of 97 /97
1 Műszaki Biztonsági Szabályzat 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a rendeletben meghatározott követelmények teljesítését elősegítő, a rendelet hatálya alá tartozó berendezések, technológiák létesítésének, használatbavételének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának, áthelyezésének, felülvizsgálatának, megszüntetésének műszaki biztonsági feltételeit és módját tartalmazó műszaki előírások gyűjteménye. 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó készülékek gázfogyasztásának egymás közötti megosztására szolgál. Áramlásbiztosító: a gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezető részeinek az a szerkezeti eleme, amely a huzatváltozásnak és a visszaáramlásnak az égő működésére és az égésre gyakorolt hatását csökkenti. Áramláskorlátozó: olyan szerelvény, mely a gyártója által meghatározott térfogatáramú gázáramlást meghaladó mértékű áramlás esetén automatikusan zárja a gáz útját. Átfolyó rendszerű vízmelegítő: olyan gázfogyasztó készülék, amelyben a víz melegítése közvetlenül a kifolyástól függ. Átjáró: építményen átvezető, személyi közlekedésre szolgáló tér. Azonos működési elvű gázkészülék: az MSZ CEN/TR 1749 [A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja szerinti osztályozási rendszere] szabványban megfogalmazott azonos („A”, „B” vagy”C” típusokon belül) az azonos indexbeli számokkal jelzett gázfogyasztó készülékek. Belső fekvésű helyiség: homlokzati nyílászáró nélküli helyiség. Biztonsági értékelés: a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés üzemeltetése során várható károsodások meghatározása, figyelembe véve a környezetnek, a mechanikai igénybevételeknek és az üzemeltetési körülményeknek a csatlakozó vezetékre és felhasználói berendezésre (beleértve a fogyasztói vezetéket, gázfogyasztó készüléket és működéséhez szükséges tartozékokat, égéstermék elvezetőket, a kéményt, stb.) gyakorolt hatását. Biztonsági gyorszár: olyan segédenergia nélkül működő mechanikus biztonsági berendezés, amely önműködően megszünteti a gáz áramlását, ha az általa védett rendszerben nem megengedett nyomást észlel. Csak kézi beavatkozással nyitható. Az alsó zárási határú gyorszár a beállított nyomástartomány alsó határán, a felső zárási határú gyorszár a felső határán zár. Biztonsági lefúvató berendezés: olyan segédenergia nélkül működő szerelvény, amely, ha az általa védett rendszerben valamely beállított értéknél nagyobb nyomást észlel, akkor nyit, és a beállítottnál nagyobb nyomásnak megfelelő gáztömeget a külső térbe engedi mindaddig, amíg a védett rendszerben a nyomás a megengedett értékre nem csökken. Csúcsfedező gáz (PSG): a földgáz-fogyasztásban keletkező csúcsok letörésére alkalmazott, a szintetikus földgáz (SNG) és a vezetékes földgáz olyan arányú keveréke, amelynek tüzeléstechnikai jellemzői megközelítően megegyeznek a közszolgáltatású földgáz paramétereivel.

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések

  • Author
    lamhanh

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 1. A Műszaki Biztonsági...

1

Mszaki Biztonsgi Szablyzat

1. A Mszaki Biztonsgi Szablyzat alkalmazsi terlete

A gz csatlakoz vezetkek s felhasznli berendezsek Mszaki Biztonsgi Szablyzat (a tovbbiakban: Szablyzat) a rendeletben meghatrozott kvetelmnyek teljestst elsegt, a rendelet hatlya al tartoz berendezsek, technolgik ltestsnek, hasznlatbavtelnek, zemeltetsnek, talaktsnak, javtsnak, thelyezsnek, fellvizsglatnak, megszntetsnek mszaki biztonsgi feltteleit s mdjt tartalmaz mszaki elrsok gyjtemnye.

2. Fogalommeghatrozsok

2.1. ltalnos fogalommeghatrozsok

Almr: olyan gzmr, mely a joghatssal jr elszmolsi mr ltal mrt gzfogyasztsok, vagy gzfogyaszt kszlkek gzfogyasztsnak egyms kztti megosztsra szolgl.

ramlsbiztost: a gzfogyaszt kszlk gstermk-elvezet rszeinek az a szerkezeti eleme, amely a huzatvltozsnak s a visszaramlsnak az g mkdsre s az gsre gyakorolt hatst cskkenti.

ramlskorltoz: olyan szerelvny, mely a gyrtja ltal meghatrozott trfogatram gzramlst meghalad mrtk ramls esetn automatikusan zrja a gz tjt.

tfoly rendszer vzmelegt: olyan gzfogyaszt kszlk, amelyben a vz melegtse kzvetlenl a kifolystl fgg.

tjr: ptmnyen tvezet, szemlyi kzlekedsre szolgl tr. Azonos mkdsi elv gzkszlk: az MSZ CEN/TR 1749 [A gzkszlkeknek az gstermk-elvezets mdja szerinti osztlyozsi rendszere] szabvnyban megfogalmazott azonos (A, B vagyC tpusokon bell) az azonos indexbeli szmokkal jelzett gzfogyaszt kszlkek.

Bels fekvs helyisg: homlokzati nylszr nlkli helyisg. Biztonsgi rtkels: a csatlakoz vezetk s felhasznli berendezs zemeltetse sorn vrhat krosodsok meghatrozsa, figyelembe vve a krnyezetnek, a mechanikai ignybevteleknek s az zemeltetsi krlmnyeknek a csatlakoz vezetkre s felhasznli berendezsre (belertve a fogyaszti vezetket, gzfogyaszt kszlket s mkdshez szksges tartozkokat, gstermk elvezetket, a kmnyt, stb.) gyakorolt hatst.

Biztonsgi gyorszr: olyan segdenergia nlkl mkd mechanikus biztonsgi berendezs, amely nmkden megsznteti a gz ramlst, ha az ltala vdett rendszerben nem megengedett nyomst szlel. Csak kzi beavatkozssal nyithat. Az als zrsi hatr gyorszr a belltott nyomstartomny als hatrn, a fels zrsi hatr gyorszr a fels hatrn zr.

Biztonsgi lefvat berendezs: olyan segdenergia nlkl mkd szerelvny, amely, ha az ltala vdett rendszerben valamely belltott rtknl nagyobb nyomst szlel, akkor nyit, s a belltottnl nagyobb nyomsnak megfelel gztmeget a kls trbe engedi mindaddig, amg a vdett rendszerben a nyoms a megengedett rtkre nem cskken.

Cscsfedez gz (PSG): a fldgz-fogyasztsban keletkez cscsok letrsre alkalmazott, a szintetikus fldgz (SNG) s a vezetkes fldgz olyan arny keverke, amelynek tzelstechnikai jellemzi megkzelten megegyeznek a kzszolgltats fldgz paramtereivel.

2

gs: olyan kmiai reakci, amelynek sorn az ghet gz a leveg oxignjvel (exoterm) htermel reakciba lp.

gsbiztost: olyan berendezs, amely a lngr jelre a gz hozzvezetst nyitva tartja, s azt az ellenrztt lng hinya esetn lezrja.

gstermk: a tzelanyagok elgetsekor keletkez (gznem, folykony vagy szilrd sszetevj) termk.

gsi leveg: az egysgnyi gztrfogat elgshez szksges levegmennyisg. gstermk elvezet berendezs: olyan hjbl vagy hjakbl ll szerkezet, amely egy vagy tbb jratot kpez, s a gztzel berendezsben keletkezett gstermket a szabadba vezeti. g (gzg): olyan berendezs, amely lehetv teszi a gz elgetst.

Egyedi nyomsszablyoz lloms: a nem kzterleten elhelyezett nagyobb, mint 40 m3/h, de legfeljebb 200 m3/h trfogatramnl, segdenergia nlkl mkd fogyaszti nyomsszablyoz.

Fldgzeloszt: az a termszetes, vagy jogi szemly, vagy jogi szemlyisg trsasg, aki, illetleg amely a Magyar Energia Hivatal ltal kiadott hatlyos engedllyel rendelkezik.

Fldgzeloszti s pbgz forgalmazi nyilatkozat: a terletileg illetkes fldgzeloszt vagy pbgz forgalmaz olyan nyilatkozata, mely szerint a csatlakozvezetk s a felhasznli berendezs fellvizsglatra benyjtott tervdokumentcijt tervez felelssgnek megtartsa mellett, mszaki biztonsgi szempontbl kivitelezsre alkalmasnak nyilvntja.

EPH: egyen-potencilra hoz vezetkrendszer; az a vezetkrendszer, amely a vdvezett ignyl rintsvdelemmel elltott gzfogyaszt kszlkek testt, a hzi fmhlzatokat, valamint az nllan is szmotteven fldelt fmtrgyakat kzvetlenl vagy kzvetve villamosan hatsosan sszekti. Felhagys: a csatlakoz vezetk s a felhasznli berendezs vgleges hasznlaton kvl helyezse, elbontsa, belertve a pbgz forgalmaz ltal vgzett pb-tartly fellltsi helyrl trtn elbontst, elszlltst de legalbb a fellltsi helyn trtn gzmentestst s a teleptsi helyszn helyrelltst is. Fogyaszti nyomsszablyoz: az a kszlk, amely az elosztvezetken rkez gz nyomst a fogyasztval kttt szerzdsben vagy szabvnyban meghatrozott mrtkre cskkenti, s kzel lland rtken tartja.

Fhelyisg: az nll rendeltetsi egysg rendeltetse szempontjbl meghatroz (mellkhelyisgnek nem minsl) helyisg.

Ftrtk: Az a hmennyisg, amely egysgnyi mennyisg gznak levegben val elgetse sorn felszabadul, feltve, hogy a p1 nyoms amelyen a reakci vgbemegy lland, s az sszes gstermk ugyanarra a t1 hmrskletre van htve, azaz a reagl anyagok megadott hmrskletre; az sszes termk gz halmazllapot.

Gzg (automatikus): automatikus gyjtssal, lngrzssel, ellenrz s szablyzkszlkkel elltott g, a gyjts az g be s kikapcsolsa a kezelszemlyzet beavatkozsa nlkl megy vgbe.

Gzrzkel s beavatkoz kszlk, vagy berendezs: a helyisg s/vagy ltestmny lgterben ghet gz (gz) jelzsre s a vdelmi rendszer beavatkoz szervnek vezrlsre alkalmas kszlk.

Gzfogyaszt kszlk: fldgzzal, valamint propn- vagy butn gzzal, s ezek elegyeivel zemeltetett kszlk.

A tpus gzfogyaszt kszlk: amely kmnyhez, illetve az gstermket a kszlk fellltsi helyisgbl a szabadba elvezet rendszerhez nem csatlakoztathat [MSZ CEN/TR 1749 A gzkszlkeknek az gstermk-elvezets mdja szerinti osztlyozsi rendszere].

B tpus gzfogyaszt kszlk: amely kmnyhez vagy az gstermket a kszlk fellltsi helyisgbl a szabadba elvezet berendezshez val csatlakozsra alkalmas. E kszlkek az gsi

3

levegt kzvetlenl a kszlk fellltsi helyisgbl nyerik [MSZ CEN/TR 1749 A gzkszlkeknek az gstermk-elvezets mdja szerinti osztlyozsi rendszere].

- C tpus gzfogyaszt kszlk: amelynek gsi kre (lgbevezetje, tztere, hcserlje, gstermk-elvezet tere) a kszlk fellltsi helyisgtl elzrt [MSZ CEN/TR 1749 A gzkszlkeknek az gstermk-elvezets mdja szerinti osztlyozsi rendszere].

Gzkonnektor: a fogyaszti vezetk olyan kapcsol eleme, mely hajlkony csvel gy kapcsolja ssze a gzfogyaszt kszlket a fogyaszti vezetk rgztett szakaszval, hogy az egyszer kzi mozdulattal szt- s sszekapcsolst tesz lehetv anlkl, hogy sztkapcsols kvetkeztben a csben lv gz a krnyezetbe kerlne. Gzmr: olyan mreszkz, amelyet a rajta traml ftgz mennyisgnek (trfogatnak vagy tmegnek) mrsre, trolsra s kijelzsre terveztek. Gzmr nyomsszablyoz: a gzmr el, annak ktsbe szerelt nyomsszablyoz.

Gztechnikai norml llapot rtkei szraz levegre s gzra: a) Nyoms: Pn = 1013,25 mbar b) Hmrsklet: Tn = 288,15 K (tn = 15 C)

Gznyoms-szablyoz: segdenergia nlkl mkd kszlk, amelynek feladata a rajta traml gz nyomsnak meghatrozott rtkre cskkentse s trshatrok kztt tartsa a zavar vltozktl (bemen-nyoms vltozstl s az elvtel vltoz trfogatramtl) fggetlenl.

Gznyoms-szablyoz pontossga: a szablyozs minsgre utal jellemz, a mkdsi tartomnyon bell a pozitv vagy negatv szablyozsi eltrs legnagyobb abszolt rtknek az tlaga a nvleges kimen nyoms szzalkban kifejezve. Gzszivrgs: a gz csatlakoz vezetken s/vagy felhasznli berendezsen, szerelvnyen, gzfogyaszt kszlken tmrtelensg, srls, esetleg a technolgiai fegyelem megsrtse kvetkeztben szivrg gz.

Gzterhels: az a gztrfogat, amely a gzfogyaszt kszlk folyamatos zeme sorn idegysg alatt a kszlkbe ramlik. ([m3/h]; [m3/s]).

Hajlkony vezetk: a gzfogyaszt kszlk korltozott elmozdthatsgt a vezetk megbontsa nlkl lehetv tev fogyaszti vezetk szakasz.

Hajlthat vezetk: a fogyaszti vezetk azon szakasza, mely rendeltetsszeren a gzfogyaszt kszlk feszltsg-, elcsavarods mentes bektsre szolgl.

Hasad s hasad-nyl felletek: olyan felletek, amelyek az ptmnyek, vagy az ptmnyrszek (helyisgek) hatrol szerkezeteiben a kros mrtk robbansi tlnyoms hatsra tnkremennek, vagy megnylnak, ezltal lehetv tve a nyoms elvezetst. Hasad felletek: olyan felletek, amelyek tnkremenetelkkel lehetv teszik a bels tr megnyitst a tlnyoms levezetse cljbl. Hasad-nyl felletek: olyan felletek, amelyek megnylssal, elfordulssal, billenssel lehetv teszik a tlnyoms levezetst, s megnylsi nyomsuk bellthat. Hatkony szellztets: ahol az adott trben a szellzs biztostja, hogy az ghet gzok, gzk, porok koncentrcija ne rje el az als robbansi hatrrtk 20 %-t. Hzi fmhlzat: pleten belli, minden villamosan sszefgg jl vezet minden olyan fmszerkezet, amelynek elemei egymshoz fmesen kapcsoldnak fmszerkezet, amelynek mrete fggleges irnyban 5 m-nl nagyobb. Nem minsl hzi fmhlzatnak a lpcs, a fggfolyos- s az erklykorlt, valamint a zszltart rd abban az esetben sem, ha mretei az emltett hatrrtket meghaladjk. Hzi fmhlzatnak kell tekinteni a vz, gz, kzponti fts villamosan sszefgg jl vezet fmcshlzatt, vagy villamosan sszefgg jl vezet fm pletszerkezet. Hzi nyomsszablyoz: nem kzterleten elhelyezett, legfeljebb 16 bar bemen nyoms s legfeljebb 40 m3/h trfogatram, segdenergia nlkl mkd fogyaszti nyomsszablyoz.

