21
Kod Tender PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/ KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA KE SEKOLAH / INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NEGERI : PERLIS NAMA ZON : L KOD TENDER : KPM/09/2015/03/0160 NO. SIRI DOKUMEN : L TEMPOH KONTRAK : 1 OKTOBER 2015 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2018 NOMBOR SIJIL KEHADIRAN TAKLIMAT : A NAMA DAN CAP RASMI SYARIKAT : PERHATIAN: 1. Hanya BORANG TENDER ASAL sahaja perlu dikembalikan. 2. Cap Rasmi Syarikat mestilah sama dengan nama syarikat di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. 3. Borang ini mengandungi Lampiran A, B, C, D, E, F dan G (Lampiran TAWARAN KEWANGAN) H, I, J dan K (Lampiran TAWARAN TEKNIKAL). Semua lampiran wajib dihantar dan kegagalan menghantar semua lampiran dan dokumen yang diwajibkan akan menyebabkan penawaran tender ini tidak akan dipertimbangkan (sila rujuk syarat-syarat tender). 4. Setiap ruangan hendaklah diisi. Jika tidak berkenaan, sila tulis “TIDAK BERKENAAN”. 5. Semua dokumen salinan hendaklah DIAKUI SAH oleh Pegawai Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Pesuruhjaya Sumpah kecuali Penyata Bank yang asal. 6. Penyata Bank asal hendaklah DIAKUI SAH oleh pegawai bank berkenaan dan salinannya DIAKUI SAH oleh pegawai/individu seperti di para 5. 7. Keputusan tender ini adalah MUKTAMAD dan sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.

NEGERI : PERLIS · LAMPIRAN C – Surat Akuan Petender LAMPIRAN D – Surat Akuan Pembida LAMPIRAN E – Surat Perwakilan Kuasa LAMPIRAN F – Jadual Harga Nota: Diisi dalam dua (2)

  • Upload
    others

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

KERAJAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG TENDER

TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA KE SEKOLAH / INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NEGERI : PERLIS

NAMA ZON : L

KOD TENDER : KPM/09/2015/03/0160

NO. SIRI DOKUMEN : L

TEMPOH KONTRAK : 1 OKTOBER 2015 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2018

NOMBOR SIJIL KEHADIRAN TAKLIMAT

: A

NAMA DAN CAP RASMI SYARIKAT

:

PERHATIAN:

1. Hanya BORANG TENDER ASAL sahaja perlu dikembalikan. 2. Cap Rasmi Syarikat mestilah sama dengan nama syarikat di Sijil Akuan Pendaftaran

Syarikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.

3. Borang ini mengandungi Lampiran A, B, C, D, E, F dan G (Lampiran TAWARAN KEWANGAN) H, I, J dan K (Lampiran TAWARAN TEKNIKAL). Semua lampiran wajib dihantar dan kegagalan menghantar semua lampiran dan dokumen yang diwajibkan akan menyebabkan penawaran tender ini tidak akan dipertimbangkan (sila rujuk syarat-syarat tender).

4. Setiap ruangan hendaklah diisi. Jika tidak berkenaan, sila tulis “TIDAK BERKENAAN”.

5. Semua dokumen salinan hendaklah DIAKUI SAH oleh Pegawai Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Pesuruhjaya Sumpah kecuali Penyata Bank yang asal.

6. Penyata Bank asal hendaklah DIAKUI SAH oleh pegawai bank berkenaan dan salinannya DIAKUI SAH oleh pegawai/individu seperti di para 5.

7. Keputusan tender ini adalah MUKTAMAD dan sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.

2 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

LAMPIRAN A

(TAWARAN KEWANGAN)

SENARAI SEMAK

PENGESAHAN PENGHANTARAN DOKUMEN Tandakan ( - Jika dokumen disertakan) atau ( X – Jika dokumen tidak disertakan) di ruangan yang berkenaan dan masukkan lampiran-lampiran yang berkenaan dalam sampul tawaran yang betul.

SAMPUL TAWARAN

PERKARA

PENGESAHAN OLEH

SYARIKAT (atau X )

JAWATAN KUASA

PEMBUKA TENDER

(atau X)

DOKUMEN WAJIB

LAMPIRAN TAWARAN

KEWANGAN

(Dimasukkan ke dalam sampul

Tawaran Kewangan)

LAMPIRAN A – Senarai Semak

LAMPIRAN B – Keterangan Mengenai Petender

LAMPIRAN C – Surat Akuan Petender

LAMPIRAN D – Surat Akuan Pembida

LAMPIRAN E – Surat Perwakilan Kuasa

LAMPIRAN F – Jadual Harga Nota: Diisi dalam dua (2) salinan dengan maklumat dan harga yang sama tanpa sebarang perbezaan.

