NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - stat.gov.ba NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE . ISTRAإ½IVANJE I RAZVOJ,

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - stat.gov.ba NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE . ISTRAإ½IVANJE I...

 • GODINA/ YEAR I SARAJEVO, 27. 1. 2014. BROJ/ NUMBER 1

  NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

  ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2012 *

  RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2012 *

  Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine po prvi

  puta objavljuje podatke o istraživačkoj djelatnosti i

  istraživačkom kadru u Bosni i Hercegovini, referentna

  2012. godina.

  Bruto domaći izdaci za istraživanje i razvoj u 2012.

  godini najveći su u oblasti Inžinjerstvo i tehnologija

  33,5%, slijede Prirodne nauke sa udjelom od 30,7%.

  Od sredstava za istraživanje i razvoj 25,3% su vlastita

  sredstva, dok je 24,8% sredstava dobiveno od državne

  i ostalih nivoa uprave.

  U skladu sa međunarodnom metodologijom (priručnik

  Frascati 2002), najviše izdvajanja je u grupi djelatnosti

  „Istraživanje i eksploatacija Zemlje“ sa 26,6%, slijedi

  djelatnost „ Industrijska proizvodnja i tehnologija“ sa

  15,1% i na trećem mjestu „Zdravstvo“ sa učešćem od

  14,8%.

  Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina for the

  first time publishes data on research and development,

  referent 2012.

  Gross domestic expenditures on on R&D in 2012 were

  highest in the field of Engineering and Technology

  33,5%, followed by Natural sciences with a share of

  30,7%. Regarding sources intended for R&D 25,3%

  were own resources, while 24,8 % were from central

  government resources and other levels.

  In accordance with international methodology

  (Frascati Manual, 2002), the highest allocation in the

  group activity " Exploration and exploitation of the Earth"

  with 26,6%, followed by activity "Industrial production

  and technology" with1 5.1%, followed Health with

  14,8%.

  Na poslovima istraživanja i razvoja u Bosni i

  Hercegovini zaposleno je 1705 osoba, sa punim i

  kraćim od punog radnog vremena, od čega je udio žena

  44,1%. Od ukupnog broja zaposlenih, najveće učešće

  imaju istraživači (46,8%). Udio žena među

  istraživačima je 34,5%.

  799 istraživača zaposlenih sa punim i nepunim radnim

  vremenom na poslovima istraživanja i razvoja je,

  prema međunarodnim standardima, moguće izraziti i

  pomoću ekvivalenta pune zaposlenosti (FTE). Tako

  dobijamo 577,3 čovjek-godina (tj. istraživača

  zaposlenih puno radno vrijeme na poslovima

  istraživanja i razvoja).

  *Prethodni podatak Previous data

  There were 1 705 persons in full- time and part time

  employment engaged in R&D, out of 44,1% were

  women. Out of total number employees, researches

  have the biggest share ( 46,8%). The share of women

  among researchers was 34.5%.

  799 researchers employed full-time and part-time jobs

  in research and development, according to

  international standards can be expressed by means of

  full time equivalent (FTE). So we get 577.3 person-

  years (i.e, researchers employed full-time on R&D).

 • 2

  U istom periodu na poslovima istraživanja i razvoja, na

  osnovu ugovora o djelu ili autorskog ugovora, bilo je

  angažovano 469 osoba, od čega je 30,9% žena.

  Izraženo ekvivalentom pune zaposlenosti, na

  poslovima istraživanja i razvoja puno radno vrijeme je

  bilo angažovano 162,7 čovjek-godina. Među njima su

  bila 303 istraživača, odnosno 95 čovjek-godina.

  Ukupan broj objavljenih istraživačkih radova je 558,

  od čega najveći broj radova pripada primijenjenim

  istraživanjima(51%), razvojnim istraživanjima (26 %)

  i fundamentalnim istraživanjima (23%).

  Broj jedinica koje se bave istraživanjem i razvojem je

  84. Od toga je u poslovnom sektoru 32,1% jedinica, u

  državnom sektoru 13,1%, u visokom obrazovanju 50%

  i neprofitnom sektoru 4,7%.

  In the same period, 469 persons were hired under

  contractual agreement or author“s contract to work on

  R&D, out of 30,9% were women. Expressed in full

  time equivalent the R & D full-time was engaged 162.7

  person-years.Among them, there were 303 researches,

  or 95 person- years.

  The total numberof R&D works was 558, with majority

  of work in applied research (51%), experimental

  research (26%) and fundamental research ( 23%).

  Number of units engaged in research and development

  is 84. Since it is in the private sector 32.1% of the

  units, in the public sector 13.1%, higher education

  50% and 4.7% of the non-profit sector.

