

  ffioO

  otoldoq

  oxdOaOq

  oz@O

  roe6OO

  qgroO

  odq

  Qd

  Q

  eQO.

  OqO

  d rocor

  eod

  Er6

  QED).

  056)

  ordOeOl

  C[ooo

  oo0

  6co

  eoi

  Q

  eeO

  ooJo0

  ol0ol.

  oed0aOt

  qolq

  ogmO

  or0oroo 0

  86o1

  6od

  oOcoO

  Oq 0601

  ool

  o6dxodoll

  @q

  OA

  eeO

  oddpct

  00o6.

  qol

  g

  ord0aOl

  ooloo6

  ootq6c

  @

  Oel60ot.

  Eqdrq

  coPporoO

  oq

  0

  qol

  Q

  969

  ooqdoO

  ooQsul.

  CIq

  o9€lOO

  orooojOoo

  oq@ol

  ordfl,deo

  OeCI

  ocOrdQOt.

  0qod dO

  06dO

  ml6oo

  5ol

  E66:6cor

  0e O

  gog

  O@coQ,

  oolqdd

  Ool

  (Ronk

  of

  Lord)

  pQo4,

  oorqdo

  emd

  mgl.

  qtQ,otgOdolod

  6@

  oooooco

  oe)o@o

  qOOd

  qoj

  q

  eod

  8@

  ecQOl

  0

  6E6o

  oemdcOd

  O6d

  oq

  oOqoOd

  qOOd

  SOOtaPo

  ogl. 0ood

  ffio@

  odqOd

  6mr

  o0

  QgtO

  6o

  ed6mo

  e6o

  6Qom

  Oel

  60o

  oedOaoqpcd

  daocodd

  Qdo

  Oenl.

  0o

  Ood

  oo:lOo

  o16

  oG

  6q

  O0O

  q

  q90

  eQ

  ooD

  oO

  e00Od

  o4l0o

  orOo

  S6Ororr

  ogo.

  0ooo

  orOo

  e

  ercq

  oO(oqd

  0

  QgrO

  50I564n.

  metodeOol

  9g:O

  oOod

  odororO

  orOo orOoo

  edeom

  arc

  orO

  qodolom

  0

  got

  oodo@o1EOQO

  mmd

  mgt.

  or@

  omoold

  0

  e00O

  oOoor

  ogo.

  or0

  O0 0

  e0Q0

  6co@o

  gmtdoc:ol

  50m

  e

  d

  ol0

  qOdoDm

  0

  QgrO

  66Orpnco

  Qod

  ed660

  e0d

  SQom

  Oet

  EOot

  mrdOaOo2ocd

  dzood

  eo6o O

  o.

  oermdeoOi

  o0o

  qdo

  oqcod

  oeo

  6eo.05mt

  gtQ,otqooJ

  oOo ocoH

  d

  S@Oe CIeocd

  Eeoeo

  A0600

  56seo

  mgo.00e

  pQ,o4q@t

  gQ,OocS

  eED

  ro6)

  oOod

  6o.

  PQo4,orcen6

  qoocd

  E66Eol

  qoO

  EQdee

  qm

  qod

  coPtcod

  q,Odod

  eoo€d

  e,

  er6

  oOe,0O

  eo€ol

  QgrO

  omd

  5000

  edmlo

  oogQ.

  Eo

  06d

  oeO OotOo

  0 6Oede,

  O

  qOQO

  mmd

  o6or

  @e

  00d

  dco mrm6oet$

  ed6m0

  e66J

  SQoeo

  O@)

  EOol

  old0aOqocd

  6aood

  ea6o

  o r,:.

  o:r0o

  do

  mod

  odoJoe6

  qo)

  G

  eooed

  edool o.oetodroO)

  OQod

  gen

  8@or{qo.

  Ood

  QOd

  oOd

  Odd

  Qeio

  d

  EeOd

  0

  560tocc,:0o

  qd

  q

  OnreedOoO

  od

  0

  qod

  oO

  geO

  66ro0

  6eO0

  8@Oe

  gOadSco

  oe50

  6cor

  oOsed

  ooD

  q66Eorcd

  e

  666la

  odOeO

  or@6od

  o.

  QgtoO

  mrdOt

  6tOd

  odqO

  g6dtdcot

  065j

  qo)

  o0roo)

  8006o

  ee

  olqd OqO

  0c,: 0do6

  odoJoO

  oolorS

  8o.

  Oood

  @

  q

  OOm 0@l

  oo

  godqd

  e

  OqO

  o@d

  66od

  Oo. offio

  dtdmorcOQ,

  ooo

  EzdoOo

  oOe

  Ofiol

  oo@

  61.

  eq0lopn6,

  00O

  eireom

  910506o:

  QgtoO

  Ermtdoool

  Sdod

  og

  ootlot6

  goje0O

  oldOadaocod

  q6@d

  8@0€

  meol

  Oel

  5o0oOl.

  d

  mOro

  0

  Ood

  EOO

  odqOo2o

  qeOro

  nd

  6o0orOt.

  @0

  qQdrq

  CI6coo0

  ood

  6Odoq

  OBd

  OqO

  6q

  q

  DidOaOQ

  eol

  odoO

  qqro@

  mdq

  o0

  ErOSOdo

  Erm

  SoOo€1.

  d

  8@0e

  eo

  6qol

  o@

  qrOSOdo

  d

  mrdOaOl

  6A6od0

  Qed

  f

  ooo

  coroO

  Qql

  o16ol.

  ord0aOt

  o@t

  oCIdxoq

  elQ

  0O

  oddlO

  ordold

  o@d

  eo

  @q80

  86ot

  6ocd

  oao$eo)

  O

  qdOdoO

  006.

  6qOro6

  o@

  Oo O0

  00

  0Oq0l

  qleol€

  ooq6

  8Oo0l

  5o0oOl

  d oOqoOol

  5@

  qeo8

  odOaOqgcd

  6rod

  q,

  SocooOl.

  0O

  Boodod

  d ordOaol

  Qg

  qr6

  Q

  oaoqol

  qEDo

  6ml

  ec

  oEOc:ol

  eO)

  OOqOrcoo1

  o0

  emd

  ooqd

  @O

  eOl

  QOO

  6or

  odqeS

  0O 6.

  E66tdot

  6t6 ootOO

  oOod

  600

  o.

  60tl0

  o6o

  eeOo

  oood

  ooocod

  qdOq

  OooooJ

  eO6,

  o@

  ffio4

  o2drd

  q

  60 oolq,

  O

  6godaro

  6..