LAMPIRAN G – Borang Pengesahan Lawatan Tapak

Salinan Form 24, 49 dan Memorandum And Article of Association (MOA) dan diakui sah oleh SETIAUSAHA SYARIKAT bagi Syarikat Sdn Bhd / Bhd

Sijil dan Lesen (Borang B) Menjalankan Urusan Agensi Persendirian dari Kementerian Dalam Negeri yang sah dan

masih berkuatkuasa yang membuktikan syarikat mempunyai alamat berdaftar di negeri yang ditetapkan iaitu Kawasan Utara – Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. atau Surat Kelulusan Membuka Cawangan daripada

Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan alamat cawangan di kawasan tersebut. Salinan hendaklah DIAKUI SAH oleh Bahagian Keselamatan dan Ketenteraman Awam, Kementerian Dalam Negeri.

Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Sijil / Sijil Virtual daripada Kementerian Kewangan dan DIAKUI SAH oleh Pegawai

Kerajaan dalam Pengurusan dan Profesional atau Pesuruhjaya Sumpah

Penyata Bank bagi bulan November 2014, Disember 2014 dan Januari 2015 (transaksi beserta baki). Penyata bank asal bagi setiap bulan MESTI disahkan oleh pegawai bank (Nama dan No. ID beserta Cap Jawatan Pegawai/ Bank)

yang mengeluarkan penyata tersebut. Salinannya memadai diakui oleh Pegawai Kerajaan dalam Pengurusan Profesional atau Pesuruhjaya Sumpah.Penyata Bank yang dikemukakan selain daripada bulan-bulan yang dinyatakan TIDAK AKAN DIAMBIL KIRA.

3 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

SAMPUL TAWARAN

PERKARA

PENGESAHAN OLEH

SYARIKAT (atau X )

JAWATAN KUASA

PEMBUKA TENDER

(atau X)

DOKUMEN TAMBAHAN (Jika Ada)

LAMPIRAN TAWARAN

KEWANGAN (Dimasukkan ke dalam sampul Tawaran Kewangan)

Salinan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Syarikat bagi Tahun 2012/2013 yang diaudit oleh Juruaudit Bertauliah bagi Syarikat Sdn. Bhd. / Berhad dan DIAKUI SAH oleh SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA

Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

Salinan dokumen/surat pengesahan/perakuan yang menunjukkan syarikat mempunyai sumber kewangan lain seperti kemudahan pembiayaan daripada bank/institusi kewangan yang diakui sah oleh pihak institusi berkenaan

Salinan Sijil Certified Security Guards (CSG)

Profail Syarikat (profail ringkas / buku korporat syarikat

mengenai latar belakang, komposisi pekerja, pengalaman syarikat)

Salinan Surat Setuju Terima (SST) / Surat Pelantikan bagi syarikat yang mempunyai kontrak Perkhidmatan Kawalan Keselamatan selain KPM bagi tiga (3) tahun terkini yang

masih sah dan berkuatkuasa

Salinan Surat Pengesahan Prestasi Syarikat yang dikeluarkan agensi-agensi lain selain KPM

Salinan sijil kursus / seminar berkaitan yang disertai oleh pemilik / pengawal

DOKUMEN WAJIB

LAMPIRAN TAWARAN TEKNIKAL

(Dimasukkan kedalam sampul

Tawaran Teknikal)

LAMPIRAN H – Senarai Peralatan Yang Akan Digunakan

Dalam Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

LAMPIRAN I – Skim Perkhidmatan Pengawal

LAMPIRAN J – Skop Dan Spesifikasi Perkhidmatan

LAMPIRAN K – Cadangan Carta Organisasi Penempatan Pengawal di Zon L

Nota: Sampul Tawaran Kewangan dan sampul Tawaran Teknikal hendaklah dimasukkan dalam satu sampul besar dan berlakri untuk dimasukkan dalam peti tender. Petender hanya perlu mengemukakan dokumen yang dikehendaki sahaja seperti yang dinyatakan dalam Senarai Semak. Dokumen lain yang tidak berkaitan tidak perlu dikemukakan dan tidak diambilkira.

