Modele Formulare Si Contracte

Embed Size (px)

Text of Modele Formulare Si Contracte

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  1/141

  ANEXE

  Anexa nr. 1 Model Contract de furnizareAnexa nr. 2 Model Contract de serviciiAnexa nr. 3 Model Contract de lucrriAnexa nr. 4 Model Acord cadru de furnizareAnexa nr. 5 Model Acord cadru de serviciiAnexa nr. 6 Model Acord cadru de lucrri

  Anexa nr. 7 Model Contract subsecvent de furnizareAnexa nr. 8 Model CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICIIAnexa nr. 9 Model -CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRRIAnexa nr. 10 DECLARAIE privind situaia personala operatorului economicAnexa nr. 11 INFORMAII GENERALEAnexa nr. 12 Declaraie privind lista principalelor livrri de produse n ultimii 3 aniAnexa nr. 13 DECLARAIE Privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehniceAnexa nr. 14 Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de

  conducereAnexa nr. 15 Declaraie privind lista principalelor prestri de serviciiAnexa nr. 16 Declaraie privind lista principalelor LUCRRI EXECUTATE

  Anexa nr. 17 Informaii referitoare la personalul de conducereAnexa nr. 18 Model declaraie subcontractaniAnexa nr. 19 Angajament Tersusintor financiarAnexa nr. 20 ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesionala ofertantului/grupului de

  operatori economiciAnexa nr. 21 Declaraie tersusintor tehnic i profesionalAnexa nr. 22 Declaraie tersusintor tehnic i profesionalAnexa nr. 23 FIA DE DATE A ACHIZIIEIAnexa nr. 24 Formular de ofert- serviciiAnexa nr. 25 Centralizator de preuri serviciiAnexa nr. 26 Formular de oferta produse

  Anexa nr. 27 CENTRALIZATOR DE PREURI PRODUSEAnexa nr. 28 GRAFIC DE LIVRARE produseAnexa nr. 29 FORMULAR DE OFERTLUCRRIAnexa nr. 30 INFORMAII PRIVIND OBLIGAIILE CONTRACTUALE N CURSAnexa nr. 31 LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILEAnexa nr. 32 LISTPRIVIND CONSUMURILE CU MNA DE LUCRUAnexa nr. 33 ASIGURAREA TEHNICPROPUSPENTRU EXECUIA LUCRRIIAnexa nr. 34 CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRIAnexa nr. 35 PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUIA LUCRRILORAnexa nr. 36 GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRIIAnexa nr. 37 LISTA PRIVIND CANTITILE DE LUCRRI (articole comasate)

  Anexa nr. 38 LISTDETALIATPRIVIND CANTITILE DE LUCRRIAnexa nr. 39 LISTA PRIVIND UTILAJELE I ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV

  DOTRILEAnexa nr. 40 LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCIONARE A UTILAJELOR

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  2/141

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  3/141

  Anexa nr. 1 Model Contract de furnizare

  Contract de furnizarenr.______________data_______________

  1. Prile contractante

  n temeiul Ordonanei de Urgennr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, acontractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile icompletrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse,

  ntre

  ......................................................................... denumirea autoritii contractante adres

  .................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare

  .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie

  ............................................................................... reprezentat prin

  ..............................................................................................(denumirea conductorului),

  funcia............................................... n calitate de achizitor, pe de o parte,

  i

  ...................................................................denumirea operatorului economic adres................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banc)............................................................................... reprezentat prin.............................................................................................. (denumirea conductorului),funcia..................................... n calitate de furnizor, pe de altparte.

  2. Definiii2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:a.contractprezentul contract i toate anexele sale;

  b.achizitor i furnizor- prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;c.preul contractului- preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinireaintegrali corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;d.produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentulcontract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, sle furnizeze achizitorului;e.servicii-servicii aferente livrrii produselor, respectiv activitile legate de furnizarea produselor, cum arfi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena tehnicn perioada de garanie i oricealte asemenea obligaii care revin furnizorului prin contract;f.origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin

  procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majori eseniala componentelor rezultun produs nou,recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, decomponentele sale. Originea produselor i serviciilor poate fi distinctde naionalitatea furnizorului;g.destinaie final- locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele;h.termenii comercialide livrare vor fi interpretai conform INCOTERMS 2000 Camera InternaionaldeComer(CIC);i.fora major- reprezinto mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibili inevitabil, care se afln afara controlului oricrei pri, care nu se datoreazgreelii sau vinei acestora,i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea

  evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute caurmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat formajorun eveniment asemenea celor de mai sus care, fra crea o imposibilitate de executare, face extremde costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  4/141

  j.zi- zi calendaristic; an- 365 de zile.(se adaugorice ali termeni pe care prile neleg si defineascpentru contract)

  3.Interpretare3.1 -n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include formade plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.3.2 -Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezintzile calendaristice dacnu se specificn

  mod diferit.

  Clauze obligatorii

  4. Obiectul i preul contractului4.1. - Furnizorul se oblig s s furnizeze i, dup caz, s instaleze i s ntrein....................................

  ..................n perioada/perioadele (denumirea produselori cantitile)convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de

  furnizare ................................ .(denumirea produselor)

  4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul produselor livrate i al serviciiloraccesorii prestate, pltibil furnizorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro,din care T.V.A. ................ lei.

  5.Durata contractului5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la...............

  6.Documentele contractului6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin):

  a) caietul de sarcini;

  b) propunerea tehnici propunerea financiar;c) graficul de ndeplinire a contractului;d) graficul de pli;e) garania de bunexecuie, daceste cazul;

  f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, daceste cazul.(se enumer, dupcaz, toate documentele pe care prile neleg sle considere ca fiind parte intergranta contractului)

  7. Obligaiile principale ale furnizorului7.1 Furnizorul se oblig s predea/s pun la dispoziia achizitorului, i dup caz, sinstaleze.................................................(denumirea produselor i cantitatea), produsele definite n prezentulcontract.

  7.2- Furnizorul se obligsfurnizeze produsele la standardele i/sau performanele prezentate n propunereatehnic.7.3 - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n perioadele/la datele prevzute pringraficul de livrare

  prezentat n propunerea tehnic, anexla contract.7.4 - Furnizorul se obligsdespgubeascachizitorul mpotriva oricror:

  i)reclamaii i aciuni n justiie, ce rezultdin nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual(brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sauutilajele folosite pentru sau n legaturcu produsele achiziionate, iii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care oastfel de nclcare rezultdin respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

  8. Obligaiile principale ale achizitorului8.1 -Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n

  prezentul contract.8.2- Achizitorul se obligsrecepioneze produsele n termenul convenit.