4

Helyisg: rendeltetsnek megfelelen pletszerkezettel minden irnybl krlhatrolt zrt tr. Homlokzat: az ptmnynek a nzpont fel es legkls pontjra illesztett fggleges felletre vettett terepcsatlakozsa felett lthat rsze. Hre zr elem: olyan szerkezet, amely 95 C feletti krnyezeti hmrskleten nmkden lezrja a gz tjt. Hteljestmny (nvleges): a kszlk gyrtja ltal megadott nvleges leadott teljestmny [kW].

Hterhels: az az energiaram, amely a gzfogyaszt kszlk folyamatos zeme sorn a kszlkbe ramlik [kW].

Huzamos tartzkodsra szolgl helyisg: amelynek hasznlata folyamatosan kt ra idtartamot meghalad, vagy amelynl a hasznlatok kztti sznet idtartama a kt rt nem ri el (pl. lakszoba, nevel-oktat helyisg, tterem). Ipari nyomsszablyoz lloms: az olyan nyomsszablyoz lloms, amelynek gz trfogatrama nagyobb, mint 200 m3/h. Javts: a ltestskor hatlyos jogszably szerint tvett s zembe helyezett csatlakoz vezetken felhasznli berendezsen vgzett nem tervkteles tevkenysg, melynek clja az eredeti llapot helyrelltsa.

Karbantarts: a csatlakoz vezetk s a felhasznli berendezs eredeti llapotnak s llagnak fenntartst clz, legalbb a gyrti s tervezi elrsokon alapul, ajnlottan, vagy ktelezen vgzend, tervszer tevkenysg. Kerl vezetk: az a vezetkszakasz, amely lehetv teszi a gzvezetkbe ptett biztonsgi feladatokat ellt berendezsek tmeneti kiiktatsval a gzfogyaszt kszlk zemeltetst. Kszlk elzr szerelvny: a fogyaszti vezetkbe, a gzfogyaszt kszlk el ramlsi irnyban a gzfogyaszt kszlk rendeltetsszer hasznlathoz szksges szerelvnyek (a berendezs sszes tzelanyag szablyozja eltt elhelyezked) el beptett kzi mkdtets zr szerelvny, amellyel a berendezs tzelanyag elltsa elzrhat. Kszlk tpusa: az MSZ CEN/TR 1749 [A gzkszlkeknek az gstermk-elvezets mdja (tpusok) szerinti osztlyozsi rendszere] szerinti tpus besorolsnak jelzse. Kszlk nyomsszablyoz: az MSZ EN 88 [Nyomsszablyoz gzfogyaszt kszlkekhez 200 mbar bemen nyomsig] nemzeti szabvnynak megfelel kszlk, amely a fogyaszti vezetken rkez gz nyomst a gzg csatlakozsi nyomsrtkre cskkenti.

Kibocst forrs: olyan pont vagy hely, amelybl ghet gz szabadulhat ki a lgkrbe gy, hogy robbankpes gz-leveg keverk kpzdhet.

Kivitelez: csatlakozvezetk s felhasznli berendezs megvalstst vgz, a vonatkoz jogszablyok szerint arra jogosult termszetes vagy jogi szemly.

Kommunlis fogyaszt: kzclokat szolgl (oktatsi, egszsggyi, kzszolgltatsi, llamigazgatsi, nkormnyzati, stb.) intzmnyek.

Kompakt nyomsszablyoz: olyan nyomsszablyoz, amely egy szerkezeti egysgben tartalmazza a nyomsszablyozst s a biztonsgi nyomshatrolst biztost funkcionlis szerkezeti egysgeket.

Kondenzcis kszlk: az a gzfogyaszt kszlk (kazn), amelyben rendeltetsszer zemi krlmnyek kztt az gstermk vzgze rszben lecsapdik e vzgz kondenzcis hjnek hasznostsra,

Lngr: az a szerkezet, amely a lng megltt rzkeli s jelzi. Lgcsere szm: helyisgre vonatkoztatott viszonyszm, amely a helyisgbe 1 ra alatt bevitt szellz leveg s a helyisg trfogatnak hnyadosa. Lgtr sszekttets: kt vagy tbb helyisg lgtere akkor tekinthet sszekttetsben lvnek, ha kzttk nyls van s azon nincs az MSZ EN 12207 [Ajtk s ablakok. Lgtereszts. Osztlyba sorols.] 4. osztly szerinti minsts fokozott lgzrs, automatikusan zrd nylszr.

5

Lgudvar: helyisgek kzvetlen termszetes szellzsre s megvilgtsra szolgl, pletszrnyakkal, hatrfalakkal krlhatrolt bels udvar, vagy a szomszdos ptsi telek beptsig a telekhatrhoz csatlakoz oldaln nyitott tr. Megnylsi nyoms: az a nyoms, amelynl a hasad-nyl fellet megnylsa megindul, illetve a hasad-nyl fellet maradand roncsolsa bekvetkezik. Megvalsulsi dokumentci: a fldgzeloszti vagy a pbgz forgalmazi nyilatkozattal rendelkez tervdokumentci olyan pldnya, amely a csatlakoz vezetk s felhasznli berendezs megvalsult llapott tkrzi.

Mellkptmny: az ptsi telek, illetve azon ll pletek rendeltetsszer hasznlathoz, mkdtetshez szksges ptmny, klnsen

- a kzm-becsatlakozsi mtrgy, - a kzmptl mtrgy,

- a hulladktartly-trol,

- az nll plettl klnll kirakatszekrny, - a kerti ptmny,

- a hztartsi cl kemence, hsfstl, jgverem, zldsgverem,

- az llat l, llatkifut, - a trgyatrol, komposztl,

- a sil, mlesztett anyag-, folyadk- s gztrol,

- a szabadon ll s legfeljebb 6,0 m magas szlkerk, antenna oszlop, zszltart oszlop. Mellkhelyisg: az nll rendeltetsi egysg fhelyisgeinek rendeltetsszer hasznlathoz szksges vagy azt kiegszt, ltalban kzleked, trol, tisztlkod, zemeltetsi rendeltets (pl. ft-, pletgpszeti, hulladktartly-trol) helyisg, illemhely, teakonyha, tovbb a laks-s dlegysg fzhelyisge. Membrnos gzmr: olyan gztrfogat-mr eszkz, amelyben az traml gz trfogatt a gz ltal elmozdtott vlaszfalakkal rendelkez mrkamrk segtsgvel hatrozzk meg. Monitorszablyoz: biztonsgi berendezsknt hasznlt, az aktv szablyozval sorba kapcsolt msodik szablyoz, amely az aktv szablyoz meghibsodsakor tveszi a nyomsszablyozst egy, az aktv szablyoznl nagyobb belltott rtken.

Mszaki biztonsgi ellenrzs: az az eljrs, amelynek sorn a fldgzeloszt vagy a pbgz forgalmaz kpviselje vagy megbzottja (mszaki tvevje) a kivitelezett ltestmnyt a kivitelezsre val alkalmassgi nyilatkozattal rendelkez tervdokumentci alapjn mszaki biztonsgi szempontbl minsti.

Mszaki biztonsgi fellvizsglat: a meglv s zembe helyezett csatlakoz vezetkek s felhasznli berendezsek megfelelsgnek idszakos fellvizsglata.

Nvleges hterhels: a gyrt ltal a gzfogyaszt kszlkre megadott nvleges hterhels [kW]. Nyomsok (ezen elrsban alkalmazott s megnevezett klnbz nyomsok megnevezsei s rtkei)

- Norml (atmoszfrikus) lgkri nyoms (pn): Magyarorszgon a lgnyoms egysgesen elfogadott abszolt rtke, mely a gzhalmazllapot anyagok norml llapotnak meghatrozsra szolgl [Pa, kPa,].

- Tervezsi nyoms (DP): az a nyomsrtk, amelyen a szilrdsgi szmtsok alapulnak. Jelen elrsban megegyezik a szilrdsgvizsglati nyoms (STP) rtkvel ([Pa], [kPa], [MPa], [bar]; [mbar]).

- Nvleges nyoms (PN): a hivatkozsi clokra megfelelen alkalmas kerek szm a nyoms szmszer jellsre; ezen eurpai szabvnyokban jellemzen a karimkhoz hasznljk [bar].

- Nvleges csatlakozsi nyoms (pn): az a csatlakozsi nyoms, amelyre a gzfogyaszt kszlk tzelstechnikai jellemzi vonatkoznak

6

- Csatlakozsi nyoms (pc): a gzfogyaszt kszlk csatlakozsnl mrhet statikus nyoms s az atmoszfrikus nyoms kztti klnbsg [mbar].

- zemi nyoms (OP): a csvezetkben normlis zemszer krlmnyek kzt kialakul nyoms [bar; mbar].

- Ideiglenes zemi nyoms (TOP): az a nyoms, amelyen a rendszer a szablyoz berendezssel ideiglenesen zemelhet ([bar]; [mbar]).

- Legnagyobb rendellenes, vagy zemzavari nyoms (MIP): a biztonsgi berendezsek ltal korltozott legnagyobb nyoms, amely a csvezetket rvid idre terhelheti ([bar]; [mbar]).

- Megengedett bemen oldali nyoms (pbmax): az a legnagyobb bemen oldali nyoms, amelyen a nyomsszablyoz az elrt felttelekkel folyamatos zemelsre alkalmas ([bar]; [mbar]).

- Bemen-nyoms (pb): a gz nyomsa a nyomsszablyoz bemenetn ([bar]). - Megengedett kimenoldali nyoms (pkmax): az a legnagyobb kimenoldali nyoms, amelyen a

nyomsszablyoz az elrt felttelekkel folyamatos zemelsre alkalmas ([bar]; [mbar]).

- Kimennyoms (pk): a gz nyomsa a nyomsszablyoz kimenetn ([bar]; [mbar]). - Legnagyobb zemi nyoms (MOP): az a legnagyobb zemi nyoms, amellyel a csvezetk szablyos

zemi felttelek kztt zemeltethet ([bar]; [mbar]).

- Szilrdsgvizsglati nyoms, prbanyoms (STP): a csvezetk szilrdsgvizsglata sorn alkalmazott nyoms ([bar]; [mbar]).

- Tmrsgvizsglati nyoms (TTP): a csvezetk tmrsgvizsglata sorn alkalmazott nyoms ([bar]; [mbar]).

Nyomsfokozatok: csatlakoz vezetk s a felhasznli berendezs vonatkozsban (2.1. sz. tblzat). 2.1. sz. tblzat

Nyomsfokozat A nyomsfokozat nyomstartomnya

Kisnyoms MOP 100 mbar

Kzpnyoms 100 mbar < MOP 4 bar

Nagykzp nyoms 4 bar < MOP 25 bar

Nagynyoms MOP >25 bar

Nyomsprba:

- szilrdsgi nyomsprba olyan eljrs, amelynek sorn az ellenrizni kvnt csatlakoz vezetket s vagy felhasznli berendezst prbanyoms (STP) al helyezik annak igazolsra, hogy a ltestmny megfelel a bels tlnyomssal szemben elrt mechanikai szilrdsg kvetelmnyeinek,

- tmrsgi prba olyan eljrs, amellyel igazolhat, hogy a csatlakoz s/vagy fogyaszti vezetk megfelel a tmrsgi kvetelmnyeknek.

nll rendeltetsi egysg: meghatrozott rendeltets cljra nmagban alkalmas helyisg vagy helyisgcsoport, amelynek a szabadbl vagy az pleten bell kzlekedbl nyl nll bejrata van. sszekt elem: ptelem vagy ptelemek a gzfogyaszt kszlk gstermk elvezet csonkja s az plet gstermk-elvezet berendezsnek sszektshez. sszeszellztets: kt, egymssal hatros helyisg akkor tekinthet sszeszellztetettnek, ha a kt helyisg kzs elvlaszt fala rendelkezik 2 db, egyenknt legalbb 150 cm2 szabad fellet, el nem zrhat, a kt lgteret sszekt szellznylssal, amelyek kzvetlenl a padl szinten s a mennyezet alatt, de egymstl legalbb 1,8 m fggleges tvolsgban helyezkednek el.

7

Pbgz-forgalmaz: az a jogi szemlyisg gazdasgi trsasg, amely a cseppfolys propn-butngzok s ezek elegyei tartlyban vagy palackban trtn forgalmazsnak szablyairl s hatsgi felgyeletrl szl 94/2003. (XII. 18.) GKM rendeletben elrt feltteleknek megfelel s az illetkes bnyakapitnysgtl a pbgz forgalmazsra engedlyt kapott.

Rendeltetsi orszg (kzvetlen): az az orszg, amely szmra a gzfogyaszt kszlket tanstottk, s amelyet a gyrt kzvetlen rendeltetsi cl-orszgknt megad, s ott a gzfogyaszt kszlk talakts nlkl zemeltethet. Rendeltetsi orszg (kzvetett): az az orszg, amelyhez a gzfogyaszt kszlket tanstottk, de a gzfogyaszt kszlk csak a gyrt ltal elrt beavatkozst kveten alkalmazhat a cl-orszgban. Rendeltetsszer hasznlat: a csatlakoz vezetk, a felhasznli berendezs mszaki lersban, kezelsi s karbantartsi tmutatjban vagy termkismertetjben feltntetett minsg gzzal s a megadott paramterekkel jellemzett feltteleknek megfelel hasznlat.

Robbansi hatrkoncentrcik:

- Als robbansi hatr (ARH): az ghet gznak vagy gznek az a koncentrcija levegben, amely alatt a keverk nem robbankpes.

- Fels robbansi hatr (FRH): az ghet gznak vagy gznek az a koncentrcija levegben, amely fltt a keverk nem robbankpes.

Robbansveszlyes trsg: az a trsg, amelyben robbankpes gzkzeg olyan mrtkben van jelen, vagy vrhatan olyan mrtkben fordul el, hogy az a gyrtmnyok kialaktsval, teleptsvel s hasznlatval kapcsolatosan klnleges vintzkedseket ignyel. Robbansveszlyes znk: a robbansveszlyes trsgek a robbankpes gzkzeg elfordulsi gyakorisga s idtartama alapjn znkba sorolsa a kvetkez:

- 0-s zna: olyan trsg, amelyben gz-, gz- vagy kdllapot ghet anyag levegvel alkotott keverkbl ll robbankpes gzkzeg van folyamatosan vagy hossz ideig, vagy gyakran jelen.

- 1-es zna: olyan trsg, amelyben norml zemben vrhatan esetenknt gz-, gz- vagy kdllapot ghet anyag levegvel alkotott keverkbl ll robbankpes kzeg fordul el.

- 2-es zna: olyan trsg, amelyben, norml zemben gz-, gz- vagy kdllapot ghet anyag levegvel alkotott keverkbl ll robbankpes kzeg vrhatan nem fordul el, de ha mgis elfordul, akkor csak rvid ideig marad fenn.

