of 19 /19
mook

Mook Magazine 3

Embed Size (px)

Text of Mook Magazine 3

Page 1: Mook Magazine 3

mook

Page 2: Mook Magazine 3

mookNOVEMBER 2011

พลงงานทางเลอกกาซธรรมชาตสำ�หรบยานยนตพบกบวธดแลรกษาสรถยนตหลงหนาฝน

Body & Paint

การทเราไมคอยลางรถในชว

งหนาฝน

เพราะคดวาลางไปเดยวกเล

อะอก แตถาคดใหด

รถยนตกเหมอนกบรางกายข

องมนษย เมอตาก

ฝน ตวกเปยกความสกปรกจา

กคราบนำาฝนก

จะเกาะอยตามรางกายเรา

ซงหากไมอาบนำา

ทำาความสะอาดรางกาย

คราบสกปรกกยงคง

ตดอยเชนเดม รถยนตกเช

นกนครบ คราบสง

สกปรกอาจจะฝงตวแนนต

ดกบสรถยนต หาก

ปลอยระยะเวลาในการทำาค

วามสะอาดใหเนน

นานขนแลวอยางน ปญหาใหญก

จะตามมา

ครบ เพราะวา ปจจบนนน

ฝนเมองไทยโดย

เฉพาะกรงเทพฯ และเขตอ

ตสาหกรรมนน ฝน

จะมฤทธเปนกรดออนๆ ห

รอทเรยกกนวา “ฝน

กรด”ถาเราไมรบลางทำาค

วามสะอาดฝนกรด

นกอาจจะทำาลายสรถเราได

นะครบ

1. หมนลางรถอยางสมำาเส

มอ โดยเฉพาะอยางยง ห

ลงลยฝนมาเพอ

จะชวยไมใหเกดคราบฝงแ

นนแตถาเราไมมเวลามาก

แนะนำาใหใชสาย

ยางฉดไลฝน โคลน และ

คราบนำาฝนเอาเพยงแคน

กสามารถดแลรถ

คณเบองตนไดแลวครบ

2. เมอเราขบรถลยฝนมาแลว

พยายามอยาจอดรถตากแ

ดดเพราะ

จะทำาใหคราบนำาฝนแหง แ

ละเปนคราบนำา ยงถาเจอฝ

นกรดดวยแลว

คราบนำานนจะฝงตวแนนแ

ละอาจกดลงถงเนอสได(เ

ชนเดยวกบคราบ

นำาแปงในชวงเทศกาลสงกร

านต)ซงถาเปนคราบนำาแล

วเราลางไมออก

แนะนำาใหรบนำารถเขามาข

ดเคลอบสโดยดวนเลยครบ

อยาทงไวนาน

เพราะมนอาจจะขดไมออก

3. ไมควรนำาผาแหงเชดรถ

หลงฝนตก เพราะอาจเปนส

าเหตใหเกดรอย

ไดเพราะขณะทเราขบรถลย

ฝนนน จะมฝน ทราย โค

ลน เกาะทผวส

เมอเชดรถดวยผาแหง กอ

าจเกดรวรอยได ดงนน ค

วรฉดนำาลางจะด

ทสด

4. ไมควรลางรถในชวงเยน

ๆ คำาๆ เพราะบางครง นำา

ทตกคางอยตาม

ซอกตะเขบรถอาจเปนสา

เหตททำาใหรถเปนสนมได

5. ไมควรจอดรถใตรมไมทม

ยาง เกสรดอกหรอผล เพ

ราะใน

ฤดฝน มกมลมกรรโชกทร

นแรง นอกจากตนไมจะห

กหรอลม

มาโดนรถแลว สงดงกลาวอ

าจปลวมาตดรถทำาใหผวสด

างและ

เสยไดหากเราไมแกไขใหท

นทวงท

6.การเคลอบสนนนอกจากจ

ะทำาใหรถเราสวยงามแลวยง

ชวยปอง

กนคราบนำาจากฝนกรด ถ

าเราเคลอบสบอยๆ นำาจะ

ไมเกาะท

ตวรถทำาใหลดการเกดครา

บนำาและยงชวยใหเราลางร

ถไดงาย

ขนดวย แตถาเราไมเคลอบสเลย

โอกาสเกดคราบนำากมสง

คราบสกปรกกจะฝงตวไดง

าย

วธการดแลรกษาสรถยนต หล

งหนาฝนอยางงายๆ ทำาไดดวยตวเอง

ทศนยซอมตวถงและส ยง

มบรการขดเคลอบสรถยนต

ทกรนทกยหอ ในราคาท

ไมแพง ดวยเครองมอททน

สมยใชเวลา

ประมาณ 2ชวโมง เพอด

แลรถทคณรกใหดเหมอนให

มหรอหากวางๆวนหยดอ

ยากจะลงมอทำาเองกสามา

รถทำาได เรา

ลองมาดวธการเคลอบสรถ

ยนตดวยตวเองกนดครบ

สวดดครบครอบครวโตโยตามกดาหารทกทาน ฉบบน กยงเปนหวงพนองของเราทประสพกบปญหานาทวมในหลายๆ พนท

สาหรบทานทมรถยนตเมอโดนนาทวมกตองเจอปญหาแนนอนครบ Mr.BP มวธการดแลรกษาสรถยนต ในชวงหลงหนาฝนอยาง