4 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

Untuk diisi oleh Jawatankuasa Pembuka Tender Sila bulatkan L (Lengkap) sekiranya petender mengemukakan semua

Dokumen wajib iaitu Lampiran A hingga K, penyata bank bagi tiga (3) bulan yang diperlukan, salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, salinan Sijil Lesen

Menjalankan Urusan Agensi Persendirian, salinan Surat kelulusan Lesen Agensi Persendirian yang membuktikan syarikat mempunyai alamat

berdaftar pejabat dan / atau Surat Kelulusan Membuka Cawangan yang menyatakan alamat cawangan di negeri yang ditetapkan iaitu Kawasan Utara

Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak

L TL

Sila nyatakan sebab dengan jelas sekiranya TL (Tidak Lengkap) dibulatkan: .......................................................................................................................................................................................

Pengarah/Wakil Syarikat

Pengesahan Jawatankuasa Pembuka Tender

(Tandatangan) (Tandatangan)

Nama:

Nama:

No. K.P:

Cap Jawatan:

Tarikh:

Tarikh:

Cap Syarikat:

5 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

LAMPIRAN B

(LAMPIRAN KEWANGAN)

KETERANGAN MENGENAI PETENDER BAHAGIAN A: PROFAIL PETENDER 1. Nama Syarikat

:

2. Alamat Berdaftar (sama seperti di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia)

:

3. Alamat Surat Menyurat (Jika alamat surat menyurat berlainan daripada alamat berdaftar)

:

4. No. Telefon

: (H/P) (Pejabat)

5. Alamat emel (jika ada)

6. No. Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia) Tempoh Sah Laku

: : :

357 - Dari Hingga

7. No. Lesen Agensi Persendirian (Kementerian Dalam Negeri) Tempoh Sah Laku

: :

Dari Hingga

BAHAGIAN B: KEDUDUKAN KEWANGAN PETENDER

1. Maklumat Kewangan (Maklumat bank sepertimana penyata bank yang disertakan)

BIL. NAMA BANK CAWANGAN NO. AKAUN

6 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

2. Kemudahan Kredit/Pembiayaan/Sumber Kewangan Lain (jika ada)

Kemudahan kredit/pembiayaan/sumber kewangan lain hanya diambilkira sekiranya petender mengemukakan surat/salinan surat yang diakui sah oleh pihak bank yang mengesahkan syarikat mempunyai kemudahan kredit/pembiayaan dan Laporan Sulit daripada bank/institusi kewangan mengenai kedudukan semasa kewangan petender.

BIL BENTUK KEMUDAHAN / PEMBIAYAAN NILAI (RM)

1. Overdraf atau Talian Kredit (Baki sahaja)

2. Overdraf Bercagar (Baki sahaja)

3. Pinjaman Tetap yang akan / layak diperolehi untuk Projek

4. Lain-lain (sila nyatakan)

JUMLAH

Nota: Nyatakan “ TIDAK BERKENAAN” JIKA TIADA BERKENAAN DI RUANGAN BERKAITAN

7 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

PENGAKUAN MAKLUMAT PETENDER

Saya sebagai selaku Pemilik Syarikat / Pengarah Syarikat yang diberikan kuasa oleh syarikat membuat pengakuan bahawa maklumat yang dinyatakan dalam Borang Tender dan salinan dokumen-dokumen yang disertakan disahkan adalah BENAR. Saya juga BERSETUJU dan MEMBENARKAN pihak Kementerian untuk menyemak akaun bank saya / akaun bank syarikat atau salinan dokumen-dokumen yang disertakan bagi tujuan tender ini pada bila-bila masa dirasakan perlu. Jika maklumat yang dinyatakan dalam Borang Tender atau salinan dokumen-dokumen yang disertakan didapati TIDAK BENAR atau ada sebarang usaha menyembunyikan maklumat, maka saya bersetuju tender saya DITOLAK atau SURAT SETUJU TERIMA DIBATALKAN / KONTRAK DITAMATKAN (sekiranya tawaran diterima dan dilantik).

Pengarah / Wakil Syarikat Saksi

................................................................

................................................................