  (

  8zl

  esrroroal

  o.g6$-

  es6Dbz'-zr,as.ota)

  OoJoO

  qocod

  .*m6.'.SS

  :

  *iW' ftft 3-

  '

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  8/16

  Appreciation

  ,M,,*e,

  Lee rvas

  bo',,yr*I*Pr::".S",,,k-:.3,.,,,ris,n

  aroundrrre

  worrcr

  spare

  decided

  to

  go

  vegetarian

  at

  the

  age

  of

  i2 tbr

  moral

  time.

  Follou,ing

  that,

  He

  held

  the

  posts

  of Chair

  ,Depufr

  reasons

  and

  became

  vegan

  twenty

  years

  ago.

  He

  moved

  President

  and

  President

  of

  the

  IVU,

  only

  retirin-{ tionr

  to

  Manchestei-

  area

  in

  the late

  1960

  s

  when

  he

  obtained

  these

  actiyities

  recently

  due

  to his

  failing

  sight.

  Maxw,ell

  a teaching

  post.

  From

  his

  early

  years

  Maxu,ell

  \vas

  .,r,as

  also

  the first

  president

  of the

  European

  Vegetarian

  invoh,ed

  in

  charitable

  work.

  Hewas

  involved

  in

  setting

  Union.sen,ins

  fiorn

  itsformation

  in

  lgg5until

  1991.

  up

  ahostel

  for

  Hungarian

  refugees

  in

  1956

  and

  started

  working

  as a

  volunteer

  fbr

  the

  Vegetarian

  Society

  at

  Aparl

  from

  his

  cornmitments

  to vegetarianisnr.

  around

  the

  sametime,

  hiscommitment

  spanning

  nearly

  Maxr'lell

  heldvarious

  offices

  in

  Geographical

  societiesin

  50

  earsin

  a

  number

  of roles.Hemethisbeloved

  wif-e,

  Manchester-

  committee

  member,

  Honorary

  Treasurer.

  Sy'lvia,ataUniversitv

  danceand

  has three

  daughters

  and

  Chair

  and

  President

  at

  various

  times.He

  was

  also

  six

  grandchildren.all

  lifelong

  vegetarians,afact

  ofu,hic1.,

  Honorary

  Secretarv

  ofthe

  Marple

  Liberal

  Dernocrats,He

  he

  was

  very

  proud.

  Maxwell

  taught

  Geography

  ,

  planning,

  housing

  and

  urbanization

  at undergraduate

  and postgraduates

  levels

  for

  many

  years

  but

  took

  the

  opportunity

  to

  retire

  early

  so

  that

  he

  could

  devote

  more

  time

  to

  vegetarianism

  and his

  other

  interests.

  Maxwell

  originally

  joined

  the

  London

  Vegetarian

  Society

  and

  before

  long

  found

  himself

  on

  the

  Committee

  of

  the

  Society.

  He

  soon

  became

  very

  involved

  in

  the

  Vegetarian

  Social

  Club

  in

  London

  and

  was

  Chair

  of it for

  a number

  of

  years.

  Soon

  after

  moving

  to

  Manchester,

  he

  was

  asked

  to

  join

  the

  Committee

  of

  the

  Vegetarian

  Society,

  having

  been

  active

  in

  the

  young

  Vegetarian

  Organization

  and

  the

  movesto

  unifiz

  the

  two

  National

  societies.Hebecame

  Chair

  of

  the

  society's

  Publications

  Committee

  and

  oversaw

  the magazine

  in

  its

  various

  forms,

  as

  well

  as

  everythingelse

  published

  by

  the

  Society.Later,hebecame

  Chair

  of the

  Committee

  North

  of

  the

  new

  society

  and

  laterstillhe

  was

  Chair

  of

  Council

  on

  three

  occasions

  for

  a total

  of

  nearly

  l2years.He

  wasmadea

  Fellow

  of

  the

  Society

  for

  his

  serices

  to

  it

  and later

  president

  for

  five

  years.

  Maxwell

  was involved

  in

  both

  the

  Vegetarian

  Home

  for

  Children

  in

  the

  Liverpool

  area

  and

  the

  Vegetarian

  Home

  for

  children

  in

  Jersey.

  He

  became

  Chair

  of

  the

  Jersey

  Home

  and

  subsequently

  oversaw

  the

  amalgamation

  of

  the

  two

  charities.

  The

  charity

  is now

  called

  The

  Vegetarian

  Charity

  and

  it

  exits

  to

  assist

  needy young

  vegetarians

  up

  to the

  ageof}6years

  and

  to

  promote

  vegetarianism

  among young

  people.

  Maxwell

  remained

  involved

  in

  its

  work

  until

  his recent

  untimely

  death.

  In 1979

  VSUK

  asked

  Maxwell

  to

  stand

  u, ln"

  Honorary

  General

  secretary

  of the

  International

  Vegetarian

  Union

  and

  he

  seryed

  in

  that capacity

  for

  17

  acted

  as

  a

  volunteer

  driver

  for

  a

  local

  organization

  taking

  people

  to

  hospital

  who

  are

  not

  fit

  enough to

  do

  unaided.

  he

  was

  a

  fiustee

  of a

  charify

  of

  that

  runs homes

  for

  street

  children

  in

  India

  and

  was

  Chair

  of

  Govemors

  of

  the

  largest

  comprehensive

  school

  in

  Stockport

  forthe

  past

  five

  years.

  I have

  personaliy

  knowu

  Maxwell

  since

  I

  became

  vegetarian

  and

  active

  in

  the

  movement

  in

  1972.

  andworkecl

  rvith

  him in

  a

  number

  of

  roles

  for

  the last

  fwelve

  years.

  A few

  words

  are

  not

  sufficient

  to sum

  up the

  energv

  and passion

  that

  was

  Maxwell

  Lee,

  He

  lived

  lifb

  to

  the

  full

  and

  left

  the

  world

  a

  better

  place

  for

  it. In

  corlmon

  with

  others

  with

  stron_{

  beliefs

  he

  disagreed

  with

  many

  in

  the movement.

  including

  myself

  on

  occasion,

  about

  the

  'how,

  to

  achieve

  vegetarianism-

  but

  never

  the

  'w,hy'.

  Together

  with

  Newill

  Hall,

  Thomas

  Pitified,

  Jhohn

  Grice, Kathleen

  Jannaway,

  Kathleen

  Keleny

  Williams,

  Joan

  Raby

  and

  others

  of

  their

  stature

  he has

  left

  a

  gap

  in

  the movement

  which

  will

  not

  be

  easily

  filled

  but

  we

  are

  nevertheless the

  richer

  for

  having

  had

  theirexamples.

  Tina

  Fox

  Secretary International

  Vegetarian

  Unian March

  2005.