งายๆ ทาไดดวยตวเองมาแนะนา แตถาปญหาทเกดภายในตวรถยนตเชนรถโดนนาทวมหรอนาเขารถแลวมก

ลนเหมน ตองไป

ปรกษาทโตโยตา ชวร ครบ เพราะเขามเครอง

มอททนสมยไวคอยใหบรการทานครบ

วธการดแลรกษาสรถยนต

เคลอบสรถดวยตนเอง

การเคลอบสกไมยากครบ ก

อนอนกเรมจากลางรถใหสะ

อาด แตไมตองเชดแหงนะ

ครบ เชดรถแคพอใหนำาหม

าด ๆ จาก

นนกเทนำายาเคลอบสลงบ

นผานมทมนำาหมาดๆขอเน

นวาผานมเทานนนะครบแ

ลวกเรมเชดแบบวนๆเปนก

นหอยใหทว

บรเวณตวรถทงนำายาไวตา

มระยะเวลาทระบไวขางกร

ะปอง ชวงนกพกไปทำากจ

กรรมอนๆ ไดตามใจชอบห

รอถามเวลา

เยอะหนอยจะทงไวทงวน

เคลอบเชาเชดเยนกยงได

แบบวายงนานยงดแตไมต

องถงขนาดขามวนขามคนน

ะครบพอครบ

กำาหนดกใชผานมเชดนำาย

าออกใหหมดแคนกเปนอ

นเสรจทเหลอกแคชนชมก

บผลงานของคณเองรบรอ

งครบวาหาย

เหนอยครบ

เมดนาทเกาะกอนและหลงขด

หลง

กอน

mook

mook

เมอวนท 5 - 6 สงหาคม 2554 บรษท โตโยตา

มอเตอร ประเทศไทย จำากด จดกจกรรมการแขงขน

“โตโยตา สดยอดนกขาย หวใจบรการ” ประจำาป 2554

รอบคดเลอกภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ณ โรงแรม

พลแมนขอนแกนราชาออคด จงหวดขอนแกน โดยม

วตถประสงคเพอเฟนหาพนกงานขายทมความสามารถ

และความรอบรในทกๆ ดาน อาทความรอบรในเรอง

ของผลตภณฑทครบถวน กระบวนการการใหบรการ

ทถกตองและชดเจน นอกจากนยงรวมถงบคลกภาพท

สภาพและนาเชอถออกดวย ซงในปนม ผแทนจำาหนาย

เขตภาคตะวนออกเฉยงเหนอสงพนกงานขายเขารวม

กจกรรมกวา 120 คน และคดเลอกใหเหลอเพยง 5

คน เพอเปนตวแทนระดบภาคไปแขงขนในระดบประ

เทศตอไป

สดยอดนกขาย หวใจบรการ

เมอวนท 28 กรกฎาคม 2554 สถาบน เจ.ด. พาวเวอร

เอเชยแปซฟก ไดประกาศผลการสำารวจความพงพอใจของ

ลกคาผรบบรการจากศนยบรการมาตรฐานของบรษทผผลต

รถยนตในประเทศไทยอยางเปนทางการ โดยไดดำาเนนการ

สำารวจระหวางเดอนมกราคม - เดอนเมษายน 2554 และ

ทำาการสมสำารวจจากกลมตวอยางซงเปนเจาของรถใหมท

ซอรถในชวงระหวางเดอนมกราคม 2552 - เดอนเมษายน

2553 และไดนำารถเขารบบรการจากศนยบรการมาตรฐาน

ของผ แทนจำาหนายทวประเทศระหวางเดอนกรกฎาคม

2553 - เดอนเมษายน 2554 จำานวนทงสน 2,761 ราย

โตโยตาสามารถครองอนดบ 1 เปนปท 4 ตดตอกน

ดวยคะแนนสงสด 838 คะแนน ซงเปนการยนยนและ

สรางความมนใจใหกบลกคาเปนอยางด ถงคณภาพใน

การบรการของศนยบรการมาตรฐานโตโยตาทวประเทศ

อกทงเพอสรางความพงพอใจสงสดใหแกลกคาทโตโยตา

ยดมนและมงมนทจะพฒนาอยางตอเนองเสมอมา โดย

เฉพาะอยางยงผแทนจำาหนายรถยนตโตโยตาทวประเทศ

พนกงานทกระดบ ตงแตระดบผบรหารไปจนถงพนกงาน

ระดบปฏบตการทกสวน ไดปฏบตหนาทอยางเตมความ

สามารถและยดมนตามมาตรฐานการปฏบตงาน เพอมอบ

การบรการทดทสดและเหนอความคาดหมายใหแกลกคา

ทกทาน

µÒÃÒ§¤‹Ò¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ÅÙ¡¤ŒÒ´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃá¡ÃÒ»˜¨¨ÑÂ

»˜¨¨Ñ 2553 2554 ᵡµ‹Ò§ ´Õ·ÕÊØ´

¡ÒÃàÃÔÁµŒ¹ºÃÔ¡ÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹ÃѺö

ÊÔ§ÍӹǤÇÒÁÊдǡ¢Í§ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ

¡ÒÃÊ‹§Áͺ

¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹«‹ÍÁ

819

842

860

818

821

831

851

864

830

829

+12

+9

+4

+12

+8

834

ในปน นายศภเชษฐ ธนโชตภสทธ ตวแทนพนกงาน

ขาย บรษท โตโยตามกดาหารฯ ไดควารางวลชนะเลศ

สดยอดนกขาย หวใจบรการ ระดบภาคตะวนออกเฉยง

เหนอ ซงมคะแนนรวมสงทสดจากผเขารวม กจกรรม

ทงหมด

Toyota ครองอนดบ 1 รางวล J.D. Powerดานความพงพอใจของลกคาในบรการหลงการขาย 4 ปซอน

“บรษท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำ กด ประสบความสำ เรจ สามารถควารางวลอนดบ 1 เจ.ด. พาวเวอร เอเชยแปซฟก 2011 ดานความพงพอใจของลกคาในการบรการหลงการขาย หรอ Customer Service Index - CSI จากสถาบน เจ.ด. พาวเวอร เอเชยแปซฟก (J.D. Power Asia Pacific) เปนปท 4 ตดตอกน”