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  5/141

  8.3 - Achizitorul se obligsplteascpreul produselor ctre furnizor n termenul convenit de la emitereafacturii de ctre acesta. Plile n valutse vor efectua prin respectarea prevederilor legale.(se precizeaztermenul de platde la emiterea facturiii, dupcaz, graficul de plat).8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite,atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat dup ce achizitorul i onoreazobligaiile, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt timp posibil.(se va indica un termen cert)

  9.Sanciuni pentru nendeplinirea culpabila obligaiilor9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu i ndeplinete obligaiile asumate, atunciachizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot

  procentualdin preul contractului.(se precizeazcota procentualpentru fiecare zi/sptmnde ntrziere, pnla ndeplinirea efectiva obligaiilor)9.2- n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de ............... de zile de la expirarea

  perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, o sumechivalentcu o cotprocentual..........din plata neefectuat.(se precizeaz aceeai cot procentual prevazut la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinireaefectiva obligaiilor)9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d

  dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului i de a pretindeplata de daune-interese.9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresatfurnizorului, frnici o compensaie, dacacesta din urmdfaliment, cu condiia ca aceastdenunare snu prejudicieze sau safecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. n acest caz, furnizorul aredreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la datadenunrii unilaterale a contractului.

  Clauze specifice

  10. Garania de bunexecuie a contractului10.1 - Furnizorul se obligsconstituie garania de bunexecuie a contractului nainte de data de.......,.ncuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte de nceperea executrii contractului.(se precizeazmodul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bunexecuie)10.2 - Achizitorul se obligselibereze garania pentru participare i, dupcaz, semitordinul de nceperea contractului, numai dupce furnizorul a fcut dovada constituirii garaniei de bunexecuie.10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bunexecuie, n limita prejudiciuluicreat, dacfurnizorul nu i execut, executcu ntrziere sau executnecorespunztor obligaiile asumate

  prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul areobligaia de a notifica acest lucru furnizorului, preciznd totodatobligaiile care nu au fost respectate.10.4 - Achizitorul se obligsrestituie garania de bunexecuie ............. n termen de ...................de la ndeplinirea obligaiilor asumate.(se precizeazmodul de restituirei termenul)10.5 - Garania produselor este distinctde garania de bunexecuie a contractului.

  11. Recepie, inspecii i teste11.1 - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a verificaconformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract.11.2 - (1) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, ct i condiiile de trecere a recepiei

  provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la prezentul contract.(2) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului identitatea reprezentanilor si mputernicii

  pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor.

  11.3 - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face ladestinaia finala produselor.(se precizeazdestinaia finala produselor)11.4 - Dacvreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are dreptulsl resping, iar furnizorul fra modifica preul contractului are obligaia:

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  6/141

  a) de a nlocui produsele refuzate; saub) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor

  tehnice.11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, daceste necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amnatdatorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr participarea unuireprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final.11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii garaniilor sau altor

  obligaii prevzute n contract.

  12. Ambalarei marcare12.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare, lamanipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare i la

  precipitaiile care ar putea saparn timpul transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct sajungn bunstare la destinaia final.(2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare, unde este cazul,distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de manipulare grea n toate

  punctele de tranzit.12.2 - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict

  cerinele ce vor fi special prevzute n contract, inclusiv cerinele suplimentare.(se precizeazaceste cerine, inclusiv cele suplimentarei orice alte instruciuni ulterioare cerute de ctre achizitor)12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare proteciei coletelor(palei de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului.

  13. Livrarea i documentele care nsoesc produsele13.1 - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia finalindicatde achizitor, respectnd:

  a) datele din graficul de livrare ib) termenul comercial stabilit.

  13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, att achizitorului, ct i,dupcaz, societii de asigurri datele de expediere, numrul contractului, descrierea produselor, cantitatea,

  locul de ncrcare i locul de descrcare.(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele.(se precizeazdocumentele care vor nsoi produsele)13.3 - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parial sau total se face dupinstalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al acestuia, pedocumentele emise de furnizor pentru livrare.13.4 - Livrarea produselor se considerncheiatn momentul n care sunt ndeplinite prevederile clauzelorde recepie produselor.

  14.. Asigurri14.1 - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotriva pierderii sau

  deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, n funcie de termenul comercial delivrare convenit.(se precizeaztermenul comercial de livrare)

  15. Servicii15.1 - Pe lng furnizarea efectiva produselor, furnizorul are obligaia de a presta i serviciile accesoriifurnizrii produselor, fra modifica preul contractului.15.2.- Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit, cu condiia ca acesteservicii snu elibereze furnizorul de nicio obligaie de garanie asumatprin contract.(se precizeazperioada de timp convenitpentru prestarea serviciilor)

  16. Perioada de garanie acordatproduselor16.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. Deasemenea, furnizorul are obligaia de a garanta ctoate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciundefect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului cnd proiectul i/sau

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  7/141

  materialul este cerut n mod expres de ctre achizitor) sau oricrei alte aciuni sau omisiuni a furnizorului icacestea vor funcionala parametrii solicitai, n condiii normale de funcionare.16.2 - (1) Perioada de garanie acordatproduselor de ctre furnizor este cea declaratn propunerea tehnic.(se precizeazperioada de garanie acordatproduselor)(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate duplivrarea i instalarea acestora ladestinaia final.16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau reclama ie ce

  apare n conformitate cu aceastgaranie.16.4 - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia defeciunea sau de a nlocuiprodusul n perioada convenit, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, n timpulperioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele defecte beneficiazde o nouperioadde garanie care decurgede la data nlocuirii produsului.(se precizeazperioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului)16.5 - Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada convenit,achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i pe cheltuiala furnizorului i fr a aduceniciun prejudiciu oricror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fade furnizor prin contract.

  17. Ajustarea preului contractului1

  17.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor furnizorului sunt celedeclarate n propunerea financiar, anexla contract.17.2 - Preul contractului se ajusteazutiliznd formula convenit.

  (se precizeazformula de ajustare)

  18. Subcontractani218.1 - Furnizorul are obligaia, n cazul n care subcontracteazpri din contract, de a ncheia contracte cusubcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.18.2 - (1) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cusubcontractanii desemnai.(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se

  constituie n anexe la contract.18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rspunztor fade achizitor de modul n care i ndeplinete contractul.(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fade furnizor de modul n care i ndeplinete partea sadin contract.(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc

  partea lor din contract.18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa dincontract. Schimbarea subcontractantului va fi notificatachizitorului i nu va determina schimbarea preuluicontractului.

  19. ntrzieri n ndeplinirea contractului

  19.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise ngraficul de livrare.19.2 - Dacpe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respectgraficul de livrare sau de prestare aserviciilor, atunci acesta are obligaia de a notifica achizitorul n timp util; modificarea datei/perioadelor defurnizare asumate n graficul de livrare se vaface cu acordul prilor, prin act adiional.19.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, oricentrziere n ndeplinirea contractului ddreptul achizitorului de a solicita penaliti furnizorului.

  20. Fora major20.1 - Fora majoreste constatatde o autoritate competent.20.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul

  contract, pe toatperioada n care aceasta acioneaz.

  1Clauza se utilzeaznumai n cazul n care preul contractului nu este ferm2n cazul contractelor care presupun i servicii accesorii furnizrii

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  8/141

  20.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendatn perioada de aciune a forei majore, dar fra prejudiciadrepturile ce li se cuveneau prilor pnla apariia acesteia.20.4 - Partea contractantcare invoc fora majorare obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i nmod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitriiconsecinelor.20.5 - Partea contractantcare invocfora majorare obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzeiacesteia n maximum 15 zile de la ncetare.

