Modul PPG MTE3102 Baru

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  1/113

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan

  bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi

  intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat

  Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,

  bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

  masyarakat, dan negara.

  Falsafah Pendidikan Guru

  Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik,

  bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisankebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memeliharasuatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan

  berdisiplin.

  Cetakan Jun 2011Kementerian Pelajaran Malaysia

  Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak adakepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan ataumengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandunganbuku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun,sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut PendidikanGuru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

  i

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  2/113

  Cetakan Jun 2011Institut Pendidikan GuruKementerian Pelajaran Malaysia

  ii

  MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU,KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAMPENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.

  MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHANPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAMTERSEBUT.

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  3/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  4/113

  Pembelajaran Matematik 54

  3.5 Penutup 63

  4.0 Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum

  Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

  4.1 Sipnopsis 64

  4.2 Hasil Pembelajaran 64

  4.3 Kerangka Konsepsual 65

  4.4 Falsafah Pendidikan Matematik 65

  4.5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P 68

  4.6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas 69

  4.7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM 70

  4.8 Lima Strategi matematik KBSM 72

  4.9 Penutup 73

  5.0 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik

  5.1 Sipnopsis 75

  5.2 Hasil Pembelajaran 75

  5.3 Kerangka Konsepsual 75

  5.4 Perkembangan Pengentahuan 75

  5.5 Perkembangan Potensi Kendiri 77

  5.6 Perkembangan Komunikasi 79

  5.7 Penutup

  6.0 Isu Dalam Pendidikan Matematik

  6.1 Sinopsis 82

  6.2 Hasil Pembelajaran 82

  6.3 Kerangka Konsepsual 82

  6.4 Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah 83

  6.5 Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah 856.6 Penutup 88

  iv

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  5/113

  PENGENALAN

  Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran

  anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula

  untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga

  mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini

  memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-

  sumber pembelajaran, dan masa anda.

  PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI

  Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran

  anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan

  jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.

  Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon

  bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk

  pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

  SASARAN KURSUS

  Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut

  Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah ProgramPensiswazahan Guru (PPG).

  JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)

  Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam

  pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah

  seperti dalam Jadual 1:

  v

  PANDUAN PELAJAR

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  6/113

  * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

  SUSUNAN TAJUK MODUL

  Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk

  bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.

  Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula

  apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda

  telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan

  yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang

  dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk

  dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau

  rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini.

  IKON

  vi

  Aktiviti-aktiviti Pembelajaran

  Agihan Jam pembelajaran

  Mengikut Kredit Kursus

  3 Kredit 2 Kredit 1 KreditTanpa

  Amali

  (3+0)

  Ada

  Amali

  (2+1)

  (1+2)

  (0+3)

  Tanpa

  Amali

  (2+0)

  Ada

  Amali

  (1+1)

  (0+2)

  Tanpa

  Amali

  (1+0)

  Ada

  Amali

  (0+1)

  Membaca modul

  pembelajaran dan

  menyiapkan latihan /

  tugasan terarah / amali

  70 60 70 62 70 65

  Menghadiri kelas interaksi

  bersemuka (5 kali)10 10 5 5 5 5

  Latihan Amali* - 10 - 8 - 5Perbincangan Atas Talian 7 7 5 5 5 5Kerja Kursus 20 20 20 20 15 15

  Ulangkaji 10 10 10 10 5 5Amali/Peperiksaan 2 2 2 2 2 2

  Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  7/113

  Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada

  sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.

  PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

  Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh

  dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini

  akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

  Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga

  perbincangan

  Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.

  1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri

  anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke

  perpustakaan.

  2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri

  pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca

  modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang

  dicadangkan.

  3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran

  pembelajaran anda.

  4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami

  pembacaan anda.

  5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti

  maklumat yang diterima.

  6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-

  bahan yang bermakna.

  7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

  vii

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  8/113

  Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

  Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk. Jadual di bawah menjelaskanagihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

  viii

  AGIHAN TAJUK

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  9/113

  Tajuk 1 Pendidikan Matematik

  1.1 Sinopsis

  Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah

  dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. Ia membolehkan para

  1

  Bil. Tajuk/TopikModul(jam)

  Jum.Jam

  1 Pendidikan Matematik :

  Pengertian dan Peranan Matematik

  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik 9 92 Pendidikan Matematik :

  Sifat Matematik

  Nilai dalam Matematik

  3 Perkembangan Kurikulum Matematik

  Perkembangan Kurikulum Matematik diMalaysia

  Pengaruh Negara Luar Ke atas KurikulumMatematik di Malaysia

  9 9

  4 Perkembangan Kurikulum Matematik

  Dasar dan Program untuk KemajuanMatematik bagi Kanak-kanak.

  5 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematikdi Malaysia

  Lima prinsip dalam Pengajaran danPembelajaran Matematik

  9 9

  6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematikdi Malaysia

  KBSR

  KBSM

  9 9

  7 Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik

  Wacana Akademik

  Badan Akademik

  3

  9

  8 Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik

  Peranan Guru Matematik

  Pembelajaran Sepanjang Hayat

  3

  9 Isu-isu Semasa

  PPSMI

  Matematik di Sekolah Bestari2

  10 Isu-isu Semasa

  ICT dalam Pendidikan Matematik1

  JUMLAH 45 45

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  10/113

  pelajar mendalami makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan

  guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di

  Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Disamping

  itu, kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus

  meningkatkan profesionalisme keguruan.

  1.2 Hasil Pembelajaran

  Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik, ahli matematik dan guru

  matematik.

  Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik.

  1.3 Kerangka Konsep

  1.4 Pengertian dan Peranan Matematik

  Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu

  cerita pendek di bawah :

  Kanak-kanak Yang Ingin Tahu

  Bangun Aiman. Kita akan balik kampung hari ni. Lusa dah raya, kata ibu Aiman.

  Aiman menyapu matanya lantas bertanya Pukul berapa sekarang, ibu ? 6.30

  pagi., jawab ibunya.