เมอวนท 18 กนยายน 2554 บรษท โตโยตามกดาหาร รวมกบ สมาคมกฬาจงหวดมกดาหาร ชมรมวง

เมองแกวมกดา และชมรมกรฑาจงหวดทกดาหาร จดการแขงขนวง “Fun Run เมองแกวมกดา มนมาราธอน

ครงท 1” ณ บรเวณหนาสนามกฬากลางจงหวดมกดาหาร รวมระยะทาง 3 กม. โดยมวตถประสงคหลกเพอ

สขภาพทดของชาวมกดาหาร

ในการแขงขนครงนแบงประเภทการแขงขนออกเปนชวงอาย 12 ป ชาย/หญง อาย 13-15 ป ชาย/หญง

อาย 16-19 ป ชาย/หญง อาย 20-29 ชาย/หญง อาย 30-39 ปชาย/หญง อาย 40-49 ป ชาย/หญง อาย

50-59 ป ชาย/หญง อาย 50 ป ขนไป หญง อาย 60 ปขนไป ชาย ซงมผใหความสนใจเปนจำานวนมาก

เมองแกวมกดา มนมาราธอน ครงท 1

mookmook mookmook

โตโยตามกดาหารรวมสบสานประเพณแขงเรอออกพรรษา

เมอวนท 10 - 12 ตลาคม 2554 เทศบาลเมองมกดาหาร

จดงานเทศกาลประเพณแขงเรอออกพรรษา ประจำาป 2554

ชงถวยพระราชทานสมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรม

ราชกมาร โดยมวตถประสงคเพอสงเสรม สบสาน และ

อนรกษขนบธรรมเนยม ประเพณ วฒนธรรมทดงามของ

ทองถนทสบทอดกนมายาวนานใหลกหลานไดสบตอไป

พรอมกนนนยงเปนการสงเสรมการทองเทยวของจงหวด

มกดาหาร และการเชอมสมพนธไมตรอนดของบานพเมอง

นองระหวาง จงหวดมกดาหาร ประเทศไทย กบ แขวงสะ

หวนนะเขต ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชน

ลาว ใหแนนแฟนยงขน

สำาหรบประเพณการแขงขนเรอออกพรรษาในปน

โตโยตามกดาหารไดใหการสนบสนน “ทมเรอหนมเมองมก”

