Morfologia Grega 1r Batxillerat

 • Published on
  25-Dec-2015

 • View
  13

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Morfologia verbal i nominal.

Transcript

 • I I

  FONTICA

  ELS FONEMES DE LA LLENGUA GREGA

  Fonemes consonntics

  a) Oclusives

  labials dentals Guturals

  Sonores

  Sordes

  Aspirades

  b) Nasals

  , ,

  c) Lquides

  ,

  d) Silbant

  /

  e) Dobles

  , ,

 • II II

  Fonemes voclics

  a) Simples

  Llarga oberta Llarga tancada Breu tancada

  Timbre e

  Timbre o

  Llarga/breu oberta: :

  b) Diftongs: , , , , , , , , , , . (Quan la s el segon element del

  diftong, es subscriu).

  PRINCIPALS LLEIS FONTIQUES

  VOCALS

  1. Contracci: resultat de lencontre de dues vocals. Normes:

  a. El resultat sempre s vocal llarga.

  b. Si una de les dues vocals s oberta, el resultat s llarga oberta. Si sn les dues

  tancades, el resultat s llarga tancada.

  c. Si hi ha una vocal de timbre o- el resultat ser de timbre o-.

  d. Si les vocals sn de timbre a- i e- el resultat ser del timbre que vaja en

  primer lloc.

  2. Allargament:

  1. Orgnic: es dna en la formaci dels temps del verb. Cada vocal esdev la seua

  llarga corresponent, ( > , > , > excepte darrere de , , , > llarga).

  2. Per compensaci: quan ha desaparegut una o ms consonants. ( >, > ,

  > )

 • III III

  CONSONANTS

  1. Assimilaci: un so es converteix en un altre semblant al que li segueix.

  a. Gutural sorda (, , ) + esperit aspre > aspirada corresponent (, , )

  b. Labial o gutural + dental, la primera passa al mateix grau que la dental (suau,

  forta o aspirada)

  Labial +

  >

  Gutural +

  >

  > >

  > >

  c. Labial + > ; gutural + > ; dental + >

  d. + labial > + lab. + gutural > + gut. + >

  2. Dissimilaci

  a. Dues sllabes no poden comenar per aspirada: la primera esdev sorda.

  b. Dental + dental >

  3. Caiguda de consonants:

  a. Dental davant de /

  b. Nasal davant de

  c. , , davant de : cauen amb allargament compensatori de la vocal

  anterior.

  d. davant de : cauen amb allargament compensatori de la vocal anterior.

  4. Formaci de consonants dobles:

  a. Labial + >

  b. Gutural + >

 • IV IV

  MORFOLOGIA NOMINAL

  Introducci:

  Les paraules declinables en grec sn, igual que en llat: substantius, adjectius, participis i

  pronoms. El grec t, a ms, article determinat.

  En grec i ha tres gneres: mascul, femen i neutre. I tres nmeros: singular, dual i plural. (El

  dual serveix per designar grups de dos persones o coses, com ara els dos ulls, les dos mans, o

  els dos reis espartans).

  Els casos en grec sn cinc (un menys que en llat): nominatiu, vocatiu, acusatiu, genitiu i datiu.

  Genitiu i datiu assumeixen les funcions de lablatiu llat.

  Les declinacions sn tres:

  - Primera: temes en .

  - Segona: temes en .

  - Tercera: temes en consonant o en vocal distinta de , -.

  Els substantius senuncien mitjanant nominatiu i genitiu singular; els adjectius, amb els

  nominatius singulars de cada gnere.

  Article: , , (el, la, lo)

  Larticle, en grec, sutilitza com en catal o castell. Pot ometres a latribut, davant expressions

  de temps o lloc i davant noms propis.

  SINGULAR PLURAL

  MASC. FEM. NEUTRE MASC. FEM. NEUTRE

  Nom.

  Acus.

  Gen.

  Dat.

 • V V

  Primera declinaci: temes en

  La primera declinaci comprn substantius masculins i femenins i adjectius i participis en

  femen.

  Hi ha els segents models:

  1. Noms femenins:

  a. Temes en pura (precedida d, , ): , -

  b. Temes en impura (precedida de consonant difernt de ): , -

  c. Temes en : , -

  , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

 • VI VI

  , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  2. Noms masculins: fan nominatiu en s i genitiu com en la 2a

  a. , -

  b. , -

  , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

 • VII VII

  , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  *Noms contractes: en alguns noms de la primera declinaci, la final del tema va precedida

  de - o -; quan les vocals entren en contacte es produeixen contraccions:

  En singular + = ; + =. En plural, i desapareixen davant vocal llarga o diftong. Els

  noms contractes tenen sempre accent circumflex sobre la darrera sllaba. (< *-

  )

  Declinaci temtica, temes en -o:

  La segona declinaci comprn substantius masculins, femenins i neutres adjectius i participis

  en mascul i en neutre.