  20.6 - Dac fora majoracioneazsau se estimeazcva aciona o perioadmai mare de 6 luni, fiecareparte va avea dreptul snotifice celeilaltepri ncetarea de drept a prezentului contract, frca vreuna dinpri spoatpretinde celeilalte daune-interese.

  21. Soluionarea litigiilor21.1 - Achizitorul i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratativedirecte, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinireacontractului.21.2 - Dac, dup15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu reuesc srezolven mod amiabil o divergencontractual, fiecare poate solicita ca disputa sse soluioneze fie prin arbitrajla Camera de Comeri Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.

  (se precizeazmodalitatea de soluionare a litigiilor)

  22. Limba care guverneazcontractul22.1 - Limba care guverneazcontractul este limba romn.

  23. Comunicri23.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fietransmisn scris.(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.23.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiiaconfirmrii n scris a primirii comunicrii.

  24. Legea aplicabilcontractului24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

  Prile au neles sncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unulpentru fiecare parte.(se precizeazdata semnrii de ctre pri)

  Achizitor, Furnizor,................................ ..............................

  (semnturautorizat) (semntur autorizat) LS LS

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  9/141

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  10/141

  3. Interpretare3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include formade plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezintzile calendaristice dacnu se specificnmod diferit.

  Clauze obligatorii

  4. Obiectul i preul contractului4.1. - Prestatorul se oblig s s presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), n

  perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de

  servicii................................ . (denumirea)

  4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor prestate, pltibilprestatorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A.

  ................ lei.

  5.Durata contractului5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la...............

  6.Documentele contractului6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin):

  a) caietul de sarcini;b) propunerea tehnici propunerea financiar;c) graficul de ndeplinire a contractului;d) graficul de pli;e) garania de bunexecuie, daceste cazul;

  f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, daceste cazul.(se enumer, dupcaz, toate documentele pe care prile neleg sle considere ca fiind parte intergranta contractului)

  7.Obligaiile principale ale prestatorului7.1- Prestatorul se oblig spresteze serviciile care fac obiectul prezentul contract n perioada/perioadeleconvenite i n conformitate cu obligaiile asumate.7.2- Prestatorul se obligspresteze serviciile la standardele i/sau performanele prezentate n propunereatehnic, anexla contract.7.3 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat n

  propunerea tehnic.7.4 - Prestatorul se obligsdespgubeascachizitorul mpotriva oricror:

  i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual(brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajelefolosite pentru sau n legturcu serviciile prestate, iii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfelde nclcare rezultdin respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

  8. Obligaiile principale ale achizitorului8.1 Achizitorul se obligsplteascpreul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate.

  8.2- Achizitorul se obligsrecepioneze serviciile prestate n termenul convenit.8.3 - Achizitorul se obligsplteascpreul ctre prestator n termenul convenit de la emiterea facturii dectre acesta. Plile n valutse vor efectua prin respectarea prevederilor legale.(se precizeaztermenul de platde la emiterea facturiii, dupa caz, graficul de plat)

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  11/141

  8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevzuteconvenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz factura,

  prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil.(se va indica un termen cert)

  9.Sanciuni pentru nendeplinirea culpabila obligaiilor9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin

  contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sumechivalentcu o cotprocentualdin preul contractului.(se precizeazcota procentualpentru fiecare zi/sptmnde ntrziere, pnla ndeplinirea efectiva obligaiilor)9.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreazfacturile n termen de .........de zile de la expirarea perioadeiconvenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sumechivalentcu o cotprocentualdin

  plata neefectuat.(se precizeaz aceiai cot procentual, prevazut pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn landeplinirea efectiva obligaiilor)9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, ddreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de a

  pretinde plata de daune-interese.9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat

  prestatorului, frnici o compensaie, dacacesta din urmdfaliment, cu condiia ca aceastdenunare snu prejudicieze sau safecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorulare dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la datadenunrii unilaterale a contractului.

  Clauze specifice10. Garania de bunexecuie a contractului10.1 - Prestatorul se obligsconstituie garania de bunexecuie a contractului nainte de data de.......,.ncuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte de nceperea execuiei contractului.(se precizeazmodul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bunexecuie)10.2 - Achizitorul se obligselibereze garania pentru participare i, dupcaz, semitordinul de nceperea contractului numai dupce prestatorul a facut dovada constituirii garaniei de bunexecuie.10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bunexecuie, n limita prejudiciuluicreat, dacprestatorul nu i execut, executcu ntrziere sau executnecorespunztor obligaiile asumate

  prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are

  obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodatobligaiile care nu au fost respectate.10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la ndeplinireaobligaiilor asumate.(se precizeazmodul de restituirei termenul)

  11. Alte responsabiliti ale prestatorului11.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i

  promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic.(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane, materialele,instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de naturprovizorie, fie definitiv, cerute de i pentrucontract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevazutn contract sau se poate deduce n

  mod rezonabil din contract.11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu graficul deprestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestareutilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toatdurata contractului.(se precizeazanexa ce conine graficul de prestare)

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  12/141

  12. Alte responsabiliti ale achizitorului12.1 - Achizitorul se obligspunla dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acestale-a cerut n propunerea tehnici pe care le considernecesare pentru ndeplinirea contractului.

  13. Recepie i verificri13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor

  cu prevederile din propunerea tehnici din caietul de sarcini.13.2 - Verificrile vor fi efectuate dectre achizitor prin reprezentanii si mputernicii, n conformitate cuprevederile din prezentul contract.Achizitorul are obligaia de a notifica n scris prestatorului, identitateapersoanelor mputernicite pentru acest scop.(se precizeazanexa care conine modul de verificarei recepie a serviciilor)

  14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare14.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la

  primirea ordinului de ncepere a contractului.(se precizeazdata maximde emitere a ordinului de ncepere a contractului)(2) n cazul n care prestatorul suferntrzieri i/sau suportcosturi suplimentare, datorate n exclusivitateachizitorului, prile vor stabili de comun acord:

  a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ib) totalul cheltuielilor aferente, daceste cazul, care se vor aduga la preul contractului.

  14.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, daceste cazul, oricare faza acestora prevzuta fiterminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n termenul convenit de pri,termen care se calculeazde la data nceperii prestrii serviciilor.(2) n cazul n care:

  i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreazprestatorului, sauii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea contractuluide ctre prestator,

  ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a

  acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional.14.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de prestare, acesta areobligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestareasumate n graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act adiional.14.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execu ie, oricentrziere n ndeplinirea contractului ddreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului.

  15. Ajustarea preului contractului315.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n

  propunerea financiar, anexla contract.15.2 - Preul contractului se ajusteazutiliznd formula convenit.

  (se precizeazformula de ajustare)

  16. Subcontractani16.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteazpri din contract, de a ncheia contracte cusubcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.16.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cusubcontractanii desemnai.(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia seconstituie n anexe la contract.16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fade achizitor de modul n care ndeplinete contractul.(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fade prestator de modul n care i ndeplinete partea sa

  din contract.