และ “ทมเรอขนหมน” ซงทงสองทมสามารถควารางวล

ชนะเลศประเภทความเรวเรอรนกลาง 40 ฝพาย ประเภท

ก. (เรอทวไป) และรางวลรองชนะเลศ อนดบ 2 ประเภท

ความเรวเรอรนใหญ 60 ฝพาย ประเภท ข. ตามลำาดบ

วกฤตนำาทวมเกดในชวงฤดมรสมป 2554 ของไทย บรเวณท

รนแรงคอแถบลมนำาเจาพระยาและ นำาทวมมาแลวกวา 3 เดอนตงแตชวง

ปลายเดอนกรกฎาคม มผเสยชวตทมการรายงานแลว 224 ราย และ

สงผลกระทบตอประชาชนกวา 2 ลานชวต ซงมการประเมนความเสยหายอย

ท 5 หมนลานบาท (1.6 พนลานเหรยญสหรฐ) นำาทวมครงนถอเปนครงท

รนแรงทสดในดานปรมาณนำาและจำานวนคนทไดรบผลกระทบ

บทเรยนนมราคาแพงมากและนาจะสรางความเสยหาย

สงสดแกประเทศไทยเปนประวตการณ จากการประเมนโดยเบองตน ซง

กคอความเสยหายตอภาคการเกษตรและภาคอตสาหกรรม ในขณะท

ทางออม คอกำาลงซอของประเทศหดหายไปมหาศาล เพราะแรงงานใน

ภาคอตสาหกรรมตกงานหรอไมไดรบคาจางและอาจจะรวมถงโบนสใน

ไตรมาส 4 เพราะชวงเวลานจะเปนชวงเวลาทภาคอตสาหกรรมมคำาสง

ซอสงทสด ในขณะทกำาลงซอภาคเกษตรลดลงเพราะเทอกสวน ไรนา จม

นำาเสยหาย

โตโยตามกดาหาร จงมโครงการชวยเหลอผประสบภยนำาทวม

โดยมการประชาสมพนธใหพนองพอคาประชาชนชาวมกดาหาร ไดรวม

กนบรจากเงนหรอสงของชวยเหลอผานทางบรษท โตโยตามกดาหาร ทง

โอนเงนเขาบญช เพอชวยเหลอผประสบภยนำาทวม และเขามาบรจาค

ทโชวรมโตโยตามกดาหาร จนถงวนท 15 พฤศจกายน 2554 นน มผท

ใหความสนใจรวมทงพนกงานของบรษทฯเองกรวมบรจากทงเงนและสง

ของเปนจำานวนมาก

นำ�ทวม�2554บทเรยนนราคาแพง

Page 3: Mook Magazine 3

µÒÃÒ§¤‹Ò¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ÅÙ¡¤ŒÒ´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃá¡ÃÒ»˜¨¨ÑÂ

»˜¨¨Ñ 2553 2554 ᵡµ‹Ò§ ´Õ·ÕÊØ´

¡ÒÃàÃÔÁµŒ¹ºÃÔ¡ÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹ÃѺö

ÊÔ§ÍӹǤÇÒÁÊдǡ¢Í§ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ

¡ÒÃÊ‹§Áͺ

¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹«‹ÍÁ

819

842

860

818

821

831

851

864

830

829

+12

+9

+4

+12

+8

834

mookmook

Page 4: Mook Magazine 3

หมายเลข ตำแหนง ผเลน

1 GK ประยร จงประเสรฐ

2 DF บนเทง วรรณวต

3 DF ศวพร ประธาน

4 DF เดชณรงค จนทรโคตร

5 DF กนตพฒน กตนา

7 MF นธนนท อทาวงค

8 MF ถรวฒ มตรธงไชย

9 FW บบา

10 MF ทนงศกด พงษดวง

11 MF ศราวธ ปรชาภาณวฒน

12 DF เจษฎาพร โพธไทรย

13 MF หนม รปด

14 FW นพรตน อนทรา

15 FW รณชย นาคประนล

16 MF ณชพล สบเหลา

หมายเลข ตำแหนง ผเลน

17 FW อธปพฒน รววชรโตภทร

18 GK อนนต สมม

19 MF ณฐพล ทพรส

20 DF วรยทธ คงมนต

21 DF รณชย ไชยเสนา

23 DF ธนพงษ ชนตา

24 MF บวร นคสาร

25 DF ฌบา ซลลา

26 GK นาวน ขามโปะ

27 DF พรพทกษ ถวลการ

28 FW นำพล กตตพร

29 FW วรวฒ เทพกรรณ

30 DF ศราวธ หงษชตา

31 DF คดสะมอน นนทะวง

32 FW จนดา แกวมชย

ผเลน ลกภมภาค ดวชน 2 2554ทมมกดาหาร ซต

โตโยตามกดาหาร สนบสนน ทมมกดาหาร ซต สศก AIS ลก 2011โตโยตามกดาหาร สนบสนน ทมมกดาหาร ซต สศก AIS ลก 2011

mookmook

Page 5: Mook Magazine 3

โตโยตามกดาหารรวมสบสานประเพณแขงเรอออกพรรษาโตโยตามกดาหารรวมสบสานประเพณแขงเรอออกพรรษา