  Masculins i femenins senuncien: -, -

  Neutres: -, -

  Masculins: , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  Femenins: , - ()

 • VIII VIII

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  Neutres: , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  *Noms contractes: en alguns noms de la primera declinaci, la final del tema va precedida

  de - o -; quan les vocals entren en contacte es produeixen contraccions:

  En singular +, +, + = ; + = (neutres). En plural, i desapareixen davant vocal

  llarga o diftong. Els noms contractes tenen sempre accent circumflex sobre la darrera sllaba.

 • IX IX

  Declinaci atemtica(temes en consonant, diftong o vocal distinta d/)

  Comprn substantius i adjectius masculins, femenins i neutres i participis masculins i neutres.

  Les desinncies de la tercera declinaci sn les segents:

  SINGULAR PLURAL

  MASC./ FEM. NEUTRE MASC. /FEM. NEUTRE

  Nom. -/ - - -

  Acus. - / - - -

  Gen. - - - -

  Dat. - - - () - ()

  Degut al contacte entre consonants, a la tercera declinaci es produeixen una srie de canvis

  fontics. Per aix, s molt important consultar el tema del genitiu i fixar-se en el nominatiu.

  Podem classificar els noms de la declinaci atemtica en els segents grups:

  1. Temes en consonant

  a. Oclusives

  i. Labial (, , )

  ii. Gutural (, , )

  iii. Dental (, , )

  b. Nasal (, )

  c. Lquida (,)

  d. Fricativa (/)

  2. Temes en diftong, vocal llarga o vocal suau.

  a. Temes en , ,

  b. Temes en ,

  c. Temes en ,

 • X X

  Temes en oclusiva:

  - Tots els mots en oclusiva fan el Nominatiu Singular en i lAcusatiu Singular en .

  LABIAL

  , ()

  singular plural

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  gen.

  dat.

  GUTURAL

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  Labial + =

  Gutural + =

 • XI XI

  DENTAL

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  Dental + = (cau la dental)

  La dental no pot ser mai final de paraula

 • XII XII

  Temes en nasal

  Els masculins i femenins allarguen, si s breu, la vocal final del tema en nominatiu singular (a

  voltes tamb del vocatiu).

  , - ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  Temes en -

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  Nasal + = (cau la nasal)

  -- + = (cau -- i sallarga, per compensaci, la vocal precedent)

  - no pot ser final de paraula

 • XIII XIII

  Temes en lquida:

  - Als temes en -, els masculins i femenins allarguen, si s breu, la vocal final del tema

  en nominatiu singular.

  - Lnic tema en - s , (sal), que fa el nominatiu i vocatiu singular en s.

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  emes en sincopada

  Alguns substatius en fan la sncopa d en genitiu i datiu singular, i fan el datiu plural en

  . La sncopa consisteix en la desaparici duna vocal breu entre dos consonants en mig de

  paraula. Ex. * > . Estos substantius sn: , , ,

  .

 • XIV XIV

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  Temes en fricativa

  Els temes en s formen noms contractes. La - intervoclica desapareix i les dues vocals es

  contrauen. Hi ha dos tipus de temes en s:

  - Temes en variable: substantius neutres en els qu - alterna amb o- en nom,

  vocatiu i acusatiu singular. Al datiu plural, + = .

  , ()

  singular plural

  nom. (*--)

  Voc. (*--)

  ac. (*--)

  gen. (*--) (*--)

  dat. (*--) (*--)

 • XV XV

  - Temes en invariable: substantius masculins i femenins i adjectius en els tres

  gneres. Els masculins i femenins allarguen la - del tema en nominatiu singular.

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  emes en , ,

  A) TEMES EN VOCAL

  a.1. temes en -i : substantius masculins i femenins

  a) sense alternncia i animats oi\", oijov" (ovella).

  b) amb alternncia de quantitat i inanimats : povli", -ew" (ciutat).

  a.2 temes en -u: substantius masc. f. i n; adj. masc. i n.

  a) sense alternncia i animats: ijcquv", -uvo" (peix).

  b) amb alternncia i animats: pevleku", -ew" (destral).

  c) amb alternncia i neutres: a[stu, -ew" (ciutat fortificada).

  B) TEMES EN DIFTONG.

  b.1 temes en -eu, -au, -ou-eu, -au, -ou-eu, -au, -ou-eu, -au, -ou ( ( ( ( subst. masculins i femenins.)