(Tandatangan) (Tandatangan)

Nama :

Nama :

No. K/P :

No. K/P :

Tarikh :

Tarikh :

Cap Syarikat :

8 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

LAMPIRAN C

(TAWARAN KEWANGAN)

SURAT AKUAN PETENDER

Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Aras 5, Blok E2, Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tuan, TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA KE SEKOLAH / INTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Tertakluk kepada peraturan dan syarat-syarat tender yang berkembar, saya yang menurunkan tandatangan di bawah ini mengambil bahagian di dalam penawaran bagi Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata ke Sekolah / Institusi Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia seperti berikut:

Nama Zon : L

Tempoh Kontrak : 1 OKTOBER 2015 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2018

3. Saya juga bersetuju untuk menawarkan perkhidmatan ini dengan kadar harga seperti yang telah diperakukan dalam Jadual Harga Tawaran seperti di LAMPIRAN F, menggunakan Peralatan seperti di LAMPIRAN H, menyediakan Skim Perkhidmatan Pengawal seperti di LAMPIRAN I, Skim Skop Dan Spesifikasi Perkhidmatan seperti di LAMPIRAN J dan menyediakan Cadangan Carta Organisasi Penempatan Pengawal di Zon L seperti di LAMPIRAN K. 4. Dengan ini juga telah difahami bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia berhak menerima atau menolak tawaran tender ini, sama ada harga yang ditawarkan rendah atau tinggi. Saya juga bersetuju bahawa harga tender yang ditawarkan ini sah laku (valid) selama 210 hari (7 bulan) hari dari tarikh tutup tender dan syarikat tidak akan menarik diri daripada tawaran ini dalam tempoh sah laku tender.

5. Selanjutnya, saya bersetuju sekiranya tender saya diterima, saya akan mengikat kontrak (sebahagian maklumat-maklumat yang terdapat di dalam Borang Tender akan menjadikan sebahagian daripada dokumen kontrak) serta memberi. Bon Pelaksanaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh Surat Setuju Terima dari Kementerian Pendidikan Malaysia.

9 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

6. Saya bertanggungjawab sepenuhnya memastikan bahawa semua maklumat / dokumen yang disertakan adalah sah dan benar. Sekiranya pihak Kerajaan mendapati maklumat / dokumen yang disertakan ini palsu sebelum atau selepas proses tender ini, maka Kerajaan berhak untuk menolak / membatalkan / menamatkan tawaran atau kontrak ini.

7. Saya juga mengesahkan, setelah menyemak sendiri iaitu semua dokumen yang digunakan untuk tender ini adalah yang sebenar seperti mana di dalam Borang Tender. Pengarah/Wakil Syarikat Saksi

(Tandatangan) (Tandatangan)

Nama:

Nama:

No. K.P:

No. K.P:

Tarikh:

Tarikh:

Cap Syarikat:

10 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

LAMPIRAN D (LAMPIRAN KEWANGAN)

SURAT AKUAN PEMBIDA (PETENDER)

TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA KE SEKOLAH /

INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ZON L KOD TENDER KPM/09/2015/03/0160

Saya,………...………....................................... nombor K.P …………….................................yang mewakili…………………………............................................................................. (nama syarikat) nombor Pendaftaran Syarikat…………………...................dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini. 2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Kementerian Pendidikan Malaysia atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil:

2.1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender di atas; atau 2.2 Penamatan kontrak bagi tender di atas; dan 2.3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang

berkuatkuasa. 3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Yang Benar, ……….................……………………………………..

(Nama:………………………………………………..)

(No. K.P…………………………………….…………)

Cap Syarikat :

Catatan: (Surat akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa)

11 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

LAMPIRAN E

(LAMPIRAN KEWANGAN)

SURAT PERWAKILAN KUASA Setiausaha Bahagian Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 5, Blok E2, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tarikh: Tuan, PERWAKILAN KUASA MENANDATANGANI BAGI PIHAK SYARIKAT Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa saya,................................................. No. K/P................................. selaku Pemilik Syarikat / Pengarah Syarikat yang diberikan kuasa oleh syarikat ……………………………………..... akan menandatangani sendiri semua dokumen berkaitan dengan urusan perolehan Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Ke Sekolah / Institusi Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia atau *mewakilkan kuasa untuk menandatangani bagi pihak syarikat untuk urusan perolehan tersebut iaitu:

a) Nama : ....................................…………………………………………

b) Alamat : ....................................…………………………………………

c) Jawatan : ....................................…………………………………………

d) No. K/P : ....................................…………………………………………

e) No. Telefon : ....................................…………………………………………

f) No. Faks : ....................................…………………………………………

g) Alamat Emel : ....................................………………………………………… Nota : *Butiran 2(a) hingga (g) perlu diisi sekiranya syarikat diwakili oleh individu selain daripada pengarah syarikat. Sekiranya tiada perwakilan kuasa hendaklah menyatakan catatan TIDAK BERKENAAN. Sila lampirkan bersama Resolusi Syarikat.