โตโยตามกดาหารโตโยตามกดาหาร

mookmook

รวมสงนาใจ ตานภยนาทวมรวมสงนาใจ ตานภยนาทวม

Page 6: Mook Magazine 3

mookmook

Page 7: Mook Magazine 3

mookmook

Page 8: Mook Magazine 3

Body & Paintหลง

กอน

mookmook

Page 9: Mook Magazine 3

โตโยตา ชวร มาตรฐานใหมอกระดบสำหรบรถ

ใชแลวทผานการรบรองคณภาพโดยโตโยตา (Toyota

Sure Certified Used Cars) ใหคณมนใจและสบายใจ

ดวยมาตรฐานและบรการตางๆระดบสากล เชน การรบ

ประกนคณภาพรถใชแลว 1 ป หรอ 20,000 กโลเมตร

การตรวจเชคและปรบสภาพรถอยางระเอยดถง 176 จด

ระบบราคากลาง THE RED BOOK มาตรฐานสากล

ทโปรงใสไวใจไดและขอเสนอดานสนเชอ พเศษสด

ดาวนนอยผอนนาน ดอกเบยตำจากโตโยตาลสซง

รวมไปถงโตโยตาบรการชวยเหลอฉกเฉน 24 ชม.

(TOYOTA 24 hrs. Roadsied Service Plus) ทพรอม ให

ความชวยเหลอคณทกทตลอด 24 ชม. เมอคณตองการ

โดยบรการผานเครอขายครอบคมทกพนททวประเทศ

เปนระยะเวลา 1 ป

เพราะมาตรฐานตางๆทงหมดทเราโตโยตาเลอกใชกบ

รถใชแลวทกคนเปนมาตรฐานทดเสมอนทเราใชกบรถใหม

เราจงกลารบประกนคณภาพรถใชแลวโตโยตาชวร ทกคน

เปนระยะเวลา 1 ป หรอ 20,000 กโลเมตร แลวแตระยะใด

Áѹ㨷ء¤Ñ¹´ŒÇ ¡ÒÃÃѺ»ÃСѹ¤Ø³ÀҾö㪌áÅŒÇ ¨Ò¡âµâµŒÒ

แนใจทกคนดวยการรบประกนคณภาพ

ถงกอน โดยรถใชแลว “โตโยตา ชวร” คอรถยนตโตโยตา

ทมอายการใชงานไมเกน 5 ป ทผานการใชงานไมเกน

120,000 กโลเมตร โดยจะตองผานการตรวจสอบคณภาพ

อยางเขมงวดใน 176 จด และปรบสภาพใหใกลเคยงกบ

รถใหมตามมาตรฐานโตโยตา ชวร และทายทสดจะตองผาน

การตรวจรบรองจาก บรษท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย

จำกด อกครงหนงกอนทจะถกนำมาจดแสดงและจำหนาย

ในโชวรมรถใชแลวโตโยตา ชวร โดยมใบประกาศนยบตร

และสตกเกอร แสดงไวทรถ

การรบประกนคณภาพรถใชแลวโตโยตา ชวร (Certified

Used Cars) เปนการรบประกนคณภาพของรถใชแลว ทผาน

การตรวจสอบอยางระเอยด 176 หวขอ ภายใตมาตรฐาน

การรบรองเปนรถใชแลวโตโยตา ชวร ของบรษท โตโยตา

มอเตอร ประเทศไทย จำกด

1.รถทไดรบสทธการรบประกนคณภาพฯ คอรถใชแลวโตโยตา ชวร ( Certified Used Cars) ทผาน

การตรวจสอบและรบรองคณภาพจาก บรษท โตโยตา มอเตอร

ประเทศไทย จำกด และจำหนายโดยผแทนจำหนายรถใชแลว

โครงการโตโยตา ชวร ภายใตสญลกษณ

2.วนทเรมตนรบรองคณภาพ เรมตงแตวนทลกคาซอรถใชแลวโตโยตา ชวร (Certified

Used Cars)

3.ระยะเวลาการรบประกนคณภาพฯ ระยะเวลา 1 ป หรอ 20,000 กโลเมตร (เงอนไขการรบ

ประกนสนสดลงเมอระยะเวลา หรอระยะทางอยางใดอยาง

หนงสนสดลง)