Robbankpes gzkzeg: gz- vagy gzllapot ghet anyag levegvel alkotott keverke norml lgkri viszonyok kztt, amelyben a gyjtst kveten az gs vgigterjed a teljes keverkre. Szabadtr: helyisgnek nem minsl trsg belertve a nyitott, rszben fedett tereket -, ahol termelst, raktrozst vagy ezekhez kapcsold tevkenysget vgeznek. Szablytalan helyzet: a ltestskor hatlyos elrsoknak nem megfelel mszaki llapot.

Szakaszol szerelvny: a csatlakoz, vagy fogyaszti vezetkbe ptett olyan elzr szerelvny, amely alkalmas arra, hogy a gz ramlsi irnyt tekintve a vezetk egy, vagy tbb szakaszt a gz betpllstl elzrjon, illetve fggetlentsen. Szellzs/szellztets: a helyisgben lv leveg cserje termszetes (gravitcis) mdon, vagy gpi eszkzk, berendezsek segtsgvel. Szellz leveg: a gzfogyaszt kszlk helyisgbe gravitcisan, vagy gpi ton beramoltatott kzvetlenl vagy kzvetve szabadbl szrmaz leveg. Szerelsi tvolsg: a ltests sorn az egyes gzberendezsek s egyb ltestmnyek kztt betartand azon legkisebb fggleges vetletben mrt (palst) tvolsg, amelynek biztostsa a ltestmny zemeltetse sorn elvgzend javtsi, karbantartsi, zemzavar elhrtsi tevkenysg biztonsgos elvgzshez szksges, s az rintett kzmvek, egyb ltestmnyek zemt nem befolysolja.

8

Szigetel kzdarab: a fm anyag gzvezetkbe ptett elektromos vezetkpessget megszakt szerkezeti elem.

Szintetikus fldgz (SNG): propnbl vagy propn-butn keverkbl leveg hozzkeversvel ellltott gzkeverk, amelynek az energiatartalma a keversi arny vltoztatsval meghatrozott rtkek kztt tetszs szerint bellthat.

Technolgiai cl gzfelhasznls: az olyan cl gzfelhasznls, amelynek sorn az elgetett gz hje nem emberi tartzkodsra szolgl helyisgek, ltestmnyek, terek, pletek ftsre, hasznlati melegvz ellltsra, vagy konyhai ignyek kielgtsre, hanem valamilyen gyrtmny, produktum ellltshoz alapanyagknt szolgl.

Tervez: az a szemly, aki a csatlakoz vezetk s a felhasznli berendezs megvalstshoz szksges tervezsi feladatokat elvgzi, a tervezi nyilatkozatot adja, s aki a tervezsi feladatnak megfelel szakirny tervezsi jogosultsggal rendelkezik.

Tervezi jogosultsg: szemlyhez fzd jog, a tervkszts joga, amit a Magyar Mrnki Kamara hivatalos tervezi s szakrti nvjegyzkben nyilvntartott szemly szakterleti tervezi jogosultsga mrtkig gyakorolhat. Tervezi felelssg: A tervez azon trvnyi ktelezettsge, mely szerint a kor technikai sznvonalnak, a tervezs idpontjban rvnyes jogszablyoknak, elrsoknak, a szakma ltalnosan elfogadott szablyainak s a korszer mszaki s biztonsgi kvetelmnyeknek megfelel, szakszer tervdokumentcit tartozik kszteni. Tervezi nyilatkozat: a tervdokumentci ktelez rsze, amelyben a tervez arrl nyilatkozik, hogy a kiviteli tervdokumentcit a megrendelvel, az rdekelt szakhatsgokkal s kzmvekkel a tervezs folyamn egyeztette, s a tervezett mszaki megolds megfelel a tervezsi clnak, a vonatkoz jogszablyoknak, hatsgi elrsoknak, a gyrti elrsoknak, szabvnyoknak, vagy attl trtnt eltrs esetn az egyenrtksget szmtssal, vagy ms mdon igazolta.

Tervfellvizsglat: a tervdokumentci mszaki biztonsgi szempontbl trtn fellvizsglata. Tervdokumentci: rsos s rajzos formtum dokumentum, a tervez utastsa a kivitelez rszre.

Tervfellvizsgl: a fldgzeloszt vagy a pbgz forgalmaz alkalmazsban ll, jogszablyban [12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a fldgzelltsban mszaki biztonsgi szempontbl jelents munkakr betltshez szksges szakmai kpestsrl s gyakorlatrl] elrt szakkpestssel rendelkez szemly, aki a tervfellvizsglatot vgzi.

Tbbszintes plet: amelyben a legfels ptmnyszint szintmagassga legfeljebb 13,65 m. Tmegtartzkodsra szolgl ptmny: amelyben tmegtartzkodsra szolgl helyisg van, illetleg amelyen (pl. hd, kilt) brmikor egyidejleg 300 fnl tbb szemly tartzkodsa vrhat. Tmegtartzkodsra szolgl helyisg: egyidejleg 300 szemlynl nagyobb befogad kpessg helyisg.

Tzveszlyessgi osztly: veszlyessgi vezetek, helyisgek, helyisgcsoportok (tzszakaszok), pletek, mtrgyak, ltestmnyek besorolsra meghatrozott kategria a bennk folytatott tevkenysg sorn ellltott, feldolgozott, hasznlt vagy trolt anyagok jellemzi, valamint az alkalmazott technolgiai folyamat tzveszlyessge, egyes esetekben (lak- s kzssgi pletek) a rendeltets alapjn.

Tzveszlyes tevkenysg: az a tevkenysg, amely a krnyezetben lv ghet anyag gyulladsi hmrsklett, lobbanspontjt meghalad hmrsklettel, vagy nylt lnggal, tovbb gyjtforrsknt szmba vehet izzssal, parzzsal, szikrzssal jr. zemeltet: fldgz felhasznlsa esetn az a termszetes, vagy jogi szemly, illetleg jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet, aki/amely a fldgzelosztval vagy a pbgz forgalmazval megkttt szerzds szerint a gzt hasznlja.

zemzavar: minden olyan krlmny, amely a gz rendeltetsszer s biztonsgos hasznlatt gtolja.

9

zemzavar elhrts: az zemzavart kivlt ok megszntetse az arra jogosultsggal rendelkez szakember vagy szervezet ltal.

Vdcs: a gzvezetk mechanikai vdelmre, vagy a vezetkbl meghibsods esetn kiraml gz sszegyjtsre s szabadba vezetsre szolgl cs.

Vdtvolsg: a csatlakoz- vagy fogyaszti vezetk, felhasznli berendezs s a megkzeltett ltestmny, pletszerkezet vagy hasznlati trgyak kztt fggleges vetletben megengedhet legkisebb vzszintes tvolsg. Veszlyessgi vezet: helyisgben vagy szabadtren lv anyagnak, gpnek, berendezsnek tzvdelmi szempontbl nllan rtkelend krnyezete, trrsze. A veszlyessgi vezet kiterjedst ghet gz, gz, kd, por esetn a (norml zem figyelembevtelvel) vonatkoz mszaki kvetelmny szerint (ide tartoznak a 0-s, 1-es s 2-es, valamint a 20-as, 21-es s 22-es znk fggleges vetleteinek sszestett terlete), minden ms esetben az anyag, gp, berendezs s a kapcsold technolgiai terlet alapjn kell megllaptani. Zrt tr: a rendeltetsnek megfelelen minden irnybl krlzrt tr.

2.2. Pbgz-ellts

Csatlakoz tml: pb palacknak a csatlakoz vezetk vagy felhasznli berendezs elemeivel trtn sszektsre szolgl, hajlkony, az alkalmazs paramtereire gyrt ltal tanstott vezetk.

Csatlakozvezetk:

- A vezetkes pbgz ellts esetn a felhasznlsi hely telekhatrtl a gzmr fcsapig terjed vezetk, amely krvezetkknt nem alakthat ki.

- A tartlyos pbgz ellts esetn a pb-tartly folyadk- s/vagy gzfzis elvteli csonkjnak elzr szerelvnytl indul, s a gzmr fcsapjig, vagy gzmr hinyban a felhasznli berendezs pletnek klsfali elzrjig fogyaszti fcsapjig tart gzvezetk szakasz valamennyi tartozkval egytt.

Fogyaszti vezetk: az a vezetkszakasz tartozkaival egytt, amely a gzmrtl ennek hinyban a fogyaszti fcsaptl a gzfogyaszt kszlkig terjed, s krvezetkknt nem alakthat ki.

Folyadkfzis gzfogyaszt kszlk: (a tovbbiakban: folyadkos kszlk) olyan gzfogyaszt kszlk, amelyik folyadkfzis pbgzt tzel el, belertve az ipari s mezgazdasgi htechnikai eljrsok berendezseit is. Pbgz forgalmaz: az a termszetes, vagy jogi szemly, vagy jogi szemlyisg trsasg, aki/amely a Magyar Energia Hivatal ltal kiadott propn-butn s ezek elegyeinek vezetken trtn elosztsra s szolgltatsra rvnyes engedllyel rendelkezik.

Hasznl: az a termszetes, vagy jogi szemly, aki a pbgzt felhasznlja. Nyomscskkent: kzvetlenl a pb- vagy turista hasznlat palackra menetesen vagy reteszelt dugscsatlakozssal szerelt kszlk, mely a palack gzfzis nyomst egy fokozatban a gzfogyaszt kszlk zemi nyomsra cskkenti.

Palackcsoportos gzellts: tbb pb palack ltal tpllt csatlakoz vezetk s felhasznli berendezs tartozkaikkal s szerelvnyeikkel egytt.

Palackos gzellts: pb palackbl, gzfogyaszt kszlkbl s az ezek sszektst s rendeltetsszer mkdst biztost, az alkalmazs paramtereire gyrt ltal tanstott elemekbl sszeszerelt rendszer. Pbgz: a propn, butn valamint ezek szabvnyos arny s klnleges, szabvnyos tisztasg [MSZ EN 589 Gpjrm hajtanyagok. LPG. Kvetelmnyek s vizsglati mdszerek.] keverkei. Pb palack: fmbl vagy kompozit szerkezettel (a kls felleten bevonattal erstett, fm, illetleg nem fm blstesettel) kszlt nyomstart berendezs, amely cseppfolystott pbgz trolsra s

10

szlltsra szolgl, s a gz tltsi, illetleg felhasznlsi helye nem azonos; a palack rtartalma legfeljebb 150 liter, hossznak a kls tmrjhez val arnya nem nagyobb 10-nl, s tltete cseppfolystott gz, amelynek kritikus hmrsklete 50 C-nl kisebb, vagy gznyomsa 50 C-on nagyobb 3 bar abszolt nyomsnl.

Talajszint alatti helyisg: az a helyisg, melynek a padlfellete a terepszint/talajszint alatt helyezkedik el. Pb tartly: az a nyomstart berendezs, ami cseppfolystott pbgz trolsra alkalmas.

zembe helyezs (pbgz esetn): a csatlakoz vezetk s felhasznli berendezs tervezett mkdsi llapotba hozsnak rdekben vgzett tevkenysgek sszessge.

3. Kvetelmnyek

3.1. ltalnos tervezsi kvetelmnyek 3.1.1. A tervkszts sorn a tervez felelssggel tartozik:

a) a tervezsi cl mszaki megoldssal val elrsrt, b) a mszaki biztonsgi szempontok rvnyestsrt, c) a jogszablyokban elrtak betartsrt, d) a hivatkozott szabvnyok alkalmazsrt, e) az egszsgvdelmi elrsok betartsrt, f) a tzvdelmi elrsok betartsrt, g) a balesetelhrtsi s a munkavdelmi, h) a krnyezetvdelmi kvetelmnyek kielgtsrt s betarthatsgrt, i) a tervdokumentci elrt tartalmi kvetelmnyeinek teljestsrt, j) a tervegyeztets sorn tett nyilatkozatok, felttelek rvnyre juttatsrt, k) a fldgzeloszt vagy pbgz forgalmaz ltal a tervegyeztets sorn ktelezen megadott

szerelvnyezs (gzmr s nyomsszablyoz tpusai, fogyaszti felzr helye s tpusa) alkalmazsrt,

l) a gazdasgossgi szempontok rvnyestsrt, m) azrt, hogy a gz csatlakozvezetkek kialaktsa ne rombolja az ptmny, klns tekintettel a

memlki vdettsg alatt l pletek homlokzati megjelentst.

3.1.2. A Szablyzattl eltr mszaki megoldsok kvetelmnyei 3.1.2.1. Az e Szablyzatban szerepl mszaki megoldsoktl az e rendeletben foglaltak szerint el lehet trni, ha a Szablyzat alapvet mszaki biztonsgi kvetelmnyei igazoltan teljeslnek. 3.1.2.2. Az e Szablyzat alapvet mszaki biztonsgi kvetelmnyeinek teljeslst a teleplstervezsi s az ptszeti-mszaki tervezsi, valamint az ptsgyi mszaki szakrti jogosultsg szablyairl szl 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint jogosult tervez vagy szakrt igazolhatja. A fldgzeloszt vagy a pbgzforgalmaz az adott tervezsi feladatra val jogosultsg igazolst elzetesen krheti a terveztl.

a) E Szablyzat eltr rendelkezse hinyban az albbi tervezi kategriba tartoz tervezk tervei fogadhatk el a gz csatlakoz vezetkek s felhasznli berendezsek tervezsnl:

gpsztervezk [T], pletgpszeti tervezk (vezet tervezk) [G],

gz- s olajmrnk tervezk (vezet tervezk) [GO]. b) A tervezsi kltsgek cskkentse rdekben elfogadhat tovbbi jogosultsgokat a Magyar Mrnki Kamara hatrozza meg.

11

3.1.2.3. Az igazols tartalmazza:

az eltr mszaki megolds dokumentcijt,

a mszaki megolds alkalmazsval kapcsolatos szmtsokat, ksrleti eredmnyeket,

a Szablyzat vonatkoz elrsra val hivatkozst, az alapvet mszaki biztonsgi kvetelmny teljeslsre tett intzkedseket,

a tervez vagy szakrt jogosultsgnak igazolst. 3.1.2.4. Az alapvet mszaki biztonsgi kvetelmnyeket teljestettnek kell tekinteni, ha a tervezett mszaki megoldsra nemzeti szabvny vonatkozik s az teljesl.

