Największe Atrakcje Turystyczne Ziemi Świętokrzyskiej

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Największe Atrakcje Turystyczne Ziemi Świętokrzyskiej

 • Najwiksze Atrakcje Turystyczne Ziemi witokrzyskiej

 • 2POLSKA

  Wojewdztwo witokrzyskie zajmuje powierzchni 11 691 km2 (jest to zaledwie 3,7% powierzchni caej Polski), a zamieszkuje je okoo 1,3 mln mieszkacw (to okoo 3,4% ludnoci Polski). witokrzyskie skada si z 14 powiatw i 102 gmin, w tym miasto Kielce na prawach powiatu. Najwiksze miasta regionu to: Kielce stolica wojewdztwa oraz gospodarcze i turystyczne centrum regionu witokrzyskiego (200 tys. mieszka-cw), Ostrowiec witokrzyski (74 tys.), Starachowice (55 tys.), Skarysko-Kamienna (49 tys.), Sandomierz (25 tys.), Koskie (23 tys.). Wojewdztwa graniczne to: maopol-skie, lskie, dzkie, mazowieckie, lubelskie oraz podkarpackie.

  Wojewdztwo witokrzyskie ley prawie w caoci na wyynno-pagrkowatym tere-nie Wyyny Maopolskiej. Granic wschodni i poudniow stanowi Wisa, a zachod-nia granica witokrzyskiego to Pilica. Wyyna Kielecka zajmuje pnocno-wschodni cz wojewdztwa, zachodni cz zajmuje Wyyna Przedborska, natomiast poudnie wojewdztwa to wschodnia cz Niecki Nidziaskiej. Cay region pooony jest w le-wostronnej czci dorzecza Wisy. Najwiksze rzeki witokrzyskiego to: Wisa, Pilica, Kamienna, Nida oraz Czarna.

  Wojewdztwo witokrzyskie posiada urozmaicony i zrnicowany krajobraz. Historia przeplata si tu z legend, a wspaniae zabytki architektury, kultury i pomniki przyrody przybliaj zamierzche czasy i przedstawiaj region sprzed setek lat. Na szczegln uwa-g zasuguj Gry witokrzyskie, ktre stanowi turystyczne centrum regionu. Nazwa obszaru pochodzi od relikwii Krzya witego, ktre przechowywane s w klasztorze pobenedyktyskim na ysej Grze. Gry witokrzyskie cign si przez centraln cz wojewdztwa z zachodu na wschd. Te najstarsze obok Sudetw gry w Polsce i jedne z najstarszych w Europie osigaj w najwyszym punkcie wysoko 612 m n.p.m. jest to ysica leca w pamie ysogr. Wojewdztwo witokrzyskie naley do najczystszych wojewdztw w Polsce. Region witokrzyski wyrnia rozmaita budowa geologiczna, uksztatowanie formy powierzchni terenu, warunki klimatyczne, hydrologiczne oraz bogactwo wiata zwierzcego i szaty rolinnej, std a 67% powierzchni wojewdztwa objtych jest prawn ochron przyrody. Pod tym wzgldem witokrzyskie znajduje si w Polskiej czowce. Jest to zwizane z wystpowaniem na terenie wojewdztwa wi-tokrzyskiego istotnych elementw europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 oraz programu ECONET. Cige inwestycje w promocj turystyki witokrzyskiej, midzy innymi: rozbudowa bazy noclegowej, lepsze oznaczenia szlakw turystycznych, szlak\w turystyki konnej i tras rowerowych sprawia, e z roku na rok wojewdztwo witokrzy-skie staje si coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla turystw.

