Click here to load reader

Mladen Blagojevic Gr 15-10

  • View
    24

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Mladen Blagojevic Gr 15-10

Organizacijagraenja i graevinska mehanizacijaMladen Blagojevi GR15/10 Tehniki podaci: Lokacija objekta je u Uicu, udaljena od sedita preduzea i baze mehanizacije 2 km. Lokacija objekta je slobodna, a zemljite je vlasnitvo investitora. Klimatsko-meteoroloke uslove koristiti za podruje Uica. !adna sna"a je iz sastava postojee" preduzea od koje #$$% ivi i stanuje blizu lokacije objekta. &nadbevanje' ljunkom i peskom sa udaljenosti od ( km. ostalim materijalom iz lokalne tr"ovake mree. vodom iz postojee" vodovoda. elektrinom ener"ijom sa postojeih instalacija. )rikljuke je obezbedio investitor. *nvestitor je reio i iz"radio pristupne puteve do lokacije. *zvo+a treba da rei saobraajnice i razvod instalacija na "radilitu. ,ene materijala uzeti' -ranko isporuilac. ,ene radno" asa radnika uzeti iz lokalnih izvora. .ormativne utroke materijala i rada uzeti iz prosenih normativa za "ra+evinarstvo. !ok poetka radova ##.#$.2$#2 "odine, a rok zavretka /emljite je *** kate"orije. 0emelji-armirano betonski trakasti. Konstrukcija' &tubovi 21221 cm. &tepenini armirano betonski zidovi d321 cm. 4e+uspratna konstrukcija' 4ontazne ploe 0m 2$ )re"radni zidovi #2 cm.5isina spratova ($6 cm7 5isina prizemlja ($6 cm7visina podruma ($6 cm &erklai kao kod klasine "radnje dim.212($cm. 8etoni su marke 48 ($. 9rmatura' u temeljima 1$ k":m(. u konstrukciji 6$ k":m(. )okriva' 0e"ola . ;stali radovi za objekat standardni. ;bjekat ima'podrum, prizemljeK* U&L;5*4=&=,* # 2 ( ? 1 6 @ A B #$ ## #2 ukupnoOrganizacijagraenja i graevinska mehanizacijaMladen Blagojevi GR15/10)rosean broj snenih dana C3#$ cm B.# A.$ 2.$ $.# $.6 (.? 2(.A$C3($ cm (.# 2.? $.# $.2 $.A 6.6$8roj danasa odre+enom koliinom padavinaC3 # mm&.5 B.# B.B A.1 A.? #[email protected] B.2 @.? 1.# 1.# A.B #$.B #$.A #$?.$$4a2 #1 #6 #? #1 #A #6 #A ## B #1 #6 #A #A#.$$4in 2 ? ( ? 1 ( # ( ? 2B.$$C3 #$ mm&.5 2.# 2.B 2.2 2.# [email protected] #.B 2.# #[email protected] #[email protected] 2.A (.B (.? 2B.1$4a2 6 6 #$ 6 1 ? ? 1 ? 6 A #$ @?.$$4in # # 2.$$8roj danasa jakim vetromC3 #1 m:s&.5 $.? $.B $.1 # $.6 $.2 $.2 $.B $.2 $.# $.? $.1 1.B$4a2 1 6 2 ? ? 2 2 ? # 2 # 2 (1.$$4inC3 2$ m:s&.5 $.# $.( $.# $.? $.# $.( $.2 $.# #.6$4a2 2 # 2 ( 2 2 # # #?.$$4in8roj danasa srednjom temperaturom$.#-1 , 1.A A.( #2.2 #@.? @.# #.$ $.2 (.( #2.# #2.A A.B AB.#$?.B-$ , #?.1 #2.B #(.B ?.A $.# $.? 1.2 B.? #2.? @(.6$D -1 , #$.6 6.( (.( $.# ?.2 1.# ($.6$

NAIN SNABDEVANJA I SPOLJNI TRANSPORT Organizacijagraenja i graevinska mehanizacijaMladen Blagojevi GR15/10)od spoljinm transportom podrazumevamo, dopremanje svih materijala i opreme doprizvo+aa, odnosnoisporuioca, od"lavno" skladitado"radilita. Kadase prikupe svi podaci o mo"uim izvoristima i o stanju saobraajnica, moe se odabrati najbolje reenje za nain snadbevanja.Kako su vrsta i kvalitet pojedinih "ra+evinskih materijala proisanitehnikim uslovima , "lavno" projekta, potrebno je i o tome voditirauna. 0reba voditi rauna i o koliini materijala i o dinamici isporuke. 0reba napravitispisakpotrebnihmaterijalanaosnovupredmeraradova, tojeposebnovanoza "lavne materijaleEcement,armatura,FG 9nalizacenekotanjapojedinihmaterijala, zajednosatrokovimatransporta, manipulacije, slui zadonoenjekonaneodlukeoizboruizvoritaizkojihtreba nabavljati pojedine materijale.