3. Sehubungan itu, dikemukakan untuk makluman / rujukan pihak tuan selanjutnya. Pihak kami akan memaklumkan kepada pihak Kementerian sekiranya terdapat perubahan penama bagi perkara ini secara rasmi setelah tender disetujuterima. Sekian, terima kasih. ....................................................... Nama Pengarah Syarikat : Jawatan : Cap Syarikat :

12 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

SALINAN PERTAMA (JPN) LAMPIRAN F (TAWARAN KEWANGAN)

JADUAL HARGA TAWARAN

NEGERI : PERLIS ZON : L

BIL. NAMA SEKOLAH

BILANGAN PENGAWAL KADAR HARGA (RM)

SYIF 1 [1]

SYIF 2 [2]

SEJAM / SEORANG [3]

SEBULAN [4] = ([1]+[2]) x [3] x 12 jam x

30.5 hari

1. SK TAMBUN TULANG 2 2

2. SK KG. SERDANG 2 2

3. SMK SANGLANG* 2 2

4. ASRAMA SMK SANGLANG* 2 2

5. SJKC SIMPANG EMPAT 1 1

6. SMK SYED SAFFI* 2 2

7. ASRAMA SMK SYED SAFFI* 2 2

8. SK PADANG KERIA 2 2

9. SK CHANGKAT JAWI 2 2

10. SK LONG BOH 2 2

[5] JUMLAH HARGA KESELURUHAN SEBULAN (RM) :

JUMLAH HARGA BAGI 36 BULAN (RM) = [5] x 36 :

PERHATIAN: (1) Petender tidak dibenar menawarkan lebih daripada satu (1) kadar harga tawaran sejam per pengawal. (2) Tawaran tender tidak akan dipertimbangkan sekiranya terdapat kesilapan pengiraan atau petender menawarkan harga berbeza di antara salinan pertama (JPN) dan salinan kedua (KPM). (3) Harga tawaran telah mengambilkira kos-kos terlibat termasuk Cukai dan Kadar Gaji Minimum Pengawal Swasta.(4) Alamat syarikat hendaklah alamat berdaftar di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia.(5) Premis yang bertanda * perlu dibekalkan dengan CCTV .

Pengarah/Wakil Syarikat

...................................................

(Tandatangan)

Nama : Alamat Syarikat : Jawatan : No. Pendaftaran KKM : 357- No. K.P : No. Telefon Terkini :

Cap Syarikat : Tarikh :

13 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

SALINAN KEDUA (KPM) LAMPIRAN F (TAWARAN KEWANGAN)

JADUAL HARGA TAWARAN

NEGERI : PERLIS ZON : L

BIL. NAMA SEKOLAH

BILANGAN PENGAWAL KADAR HARGA (RM)

SYIF 1 [1]

SYIF 2 [2]

SEJAM / PENGAWAL [3]

SEBULAN [4] = ([1]+[2]) x [3] x 12 jam x

30.5 hari

1. SK TAMBUN TULANG

2 2

2. SK KG. SERDANG

2 2

3. SMK SANGLANG*

2 2

4. ASRAMA SMK SANGLANG*

2 2

5. SJKC SIMPANG EMPAT

1 1

6. SMK SYED SAFFI*

2 2

7. ASRAMA SMK SYED SAFFI*

2 2

8. SK PADANG KERIA

2 2

9. SK CHANGKAT JAWI

2 2

10. SK LONG BOH

2 2

[5] JUMLAH HARGA KESELURUHAN SEBULAN (RM) :

JUMLAH HARGA BAGI 36 BULAN (RM) = [5] x 36 :

PERHATIAN: (1) Petender tidak dibenar menawarkan lebih daripada satu (1) kadar harga tawaran sejam per pengawal. (2) Tawaran tender tidak akan dipertimbangkan sekiranya terdapat kesilapan pengiraan atau petender menawarkan harga berbeza di antara salinan pertama (JPN) dan salinan kedua (KPM). (3) Harga tawaran telah mengambilkira kos-kos terlibat termasuk Cukai dan Kadar Gaji Minimum Pengawal Swasta.(4) Alamat syarikat hendaklah alamat berdaftar di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia.(5) Premis yang bertanda * perlu dibekalkan dengan CCTV . Pengarah/Wakil Syarikat

...................................................