 • witokrzyskie Miejsce Mocy

  Zapraszamy do magicznego i penego energii Re-gionu witokrzyskiego.Zapraszamy do Miejsc Mocy miejsc, z ktrych mona czerpa garciami moc duchow, fizycz-n i intelektualn, miejsc bdcych ogniskami atrakcji, ktre daj si odwiedzajcym.W poszukiwaniu si duchowych pyncych z reli-gii i miejsc kultu mog Pastwo odby wdrw-k na wity Krzy, do Kakowa-Godowa, szla-kiem Cystersw i sanktuariw. Mona zajrze do ustronnych enklaw ciszy i spokoju w Pustelni Zotego Lasu w Rytwianach, przystan obok przydronych kapliczek na Ponidziu oraz zaj-rze do licznych mniejszych i wikszych wity i kociow. Moc intelektualn napeni Pastwa podre do historycznych miejsc Ziemi wito-krzyskiej, obcowanie ze ladami przeszoci, ze skarbami jakie pozostawili mieszkacy tej ziemi. Cenne zabytki architektury gromadz w swych granicach m. in. miasta: Sandomierz, Kielce, Piczw, czy te Szydw. Teren caego Regionu pokrywaj liczne zamki, paace i dwory (Ujazd, Kurozwki, Sobkw, Chciny), a bogat kultu-r i histori prezentuj interesujce muzea, izby pamici oraz wystawy. W swoist podr w czasy Staropolskiego Okrgu Przemysowego przenios Pastwa doskonale zachowane zabytki techniki, a kontakt z tradycjami i obrzdami ludowymi za-pewni Park Etnograficzny w Tokarni. Dziki bo-gatej ofercie turystyki aktywnej i uzdrowiskowej znajd tu rwnie Pastwo niewyczerpane rdo mocy fizycznej. Nadszarpnite siy doskonale zre-generuj nowoczesne uzdrowiska w Busku i Sol-cu-Zdroju. Mocnych wrae dostarcz natomiast lotniska sportowe w Masowie i Piczowie, orod-ki jazdy konnej, spywy kajakowe, wycigi nar-ciarskie oraz ciekawe imprezy plenerowe. Kontakt z pikn i nieskaon przyrod zapewni setki ki-lometrw szlakw turystycznych, pieszych i ro-werowych oraz atrakcyjne zbiorniki wodne. A to jest tylko namiastka atrakcji, ktre mog Pastwo spotka odwiedzajc Region witokrzyski.

  Zapraszamy!!!

  3

 • wity KrzyGr ysiec wspczenie znan jako wity Krzy przed wiekami szczeglnie upodobay sobie czarownice. Podczas organizowanych przez nie sabatw odprawiane byy tajemne gusa, trwaa piekielna zabawa i ta-ce. Tak mwi ludowe przekazy, natomiast o fakcie istnienia tu miejsca kultu pogaskiego wiadcz pozostaoci kamiennego wau kultowego z ok. VIII w. otaczajcego szczyt gry. W dzisiejszych czasach wity Krzy

  to miejsce synce w Pol-sce i poza jej granicami z klasztoru pobenedyk-tyskiego oraz przecho-wywanych w nim Re-likwii Drzewa Krzya witego. Klasztor, b-dcy obecnie pod opie-k Misjonarzy Oblatw, szczyci si bogat 1000-letni histori. Przyby-wajcy tu turyci i piel-grzymi mog zwiedzi klasycystyczny koci z XVIII w. oraz kaplic Olenickich, w ktrej znajduje si relikwiarz

  z czstkami Drzewa Krzya wi-tego, a w jej podziemiach krypta grobowa. Warto wstpi do Muzeum Misyjnego Misjonarzy Oblatw Maryi Niepokalanej oraz zobaczy Wy-staw witokrzyskiego Parku Narodowego. Po trudach zwiedzania istnieje moliwo skorzystania z kuchni klasztornej, a w starej aptece obecnie kawiarence, prcz kawy i herbaty mona naby tradycyjne leki zioowe.

  Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzya witego oraz Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatw Maryi Niepokalanejwity Krzy 1, 26-004 Bieliny, gmina Nowa Supia tel. 41 317 70 21, www.swietykrzyz.plMuzeum czynne w dni powszednie 9.0012.00 i 13.0016.00, niedziela 12.0016.00.

  Zesp Klasztorny na witym Krzyuzwiedzanie w dni robocze w godz. 9.0012.30 i 13.0017.00, a w niedziele i wita w godz. 13.0017.00

  Jaskinia RajPodrujc po regionie witokrzy-skim wystarczy skrci z trasy E7 z Krakowa do Kielc, by znale si w samym rodku Raju - najpik-niejszej jaskini w Polsce. Przez wieki natura stworzya pod ziemi zapierajcy dech w piersiach kom-pleks korytarzy i komnat, przy-ozdobiony setkami stalagmitw, stalaktytw, stalagnatw i pizoi-dw o rnorodnych ksztatach i formach. Specjalnie dla turystw udostpniona zostaa do zwiedza-nia 180-metrowa podziemna trasa turystyczna prezentujca ten bajkowy, podziemny wiat. Przy wejciu do jaskini zoba-czy mona wystaw muzealn z odtworzonym obozowiskiem rodziny neandertalskiej z trzema naturalnej wielkoci postaciami oraz szcztkami prehistorycz-nych zwierzt: mamuta, noso-roca wochatego i niedwiedzia jaskiniowego.