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  9/16

  o(j)e

  cDe,

  oooc,l

  quaoo

  $co,

  6tlO

  Os)d

  oqod

  oqo5el6.

  o.ca@ iosSog)6

  qbOcs EbOor5 eog

  orae

  6eod

  (,.5)

  6t )eeoa

  gQaool

  to6dod

  god

  q6.eoes

  eot2dooJ

  80tl o66o

  coro

  @Qolo Datil(€6p

  ocoocoS.

  oco)gerg

  St:>loosi OoororsJ

  et)

  Epe)

  otdq6

  @eori@ceocd

  e)q66co

  go@Od

  Oel

  Q{flm

  o@de

  coeo

  o0.

  qrb. q;b

  o6dol6 Oeotalocd

  eol

  algod

  oori@coorsj

  glqodce

  Qcodcooi

  Oo

  68tlt

  O6dOrO

  qOgoo5

  @.co@rco

  2004.1224

  Qea

  dOlb

  SodomoC

  Q

  ezorr5Q6.

  5ce

  669

  Od

  oFcaco6sj

  ooi

  gOoco6si

  6@OaoO cooSorj

  oro. Sbol.coteoroocosi

  o{6ce ee"6oocss5

  Oco

  @eooi

  QocJ

  ee@6 oe)Q

  Qo)

  O Oto od eeod

  @oeoC

  eol

  qlelo5qced

  q

  55o o6@6.

  od.

  qo0q6nobOo

  O:oolosj

  6)

  qlb.

  0ol66n

  qrq66co

  gtl@os5

  Oo

  e6d

  go0q6nOboo

  o@.

  o6r6"er

  @eotllod

  eel

  ogiol

  66D6"e, @eod@csocd

  Q,cl6cod

  oo eogol@ 6606"6

  gOgocs5

  @.co€BG:

  ee,

  OQsJo

  ge8Scei oeolOgoC

  Q,

  ereOroi

  Q6.

  Ogeo5ieSO6ceq

  ocooced

  er) ooOgzsO6coao

  oglaoce

  6Oou5

  ao6o

  CIQo5osJ

  O.cs:@rce

  g

  @d

  oeol

  Od

  EOrocoo5

  oo16

  QO6.

  eoagce

  o6ico

  Oordocsg

  oooq

  8. 8.

  qqoarl6lg

  gtll@Od

  ool

  @@oq 6@do:

  aeo ooOq

  Qgot

  0o6€6(0 2005.09.09

  e5)

  @so)€O 6do6i

  e

  erozdQ6. cq@qet)o ooOqOdzoi

  @@eo

  O ogince

  6Oed

  8D6o

  qtl6

  OQdord

  0"6@5(3

  66E

  odoO

  6.eoerco6oJ eol

  Od

  gOrce6d

  otlt6O

  O

  69

  eo.daoa6o eor

  516ro

  qeleorolO

  tleoQOr

  ao6@d

  cocooz

  geoto

  qo5

  eoeo

  eol oOooi [email protected])6

  oz@6aOg oOd o@

  Ogero

  q

  e3)a8o

  @Oo

  q

  Ocoocod

  o@6 co@ld6co co6Qeod ao6dod

  116z@

  gOgd

  Oel 6@dtl

  coeo

  Qgelord

  q)6)Aeo@co6

  ego)

  qz6@

  OaoO

  Ocg

  qod

  @ egrOao

  66zO

  q6el ql

  d oqo Oqdoo

  ec@6

  @o o@ei5

  gqg

  A6

  o@

  oer4od...

  e6 edn

  @er)Deo)

  6b@l"eo

  Eeo6d

  oco @soou€ o@ oeoi6io

  961

  60 ooo oolool8"

  . . .

  cDg

  Q,@er8o Qg

  cot,e,

  960

  (,e@eoo

  tgotOO

  ooo

  ej)6e,)

  @ejer)

  . .

  .

  6alu:Qr^:

  BoS6alur

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  10/16

  1a8,a,da

  illlll

  ilIil

  Oca

  Oen

  OulmG

  @roo,*

  c:o

  ooao

  *offi

  ErcOOolo

  6. SodooooJ

  06eod

  660

  gzOomlord

  go(ood

  d Orfo

  oeJ 60

  qrOodd

  cooorOd d

  qOO

  Er6

  Oe6 Oododod CIOO

  @od

  O?rO)

  Ero.

  mogO

  qd

  gomoO

  Otu

  Q,d Q

  qc@oo1d

  roocoO 0o16 o€pO

  oer O60oj oOdor Oorco@ dednolOo 6. dco

  qOO ge6

  02,6 Ooo

  e

  oe€

  Ea6

  Soreo@

  OrB

  Ooo

  oem 66506

  o.

  eqoeo

  60

  gz@odd

  Offi OooO oC,6or,:d

  Qod

  EroO6o:e

  oO o00 o6@:doo 6. @mO or 6dO

  qo qod

  om6d roOcad

  qz,6

  o6o

  e8orc

  gm@Oo;q

  oddO

  oorOogOe

  odeojoO

  po:d

  Ooood

  fOO

  oaED,

  goq

  or oedol oOioa O.SO oo@

  Oq6l5o

  or

  @6oo:e

  oa6ol6@o

  o@m@

  465.

  CIQd

  ood

  ql@odo:d

  9o{ooo6

  oQo8adrOdod

  g0@

  Oedordood ooi

  grr)

  ee 9€eoO

  qdod

  md

  ocoo

  Oo:dodco

  oor d@

  oooo0

  od d6 o0Jco Olo@

  o.

  o0

  0o Doloo

  9e

  @od

  oo)@o

  oOmdoO

  0

  q6omd

  oem

  Oe

  oa Onmood

  Q

  OO o$mOo Oqqodocd

  qeoro

  6.

  Oood

  qE,

  EzOomid

  016 Oo:dod 60d OO) OeOd

  Q

  eoeO6o0

  9@en

  o:Od 60. odqO

  8em

  6.

  o06offio

  Oooool

  8o

  doror

  o0)ooJ

  gdO gqoO

  od

  grdod

  oOJq

  eQO

  omJor or@

  Obo,

  QCIe

  6)0, 6e

  ol

  deOeOGd mze

  Ed

  or

  Onft5a

  m6er

  Od co.

  60 oOooJdoco oOr

  Ogoi

  qo6

  6o0o 0

  orOqoe$

  oro.Oood

  O6oO:ood

  Er5

  I SoOor 6@

  Et6Bm

  ObOorod

  m@o OO6d orOq@ qeo6pn6 Somd Oeffio)Od OOO

  od

  O

  Em.

  d

  odqoOd

  qq,8o

  doxar

  EOooem

  Od

  gqoOoO

  qdrc

  oO0d 605.

  ooJO

  moOnm

  6oorOO

  @d oro60 86o

  edo

  oo6o oqd

  gr5

  odo mddO orot8ogOd

  e

  qe

  0oo

  gdl

  66 O

  qro.

  oCIOt

  mOqbenood

  0

  geoOOotq.p@oO

  mod

  Q

  o16@o

  6do4oxoE @o

  dO;ot0oo0o6oo

  oqd

  gr5

  odel oroEogod

  0orc0.

