MOVIMENT ONDULATORI Fأ­sica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI Fأ­sica 2n batxillerat Segons les caracterأ­stiques

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MOVIMENT ONDULATORI Fأ­sica 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI Fأ­sica 2n batxillerat Segons les...

 • Física 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  TRANSMISIÓ D’ENERGIA SENSE TRANSPORT NET DE MATÈRIA, MIJANÇANT LA PROPAGACIÓ

  D’ALGUNA FORMA DE PERTORBACIÓ: ONA

  Fenòmens ondulatoris

  Reflexió

  Refracció

  Difracció

  Interferències

  Polarització

  Absoció

  Efecte Doppler

  Produeixen

  Amplitud A

  Longitud d’ona l

  Periode T

  Freqüència n

  ONES

  Pertorbació Es propaga Energia

  M.H.S.

  ONES

  HARMÒNIQUES

  Velocitat

  Intensitat

  S’originen en una Transporten

  que

  Amb una Per exemple

  llavors

  amb

  Es caracteritzen per

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • Física 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  PERTORBACIÓ INICIAL

  Es transmet des d’un

  punt inicial sense

  desplaçament net de

  matèria

  TRANSMISIÓ D’ENERGIA

  A través d’un medi

  RETARD

  Temps transcorregut des de

  l’instant en què es produeix la

  pertorbació inicial i l’instant en

  què va assolint els punts més

  allunyats

  ELEMENTS COMUNS

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • Física 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Segons el medi pel que es propaguen

  Ones mecàniques

  necessiten un medi material (aigua, aire, corda, molla...) per tal de poder-se propagar. Les

  partícules que constitueixen el medi són les que experimenten la pertorbació.

  Ones electromagnètiques

  Es poden propagar a través del buit. Són conseqüència de

  dos camps oscil·latoris sobreposats, l'elèctric i el magnètic.

  En són exemples la llum visible, raig x, raig ultravioleta,...

  TIPUS D’ONES

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • Física 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Segons la direcció de propagació de l'ona en relació amb el moviment de les partícules del medi

  Ones transversals

  La direcció de propagació de l'ona és perpendicular a la direcció d'oscil·lació de les partícules del medi.

  Ones longitudinals

  La direcció de propagació de l'ona és paral·lela a la direcció de propagació de la pertorbació.

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • Física 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Ones superficials

  Es caracteritzen per què les partícules oscil·len tant paral·lelament com perpendicularment a la direcció de

  propagació de l'ona. L'exemple és la propagació d'ones damunt la superfície de l'aigua degut a una pertorbació

  inicial.

  A = En aigües profundes.

  B = En aigües superficials. El

  moviment el·líptic d’una

  partícula superficial se torna

  suau amb la baixa intensitat.

  1 = Progressió de l’ona

  2 = Cresta

  3 = Vall

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • Física 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Segons les dimensions de propagació de les ones

  Ones unidimensionals

  Les ones es propaguen en una sola dimensió. Exemple: Ones que es produeixen en una corda tibant

  Ones bidimensionals

  Les ones es propaguen en dues dimensions. També s'anomenen ones

  circulars. Exemple: les ones superficials de l'aigua.

  Ones tridimensionals

  Les ones es propaguen en tres dimensions. També s'anomenen

  ones esfèriques. Exemple: les ones sonores.

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • Física 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Velocitat de les ones mecàniques

  Distància recorreguda per l’ona dividida pel temps de propagació.

  Depèn de les propietats del medi, no del focus emissor.