  Jaskinia Raj26-060 Chciny, ul. Dobrzczkarezerwacja wej: tel./fax 41 346 55 18www.jaskiniaraj.plczynne: 15.I 15.XI, wtorek niedziela w godz. 10.00-17.00

  Db BartekLiczcy wg rnych rde od 700 do 1000 lat db Bartek, naley do najsynniejszych i naj-czciej podziwianych przez turystw pomni-kw przyrody w Polsce. Jak gosz legendy, czsto odpoczywali pod nim polscy krlowie jak Bolesaw Krzywousty, Kazimierz Wielki czy te Jan III Sobieski, ktry mia ukry w dziupli potnego dbu krlewskie skarby. Do dzi s-dziwy Bartek imponuje swymi rozmiarami: ma 30 m wysokoci, blisko 10 m obwodu i po-nad 3 m rednicy. Tu obok zobaczy mona syna Bartka mody db posadzony podczas obchodw 1000-lecia Pastwa Polskiego.

  www.zagnansk.pl

  4

  PERY ZIEMI WITOKRZYSKIEJ

 • SandomierzZlokalizowane na siedmiu wzgrzach redniowieczne mia-sto Sandomierz naley do najpikniejszych i najstarszych w Pol-sce. Zachowao si tu ponad 120 zabytkw architektury z rnych epok. Do najwyszej klasy zaliczane s: redniowieczny ukad urbanistyczny miasta z renesansowym ratu-szem w centrum rynku

  oraz jeden z najstarszych obiektw ceglanych w naszym kraju koci w. Jakuba. Czasy Krla Kazimierza Wielkiego (XIV w.) pamitaj: Za-mek Krlewski obecnie siedziba Muzeum Okrgowego, Brama Opa-towska jedyna zachowana do dzi brama w systemie obwarowa murw obronnych oraz katedra z XIV w. z cennymi freskami bizantyjsko-ruskimi wewntrz. W pnorenesansowym Collegium Gostomianum z XVII w. od ponad 400 lat funkcjonuje jedna z najstarszych szk rednich w kra-ju, a Dom Dugosza doskonale zachowany przykad gotyckiego domu mieszkalnego mieci wewntrz bogate zbiory Muzeum Diecezjalnego. Na turystw czeka rwnie okoo 470-metrowa Podziemna Trasa Tury-styczna. W ciepe i soneczne dni na rynku i w kamienicy Olenickich zobaczy mona pokazy walk rycerskich, tacw dworskich oraz ywych szachw, a co roku w pierwszych dniach lipca w miecie odbywa si Mi-dzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego.

  Urzd Miejski w SandomierzuPlac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 15 644 01 00, fax 15 644 01 01, www.sandomierz.pl

  Centrum Informacji TurystycznejRynek 20, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 29 64, 15 644 01 33

  Punkt Informacji Turystycznej Oddzia PTTK w Sandomierzu, ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 23 05, tel./fax 15 832 26 82, www.pttk-sandomierz.pl

  Gry Pieprzowe i Wwz Krlowej Jadwigi

  Liczce okoo 500 mln lat Gry Pieprzowe sw nazw zawdziczaj kolorowi skay, z ktrej s zbudowane. Tzw. ioupki kambryjskie pod wpywem czynnikw atmo-sferycznych utleniy si i po-kruszyy przypominajc swym wygldem pieprz. W Grach Pieprzowych utworzono uni-katowy w Europie rezerwat geologiczno-przyrodniczy na terenie ktrego dominuje dzi-ka ra i granatowo owocujce jaowce. Std te roztacza si pikny widok na dolin Wisy oraz skarp Starego Miasta. Drugim cennym obiektem przyrodniczym w Sandomie-rzu jest gboki, miejscami na 10 m, i dugi na 400 m, lessowy Wwz Krlowej Jadwigi. To wanie tdy przechadzaa si urodzona ok.1374 roku Krlo-wa Jadwiga goszczc w Sando-mierzu.

  Rejsy statkiem po WileNiecodziennych wrae i widokw dostarczy kademu turycie podr s