Nacionalna identiteta kot imperialna zapuina: uvod v slovensko etnomitologijo

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nacionalna identiteta se ne rodi sama iz sebe, iz svoje domnevne notranje, avtohtone moči, in tudi ne iz nasprotovanja imperiju, ki mu je ljudstvo podvrženo. Je bolj eksogena kakor endogena, ker je temeljno določena z imperialnim okvirjem, v katerem se poraja (oziroma, ki jo poraja). Za nameček je narodotvorni proces, proces oblikovanja nacionalne identitete, proces neštetih replikacij. Nacionalna gibanja preteklih dveh stoletij so kakor dvorana zrcal, kjer se ista slika postoteri in kjer se agentje izgradnje nacionalne identitete ozirajo po praksah agentov sosednih, tudi »sovražnih« narodov, si sposojajo njihove postopke ter oponašajo drug drugega. Imperij ni Herderjev »trojanski konj« in ni »protinaravna spaka«, ki je po naravni nujnosti obsojena na razpad, na razkroj na nacije kot naravne elemente te protinaravne konstrukcije. Sodobna preučevanja imperija ugotavljajo, da je linearni razvoj od imperija k naciji utvara romantičnega nacionalizma. Imperij in nacija le prehajata drug v d

Text of Nacionalna identiteta kot imperialna zapuina: uvod v slovensko etnomitologijo

 • 9 789612 377991

  ISBN 978-961-237-799-1

  ISBN 978-961-237-799-1

  Bojan Baskar je od leta 2003 redni profesor za socialno antropologijo in mediteranistiko na Univerzi v Ljubljani (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta). Etnografske in historinoantropoloke razi-skave je opravljal na razlinih obmojih Me-diterana, s poudarkom na vzhodni jadranski obali, pri emer je sodeloval tudi v ve med-narodnih raziskovalnih projektih in skupinah. Zadnji terenski raziskovalni projekt je vodil v rni gori. Poleg primerjalnega preuevanja imperijev njegovi temeljni raziskovalni inte-resi segajo na podroja antropologije hrane in prehranjevanja, etnoekologije, tudijev nacionalizma in rasizma ter epistemologije druboslovja. S teh podroij je publiciral ve-liko lankov in pogavij v znanstvenih zborni-kih ter monogra jo Dvoumni Mediteran. tu-dije o regionalnem prekrivanju (Koper, 2002).

  Nacionalna identiteta se ne rodi sama iz sebe, iz svoje domnevne notranje, avtohtone moi, in tudi ne iz nasprotovanja imperiju, ki mu je ljudstvo podvreno. Je bolj eksogena kakor en-dogena, ker je temeljno doloena z imperialnim okvirjem, v katerem se poraja (oziroma ki jo po-raja). Za nameek je narodotvorni proces, proces oblikovanja nacionalne identitete, proces nete-tih replikacij. Nacionalna gibanja preteklih dveh stoletij so kakor dvorana zrcal, kjer se ista slika postoteri in kjer se agentje izgradnje nacionalne identitete ozirajo po praksah agentov sosednih, tudi sovranih narodov, si sposojajo njihove postopke ter oponaajo drug drugega. Imperij ni Herderjev trojanski konj in ni protinaravna spaka, ki je po naravni nujnosti obsojena na raz-pad, na razkroj na nacije kot naravne elemente te protinaravne konstrukcije. Sodobna preue-vanja imperija ugotavljajo, da je linearni razvoj od imperija k naciji utvara romantinega naci-onalizma. Imperij in nacija le prehajata drug v drugega. Imperij je razvojni moment nacije prav toliko, kolikor je nacija razvojni moment impe-rija. Priujoa knjiga analizira izbrane slovenske etnine mite in demonstrira, da so se generirali v dialektini igri imperija in nacije. S kombinaci-jo metodolokih prijemov historine in socialne antropologije ter historine sociologije dokazu-je, da veljajo teoretska spoznanja primerjalnih preuevanj imperijev tudi za slovenski primer, in prispeva k njihovemu nadaljnemu razvoju.

  Bojan Baskar

  Nacionalna identiteta kot imperialna zapuina:uvod v slovensko etnomitologijo

  Nac

  iona

  lna

  iden

  tite

  ta k

  ot im

  peri

  alna

  zap

  ui

  na:

  uvod

  v s

  love

  nsko

  etn

  omit

  olog

  ijoBo

  jan

  Bask

  ar

  Nacionalna_identiteta_kot_imperialna_zapuscina_naslovka_FINAL.indd 1 1.12.2015 11:27:18

 • Nacionalna identiteta kot imperialna zapuina:uvod v slovensko etnomitologijo

  Bojan Baskar

  Nacionalna_identiteta_kot_imperialna_zapuscina_FINAL.indd 1 1.12.2015 12:04:47

 • Nacionalna identiteta kot imperialna zapuina:uvod v slovensko etnomitologijo

  Zbirka: Razprave FF (ISSN 2335-3333)

  Avtor: Bojan BaskarRecenzenti: Mitja Velikonja, Jaka RepiLektorica: Katja Krinik JerajTehnino urejanje in prelom: Jure Preglau

  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2015Vse pravice pridrane.