4.ขอบเขตของการรบประกนคณภาพฯ การรบประกนคณภาพจะรบผดชอบเฉพาะรายการ

ตามทระบในคมอการรบประกนคณภาพรถใชแลวโตโยตา

ชวร ดวยการซอมหรอเปลยนชนสวนทเสยหาย อนเนองมา

จากความชำรด บกพรองของวสดหรอชนสวน ภายใตการ

ใชงานตามปกตของรถยนตแตละประเภท

5.การซอมแซมหรอการเปลยนชนสวน

การซอมแซมหรอการเปลยนชนสวนทเสยหาย สามารถ

เขารบบรการตามเงอนไขการรบประกน คณภาพรถใชแลว

การรบประกนคณภาพ

Áѹ㨷ء¤Ñ¹´ŒÇ ¡ÒÃÃѺ»ÃСѹ¤Ø³ÀҾö㪌áÅŒÇ ¨Ò¡âµâµŒÒ

โตโยตา ชวร (Certified Used Cars) ไดทศนยบรการของ

ผแทนจำหนายรถใชแลวโครงการโตโยตา ชวร ทวประเทศ

ยกเวนกรณฉกเฉน สามารถเขารบบรการไดทศนยบรการ

มาตรฐานของโตโยตาทกแหง

6.การโอน รบประกนคณภาพฯรถใชแลวโตโยตา ชวร ( Certified

Used Cars) จะครอบคลมถงผรบโอนรถใชแลวโตโยตา

ชวร ภายใตเงอนไขการรบประกนคณภาพน

7.การใชสทธการรบประกนคณภาพ ในกรณรถใชแลวโตโยตา ชวร ( Certified Used Cars)