  BRUTO DOMAĆI IZDACI ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ PREMA SEKTORIMA I NAUČNOJ OBLASTI, 2012. GROSS DOMESTIC EXPENDITURE FOR R&D, BY SECTORS AND FIELD OF SCIENCE, 2012

  0

  5000000

  10000000

  15000000

  20000000

  25000000

  Prirodne nauke/ Natural

  science

  Inžinjerstvo i tehnologija/

  Engineering and Technology

  Medicinske i zdravstvene

  nauke/ Medical and

  Health sciences

  Poljoprivredne nauke/

  Agriculture sciences

  Društvene nauke/ Social sciences

  Humanističke nauke/

  Humanities

  Multidisciplinarne nauke/

  Multidisciplinary sciences

  Neprofitni sektor/ Non- profit sector

  Visoko obrazovanje/ Higher education

  Državni sektor/ Governement sector

  Poslovni sektor/ Business sector

  mil. KM/ mil. BAM

 • 3

  1. NOVČANA SREDSTVA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ FINANCIAL EXPENSES FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

  1.1. BRUTO DOMAĆI IZDACI ZA IR PREMA SEKTORIMA, NAUČNOJ OBLASTI I VRSTI TROŠKOVA, 2012.

  GROSS DOMESTIC EXPENDITURE FOR R&D, BY SECTOR, FIELD OF SCIENCE AND TYPE OF COSTS, 2012 KM/Convertible mark

  Ukupno Total

  Tekući troškovi Current expenditures

  Investicioni

  izdaci Capital

  expenditures

  Ukupno

  Total

  Troškovi

  rada i

  troškovi

  naknada

  zaposlenima

  Labour costs

  Ostali tekući

  troškovi Otther current

  costs

  SEKTORI - UKUPNO 69 577 126 47 226 999 23 879 800 23 347 199 22 350 127 SECTORS - TOTAL

  Prirodne nauke 21 353 000 4 209 000 3 113 000 1 096 000 17 144 000 Natural sciences

  Inžinjerstvo i tehnologija 23 291 000 19 675 000 15 872 000 3 803 000 3 616 000 Engineering and Technology Мedicinske i zdravstvene nauke 9 920 000 9 724 000 87 000 9 637 000 196 000 Medical and Health sciences

  Poljoprivredne nauke 3 332 000 3 023 000 1 743 000 1 280 000 309 000 Agricultural sciences

  Društvene nauke 2 368 000 1 521 000 644 000 877 000 847 000 Social sciences

  Humanističke nauke 2 165 779 2 090 124 1 375 999 714 125 75 655 Humanities

  Multidisciplinarne nauke 7 147 347 6 984 875 1 044 801 5 940 074 162 472 Multidisciplinary sciences

  POSLOVNI SEKTOR 40 895 000 20 670 000 16 791 000 3 879 000 20 225 000 BUSINESS SECTOR

  Prirodne nauke 17 756 000 999 000 580 000 419 000 16 757 000 Natural sciences

  Inžinjerstvo i tehnologija 20 722 000 17 376 000 14 481 000 2 895 000 3 346 000 Engineering and Technology Мedicinske i zdravstvene nauke 20 000 20 000 20 000 - - Medical and Health sciences

  Poljoprivredne nauke 1 988 000 1 887 000 1 354 000 533 000 101 000 Agricultural sciences

  Društvene nauke 13 000 13 000 8 000 5 000 - Social sciences

  Humanističke nauke 396 000 375 000 348 000 27 000 21 000 Humanities

  Multidisciplinarne nauke - - - - - Multidisciplinary sciences

  DRŽAVNI SEKTOR 9 908 564 9 356 092 2 490 801 6 865 291 552 472 GOVERNMENT SECTOR

  Prirodne nauke 1 558 000 1 313 000 850 000 463 000 245 000 Natural sciences

  Inžinjerstvo i tehnologija 766 000 681 000 592 000 89 000 85 000 Engineering and Technology Мedicinske i zdravstvene nauke - - - - - Medical and Health sciences

  Poljoprivredne nauke - - - - - Agricultural sciences

  Društvene nauke 424 000 358 000 36 000 322 000 66 000 Social sciences

  Humanističke nauke 167 217 167 217 - 167 217 - Humanities

  Multidisciplinarne nauke 6 993 347 6 836 875 1 012 801 5 824 074 156 472 Multidisciplinary sciences

  VISOKO OBRAZOVANJE 18 604 000 17 035 000 4 554 000 12 481 000 1 569 000 HIGHER EDUCATION

  Prirodne nauke 2 027 000 1 885 000 1 683 000 202 000 142 000 Natural sciences

  Inžinjerstvo i tehnologija 1 803 000 1 618 000 799 000 819 000 185 000 Engineering and Technology Мedicinske i zdravstvene nauke 9 900 000 9 704 000 67 000 9 637000 196 000 Medical and Health sciences

  Poljoprivredne nauke 1 344 000 1136 000 389 000 747 000 208 000 Agricultural sciences

  Društvene nauke 1 897 000 1 116 000 600 000 516 000 781 000 Social sciences

  Humanističke nauke