  3Clauza se utilzeaznumai n cazul n care preul contractului nu este ferm

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  13/141

  (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinescpartea lor din contract.16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacacesta nu i-a ndeplinit partea sa dincontract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preului contractului i va fi notificatachizitorului.

  17. Fora major

  17.1 - Fora majoreste constatatde o autoritate competent.17.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentulcontract, pe toatperioada n care aceasta acioneaz.17.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendatn perioada de aciune a forei majore, dar fra prejudiciadrepturile ce li se cuveneau prilor pnla apariia acesteia.17.4 - Partea contractantcare invoc fora majorare obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i nmod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitriiconsecinelor.17.5 - Partea contractantcare invocfora majorare obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzeiacesteia n maximum 15 zile de la ncetare.17.6- Dac fora majoracioneazsau se estimeazca va aciona o perioadmai mare de 6 luni, fiecare

  parte va avea dreptul snotifice celeilaltepri ncetarea de drept a prezentului contract, frca vreuna dinpri spoatpretindceleilalte daune-interese.

  18. Soluionarea litigiilor18.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratativedirecte, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinireacontractului.18.2 - Dac, dup15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc srezolve nmod amiabil o divergencontractual, fiecare poate solicita ca disputa sse soluioneze fie prin arbitraj laCamera de Comeri Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.(se precizeazmodalitatea de soluionare a litigiilor)

  19. Limba care guverneazcontractul19.1 - Limba care guverneazcontractul este limba romn.

  20. Comunicri20.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fietransmisn scris.(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.20.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiiaconfirmrii n scris a primirii comunicrii.

  21. Legea aplicabilcontractului21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

  Prile au nteles sncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unulpentru fiecare parte.(se precizeazdata semnrii de ctre pri).

  Achizitor, Prestator,............................ ..............................

  (semnturautorizat) (semntur autorizat) LS LS

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  14/141

  Anexa nr.3 - Model Contract de lucrri

  Contract de lucrrinr.______________data_______________

  1. Prile contractante

  n temeiul Ordonanei de urgennr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, acontractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile icompletrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de lucrri,

  ntre

  ......................................................................... denumirea autoritii contractante adres

  .................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare

  .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie

  ............................................................................... reprezentat prin

  ............................................................................................... (denumirea conductorului),

  funcia............................................... n calitate de achizitor, pe de o parte,i... ................ ........................... . denumirea operatorului economic adres.................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banc)..........................................................................reprezentat prin............................................................................................... (denumirea conductorului),funcia............................................... n calitate de executant, pe de altparte.

  2. Definiii2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:

  a. contractprezentul contract i toate anexele sale;b. achizitor i executant- prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;c. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza contractului, pentrundeplinirea integrali corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract;d. amplasamentul lucrrii-locul unde executantul executlucrarea;e. fora major- reprezinto mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibili inevitabil, care se afln afara controlului oricrei pri, care nu se datoreazgreelii sau vinei acestora,i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemeneaevenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute caurmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat formajorun eveniment asemenea celor de mai sus care, fra crea o imposibilitate de executare, face extremde costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;f. zi- zi calendaristic; an- 365 zile.(se adaugorice ce ali termeni pe care prile neleg si defineascpentru contract)

  3. Interpretare3.1n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include formade plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezintzile calendaristice dacnu se specific nmod diferit.

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  15/141

  Clauze obligatorii

  4.Obiectul i preul contractului4.1- Executantul se oblig s execute lucrrile..................................(denumirea lucrrilor), n

  perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de

  lucrri............................... (denumirea) .4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul lucrrilor executate, pltibilexecutantului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A................. lei.

  5.Durata contractului5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la...............

  6.Documentele contractului6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin):

  a) caietul de sarcini;b) propunerea tehnici propunerea financiar;c) graficul de ndeplinire a contractului;d) graficul de pli;e) garania de bunexecuie, daceste cazul;

  f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, daceste cazul.(se enumer, dupcaz, toate documentele pe care prile neleg sle considere ca fiind parte intergranta contractului)

  7. Executarea contractului7.1 - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie i predareaamplasamentului, respectiv la data de ......

  (se precizeazdata la care ncepe execuia contractului)

  8. Protecia patrimoniului cultural naional8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologicdescoperite pe amplasamentul lucrrii sunt considerate, n relaiile dintre pri, ca fiind proprietatea absoluta achizitorului.8.2 - Executantul are obligaia de a lua toate precauiile necesare pentru ca muncitorii si sau oricare alte

  persoane snu ndeprteze sau sdeterioreze obiectele prevzute la clauza 8.1, iar imediat dupdescoperireai nainte de ndeprtarea lor, de a ntiina achizitorul despre aceastdescoperire i de a ndeplini dispoziiile

  primite de la achizitor privind ndeprtarea acestora. Dacdin cauza unor astfel de dispoziii executantulsuferntrzieri i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, prile vor stabili:

  a) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.

  8.3 - Achizitorul are obligaia, de ndatce a luat la cunotindespre descoperirea obiectelor prevzute laclauza 8.1, de a ntiina n acest sens organele de poliie i comisia monumentelor istorice.

  9. Obligaiile principale ale executantului9.1 - Executantul se obligsexecute, sfinalizeze i sntrein............................................(denumirea lucrrii), nconformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.9.2 - (1) Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile, precum i de a remedia viciile ascunse,cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract, inclusiv de a

  proiecta, n limitele prevzute de prezentul contract.(2) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile,echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de naturprovizorie, fie definitive cerute de i pentru contract, nmsura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzutn contract sau se poate deduce n mod rezonabildin contract.

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  16/141

  9.3 - Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, nainte de nceperea execuiei lucrrii, spreaprobare, graficul de pli necesar execuiei lucrrilor, n ordinea tehnologicde execuie.9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturoroperaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea

  prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii.(2) Un exemplar din documentaia predatde ctre achizitor executantului va fi inut de acesta n vedereaconsultrii de ctre Inspecia de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului,

  precum i de ctre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.(3) Executantul nu va fi rspunztor pentru proiectul i caietele de sarcini care nu au fost ntocmite de el.Dactotui contractul prevede explicit ca o parte a lucrrilor permanente sfie proiectatde ctre executant,acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrrilor.(4) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate n anexelecontractului, caietele de msurtori (ataamentele) i, dupcaz, n situaiile convenite, desenele, calculele,verificrile calculelor i orice alte documente pe care executantul trebuie s le ntocmeasc sau care suntcerute de achizitor.9.5 - (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n orice problem,menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care executantul consider cdispoziiileachizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca

  obieciile respective sl absolve de obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n careacestea contravin prevederilor legale.(2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(1) determin dificulti nexecuie care genereaz costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuialaachizitorului.9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de achizitor,

  precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesarendeplinirii responsabilitii respective.(2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile saualiniamentul oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a rectifica eroarea constatat, pecheltuiala sa, cu excepia situaiei n care eroarea respectiv este rezultatul datelor incorecte furnizate, nscris, de ctre proiectant. Pentru verificarea trasrii de ctre proiectant, executantul are obligaia de a protejai pstra cu grijtoate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor.9.7 - Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia:

  i) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe antier esteautorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ctacestea nu sunt finalizate i ocupate de ctre achizitor) n starea de ordine necesarevitrii oricrui pericol

  pentru respectivele persoane;ii) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecie,

  ngrdire, alarmi paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctre achizitor sau de ctre alteautoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor;

  iii) de a lua toate msurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe i n afara antierului ipentru a evita orice pagubsau neajuns provocate persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate dinpoluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale de lucru.9.8 - Executantul este responsabil pentru meninerea n bunstare a lucrrilor, materialelor, echipamentelori instalaiilor care urmeaza fi puse n oper, de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrii pnla datasemnrii procesului-verbal de recepie a lucrrii.9.9 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia, nmsura permisde respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv:

  a) confortul riveranilor; saub) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau private care deservesc

  proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricrei alte persoane.