3.1.3. A tervdokumentci tartalmi kvetelmnyei 3.1.3.1. A tervezi nyilatkozat (tbb tervez esetn a tervezett rszre vonatkoz) tartalmazza:

a) a ltestmny megnevezst, helysznt, b) a terv trgyra vonatkoz jogszablyok elrsainak s a fldgzeloszt vagy a pbgz forgalmaz

ltal mszaki biztonsgi szempontok alapjn fellvizsglt tervvel rintett technolgiai utastsainak betartst,

c) a Szablyzattl val eltrs esetn, az eltrs indoklst s a vlasztott megolds egyenrtksgnek igazolsait, (mrsi eredmnyek, szakrti nyilatkozatok, stb.)

d) a tervnek tervezsi clra val megfelelsgt, e) a tervezett ltestmny biztonsgos kivitelezhetsgt s az egszsget nem veszlyeztet mdon

trtn zemeltethetsgt, f) nyilatkozatot arra vonatkozan, hogy a kzmveket s trszint alatti mtrgyakat a helysznrajzon

az adatszolgltatsnak megfelel pontossggal feltntette, g) az rintett szakhatsgi nyilatkozatokban elrtakat rvnyestette, h) a tervben szerepl, illetve a betervezett gzfogyaszt kszlkek a Magyarorszgra rvnyes

tanstvnyokkal, illetve a gyrt megfelelsgi nyilatkozatval rendelkeznek, s azok megfelelnek a gzkszlkek tanstott tpusa egyiknek a tpus megjellsvel,

i) a gzkszlk tartozknak minsl, beptsre tervezett szerkezeti elemek kizrlag a kszlk CE tanstsa szerintiek, a gyrt ltal elrt tisztt- s ellenrzn idomokat a kiviteli terv tartalmazza,

j) az gsi leveg ellt s gstermk-elvezet szerkezeti elemek megfelelnek a gyrti elrsoknak, k) a gzkszlk minden rszben a kondenzvz elvezetsrl a gyri elrsok szerint gondoskodott,

jgdugt a kondenzvz nem okoz, l) a tervez eredeti alrst s a kamarai azonost szmt a jogszablyban [191/2009. (IX. 15.) Korm.

rendelet az ptipari kivitelezsi tevkenysgrl] elrtaknak megfelelen. 3.1.3.2. A mszaki lers tartalmazza

a) a tervezsi clt, b) a szlltott gz jellemzit, c) a mrs-elszmols mszaki megoldst, d) a gzfogyaszt kszlkek azonost adatait, gzterhelst s mszaki adatait, e) a gztzel berendezsek MSZ 12623-85 [Gz- s olajtzels berendezsek kezelsi osztlyba sorolsa]

szabvny szerinti kezelsi osztlyba sorolst,

f) a tervezsi nyomsokat s nyomsfokozatokat, g) az zemeltetsi hmrsklet hatrokat, h) a tervezett ltestmny helysznt, a tervrajzokon nem brzolhat rszletek lerst, i) a tervezsi hatrokat,

12

j) a csatlakozvezetk jellemz paramtereit, k) a felhasznli berendezs paramtereit, valamint ezek meghatrozsra vonatkoz szmtsokat, l) a gzfogyaszt kszlkek beptsi feltteleit, m) a tervtl val brmely eltrs, vagy a terv megvltoztatsnak feltteleit, valamint a terv szerinti

llapot ksbbi megvltoztatsra vonatkoz figyelmeztetseket s feltteleket, n) a korltozott lettartam tartozkok felsorolst az lettartam megjellsvel, o) a gzfogyaszt kszlkek lgelltsnak, gstermk elvezetsnek h- s ramlstechnikai

mretezst, az alkalmazott elemek gyrt szerinti azonost adatait, egyttmkdst a meglev rendszerrel,

p) a kivitelezsre vonatkoz elrsokat s szksg szerint a tervezett ktsek (klns tekintettel a hegesztsre) technolgijt s rendjt, valamint az indokolt tervmagyarzatokat,

q) a munkavdelem s az egszsgvdelem feltteleinek kielgtst, r) a biztonsgi rtkels eredmnyt, s) a vonatkoz jogszably szerinti biztonsgi s egszsgvdelmi koordintor foglalkoztatsnak

szksgessgt, a koordintor feladatait az ptipari kivitelezsi tevkenysggel sszefggsben, t) a kivitelezett csatlakoz vezetk s felhasznli berendezs korrzivdelmt s llagmegvst, u) az rintsvdelem megoldst, v) a robbansveszlyes terek alakjnak s mreteinek meghatrozst, w) a tzvdelmi kvetelmnyeket, azok teljestsre vonatkoz megoldsokat, x) a krnyezetvdelemi kvetelmnyeket, azok teljestsre vonatkoz megoldsokat, y) az elvgzend nyomsprbk, zemprbk, prbazem s tesztek lerst, azok

megfelelsgeinek kritriumait,

z) a meglv rendszerhez val csatlakozs krlmnyeit, mszaki megoldst az engedlyessel trtnt elzetes egyeztets alapjn,

z1) az zemel rendszer talaktst, ideiglenes vagy vgleges zemen kvl helyezst az engedlyessel trtnt elzetes egyeztets alapjn.

z2) a kls trbe mestersges kifjssal rendelkez berendezseket, depresszit ltrehoz eszkzket, lgkezelket.

3.1.3.3. A tervdokumentcinak a tervezs trgytl fggen a mszaki biztonsgi felttelek igazolsa rdekben rtelemszeren az albbi rajzdokumentcikat kell tartalmaznia:

a) Helysznrajz, amely a szksges mretarnyban tartalmazza:

a gzelltssal rintett ingatlan(ok) cmt, helyrajzi szmt,

a tervezs hatrt, meglv rendszerhez trtn csatlakozs pontjt,

ha a terv az elltand ingatlanon kvl ms ingatlan(oka)t is rint (tvezets, szolgalom, vdtvolsg) annak/azoknak helyrajzi szmt,

az pletek, ltestmnyek krvonalrajzt, elhelyezkedsk mreteit, a tervezett vezetk nyomvonalt, mrett, anyagt,

a terleten lv kzmvek vezetkeinek az adatszolgltats pontossgnak megfelelen feltntetett elhelyezkedst,

a nyomsszablyoz (lloms), gzmr helyt,

a vezetk vdtvolsgn bell lv fk helyt,

a fldalatti ismert ltestmnyek helyt, a vdelem szksgessgt, mrett, anyagt, mszaki megoldst.

13

az gstermk kivezetst a krnyezetben lev objektumokat, pleteket. b) Alaprajzok, amelyek ltalban 1:50 mretarnyban tartalmazzk a gzzal elltott plet (ltestmny)

csatlakoz vezetknek s felhasznli berendezsnek elhelyezsvel rintett s azzal kapcsolatban lv rszeit, ezen bell rszletesen:

a nylszrk helyt, tpust s lgzrsi rtkt,

az egyes helyisgek megnevezst, a vizes berendezsi trgyak alak- s mreth helyt,

a meglev s beptsre kerl gzfogyaszt kszlkek helyt, rendeltetst, az MSZ/CEN/TR 1749 [A gzkszlkeknek az gstermk-elvezets mdja szerinti osztlyozsi rendszere] szabvny szerinti tpust, nvleges hterhelst, gzterhelst,

frdkdat vagy zuhanyt tartalmaz helyisgben elhelyezett gzfogyaszt kszlk esetben annak villamos vdettsgt,

a meglev s tervezett csatlakoz vezetk s a fogyaszti vezetkek (adott esetben az pletre szerelt telephelyi vezetk) nyomvonalt, mrett anyagt,

a szerelvnyek (anyagtmenetek) helyt, tpust, mrett,

a nyomsszablyoz (lloms), gzmr helyt tpust, mrett, teljestmny adatait, a lgellts, szellzs lgmennyisg adatait, szerkezeteit, tpus, teljestmny megjellssel

az gstermk elvezets szerkezeteit,

az gstermk elvezet berendezs helyt, mrett, a kitorkols helyzett a sajt s a szomszdos pletekhez kpest,

a hasad, illetve hasad-nyl felletek helyt, mrett, a gzrzkelk, beavatkoz szerkezetek elhelyezst, tpust, zemi paramtereit,

a bonts, talakts esetn az elbontsra kerl, a megmarad s az j vezetkek, gzfogyaszt kszlkek egyrtelm megjellst,

s minden olyan adatot, ami a terv fellvizsglathoz szksges. c) Fggleges csterv, amely ltalban 1:50 mretarnyban tartalmazza:

a szinteket s belmagassgukat, trszint alatt elhelyezett csatlakoz s/vagy fogyaszti vezetkek takarsi mlysgt,

a tervezett gzfogyaszt kszlkeket s tpus jellsket,

a nyomsszablyoz(lloms), gzmr/mrsi rendszer helyt tpust, mrett, teljestmnyadatait,

a csvezetkek, szerelvnyek anyagt, mrett, ktsmdjt, kapcsolst, a gzfogyaszt kszlkek, csvezetkek, gstermk-elvezet szerkezetek szerelsi magassgt,

az gstermk-elvezet berendezsek mrett, anyagt vagy azonostst, s ha rtelmezhet, a hatsos magassgt.

d) Rszletrajzok az rtelmezshez szksges mretarnyban mindazon esetben, amikor nem minstett vagy gyrti nyilatkozattal rendelkez szerkezetek kerlnek beptsre a legyrtshoz szksges mretekkel.

Tovbbi rszletrajzok szksg esetn:

villmvdelmi terv,

elektromos reteszelsi terv,

lgelltsi-szellzsi terv,

14

az gstermk-elvezets terve, a nyomsszablyoz(lloms) s gzmr teleptsi rajzai.

3.1.3.4. A tervhez csatolni kell:

a) a tervvel rintett terleten tallhat kzmvek zemeltetinek nyilatkozatait, b) a meglv gstermk elvezet berendezs(ek) esetn a terletileg illetkes kmnysepr-ipari

kzszolgltat hozzjrul nyilatkozatait, a gzfogyaszt kszlkkel egytt tanstott gstermk elvezet berendezsek kivtelvel abban az esetben, ha az nem a mr meglv plethez tartoz gstermk elvezet berendezsben kerlt kialaktsra.

3.1.4. Tervfellvizsglat

a) A csatlakoz vezetk s a felhasznli berendezs kiviteli tervt a kivitelezs megkezdse eltt be kell nyjtani a fldgzeloszthoz, illetve pbgz forgalmazhoz mszaki biztonsgi szempontok szerinti fellvizsglatra. A kivitelezst a fldgzeloszt vagy a pbgz forgalmaz kivitelezsre alkalmas nyilatkozatnak kelttl szmtott 2 ven bell sikeres mszaki biztonsgi ellenrzssel be kell fejezni.

b) A kivitelezhetsgre vonatkoz nyilatkozat rvnyessge meghosszabbthat, ha az ismtelt benyjtskor rvnyes mszaki biztonsgi feltteleknek megfelel.

3.1.5. Ha a fldgzeloszt vagy a pbgz forgalmaz ltal fellvizsglt s kivitelezsre alkalmasnak minstett tervtl eltrs vlik szksgess, akkor a tervet mdostani kell. A tervet a tervez mdosthatja. Ha a mdosts nem rint mszaki biztonsgi feltteleket, a tervez az elvgzett mdostst dtummal ltja el s alrja. Minden ms esetben a mdostott tervet jra be kell nyjtani a fldgzeloszthoz vagy a pbgz forgalmazhoz mszaki biztonsgi fellvizsglatra.

3.1.6. A tervdokumentcitl eltrni a tervez rsos hozzjrulsval szabad. Amennyiben az eltrs mszaki biztonsgi felttelt is rint, a tervez kteles a fldgzeloszttl vagy a pbgz forgalmaztl ismtelt tervfellvizsglatot is krni. Az eltrsek mszaki biztonsgi szempontok szerint indokolt eseteit tblzatosan a 7.6. szakasz tartalmazza.

3.1.7. A szintetikus fldgz (SNG) kzvetlen tzelstechnikai alkalmazsa esetn a pbgz-elltsban alkalmazott mszaki biztonsgi elrsokat (Szablyzat 3.3. szakasz) kell betartani, mivel a szintetikus fldgz relatv srsge minden esetben 1-nl nagyobb; a cscsfedez gz (PSG) tzelstechnikai alkalmazsa esetn, ha a fldgz keversi arnya legalbb 70 %, akkor a vezetkes fldgz-szolgltatsban alkalmazott mszaki biztonsgi elrsokat (Szablyzat 3.2. szakasz) betartani, mivel a cscsfedez gz relatv srsge kell biztonsggal 1-nl kisebb; ha a cscsfedez gzban a bekevert fldgz arnya 70 %-nl kisebb, akkor a pbgz-elltsban alkalmazott mszaki biztonsgi elrsokat (Szablyzat 3.3. szakasz) kell betartani, mivel a cscsfedez gz relatv srsge kell biztonsggal nem lesz 1-nl kisebb.

3.2. A fldgz csatlakoz vezetkek s fogyaszti vezetkek tervezsi kvetelmnyei

Csatlakoz s fogyaszti vezetket gy kell tervezni, hogy annak elhelyezse, zemi nyomsa, anyaga s mrete a gzfelhasznlsi clokat s a Szablyzat elrsait kielgtse.

A megengedett nyomsesst a csatlakoz s a fogyaszti gzvezetkek hidraulikai mretezsnl a tervez vegye figyelembe. Erre vonatkozan alapadatknt a fldgzelosztnak kell megadnia a tervez rszre a csatlakoz vezetk kezdpontjra vonatkoz, s a tervez szmtsaiban alkalmazand nyoms rtkt, melynek figyelembevtelvel kell a terveznek mretezni az ltala tervezett csvezetkeket, s kell biztostani a gzfogyaszt kszlkekre megadott csatlakozsi nyomst. (Csatlakoz- s fogyaszti vezetkekre a 3.1. sz. tblzat szerint)

15

3.1. sz. tblzat

Gz fajta

Nvleges csatlakozsi

nyoms

Pn [mbar]

Csatlakozsi gznyoms pc [mbar]

Kszlk-nyomsszablyoz nlkl

Kszlk- nyomsszablyozval

Legalbb Legfeljebb Legalbb Legfeljebb

Fldgz 25 23 33 25 100

85 73 100 75 100

Pbgz

fzis-llapot

Nvleges zemi

nyoms

pn [mbar]

Csatlakozsi gznyoms pc [mbar]

Gzfogyaszt kszlk a csatlakoz vezetkbe

szerelt nyomsszablyozval,

vagy tbblpcss nyomscskkentssel

Kisnyoms eloszt vezetkrl elltott

felhasznli berendezs

Kszlk nyomsszablyozval szerelt gzfogyaszt

kszlk

Legalbb Legfeljebb Legalbb Legfeljebb Legalbb Legfeljebb

Pb-gz, gzfzis

30 28 33 25 33 30 100

50 45 55 45 55 60 100

100 90 105 90 105 110 130

500 - - - - 550 650

Pb-gz, folyadkfzi

s

Nvleges zemi

nyoms

pn [bar]

Gzfogyaszt kszlk a tartlynyomstl

fgg nyomsszablyozssal

- -

Legalbb Legfeljebb Legalbb Legfeljebb

6 5,5 7 - - 7 10

12 11 14 - - 12 14

Mrtkad gzterhels A csatlakoz- s a fogyaszti vezetk szakasz mretezs szempontjbl mrtkad gzterhelsnek megllaptshoz a fenti vezetkszakaszokrl elltott kszlkek egyidej fogyasztst sszegezni kell. Az egyidej fogyasztsokat az adott gzfogyaszt kszlkek nvleges gzterhelsnek s a kszlkek egyidejsgi tnyezjnek szorzata adja. Az egyidejsgi tnyez rtkeit (fG) lakpletek esetben a felszerelt kszlkek jellegtl fggen a 7.4. szakasz 7.2. sz. tblzata tartalmazza. Kzponti ftsi s melegvz ksztsi clokat egyarnt szolgl kombi kszlkek esetben a nagyobb egyidej teljestmnyt kell a vezetk mretezsnl alapul venni. 30 kW nvleges terhels fltti kaznok, vzmelegtk, kommunlis vagy ipari berendezsek egyidejsgi tnyezjt a vrhat hasznlat alapjn kell figyelembe venni. Ha ez elre nem hatrozhat meg, akkor a figyelembe veend egyidejsgi tnyez 1,0.

