of 4 /4
pr i vi nd or gani zar ea concur sur ilor de i ncadr are a postur llor vacant e de execu^e - publicat i n data de 31. 08.2021 pe si t e-ul htt p/ /:cmdt a. mapn.ro- Uni t at ea Mi l i tara 02412 Bucur ef t i organizeaza concur s pentru tncddrar ea unui post vacant de execu^e - per sonal civil contr act ual, peri oada nedet ermi nata de asistent medical generali st debutant (studii postli ceale) in cabi net ul or topedie f i tr aumat ologi e - f tr a vechi me i n specialit ate. Condif iile necesare ocupar ii post ului scos la concurs, conf . art . 3 di n H.G. 286/2011 cu modif icar ilc fi complet ar ile ul t erioar e: -dej iner ea cet afeniei r omane, a cet af eniei al tor st ate membre ale Uni unii Europene sau a st atel or aparf inand Spaf i ului Economi c Eur opean f i a domiciliului i n Romani a; -cunoaf t erea l i mbii r omane scr is f i vorbi t ; - var sta minima r eglement ata de pr evederile legal e; -defi ner ea capacit af ii depli ne de exer ci f i u; - defi ner ea unei st ari de sanat ate cor espunzat oare post ului pent r u car e candideaza, at est at a pe baza adeverinf ei medi cale el iberat e de medicul de familie sau de uni taf il e sanit ar e abi li t at e; -i ndeplineft e condi fiile de st udi i f i dupa caz, de vechi me sau al t e condi f i i speci f i ce potr ivi t cerinf elor postului scos l a concur s; - candi dat ul sa nu f i fost condamnat def ini tiv pentr u savar firea unei infracf iuni cont r a umani t afii , cont ra st atului or i cont r a aut or i t af i i, de servi ci u sau i n l egat ura cu ser viciul , care impiedica infapt uir ea justi f iei, de f al s ori a unor fapt e de corupfie sau a unei inf r acf iuni savar fi t e cu int enf i e, car e ar f ace- o incompat ibila cu exer ci t area post ului, cu excepf ia si tuaf iei in car e a inter veni t reabili t area. Condi f iile gener ale fi specif ice necesar e pent r u ocupar i i post ului scos l a concurs: -ni velul st udi ilor: coala Sani tara Post liceal a - asistent medical, specialit atea medici na gener al a; -maxi m 6 luni vechime in speci ali t at e; -comuni car e; luer u i n echi pa; r ezist enfa la st res. Pent r u i nscrierea la concur s, candidafii vor pr ezenta: - cer ere de i nscr iere la concur s adresata comandantul ui U.M. 02412 Bucur efti - se complet eaza odata cu depunerea dosar ului ; -copia act ului de ident i t at e sau ori ce al t document car e atest a i dent i tat ea, potr ivi t l egi i, dupa caz; - copia act ului de st ar e civi l a, daca est e cazul ; - copi i ale document elor care sa at este ni vel ul studii l or f i cali f i cari i precum ^i ale al t or acte car e atesta efect uarea unor special izari; -copiile document elor car e at est a indepli nirea condi f i ilor specif i ce ale postului sol ici t ate de institufie (cer ti f i cat de membru cu avizul anual pent ru aut orizar ea exerci t ar i i pr ofesiei , el iber at de O.A.M.G. M. A.M. R fi poli f a de asigur ar e de MALPRAXIS i n peri oada de valabilit at e la dat a desf afur ar ii concur sului ) ; -car net ul de munca fi / sau dupa caz, o adeverinf a car e sa at est e vechi mea in speciali t at ea st udii l or , i n munca si/ sau i n meserie, i n copi e; - cer tif icat de cazi er judiciar sau o decl ar af i e pe pr opria r aspunder e ca per soana car e dor ef t e sa candi deze nu ar e ant ecedent e penal e car e sa o faca incompat i bila cu postul pentr u care candi deaza. Candidat ul declarat admi s l a sel ecfi a dosar elor , car e a depus la inscriere o declarat ie pe propria raspunder e ca nu ar e antecedent e penal e, ar e obli gat ia de a completa dosar ul de concur s cu or i gi nal ul cazi er ul ui j udi ciar , eel mai tarziu pana la dat a desf afur arii pr imei pr obe a concur sul ui; NECLASIFI CAT I di n3 URETI NECLASI FICAT Exemlar UNIC NECLASIFICAT ROMANI A MINI STERUL APArARII NA^IONALE Uni t at ea Milit ar a 02412

NECLASIFICAT ROMANIA MINISTERUL APArARIINA^IONALE

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NECLASIFICAT ROMANIA MINISTERUL APArARIINA^IONALE

privind organizarea concursurilor de incadrare a posturllor vacante de execu^e -publicat in data de 31.08.2021 pe site-ul http//:cmdta.mapn.ro-
Unitatea Militara 02412 Bucurefti organizeaza concurs pentru tncddrarea unui post vacant de execu^e -
personal civil contractual, perioada nedeterminata de asistent medical generalist debutant (studii postliceale) in cabinetul ortopedie f i traumatologie - ftra vechime in specialitate.
Condifiile necesare ocuparii postului scos la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificarilc fi completarile ulterioare:
-dejinerea cetafeniei romane, a cetafeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparfinand
Spafiului Economic European f i a domiciliului in Romania; -cunoafterea limbii romane scris f i vorbit; -varsta minima reglementata de prevederile legale;
-definerea capacitafii depline de exercifiu; -definerea unei stari de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitafile sanitare abilitate; -indeplinefte condifiile de studii fi dupa caz, de vechime sau alte condifii specifice potrivit cerinfelor
postului scos la concurs;
- candidatul sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarfirea unei infracfiuni contra umanitafii, contra statului ori contra autoritafii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justifiei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracfiuni savarfite cu intenfie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea
postului, cu excepfia situafiei in care a intervenit reabilitarea.
Condifiile generale fi specifice necesare pentru ocuparii postului scos la concurs:
-nivelul studiilor: coala Sanitara Postliceala - asistent medical, specialitatea medicina generala; -maxim 6 luni vechime in specialitate; -comunicare; lueru in echipa; rezistenfa la stres.
Pentru inscrierea la concurs, candidafii vor prezenta:
-cerere de inscriere la concurs adresata comandantului U.M. 02412 Bucurefti - se completeaza odata cu depunerea dosarului;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
-copia actului de stare civila, daca este cazul;
-copii ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor fi calificarii precum ^i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
-copiile documentelor care atesta indeplinirea condifiilor specifice ale postului solicitate de institufie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R fi
polifa de asigurare de MALPRAXIS in perioada de valabilitate la data desfafurarii concursului); -carnetul de munca fi/sau dupa caz, o adeverinfa care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor, in
munca si/sau in meserie, in copie;
-certificat de cazier judiciar sau o declarafie pe propria raspundere ca persoana care dorefte sa candideze
nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selecfia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are
obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data desfafurarii primei probe a concursului;
NECLASIFICAT I din3
NECLASIFICAT -adeverinfa medicala (tampilata de unitatea emitenta) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitafile sanitare abilitate. Adeverinfa care atesta starea de sanatate confine in clar numarul, data i numele
emitentului i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatafii; -curriculum vitae -model European;-. ;
-acordul scris al persoanei care dore^te sa candideze privind verificarea in vederea obfinerii autorizafiei de acces la informafii clasificate sau a certificatului de securitate - se completeaza odata cu depunerea dosarului;
-dosar cu ina.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializarile. documentele care atesta
vechimea in muiaea se prezinta si in original in vederea verifiearii conformitatii cu acestea.
Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucurejti, microstructura personal, etaj 1, camera 113, strada Grigore Cobalcescu nr. 26, Sector 1, Bucure^ti, pana la data de 14.09.2021, ora 15.00.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.313.88.05, int. 114. Concursul consta in urm^^toarele etape:
-selecfia dosarelor de inscriere la concurs;
-proba scrisa — din bibliografia i tematica indicata; -interviu.
Se pot prezenta la urmatoarea etapa/proba numai candidafii declarafi admii la etapa/proba precedents. Probele de concurs se vor desfa^ura la sediul U.M. 02412 Bucureti, strada Grigore Cobalcescu, nr. 26,
Sector 1, Bucure^ti, astfel:
Proba scrisa in data de 22.09.2021, incepand cu ora 09.00; Interviu in data de 28.09.2021, incepand cu ora 09.00.