  6ord o@

  Eoo

  eedr

  or

  eq@

  oorQOe mqdo

  mOdod

  ood

  @qoa o0ool6ooO od

  emd

  ooiOoo@d

  qfia

  omJo:

  oOJoO or,lo

  o4q

  eOo

  mddOmf

  o.

  o@

  qtOeolo

  mddO oroEo€Oe

  gtd

  odq

  eOo

  edo

  moOaxl oqdocd

  gOoaor

  mqo: Sood

  SeiEOo

  oeo)or

  gOrmOdoorcO.

  doOprd

  6,

  ooloO.

  qd

  or0

  dO

  0

  odo

  o)o0odED6O

  ed

  oO0d

  oodor

  Oood

  ootO

  60

  6,

  pOood

  gQ

  oO

  oroo

  o6. 15 OmdoO

  ood

  grold

  e6d

  9e05d

  @

  Orcd dOooooi6o O orOrS Ooocd

  oodO>ij 60

  edood

  oOlD

  Q

  oot06@ o@ Oo

  0O

  ood, o6016o

  ers'

  or Oo:@tCo OOOoOO6ooo

  Oo@td o.

  gdd

  eoddOmrd

  86m 0oo tuon

  eOr

  codod

  oo:or6@i

  d

  oqor OQd ood oorOr

  qzdod

  @69o

  oEmO co.

  SooO

  odor mro6o@d

  @CI)

  60

  oe6

  ACId6doo6

  EI66@ED6

  5or

  06e

  Oarfimooj

  q,En

  @O 600

  ry6

  q5

  eeO

  ooeSa

  o@oo Oo OzB Oordodo oor Oo:o nd

  gCIOO

  0r@ oomO6. oo

  Q

  qm

  Omd

  qg

  rodor

  ee

  Odem

  omtdaoO@d oo6 odod

  @e:

  o0Oroood

  omio: Or80

  6m;

  gz@odd

  OrB

  Oo o6 D6 oodOIJ 17

  edoo6d

  (Oo0

  qdCI6

  42

  edoo6d)

  qQ

  I oOSo OO o.6o Omob

  o@sud

  gO

  or oa6mr60mod

  gz@omid

  OzB

  Oood oodO:6

  600 000

  d

  8om o6

  qro.

  o@o oddO 06o

  edoooO

  6Om

  q

  0060

  OSOdOood

  e06.6)d 0oo6. dood

  0d

  oomzOd

  gdod

  edo

  rooSd

  oO oOd or,ez 06 66@0 omlm Oaxifiood

  md6 60dod

  o@

  oOggo0

  qc6

  Ed@od

  Oel@ooOErS

  Boto

  6mr

  o.

  qe

  oelO

  gr5

  OrorcoO ofleoOo

  grdoo

  Oo oroj@o

  eEq'O

  8@O Oeordo;

  Q

  gCIe

  mlOoO@d

  Ood

  @6eod

  6e

  Oo

  o0 OrB

  Oo

  0or:oo6.

  6oo ol

  @6eo

  qo6

  ql6

  I

  SoOo o0 oOgg oqoqqO

  gq,

  oeJood

  Er6

  e8orc

  Onlo)Oo oOQe

  qoOd

  do6.

  oo

  0

  06@066

  oOend

  06eo

  06d SooO

  qoooo

  odo

  ee

  oealolOe

  OOornO oOrc6

  D@oo

  oeo6.

  o0

  Ooffi

  goorcO

  9q@d

  dzEod

  @@oo oeedooO

  q,OzE

  Qo6.

  oO

  Oarcldood

  9oo16o

  eOdooJ

  oOdq

  qr

  Sood ool80O

  ood

  or

  OoDfio OOO od

  60o@0106

  0g

  e,@e

  0oEd

  E6dED

  CIOO

  od O

  qdor

  od @

  06eod

  g

  gr@md

  Oo OlE

  q@l6roOd

  Q0

  ocO

  omr

  od@d 60 o166 ool@o

  oo16

  dool

  e

  oO 6d CIoOd

  gOoO

  q€

  eOE

  erO

  qro.

  OQdod

  g0@

  gor

  ee

  qeeoO

  qd

  od od coe

  eOdoo

  €eg

  06eood

  0o

  6od18o

  m@oOod

  qr6

  oa6 Oarcfiood 065.

  o0 6ode 6e oood

  qo6odmood

  po66o

  Oo 6oo;

  qod

  Ee

  gO0o

  oo@d oOSo Oo6d

  pOod

  q6o

  mddOmf

  oooo)6oo odqoO6.

  @dqo 86d

  eoo

  @eO

  Ee6

  o:0@

  q,006

  e66od

  6dA OA.

  d ot0@ o@ o@l o6od OooDooax6

  6oo

  oaoedoq

  @rmol5

  eqtoO

  60@

  e6@6d

  O oddCId

  80616

  @Dd

  OO o.

  o6.8

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  11/16

  N,ffil

  oO

  6601o6,ffiffian

  eO6Eotr

  9OguroO

  o:

  goorcO

  Sborea:of

  fooooooO

  oq,oO

  O

  oOe(O,

  0060,66

  6oJe

  oo

  Eto@Oe

  Q@at

  goxd0Od

  Oot

  060c0

  OO

  g0O4ooo1

  80roo

  edo6.

  q6ool

  060o

  odrocE,

  e6)O

  6)

  EqoEorO

  oO oaqa

  6o Op;fo1O

  OOrooO

  60t ooffi

  6o9

  p6d0

  ootQ

  8r,:

  qq

  OO

  o. 0ood

  qEoolod

  OrdOm

  mdolooj

  -

  ozooord

  OrdOm

  6

  qo

  Boolod

  -

  mqol @5d

  O6cootod

  qm;6c:66m

  OOt

  00

  o. oOco

  m@gbenood

  oor

  Q

  qqood

  o:0 O6Oomto;6

  CIQol

  qod

  gO@o

  OOO

  gOd

  ozo.

  Oood

  oeto

  oe5o6CIo:

  oOdot

  qoo

  660:oomr6

  gSotmo

  oEm

  @qd

  ood

  ootQ

  oO

  Oed

  O

  qoO

  qOd ql

  0066

  oeJoocd

  qoo

  660tomol6o

  gOmo)O

  o@m

  ooOOtotdOm

  gooO

  odOo

  edo€,

  O0o 1847

  f

  Ool

  56Oromt6

  eoooOo

  86QO0d

  oOco

  o.

  0O

  oocoOo

  edoe,

  @e

  oaiSn oadtuoOd

  OE6.