A beptett idomok (irnytrsek, elgazsok, szktsek, szerelvnyek) ramlsi ellenllst alaki ellenlls tnyezjk figyelembe vtelvel kell megllaptani.

Egyb adat hinyban a legfontosabb idomok alaki ellenllsi tnyezi () a 7.4. szakasz 7.3. sz. tblzat szerint vehetk figyelembe.

16

Az ipari, mezgazdasgi cl felhasznlk csatlakoz s fogyaszti vezetkeit gy kell tervezni, hogy a cs anyagban lv mechanikai feszltsgek nem haladhatjk meg a minimlis folysi szilrdsg (Rt 0,5) s a tervezsi tnyez (f0) szorzatt. A tervezsi (biztonsgi) tnyez fm anyag vezetkek esetn legfeljebb 0,67, polietiln vezetkek esetn az MSZ EN 1555 [Manyag csvezetkrendszerek ghet gzok szlltsra.] szabvnysorozat alapjn (szorz tnyezknt hasznlva) legfeljebb 0,5, a szabvny szerinti kplet alkalmazsa esetn rtke legalbb 2,0 legyen. A gzfogyaszt kszlkekre elrt csatlakozsi nyomsnl nagyobb zemi nyoms esetn kszlk nyomsszablyozval kell biztostani a gzfogyaszt kszlk csatlakozsi gznyomst. 3.2.1. A csatlakoz s/vagy fogyaszti vezetk pleten kvli nyomvonala

3.2.1.1. Trszint alatti elhelyezs A csatlakoz vezetket s a fogyaszti vezetk pleten kvli szakaszt lehetleg a trszint alatt, vagy a 3.2.1.1.2. pont szerint kell elhelyezni, kivve a technolgiai tartozkok csvezetkeit, valamint a felszn feletti keresztezds eseteit.

A fogyaszti felzr helyt a fldgzeloszt hatrozza meg s adja meg a terveznek. A csatlakoz vezetk, s a fogyaszti vezetk telekhatr s plet, ptmny kztti szakasza pletektl, kzmvektl s ms objektumoktl olyan vdtvolsgra legyen (3.2. sz. tblzat), amely lehetv teszi az ptssel, az zemeltetssel s a karbantartssal kapcsolatos biztonsgos munkavgzst, valamint a munkk kzben az llagmegvst. A csatlakoz vezetk s a fogyaszti vezetk telekhatr s az pletbe belpsi helye kztti szakaszn a takarsi mlysge legalbb 80 cm legyen, ennl kisebb takars egyedi tervezi megoldssal az egyenrtksg igazolsa mellett alakthat ki, amelyet a tervez a fldgzelosztval egyeztetni kteles.

A csatlakoz- s fogyaszti vezetk nyomvonaln a talajtmrsg mrtkt a tervez a vrhat ignybevtel alapjn hatrozza meg.

A gzvezetk az egyb kzmveket s trszint alatti mtrgyakat fldgz esetn lehetleg fellrl, pbgz esetn lehetleg alulrl keresztezze. A tlnyoms alatt nem ll reges kzmvek vagy mtrgyak alatt tvezetett gzvezetkeknek a vdtvolsg hatrig vdelme legyen. A fldbe fektetett vezetkbe ptett elzr szerelvny nyitshoz, illetve zrshoz szksges kezelszr csapszekrnybe felhozott kivitel legyen. Az elzr szerelvny helyt jelztblval meg kell jellni. Ha az elzr szerelvny nyitshoz, illetve zrshoz specilis eszkz szksges, azt az elzr szerelvny kzelben, hozzfrhet helyen, de az illetktelen behatstl vdve kell elhelyezni. Iparvgnyok keresztezse eltt (a gz ramlsi irnyt tekintve) 5 s 50 m tvolsgon bell legyen elzr szerelvny a vezetkbe beptve az Orszgos Vasti Szablyzat szerint. A csatlakoz- s/vagy fogyaszti vezetk, felhasznli berendezsek vdtvolsgain bell tervezett utlagos talaktsok (tereprendezsi, ptszeti, pletgpszeti, talakts) vagy rendeltets (funkci) vltozs esetn az pttett, tervezt, kivitelezt egyeztetsi ktelezettsg terheli jelen elrsok tovbbi rvnyestse rdekben. Telephelyi vezetk pleten bell nem helyezhet el.

3.2.1. 2. Vdtvolsg A csatlakoz vezetket s a fogyaszt vezetk trszint alatti szakaszt, az albbi (3.2. sz. tblzat) vdtvolsg betartsval kell vezetni, kivtel az plet fala, ha azt merlegesen kzelti meg.

17

3.2. sz. tblzat

Nyoms-fokozat

Vdtvolsgok [m]

pletek-tl

reges, tlnyoms

nlkli kzmtl, mtrgytl

Ersram kbeltl,

tvft vezetktl

Vzvezetk-tl

Ipari, nem villamos

vgnyok rszelvnytl

Fk trzstl

Kisnyoms 2 (1) 1 (0,5)

0,5 (0,2)

0,3 (0,1)

2 (1)

2 (1)

Kzpnyoms 4 (2) 2 (1) 4 (2)

Nagykzp-nyoms

5 (2,5) 2 (1) 5 (2)

Vezetk nvleges-tmrje (DN)

zemi nyoms (MOP)

A vdtvolsg mrtke a tervezsi tnyez (f0) fggvnyben

[m] [mm] [bar] f0 0,72 f0 0,59 f0 0,5

DN 150

25 MOP 64

10 8 5 150 < DN 400 12 10 5 400 < DN 600 18 15 10 600 < DN 900 21 15 10

DN > 900 24 20 10 A zrjeles tvolsgok az alkalmazni kvnt mszaki megoldssal elrhet vdelem mellett tervezhetk.

A terv trjen ki a csatlakoz s/vagy fogyaszti vezetk vdtvolsgon belli albbi tilalmakra s korltozsokra:

a) a vdtvolsgon bell (3.2. sz. tblzat) nem szabad a vezetk mszaki llapott veszlyeztet, ellenrzst akadlyoz tevkenysget vgezni, illetve ilyen ltestmnyt elhelyezni.

b) plet alatt csatlakoz s fogyaszti vezetk nem helyezhet el. A vdtvolsgon bell az zemeltetshez, karbantartshoz s javtshoz szksges ltestmnyek, anyagok ideiglenesen elhelyezhetk, tevkenysgek folytathatk. 3.2.1.3. A csatlakoz vezetk s/vagy fogyaszti vezetk mszaki szksgessgbl elhelyezhet:

a) pletektl fggetlen cstart szerkezeten (lakpleteknl kerlni kell), b) pletek kls falain lv cstartkon, c) bakokon, amelyeken elhelyezett gzvezetk als alkotja a talajszinttl vagy a tetszinttl legalbb

0,4 m, legfeljebb 1,2 m magassgban legyen (lakpleteknl kerlni kell),

d) olyan terleteken, ahol szemlyek rendszeresen kzlekednek, s a gzvezetk nyomvonala nem kveti az plet falszerkezett, vagy a gzfogyaszt kszlk hatrvonalait, a gzvezetk als alkotja a padlszinttl (jrszinttl) legalbb 2,2 m magassgban legyen,

e) jrmvekkel jrhat ttest feletti keresztezs esetn a cs als alkotja az ttest legmagasabb pontja felett legalbb 5,5 m-re legyen,

f) gzvezetkkel kzs tartszerkezeten legfeljebb 0,4 kV feszltsg villamos vezetk vagy legfeljebb 35 kV feszltsg pnclozott vagy acl vdcsben lv szigetelt villamos vezetk lehet,

g) plyn mozg szerkezetektl (ktlplyn, daruplyn, futszalagon, stb. mozg trgyak vrhat legkzelebbi pontjtl) a gzvezetk legkzelebbi alkotja legalbb 1 m tvolsgra legyen.

h) A gzvezetk a sugrz htl az MSZ 11425-2:1982 [Ipari gzellt rendszerek. Gzvezetkek s szerelvnyek kvetelmnyei s vizsglata.] szabvnynak, vagy azzal egyenrtk mszaki megoldssal

18

megfelelen vdve legyen. Izz vasat, vagy salakot szllt vasutakat a gzvezetk fellrl a snprtl legalbb 10 m magassgban keresztezzen, s a vezetk alatt hterel lemez legyen.

A gzvezetk a kros feszltsgektl megfelel vonalvezetssel vagy kompenztorok beptsvel vdve legyen. A gzvezetket a tartszerkezeteken gy kell elhelyezni, hogy a klnbz mozgsok a gzvezetk fellett ne koptassk. Tartszerkezeteit mretezni kell. A lgvezetket az MSZ 2364 [pletek villamos berendezseinek ltestse] szabvny elrsai szerint, vagy azzal egyenrtk mszaki megoldssal fldelni kell. A ltests krlmnyeitl fggen a csatlakoz s/vagy fogyaszti vezetk pleten kvli (szabadon szerelt) szakaszait a villmvdelmi rendszerbe be kell ktni az MSZ EN 62305 [pletek villmvdelme] szabvnyban foglaltak szerint, vagy azzal egyenrtk mszaki megoldssal.

3.2.1.4. pletbe trtn belps csatlakoz vagy fogyaszti vezetkkel a) pletbe trszint alatti bevezetsnl nem fm csanyag esetn a belps eltt fm csanyagra

(3.3. sz. tblzat) szksges vltani [3.1.a) s 3.1.b) sz. bra.].

3.1.a) sz. bra

pletbe belps kisnyoms csatlakoz vezetkkel (alpinczett)

3.1.b) sz. bra pletbe belps kisnyoms csatlakoz vezetkkel (alpinczetlen)

b) Gondoskodni kell a fm anyag vezetkek esetben a vezetk trszint alatti s feletti szakaszainak

elektromos sztvlasztsrl szigetel kzdarabbal. c) Az tvezets (vdcsve) olyan kls bevonat legyen, amelynek anyaga a falazat anyagval

egybeplve vztmr ktst kpez.

19

d) Alpinczetlen pletbe trszint alatt csak a homlokzati fal bels fellethez csatlakoz, jrszintig nyitott szerel aknn keresztl szabad belpni.

e) Az pletbe belp csatlakoz vagy fogyaszti vezetk tervezsi nyomsa lakpleteknl legfeljebb 4 bar lehet.

f) Az plet alapfaln trszint alatti tvezets elre gyrtott, s tanstott kivitel legyen. g) A villamos sztvlaszts a vezetk szabadon szerelt szakaszban legyen. 3.2.1.5. A csatlakoz s/vagy fogyaszti vezetk struktrja A vezetk sugaras hlzati elrendezs legyen (ne legyen krvezetk).

A trszint alatti vezetk nyomvonala: a) az pletre vonatkoz vdtvolsgon bell arra merleges, b) azon kvl az plet falval prhuzamos, vagy arra merleges legyen. 3.2.2. Csatlakoz s / vagy fogyaszti vezetk pleten belli nyomvonala

3.2.2.1. ltalnos elrsok A vezetket gy kell kialaktani s mretezni, hogy a tervezett llandsult, zemszer llapotban a csatlakozsi nyoms a gzfogyaszt kszlk nvleges zemi nyomsnak feleljen meg (3.1. sz. tblzat). A vezetk nyomvonalt gy kell megtervezni,- s vdeni, hogy a vizsglatok, a karbantarts, a gz al helyezs s az zemzavar elhrts biztonsgosan elvgezhetk legyenek. 3.2.2.2. A csatlakoz- s/vagy fogyaszti vezetk elhelyezse pleten bell

A csatlakoz, s/vagy fogyaszti vezetk nyomvonala a lehet legrvidebb, a ktsek szma a lehet legkevesebb legyen.

A csatlakoz s/vagy fogyaszti vezetk lehet: a) az plet szerkezetein, faln bilincsezve, vagy attl fggetlen cstartkon; b) falon bell burkolattal elltva, vagy elvakolva csak a fldgzeloszt, valamint a cs gyrtjnak

elrsai szerinti kivitelben s csak kisnyoms vezetk lehet. Az ilyen vezetk nyomvonalnak azonosthatsgt biztostani kell;

c) gzfogyaszt kszlkek olyan szerkezetn, amelyek a gzvezetkre kros hhatsoktl vdettek. A 0,8-nl nagyobb relatv srsg gzok vezetkeit jl szellztt helyen szabadban szerelve kell elhelyezni. Ha a padlcsatornba val szerels elkerlhetetlen, akkor a csatornba fektetett vezetkeinl a csvezetk csatornjt homokkal kell feltlteni, vagy pedig a csatornba gzrzkelket kell felszerelni, melyek gzszivrgs esetn vszjelzst adnak. Ha a gz relatv srsge 0,8-nl kisebb, megengedhet feltltetlen csatornk ltestse is. A 0,8-nl nagyobb relatv srsg gzt szllt csvezetkeket talajszintnl mlyebb padozat helyisgen (pince, alagsor) tvezetni csak a kt vgn szellzcsvel elltott vdcs alkalmazsval lehet. A padlcsatorna jl szellz legyen. gy kell kialaktani s helyezni, hogy abba zemszeren folyadk ne juthasson, az zemzavar miatt bejut folyadk pedig meghatrozott helyre kifolyjon. A padlcsatorna-szakasz, amelyben fogyaszti vezetk van, legyen gztmren elvlasztott az olyan padlcsatorna-szakasztl, amelyben nincs gzvezetk. reges, tlnyoms nlkli kzmvezetk s ersram kbel a gzvezetket tartalmaz padlcsatornban nem lehet, s azt csak vdcsben keresztezheti. A vezetk rgztst s nyomvonalt gy kell kialaktani, hogy abban kros mechanikai feszltsg ne bredjen. A fogyaszti vezetk korrzivdelmrl az zembe helyezst kveten folyamatosan gondoskodni kell. A csvezetkben alkalmazott mechanikai ktsek a hzsnak, hajltsnak ellenllak legyenek.

20

A padln vagy a falon tmen csvezetket a legrvidebb ton, ktsek nlkli elemi csszlakbl kell tvezetni. A fal- vagy padlregen keresztlvezet csvezetket cshvelyben (vdcsben) kell elhelyezni. Gondoskodni szksges a csvezetk s a vdcs kztti gyrs tr egyik vagy mindkt oldali idtll vz-tmr lezrsrl s a vezetket a vdcsbe helyezse eltt passzv korrzivdelemmel kell elltni. A szigetels megfelelsgt arra alkalmas mdszerrel vizsglni, megfelelsgt jegyzknyvben dokumentlni szksges. A vezetk nem helyezhet el:

a) szellz aknban, b) szellzvezetkben, c) szellz gphzakban ha a helyisgbl trtnik a lgbeszvs, d) felvongphzakban vdelem nlkl, e) gstermk elvezet berendezsben, f) gsi leveg ellt lgjratokban, g) plet alatt fldben, h) lakszobban, kivve a fogyaszti vezetk, i) httrben, illetve hthelyisgben, j) az letvdelmi cl helyisgben, az abban elhelyezett gzfogyaszt kszlk gzelltst biztost

fogyaszti vezetk kivtelvel, k) A s B tzveszlyessgi osztly helyisgekben, l) a villamos eloszti berendezsek s alllomsok helyisgeiben, m) olyan helyisgben, ahol a gzfogyaszt kszlkek sszes nvleges hterhelse nagyobb, mint 140

kW, kivve az azt ellt, vagy a helyisg ftst biztost gzfogyaszt kszlk fogyaszti vezetkt,

n) a 0,4 kV-nl nagyobb feszltsg ersram berendezst tartalmaz helyisgben, kivve a helyisg ftst szolgl gzfogyaszt kszlk gzelltsa.

