of 6 /6
MTV EXIT မန္မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ျဖတ္ေရးတြင္ လူေပါင္း ၁၃၅၀၀ ကာ္ပါင္ ၂၉ အာက္တိုဘာ ၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္၊ မန္မာ -MTV EXIT မန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့ခါင္းပံုျဖတ္မအေၾကာင္း သိရွိမႈ၊ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမား မားလာေစရန္ ၾကိးပမ္းမႈ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့ယခုလအတြင္း မာ္လျမိင္၊ ဘားအံႏွင့ပုသိမ္တိ႔တြင္ ကင္းပသည္လူငယ္သင္တန္းႏွင့အခမ့ ဂီတေဖာ္ေျဖပြသုလူေပါင္း တစ္ေသာင္းသံုးေထာင့ငါးရာေကာ္ ပါင္ခ့သည္။ လူကုန္ကူးမႈရ႕ သားေကာင္ျဖစ္လာႏု္င္ဖိအႏၱရယ္အရွိဆံုးလူေတြဆီကိကြန္ေတာ္တိသူ တိ႔ကိသိေစခင္တ့ သတင္းစကားတိုက္ရုိက္ေရာက္ေအာင္ ပိ႔ေဆာင္ေပးဖိသိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။လိMTV EXIT ရ႕ ဒါရုိက္တာ Matt Love (မက္လပ္ ) ကေျပာပါတယ္။ သူကဆက္ျပီး မန္မာႏုိင္ငံရ႕ ထိခိုက္လြယ္တ့ ရပ္ရြာေတြကိဘးကင္းတ့ ရြ႕ေျပာင္းသြားလာမႈန႔ ဆိုင္တ့ အေရးၾကီးတ့ အခက္အလက္န႔ သူတိ႔ရယူႏုိင္တ့ အရင္းအျမစ္အကူအညီေတြန႔ ဆိုင္တ့အခက္အလက္ကိအသိေပးျခင္းအားျဖင့္၊ အိမ္န႔ေကြာတ့ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြကိရယူတ့အခါ ပိုမိုေကာင္းမြန္တ့ ဆံုးျဖတ္ခက္ခႏုိင္ေအာင္ သူတိ႔ကိကူညီေပးရာေရာက္မွာပါ။MTV EXIT ၂၀၁၃ ၏နယ္လွည္တင္ဆက္မႈအား အာက္တိုဘာလ ၁၁ရက္တြင္ ပုသိမ္ျမိ႕၌ ကာင္းသား ၄၈၀ ပါင္ေသာ အသိပညာေပးမႈျဖင့္စတင္ခ့သည္။ ထိ႔ေနာက္ အာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ မာ္လျမိင္ျမို႕၌ လူငယ္သင္တန္းလုပ္ျပီး၊ အမွတ္ () အေျခခံပညာအထက္တန္း ကာင္းင္းတြင္ အာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္၌ ဂီတေဖာ္ေျဖပြျပလုပ္ခ့ သည္။ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖက္ေရးကိကာလၾကာရွည္စြာ ထာက္ခံလက္ရွိေသာ ဖျဖေကာ္သိန္းႏွင့ဖိးၾကီးတိအပါအင္ အျခားနာမည္ေကာ္ အႏွပညာရွင္မားပါင္ေသာ ဂီတေဖာ္ေျဖပြသိလူေပါင္း ၄၀၀၀ ကာ္ပါင္ခ့သည္။ ဖျဖေကာ္သိန္းႏွင့ဖိးၾကီးတု႔ႏွစ္ဦး၏ မိုးစရြာစဥ္ စင္ျမင့္ထက္၌ ထီးတစ္ခုေအာက္တြင္ အတူသီဆိုေဖာ္ေျဖခ့ျခင္းသည္ ရင္ထကိထိမိလွေပသည္။ ထု႔ေနာက္ နယ္လွည့္တင္ဆက္မႈသည္ အာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ ဘားအံျမိ႕ရွလူငယ္မားႏွင့လုပ္ေဆာင္မႈလုပ္ျပီး၊ အာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္တြင္ ဇြကပင္ခန္းမ၌ လူေပါင္း ၄၀၀၀ ကာ္ပါင္ေသာ ဂီ တေဖာ္ေျဖပြျပလုပ္သည္။ နယ္လွည့္တင္ဆက္မႈခရီးစဥ္သည္ အာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ ပုသိမ္ျမိ႕၊ ကိုးသိန္းအားကစားကြင္းၾကီး၌ လူေပါင္း ၅၀၀၀ ကာ္ပါင္ေသာ ဂီတေဖာ္ေျဖပြျဖင္အဆံုးသတ္ခ့သည္။ ဒီႏွစ္ MTV EXIT ရ႕ နယ္လွည့္ေဖာ္ေျဖခ့တ့ ဒသသံုးခုမွာ World Vision အလုပ္ လုပ္ေနတာ စ္ေပါင္းမားစြာရွိပါျပီ။ ဒီနယ္လွည့္ေဖာ္ေျဖမႈက လူကုန္ကူးမႈန႔ ပတ္သတ္ျပီး လူေတြ အထူးသျဖင္လူငယ္ေတြရ႕ စိတ္ င္စားမႈကိသိသိသာသာတိုးလာေစတယ္။ လူမႈအသုိင္းအင္းထက ထိခုိက္ မႈ အျဖစ္ လြယ္ဆံုးအုပ္စုေတြကိအဖိုးတန္တ့ အသိပညာေတြ ပးႏုိင္တ့အတြက္ ဒီလိလုပ္ေဆာင္မႈမိး ပိုျမင္ရမယ္လု႔လည္းေမွာ္လင့္ပါတယ္။လိWorld Vision လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖက္ေရး စီမံခက္ မန္ေနဂာ၊ ခင္မိးသန္႔က ပာပါတယ္။

MTV EXIT ျမန္မာႏုိင္ငံ … · mtv exit ၂၀၁၃ ၏နယ္လွည့္တင္ဆက္မႈအား ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ရက္တြင္

 • Author
  voxuyen

 • View
  261

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of MTV EXIT ျမန္မာႏုိင္ငံ … · mtv exit ၂၀၁၃...

 • MTV EXIT

  -MTV EXIT MTV EXIT Matt Love () MTV EXIT ()

  MTV EXIT World Vision World Vision

 • Walk Free, World Vision, the Anti-Trafficking Task Force (ATTF), IOM ILO Save the Children

  MTV EXIT MTV EXIT ETIP (End Trafficking In Persons) World Vision

  MTV EXIT -

  MTV EXIT

  MTV EXIT MTV EXIT

  MTV EXIT MTV EXIT

 • MTV EXIT Enslaved R Traps of Life MTV EXIT

  MTV EXIT Walk Free UNIAP World Vision FXB

  # # #

  - +-- [email protected]

  () Mia Barett M. +66 84 705 2114 [email protected]

  MTV EXIT MTV EXIT MTV MTV EXIT

 • MTV EXIT MTV EXIT

  www.mtvexit.org

  Walk Free Walk Free www.walkfreefoundation.org

  AusAID

  AusAID

  USAID USAID USAID USAID USAID USAID HIV/AIDS www.usaid.gov

 • Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

  () www.asean.org

  UNAIP

  UNIAP UNIAP UNIAP ILO, IOM, OHCHR, UNDP, UNESCAP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM,UNODC ARTIP, ECPAT, Oxfam International, Save the Children, World Vision

  World Vision Myanmar World Vision World Vision www.worldvisionmyanmar.org

 • FXB

  FXB HIV/AIDS HIV/AIDS HIV/AIDS www.fxb.org