  O6Od dqqoo1

  orQ,olQpm

  o0

  oeri0to@

  oxomo

  Qod

  O@ro@

  o0o60

  oOrS

  o.

  @:om

  qqoOo

  06Oeod

  groroJO@OeO

  qAee

  oG ScdO;o

  og

  0q@t

  oCI odlor

  Smt 0

  1800

  e

  oOE

  gOo)

  6offio

  oorcOd

  eOd

  6

  "O6Od

  6qE"

  (Bible

  moOOtoco

  86QOo.

  O6Ad

  6qqoo1

  qoo6d

  oolo0J

  6@601

  Ooro@dood

  Olmo

  go

  ord

  gro@OotoO

  6oo.

  @ototrod

  d,en

  O6Od

  6qE

  ooJOroo0

  Oba

  1847

  f @otor

  66Opmm:6

  mooOo

  B6QOI

  B0

  Obooci

  f

  @

  gro06mtoo

  66

  06CId

  6qq

  Sorod

  omm

  0@o0

  o@Omtd

  o(Oroe6qOt

  E

  gtoOOo:q

  moro0o

  86QOl

  @o.

  0066

  oeiood

  eoo

  Oarcfioc1

  @d@oco

  o0o

  6.

  60

  pcao

  Q

  gOo

  ogloodoolo

  o(OrorSOdc

  o.

  qd

  o)@O@

  f

  gro@0ol

  0d6d

  dorcEod

  56@rcmtotd

  Oado

  O0O

  EeOeoai

  qod

  0eoi

  060

  o@

  otdotO

  1840

  f

  qpd@o

  o6o

  @€

  "omOoJd

  oCI

  qr0oOdOdO"oOrS

  6om

  o. d

  6olod

  mOEocod

  ocod

  gOoO

  OrB Eeimd

  qE

  660rcm:ofio

  QOoooOo

  roo

  od6.

  qtoOOo;O

  016

  60o

  oold

  O

  Q,8

  oroOO0

  ot6

  O@O

  gOroa

  glool6o

  moOOm

  5O006

  e

  e

  gQAoOo

  rodor

  edod

  CIQd 060.

  oo)oom

  60OCOcorc

  eodeOd

  gd

  Q

  CIQq

  potd

  o0:co@

  oOd

  @ ooJdomf

  86QOo@6

  g

  god)roF

  gQ

  0€6

  O

  oOpnd

  E,

  ootoO.

  OQd

  O6d

  dDloorco

  CI6CI

  @€

  @dOl

  OcdO

  O?ecn

  OrO

  qtOarcSo

  pooo

  Ee

  edO)

  O

  ot oOOdO

  ooJopno

  80Oe,

  gcdo

  oro

  OqoOo

  o@ooo0o@

  56o

  O

  60.

  qr6

  ofimOo

  Oo0oro

  @eoOd

  oodOt

  @o.

  oEoOm

  oodoen

  eqry

  CIO

  ot

  oOro

  oddO

  odoSo

  ot

  @5d 06oo

  god

  ge6

  goelnlota

  m0,q,oD

  oool

  O aqdod

  olOro@

  @6eotO

  q,

  gonOon

  0O OOOOtd

  ezoce@

  OdarO

  8o.

  o0

  gOglo)

  1975

  Q

  eig

  Q

  6doQ@op

  qt6o5o

  806

  6ro6

  o6

  "mddO

  05bQd5o" (Animol

  Liberotion)

  o@

  gdOoool

  gOe

  oem

  Od

  oloopn. d

  ot m@o O

  e3ddo

  ffi5

  Oa:obo

  @)O

  oog

  0(i.

  q)6)o6

  6ml

  q,

  oOod ootood

  odq

  5m

  e

  6ed

  qd

  EQo

  EooJo

  6ooDd

  ozo;

  ,odrq

  goO

  Oojot ot

  0 @qor

  Oboofl

  o@d O mddO

  O6oodO

  EBOd

  6@Od

  dOorO

  06@o

  OQdO

  qro4,

  od

  f

  qr6

  6q,om

  qd6

  6(OOd

  qGSod

  gmz

  G oo

  qd6

  4606

  8e

  odot

  good

  mo0mO

  p@ood

  OcCI

  OdoO 6o.

  gtotdo

  mqot

  eaqol

  qz6

  mdo

  "mddO

  oot8ogO@"

  or0

  domod6

  Ee

  Oar

  gdr4

  6oeao

  @ot

  ozot

  oeoxol06OOd

  05mt oO

  Oo

  mddO

  g65d

  6.0 oO)

  odojoOd

  dOt

  oro

  ofoopo

  ot

  gOodol

  q6o;Od

  ee,Ood

  o106@

  oddoOd

  ge6od

  Oo

  @r,:mt5dod

  eooOa;O

  6@

  oeo

  O6Ooca

  Oo.

  oOtQd

  Eod

  gqO

  ofi oldod

  9Q

  mo@

  .mqd

  oood6

  6e)old)d@o

  O o650

  oOEoOd

  @t

  o6oloo1" (People

  for

  the

  Ethicol Treotment

  of Animols

  /

  PETA:

  BOr

  o0

  Q

  ooOtuoo

  A

  mqol

  oO

  gOoQOd

  Q

  or@

  0O

  @ Oo66

  O dpnol@o

  oOd

  gQOod

  Oo o0 moOtuo;o

  ooo66 OO6d

  oe1ood

  mddO

  6omood

  qg

  Ood

  ggo4cod

  oOprd

  oolo @od

  65od

  qoO56.

  00

  qo6qd

  l99O

  oCIolO@

  Dodooooj

  @

  @ot

  @otoaod

  "Bdq

  oO"

  od)o

  CIo

  oedodojorO

  0o.

  o@ol@d

  orQolQo

  roO

  odJoo

  oO

  odod

  mddO

  ocuDogOe

  odedO oqo q;ofOeO oOod

  mqotod

  Orm

  ooDd

  doq

  6O@

  6m

  o. dOo;Oood

  600:omto;d

  0 rodol

  oOod

  oOroood

  oe)e

  06d

  60o0

  q6e:m06d

  CIg

  o@

  qdOmtOo

  @o;o

  6eot

  Oqdod

  o@:god

  om:Od

  6edr

  6@Od

  oOod

  edz4

  E)A)A

  oO oz6@Od

  qOod6

  Qo

  6oo6d

  OdpE60

  od OdoOd

  Eo.

  Oo@md

  oon

  OO

  odlo

  6do e06oo

  O 60

  oOmdod

  @d

  qqoO

  og

  @6OdO

  q

  o@Oc6

  @

  odio

  edom

  OzgQo

  oi6

  OO

  goO

  8o.