3.2.3. A csatlakoz s a fogyaszti vezetkek elhelyezsi s anyagvlasztsi lehetsgeit (a vlaszthat anyagokat) a 3.3. sz. tblzat tartalmazza. A csatlakoz- s fogyaszti vezetkben oldhat kts csak a vezetk tartozkt kpez szerelvnyek, gzfogyaszt kszlkek ktseinl megengedett. a) Acl csanyagok:

a vezetk ltestshez felhasznlt csanyag feleljen meg a 3.3. sz. tblzatban megadott csanyagoknak,

a felhasznlt anyagoknak rendelkeznik kell a megfelelsget igazol bizonylattal, (gyrti megfelelsgi s szllti megfelelsgi nyilatkozat),

bontott csvet gzvezetk ptshez felhasznlni nem szabad,

nem hasznlhat fel olyan cs, amelynek fellett a trols sorn bekvetkezett korrzi szemcsss tette.

Irnytrsek:

DN 20-nl nem nagyobb tmrj csvek esetn hajltssal, de a cs hajltsakor annak keresztmetszete nem cskkenhet, s krkrssge nem torzulhat,

DN 25 mretnl hajltssal, vagy forrcs v behegesztsvel, DN 25-nl nagyobb tmrk esetn bizonylatolt elre gyrtott idomok (forrcs vek)

behegesztsvel trtnhet.

b) Rz cs s csidom anyagok:

21

az alkalmazott csanyag (prsidomos vagy tokos kts forrasztott) feleljen meg az MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Rz s rztvzetek. Varrat nlkli, krszelvny rzcsvek vzhez s gzhoz, egszsggyi s ftsi alkalmazsra] szabvny elrsainak, vagy azzal egyenrtk mszaki megoldsnak,

a csanyag kemnysgi fokozata szabadon szerelt vezetknl kemny (R 290) vagy flkemny(R 250), rejtett szerelsnl lgy (R 220) fokozat is lehet. Falvastagsga 28 mm cstmrig legalbb 1,0 mm], 28 mm-nl nagyobb s legfeljebb 42 mm cstmr esetn legalbb 1,2 mm, 42 mm-nl nagyobb s legfeljebb 89 mm cstmr esetn legalbb 2 mm, 89 mm cstmr felett 108 mm cstmrvel bezrlag legalbb 2,5 mm legyen.

a tokos kts forrasztott vezetk szerelsnl felhasznlt idomok az MSZ EN 1254-1 [Rz s rztvzetek. Csvezetk armatra. 1. rsz: Szerelvnyek rzcshz kapillrisan lgy vagy kapillrisan kemny forraszthat vggel.] szabvny elrsainak, vagy azzal egyenrtk mszaki megoldsnak feleljenek meg,

28x1 mm tmrig helysznen kszlt gpi cshajlts alkalmazhat. c) Rozsdamentes cs s csidom: mind prsfittinges, mind tompa illeszts hegesztett ktssel alkalmazhat

a megadott nyomshatron bell. d) Polietiln cs s csidom: Kizrlag fldbe fektetve, pleten kvl alkalmazhat, talajszint fl vezetse

(pl. gzmrhz trtn fellls esetn) acl anyag vdcsben szerelve megengedett. Szerelse, hegesztse a PE vezetkekre vonatkoz utasts [MSZ EN 1555 Manyag csvezetkek ghet gzok szlltsra. Polietiln csvek. Szabvnysorozat] szerint trtnhet.

3.3. a) sz. tblzat Anyagminsg Kisnyoms (MOP 0,1 bar)

Fld alatt

Szabadon szerelve

Falhorony-ban

Elvakolva

Aclcs szigetelve [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255] Igen * Igen Igen

Aclcs szigetels nlkl [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], korrzivdelemmel

Nem Igen Nem

Rozsdamentes aclcs prsidomos ktssel [DVGW TS 233] Igen (szigetelve) Rozsdamentes aclcs hegesztett ktssel

Rzcs kemnyforrasztott ktssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]

Rzcs prsidomos ktssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]

PE 80 SDR 17,6 cs [MSZ EN 1555] Igen Nem Nem Nem

PE 80 SDR 11 cs [MSZ EN 1555]

PE 100 SDR 17,6 cs [MSZ EN 1555]

PE 100 SDR 11 cs [MSZ EN 1555] * Alkalmazs lehetsges, de nem szoksos

3.3. b) sz. tblzat

Anyagminsg Kzpnyoms (0,1 < MOP 4 bar)

Fld alatt

Szabadon szerelve Falhoronyban

pleten kvl

pleten bell

pleten kvl

pleten bell

Aclcs szigetelve [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255]

Igen * * Igen Igen

22

Aclcs szigetels nlkl [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], korrzivdelemmel

Nem Igen Igen Nem Nem

Rozsdamentes aclcs prsidomos ktssel [DVGW TS 233]

Igen Igen Igen Igen

Rozsdamentes aclcs hegesztett ktssel

Rzcs kemnyforrasztott ktssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]

Igen Nem Nem Nem

Rzcs prsidomos ktssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]

PE 80 SDR 17,6 cs [MSZ EN 1555] Igen Nem Nem Nem Nem

PE 80 SDR 11 cs [MSZ EN 1555]

PE 100 SDR 17,6 cs [MSZ EN 1555]

PE 100 SDR 11 cs [MSZ EN 1555] * Alkalmazs lehetsges, de nem szoksos

3.3. c) sz. tblzat

Anyagminsg Nagykzp nyoms

(4 bar < MOP 25 bar)

Fld alatt Szabadon szerelve

Aclcs szigetelve [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255] Igen *

Aclcs szigetels nlkl [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], korrzivdelemmel

Nem Igen

Rozsdamentes aclcs prsidomos ktssel [DVGW TS 233] Nem

Rozsdamentes aclcs hegesztett ktssel

Rzcs kemnyforrasztott ktssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]

Rzcs prsidomos ktssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]

PE 80 SDR 17,6 cs [MSZ EN 1555] Nem Nem

PE 80 SDR 11 cs [MSZ EN 1555] P6 bar

PE 100 SDR 17,6 cs [MSZ EN 1555] P8 bar

PE 100 SDR 11 cs [MSZ EN 1555] P10 bar * Alkalmazs lehetsges, de nem szoksos

Aclcs az MSZ EN 10208-2 [Aclcsvek ghet kzegek csvezetkeihez. Mszaki szlltsi felttelek] vagy az MSZ EN 10255 [Hegesztsre s menetvgsra alkalmas tvzetlen aclcsvek. Mszaki szlltsi felttelek.] szabvnynak vagy azzal egyenrtk mszaki felttelnek feleljen meg. Hegesztett ktssel, hagyomnyos mdon trtn kivitelezs esetn hegesztett aclcsvek MSZ EN 10220 [Varratnlkli s hegesztett aclcsvek. Mretek s hosszegysgenknti tmegek] szabvny szerinti mretek s az MSZ EN 10296-1 [Hegesztett aclcsvek mechanikai s ltalnos mszaki clra hegesztett acl] szerinti 2. minsgi csoportak, vagy azzal egyenrtk mszaki mretek s minsgek legyenek. 16 bar zemi nyomsnl nagyobb nyoms aclcsvekre az MSZ EN 1594 [Gzellt rendszerek. 16 bar-nl nagyobb zemi nyoms csvezetkek. Mszaki kvetelmnyek] szabvny, vagy azzal egyenrtk mszaki kvetelmny vonatkozik. Rozsdamentes aclcs: mind prsfittinges, mind tompa illeszts hegesztett ktssel alkalmazhat a megadott nyomshatron bell. Rzcs (forraszthat s sajtolhat ktssel): Kemny forrasztssal trtn kivitelezs esetn; MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Rz s rztvzetek. Varrat nlkli, krszelvny rzcsvek vzhez s gzhoz, egszsggyi s ftsi alkalmazsra] szerinti minsgek (Cu-DHP) s mretvlasztkak legyenek. A csvek minimlis

23

falvastagsga 1 mm legyen. Kemnysgi fokozat szabadon szerelt vezetknl kemny (R 290) vagy flkemny(R 250), rejtett szerelsnl lgy (R 220) fokozat is lehet.

A rzcsre vonatkoz kvetelmnyek szabvnyai: MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Rz s rztvzetek. Varrat nlkli, kr szelvny rzcsvek vz s gz rszre, egszsggyi s ftsi alkalmazsra.] MSZ EN 1254-1 [Rz s rztvzetek. Csvezetk armatra. 1. rsz: Szerelvnyek rzcshz kapillrisan lgy vagy kapillrisan kemny forraszthat vggel.] prEN 1254-7 [Prsidomos vg szerelvnyek fmcsvekhez.]

Polietiln cs: Kizrlag fldbe fektetve, pleten kvl alkalmazhat, valamint plet falhoz vagy gzmrhz trtn fellls esetn acl anyag vdcsben szerelve. Szerelse, hegesztse a PE vezetkekre vonatkoz utasts [MSZ EN 1555 Manyag csvezetkek ghet gzok szlltsra. Polietiln csvek. Szabvnysorozat] szerint trtnhet.

A tblzatban nem szerepl anyagminsg cs: akkor hasznlhat, ha annak magyarorszgi alkalmazst figyelemmel az elhelyezs krlmnyeire akkreditlt intzet minstette.

3.2.4. A csatlakoz vezetkeket s felhasznli berendezst a fldgzeloszt ltal fellvizsglt s mszaki biztonsgi szempontbl kivitelezsre alkalmasnak minstett tervdokumentci alapjn szabad ltesteni. 3.2.4.1. Vezetkek ktsei

A csatlakoz- s fogyaszti vezetkek csktseinl hegesztett, vagy a vonatkoz jogszably alapjn feljogostott szervezet ltal tanstott ms ktstechnolgit szabad alkalmazni.

Menetes, karims, roppant-gyrs, hollandi anys ktsek csak szerelvnyekhez, idomokhoz, mrelemekhez, szigetel kzdarabokhoz, mszerekhez s karims csvg lezrsokhoz alkalmazhatk.

3.2.5. Elzr szerelvnyt a csatlakoz vezetk s/vagy fogyaszti vezetk pletbe belpsi pontjnl vagy a belpsi pont kzelben hozzfrhet helyen kell bepteni.

3.2.5.1. Ezt a felttelt a kzp- vagy nagykzp nyoms ellts esetn a telekhatr kzelben elhelyezett nyomsszablyoz elzr szerelvnye is kielgti (ld. 3.2. sz. bra).

3.2. sz. bra

Telekhatron, kertsben elhelyezett hzi nyomsszablyoz s gzmr

24

3.2.5.2. A telekhatrtl tvolabb elhelyezked pleteknl az pletbe csatlakozs eltt indokolt esetben a felhasznl szmra knnyen hozzfrhet helyen ha azt biztonsgi okok (a fogyaszti felzr plettl val tvolsga) indokoltt teszik. 3.2.5.3. Ha pleten bell van a nyomsszablyoz, akkor az pletbe belps eltt, az pleten kvl is kell egy elzr szerelvnyt bepteni (ld. 3.4. sz. bra). A nyomsszablyoz pleten bell trtn elhelyezshez a fldgzeloszt tovbbi mszaki biztonsgi feltteleket hatrozhat meg.

3.2.5.4. A tbb felhasznli helyet kiszolgl csatlakoz- s/vagy fogyaszti vezetkek legazsnl szakaszolsi hely (vagy n. strang) elzr, tovbb a fldgzeloszt ltal megjellt helyeken.

3.2.5.5. A szakaszol szerelvnyek illetktelenek ltal trtn hasznlatnak megakadlyozsra szksg szerint intzkedseket kell tenni.

3.2.5.6. A szakaszol elzr szerelvny:

kzi, vagy gpi, de kzzel is mkdtethet legyen,

zrsi szge lakossgi felhasznl esetn 90 legyen,

nyitott s zrt llapota egyszeren, rtekintssel megllapthat, kezelse egyszer s biztonsgos legyen,

mindig mkdkpesnek s kezelhetnek kell lennie,

helyt s zrsi funkcijt idt ll tblval kell jellni. 3.2.5.7. Kszlk elzr szerelvnyknt automatikus biztonsgi zr szerelvny is megfelel, ha a bepts helyn az automatikus zrst biztost szerkezet hibja esetn kzzel mkdtetve is gztmren zrhat.

3.2.6. Gznyoms-szablyozk A Szablyzat alkalmazsban a nyomsszablyozk nvleges trfogatram s bemen nyoms alapjn a kvetkezk szerint osztlyozandk (3.4. sz. tblzat): a) hzi nyomsszablyoz, amelyeknek nvleges trfogatrama legfeljebb 40 m3/h, bemen nyomsa

legfeljebb 16 bar, b) egyedi nyomsszablyoz lloms, amelynek nvleges trfogatrama nagyobb, mint 40 m3/h, de

legfeljebb 200 m3/h, bemen nyomsa kisebb, mint 100 bar, c) ipari nyomsszablyoz lloms, amelynek nvleges trfogatrama nagyobb, mint 200 m3/h, s

bemen nyomsa kisebb, mint 100 bar. 3.4. sz. tblzat

Nvleges trfogatram szerint

Q [m3/h]

Nyoms szerint [MOP]

Pb max 4 bar 4 bar < Pb max 16 bar 16 bar < Pb max 100 bar

Q 40

MSZ EN 12279

MSZ EN 12279 s MSZ EN

334:2005+A1:2009

MSZ EN 12186 s MSZ EN 334:2005+A1:2009

40 < Q 200

Q 650

MSZ EN 12279

az A. mellklet 1., 2. s 3. beptsi vltozatok

esetn

MSZ EN 12279 s MSZ EN

334:2005+A1:2009 200 < Q MSZ EN 12279

3.2.6.1. Hzi nyomsszablyozk s egyedi nyomsszablyoz llomsok

3.2.6.1.1. sszhangban az MSZ EN 12279 [Gzellt rendszerek. Gznyoms-szablyozk a csatlakozvezetkben. Mszaki kvetelmnyek.] szabvny, vagy azzal egyenrtk mszaki megolds elrsaival, pleten kvl a nyomsszablyoz elhelyezhet:

25

a) telekhatron kertsben (ld. 3.2. sz. bra), b) telekhatron bell, lehetleg annak kzelben, c) plet faln, vagy falba sllyesztve, d) kapualjban (legfeljebb kzpnyoms ld. 3.3. sz. bra), e) pleten bell legfeljebb kzpnyoms (kln felttelekkel ld. a 3.4. sz. bra szerint), az pleten

bell trtn nyomsszablyoz elhelyezs esetn a fldgzeloszt kln feltteleit is be kell tartani

f) plet lapos tetejn, g) pleten kvl fldbe sllyesztve a fldgzeloszt technolgiai utastsa szerint.