(Tandatangan) Nama : Alamat Syarikat :

Jawatan : No. Pendaftaran KKM : 357-

No. K.P : No. Telefon Terkini :

Cap Syarikat : Tarikh :

14 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

LAMPIRAN G

(TAWARAN KEWANGAN) BORANG PENGESAHAN LAWATAN TAPAK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA KE SEKOLAH / INSTITUSI PENDIDIKAN

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS

ZON L

Bil. Nama Sekolah / Premis

Pengesahan Lawatan Tapak ( Diisi oleh pihak pentadbir sekolah / premis sekurang-kurangnya Gred 17 ke atas )

Maklumat Pentadbir Sekolah / Premis Tandatangan Cap Rasmi Sekolah Tarikh & Masa

Lawatan

1

SK TAMBUN TULANG

Nama :

Cap Jawatan :

2

SK KG. SERDANG

Nama :

Cap Jawatan :

3

SMK SANGLANG*

Nama :

Cap Jawatan :

4 ASRAMA SMK

SANGLANG*

Nama :

Cap Jawatan :

15 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

Bil. Nama Sekolah / Premis

Pengesahan Lawatan Tapak ( Diisi oleh pihak pentadbir sekolah / premis sekurang-kurangnya Gred 17 ke atas )

Maklumat Pentadbir Sekolah / Premis Tandatangan Cap Rasmi Sekolah Tarikh & Masa

Lawatan

5. SJKC SIMPANG

EMPAT

Nama :

Cap Jawatan :

6.

SMK SYED SAFFI*

Nama :

Cap Jawatan :

7. ASRAMA SMK SYED

SAFFI*

Nama :

Cap Jawatan :

8.

SK PADANG KERIA

Nama :

Cap Jawatan :

9.

SK CHANGKAT JAWI

Nama :

Cap Jawatan :

10

SK LONG BOH

Nama :

Cap Jawatan :

16 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

PERAKUAN PELAKSANAAN LAWATAN TAPAK

Saya dengan ini mengesahkan telah melaksanakan Lawatan Tapak ke sekolah-sekolah / institusi pendidikan seperti senarai di atas bagi memenuhi salah

satu syarat wajib tender.

Tandatangan :

Nama Pengarah /

Wakil Syarikat yang diberi Kuasa :

No. Kad Pengenalan :

Jawatan :

Tarikh :

Nama Syarikat :

Cap Rasmi Syarikat :

Nota: 1. Lawatan tapak adalah diwajibkan. Kegagalan menghadiri lawatan tapak boleh menyebabkan tawaran tender tidak akan dipertimbangkan. 2. Cap syarikat diperlukan pada setiap helaian borang lawatan tapak. 3. Bagi lawatan tapak di Pusat Kegiatan Guru / Kuarters Institusi Pendidikan, pengesahan lawatan tapak adalah oleh Pejabat Pendidikan Daerah /

Jabatan Pendidikan Negeri / Pengerusi KIP berkenaan / Guru Besar / Pengetua (Sekolah Berhampiran) 4. Setiap ruangan hendaklah diisi dengan lengkap. Tawaran tender tidak akan dipertimbangkan sekiranya tidak diisi dengan lengkap. 5. Perakuan ini adalah sebahagian daripada Lampiran G

17 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAWARAN TEKNIKAL

TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA KE SEKOLAH / INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NEGERI : PERLIS

NAMA ZON : L

KOD TENDER : KPM/09/2015/03/0160

NO. BORANG TENDER : L

TEMPOH KONTRAK : 1 OKTOBER 2015 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2018

PERHATIAN: 1. Petender adalah dilarang untuk menurunkan cap dan maklumat syarikat

pada Tawaran Teknikal

2. Sekiranya terdapat maklumat syarikat dinyatakan di dalam Tawaran Teknikal ini, penyertaan syarikat TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

18 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up13.01.2015/up230414

06/

LAMPIRAN H (TAWARAN TEKNIKAL)

SENARAI PERALATAN YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA

SEPANJANG TEMPOH KONTRAK BERKUATKUASA

BIL SENARAI PERALATAN BILANGAN (Diisi oleh Syarikat )

1.