)rimena materijala iz lokalnih izvorita, predstavlja sama po sebi racionalizaciju transportnih trokova.

Kodljunkaredalje nalazitemoe da bude po"odnijezbo""ranulometrijsko" sastava, pa u tom sluaju trokovi pranja i prerade mo"u pokriti razliku u transportnim trokovima.

&to se tie "radilita u Uicu ,svi materijali e ii direktno na "radilite. 8eton se doprema sa -abrike betona. *zvori materijala su'#. cement' H98!*K9 ,=4=.09 I K;&J=!*,, na udaljenosti od 11 km2. kre' H98!*K9 K!=,9 I J=L=. K;,(. a"re"at' J=L=. K; .na udaljenosti od?1 km,?. "ra+a' K.). LK;)9;.*KM 8=;N!9K I UO*,=,1. opekarski proizvodi' );O=N9 ,na udaljenosti od ($ km,6. nabavka ostalih "ra+evinskih materijalaEstirpor,hidroizolacioni materijali,..G vrice sena stovaristu I K.). LK;)9;.*KM u UO*,U,@. voda'iz postojece" rezervoara,A. elektricnom ener"ijom'sa postojecih instalacija.UNUTRANJI TRANSPORTOrganizacijagraenja i graevinska mehanizacijaMladen Blagojevi GR15/100ransportne operacije od "lavno" skladista do objekta,obuhvataju se unutrasnjitransport. 5ertikalni transport se odvija kranom L3 ?$ m.8eton se vertikalno transportuje pumpom za beton. Nra+a,armaturai savostali neophodni materijal transportujesevertikalno kranom.

Nain snabdevanja i cene mateija!aOrganizacijagraenja i graevinska mehanizacijaMladen Blagojevi GR15/10!edni broj5!&09 490=!*J9L9 J.4. *&);!U,*L9, ,ena# ,rep m2 Uice 12$.$$2 9"ra"at za beton m( Jelen Ko #1$$,$$( 9"re"at za malter m( Paak #1$$,$$? ,ement k" Kosjeri #2,$$1 Kre k" Jelen Ko #2,$$6 ;peka QRS. )oe"a2$,[email protected] Kaska2? mm m( Uice #[email protected]$.$$A Nredice #$ 2 #$ m( Uice #6$$$.$$B 8laujka m( Uice #?$$$.$$#$ Letve m( Uice 6$$$.$$## )aljena ica k" Uice ($,$$#2 =kseri k" Uice #2$,$$#( 9rmatura k" .iki (1.$$#? 4reasta armatura k" Kosjeri (1.$$#1 &tiropor m2Uice 1$,$$#6 Kondor m2Uice #1$.$$"ETODE I#VO$ENjA RADOVA )osle obavljenih prethodnih izuavanja uslova izvo+enja radova potrebno je na bazi analize odabrati optimalnu metodu i to za svaku vrstu "ra+evinskih radova. )od metodom rada se podrazumeva nain na koji se date operacije mo"u izvriti./a odre+ene uslove e uvek jedna od tih metoda biti optimalna i pruie najvee ekonomske prednosti.Kod zemljanih radova moemo vrsiti iskop primenom metode'-runi iskop,-iskop sa ela,ba"erom sa eonom kaikom,-iskop ba"erom sa dubinskom kasikom sto je ovde sluaj.