  (2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n justiie, daunelor-interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultnd din sau n legturcu obligaiaprevzutla alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  17/141

  9.10 - (1) Executantul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comuniccu sausunt pe traseul antierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ctre traficul propriu sau aloricruia dintre subcontractanii si; executantul va selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele, va limitai repartiza ncrcturile, n aa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasareamaterialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, de pe i pe antier, sfie limitat, n msura ncare este posibil, astfel nct snu producdeteriorri sau distrugeri ale drumurilor i podurilor respective.(2) n cazul n care natura lucrrilor impune utilizarea de ctre executant a transportului pe ap, atunci

  prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate n maniera n care prin drum se nelege inclusiv ecluz, doc,dig sau orice alt structur aferent cii navigabile i prin vehicul se nelege orice ambarcaiune, iarprevederile respective se vor aplica n consecin.(3) n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care comuniccu sau carese afl pe traseul antierului, datorit transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altoraasemenea, executantul are obligaia de a despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor privindavarierea respectivelor poduri sau drumuri.(4) Cu excepia unor clauze contrare prevzute n contract, executantul este responsabil i va plticonsolidarea, modificarea sau mbuntirea, n scopul facilitrii transportului materialelor, echipamentelor,instalaiilor sau altora asemenea, a oricror drumuri sau poduri care comuniccu sau care se aflpe traseulantierului.

  9.11 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia:i) de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier;ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;iii) de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile provizorii de orice fel,care nu mai sunt necesare.

  (2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie, numai acelemateriale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul ndepliniriiobligaiilor sale n perioada de garanie.9.12 - Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale construciei, ivitentr-un interval de ....(se precizeaznumrul de ani)de la recepia lucrrii i, dupmplinirea acestui termen, petoat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii

  proiectelor i detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii.9.13 - Executantul se obligsdespgubeascachizitorul mpotriva oricror:

  i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezultdin nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual(brevete, nume, mrci nregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaiilesau utilajele folosite pentru sau n legturcu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; iii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice naturaferente, cu excepia situaiei n care oastfel de nclcare rezult din respectarea proiectului sau caietului de sarcini ntocmit de ctreachizitor.

  10. Obligaiile achizitorului10.1 Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit pentru execuia, finalizarea intreinerea ......................(denumirea lucrrii).10.2 -La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine toate autorizaiile i avizele necesareexecuiei lucrrilor.10.3 - (1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, frplat, dacnu s-a convenitaltfel, urmtoarele:

  a) amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin;b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier;c) cile de acces rutier i racordurile de cale ferat;d) racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita amplasamentuluiantierului.

  (2) Costurile pentru consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de msurat sesuportde ctre executant.

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  18/141

  10.4 - Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului ntreaga documentaie necesarpentruexecuia lucrrilor contractate, frplat, n patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuie alucrrii.10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referin, cilor de circulaiei a limitelor terenului pus la dispoziia executantului, precum i pentru materializarea cotelor de nivel nimediata apropiere a terenului.10.6 - Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile care devin ascunse n cel mult 5 zile de la

  notificarea executantului.10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror alte informaiifurnizate executantului, precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.

  11.Sanciuni pentru nendeplinirea culpabila obligaiilor11.1-n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contractntr-o perioadde zile, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul contractului, ca

  penaliti, o sumechivalentcu o cotprocentualdin preul contractului.(se precizeazcota procentualpentru fiecare zi/sptmnde ntrziere, pnla ndeplinirea efectiva obligaiilor)11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadeiconvenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sumechivalentcu o cotprocentualdin

  plata neefectuat.(se precizeaz aceeai cot procentual prevzut pentru clauza 11.1 pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn landeplinirea efectiva obligaiilor)11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil,ddreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de a

  pretinde plata de daune-interese.11.4 - Achizitorul i rezervdreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scrisadresatexecutantului, frnici o compensaie, dacacesta din urmdfaliment, cu condiia ca aceastdenunare snu prejudicieze sau safecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru executant. n acest caz, executantulare dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la datadenunrii unilaterale a contractului.

  Clauze specifice

  12. Garania de bunexecuie a contractului12.1 - Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de..................... , pentru perioada de ........................... i, oricum nainte de nceperea execuieicontractului.(se precizeazmodul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bunexecuie)12.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere acontractului numai dupce executantul a fcut dovada constituirii garaniei de bunexecuie.12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bunexecuie, n limita prejudiciuluicreat, dacexecutantul nu i execut, executcu ntrziere sau executnecorespunztor obligaiile asumate

  prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul areobligaia de a notifica acest lucru executantului, preciznd totodatobligaiile care nu au fost respectate.12.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la executareaobligaiilor asumate.(se precizeazmodul de restituirei termenul)12.5 - Garania lucrrilor este distinctde garania de bunexecuie a contractului

  13.nceperea i execuia lucrrilor13.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil de la primireaordinului n acest sens din partea achizitorului.(se precizeazdata limitde emitere a ordinului de ncepere a execuiei)

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  19/141

  (2) Executantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii, Lucrri Publice,Urbanism i Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a lucrrilor.13.2 -(1) Lucrrile trebuie sse deruleze conform graficului general de execuie i sfie terminate la datastabilit. Datele intermediare, prevzute n graficele de execuie, se considerdate contractuale.(se precizeazdatele intermediare, daceste cazul)(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup semnarea contractului, graficul de execuie dedetaliu, alctuit n ordinea tehnologicde execuie. n cazul n care, dupopinia achizitorului, pe parcurs,

  desfurarea lucrrilor nu concord cu graficul general de execuie a lucrrilor, la cererea achizitorului,executantul va prezenta un grafic revizuit, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n contract.Graficul revizuit nu l va scuti pe executant de niciuna dintre ndatoririle asumate prin contract.(3) n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau dac nu indeplinete ndatoririle prevzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este ndreptit s-i fixeze executantului untermen pnla care activitatea sintre n normal i sl avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirareatermenului stabilit i va rezilia contractul.13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabiliconformitatea lor cu specificaiile din anexele la contract. Prile contractante au obligaia de a notifica, nscris, una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor atestai profesional pentru acest scop, i anumeresponsabilul tehnic cu execuia din partea executantului i dirigintele de antier sau, daceste cazul, alt

  persoanfizicsau juridicatestatpotrivit legii, din partea achizitorului.(2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc, nateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate princontract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse.13.4 - (1) Materialele trebuie sfie de calitatea prevzutn documentaia de execuie; verificrile i testrilematerialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepieifinale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la contract.(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea,msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv manopera aferentacestora, revinexecutantului.(3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau materiale puse n oper

  vor fi suportate de executant dac se dovedete c materialele nu sunt corespunztoare calitativ sau cmanopera nu este n conformitate cu prevederile contractului. n caz contrar, achizitorul va suporta acestecheltuieli.13.5 - (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fraprobarea achizitorului.(2) Executantul are obligaia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrri, inclusiv fundaiile,sunt finalizate, pentru a fi examinate i msurate.(3) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia achizitorului, i de areface aceastparte sau pri de lucrare, daceste cazul.(4) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost executate conformdocumentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i refacerea vor fi suportate de ctreachizitor, iar n caz contrar, de ctre executant.