  Transversals

  Longitudinals

  En sòlids:  

   

   

    

   

  sòliddeldensitatd

  Pa m

  N volumdetelasticitaoYoungdemòdulE

  d

  E v 2s

  lstransversaalslongitudin vv 

  En líquids:  

   

   

    

   

  líquiddeldensitatd

  Pa m

  N líquiddelilitatcompressibdemòdulQ

  d

  Q v 2l

  gls vvv 

    

    

  

   

   

  gasdeldensitatd

  molarmassaM

  absolutaatemperaturT

  gasosdelsuniversalttanconsR

  gasdelpressióP

  adiabàticcoeficient

  M

  RT

  d

  P vgEn gasos:

   

  T vEn una corda:

    

  

  )linealdensitat(longituddeunitatpermassa

  cordaladetensióT

  Superficials

  Depenen de la naturalesa del líquid i de la profunditat.

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • Física 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Segons les característiques de la pertorbació que es transmet.

  Ones harmòniques

  Tipus d'ones periòdiques que tenen per origen una pertorbació

  produïda en un medi elàstic per un moviment harmònic simple.

  Polsos o trens d'ones localitzats.

  La pertorbació del medi dura molt poc temps, sense tenir la

  possibilitat de repetir-se masses vegades: polsos.

  Ones periòdiques

  La pertorbació inicial es va repetint cíclicament, de forma que

  tots els punts del medi material per on es propaga repeteixen

  indefinidament el moviment associat a la pertorbació.

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

  http://www.xtec.net/~sescura/m.h.htm

 • Física 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Característiques d' una ona harmònica

  és el valor màxim de l'elongació. (m)

  és la distància mínima entre dos punts

  consecutius que es troben en el mateix

  estat de vibració. (m)

  distància que recorre l'ona en una unitat de temps.

  fv l l

   

    

  

  l

   

  T v

  Tt

  s si

  t

  s v

  * Amplitud de l’ona, A:

  * Longitud d’ona, :

  * Període, T:

  temps que empra un punt qualsevol a

  completar una oscil·lació complerta (cicle).

  O temps necessari per tal de que una ona

  avanci una distància igual a la seva

  longitud d'ona. (s)

  * Freqüència, f:

  nombre d’oscil·lacions d’un punt del medi en cada segon. (s-1= hertz (Hz)).

  * Velocitat de propagació v:

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

  http://www.xtec.net/~sescura/glossari.htm

 • Física 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  diem que dos punts estan en fase, que oscil·len en fase, o que vibren en fase, quan estan en el mateix estat de vibració (mateixa elongació, velocitat i acceleració).

  * Punts que estan en fase:

  A, C i E estan en fase donat que estan en

  les mateixes condicions de vibració. Així com

  B i D

  * Punts que estan en oposició de fase:

  diem que dos punts estan en oposició de fase quan el moviment d'un dels punts està endarrerit o

  avançat respecte de l'altre en mig període , o el que és el mateix , els seus estats de vibració són

  contraris.

  A i B estan en oposició de fase, doncs tot i estar tots dos en equilibri, A tendirà a pujar i B tendirà

  a baixar.

  Distància entre aquests dos punts en oposició de fase és un múltiple senar de la meitat de la

  longitud d'ona: d = (2k -1) /2

  Distància entre dos punts en fase és un múltiple

  de la longitud d'ona. D = k ; k enter

  Mª Isabel Arizcun Arizcun

 • Física 2n batxillerat MOVIMENT ONDULATORI

  Funció d’ona d'una ona harmònica

  El punt O fa un M.H.S.

     

    

   

    oo t

  T

  2 sinAytsinAy

  v

  x 't  temps que tarda l’ona en arribar a P

  Elongació de P en t = elongació de O en t – t’

      

   

   

  l

   

    

   

  l 

    

   

   

   

    

   

    

   

   

    

   

  o oooo

  2

  vT x

  T

  t 2sinA

  vT

  x2 t

  T

  2 sinA

  v

  x t

  T

  2 sinAx,ty0,

  v

  x tyx,ty

  Si per to = 0 es pren y = 0 0o   x,ty  

    

  l 

  x

  T

  t 2sinA Equació del M.O.H.S. o funció d’ona

   

     okxtsinA)x,t(y

  angularfreqüència T

  2

  ones'dnombrek 2

  

    

   

   

   l