  -- davant de vocal desinencial equival a wau sonant que, intervoclica, cau:

  Ex. , : *- > - >

  b.2 substantius en -oi oi oi oi (que noms es declinen singular).

 • XVI XVI

  Singular Plural

  Nom fuvsi" fuvsei"

  Voc. fuvsi fuvsei"

  Ac. fuvsin fuvsei"

  Gen. fuvsew" fuvsewn

  Dat. fuvsei fuvsesi(n)

  TIPUS DADJECTIUS

  Els adjectius en grec poden ser de dos tipus:

  A. Tres terminacions:

  a. Tipus , -, - / -, -, -: declinen els femenins per la primera

  declinaci i els masculins y neutres per la segona. (El femen s amb

  quan va precedit de -, -, -. )

  b. Tipus: , , (-) , , (-) , ,

  (-): declinen femen per la primera declinaci i mascul i neutre per

  la tercera.

  c. Tipus: , , i , , : Tenen dos temes, un

  per al nominatiu i acusatiu singular mascul i neutre i altre per a la resta

  del paradigma. (Fusionen, en el mascul i el neutre, la segona i la tercera

  declinaci. Femenins per la primera.)

  B. Dues terminacions (masc/fem, neutre)

  a. Tipus: , - les dues per la segona, com , -.

  b. Tipus: , - -, -: per la tercera declinaci com , -,

  , -.

  Singular Plural

  Nom iJppeuv" iJppei'" (-h'")

  Voc. iJppeu' iJppei'" (-h'")

  Ac. iJppeva iJppeva"

  Gen. iJppevw" iJppevwn

  Dat. iJppei' iJppeu'si(n)

 • XVII XVII

  Declina:

  SINGULAR PLURAL

  MASC. FEM. NEUTRE MASC. FEM. NEUTRE

  Nom.

  Acus.

  Gen.

  Dat.

  SINGULAR PLURAL

  MASC. FEM. NEUTRE MASC. FEM. NEUTRE

  Nom.

  Acus.

  Gen.

  Dat.

  ELS PRONOMS

  1 p. ejgw'

  hJmei'"

  2 p. suv

  NO REFLEXIUS uJmei'"

  3 p. eJ

  sfei'"

  PERSONALS

 • XVIII XVIII

  1 p. eJmautovn, -hvn, -o

  hJma'" aujtou'", -a"

  2 p. semautovn, -hn, -o

  REFLEXIUS uJma'" aujtou'", -a"

  3 p. eJautovn, -hvn, -ov

  sfa'" aujtou'", -a"

  1 p. ejmov", ejmhv, ejmovn

  hJmevtero", hJmevtera, hJmevteron

  POSESIUS 2 p. sov", shv, sovn.

  uJmevtero", uJmevtera, uJmevteron.

  3 p. No existe.

  oJvde, hJvde, tovde

  ouJ'to", auJvth, tou'to

  DEMOSTRATIUS ejkei'no", -h, -o

  aujtov", aujthv , aujtov.

  RECPROC ajllhvlou", -a", -a.

  oJv", hJv, oJv.

  RELATIUS oJvsper, hJvper, oJvper.

  oJvsti", hJvti", oJvti.

  tiv", tiv.

  povtero". -a. -o

 • XIX XIX

  INTERROGATIUS povso", -a, -o.

  poi'o", -a, -o

  ti", ti.

  eJvkasto", -h, -on.

  eJkavtero",-a, -on.

  eiJ'", mi'a, eJvn.

  oujdeiv", -ei'a, -en.

  INDEFINITS mhdeiv", mhdemi'a, mhdevn

  oJ mevn .... oJ dev...

  eJvtero", -a, -on.

  oujdevtero", -a, -on.

  ajvllo", -h, -o.

  Pronom de relatiu

  SINGULAR PLURAL

  MASC. FEM. NEUTRE MASC. FEM. NEUTRE

  Nom.

  Acus.

  Gen.

  Dat.

 • XX XX

  Pronom interrogatiu

  ,

  SINGULAR PLURAL

  M /F. NEUTRE M/F. NEUTRE

  Nom.

  Acus.

  Gen.

  Dat.

  Pronoms personals

  PRIMERA PERSONA SEGONA PERSONA

  SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Acus. ()

  Gen. ()

  Dat. ()

  Recproc

  Plural

  masc. fem. neutre

  A ajllhvlou" ajllhvla" a[llhla

  G ajllhvlwn

  D ajllhvlou" ajllhvlai" ajllhvloi"

 • XXI XXI

  Pronoms demostratius

  SINGULAR PLURAL

  MASC. FEM. NEUTRE MASC. FEM. NEUTRE

  Nom.

  Acus.

  Gen.

  Dat.

  SINGULAR PLURAL

  MASC. FEM. NEUTRE MASC. FEM. NEUTRE

  Nom.