ยงไมสนสดการรบประกนคณภาพรถยนตใหม 3 ป หรอ

100,000 กโลเมตร ณ วนทซอรถ สามารถใชสทธตาม

เงอนไขการรบประกนคณภาพรถยนตใหมไดจนสนสดการรบ

ประกน สวนการรบประกนรถใชแลวโตโยตา ชวร (Certified

Used Cars) จะเรมนบตงแตวนทซอรถเปนระยะ เวลา 1 ป

หรอ 20,000 กโลเมตร ตามเงอนไขทระบในคมอการรบ

ประกนคณภาพ

อะไหลทใชในการซอมหรอเปลยนชนสวนทเสยหาย

ตามรายการทระบอยในคมอการรบประกนคณภาพรถใช

แลวโตโยตา ชวร ทงระบบเครองยนต เกยรอตโนมต เกยร

ธรรมดา ชดเพลา ระบบระบายความรอน ระบบไฟฟา

เครองยนต นำมนเชอเพลง และระบบอเลกทรอนคส เปน

อะไหลแท มาตรฐานโตโยตา

อะไหลแท มาตรฐานโตโยตา

ตวอยางการคำนวนระยะเวลารบประกน

วนทสงมอบรถยนตใหม

การรบประกนคณภาพรถยนตใหม

หมายเหต : การรบประกนสนสดเมอระยะเวลาหรอระยะทางอยางใดอยางหนงไดสนสดลง

การรบประกนคณภาพรถยนต

ใชแลว โตโยตา ชวร

วนสนสดการรบประกนรถยนตใหม

วนทเรมตนการรบประกน

รถยนตใชแลวโตโยตา ชวร

วนทสนสดการรบประกน

รถยนตใชแลวโตโยตา ชวร

3 ป หรอ 100,000 กโลเมตร

1 ป หรอ 20,000 กโลเมตร

การจดอบรมทไดมาตรฐาน

ทกขนตอนของกระบวนการคณภาพมาตรฐาน โตโยตา

ชวร จะไดรบการตรวจสอบโดยชางผชำนาญการ ทไดผาน

การอบรมมาอยางด จากโตโยตา ตงแตการอบรมในเรอง

ของวธการประเมนราคารถ วธการ ปรบสภาพรถ 176 ขอ

อยางละเอยด วธทำความสะอาดรถ รวมถงวธการตงราคา

ทไดมาตรฐาน

มนใจไดทกคนดวยระบบราคากลางมาตรฐานสากล

ไมวาจะซ อขายหรอแลกเปล ยนกหมดปญหากบการ

ประเมนราคารถทไมเปนธรรมเพราะทโตโยตา ชวร เราใช

ระบบราคากลางมาตรฐานสากล RED BOOK ทไดรบ

การยอมรบจากหลายประเทศทวโลกมากกวา 50 ป ให

คณสบายใจโปรงใสทกบรการ

กระบวนการทงหมดตงแตการซอเขาจนถงการรบรอง

คณภาพและการขายรถใชแลวใหลกคาจะถกทำการผานระบบ

คอมพวเตอรทจดทำเพอชวยรองรบงานประจำวนตางๆ ใช

ระบบทเรยกวา“D-Sure”หรอ“Dealer Sure” รถทกคนทพรอม

ขายจะถกนำขนสเวบไซดโตโยตา ชวร www. toyotasure.com