  14. ntrzierea i sistarea lucrrilor14.1 - n cazul n care:

  i) volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sauii) condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sauiii) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreazexecutantului i nu a survenit prin nclcareacontractului de ctre acesta,ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a lucrrilor sau a oricrei

  pri a acestora, atunci, prin consultare, prile vor stabili:(1) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;

  (2)

  totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.14.2 - Fra prejudicia dreptul executantului prevzut n clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrrilesau de a diminua ritmul execuiei dac achizitorul nu pltete n termen de 28 de zile de la expirareatermenului prevzut la clauza 17.2; n acest caz va notifica, n scris acest fapt achizitorului.

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  20/141

  15. Finalizarea lucrrilor15.1 - Ansamblul lucrrilor sau, daceste cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi finalizat ntr-un termenstabilit prin graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se calculeazde la datanceperii lucrrilor.15.2 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris, achizitorului c suntndeplinite condiiile de recepie, solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie.(2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren, achizitorul va

  aprecia dacsunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie. n cazul n care se constatcsunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se i termenele pentru remedierei finalizare. Dup constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare aexecutantului, achizitorul va convoca comisia de recepie.15.3 - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin corelarea

  prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n vigoare. n funcie de constatrilefcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepia.15.4 - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere fizic i funcional.

  16. Perioada de garanie acordatlucrrilor16.1 - Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pnla recepia final.

  16.2 - (1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de achizitor, de aexecuta toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor i altor defecte a cror cauzestenerespectarea clauzelor contractuale.(2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, ncazul n care ele sunt necesare datorit:

  i) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;sauii) unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pri alucrrilor; sauiii) neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre obligaiile explicite sauimplicite care i revin n baza contractului.

  (3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de ctre acestaconform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i pltit ca lucrri suplimentare.16.3 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul estendreptit sangajeze i splteascalte persoane care sle execute. Cheltuielile aferente acestor lucrrivor fi recuperate de ctre achizitor de la executant sau reinute din sumele cuvenite acestuia.

  17. Modaliti de plat17.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termenul convenit de la emiterea facturiide ctre acesta. Plile n valutse vor efectua prin respectarea prevederilor legale.(se precizeaztermenul de platde la emiterea facturiii, dupcaz, graficul de plat)17.2 - Dacachizitorul nu onoreazfacturile n termen de zile de la expirarea perioadei convenite,atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrrilor sau de a diminua ritmul execuiei. Imediat ceachizitorul i onoreazrestana, executantul va relua executarea lucrrilor n cel mai scurt timp posibil.17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dac acesta solicit, numai contra uneiscrisori de returnare a avansului i numai n limita valoricprevzutde lege.(se precizeazcuantumul avansului)17.4 - (1) Plile pariale trebuie s fie fcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarealucrrilor executate conform contractului i n cel mai scurt timp posibil. Lucrrile executate trebuie s fiedovedite ca atare printr-o situaie de lucrri provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigurverificare a lor. Din situaiile de lucrri provizorii achizitorul va putea face sczminte pentru servicii fcuteexecutantului i convenite cu acesta. Alte sczminte nu se pot face dect n cazurile n care ele sunt

  prevzute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale.(2) Situaiile de platprovizorii se confirmn termenul stabilit.(se precizeaztermenul)

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  21/141

  (3) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu influeneaz responsabilitatea igarania de bun execuie a executantului; ele nu se consider, de ctre achizitor, ca recepie a lucrrilorexecutate.17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupverificarea i acceptarea situaiei de platdefinitive dectre achizitor. Dacverificarea se prelungete din diferite motive, dar, n special, datoritunor eventualelitigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt n litigiu va fi platitimediat.17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie finalnu va fi semnat de

  comisia de recepie, care confirmclucrrile au fost executate conform contractului. Recepia finalva fiefectuatconform prevederilor legale, dupexpirarea perioadei de garanie. Plata ultimelor sume datorateexecutantului pentru lucrrile executate nu va fi condiionatde eliberarea certificatului de recepie final.

  18. Ajustarea preului contractului418.1 - Pentru lucrrile executate, plile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate n propunereafinanciar, anexla contract.18.2 - Preul contractului se ajusteazutiliznd formula convenit.(se precizeazformula de ajustare)

  19. Asigurri

  19.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o asigurare ce va cuprindetoate riscurile ce ar putea aprea privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele,materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau srecepioneze lucrrile, precum i daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice.(2) Asigurarea se va ncheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportatde ctre executant din capitolul Cheltuieli indirecte.(3) Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere, poli a sau poliele deasigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).(4) Executantul are obligaia de a se asigura csubantreprenorii au ncheiat asigurri pentru toate persoaneleangajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sprezinte achizitorului, la cerere, poliele de asigurare irecipisele pentru plata primelor curente (actualizate).19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaii pltibile prin lege, n

  privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate deexecutant, cu excepia unui accident sau prejudiciu rezultnd din vina achizitorului, a agen ilor sau aangajailor acestuia.

  20. Subcontractani20.1 - Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii ncare el a semnat contractul cu achizitorul.20.2 - (1) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cusubcontractanii desemnai.(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia seconstituie n anexe la contract.20.3 - (1) Executantul este pe deplin rspunztor fade achizitor de modul n care ndeplinete contractul.(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fade executant de modul n care i ndeplinete partea sadin contract.(3)Executantulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor, dac acetia nu i ndeplinesc

  partea lor din contract.20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacacesta nu i-a ndeplinit partea sa dincontract.Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul contractului i va fi notificatachizitorului.

  21. Fora major

  21.1 - Fora majoreste constatatde o autoritate competent.21.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentulcontract, pe toatperioada n care aceasta acioneaz.

  4Clauza se utilzeaznumai n cazul n care preul contractului nu este ferm

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  22/141

  21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendatn perioada de aciune a forei majore, dar fara prejudiciadrepturile ce li se cuveneau prilor pnla apariia acesteia.21.4 - Partea contractantcare invoc fora majorare obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i nmod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitriiconsecinelor.21.5 - Partea contractantcare invocfora majorare obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzeiacesteia n maximum 15 zile de la ncetare.