Pakaian Seragam i. Baju seragam lengkap berwarna putih ii. Seluar berwarna hitam iii. Besball Cap iv. Kasut Kulit Hitam Bertali

(Minimum dua (2) pasang / pengawal setahun)

_______ x pasang setiap pengawal

2. Analog Watchman Clock (Minimum empat (4) lokasi) per sekolah

_______ x set clocking (_____x point) / sekolah

3. Walkie Talkie (Minimum kawasan liputan satu (1) kilometer)

_______ x set / sekolah

4. Cotar _______ x unit / sekolah

5. Wisel _______ x unit setiap pengawal / sekolah

6. Baju Hujan _______ x pasang / sekolah

7. Lampu Suluh Heavy Duty (minimum bateri berkuasa 6 volt per unit) _______ x unit / sekolah

8. CCTV (bagi premis yang ditanda * pada Lampiran F)

(Minimum enam(6) point per sekolah yang berkenaan _______ x set (_______x point) / sekolah

Lain-lain peralatan yang ingin ditawarkan oleh petender:

9.

10.

Adalah diakui bahawa pihak syarikat akan membekalkan bilangan peralatan yang ditawarkan seperti tersenarai di atas semasa memberikan

perkhidmatan kawalan keselamatan di premis-premis yang telah ditetapkan dalam kontrak ini.

19 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up23.01.2015

.01.2015

LAMPIRAN I

(TAWARAN TEKNIKAL)

SKIM PERKHIDMATAN PENGAWAL ARAHAN: Petender hendaklah tanda √ di petak yang berkenaan.

PERKARA

PATUH

TIDAK PATUH

A. PELANTIKAN Pekerja hendaklah dilantik secara bertulis dan menyatakan dengan jelas jawatan, skop tugas dan gaji.

B. PENGGAJIAN Pembayaran gaji kepada pekerja adalah mengikut Perintah Gaji Minimum 2012 dan apa-apa ketetapan semasa di bawah Akta Majlis Penetapan Gaji 1947, Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 dan Akta Buruh 1955 dan Undang-Undang / Peraturan berkaitan yang sedang berkuatkuasa.

C. ELAUN DAN KEMUDAHAN Pembayaran elaun dan kemudahan kepada pekerja adalah mengikut Akta / Undang-Undang / Peraturan berkaitan yang sedang berkuatkuasa.

D. CUTI Kemudahan cuti yang layak diberi kepada pekerja mengikut Akta / Undang-Undang / Peraturan berkaitan yang sedang berkuatkuasa.

E. PEMBAYARAN CARUMAN KWSP / PERKESO Pembayaran caruman KWSP / PERKESO adalah mengikut Akta / Undang-Undang / Peraturan berkaitan yang sedang berkuatkuasa.

Catatan:

1. *Tandakan (√) di petak berkenaan 2. Semua perkara di atas hendaklah selaras dengan Akta / Undang-Undang / Peraturan yang

sedang berkuatkuasa.

20 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up23.01.2015

.01.2015

LAMPIRAN J

(TAWARAN TEKNIKAL)

SKOP DAN SPESIFIKASI PERKHIDMATAN ARAHAN: Petender hendaklah tanda √ di petak yang berkenaan.

BIL.

PERKARA

SETUJU

TIDAK

SETUJU

1. Bilangan pengawal adalah seperti yang dinyatakan dalam Jadual Harga Tawaran (Lampiran F) dalam Borang Tender.

2. Mematuhi syif / waktu bertugas yang ditetapkan.

3. Mematuhi peraturan kerja / tanggungjawab.

4. Mematuhi senarai tugas dan tanggungjawab Ketua Pengawal.

5. Mematuhi senarai tugas dan tanggungjawab Pegawai Rondaan.

6. Mematuhi senarai tugas dan tanggungjawab Pengawal Keselamatan.

7. Memasang alat kelengkapan keselamatan. (CCTV dan analog watchman clock)

Catatan:

Rujuk kepada skop dan spesifikasi di Lampiran 1, Dokumen Tender

21 |

No. Borang Tender : ................................... (Diisi Oleh Petender)

Kod Tender : ............................................... (Diisi Oleh Petender)

PKK.JPN/vIklanJan2015TenJun2015/up23.01.2015

.01.2015

LAMPIRAN K

(TAWARAN TEKNIKAL)

CADANGAN CARTA ORGANISASI PENEMPATAN DI ZON L