3.3. sz. bra Kapualjban elhelyezett kzpnyoms hzi nyomsszablyoz

3.2.6.1.2. A fldgzeloszt technolgijban a fentiektl eltr elhelyezst is elrhat.

3.2.6.1.3. ltalnos elhelyezsi felttelek h) Valamennyi nyomsszablyoznak, ami nem pleten bell kerl elhelyezsre, mechanikai s

csapadk elleni vdelemmel kell rendelkeznie (vdszekrny, vddoboz). Az pletben elhelyezett nyomsszablyozk mechanikai vdelmrl akkor kell gondoskodni, ha azok kzlekedsi tvonalba esnek, vagy egyb mechanikai krosodsnak vannak kitve.

i) Egy helyrajzi szm kzs telken lv felhasznlk gzelltst egy csatlakozsi ponton keresztl (egy fogyaszti felzr), lehetleg egy nyomsszablyozrl kell megvalstani (ld. 3.5. sz. bra).

j) Az pleten bell elhelyezett hzi nyomsszablyoz biztonsgi membrnnal rendelkezzen, vagy ktfokozat legyen s a membrntr a szabadba legyen kiszellztetve a 3.4. sz. brn lthat vltozatoknak megfelelen. Kzvetlenl az pletbe belps helyn az pleten bell hre zr

26

elzr szerelvnyt kell bepteni. Az pleten bell az elzek szerinti felttelekkel elhelyezett nyomsszablyoz s kapcsold gpszeti berendezseinek teleptse sorn a kls elhelyezs nyomsszablyozk nylszrkhoz rendelt vdtvolsgait nem kell alkalmazni. A nyomsszablyoz pleten bell trtn elhelyezsnl a legfeljebb 100 m3/h nvleges egyttes nvleges trfogatram membrnos gzmrk elhelyezsnek kvetelmnyei szerinti feltteleket kell megtartani. A nyomsszablyoz elhelyezst a fldgzeloszt tovbbi felttelekhez ktheti.

a) pleten kvl kzp vagy nagykzp nyoms hzi nyomsszablyoz

b.) pleten bell kzpnyoms hzi nyomsszablyoz

27

3.4. sz. bra A hzi nyomsszablyoz vdtvolsgainak s a lefvat elhelyezsnek

3.5. sz. bra

Egy helyrajzi szm telken lv lakpletek gzelltsa

3.2.6.1.4. Kzpnyoms hzi nyomsszablyozk elhelyezse

a) Hzi nyomsszablyoz kapualjban s nem huzamos emberi tartzkodsra szolgl helyisgben elhelyezve legfeljebb kzpnyoms lehet. A helyisg, amelyben a szablyozt felszerelik a fldszinten, vagy alagsorban legyen. pleten belli hatrol falszerkezeti legalbb A1 tzvdelmi osztly EI 90 tzllsg teljestmnyek legyenek. Szellz az plet ms helyisgei fel nem alakthat ki.

b) A kzpnyoms hzi nyomsszablyoz kls hatrol fellete s az pletek nylszri, illetve nylsai (belertve az ingatlan lgelltst biztost valamennyi nylst is) kztt vzszintes vetletben a gyorszr s biztonsgi lefvat zrsi- illetve nyitsi nyoms belltsi sorrendjtl fggen a MSZ EN 12279 [Gzellt rendszerek. Gznyoms-szablyozk a csatlakozvezetkben. Mszaki kvetelmnyek.] szabvnyban, vagy azzal egyenrtk mszaki megoldsban meghatrozott vdtvolsgokat kell betartani (ld. 3.4. sz. bra). Nem vonatkozik ez az elrs az pletben elhelyezett nyomsszablyoz lloms gpszeti berendezseit tartalmaz kzs hasznlat helyisgre s klnll helyisg pleten belli hatrol felleteire.

c) A kzpnyoms nyomsszablyoz ktfokozat legyen, ha az utna kvetkez gzmr(k) pleten bell vannak elhelyezve.

3.2.6.1.5. Nagykzp nyoms hzi nyomsszablyozk s egyedi nyomsszablyoz llomsok elhelyezse a) Abban az esetben, ha a nyomsszablyoz elhelyezse az MSZ EN 12279 [Gzellt rendszerek.

Gznyoms-szablyozk a csatlakozvezetkben. Mszaki kvetelmnyek.] szabvny A. mellklet 2. s 3. szm beptsi mdozata szerint trtnik, akkor a vlaszfalakat s cs- valamint kbel csatornkat (amelyek kapcsolatban vannak a szablyoz elhelyezsre szolgl zrt szekrnnyel, klnvlasztott helyisggel) oly mdon kell leszigetelni, hogy az esetleges gzszivrgs ms trsget ne veszlyeztessen.

b) Az MSZ EN 12279 [Gzellt rendszerek. Gznyoms-szablyozk a csatlakozvezetkben. Mszaki kvetelmnyek.] szabvny A. mellklet 2. s 3. szm beptsi mdozata szerinti elhelyezs esetn a szablyozt befoglal szekrny, vagy trrsz az plet tbbi rsztl az plet szintszmnak s

28

tzllsgi fokozatnak megfelel falszerkezettel, fdmmel legyen levlasztva. Az alkalmazott llmenyezet csak A1 tzvdelmi osztly lehet.

c) A nyomsszablyoz elhelyezsre szolgl helyisg bejrati ajtja a szabad fel kifel nyljon, nyitott llapotban rgzthet legyen, s alkalmas legyen zrt llapotban az illetktelenek tvoltartsra. Az ajt bellrl kulcs nlkl nyithat legyen. Az eltte lv nylt tr fel vezet utakat mindig szabadon kell hagyni. Az ajt(k) s szellz nylsok a nyithat ablakoktl, ajtktl, valamint egyb pletek nylsaitl biztonsgos tvolsgra legyenek. Ms zrt tr fel nem lehet nylsuk.

d) A nyomsszablyoz hza (szekrnye) a szabadleveg fel kzvetlenl kiszellztetett legyen. A szellznylsokat eltakars ell vdeni kell, erre kihelyezett jelztblval is fel kell hvni a figyelmet. Az MSZ EN 12279 [Gzellt rendszerek. Gznyoms-szablyozk a csatlakozvezetkben. Mszaki kvetelmnyek.] szabvny A. mellklet 2. sz. beptsi mdozata esetn a szablyoz helyisgnek padozata antisztatikus s szikrt nem ad burkolat legyen.

e) Az MSZ EN 12279 [Gzellt rendszerek. Gznyoms-szablyozk a csatlakozvezetkben. Mszaki kvetelmnyek.] szabvny A. mellklet 5. sz. mdozata szerinti beptsnl, ahol nem lehetsges a kzti forgalom elli elzrs, az akna fedlap a terhelsnek feleljen meg. A vz behatolst meg kell akadlyozni.

f) Egyedi nyomsszablyoz llomsok klnll, nem emberi tartzkodsra szolgl helyisgben is elhelyezhetk.

g) Egyedi nyomsszablyoz lloms plet lapos tetejn trtn elhelyezs esetn a tetszerkezet megfelel szilrdsg legyen. A belp oldali gzvezetkben pleten kvl, trszinten, kezelsi magassgban szakaszol szerelvnyt kell bepteni. A nyomsszablyoz lloms villmvdelmt az MSZ EN 62305 [pletek villmvdelme] szabvny szerint, vagy azzal egyenrtk mszaki megoldssal kell biztostani. A villmvdelmet csak az Orszgos Tzvdelmi Szablyzat elrsai szerint jogosult tervez tervezheti meg.

3.2.6.1.6. Hzi nyomsszablyozk s egyedi nyomsszablyoz llomsok gpszeti kvetelmnyei Valamennyi nyomsszablyoz legalbb a kvetkez szerelvnyeket tartalmazza (a gz ramlsi irnyban felsorolva):

elzr szerelvny, (ha pleten bell van a szablyoz, akkor pleten kvl is legyen elzr szerelvnye),

szr,

automatikus mkds biztonsgi gyorszr (100 mbar-nl nem nagyobb bemen nyoms szablyoz ltalban kszlkszablyoz esetn tlnyoms elleni vdelemre nincs szksg),

nyomsszablyoz kszlk, (monitor szablyozs esetn egy darab hibra nyitva marad s egy darab hibra zr),

biztonsgi lefvat (kivve a monitorszablyozst). A gyorszrral s lefvatval egy kszlkbe szerelt (kompakt) hzi nyomsszablyozkhoz kerlvezetket nem szabad ltesteni. Az egyedi nyomsszablyoz llomsok bemen- s szablyozott oldali (elmen) csszakaszba a szablyozott gznyomst mr mszert kell bepteni.

Az egyedi nyomsszablyoz lloms szablyozott oldali szerelvnyeit kveten (a gz ramlsi irnya szerint) elzr szerelvnyt is be kell pteni.

Egyedi nyomsszablyozk esetn kerl vezetk csak az MSZ EN 12186 [Gzellt rendszerek. Gznyoms szablyoz llomsok gzelltshoz s gzelosztshoz. Mszaki kvetelmnyek.] szabvny, vagy azzal egyenrtk mszaki megolds szerinti, 16 barnl nagyobb bemen nyoms szablyozknl alkalmazhat.

3.2.6.1.7. Hzi nyomsszablyozk s egyedi nyomsszablyoz llomsok kibocstsi forrsainak znabesorolsa

29

Kzpnyoms hzi nyomsszablyozk s egyedi nyomsszablyoz llomsok esetn robbansveszlyes vezetet nem rtelmeznk, helyette a 3.4. sz. bra szerinti tvolsgokat vdtvolsgokknt kell rtelmezni s ezen tvolsgokon belli trrszben nem kell az MSZ EN 60079-10 [Villamos gyrtmnyok robbankpes gzkzegekben. A robbansveszlyes trsgek besorolsa.] szabvny szerinti feltteleket biztostani. A nagykzp nyoms hzi nyomsszablyoz s egyedi nyomsszablyoz lloms szekrnynek, helyisgnek bels tere robbansveszlyes (RB) 2-es znba tartozik az MSZ EN 60079-10 [Villamos gyrtmnyok robbankpes gzkzegekben. A robbansveszlyes trsgek besorolsa.] szabvny szerint.

Az (RB) 2-es zna a szablyozt tartalmaz vdszekrny hatrol fellettl vzszintesen minden irnyban s fgglegesen lefel mrve 1 m, fgglegesen felfel 1,5 m-ig terjed ki (ld. 3.4. sz. bra). Ezen vezeten bell nem lehet nylszr, vagy olyan elektromos berendezs, gyjtforrs, amely nem elgti ki az MSZ 60079-14 [Villamos gyrtmnyok robbankpes gzkzegekben. Villamos berendezsek ltestse robbansveszlyes trsgekben.] szabvny, vagy azzal egyenrtk mszaki megolds s a vonatkoz jogszablyok [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyttes rendelet az ptsi termkek mszaki kvetelmnyeinek, megfelelsg igazolsnak, valamint forgalomba hozatalnak s felhasznlsnak rszletes szablyairl; 3/2003. (III. 11.) FMMESZCSM egyttes rendelet a potencilisan robbansveszlyes krnyezetben lv munkahelyek minimlis munkavdelmi kvetelmnyeirl; 8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potencilisan robbansveszlyes krnyezetben trtn alkalmazsra sznt berendezsek, vdelmi rendszerek vizsglatrl s tanstsrl] elrsait. Amennyiben a biztonsgi szerelvnyek mkdsi sorrendje: biztonsgi lefvat, majd gyorszr, abban az esetben a zna kiterjedsnek mreteit a terveznek egyedileg kell meghatrozni.

Az pleten bell elhelyezett legfeljebb kzpnyoms, als- s fels nyomshatrolssal, s biztonsgi lefvatval elltott nyomsszablyoz lefvat csonkjt csvezetken ki kell vezetni a szabadtr olyan rszre, ahol a csvgzds vzszintesen s lefel mrt 1 m-es, valamint fgglegesen felfel mrt 1,5 m-es krzetben nylszr, vagy nem RB vdettsg villamos berendezs nincs, s a szabad kiszellzsnek nincs akadlya. A vdmembrnnal rendelkez hzi nyomsszablyoz lefvat vezetkt nem szksges kivezetni.

3.2.6.1.7. Gondoskodni kell a fmesen kapcsold szerelvnyek, csvezetkek egyen-potencilra hozsrl.

3.2.6.2. Ipari nyomsszablyoz llomsok 3.2.6.2.1. ltalnos kvetelmnyek

Ezeket a nyomsszablyoz llomsokat a vonatkoz szabvnyok [MSZ EN 12186 Gzellt rendszerek. Gznyoms-szablyoz llomsok gzelltshoz s gzelosztshoz. Mszaki kvetelmnyek. MSZ EN 12279 Gzellt rendszerek. Gznyoms szablyozk a csatlakozvezetkben. Mszaki kvetelmnyek. MSZ EN 60079-10 Villamos gyrtmnyok robbankpes gzkzegekben. A robbansveszlyes trsgek besorolsa. MSZ EN 60079-14 Villamos gyrtmnyok robbankpes gzkzegekben. Villamos berendezsek ltestse robbansveszlyes trsgekben.], vagy azzal egyenrtk mszaki megoldsok elrsainak betartsval kell tervezni, gyrtani, telepteni s zemeltetni. A tervezskor meg kell hatrozni:

a) a szablyoz lloms elhelyezsi feltteleit, b) az lloms elrendezst, c) a helyszn biztonsgi kvetelmnyeit, d) a krnyezeti s kzeg hmrsklet hatrokat. 3.2.6.2.2. A helyszn kialaktsa A nyomsszablyoz lloms gpszeti berendezseinek elhelyezsre szolgl ltestmny (plet, lemezszekrny, akna, fl szabadtr, sllyesztett kivitel) feleljen meg az MSZ EN 12186 [Gzellt rendszerek. Gznyoms-szablyoz llomsok gzelltshoz s gzelosztshoz. Mszaki kvetelmnyek.] szabvny, vagy azzal egyenrtk mszaki megolds elrsainak.

30

A gznyoms-szablyoz llomst gy kell kialaktani, hogy oda illetktelen szemlyek ne lphessenek be, azt a ltestmnyen kvlrl szrmaz veszlyes hatsok ne rhessk.

A dohnyzst s egyb gyjtforrs hasznlatt jl lthat jellssel meg kell tiltani. A vszhelyzetben hvhat telefonszmot tartalmaz tblt jl lthat helyen kell elhelyezni.

A ltests helyszne legyen elegenden nagy a berendezsek elhelyezshez, valamint a karbantartsi munkk vgzshez.

Szilrd burkolattal elltott megkzeltsi tvonalat kell biztostani a ltestmny megkzeltsre, s a ltestmnyen bell a karbantartshoz.