  21.6 - Dac fora majoracioneazsau se estimeazcva aciona o perioada mai mare de 6 luni, fiecareparte va avea dreptul snotifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, frca vreuna dinpri spoatpretinde celeilalte daune-interese.

  22. Soluionarea litigiilor22.1 - Achizitorul i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratativedirecte, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinireacontractului.22.2 - Dac, dup15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i executantul nu reuesc srezolve nmod amiabil o divergencontractual, fiecare poate solicita ca disputa sse soluioneze fie prin arbitraj laCamera de Comeri Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.

  (se precizeazmodalitatea de soluionare a litigiilor)

  23. Limba care guverneazcontractul23.1 - Limba care guverneazcontractul este limba romn.

  24. Comunicri24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fietransmisn scris.(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiiaconfirmrii n scris a primirii comunicrii.

  25. Legea aplicabilcontractului25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

  Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul pentrufiecare parte.(se precizeazdata semnrii de ctre pri)

  Achizitor, Executant,............................. (semnturautorizat)(semnturautorizat) LS

  LS

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  23/141

  Anexa nr.4 - Model Acord cadru de furnizare

  Acord cadru de furnizarenr.______________data_______________

  1.Prile acordului-cadrun temeiul Ordonanei de urgennr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a

  contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile icompletrile ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru,

  ntre

  .................................................................................................................(denumirea autoritii contractante)

  cu sediul n.............................................................................................................,(adresa autoritii contractante)

  telefon/fax .............................................., numr de nmatriculare ......................, cod fiscal....................................................................................., cont trezorerie.........................................................................................................., reprezentat

  prin.........................................................................................................................,(nume i prenume conductor)

  funcia....................................., n calitate de promitentachizitor, pe de o parte,i

  ...............................................................................................................,(denumirea operatorului economic)

  cu sediul n ............................................................................................................,(adresa operatorului economic)

  telefon/fax ................................................................., numr de nmatriculare ..................................................,cod fiscal......................................................, cont (trezorerie).........................................................................,reprezentatprin ................................................................................................................,

  (nume i preunume reprezentant legal)funcia............................................................, n calitate depromitent furnizor/promiteni furnizori , pe dealtparte.

  2. Scopul acordului cadru2.1 - Scopul acordului cadru l reprezint stabilirea elementelor/ condiiilor eseniale care vor guvernacontractele de furnizare ce urmeaza fi atribuite n temeiul i pe durata derulrii prezentului acord.2.2 Contractele ce urmeaza fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor din anexa nr......la prezentulacord-cadru i dup caz, prestarea serviciilor accesorii furnizrii produselor, n condiiile convenite n

  prezentul acord.

  3. Durata acordului- cadru3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de ............ luni/ani, adic de la__________________pnla.................

  4. Preul unitar al produselor

  4 .1 Preul unitar al produselor este cel inclus de promitentul furnizor/promitenii furnizori n propunereafinanciari esteprevzut n anexa nr....., la prezentul acord-cadru.(dacacordul cadru este ncheiat cu mai mulioperatori, n anexse vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora)

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  24/141

  5. Ajustarea preului55.1 - Preul se ajusteazutiliznd formula de ajustare convenit,care va fi introdusn contractul subsecvent.(condiiilei formula de ajustare a preului vor fi conforme cu prevederile legale n materia achiziiilor publice, n vigoare la datancheierii acordului cadru.n cazul n care acordul cadru prevede posibilitatea de ajustare a preului iar acesta este ncheiat cu mai muli operatori, cureluarea competiei, la reofertare mbuntirea preului se raporteaz la valoarea actualizatcare se obine n urma aplicriicoeficienilor de ajustare).5.2 Ajustarea preului se va face prin nscrisuri semnate de ctre ambele pri.

  6.Cantitatea previzionat6.1 - Cantitatea previzionata de produse ce urmeaz a fi furnizate n baza contractelor subsecvente este

  prevzutn anexa... la prezentul acord-cadru.

  7. Obligaiile promitentului- furnizor7.1 - Promitentul-furnizor se oblig ca produsele furnizate s respecte cel puin calitatea prevzut n

  propunerea tehnic, anexla prezentul acord-cadru.7.2 - Promitentul-furnizor se obligsfurnizeze produsele astfel cum au fost prevzute n acordul cadru,ori de cte ori autoritatea solicitacest lucru.7.3 Promitentul-furnizor se obligsdespgubeascpromitentul -achizitor mpotriva oricror:a)reclamaii i aciuni n justiie, ce rezultdin nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual(brevete,nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentrusau n legaturcu produsele achiziionate, i

  b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel denclcare rezultdin respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.7.4 - Promitentul-furnizor se obligsnu transfere total sau parial obligaiile asumate prin prezentul acord-cadru.7.5 Dacpe parcursul derulrii prezentului acord cadru se vor nregistra reduceri ale preurilor5n legturcu produsele ce fac obiectul acordului cadru, promitentul furnizor se oblig snotifice achizitorul, prileurmnd a conveni ajustarea preului iniial.

  8. Obligaiile promitentuluiachizitor8.1 - Promitentul-achizitor se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit,respectiv ......................................................

  (se precizeaztermenul de plat)Plile n valutse vor efectua prin respectarea prevederilor legale.8.2 - Promitentul-achizitor se obligsnu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouprocedurdeatribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cuexcepia cazului n care promitentul furnizor declarcnu mai are capacitatea de a rspunde solicitrilor.8.3 - Promitentul-achizitor este ndreptit siniieze o procedurde atribuire, atunci cnd valoarea estimata contractului subsecvent pe care intenioneaz s l atribuie, cumulat cu suma contractelor subsecvente

  atribuite anterior, depete o valoare pentru care prevederile legale impun obligaii n raport cu anumitepraguri valorice.

  9.Comunicri9.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie s fietransmisn scris.(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.9.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiiaconfirmrii n scris a primirii comunicrii.

  10.Documentele acordului cadru:a) propunerea tehnic

  5Clauza se utilzeaznumai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm5Clauza se utilzeaznumai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  25/141

  b)propunerea financiarc)caiet de sarcinid)alte anexe, dupcaz (lista preurilor unitare; lista cantitilor de produsecontractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiionale, angajamentul ferm privind susinerea de ctreun ter, prezentat de ofertantul/ofertanii declarat /declarai ctigtor/ctigtori).

  11. ncetarea acordului cadru11.1 - (1) Prezentul acord cadru nceteazde drept:- prin ajungerea la termen-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaii de aplicare a unor proceduri n raportcu anumite praguri valorice(2)Acordul cadru poate nceta i n urmtoarele cazuri:-prin acordul de voinal prilor ;- prin rezilierea de ctre o parte ca urmare a nendeplinirii sau ndeplinirii n mod necorespunztor aobligaiilor asumate prin prezentul acord cadru, de ctre cealaltparte, cu notificare prealabilde.... zile a

  prii n culp.

  12. LitigiiLitigiile ce pot aprea ca urmare a aplicrii i interpretrii prevederilor prezentului acord- cadru se

  vor soluiona pe cale amiabil.

  Prile au convenit s ncheie azi .............. prezentul acord-cadru, n dou exemplare, cte unulpentru fiecare parte.