  OOrdod

  6oc:d

  oOst

  o61o

  Odo

  O

  06 D60

  q,

  od

  Qo.

  o0

  @d

  qqoOo

  ozo

  6O)do

  eg

  qSOod

  65od

  orSoddoO

  8o. d

  o@o O

  @elmaod

  SbOrmo6oodod

  mo0mO

  Eo

  god

  oo6d

  OCOem

  OdoO

  0o.

  8@

  o0 odlo

  CIo elDot@m

  Ood

  8o.

  do

  ot6

  E

  oDd

  eoOo

  eC

  A6

  6at

  @

  66@reotoDo

  Q

  oeoldool

  olOo

  @too:old

  or5@O

  dg@oJCI.

  0ood

  o€ol@o

  0O6o:Od

  o@m

  oo)0, mddO

  @;om

  gqoOo

  5or m6q

  @CIo

  edrq

  6omood

  8Oo

  Oomod

  m@o156@rmto:0o

  Q

  go

  oOd Olgg

  od

  oO 8Oo

  O0o

  qd

  oogf

  oro.

  Eo6lood

  o0tooJ

  dOOed

  quo@Oo

  @o;(Oood

  6OOed

  dooDod

  q6Oorc

  eooOaO

  @rmm6ood

  oe6d

  @

  600: e@q

  66@room;6o

  CIOO

  od

  Odooj

  @do

  ooOno o.

  OdOd

  m@t6od

  000@6

  19

  Oo

  oo

  Oboocd

  ql6Oo

  0 oeio0d

  e6qOe

  od

  Oloooo:

  qgalO

  o:'d 6@od,

  eoo6oo6eOoi,

  @Oocrol,

  rododeOot

  oat;g

  0066 560pom)d

  Orrcfc,:

  1960

  -70

  0o€;qoO6

  Ondo

  88e, dodOe

  goOool

  6b@reotol6

  QOoooOo

  OrgE

  6546@

  ot@totr

  oodoaSo

  ol

  ol0o0o

  @r,:l90oo1ocd

  oeoro

  odqooor

  oEod

  I 506.

  gzo@oorco

  odeol

  odo

  o?e 6od

  Eod

  0d orc

  ot

  Srsle

  80 6oo:ai

  9Q,0oO

  oe6@O

  o@60

  0c:,

  o0 mrcod

  f

  CIdo6

  oogld

  oolo 50,

  006.

  Od

  EE

  Orm

  goOod

  qro

  qo1

  6oq

  ol

  gdQolq

  6o1q

  groro100

  OocdoooC

  @

  gro@OmrcO

  qmld

  E

  Ed

  ord

  q@r

  EOo Oool

  (Vegon)

  oro

  q6e,,

  orom6nocd

  q,

  odroro:oJ

  qo6

  doOo

  8OO

  oOd

  cotSpn.

  d

  m0m0

  ig71

  Oop

  eooOnDS.

  560;omm;d

  qqoOo

  oooOQ

  qq

  ooOrBamoJ

  og

  Q 9o1od

  QOb

  erd

  ocd

  qOt

  oeEoO

  g0o

  pol6

  ftuoooo

  oopn6

  o oeorS

  oddoo

  E6ood

  oOod

  o

  Oo0.

  (Diet

  for

  o Smoll Plonet)

  atO

  Q

  oaSo

  oOSor

  qto16

  56@pmrofio

  6@

  gE

  mDmn eaOl5

  goOocd

  ood od

  @d@ol6d

  Ooo

  qr6

  ofioOo

  Sorxomfi

  OO

  goO

  o6@C

  SbOrcomtOod

  edoAro.

  OO.g_

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  12/16

  O@J r oeogaD 6oOa) 66 2ooz.obq

  12

  Bo@d

  6qd

  od

  gr5

  oQdod

  5e

  (stoff)

  gOadS

  o@orcO6

  qer

  gmldoO

  ooo:t

  Ooe

  (Sweetpototos),

  Oedt4

  (Gorlic),

  o@roo)@

  @roccoli),

  cod

  @Q

  lPopoyo),

  ogp oaOd

  (Grope

  fruits) oo

  E@orood6

  (Avocodo)

  qle

  oeedt

  eao

  ogOro0@

  8@or

  O6rd0o0

  oo)or

  o9;6o (nutrient)

  Odod od

  Ero.

  o@1o oms0n moOtuood 6Oq odadd

  5oo(ooOdoq

  0o:

  ooOEa

  oOddd

  gotojq

  Ooor Sodror mOOoJOoc,:d moor

  Ezd

  GSoo

  o@od mq,oo1o06.

  om:ol5caoo8@o:

  oromrdo

  8@ol

  O(grdOOO

  eeiorO

  Oor OO

  Sq,ndOo

  gOaoo

  Oefi OrCIoooJ

  ddq rodOoOr. oeJo ooe0r

  moOOlomd

  2002

  @l6q 12

  eorS

  gOadS

  o@o;O

  Ood6o

  OgOd

  eoCI ogqdr

  Od

  ffio

  mo

  dOr

  6Ord€, O

  Seoror6@ 800q,

  eooed

  oOol

  @ dOrcd

  gr5

  8@or

  00616

  c2gro 8@0q oofq6e

  ooo doo).

  ooe

  Ooe 80otoeO OodB O

  mOd n6o

  qro;6o:

  o0

  ooion

  oe6o

  Oqe

  9;o)6oo6

  8@or oroo ooroc,:d cs2pad

  qdooroo

  oooOr. do orrdOo oOeood 8Oo oOdeu

  S0ololdo

  dm>ooodood

  oome

  oad0oo6

  ge6

  6.Od.d

  QNA),

  qtddor

  odo OOrorodrOd

  (betocorotene)AGd

  8O

  oO5o0r,

  qroldoO

  col6@ mqol

  eoo€d:

  oeOl

  cod

  Edd

  Ooe

  qlofioO

  odo.

  ggdo

  ee,Oboloe

  qQ

  OOrorodtOd

  or

  8O@d

  6, 6,

  g0oq

  oOoOr.

  qrod

  eo

  dOdocod Od

  6000d ooJ o0Or odor

  ee

  Ooe

  ogO@

  qo

  moo

  romr

  q6rq,

  mf,dor

  mo

  grqdrO@d

  deood orSoOoJ

  OoeOe

  qortd@o

  OO

  0.0 odroo o16

  U.

  Qede4

  eedtsJ

  8€o]oeO dod6 O mOel odor

  gtor'6o.

  ee,ot4oe

  qr6 g5od5

  060o

  Ee@eO

  (Allium)

  s-@pm oo6e

  egO

  8€o;

  (cot'cinogens)

  goCIro

  80

  qO66

  o6o10r.