BEBLIOGRAFIE $1 TEMATICA pentru concursul de incadrare a postului vacant de execufie de personal civil contractual de asistent medical
generalist debutant (PL) in cabinetul ortopedie si traumatologie
BIBLIOGRAFIE 1.TITIRCA LUCRETIA $i COLABORATORII - "Ghid de nursing cu tehnici de evaluare $i ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale", ed. Viafa Medicala Romaneasca, 2007 2.TITIRCA LUCRET1A ?i COLABORATORII - "Tehnici de evaluare ?i ingrijiri acordate de asistenfii medicali", ed. Viafa Medicala Romaneasca, 2008 3.TITIRCA LUCRETIA - "Breviar de explorari funcfionale ^i ingrijiri speciale acordate bolnavului", ed. Via(a Medicala Romaneasca, 2001 4.TITIRCA LUCREJIA - "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali" , ed. Via(a Medicala Romaneasca, 2008 5.TITIRCA LUCRETIA i COLABORATORII - "Urgen(ele medico-chirurgicale", Editura Medicala, 2011 6.CHITINIA ELENA $i COLABORATORII - "Puericultura ?i pediatrie", ed. Info-Team, 1994 7.COORDONATOR PROF. DR. DOCENT NICOLAE CRANGULESCU - "Medicina interna ;i specialitafi inrudite", ed. tiinfifica i Tehnica, 1998 (Mioara Mincu) 8.DASCHIEVIC1 SILVIAN , MIHAlLESCU MIHAI - "Chirurgie pentru cadre medii" , Editura Medicala, 2007 9.DOROBANTU ELENA i COLABORATORII - " NURSING - 1150 DE TESTE ", Ed. Via(a Medicala Romaneasca, 2008
10.TESTE PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE, ed. Elapis Ploiesti, 2014 11 .BOCARNEA CONSTANT1N - "Boli infecfioase si epidemiologie", ed. Info-Team, 1995 12.COD DE ETICA PENTRU ASISTENTII MEDICALI
TEMATICA Bazele jtiin^ei nursing-ului
•Procesul deingrijire •Rolurile ^i funcfiile asistentei medicale
Fiin(a umana i nursing-ul
Tehnici de nursing i investigafii Protecfia i securitatea in munca i Administrarea medicamentelor i Pneumologie ^i nursing specific Cardiologie i nursing in cardiologie Gastroenterologie i nursing in gastroenterologie
Nefrologie, urologie ^i nursing in afecfiunile renale Chirurgie generala i nursing in chirurgia
•Semne i simptome prezente in chirurgia generala
•Infectii chirurgicale acute
NECLASIFICAT 3 din 3
AVIZAT ef structeftde securitate
02.10.2021, ora 09.00 01.10.2021, ora 13.00 30.09.2021, ora 13.00 29.09.2021, ora 13.00 28.09.2021, ora 09.00
27.09.2021, ora 13.00
24.09.2019, ora 13.00
23.09.2021, ora 13.00
22.09.2021, ora 09.00
20.09.2021, ora 13.00
17.09.2021, ora 13.00
15-16.09.2021, ora 13.00
14.09.2021, ora 13.00
Data afrjarii rezultatului final Data afiarii rezultatului contestaiiilor privind interviul Perioada de depunere a contesta^iilor privind interviul Data afiarii rezultatului interviuiui Data interviuiui
Data afi^arii rezultatului contesta{iilor privind proba scrisa
Perioada de depunere a contesta|iilor privind proba scrisa
Data afiarii rezultatului probei scrise Data probei scrise
Data afi^arii rezultatului contesta(iilor privind selectarea dosarelor
Perioada de depunere a contesta{iilor privind selectarea dosarelor de inscriere
Perioada de selec^ie a dosarelor de inscriere la concurs i afiarea
rezultatelor selectSrii dosarelor de inscriere
Data Iimita $i ora de depunere a dosarelor de inscriere la concurs
NECLASIFICAT •Hemoragie - hemostaza
•Fracturi
•Entorse
•Seroterapia
•Vaccinoterapia
Boli metabolice, de nutri^ie i nursing specific •Diabetul zaharat
Deontologie <>i etica profesionala
Puericultura, pediatrie i nursing specific •Nursing in puericulturS i pediatrie
Neurologie i nursing in neurologie •Nursing specific in neurologie
Psihiatrie i nursing in psihiatrie •Nursing specific in psihiatrie
Conduita in urgen^e medico-chirurgicale i nursing specific
GRAFICUL CALENDAR pentru desiaurarea concursui ocupare a unui post vacant de execu^e - personal civil contractual de asistent
medical generalist debutant (studii postliceale) in cabinetul ortopedie si traumatologie Publicitatea concursului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a Ill-a, Cotidianul ,,Jurnalul National" (ziar local),
Internet, posturi.gov la sediul unitajii = 31.08.2021