Meg kell hatrozni a vszkijratok kialaktsnak szksgessgt s indokoltsgt. A ltestmny hatrait, a veszlyes terlet nagysgt a Szablyzat Ipari nyomsszablyoz llomsok robbansveszlyes zninak meghatrozsa pontja s a 7.2. szakasz szerint kell meghatrozni. Az ipari nyomsszablyoz llomsok berendezsei vagy annak rszei elhelyezhetk szabad trben, tet alatt, vagy zrt trben. A zrt tri ltestmnyek a kvetkez kategrikba sorolhatk:

nll pletben elhelyezett lloms,

szekrnyben elhelyezett lloms,

ms clra szolgl plet egy rszben, vagy ms clra szolgl pleten bell elhelyezett lloms,

fld alatt elhelyezett lloms. A 4 barnl nagyobb MOP esetn az lloms szmra kln elklntett teret kell kialaktani.

A nyomsszablyoz elhelyezsre szolgl helyisg bejrati ajtja a szabad fel kifel nyljon, nyitott llapotban rgzthet legyen s alkalmas legyen zrt llapotban az illetktelenek tvoltartsra. Az ajt bellrl kulcs nlkl nyithat legyen. Az eltte lv nylt tr fel vezet utakat mindig szabadon kell hagyni. Az ajt(k) s szellz nylsok a nyithat ablakoktl, ajtktl, valamint egyb pletek nylsaitl biztonsgos tvolsgra legyenek. Ms zrt tr fel nem lehet nylsuk. A szablyoz helyisgnek padozata antisztatikus s szikrt nem ad burkolat legyen.

A szablyoz helyisg ftsre kizrlag indokolt esetben, s csak olyan ftberendezs alkalmazhat, amelynek az gsi tere el van zrva a szablyoz helyisg lgtertl s felleti hmrsklete legfeljebb 350 C hmrskletet nem lpi tl. Aknba teleptett nyomsszablyoz esetn az akna aljn szv zsompot kell kialaktani.

3.2.6.2.3. Gpszeti kvetelmnyek A nyomsszablyoz lloms kialaktsa olyan legyen, hogy:

a tervezett krlmnyek kztt biztostsa a tervezett zemviteli feltteleket;

a gzgpszeti szerelvnyek a gz ramlsi irnyt tekintve a kvetkezk legyenek: elzr szerelvny, gzszr, nyomsszablyoz, gyorszr szelep, biztonsgi lefvat, elzr szerelvny;

vdje meg a csatlakoz vezetket s felhasznli berendezst a kros tlnyomsoktl;

legyen az llomson kvl (belp s kilp oldalon) szakaszol szerelvny;

a kilp oldali elzr szerelvny eltt a monitor szablyoz kivtelvel legyen beptett biztonsgi szelep s kzi lefvat vezetk;

mind a belp oldalon, mind a szablyozott oldalon nyomsmr s nyomsregisztrl mszer legyen felszerelve.

3.2.6.2.4. Nyomshatrol rendszerek A nyomsszablyoz llomst a szablyozott (kimen) oldali nyoms belltott rtken val tartsa cljbl nyomshatrol biztonsgi rendszerrel kell felszerelni a kvetkez esetekben:

31

Nincs szksg biztonsgi rendszerre, ha a MOPbemen oldali MIP kimen oldali vagy MOPbemen oldali 100 mbar,

nll nyomshatrol rendszert kell alkalmazni, ha MOPbemen oldali >MIP kimen oldali, nll nyomshatrol rendszert, s msodik berendezst kell alkalmazni,

ha MOPbemen oldali MOP kimen oldali > 16 bar s MOPbemen oldali > STP kimen oldali

3.2.6.2.5. Zajszablyozs, zajszint A nyomsszablyoz llomst gy kell kialaktani, hogy az feleljen meg a vonatkoz rendeletnek [27/2008 (XII. 3.) KVVM rendelet a zaj- s rezgsterhelsi hatrrtkek megllaptsrl] is. 3.2.6.2.6. Szellzs

A zrt trben pletben, lemezszekrnyben, fld alatt (fldalatti elhelyezshez a fldgzeloszt kln engedlye szksges) elhelyezett gznyoms szablyoz lloms helyisgt nylsokon keresztl kzvetlenl a nylt lgtr fel szellztetni kell. A szellznylsok teljes szabad keresztmetszete legalbb akkora legyen, mint a padl fellet 1%-a. A hatsos szellzs rdekben als s fels szellzket kell bepteni lehetsg szerint a helyisg egymssal szemkzti szabaddal hatros falba. Az aknban (fld alatt) elhelyezett nyomsszablyoz llomsok szellznylsait vagy az egymssal szembeni sarkokon, vagy a kiemelt akna fedlap szeglyt ksr krbefut rssel, vagy szellz vezetkkel kell biztostani. A szellzst gy kell mretezni, hogy az legalbb a helyisg trfogatnak rnknti tszrse legyen.

3.2.6.2.7. Szellzvezetkek kialaktsa A szellz vezetket gy kell kialaktani, hogy annak szabadtri vgzdse csapadktl vdve legyen.

A meghatrozott cl szellzvezetkeket s a nyomsmentest vezetkeket nem szabad egy fejcsben egyesteni a lefvat vezetkekkel.

3.2.6.2.8. Az llomsok villamos berendezsvel szemben tmasztott kvetelmnyek Nyomsszablyoz lloms terletn bell elhelyezett villamos berendezsek legalbb a 2-es znnak megfelel vdelemmel rendelkezzenek, robbansveszlyes znikat a Szablyzat Ipari nyomsszablyoz llomsok robbansveszlyes zninak meghatrozsa pontja s a 7.2. szakasz szerint kell meghatrozni. Az alkalmazni kvnt villamos gyrtmnyokat az MSZ EN 60079-14 [Villamos gyrtmnyok robbankpes gzkzegekben. 14. rsz: Villamos berendezsek ltestse robbansveszlyes trsgekben (a bnyk kivtelvel)] szabvny, vagy azzal egyenrtk mszaki megolds szerint kell megvlasztani. 3.2.6.2.9. Villm- s rintsvdelem

A kiviteli tervdokumentciban kln tervfejezetben kell meghatrozni az albbiakat:

a villmvdelem megoldst [Orszgos Tzvdelmi Szablyzat; MSZ EN 62305 pletek villmvdelme], amelyet csak arra jogosultsggal rendelkez tervez tervezhet,

az rintsvdelem megoldst [MSZ 2364 pletek villamos berendezseinek ltestse] kbelek s villamos vezetkek tlfeszltsg elleni vdelmt;

elektronikus kszlkek esetn a tlfeszltsg elleni finomvdelmi egysgekkel trtn kiegsztst;

a villamosan vezet rszegysgek villamos sszektst s a fldel vezetkhez trtn csatlakoztatst;

a villamos energiaforrs fldelse, a mszerek fldelse s a katdos vdelem rendszere kztti klcsnhats kizrst.

3.2.6.2.10. Az llomsok tzvdelme

Az lloms tzvdelmt a vonatkoz elrsok [Orszgos Tzvdelmi Szablyzat; MSZ EN 1775 Gzellts. Fogyaszti gzvezetkek. Legnagyobb zemi nyoms 5 bar. Mszaki elrsok.] szerint kell kialaktani.

3.2.6.2.11. Katdos vdelem s villamos szigetels

32

A csvezetkek katdos vdelme esetn gondoskodni kell a nyomsszablyoz lloms bemen- s kimenoldali csvezetkeinek villamos levlasztsrl.

3.2.6.2.12. Egyestett gznyoms szablyoz s mr llomsok Az egyestett nyomsszablyoz s mrllomsokra az MSZ EN 1776 [Gzellt rendszerek. Fldgz mr llomsok. Mszaki kvetelmnyek.] szabvny, vagy azzal egyenrtk mszaki megolds szerinti kiegszt kvetelmnyeket kell alkalmazni.

A tervez a gzmr csatlakozst, teljestmnyt s tpust, valamint a nyomsszablyoz tpust s annak zemvitel szempontjbl szksges szerelvnyezst, illetve vdelmt a csatlakoz vezetk zembe helyezsi munkinak feltteleit a fldgzelosztval vagy a pbgz forgalmazval elzetesen egyeztetni kteles.

3.2.6.2.13. Ipari nyomsszablyoz llomsok robbansveszlyes zninak meghatrozsa A terveznek a nyomsszablyoz llomsok tervezsekor az MSZ EN 60079-10 [Villamos gyrtmnyok robbankpes gzkzegekben. A robbansveszlyes trsgek besorolsa.] szabvny vagy azzal egyenrtk mszaki elrs alapjn olyan mszaki megoldst kell alkalmazni, hogy norml zemben robbankpes lgtr ne alakulhasson ki. E szabvny nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a robbansveszlyt zemzavar (pl.: csvezetk trse) okozza.

A nyomsszablyoz lloms norml zemi krlmnyek kztt zrt rendszert kpez. Krnyezett nem veszlyezteti.

A nyomsszablyoz lloms biztonsgi gyorszrnak fels zrsi nyomst s a biztonsgi lefvat nyitsi nyomst gy kell megtervezni s az zembe helyezskor belltani, hogy a megengedett fels rtk elrsekor elszr a gyorszr zrjon, majd a belltott nyitnyoms esetn nyisson a lefvat szelep. A biztonsgi lefvat vezetkek tmrje legfeljebb DN 50 (2) legyen.

A felsorolt felttelektl eltr kivitel nyomsszablyoz llomsok robbansveszlyes znit egyedileg kell meghatrozni.

3.2.6.2.13.1. A kibocst forrsok elhelyezkedsk alapjn zrt tri vagy szabad tri csoportba sorolandk.

3.2.6.2.13.2. Zrt trben tallhat kibocst forrsok znabesorolsa Norml zemben a nyomsszablyoz lloms gpszeti berendezsein gzszivrgs, vagy gzkibocsts nem fordulhat el. Zrt tri kibocst forrsok a szekrny belsejben lv oldhat csktsek s impulzuscs szerelvnyek lehetnek.

Kibocsts mrtke s fokozata: a) Folyamatos fokozat kibocsts: Folyamatos vagy vrhatan hossz idtartamig tart kibocsts. b) Elsrend fokozat kibocsts: Olyan kibocsts, amely norml zemben vrhatan rendszeresen,

vagy esetenknt elfordul,

c) Msodrend fokozat kibocsts: Olyan kibocsts, amely norml zemben vrhatan nem fordul el, ha elfordul, akkor valsznleg ritkn s rvid idtartamban.

Az oldhat csktsek s impulzuscs szerelvnyek norml zemben nem szivrognak, nem bocstanak ki gzt. A levegbe csak szrbett csernl vagy gz alatti munkavgzs esetn kerlhet gz, ennek veszlyessgi znit s a munkavgzs krlmnyeit a karbantartsi technolgiban kell szablyozni.

A nyomsszablyoz lloms belsejben lv kibocst forrsok fokozata msodrend, mert norml zemben vrhatan nem fordul el kibocsts, ha elfordul, akkor valsznleg ritkn s rvid idtartamra. 3.2.6.2.13.3. A szellzs fokozatai

A szellzs fokozata kzepes, mert szablyozza a koncentrcit, olyan stabil llapotot biztostva, amelyben a koncentrci s znahatron kvl folyamatos kibocsts esetben is az ARH 20 %-a alatt

33

van, s ahol a kibocsts megsznse utn nem marad fenn jelents mennyisg robbankpes gzkzeg.

3.2.6.2.13.4. A szellzs tpusa termszetes szellzs. a) Szellz felletek nagysga a zrt tr alapterletnek legalbb 1 %-a legyen. b) A szellzk gy helyezkedjenek el, hogy a zrt tr teljes mrtk tszellzst biztostani tudjk. c) A teljes szellz keresztmetszet felt kitev szellz fellet a zrt tr als szintjn, mg a msik felt

a zrt tr fels szintjn kell elhelyezni. d) A szellznylsokat nem hagyhatja el az ARH 20 %-nl magasabb koncentrcij gzkzeg norml

zemben. 3.2.6.2.13.5. A szellzs zembiztonsga

A szellzs zembiztonsga j, mert a szellzs gyakorlatilag folyamatos. Fldalatti aknba teleptett nyomsszablyoz lloms esetn a nyithat akna fedlapja s az akna pereme kztt krbefut rst, vagy szellzvezetket kell kialaktani a szellzs biztostsra. Fldbe sllyesztett kombinlt gznyoms-szablyoz lloms esetn a szellzs megfelelsgt a terveznek szmtssal kell igazolnia. 3.2.6.2.13.6. A nyomsszablyoz llomsok elrasztsi zna tpusa

A zna tpusa: 2-es, mely olyan trsg, amelyben norml zemben robbankpes gzkzeg vrhatan nem fordul el, s ha mgis elfordul, akkor vrhatan csak ritkn s csak rvid ideig marad fenn.

A gyrti karbantartsi utastsokban meghatrozott karbantartsi ciklusok kztti idtartamban s norml zemi krlmnyek kztt a tmrsg alapkvetelmny.

3.2.6.2.13.7. Az elrasztsi zna kiterjedse A gpszeti berendezseket magba foglal zrt de termszetes szellzssel rendelkez lgtr teljes trfogata az elrasztsi zna. A megfelel kzepes szellzs mellett a zrt teret 2-es znba kell sorolni.

A szellznylsok krnyezetben robbansveszlyes zna nem rtelmezhet. Csak gz kiramlssal jr zemzavar, vagy karbantarts esetn rtelmezhet a fennmaradsi id.

3.2.6.2.13.8. Az llomsok szabadtri krnyezetnek besorolsa a) Kibocst forrsok

Norml zemben a nylt trben lv szerelvnyek s ktseik gztmrek, ezrt a krlttk lv trben robbankpes gzkzeg vrhatan nem fordulhat el.

A krlttk lev trsg nem robbansveszlyes trsg. zemzavari llapotnak (nem norml zemi krlmnynek) kell tekinteni a lefvat mkdst.

Szabadtri kibocst forrsnak kell tekinteni a nyomsszablyoz lloms lefvat vezetknek a szabad trbe kivezetett vgt.

b) Az elrasztsi zna kiterjedse A zna kiterjedst s mrett a 3.5. sz. tblzatban megadott kibocstsi mrtkek szerint kell meghatrozni. A zna mretek rtelmezse a 3.6. sz. brn lthat. Amennyiben a lefvat kibocstsi rtkei nem egyeznek a tblzat gzkibocstsi rtkeivel, gy a hozz legkzelebb es eggyel nagyobb gzkibocstsi rtket s az ehhez tartoz znamreteket kell alkalmazni.

A lefvatn kibocstott gz tmegram s a lefvat cs mretnek fggvnyben a robbansveszlyez zna mretei:

34

3.5. sz. tblzat Lefvat vezetk krli robbansveszlyes zna mretei

Biztonsgi lefvat max. gzkibocstsa [kg/s]

Lefvat cs tmrje a kilpsi helynl Henger alak znarsz magassga: H [m]

DN 25 DN 32 DN 40 DN 50

Henger alak znarsz sugara: R [m]

0,005 1,8 2,2 2,5 3 7,2

0,01 1,8 2,2 2,5 3 9,1

0,02 1,8 2,1 2,5 3 11,4

0,04