  (se precizeazdata semnrii de ctre prii numarul de exemplare)

  Promitent-achizitor, Promitent- furnizor,

  semnturi autorizate)

  ............................

  LS

  (semnturi autorizate)

  ..............................

  LS

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  26/141

  Anexa nr.5 Model Acord cadru de servicii

  Acord cadru de serviciinr.______________data_______________

  1.Prile acordului-cadru

  n temeiul Ordonanei de urgennr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, acontractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile icompletrile ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru

  ntre..................................................................... denumirea autoritii contractante, adres................................................................, telefon/fax .............................................., numr de nmatriculare................................................, cod fiscal .................................., cont trezorerie..............................................................................., reprezentat prin

  ........................................................................................... (denumirea conductorului),funcia.............................................., n calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,

  i... ................ ........................... . denumirea operatorului economic, adres................................................................., telefon/fax ............................................., numr de nmatriculare.................................................., cod fiscal .................................., cont (trezorerie, banc).............................................................................., reprezentat prin..................................................................(denumirea conductorului), funcia..........................................., ncalitate depromitentprestator/ promiteni prestatori, pe de altparte.

  2. Scopul acordului cadru2.1 Scopul acordului cadru l reprezint stabilirea elementelor/ condiiilor eseniale care vor guvernacontractele de prestri servicii ce urmeaza fi atribuite pe durata derulrii prezentului acord.2.2 Contractele ce urmeaza fi atribuite au ca obiect prestarea categoriilor de servicii din anexa nr......la

  prezentul acord-cadru.

  3. Durata acordului- cadru3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de ............ luni/ani, adic de la__________________pnla.................

  4. Preul unitar al serviciilor

  4 .1 Preul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul/promitenii prestator/prestatori n propunereafinanciari este prevzut n anexa nr....., la prezentul acord-cadru.6

  5. Ajustarea preului5.1 - Preul se ajusteazutiliznd formula de ajustare convenit, care va fi introdusn contractul subsecvent.(condiiilei formula de ajustare a preului vor fi conforme cu prevederile legale n materia achiziiilor publice, n vigoare la datancheierii acordului cadru.n cazul n care acordul cadru prevede posibilitatea de ajustare a preului iar acesta este ncheiat cu mai muli operatori, cureluarea competiei, la reofertare mbuntirea preului se raporteaz la valoarea actualizatcare se obine n urma aplicriicoeficienilor de ajustare).

  5.2 Ajustarea preului se va face prin nscrisuri semnate de ctre ambele pri.

  6dacacordul cadru este ncheiat cu mai muli operatori, n anexse vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  27/141

  6.Cantitatea previzionat6.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmeaz a fi prestate n baza contractelor subsecvente este

  prevzutn anexa............ la prezentul acord-cadru.

  7. Obligaiile promitentului- prestator7.1 - Promitentul-prestator se oblig ca serviciile prestate s respecte cel puin calitatea prevzut n

  propunerea tehnic, anexla prezentul acord-cadru.

  7.2 - Promitentul-prestator se obligspresteze serviciile astfel cum au fost prevzute n acordul cadru, oride cte ori autoritatea solicitacest lucru.7.3 Promitentul-prestator se obligsdespgubeascpromitentul -achizitor mpotriva oricror:a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezultdin nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual(brevete,nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentrusau n legaturcu serviciile prestate, i

  b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel denclcare rezultdin respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.7.4 - Promitentul-prestator se obligsnu transfere total sau parial obligaiile asumate prin prezentul acord-cadru.7.5 Dacpe parcursul derulrii prezentului acord cadru se vor nregistra reduceri ale preurilor5n legtur

  cu serviciile ce fac obiectul acordului cadru, promitentul prestator se oblig snotifice achizitorul, prileurmnd a conveni ajustarea preului iniial.

  8. Obligaiile promitentuluiachizitor8.1 - Promitentul-achizitor se oblig s plteasc preul serviciilor ctre prestator n termenul convenit,respectiv ......................................................

  (se precizeaztermenul de plat)Plile n valutse vor efectua prin respectarea prevederilor legale.8.2 - Promitentul-achizitor se obligsnu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouprocedurdeatribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cuexcepia cazului n care promitentul prestator declarcnu mai are capacitatea de a rspunde solicitrilor.

  8.3 - Promitentul-achizitor este ndreptit siniieze o procedurde atribuire, atunci cnd valoarea estimata contractului subsecvent pe care intenioneaz s l atribuie, cumulat cu suma contractelor subsecventeatribuite anterior, depete o valoare pentru care prevederile legale impun obligaii n raport cu anumite

  praguri valorice.

  9.Comunicri9.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie s fietransmisn scris.(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.9.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiiaconfirmrii n scris a primirii comunicrii.

  10.Documentele acordului cadru:a) propunerea tehnicb)propunerea financiarc) caietul de sarcinid)alte anexe, dupcaz (lista preurilor unitare; lista cantitilor de produsecontractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiionale, angajamentul ferm privind susinerea de ctreun ter, prezentat de ofertantul declarat ctigtor).

  11. ncetarea acordului cadru11.1 - (1) Prezentul acord cadru nceteazde drept:- prin ajungerea la termen

  5Clauza se utilzeaznumai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  28/141

  -prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaii de aplicare a unor proceduri n raportcu anumite praguri valorice(2)Acordul cadru poate nceta i n urmtoarele cazuri:-prin acordul de voinal prilor ;- prin rezilierea de ctre o parte ca urmare a nendeplinirii sau ndeplinirii n mod necorespunztor aobligaiilor asumate prin prezentul acord cadru, de ctre cealaltparte, cu notificare prealabilde.... zile a

  prii n culp.

  12. LitigiiLitigiile ce pot aprea ca urmare a aplicrii i interpretrii prevederilor prezentului acord- cadru se

  vor soluiona pe cale amiabil.Prile au convenit s ncheie azi .............. prezentul acord-cadru, n dou exemplare, cte unul

  pentru fiecare parte.(se precizeazdata semnrii de ctre prii numarul de exemplare)

  Promitent-achizitor, Promitent-prestator,

  semnturi autorizate)

  ............................

  LS

  (semnturi autorizate)

  ..............................

  LS

 • 8/10/2019 Modele Formulare Si Contracte

  29/141

  Anexa nr.6- Model Acord cadru de lucrri

  Acord cadru de lucrrinr.______________data_______________

  Prile acordului-cadrun temeiul Ordonanei de urgennr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, acontractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile icompletrile ulterioare,aprobatprin Legea nr.337/2006, a intervenit prezentul acord-cadru,

  ntre................................................................... denumirea autoritii contractante, adres.................................................., telefon/fax .............................................., numr de nmatriculare................................................, cod fiscal .................................., cont trezorerie..............................................................................., reprezentat prin............................................................................................(denumirea conductorului),

  funcia.............................................., n calitate de promitentachizitor, pe de o parte,

  i

  ...........................denumirea operatorului economic, adres ......................................,telefon/fax.................................., numr de nmatriculare ........................................, codfiscal.................................., cont (trezorerie, banc) ............................................., reprezentat prin....................................................