  2

  Pendidikan Matematik

  Pengertian dan PerananMatematik

  Sejarah Matematik danPeranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam

  Matematik

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  11/113

  Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang

  bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda

  sepanjang jalan.Apa maknanya itu, ayah ? Apa kegunaannya ? Apa

  maksud Alor Setar 123km ?

  Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ? Kenapa kereta perlu ada

  nombor?. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, Ayah,

  macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?

  .

  Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan

  perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik.

  Matematik telah dinamakan sebagai permaisuri bagi sains oleh Gauss (1777-

  1855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang

  menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan

  pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih

  dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai

  seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik

  sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

  1.4.1 Pengertian Matematik

  APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan

  jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai

  cara.

  Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :

  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.

  3

  1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam

  cerita di atas ? Senaraikan.

  2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ?

  Senaraikan.

  3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol

  matematik yang anda temui ? Senaraikan.

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  12/113

  Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.

  Matematik adalah suatu bahasa

  Matematik adalah suatu kajian seni

  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri,

  kalkulus dan sebagainya.

  Matematik adalah satu cara berfikir.

  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.

  Apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

  penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik,

  dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.

  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola

  Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu

  yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting

  untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara

  seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam

  bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya.

  Perhatikan contoh berikut :

  Contoh 1 :

  12 = 1

  112 = 121

  1112 = 12 321

  1 1112 = 1 234 321

  Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ?

  Contoh 2 :

  Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang

  menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3

  3 x 37 = 111

  6 x 37 = 222

  4

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  13/113

  9 x 37 = 333

  Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ?

  Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan

  Contoh :

  Perhatikan fungsi kuadratik berikut :

  Jika 235)(2

  += xxxf berapakah nilai f jika x = 2 ?

  Apakah hubungan antara x dan f ?

  Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan

  dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang

  menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

  Matematik adalah suatu bahasa

  Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah

  Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa

  Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah

  menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan

  ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses

  5

  Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / polayang terlibat :

  (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ?

  1 x 8 + 1 = 9

  11 x 8 + 11 = 99

  111 x 8 + 111 = 999

  11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  14/113

  pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan

  tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum,

  teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbol-

  simbolnya.

  Contoh :

  Luas sfera, L =24 r

  Matematik adalah suatu kajian seni

  Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. Antaranya ialah :

  Seni muzik

  Seni bina

  Seni lukis

  Seni budaya.

  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri,

  kalkulus dan sebagainya.

  Sebahagian besar daripada pandangan umum, juga di kalangan pelajar

  Matematik, melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan.

  Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan

  penyelesaian kepada pelbagai masalah. Pengiraan adalah akar umbi kepada

  Matematik.

  Matematik adalah satu cara berfikir

  Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep,

  kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul.

  Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah, akan

  berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah

  sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. Ada yang

  6

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  15/113

  menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang

  menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Berfikir secara logik

  merupakan perkara yang penting dalam Matematik.

  Menerusi Logik, kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara

  Induktif dan Penaakulan secara Deduktif.

  Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum

  membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. Sebagai contoh, kita

  mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. Kemudian kita mula

  mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan

  ujian terhadapnya. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. Akhirnya,

  kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis

  yang ada. Dengan cara sedemikian, suatu pengesahan terhadap teori asal kita

  dapat dilaksanakan, samada ianya benar atau sebaliknya.

  Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti

  kepada teori atau generalisasi. Dalam penaakulan ini, kita bermula dengan

  mencari corak atau pola, menetapkan hipotesis yang mungkin, dan kemudian

  berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori.

  7

  Pemerhatian

  Corak / Pola

  Hipotesis

  Teori

  Teori

  Hipotesis

  Pemerhatian

  Pengesahan

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  16/113

  Dengan cara penaakulan di atas, kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi

  dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti hands-on kepada para pelajar.

  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.

  Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik, tetapi juga oleh semua

  orang. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. Ini meliputi

  aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang, membaca carta, mengira

  diskaun, mengukur jarak, masa dan sebagainya. Kita juga mengaplikasikan

  pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah

  berbentuk abstrak. Sewajarnyalah, kita menghargai ilmu, kemahiran dan konsep

  yang telah kita pelajari di sekolah dahulu.

  1.4.2 Peranan Matematik

  Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Segala aktiviti yang kita lakukan

  seperti pergi bercuti, membeli makanan, merancang kerja-kerja seharian dan

  sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas.

  8

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  17/113

  Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. Pengetahuan

  dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam

  kehidupan kita. Sebagai contoh, kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan

  atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik..

  Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam

  menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. Seseorang yang telah diberi

  latihan yang mantap dalam matematik, mampu melaksanakan kerja-kerja yang

  kompleks dengan berkesan.. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah

  berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang

  Dunia Kedua.

  Selain itu, matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan

  informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Sebagai contoh, penciptaan sistem nombor

  binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. Kemajuan dalam

  matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains.

  Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam

  mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Cabaran yang keenam dalam

  Wawasan 2020 iaitu the building of a progressive scientific society with creative

  and far-sighted abilities, telah memberi impak yang besar, bukan sahaja kepada

  perkembangan silibus matematik yang baru, tetapi juga terhadap peranan guru-

  guru matematik pada masa hadapan. (Mok, 2005).

  9

  Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan

  kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian.

  http://www.learner.org/interactives/dailymath/

  http://www.articlesbase.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556.html

  http://www.learner.org/interactives/dailymath/http://www.articlesbase.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556.htmlhttp://www.learner.org/interactives/dailymath/http://www.articlesbase.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556.html
 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  18/113

  1.4.3 Peranan Guru Matematik

  Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam

  melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan

  baru yang perlu dilaksanakan. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi

  merealisasikan kurikulum matematik yang baru.

  Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada

  para pelajar. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat

  perbincangan, pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar. Guru

  seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting, dan

  belajar matematik adalah penting. Yang paling penting, guru menyediakan suatu

  medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea, juga belajar

  menghargai pendapat-pendapat orang lain.

  Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua

  pelajar. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan

  pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk

  memahami atau menjawab sesuatu masalah, terutama yang berkaitan dengan

  kehidupan seharian.

  Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara

  satu sama lain, Soalan-soalan seperti Bagaimana guru berinteraksi dengan

  pelajar semasa aktiviti P&P berjalan , Apa bentuk soalan untuk membangkitkan

  pelajar berfikir dengan lebih jauh , Apa bentuk komunikasi yang dapat

  membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ,

  seharusnya ada dalam diri para guru.

  Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang

  berlaku dalam bilik darjah. Guru perlu menyoal Apa yang dapat dan tidak dapat

  dilaksanakan hari ini ? Apa pembetulan yang patut diambil ,Guru tidak perlu

  membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera, tetapi guru boleh

  merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula

  ilmu yang tertinggal.

  10

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  19/113

  Akhirnya, guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara

  Algebra, Sukatan, Geometri dan Statistik. Begitu juga dengan perkaitan antara

  matematik dan sains, pengajian sosial, pendidikan jasmani dan seni. Guru juga

  membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di

  luar persekitaran sekolah.

  Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas, guru-guru sewajarnya dapat

  menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan

  berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar.

  1.5 Sejarah Matematik

  Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. Dalam kes-kes tertentu,

  matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. Matematik

  dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia, kemudiannya berkembang ke

  Greece. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa

  Arab. Pada masa yang sama, matematik di India diterjemahkan kepada bahasa

  Arab. Kemudian, kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin

  dan digunapakai di Eropah Barat. Selepas beberapa ratus tahun, matematik

  tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia.

  Negara China, selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak

  menarik untuk dikaji, tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan

  terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang.

  1.5.1 Sejarah Perkembangan Matematik

  Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat :

  11

  (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang

  pengertian

  dan peranan Matematik.

  (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan?

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  20/113

  1. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM )

  - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk

  membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori

  matematik yang pertama.

  2. Peringkat Kedua ( 400 SM 1700 TM )

  - Merupakan perkembangan aritmetik, geometri, algebra dan trigonometri ke

  tahap yang mantap, menjadi satu sistem yang sempurna.

  3. Peringkat Ketiga ( 1700 TM 1900 TM )

  - Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan

  penemuan. Pada tahap ini, banyak bidang, teori dan hukum baru ditemui dan

  didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara

  barat. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat,

  kalkulus dan rumus-rumus kalkulus.

  4. Peringkat Keempat ( 1900 TM - kini )

  - Dikenali sebagai peringkat moden, merupakan peringkat perkembangan

  matematik daripada konkrit kepada abstrak. Dalam tempoh ini, teori-teori

  baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang

  sains teknologi, ekonomi dan sosiologi. Di antaranya adalah kebarangkalian,

  teori set, teori nombor, penaakulan mantik dan logik.

  Dalam pada itu, sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi

  seperti di bawah :

  Babylonian, Egyptian and Native American Periods (3000 BC - 601 BC)

  Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan,

  pengukuran, mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Sistem pernomboran

  mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. Mereka tidak mempunyai simbol

  0 tetapi boleh mewakili pecahan, kuasa dua, punca kuasa dua dan punca kuasa

  tiga.. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian

  yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). Setiap darjah

  12

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  21/113

  kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. Seorang ahli astronomi

  Greek, Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit, saat dan

  sukatan darjah yang digunakan sekarang.

  Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis, dikenali

  hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk

  gambar-gambar. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu

  meregangkan tali. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk

  mengukurpanjang adalah kubit, di mana jaraknya adalah dari siku seseorang

  sehingga kepada hujung jari hantu. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan

  dan isipadu bagi kubus, kotak, silinder dan sebagainya. Mereka mengetahui

  bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365

  4

  1hari.

  Greek, Roman and Chinese Periods (600 BC - 499 AD)

  Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. Mereka

  mempunyai sistem pernomboran sendiri. Mereka mempunyai pecahan dan

  beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ), terutamanya . Sumbangan

  besar orang-orang Greek adalah Euclids Elements and Apollonius Conic

  Sections. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang

  zaman adalah Archimedes (287-212 B.C.) Beliau merekacipta beberapa alat dan

  senjata ketenteraan. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk

  menguji penurunan nilai bagi ketulan emas.

  Walaupun kaum Roman menguasai dunia, namun sumbangan mereka terhadap

  matematik tidak banyak. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan

  pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12).

  Mutukalendardipertingkatkan dan mereka menetapkanidea-

  ideatentangtahun lompatsetiapempattahun.

  Hindu and Arabian Period (AD 500 - 1199)

  13

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  22/113

  Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod

  matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Pada abad ketiga, simbol

  Brahmi iaitu 1, 2, 3, ..., 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor, ada simbol

  tersendiri.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu, tetapi

  menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi

  bersama tanda kedudukan (positional notation). Mereka mempunyai pengetahuan

  yang baik dalam algebra. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik

  mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar

  nilai .

  Salah seorang berbangsa Arab, Omar Khayyam banyak menggunakan nombor

  bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek

  berkenaan nombor. PerkataanAlgebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam

  buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa

  al Khwarizmi. Buku itu berjudul Al-jabr wal muqabala. Al Khwarizmi berjaya

  menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua

  nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. Dalam pada itu, beliau juga

  menerangkan jawaban dalam bentuk geometri.

  Transition Period (1200 1599)

  Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional di antara

  tamadun awal dengan zaman Renaissance. Pada awal 1400an the Black Death

  membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah. Jangkamasa antara

  1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance, telah menukar pemikiran penduduk

  Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Edisi bercetak yang pertama

  14

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  23/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  24/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  25/113

  Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada

  perkembangan matematik. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia

  matematik :

  1.

  Pythagoras hidup dalam zaman 500'sBC, dan merupakan salah seorang daripada

  ahli fikir Greek. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan

  selatan Itali. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar Brotherhood of

  Pythagoreans, terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan

  sepenuh masa mengkaji matematik. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan

  mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka.

  Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin, di mana mereka tidak

  makan kacang kerana pada fikiran mereka, kacang bukan benda yang

  sepenuhnya tulin. Mereka berambut panjang, berbaju biasa sahaja dan berkaki

  ayam.

  Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan

  matematik. Menurut mereka, muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna

  dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara

  berlaku. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan

  bahawa Teorem Pythagoras adalah benar.

  Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri, tetapi agak sukar untuk

  menentukan siapa membuktikan apa, disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan

  semua penemuan. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)!

  17

  Pythagoras ( 569 BC 475 BC )

  Euclid ( 325 BC 265 BC )

  http://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htm
 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  26/113

  2.

  Sehingga ke hari ini, tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam

  tentang sejarah hidup Euclid. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di

  bandarAlexandria, Mesir untuk beberapa ketika. Tiada didapati gambar beliau di

  mana-mana. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Kemungkinan

  nama Euclid diada-adakan sahaja. Walaubagaimana pun, Euclid (atau mereka

  yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Beliau ( atau

  mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens, di mana dia banyak belajar tentang

  matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Beliau juga mungkin

  berjumpa Aristotle di sana.

  Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau, Euclid mahu membuktikan bahawa

  benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason).

  Pada asasnya, segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan

  tulisan Euclid, terutamanya 'The Elements'. The Elements terdiri daripada cetakan

  berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry, Volumes 7-9: Number Theory, Volume 10:

  Eudoxus' Theory of Irrational Numbers, Volumes 11-13: Solid Geometry

  The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. The Euclidean

  algorithm yang selalunya dirujuk sebagai Euclid's algorithm digunakan untukmenentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Ini adalah

  salah satu daripada algoritma yang tertua , juga terkandung dalam Euclid's

  Elements.

  18

  http://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/aristotle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/bc.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/aristotle.htmhttp://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/anaxagoras.htm
 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  27/113

  Hari ini, kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan

  definisi asas tentang titik, garisan dan bentuk-bentuk. Kemudiannya, beralih

  kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Buku Euclid

  seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan, berkenaan bagaimana segitiga

  dan bulatan dihasilkan, begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri

  tiga-dimensi. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan

  difahami. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua

  sekolah di Eropah, Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun, sehingga ke

  abad 20.

  3.

  Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei.Tidak banyak perkara yang diketahui tentang

  Liu. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap Nine

  Chapters pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera

  Chenliu, lebih kurang 263 AD. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik,

  bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan

  kejuruteraan, soal selidik, urusan jual-beli dan urusan cukai.Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah

  penghampiran (approximations), dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya

  penghampiran tersebut. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk

  memahami konsep berhubung dengan topik differential and integral calculus.

  19

  Liu Hui ( 220 280 AD )

  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.htmlhttp://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Nine_chapters.html
 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  28/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  29/113

  Hari ini, manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan

  pembahagian cara panjang, di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks

  yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. Al-Khwarizmi juga

  bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat,

  yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab

  termasuk sifar.

  Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi

  dan jadual astronomi.

  6.

  Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand, Perancis pada 19 Jun 1623. Pada awal

  kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran, yang

  disebut teorem Pascal. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian,

  yang masih digunakan dalam matematik hari ini, jadual Aktuaria, teori fizik dan

  statistik sosial. Dalam hal penemuan, beliau menghasilkan mesin mekanik pertama

  pada tahun 1642.Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen

  bahawa medan merkuri

  meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Kemudian,ahli

  fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu.

  Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains

  (hukum Pascal), yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua

  arah.

  Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39.

  21

  Blaise Pascal ( 1623 1662 )

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  30/113

  7.

  Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan

  Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss,

  seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer

  daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan.

  Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set

  kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050.

  Didapati formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

  Pythagoras.

  Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke

  abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori

  kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan

  beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf

  elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik,

  mekanik dan sebagainya.

  8.

  Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St.

  Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar

  Cantor dan Maria Bhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat

  matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya

  lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah

  sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal

  di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan

  ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan

  banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara

  sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi

  yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set.

  22

  Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 1855 )

  Georg Cantor ( 1845 1918 )

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  31/113

  Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert,

  yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one

  shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga

  menyumbang kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-

  kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi

  makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

  1.7 Sifat (Nature) Matematik

  Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita

  memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri,

  bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin

  berkaitan dengan data, pengukuran

  dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode

  l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial .

  Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya

  bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma

  dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan

  bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi

  bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam

  pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuan-

  penemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan

  berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan

  matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan,

  mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami

  informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

  23

  Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya :

  Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan

  Descartes.

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  32/113

  Sifat Penyelesaian Masalah

  George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah

  buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses

  untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

  Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya

  1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya

  dua kali)

  2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah.

  3. Melaksanakan kaedah / pelan.

  4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

  Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah :

  1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler

  similar problem)

  2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete)

  3. Meneka dan meyemak (Guess and check)

  4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem

  into smaller problems)

  5. Mencari pola /corak (Look for a pattern)

  6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram)

  7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards )

  8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else )

  9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the

  dots)

  10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula )

  Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana

  pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran

  menyelesaikan masalah.

  24

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  33/113

  Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning)

  Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan

  dalam matematik, sains dan kemanusiaan.

  Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. Ia berdasar

  kepada pemerhatian.

  Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan

  pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu.

  Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman

  dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar.

  Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. Orang

  yang

  menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina

  sebuah

  contoh khas. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. Penaakulan ded

  uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta.

  Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan, selama syarat-

  syarat yang digunakan adalah benar. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan

  semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat, dan segiempat

  tepat mempunyai empat sisi, maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi.

  Sistem nombor nyata berubahdari asakemasadenganmemperluaskanidea

  tentangapayangkitamaksuddengan"nombor." Padaawalnya, sesuatu

  "nombor" bererti sesuatu yang kita bolehkira/bilang, sepertiberapabanyakbiri-

  biri yang dimiliki oleh seorang penternak. Ini dikenali sebagai nombor asli,

  atau nombor yang boleh dibilang.

  25

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  34/113

  Nombor Asli atau Nombor yang boleh dibilang

  1, 2, 3, 4, 5, . .

  Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai

  tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. Kadang-kadang, sifardianggap sebagai nombor. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri,

  maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak sifar biri-biri. Kita

  katakan senarai nombor asli beserta sifar sebagai Nombor Bulat.

  Nombor Bulat

  Nombor Bulat adalah seperti di bawah :

  0, 1, 2, 3, 4, 5, . . .