เพอใหลกคาสามารถเขาไปสอบถามการ ซอ-ขาย และคน

หารถทอยในโชวรม โตโยตา ชวร ทงหมด

ระบบราคามาตรฐาน

ระบบสาระสนเทศ

mookmook

Page 10: Mook Magazine 3

แลกฟรไมตองลนแลกฟรไมตองลน

เพมความคมคาใหกบลกคาทเขารบบรการทศนยบรการ โตโยตามกดาหาร

รบบตรสะสมแตมแลกรบของรางวลพเศษมากมาย

เลอกความคมคาทยาวนาน เลอก...รบบรการทโตโยตามกดาหาร

โทรนดหมายกอนเขารบบรการ 042 630 900

สวนลด100,000.-

Page 11: Mook Magazine 3

วนท 2 พฤศจกายน 2554หนาตลาดสด อำเภอดอนตาล

วนท 9 - 10 พฤศจกายน 2554ลานสนคาโอทอป อ.นคมคำสรอย

วนท 14 พฤศจกายน 2554ตลาดนดทวาการ อำเภอดงหลวง

วนท 17 พฤศจกายน 2554ตลาดสด อำเภอหนองสง

วนท 22 พฤศจกายน 2554ตลาดสด อำเภอคำชะอ

วนท 24 พฤศจกายน 2554หนาทวาการอำเภอหวานใหญ

ตารางกจกรรม“วออส วเลฟ เฟสตวล”

mook

Page 12: Mook Magazine 3

mookmook

Page 13: Mook Magazine 3

mook

Page 14: Mook Magazine 3

กาซธรรมชาตเกดขนเองตามธรรมชาต โดยเกดจากการสะสมและทบถมของซากสงมชวตตามชนหน ดน และในทะเลหลายรอยลานป ระหวางนนกมการเปลยนแปลงตามธรรมชาตซงมสาเหตมาจากความรอนและความกดดนของผวโลก จนซากสตวและซากพชหรอฟอสซลนนกลายเปนนำ มนดบ กาซธรรมชาต และถานหน

mookmook

Page 15: Mook Magazine 3

Health Tips

mookmook

Page 16: Mook Magazine 3

Toyota พาเทยว

จงหวดบงกาฬ จงหวดท 77 ของไทยจงหวดบงกาฬ จงหวดท 77 ของไทย

mookmook

Page 17: Mook Magazine 3

mookmook

Page 18: Mook Magazine 3

Toyota Edutainment

ใครทราบคำ ตอบแลวสงมาทโตโยตามกดาหาร

หรอ แฟกซ 042 630 765“คณฉตรชย พนมพรรณ”

Email : [email protected]

เพอลนรบ หมอนผาหมกนเลยครบ

mook

Page 19: Mook Magazine 3

บรษท โตโยตามกดาหาร (1993) ผจำาหนายโตโยตา จำากด39 ถนนชยางกร ข. ตำาบลมกดาหาร อำาเภอเมองจงหวดมกดาหาร 49000Call Center 042 630 900