Kod objekata visoko"radnje mo"u se primeniti metode klasino" "ra+enja, racionalizovano klasino "ra+enje ili metode pre-abrikacije sa montanim "ra+enjem. 4ozemo vriti i kombinaciju ovih metoda. U ovom sluaju primenjuje se klasino "ra+enje.Organizacijagraenja i graevinska mehanizacijaMladen Blagojevi GR15/10*zbor metode izvo+enja radova moe biti o"ranien ukoliko se radi o tome da se mora primeniti postojei masinki vozni park sa kojim preduzece raspolae.U tom sluaju metodu treba prila"oditi postojeim mainama.0o moda i nee biti najpovoljnija i najekonominija metoda izvo+enja radova. ;ptimalna metoda je ona koja omo"uava uz jednake trokove, najvei broj istovremeno" izvravanja, razliitih vrsta radova tj. maksimalnu realizaciju. Uporedo sa prouavanjem i izborom metoda, treba vriti i podelu radova po -azama da bi se znao raspored izvrenja radova, kao i me+usobna zavisnost pojedinih -aza.TE%NOLO&IJA I#VO$ENJA #E"LJANI% IBETONS'I% RADOVA#E"LJANI RADOVI *zbor tehnolo"ije zemljanih radova zavisi od '#. vrste zemlita,2. oblika iskopa,(. koliine radova,?. duine transporta,1. raspoloive mehanizacije,6. ekonomske analize. /aizraduovo"objekta,potrebnojeprvoizvriti zemljaneradovekoji trebada omo"ue izvo+enje ostalih radova, kao i da omo"ue pro-il terena zahtevan projektom. 0rebaizvrsiti iroki iskopzemljei iskopzatrakastetemelje. .aosnovuprethodnih ispitivanjautvr+enajepunastabilnost zemlje*** kate"orije. )otonemaprisustva podzemnih voda, vri se iskop na suvom zemljitu ba"erom sa dubinskom kaikom. 5iak iskopane zemlje se transportuje na deponiju, a zemlja potrebna za nasipanje se odbacuje na stranu. /a transport se koristi kamion kojim raspolae preduzee.)osleizvreno"iroko"iskopavri seiskopzatrakastetemeljeistommainom, ba"erom sa dubinskom kaikom. 8a"er istovremeno vri i utovar na kamion.BETONS'I RADOVI/a izradu ovo" objekta koristi se metoda klasino" "ra+enja. 8eton se doprema iz -abrike betona udaljene od "radilita @ km.U"ra+uje se pumpom za beton. ;plata je klasina, drvena. 4e+uspratne konstrukcija je 04 2$ izvedena na licu mesta. 5ertikalnitransport oplate , armature i ostalih elemenata se vri kranom.ORGANIZACIJA GRADILITANradilite je smeteno u uem centru "rada na katastarskoj parceli br. C(? katastarske optineUice. ;"ra+enojesasveetiri straneo"radomuviduarmaturnemreeT6sa Organizacijagraenja i graevinska mehanizacijaMladen Blagojevi GR15/10postavljenim tablama na vidnom mestu sa osnovnim podacima o objektu, investitoru * izvo+au radova. 0ako+e su postavljena table sa upozorenjem na izvo+enje radova..a "radilitu se vri iz"radnja etiri objekta u masivnom sistemu spratnosti )oto se tie opreme za linu zatitu radnika predvi+a se standardna oprema' lem, obuca sa debelim +onom, radna odela, zatitne rukavice, izme za rad u vodi..., a u svemu po l. ?2 ;snovno" pravilnika o zatiti na radu u radnoj or"anizaciji. ;bavezno jedaradnici koji radeupraini Eistovar peska, ienje, prosejavanje...G dobijaju nakvaene marame. ; pravovremenom planiranju i trebovanju svih sredstava i opreme za linu zatitu radnika na radnim mestima, duan je da se stara re-erent thenike zatite na "radilitu./atitnemereneneposrednomradnommestu, kaoo"rade, zatvaranjeotvorai sl. ;buhvaeni su projektom montae. 4ere protivpozarne zastite ,eo sistem zatite od poara sprovodie se po posebpropisima iz ove oblasti i po uputstvu nadzora i kontrole re-erenta obezbe+enja u preduzeu. /aosi"uranjeodpoarapredvi+eni suhidranti, buradsapeskomi aparati sa penom. Uz svaku nadstrenjicu, baraku, kru" dizalice, predvi+a se postavljanje buradisa peskom sa od"ovarajuim priborom..a napred pomenutim mestima obavezno je postavljanje protivpoarnih aparata za suvo "aenje na prah, tipa 1-B, kao i za "aenje u"ljen-dioksidom tipa ,;2-1 k". &anitarni cvorovi i mesta za ishranu radnika /a radnike na"radilitu iz"ra+en je sanitarnivor sa "arderobom. &anitarnivor sadri U, i tueve, iji se broj odre+uje prema broju radnika. Uprava "radilita duna je da or"anizuje redovno odravanje i dezin-ekciju klozeta. 5eliina poostorija za ishranu radnika odre+uje se prema broju radnika, i tako+e se mora or"anizovati redovno odravanje. ;r"anizacija prve pomoci /apotrebeprvepomoi na"radilitupredvi+aseod"ovarajui ormarisasvim potrebnim materijalom za prvu pomo postavljen na vidnom mestu sa uputstvom za rukovanje. Liceodre+enooduprave"radilitestaraeseotomedaprirunaapotekabude neprekidno kompletno popunjena.