  Perkara yang lebihabstrakdarisifaradalahideanombornegatif. Jika, disampingtidak

  mempunyaiseekor pun biri-biri, petaniberhutangseseorang3ekor biri-biri, kita

  boleh mengatakanbahawajumlahbiri-biri yangpetanimiliki adalah

  negatif3. Kita memerlukan masa yang agak lama untukmenerima

  ideanombornegatiftetapiakhirnya nombor negatifditerima sebagai nombor.

  Dengan penambahan nombor negatif, kita mendapat satu set baru iaitu nombor

  integer.

  Nombor Integer

  Berikut adalah senarai nombor integer :

  . . . 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, . . .

  Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. Kita tidak dapat

  mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan, tetapidalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita, kita menggunakan pecahan.

  Contohnya, untuk mengukur / menyukat, kita gunakan setengah cawan gula, satu

  perempat sudu teh garam dan sebagainya. Dengan menambahkan idea pecahan

  kepada set integer, kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers).

  26

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  35/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  36/113

  1.8 Nilai Matematik

  Nilaiadalahperaturan untukkitamembuatkeputusantentangbenar

  dansalah, harus dantidak boleh, baik

  danburuk. Nilaijugamemberitahukitayangsesuatu adalah penting atau tidak.

  Ada tigakategoridalampendidikanmatematikiaituNilai-

  nilai pendidikanumum, nilai-nilai pendidikan matematikdannilai-nilai matematik.

  Nilai-nilai Pendidikan Umum

  Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi

  seseorang. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh, berdasarkan

  peringkat hiraki nya :

  Nilai asas adalah iman dan takwa.

  Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan, kebenaran, bijaksana, adil,

  telus dan bersyukur.

  Nilai-nilai asas

  seperti setia, bertanggung jawab, kerjasama dan berpengetahuan.

  Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan, kreatif, berdedikasi, berkeyakinan

  diri dan lain-lain.

  28

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  37/113

  Nilai-nilai Pendidikan Matematik

  Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan

  melalui subjek matematik. Menurut Nik Aziz Nik Pa, belajar matematik menumpukan

  pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut:

  a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran

  matematik adalah untuk apresiasi, aplikasi atau teori matematik.

  b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai

  untuk individu tertentu atau untuk semua.

  c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar

  memahami, mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan

  melaksanakan operasi yang sesuai, membuat refleksi dan komunikasi.

  d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan

  peraturan, operasi, dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana

  menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan.

  e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana

  melibatkan proses deduktif, menghafal dan belajar secara pasif atau matematik

  adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif, konstruktif dan

  aktif.

  Nilai-nilai Matematik

  Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik.

  Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri, sumber bahan, kebenaran dan penggunaan pengetahuan

  matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza.

  Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik.

  Mereka adalah rasionalisme & empirisme, kawalan & kemajuan, keterbukaan & misteri.

  Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik:

  29

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  38/113

  1. Rationalisme

  Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah, penaakulan, analisis logik dan

  penjelasan.

  Ia melibatkan teori, situasi hipotetis dan abstrak, dan dengan demikian membawa

  kepada pemikiran universal.

  Nilai ini ditunjukkan oleh:

  guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik

  pengajaran tentang bukti dan membuktikan

  menggalakkan perbincangan dan perdebatan

  pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan kontra hipotesis alternatif

  2 Empiricisme

  Menilaiempirisisme bererti mencari objektif, konkrit, dan melaksanakanidea-

  idea dalammatematikdansains.. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi,

  mencari simbol, dan penggunaandata. Hal inijuga

  menggalakkanmaterialismedankesungguhan.

  Nilaiiniditunjukkanoleh:

  gurumengembangkankemahiranpraktikalpelajar

  mengajartentangaplikasidanmenggunakan idea

  pelajardangurumembuatsimbol, model, rajah dan lain-lain.

  pelajarmengumpuldataeksperimen

  mengujiideaterhadapdata

  30

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  39/113

  3. Kontrol

  Menilaikawalanberertimenekankankekuatanpengetahuanmatematikdansains

  melaluipenguasaanperaturan, fakta, prosedurdankriteriayangtelahditetapkan.

  Hal inijugamenggalakkankeselamatandalampengetahuan, dankemampuanuntuk meramal.

  Nilaiyangditunjukkanadalah :

  gurumengembangkankemahiranpelajardalamlatihtubi danrutin

  mengajartentangketepatanmatematikdansains

  pelajarmempraktikkankemahirandanprosedur

  gurumenunjukkanbagaimanaidea-idea matematikdansains dapat

  menjelaskandan meramalkankejadian

  4 Kemajuan

  Menilai kemajuanberertimenekankancara-cara idea-idea matematikdansains

  berkembang, melaluiteorialternatif, pembangunankaedahbarudan

  mempersoalkanidea-idea yangada. Hal inijugamenggalakkannilai-nilai

  kebebasanindividudankreativiti.

  Nilaiiniditunjukkanoleh:

  gurumengembangkanimaginasikreatifpelajar

  mengajartentangperkembanganpengetahuansains danmatematik

  mendorongpenjelasanalternatif

  5 Keterbukaan

  Menilai keterbukaan bermaksud demokrasipengetahuan, melalui

  demonstrasi, buktidanpenjelasanindividu. Pengesahanhipotesis, artikulasi

  yangjelasdan pemikirankritis juga signifikan.

  Nilaiyangditunjukkanadalah :

  gurumengembangkankemampuanpelajar mengartikulasikanidea-

  idea mereka

  31

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  40/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  41/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  42/113

  Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics

  Classroom

  http://www.aare.edu.au/99pap/bis99188.htm

  The Nature of Mathematics

  http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap2.htm

  Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda.

  34

  http://www.aare.edu.au/99pap/bis99188.htmhttp://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap2.htmhttp://www.aare.edu.au/99pap/bis99188.htmhttp://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap2.htm
 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  43/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  44/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  45/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  46/113

  Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi

  lebih sesuai dengan kebolehan murid. Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua; Aras I

  dan Aras II. Aras I (Tahun 1 Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsep-

  konsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+, -, dan

  x). Aras II (Tahun 4 Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas

  serta penyelesaian masalah matematik.

  Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk

  memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap, peraturan serta amalan sosial masyarakat

  yang baik. Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di

  kalangan murid. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik.

  Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994)

  Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

  pada tahun 1994. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami

  perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum

  Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998. Perubahan yang dibuat adalah selaras

  dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan 1994.

  Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

  bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai

  kemahiran asas mengira.Dengan ini, diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah

  dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Berasaskan pengetahuan matematik yang

  diperolehi, pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih

  sistematik. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di

  masa akan 38embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 38embil yang

  diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 38embil. (Sukatan Matematik

  Sekolah Rendah: April 1993)

  38

  Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak menjadi

  Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994). Senaraikan

  perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  47/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  48/113

  Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan,

  ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran

  matematik di sekolah. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project),

  Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural

  Environment) dan projek Sekolah Bestari.

  Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980)

  Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani

  keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya

  dan miskin. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini.

  Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus

  dipinggirkan untuk belajar. Berikutan itu, Projek Imbuhan dijalankan untuk membela

  nasib kanak- kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah.

  Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980.

  Melalui projek ini, peruntukan peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan

  kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra- sekolah yang kurang

  berkemampuan. Ini termasuklah pemberian subsidi makanan, bantuan kewangan dan

  kemudahan- kemudahan lain. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan, projek ini

  telah disokong oleh sumber- sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru- guru

  yang dilatih khusus menjalankan projek ini. Skema pembelajaran juga direkabentuk

  mengikut perkembangan kognitif murid-murid. Projek ini menitikberatkan bidang

  pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen- elemen sosio-ekonomi dan politik.

  40

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  49/113

  Projek InSPIRE (1977)

  (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment)

  Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977. Langkah ini

  diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan. Objektif utama

  projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program

  pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah- sekolah rendah di luar bandar.

  Pelbagai set bahan- bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah

  dibina dan dihantar ke sekolah- sekolah untuk diuji. Di samping itu, objektif kedua projek

  ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia

  melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. Projek InSPIRE ini

  telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983.

  Projek Sekolah Bestari di Malaysia

  Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia

  Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia. Pada bulan Julai 1997,

  Tun Dr Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen

  flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship- flagship

  lain. Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas

  cadangan bagi menjayakan flagship- flagship ini

  Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk

  semula secara menyeluruh dari segi pengajaran pembelajaran dan pengurusan

  sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat.

  Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran

  pembelajarannya. Ini ada kaitannya dengan kurikulum, pedagogi, pentaksiran, dan

  juga bahan-bahan P&P. Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat

  belajar dengan lebih berkesan dan cekap. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari

  menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri , terarah kendiri dan

  41

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  50/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  51/113

  yang rapat dengan negara- negara ini dalam bidang pendidikan. Di antara projek- projek

  luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics

  Project (NMP), Scottish Mathematics Group (SMG), School Mathematics Project (SMP)

  dan School Mathematics Study Group (SMSG).

  Selain daripada pengaruh- pengaruh seperti yang telah disebut di atas, National Council

  of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum

  matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation

  Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM.

  Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964)

  Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah- sekolah rendah di Britain pada tahun 1964.

  Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation, satu organisasi swasta dengan

  bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain.

  Dalam projek NMP ini kaedah- kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah

  telah diperkenalkan. Penemuan kaedah- kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori

  Pembelajaran Piaget. Mengikut Piaget, pembelajaran yang berkesan bagi pelajar-

  pelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi

  dengan bahan- bahan konkrit. Oleh itu, objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah

  rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. Aplikasi strategi

  pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam

  proses P&P. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam

  kumpulan kecil. Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari

  penyelesaikan masalah.

  Selain itu, kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang

  mudah kepada yang lebih sukar, dari konkrit kepada abstrak dan berasaskanpengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa. Secara asasnya falsafah

  yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan

  oleh

  Confucius:

  Saya dengar, saya lupa

  Saya lihat, saya ingat

  43

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  52/113

  Saya buat, saya faham.

  Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik

  di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970.

  Scottish Mathematics Group (SMG)

  Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah

  menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools.

  Buku- buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan

  tajuktajuk baru seperti Sets, Number Systems, Number Bases, Modular Mathematics,

  Transformation, Inequalities, Linear Programming dan Matrices. Salah satu ciri utama

  dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk- tajuk ini dalam penyelesaian masalah

  seharian. Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik

  Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun

  1970.

  School Mathematics Project (SMP)

  Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah

  dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961.

  Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam

  pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 olehSoviet Union dan seterusnya

  untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain.

  Dalam projek ini, pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan

  pendekatan yang lebih bersepadu. Pendekatan ini membolehkan tajuk- tajuk yang

  berbeza diajar secara bersepadu. Contohnya, teori set diajar bersekali dengan tajuk

  algebra dan geometri. Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah

  menengah di Great Britain, tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu

  akademik dan abstrak. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar

  yang lemah dalam matematik. Walaupun begitu, seperti SMG, bahan SMP juga menjadi

  sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia.

  44

  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bryan_Thwaites&action=edit&redlink=1http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Southamptonhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sputnikhttp://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Unionhttp://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Unionhttp://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bryan_Thwaites&action=edit&redlink=1http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Southamptonhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sputnikhttp://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  53/113

  School Mathematics Study Group (SMSG)

  Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa

  perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah

  ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Ia ditubuhkan pada tahun

  1958 dengan diterajui oleh Edward G. Begle dan dibiayai olehNational Science

  Foundation . Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di

  sekolah rendah setanding dengan Russia. Kumpulan ini telah membina dan

  melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga

  ia ditamatkan pada tahun 1977.

  Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik, guru- guru, pakar psikologi and nazir

  sekolah.Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik

  yang dikenali sebagai New Mathematics. Tajuktajuk dalam Matematik termasuklah

  geometri, teori set , nombor negatif, asas nombo dan trigonometri. New Mathematics

  menitikberatkan penjelasan strukturmatematik dalam konsep yang abstrak seperti teori

  set dan asas nombor selain daripada asas10. Sebagai tambahan, penggunaan bahasa

  matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga

  dititikberatkan.