  Ooooj O

  oo6 O6Ooo

  8,@

  o5)€o)O

  o6o€t.

  eedr4

  ooo

  o 6qdtq

  eoo

  6dd

  g 6Ed

  8@or

  eoo

  qolCIroo

  8@or

  8@Og

  qOqro€

  EQ

  SOOO odq Oor

  OO

  EOar,:emd

  06or oodO

  f

  5o0oOr.

  qrofoO

  or5@ eaqor

  eooed:

  Eq

  eed.q

  ea@reOeO Om mdojo. @rOoor6d

  (morinodes)

  mo omld

  (souce)eoqor

  gdd

  Eed@

  ot8o o6oo.

  merE

  ordomd

  E.qgo

  o.q

  Eedrq

  Aedeoio:.

  m6oc,:01

  6o

  Q

  gSOe

  6or

  Q

  oOe

  ooi 80

  6d6

  @e

  eed.4

  otOooool

  og6do.

  @DoolG @roccol)

  o@@

  ooJOr

  Sodoo 8@orOgO

  Ood6 O

  @l

  mdor

  E;D)061

  0d

  oro)oFe

  qCIor2 gdoOE

  -

  3

  -

  o;660rd

  (ndole-3-corbinol)

  or0 Q domooO

  8@or

  odolol

  Q

  ddoQEo1

  (estrogens)

  OO;d

  ElddororO

  gOnc,rd

  OOO

  o6O6oeiro: od@o18coqdl

  B@otoeO Oo66

  O

  6or

  mg o16

  OO o6od@ D

  @6d

  oo@edO

  I

  SoOo:Ot.

  qro;doO

  ro160

  mq,or

  eooed:

  [email protected]

  6€art

  OeaTOG

  o@@

  ooJOl oorgOe @dOeO

  OD Offi

  g@rmo6d

  EC

  ozodrOo

  @eto-corotene)

  (pre-vitomin

  A

  eD

  qdoCro=

  oooor.

  d6m

  ooJor oop

  qO

  (purees),

  6d

  (soup)

  oo

  oo@odE

  (stir-fries)

  6€,6)

  oolooolo.

  ooJoFe

  o0ol odon

  oql6o

  p,5de;

  o6o15@

  eagor

  q@pood

  ooi

  06opro60

  (microwove)

  p@oO

  &

  odo. d6

  f

  p@romO

  OO:

  oo::o10600 Oo

  0@r coo

  qq

  o. oo)Or

  @

  m6o

  8d

  mo

  6@OGd

  qeoo)d

  560@d

  Og6do. d oOqOO

  c@Doore

  0o

  oq,6

  Eo

  dO@ood @0or

  g@O

  oo)

  Orqod oldqQ

  960

  ool og

  or5o.

  od

  @Q

  odeQ

  8€oloeo

  8066 O

  @or

  o6dod

  ooode?

  rod

  eE

  00CId 6 Oee ooO)Od. dr,:

  Od8ordooo:o EdrfO

  o

  @or

  o6o

  (Antioxidont)

  qod

  oomd

  ooJ

  mod

  og

  Erotdo@d

  8@o;ol5a

  o6oQod@d

  (\itrosomines)

  e6r

  oc6@

  qQ odo€r.

  oooe6

  oOodor

  E@or

  qQ

  6OO0

  odqOel oor@d

  qffiO

  o@d

  gBfA

  oo)effid

  (folocin)

  e

  cod

  eQOe

  qOoqoooor.

  E)o)d6O

  o160

  oq,or

  eooed:

  rod

  @Q

  ooJdr o16o0

  e

  eQ

  O

  Oooool

  O)ooO oo oD

  Q

  dO:

  Od

  ooJdr

  rooio.

  o0rcm]

  OO oomd od

  Cr6

  O

  otu odor

  @e

  oo;ig

  oroeS od

  e0

  Oor a

  oo)

  goeq

  qro.

  od

  @Q

  oeqdr

  me;eooo

  odomD coo

  ol5

  6.

  60

  EEOre

  -

  545

  O€om

  e

  od

  odcodo.

  Ood

  oro oord

  cod

  @Q

  oOmd

  QO

  q,grofioO

  roo

  or,5o.

  o@d coaOd

  (Grope

  fruits)

  og)d

  ccaOd

  S0orOeO

  0066

  O

  @c,::

  ndo

  qqd;og00

  re

  oe6 oQeO

  qod

  Eoold

  ogqdrOe 0d

  O o€)d oaOd

  q,

  oOmorO8e

  ([',4onoterpenes)

  gOoq

  0or

  qod

  0o 8@m;mldood rs6dorn

  eqcor

  e0001

  3@n:O@o:

  Etddor

  io6or OO OdOm

  odoO:.

  8o6C,

  8em) oo6e o1500 OerdSOO

  8oO or5 CI,O

  qOoc,:o

  06ol oootOt

  Q

  500 00@oJ C,

  6Ororodr0d

  mo

  oolGd

  q6O qdo6roo

  oOoOt.

  qroldcoO

  rol$0 mqor

  eooed.

  e@dr

  EO Ooq

  60o0o1 ooJ oOod

  Edd

  (mople

  syrup)

  oo) Ooed

  g6ood

  @d

  cxOd 6mOd

  odroo o16 o. orSet

  dmol6o

  qed

  0o1O eao ooDOOOr

  e

  Oeoe

  6eoo

  OrE mdotot.

  @Q

  ffimDeO

  dod6

  O

  mOd

  060

  qroJ00d6Oo10d

  (ontioxidcnts) 6l

  orooODeomo:

  (phytochemicols)

  eOt

  oEo oQd do

  oo€o@ot

  ootd6,

  14 S9OO

  >)

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  13/16

  .

  perJ)dcs

  @aeOcs

  Etr

  rro. o @eeocs odod co. coe,

  @txe oglo

  goO

  5ol

  @gsj

  ag

  o6d

  co6r

  -

  m

  eo6O

  o{cocoao O erO6o 6e, coOl6cod6

  gO)el

  qcgob

  @

  qreol6

  co.dma6csd

  Oq@m Oer AO

  966.

  q)eD)Ocn

  eo)

  Oeo6@co

  qo6

  qz6

  tog ooloadso6. adO, 65d

  eol ood

  6ota6

  eOdOl

  eerd

  8e,Oq O

  qpboOqoci

  g

  gro0. qpbo8qceo

  o@

  ooco ooqQoc,f

  oi"oflco

  erzOod. coldtl

  I

  g6odcseocd

  og 6tlr

  qducoG

  coqeoo5 cs. OOd

  6tld

  co@ Eoc3ro

  geue@o,

  aoco oole6oco

  rog

  6o5od

  e@e66,

  Omr

  6oo6f Oe6

  O8O oco @€aeOzs oE,

  Etl ordtl

  eCI

  couG

  eroco6.