  Zaloila: Znanstvena zaloba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Znanstvenoraziskovalni intitut Filozofske fakulteteZa zalobo: Branka Kaleni Ramak, dekanja Filozofske fakultete

  Oblikovna zasnova zbirke: Lavoslava BeniTisk: Birografika Bori d. o. o.Ljubljana, 2015Prva izdajaNaklada: 300Cena: 14,90 EUR

  Knjiga je izla s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  316.7:327.2 323.1(497.4)

  BASKAR, Bojan Nacionalna identiteta kot imperialna zapuina : uvod v slovensko etnomitologijo / Bojan Baskar. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena zaloba Filozofske fakultete, 2015. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

  ISBN 978-961-237-799-1

  282388480

  Nacionalna_identiteta_kot_imperialna_zapuscina_FINAL.indd 2 1.12.2015 12:04:47

 • 3Kazalo vsebine

  Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  1 Imperij in nacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1.1 Definicije imperija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1.2 Terminoloko vpraanje: imperij ali cesarstvo? . . . . . . . . . . . .15

  1.3 Imperij proti naravi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

  1.4 Nacija in imperij sta reverzibilni obliki . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  1.5 Imperij stvar percepcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  1.6 Je imperiologija apologija imperija? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  2 Slovenci in islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

  2.1 Orientalizacija islama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  2.2 Teologija namesto sociologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  2.3 Teologocentrizem ni le zabloda zahodnjakih orientalistov . . . .34

  2.4 Obmejni orientalizem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

  2.5 Slovenci nacija, narejena iz besedienja o hudih Turkih? . . . . .42

  2.6 Slovenija kot predzidje kranstva? . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

  3 Potovanja v imperialnem stilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

  3.1 Turisti in turizem ob koncu stoletja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

  3.2 Literariziranje v provinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

  3.3 Potovati po avstrijsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

  3.4 Po stopinjah Lermontova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

  3.5 Kateri imperij je bolji?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

  3.6 Sklepne pripombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

  4 Ko habsburki mit postane sodobni slovenski mit . . . . . . . . . . . . .77

  4.1 Slovenci in habsburki mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

  4.2 Od habsburkega mita do sodobne krpanomanije. . . . . . . . . .80

  4.3 Krpan med zgodovino, izroilom in fikcijo . . . . . . . . . . . . . . .81

  4.4 Dve glavni liniji uenega branja Krpana . . . . . . . . . . . . . . . .82

  4.5 Martin Krpan kot miselno pomagalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

  4.6 Brdavs: zunaj Slovenije, torej zunaj zgodovine . . . . . . . . . . . .86

  4.7 Krpan, ki je prinesel kavo na Dunaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

  4.8 Tuje identitete noemo, svoje ne damo . . . . . . . . . . . . . . . . .91

  Nacionalna_identiteta_kot_imperialna_zapuscina_FINAL.indd 3 1.12.2015 12:04:47

 • 44.9 Sklepne pripombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

  5 Imperialna zapuina, Slovenci in antropologija . . . . . . . . . . . . .95

  5.1 Zapuina ali dediina?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

  5.2 Zapuina kot persistenca in drubene rabe zapuine . . . . . . .97

  5.3 Ali preteklost vztraja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

  5.4 Kroeber in stil, s Schapirovo pomojo . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

  5.5 James Ferguson ali Stil ni frizura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  5.6 Vera Stein Erlich, imperialna zapuina in imperialni stil . . . . . 109

  Povzetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

  Viri in literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

  Imensko kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  Nacionalna_identiteta_kot_imperialna_zapuscina_FINAL.indd 4 1.12.2015 12:04:47

 • Nilu, Maji in Baltazarju

  Nacionalna_identiteta_kot_imperialna_zapuscina_FINAL.indd 5 1.12.2015 12:04:47

 • Nacionalna_identiteta_kot_imperialna_zapuscina_FINAL.indd 6 1.12.2015 12:04:47

 • 7Predgovor

  Pravzaprav nisem nameraval napisati te knjige. Nastanek dolguje zunanjim po-budam, zaradi katerih sem sredi dela odloil projekt pisanja knjige o balkanskih hribovcih in se za nekaj asa ponovno osredotoil na teoretska vpraanja imperijev, s katerimi sem se intenzivneje ukvarjal v prvem desetletju novega stoletja. Moje zanimanje za imperije se je zaelo natanko leta 2000, v bistvu po nakljuju, ko me je kolegica Jocelyne Dakhlia, zgodovinarka in antropologinja na EHESS v Parizu, povabila na raziskovalno delavnico na temo Spomini na imperije. Dve leti pozneje smo nadaljevali refleksijo o isti temi na delavnici na CSIC v Madridu, ki sta jo organizirala zgodovinarja Mercedes Garca-Arenal in Fernando Rodrguez Mediano. Imperioloki pristop, s katerim sem se tedaj prvi sreal, me je s svojim sveim pogledom na imperije ter na razmerja med imperiji in nacijami mono pritegnil, ve pa mi je bila tudi (preteno implicitna) kritika zastarelega umevanja imperijev v postkolonialni teoriji. V historinem pogledu so me v lastnih raziska-vah najbolj zaposlovali tradicionalni kontinentalni imperiji na obmoju Me