  Dalam proses pengajaran, SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya

  supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Sama seperti SMG and SMP, projek

  ini juga membekalkan idea- idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia

  sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu.

  National Council of Teachers of Mathematic (NCTM)

  NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses

  pengajaran dan pembelajaran matematik. NCTM memainkan peranan yang penting

  untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan

  45

  http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_G._Beglehttp://en.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundationhttp://en.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundationhttp://en.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_structurehttp://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_structurehttp://en.wikipedia.org/wiki/Set_theoryhttp://en.wikipedia.org/wiki/Number_basehttp://en.wikipedia.org/wiki/Edward_G._Beglehttp://en.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundationhttp://en.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_structurehttp://en.wikipedia.org/wiki/Set_theoryhttp://en.wikipedia.org/wiki/Number_base
 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  54/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  55/113

  Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. Kandungan dokumen

  Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan

  secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations. The

  Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards

  NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran

  untuk pelajar. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk

  guru- guru K 12.

  Keempat, NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme

  guru melalui persidangan/seminar kepimpinan, tahunan atau regional. Persatuan ini

  juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan

  mesyuarat tahunan. Selain itu, Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah

  ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari

  untuk guru matematik.

  Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan

  profesionalisme guru matematik. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video

  secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk

  menambahbaik kemahiran pengajaran mereka. Selain dari itu guru juga boleh

  mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study, video kerja pelajar dalam kelas,

  tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru.

  NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics;

  Mathematics Teaching in the Middle School; the Mathematics Teacher; and the Journal

  for Research in Mathematics Education. Penerbitan lain termasuklah monthly member

  newsletter, the NCTM News Bulletin, lebih 200 buah buku pendidikan, video dan lain-

  lain bahan. Setiap tahun dalam bulan April, persatuan ini menaja Acara Matematik

  Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik

  untuk guru gunakan dalam kelas mereka.

  NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher

  Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan

  guru matematik. Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah,

  NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru- guru permulaan telah cukup bersedia

  untuk menjalankan tugas mereka.

  Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang

  menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. Selain itu, MET

  juga menghargai guru- guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement

  47

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  56/113

  Award for Distinguished Service to Mathematics Education. NCTM ialah satu

  pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli- ahlinya yang

  terdiri daripada guru-guru matematik sekolah , pensyarah universiti dalam bidang

  pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah.

  2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak

  Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi

  warga dunia masa depan yang berjaya. Oleh itu, keperluan kehidupan masa depan

  perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan.

  Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada

  berpengetahuan. Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang

  menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya. Oleh itu, amalan bilik

  darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif.

  Selaras dengan itu, sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia

  perlu sejajar dengan keperluan sezaman. Oleh itu, program pendidikan matematik perlu

  selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam

  amalan bilik darjah.

  2.6.1 Kerangka Konsep

  48

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  57/113

  (a) Menggalakkan Kreativiti

  Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza

  (Pink, 2006). Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di

  bendang bagi penghasilan makanan ruji. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala

  kecil. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri. Masyarakat padazaman berkenaan terdiri daripada petani. Oleh itu, kurun berkenaan dipanggil Zaman

  Pertanian.

  Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19. Ini berlaku

  kerana perubahan gaya hidup. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa

  masyarakat sara diri. Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Pelbagai jenis

  permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan. Ekonomi berskala besar perlu

  diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. Banyak kilang telah didirikan

  bagi tujuan tersebut.

  Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. Seorang pekerja kilang perlu

  mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin

  sepanjang lapan jam sehari. Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja

  kilang. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri.

  Seterusnya, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat

  pada kurun ke 20. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta

  pencampaian maklumat. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat

  menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang

  mungkin. Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung

  keperluan itu. Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak

  pengetahuan.

  Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. Menurut Pink (2006),

  Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. Ini berlaku kerana pada

  49

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  58/113

  hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula

  apabila diperlukan. Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf

  otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan, logik,

  nombor, sekuen dan analisis (Buzan, 2005)

  Zaman terus berubah. Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang

  tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang

  banyak dalam pelbagai bidang. Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di

  kalangan siswazah universiti. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri

  masing-masing daripada masyarakat kebanyakan.

  Walaupun zaman telah berubah, tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman

  Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. Proses pengajaran-

  pembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat.

  Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan

  pengetahuan pelajar. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar

  masih lagi dilihat sebagai alat hafalan.

  Menurut Pink (2006), kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. Inovasi dan kreativiti

  diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. Ini

  berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru

  bagi kelangsungan kehidupan mereka. Oleh itu, Zaman Konseptual memerlukan

  golongan karyawan yang inovatif dan kreatif.

  (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik

  Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistikataupun gestalt sebagai

  hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan, 2005). Pendidikan Zaman

  Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink, 2006). Inovasi

  dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. Pemikiran yang holistik

  perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah.

  Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif.

  Oleh itu, sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi

  pendidikan kurun ke 21.

  50

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  59/113

  Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. Dari perspektif yang luas, holistik

  merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik

  darjah. Bagi mencapai matlamat pendidikan, konsep holistik yang diguna pakai perlu

  berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. Konsep sebegini

  diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada

  setiap masa di dalam bilik darjah. Selain itu, konsep sebegini membolehkan holistik itu

  bersifat kontekstual. Oleh itu, model pengajaran-pembelajaran mudah amal perlu

  digunakan.

  Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan

  afektif. Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. Model pembelajaran

  yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman, iaitu, penggunaan

  TMK dalam pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran berkenaan harus

  berpusatkan murid. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut.

  Model 3P

  P1: Proses Big Picture Thinking

  Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu

  idea yang abstrak. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan

  menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. Walaupun guru memberikan banyak

  contoh, selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada

  contoh yang banyak itu. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman

  matematik yang menjadi pilihan gurunya itu.. Lebih banyak perspektif ataupun

  gambaran yang dibincangkan dalam kelas, maka lebih banyak peluang untuk murid

  51

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  60/113

  memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka. Mutu

  pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang

  diperolehi dalam bilik darjah.

  Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah. Pelbagai gambaran

  matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik.

  Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9.

  Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9, 18, 27, 36,...... . Pola

  takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab. Kefahaman

  terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas

  ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2.

  52

  1 x 9 = 092 x 9 = 183 x 9 = 274 x 9 = 365 x 9 = 456 x 9 = 547 x 9 = 638 x 9 = 729 x 9 = 8110 x 9 = 90

  Contoh 1: Sifir 9

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  61/113

  Selain daripada empat pola pada Contoh 2, terdapat juga pola lain yang boleh dicerap

  oleh murid daripada Sifir 9. Ini ditunjukkan pada Contoh 3.

  Proses Big Picture Thinkingmelibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid. Ini

  menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Proses ini

  menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai.

  Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. Pembelajaran pada aras tinggi boleh

  berlaku secara tersendiri. Oleh itu, kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big

  Picture Thinkingboleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah

  rendah.

  Bloom (kata nama) Bloom (kata perbuatan)

  Ingatkan

  Gunakan

  Fahamkan

  Cerakinkan

  Nilaikan

  Binakan Penilaian

  Analisis

  Sintesis

  Aplikasi

  Kefahaman

  Pengetahuan

  Taxonomi Bloom Diubahsuai

  Proses pembelajaran Big Picture Thinkinglebih berfokus kepada kepelbagaian pada

  satu-satu masa. Ia juga bersifat kontekstual. Big Picture Thinkingmenggalakkan

  pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang

  53

  1 x 9 = 09 0+9 = 9 2 x 9 = 18 1+8 = 9 3 x 9 = 27 2+7 = 9 4 x 9 = 36 3+6 = 9 5 x 9 = 45 4+5 = 9 hasil

  tambah 6 x 9 = 54 5+4 = 9 berjumlah 7 x 9 = 63 6+3 = 9 9 8 x 9 = 72 7+2 = 9 9 x 9 = 81 8+1 = 910 x 9 = 90 9+0 = 9

  Contoh 3: Satu Lagi Pola pada Sifir 9

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  62/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  63/113

  menyoal pendapat semasa. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan

  murid. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan.

  (c) Menghargai Matematik Ethno

  Empathizingjuga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam

  pengajaran-pembelajaran matematik. Matematik ethno ialah matematik amalan

  setempat. Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. Perbezaan berlaku kerana berbeza

  kelompok kecil murid, berbeza kedudukan geografi, berbeza persekitaran dan juga

  berbeza status sosio-ekonomi. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah

  berikut. Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep; matematik, model matematik

  dan amalan setempat.

  Matematik EthnoAmalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif(alternative written

  method) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. Satu contoh kaedah

  berkenaan ditunjukkan di bawah ini.

  55

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  64/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  65/113

  (d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah

  Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. Ia dikatakan meningkatkan ingatan, daya berfikir

  dan kecepatan berfikir. Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor.

  Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap

  fakta-fakta asas dalam matematik.

  Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan, memproses

  dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang

  optimum, bagi semua perkara yang berbentuk, bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka

  dan simbol. Sebagai contoh, kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga

  sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di

  dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh

  atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat

  daripada menggunakan kalkulator, alat tulis, alat bantuan mengira atau sebagainya.

  Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes.

  Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun, yang

  dibudayakan dengan Mokhdaradvance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalammasa tersebut, fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah,

  dimantapkan ke dalam minda peserta, juga menggunakan Mokhdar). Setelah mengikuti

  program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya, peserta mampu memahami

  dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan

  dan sebagainya.

  57

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  66/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  67/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  68/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  69/113

  3. The Development of Ancient Numeration Systems:

  http://mtl.math.uiuc.edu/projects/2/Wood/frame.htm

  http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#hindu-arabic

  http://www.geocities.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.htm

  4. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the

  mathematics Classroom

  http://www.aare.edu.au/99pap/bis99188.htm

  SELAMAT BELAJAR

  61

  http://mtl.math.uiuc.edu/projects/2/Wood/frame.htmhttp://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#hindu-arabichttp://www.geocities.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.htmhttp://www.aare.edu.au/99pap/bis99188.htmhttp://mtl.math.uiuc.edu/projects/2/Wood/frame.htmhttp://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#hindu-arabichttp://www.geocities.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.htmhttp://www.aare.edu.au/99pap/bis99188.htm
 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  70/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  71/113

  3.2 Hasil Pembelajaran

  Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak

  pertama

  Mentakrif heuristik algoritma

  Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua

  Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman

  behaviorisme

  Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga

  Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat

  Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima

  Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK

  3.3 Kerangka Konseptual

  63

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  72/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  73/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  74/113

  Model Polya

  Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi

  langkah. Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh

  dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. Gambaran ini telah

  mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. Analisis Newmann (1996) tentang jenis

  kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian. Rumusan

  ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model

  Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. Antara model

  tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992).

  Selain itu, penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi

  masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu

  pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata. Amalan ini menyebabkan

  penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan. Oleh

  itu, penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu

  menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. Contoh

  tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini.

  66

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  75/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  76/113

  Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. Travelling Salesman

  Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah

  bersifat kontekstual ini. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar; susunan

  terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing

  Problem.

  Selain itu, pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian

  masalah kreatif. Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea. Sesi brain

  stormingmenjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik.

  Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah.

  Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh. Proses penyelesaian masalah

  berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada

  Model Polya dan model lain yang setara.

  68

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  77/113

 • 7/27/2019 Modul PPG MTE3102 Baru

  78/113

  Hirarki Komunikasi Matematik KSSR

  Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan

  perubahan tingkah laku yang jelas. Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran

  berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. Antara pelopor teori-teori

  pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936).

  Setrusnya, NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi

  matematik yang perlu dikuasai oleh murid. Pertamanya, murid mesti boleh

  berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik. Selain itu,

  mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada

  komunikasi tersebut. Seterusnya, komunikasi matematik memerlukan kemahiran

  menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. Cadangan NCTM tentang

  komunikasi matematik lebih bersifat kognitif. Oleh itu, boleh dirumuskan bahawa

  pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme.

  Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk

  simbol. Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah

  diingatkan antara simbol-simbol matematik. Proses berkenaan perlu memudahkan