  Acus.

  Gen.

  Dat.

  SINGULAR PLURAL

  MASC. FEM. NEUTRE MASC. FEM. NEUTRE

  Nom.

  Acus.

  Gen.

  Dat.

 • XXII XXII

  SINGULAR PLURAL

  MASC. FEM. NEUTRE MASC. FEM. NEUTRE

  Nom.

  Acus.

  Gen.

  Dat.

  Singular Plural

  masc. fem. NEUTRE masc. fem. NEUTRE

  N a[llo" a[llh a[llo a[lloi a[llai a[lla

  A a[llon a[llhn a[llo a[llou" a[lla" a[lla

  G a[llou a[llh" a[llou a[llwn

  D a[llw/ a[llh/ a[llw/ a[lloi" a[llai" a[lloi"

  Singular

  masc. fem. NEUTRE

  N ei|" miva e{n

  A e{na mivan e{n

  G eJnov" mia'" eJnov"

  D eJniv mia'/ eJniv

  Singular

  masc. fem. NEUTRE

  N oujdeiv" oujdemiva oujdevn

  A oujdevna oujdemivan oujdevn

  G ouJdenov" oujdemia'" ouJdenov"

  D oujdeniv oujdemia'/ oujdeniv

 • XXIII XXIII

  LES PREPOSICIONS

  Les preposicions eren originriament adverbis o partcules independents amb sentit de lloc.

  A poc a poc, es va generalitzar el seu s amb determinats casos de la declinaci i es convertiren en

  preposicions:

  `En mavch/ oiJ oJplivtai iJsta'si prov / oiJ stratiwvtai e[fugon pro; fovbou.

  V Adv. V PREP

  estan colocats davant fugiren de por

  Ls progressiu de les preposicions va afavorir la simplificaci el sincretisme dels casos

  indoeuropeus. En grec, les preposicions poden anar amb acusatiu, genitiu i datiu. La majoria de les

  preposicions tenen valor temporal i local, a ms dalguns sentits figurats.

  a. PREPOSICIONS DUN SOL CAS:

  a.1. de genitiu:

  -ajntiv en lloc de, en front de basileuvein ajnti; tou' ajdelfou'

  -ajpov de, des de, a partir de: e[rcetai ajpo; Sardevwn ajp v ejkeivnh" th'" hJmevra"

  -ejk, ejx de, des de, a partir de. e[feugon ejk th'" povlew"

  -prov davant de. pro; tw'n quvrwn, pro; tou' qanei'n

  a.2. de datiu:

  -ejn en, entre. ejn jAqhnai'", ejn touvtw/

  -suvn amb su;n toi'" summavcoi".

  a.3. dacusatiu:

  -eij" cap a. e[rcomai eij" th;n povlin eij" eJspevran

  + GENITIU + DATIU + ACUSATIU

  ajntiv

  ajpov

  ejk, ejx

  prov

  ejn

  suvn

  eij"

 • XXIV XXIV

  b. PREPOSICIONES DE DOS CASOS.

  -ajnav, dalt.

  +datiu: sobre, en

  +acusatiu: cap amunt de, de baix a dalt, durant

  proevrcontai ajna; to;n potamovn

  -diav, a travs:

  +genitiu: a travs de, durant.

  +acusatiu, por, a causa de.

  dia; tau'ta rjei' oJ potamov" dia; tou' pedivou.

  -katav, baix

  +genitiu: de dalt a baix

  +acusatiu: cap a baix

  e[rcontai kata; tou' ghlovfou (...colina cap a baix...)

  -sentit figurat:

  +genitiu: contra: levgein kata; Fivlippou

  +acusatiu: segons: kata; to;n novmon, kata; kravto", kata trei'",...

  -metav, en mig, juntament:

  +genitiu: con

  +acusatiu: desprs de

  meta; de; tau'ta oiJ ejcqroi; protiqeavsi meta; tw'n o{plwn

  -uJpevr, encima

  +genitiu: sobre, en defensa de oJ h{lio" uJpe;r hJmw'n poreuvetai

  +acusatiu: a ms de, contra.

  c. PREPOSICIONS DE TRES CASOS.

  -ejpiv: damunt, a ms.

  +genitiu: sobre, en temps de (ejpi; Kroivsou a[rxonto") , a causa de....

  +acusatiu: sobre, cap a; contra.

 • XXV XXV

  +datiu: damunt de, en, junt a: ejpi; nauvsin

  -ajmfiv pels dos costats, al voltant de.

  +genitiu: al voltant de.

  +acusatiu al voltant de, en relaci amb.

  oiJ ajmfi; Ku'ron ei...

Recommended

View more >