  (......"

  col66a0 coeo @to6eo cso

  oddo oqoad

  @

  odeoco)

  o)D

  eodeaocslood

  oOeld

  oO. OO

  gdelr

  eg

  esoocS

  oorceol oeol@qrgoOl oOrceol @peo co6tl

  Qe6.

  Oa

  Ogdo

  gro

  qleol6

  roOsiod, @Qd toagz

  oOd

  @cor

  ao6g

  qaoa6

  Ogrooro6tdqoO6.

  enod

  @gd

  oO@ercooe, co@eo6

  qlcrqler6ocoi

  o06. odtBO

  @gdo erreorQ@

  O Btlsiero

  5ee6. .eCaco

  ozOzd8@o 66cs@

  pocod

  eedq6"

  gcoe

  ea0Oo

  o)

  6ta6

  o

  8@e6a ogdod

  66, era6,

  egqOc

  coo

  oo0 Eder o6ed

  gqoo6

  er)

  @dercd oOdOdo,

  tDCoB

  eolddO

  O)eercr zo6do,

  copoO6. @d,

  gqoO6co

  €oet

  coeo

  6ce@g ocotdggOcJocd @elaO

  Ogerz@

  o66.

  5Ol

  @gsi

  Ag

  Ogd

  co6ced

  Oel@ oelrodpdeoOd,

  oOoJot@dOcod,

  qz6

  to6OG.

  6csde eoa6OO @gd 6o@O

  eQedocd

  AOdA

  gOtl

  qO),

  6qooo

  er)Oer)

  a6p

  qctl.

  OcoB

  qleoldoc,S

  coeo

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  14/16

  il

  12

  SgoanJ

  Ghaurell

  recommends

  ucgGtalian diet

  I0r

  all

  FormerAustralian

  captain and

  the

  new coach

  ofthe

  Indian cricket team Greg Chappell

  has

  been

  recommending

  vegetarianism

  for

  all,

  from

  athletes

  to

  businessmen,

  and

  credits his vegetarian diet

  improving

  his

  own

  health.

  In his book'Health and Fitness', Chappell

  says that

  giving

  up

  meat

  and

  dairy

  products

  in

  favour

  of

  healthier

  foods

  like

  soya and vegetables

  made him feel stronger

  and

  healthier.

  "We

  are the

  only

  species

  of animal

  on earth

  who still

  consumes milk

  products

  after being

  weaned.

  To

  make things

  worse,

  we

  do

  not

  even

  consume

  our own milk

  products

  but

  getthem from

  another

  kind of animal," Chappell

  wrote in his

  book.

  "Dairy

  milk is a

  perfectly

  balanced

  food for calves

  but for

  nothing else. It does contain certain

  nutrients, but

  it

  also

  contains things

  which

  do us mach

  more

  harm than the

  nutrients

  do

  us

  good,"

  he

  said.

  When

  Chappell

  became

  vegetarian, he discovered

  that the

  illnesses

  that had

  plagued him

  all

  his

  life

  disappeared.

  "I

  gave

  up

  red meat at the same time as

  I

  gave

  dairy foods, but

  while the benefits of avoiding

  red meat

  took

  a while

  to become

  evident,

  the

  effect of

  giving

  up dairy food

  was irnmediate" Chappell

  wrote.

  "Clearly,

  I had been

  showing all

  the symptoms

  of

  lactose intolerance. Within

  days, literally, of

  giving

  up

  rnilk

  and

  cheese, these symptoms

  disappeared,

  "

  he

  added.

  Chappell

  joins

  highest

  Indian

  wicket

  -

  taker

  Anil

  Kumble,

  who

  has also appeared

  in People

  for the Ethical

  Treatment

  of

  Animals

  (PETA)

  adveftisements

  prornoting

  healthful

  veggie foods.

  (

  Courtesy cricinfo

  )

  EGocO

  odd

  8@orOgO

  Ood6

  O

  @r

  odo

  qedil

  q@6ry0odc

  rdeoSoomJ

  (gluiothione)

  o@d oorcomd

  o.

  oo od6ol5oooe

  SddA

  A Oeroq oem

  @or

  oddod Oo:

  qod

  8o

  OOOrod

  f

  o@E

  gC;

  o16@ OgdO0d oOdco

  qg

  6m

  odo:Or.

  q@olO

  odd

  eQd66e

  ooood

  EQd666O

  O0)

  60%

  n

  oeirOz6o@

  eooCIo

  Eod

  ec

  6OrmlodrOdOeO oo4

  Qe€oO

  oOoOr.

  E:ofoO

  rol50

  mq,o;

  eooQd:

  oae

  Ooo

  od

  Oo

  edi

  E@corO

  odd

  oDd

  edpndood

  oeeios

  od o0do.

  mrg OroCI

  o d6

  q)o)doO

  oomdod o0

  oe E€

  arig&do@o

  oe6

  gd@

  dodood

  g8do.

  e@oro

  odd

  q00

  ool oo5

  O6o6d ogl€6o mo

  med0000GO

  Ooq o6do. otoootd

  ooE

  o6od

  EGrozO

  od6 old Oo

  oOdr

  rodo.

  oo:0 odod

  q@coco

  odd e

  oz6

  8oq 6OoOd 66Ad mg

  or5 o.

  "08@

  6Qd"omeOa 8Qo0 og

  Q

  @8o55,

  ooO6ooo

  OrD_

  GoeS

  caD66d

  @Orodor

  (66,

  A06,

  qre)

  56

  E

  eFJ@r6

  O6ood

  6eo)

  Qeeo

  tleeDudtad

  CIoS cseo

  eo@d oGdO6.

  oO

  qgd

  OOoo

  tszg

  tnzeoadtll

  sOmd6 sOftsd

  eo6

  Ooo@So

  Ooogdooo6

  qr66to

  ,DGe

  e

  O€ o.

  @p

  qc6@

  d

  qrol6

  6€sOo

  qg

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  15/16

  6

 • 8/17/2019 Mituru Lova Issue (14)

  16/16

  66€od a4dood

  sor6 ogrOa

  656dO

  gOd

  Oo

  oc6

  q?

  6o9 66ad €DeUd

  Eoro

  I

  Oooold

  8CIasd

  ec6

  peaDer

  OEd

  ESem

  q

  Soro

  CI

  csp

  qca,.

  d 66tsgdO 6EOo

  aod

  Qod

  @6eslo

  q

  ed@6d

  6EOo 6tsr

  o"

  oeEaood

  erOdeol

  O6ooaO

  Oce6

  crel5dOo6.

  6e

  ede6)q

  ojoo

  6ozO@ed

  0600od 6ooo5.

  Dffi--=

  ,.-

  *-."#ttlt==r***"-

  '*1..

  -1*,*

  -t

  f: